Miljörapport Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun"

Transkript

1 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun

2 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel Verksamhesbeskrivning Tillsånd Anmälningsärenden besluade under åre Andra gällande beslu Tillsynsmyndighe Tillsåndsgiven och fakisk produkion Gällande villkor i illsånd Naurvårdsverkes föreskrifer Resula från årlig konroll av auomaiska mäsysem Kommenerad sammanfaning av mäningar, beräkningar mm Ågärder som vidagis under åre för a säkra drif och konrollfunkioner Ågärder som genomförs med anledning av evenuella drifsörningar, avbro, olyckor mm Ågärder som genomförs under åre med syfe a minska verksamheens förbrukning av råvaror och energi Ersäning av kemiska produker mm Avfall från verksamheen och avfalles miljöfarlighe Ågärder för a minska sådana risker som kan ge upphov ill olägenheer för miljön eller människors hälsa Miljöpåverkan vid användning och omhänderagande av de varor som verksamheen illverkar Slusaser om bäsa illgängliga eknik, BAT-slusaser Bilaga I - Emissionsdeklaraion

3 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 3 (19) Grunddel Uppgifer om verksamhesuövaren Verksamhesuövare Söderhamn NÄRA AB Organisaionsnummer Uppgifer om verksamheen Anläggningsnummer Anläggningsnamn Marma avloppsreningsverk Posnummer Or Marmaverken Besöksadress för anl. Kaövägen 12, Marmaverken Fasighesbeeckningar Myskje 6:32 Kommun Söderhamn Huvudverksamhe och verksamheskod (Rening av avloppsvaen) Tillsynsmyndighe Kommun Miljöledningssysem I enlighe med (ej cer.) Koordinaer x Länk ill anläggningens hemsida hp://soderhamnnara.se/ Konakperson för anläggningen Namn Amanda Seen Telefonnummer E-posadress Gau-/boxadress Box 94 Posnummer Posor Söderhamn Juridisk ansvarig (ansvarig för godkännande) av miljörappor Namn Monica Granlund Telefonnummer E-posadress Gau-/boxadress Box 94 Posnummer Posor Söderhamn

4 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 4 (19) Texdel Anläggningsnamn Marma avloppsreningsverk Anläggningsnummer Verksamhesår Verksamhesbeskrivning 4 1. Korfaad beskrivning av verksamheen sam en översiklig beskrivning av verksamheens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som ske under åre ska anges. Kommenar: De bör vara illräcklig a beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom a.ex. ange a påverkan ugörs av usläpp ill luf, usläpp ill vaen, buller, luk, avfall, påverkan genom produker eller genom illverkade produker eller genom a produkionen kräver en sor insas av energi, råvaror eller omfaande ransporer. Marma avloppsreningsverk (ARV) ar emo och behandlar avloppsvaen från äorerna Marma, Bergvik, Vannsäer sam Hälsingmo via 12 avloppspumpsaioner och via självfallsledningar. Recipien för de behandlade avloppsvane är Marmen i Ljusnan. Avloppsvane behandlas via mekanisk-, biologisk- sam kemisk reningsprocess. Drif av avloppsreningsverke sker med el och uppvärmning sker med värmepump där ugående avloppsvaen används som energikälla. Transpor av förjocka slam ill Granskärs ARV för avvaning sker 3 5 gånger per vecka. Tväa och pressa gallerrens klassificeras som brännbar maerial och hämas via normal avfallshanering varannan vecka. Fällningskemikalie ransporerades ill avloppsreningsverke vid fyra illfällen under Anläggningen är belägen inom Marma indusriområde och ligger avsides från övrig verksamhe. En uloppsledning för u de renade avloppsvane, sam evenuell brädda avloppsvaen vid avloppsreningsverke ca 300 m u i Marmen. Alla processdelar borse från slamsilon är placerade inomhus vilke minimerar risken för usläpp av lukande ämnen. Evenuella usläpp av lukande ämnen kommer främs från avlufningen från slamsilon. Avsånde ill närmase bosadshus sam promenadsråk är lång, så inga lukolägenheer förekommer för allmänheen. 2. Tillsånd 4 2. Daum och illsåndsgivande myndighe för gällande illsåndsbeslu enlig 9 kap. 6 miljöbalken eller mosvarande i miljöskyddslagen sam en kor beskrivning av vad beslue eller besluen avser. Kommenar: Beslusmeningen i beslue om illsånd kan.ex. anges. Villkor för verksamheen bör endas redovisas under punk 9. Daum: Beslusmyndighe: Beslue avser: Länssyrelsen Gävleborg Miljöprövningsdelegaionen Miljöskyddsenheen Länssyrelsen Gävleborg Miljöprövningsdelegaionen Miljöskyddsenheen Tillsånd enlig miljöbalken ill drif av Marma avloppsreningsverk sam ubyggnad av reningsverke med biologisk rening. Tillfällig ändring av villkor 3 i illsåndsbeslue, , med lydelse: Fram ill gäller usläppsrikvärden 85 mg BOD 7 /l och 0,5 mg To-P/l räknade som kvaralsmedelvärden.

5 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 5 (19) Länssyrelsen Dalarnas Län Miljöprövningsdelegaionen Beslu om sluliga villkor angående bräddning av orena avloppsvaen och ovidkommande vaen. 3. Anmälningsärenden besluade under åre 4 3. Daum och besluande myndighe för evenuella andra beslu under åre med anledning av anmälningsplikiga ändringar enlig 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhe sam en kor redovisning av vad beslue eller besluen avser. Kommenar: 21 mosvaras av 1 kap miljöprövningsförordningen (2013:251) som rädde i kraf 18 juni Inga anmälningsärenden har förekommi under åre. 4. Andra gällande beslu 4 4. Daum och besluande myndighe för evenuella andra gällande beslu enlig miljöbalken sam en kor redovisning av vad beslue eller besluen avser. Kommenar: Kan.ex. vara anmälningsärenden som är besluade idigare år och som forfarande är akuella, förelägganden mm. Daum: Beslusmyndighe: Beslue avser: Tillsynsmyndigheen Klassning och miljöillsynsavgif enlig miljöbalken Söderhamn NÄRA syrelse Syrelsen för Söderhamn NÄRA besluade a upphöra med miljöcerifiering enlig från och med Söderhamn NÄRA forsäer dock a arbea via miljöledningssysem i enlighe med Exern revision upphör a genomföras medan inernrevision uförs en gång per år Cerifieringsorgan, Inerek Miljöcerifiering enlig Tillsynsmyndigheen Tillsynsmöe avloppsrening allmän. Föranledde ingen ågärd från illsynsmyndigheens sida gällande Marma ARV Tillsynsmyndigheen Tillsynsmöe avloppsrening allmän. Föranledde ingen ågärd från illsynsmyndigheens sida gällande Marma ARV Cerifieringsorgan, Inerek Åerkallande av miljöcerifika enlig för Söderhamn NÄRA Tillsynsmyndighe 4 5. Tillsynsmyndighe enlig miljöbalken. Bygg- och Miljönämnden, Söderhamns kommun

6 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 6 (19) 6. Tillsåndsgiven och fakisk produkion 4 6. Tillsåndsgiven och fakisk produkion eller anna må på verksamheens omfaning. Kommenar: Uövare av illsåndsplikig äk ska lämna mer dealjerade uppgifer om fakisk produkion enlig vad som anges i bilaga 3 ill föreskriferna och redovisa dem i emissionsdelen av SMP. Tillsåndsgiven mängd/anna må: Dimensionerade ansluning: pe Dimensionerade föroreningsbelasningar: 175 kg BOD 7 /dygn sam 6,25 kg To-P/dygn Dimensionerade flöde: 90 m 3 /h Fakisk produkion/annan uppföljning: Ansluning: pe enlig max gvb BOD 7 belasning: 89,6 kg/d To-P belasning: 2,93 kg/d Inkommande årsmedelflöde: m 3 /d Dimensionerade medeldygnflöde: m 3 /dygn Usläpp av behandla avloppsvaen får som rikvärden och kvaralsmedelvärden högs innehålla 0,3 mg/l oalfosfor sam 10 mg/l BOD 7. Usläppe av behandla avloppsvaen får som gränsvärden per år ine översiga 5,2 on BOD 7 sam 185 kg To-P. För usläpp av behandla avloppsvaen vid Marma ARV har inge överskridande av rikvärdena 0,3 mg To-P/l sam 10 mg BOD 7 /l räknade som kvaralsmedelvärden ske under För usläpp av behandla avloppsvaen vid Marma ARV har inge överskridande av gränsvärden 5,2 on BOD 7 sam 185 kg To-P per år inräffa under Kommenar: Redovisning av usläppsvärden se punk 10 nedan.

7 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 7 (19) 7. Gällande villkor i illsånd 4 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheen sam hur var och e av dessa villkor har uppfylls. Villkor: 1. Om ine anna följer av övriga villkor ska verksamheen i huvudsak bedrivas i enlighe med vad bolage angivi i ansökan eller i övrig åagi sig i ärende. Kommenar: 1. Verksamheen har under 2014 i huvudsak bedrivis i enlighe med vad Söderhamn NÄRA angivi i ansökan eller i övrig åagi sig i ärende. Under åre har Söderhamn NÄRA affärsområde Vaen som syrmedel arbea enlig övergripande och dealjerade miljömål, se vidare under punk 13 nedan, sam enlig gällande energiplan, se villkor 12 nedan. Den forlöpande konrollen av eferlevnad av villkor, föreskrifer, verksamheens påverkan på miljön sam anläggningens funkion regleras via gällande konrollprogram, provagningsprogram sam egenkonrollprogram. Se vidare under villkor 13 nedan. 2. Indusriell avloppsvaen får ine illföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan karakär a reningsanläggningens funkion nedsäs eller a andra olägenheer uppsår för.ex. avloppsslamme eller recipienen. 2. Under 2014 har ingen illförsel av indusriell avloppsvaen ill Marma ARV ske i sådan mängd eller av sådan karakär a reningsanläggningens funkion nedsas eller a andra olägenheer uppså. 3. Från och med gäller a innehålle av biologisk maerial mä som biologisk syreförbrukning (BOD 7 ) ine får översiga 10 mg/l och innehålle av oalfosfor (To-P) ine får översiga 0,3 mg/l i ugående behandla avloppsvaen, som rik- och kvaralsmedelvärde. 3. Inge överskridande av rikvärdena 10 mg BOD 7 /l sam 0,3 mg To-P/l för ugående behandla avloppsvaen, räknade som rikoch kvaralsmedelvärden har ske under Usläppsvärdena beskrivs mer ingående under punk 10. Enlig gällande ruin för rapporering ill myndighe avseende avloppsvaen skall illsynsmyndigheen underräas inom en vecka om någo överskridande av usläppsvillkoren sker eller förvänas ske. Söderhamn NÄRA skall då redovisa vilka skyddsågärder sam andra försikighesmå som vidagis och ämnar vidas för a överskridande ine skall upprepas.

8 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 8 (19) 4. För usläpp av behandla avloppsvaen gäller from a innehålle av biologisk maerial mä som biologisk syreförbrukning (BOD 7 ) ine får översiga 5,2 on/år och innehålle av oalfosfor (To-P) ine får översiga 185 kg/år som gränsvärde. 4. Inge överskridande av gränsvärdena 5,2 on BOD 7 /år sam 185 kg To-P/år för ugående behandla avloppsvaen, har ske under Usläppsvärdena beskrivs mer ingående under punk De biologiska reningssege ska ha agis i drif senas den 30 juni Söderhamns NÄRA ska meddela illsynsmyndigheen när den nya biologiska reningsprocessen agis i drif. 5. De biologiska reningssege ogs i drif och anmälan insändes ill illsynsmyndigheen. 6. Förvaring av farlig avfall och kemiska produker ska ske på ä ya som är besändig mo de som lagras och så a de skyddas mo nederbörd. Behållare ska vara märka, ändamålsenliga, säkra och skyddade mo påkörning. Förvaringsyor ska vara försedda med sekundär skydd så a spill, läckage eller liknande hålls kvar och kan omhänderas. 6. Kemiska produker och farlig avfall förvaras inomhus och haneras så a spill, läckage eller liknande samlas upp via sekundära skydd och ej förorenar vaen eller mark. Farlig avfall haneras av behörig personal inom Söderhamn NÄRA och kemikalier märks och haneras enlig gällande föreskrifer. 7. Vid sörre haveri, omfaande ombyggnadseller underhållsarbeen som medför a hela eller delar av anläggningen as ur drif skall ågärder vidas för a moverka vaenförorening och andra olägenheer för omgivningen. Samråd skall ske med illsynsmyndigheen. Tillsynsmyndigheen får medge a usläppsvillkor illfälligvis får överskridas sam bemyndigas a föreskriva om försikighesmå som ska gälla då hela eller delar av anläggningen är ur drif. 7. Inge sörre haveri, omfaande ombyggnads- eller underhållsarbee som medför a hela eller delar av anläggningen agis ur drif, och som vidare medför vaenförorening eller andra olägenheer för omgivningen har uförs under åre. Vid arbeen, som kan änkas orsaka vaenförorening eller annan olägenhe för omgivningen, sker allid samråd med illsynsmyndigheen enlig gällande ruin. 8. Om besvärande luk eller andra olägenheer uppsår i omgivningarna skall erforderliga ågärder vidas för a moverka dessa sörningar. 8. Inga rapporerade lukolägenheer har förekommi under Reningsverke skall vara förbere för desinfekion av ugående avloppsvaen. Desinfekion skall ske enlig illsynsmyndigheens anvisningar. 9. Avloppsreningsverke är förbere för desinfekion av ugående behandla avloppsvaen.

9 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 9 (19) 10. Slamhaneringen vid reningsverke skall ske på sådan sä a olägenheer i omgivningen ine uppkommer. Näringsämnena i slamme skall om möjlig nyiggöras. 10. Slamhaneringen vid avloppsreningsverke har under 2014 ej ge upphov ill olägenheer i omgivningen run avloppsreningsverke. Slamme komposeras illsammans med slam från kommunens övriga avloppsreningsverk på Långå avfallsanläggning och används som äckmaerial på avfallsanläggningen. 11. Buller från verksamheen inklusive ransporer inom verksamhesområde får som rikvärde ine ge upphov ill högre ekvivalen ljudnivå uomhus vid bosäder än: 11. Inga rapporerade olägenheer angående buller från anläggningen eller ransporer inom verksamhesområde har förekommi under dagid vardagar (kl ) naeid (kl ) övrig id 55 db(a) 45 db(a) 50 db(a) Den momenana ljudnivån naeid får ine överskrida 55 db(a) som rikvärde vid bosäder. Buller från verksamheen får ej innehålla sörande impulsljud eller hörbara onkomponener. När förändringar av verksamheen som inverkar på bullerbilden äger rum ska bullerbegränsande ågärder vidas vid berörda anläggningar så a den sammanlagda bullernivån på sik kan nedbringas ill Naurvårdsverkes riklinjer för nyeablerad indusri. 12. En energiplan för Marma avloppsreningsverk skall uarbeas i samråd med illsynsmyndigheen. Energiplanen skall.ex. innehålla uppgifer om nuvarande energiillförsel uppdela på olika energislag, energianvändning i olika processer, venilaion, belysning ec. sam möjligheer ill energieffekiviseringar och en idplan för dessa ågärder. Energiplanen bör även innehålla s.k. nyckelal så a energianvändningen kan följas. Energiplanen skall inlämnas ill illsynsmyndigheen senas De överlås å illsynsmyndigheen a, om de behövs, beslua om ågärder avseende energiplanen. 12. En energiplan illsändes illsynsmyndigheen Tillsåndsmyndigheens beslu om godkännande av energiplan erhölls En revidering av energikarläggningen gjordes för år 2014 och i samband med dea ogs en ågärdsplan fram. Ågärdsplanen visar bland anna på a en reducering av mängden illskosvaen ger en sor påverkan på minskad energiförbrukning. Se villkor 15 för genomförda ågärder på ledningsnäe.

10 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 10 (19) 13. Konroll av eferlevnad av villkor och föreskrifer sam verksamheens påverkan på miljön ska regleras i e konrollprogram. Programme ska följas och vid behov revideras. De överlås å illsynsmyndigheen a, om de behövs, beslua angående konroll av usläppsvillkor med angivande av mämeod, mäfrekvens och uvärderingsmeod avseende konrollprogramme. 13. Den forlöpande konrollen av eferlevnad av villkor, föreskrifer, verksamheens påverkan på miljön, anläggningens funkion, mämeod, mäfrekvens och uvärderingsmeod regleras via gällande konrollprogram, provagningsprogram sam egenkonrollprogram enlig Förordningen om verksamhesuövares egenkonroll, SFS 1998:901. Gällande konrollprogram revideras koninuerlig, och illsänds vid sörre revideringar illsynsmyndigheen för kännedom. Den illsändes illsynsmyndigheen senas e revidera konrollprogram för Marma ARV. För konroll av usläppshaler as prover enlig gällande provagningsprogram. E årlig provagningsprogram illsänds illsynsmyndigheen för godkännande inför kommande ny år. 14. Avloppsledningsnäe ska forlöpande konrolleras, underhållas och förbäras för a så lång som möjlig begränsa illflöde av ovidkommande vaen ill avloppsreningsverke och förhindra usläpp av obehandla eller oillräcklig behandla avloppsvaen. 14. I den övergripande VA-planeringen ureds och priorieras renoverings- och underhållsågärder för samliga avlopps- och dricksvaenledningsnä i Söderhamns kommun. Insamling av daa från drifsörningar sammanage med uppgifer om ledningsmaerial, ålder, flödeskapacie m.m. ligger ill grund för övergripande VA-planering.

11 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 11 (19) 15. Bolage ska årligen i miljörapporen redovisa under åre vidagna ågärder sam för påföljande år planerade ågärder för a begränsa illflöde av ovidkommande vaen och förhindra usläpp av obehandla eller oillräcklig behandla avloppsvaen. För planerade ågärder ska även en bedömning av kosnad och genomförbarhe redovisas. 15. Under 2014 har inom Marma ARV verksamhesområde följande sanerings- och underhållsågärder på avloppsledningsnäe uförs: Relining/omläggning av 225 m avloppsledning Vannsäer-Bergvik Ny servis: Marma eknikhus (Trafikverke), i samband med upprusning av Kilaforsbanan Servisomläggning: Gamla Marmavägen 44, 18 m Srumpinfodring av 172 m avloppsledning vid Marmaskogen Kapaciesmäning av avloppsledningsnäe i Marmaskogen har genomförs och de fassälldes a avloppsledningarna uppfyller fassällda krav beräffande dimensionering och flöde. Se uförligare under punk 16. Undersökning av ak- och dagvaenansluningar ill de kommunala avloppsledningsnäe i Marmaskogen med hjälp av rök och färga vaen. Se uförligare under punk 16. Planera arbee 2015: Ledningsrenovering i vå eapper i Lynäsområde oal ca 775 m. Beräknad kosnad kr Omläggning av VA i samband med upprusning av Kilaforsbanan Ingen kosnad finns framagen då omfaningen är sark beroende av Trafikverkes krav Vi bedömer a kosnaderna för planerade ågärder ovan är väl moiverade vilke innebär a arbeena förvänas ge e illfredssällande resula.

12 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 12 (19) 8. Naurvårdsverkes föreskrifer 4 8. En kommenerad sammanfaning av de uppgifer som behövs för a kunna bedöma eferlevnaden av Naurvårdsverkes föreskrifer SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjlig ska uppgifer redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommenar: De som för närvarande är möjlig a lägga in i SMP:s emissionsdel är huvudsakligen uppgifer i enlighe med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Konroll av usläpp ill vaen- och markrecipien från anläggningar för behandling av avloppsvaen från äbebyggelse, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskil marken, när avloppsslam används i jordbruke, SNFS 1994:2 Begränsningar av flykiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheer och anläggningar, NFS 2001:1 Usläpp ill luf av svaveldioxid, kväveoxider och sof från förbränningsanläggningar med en insalleraillförd effek på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 Avfallsförbränning, NFS 2002:28 Kommenarer av eferlevnaden av akuella föreskrifer: Akuell X Uppgifer om eferlevnad av SNFS 1990:14 finns redovisade i miljörapporens emissionsdeklaraion. Ej akuell X X X X 9. Resula från årlig konroll av auomaiska mäsysem 4 9. För förbränningsanläggning med en sammanlagd insallerad illförd effek på 100 MW och däröver, ska redovisas resulaen från årlig konroll av auomaiska mäsysem. Kommenar: Dea rapporeringskrav gäller de sora förbränningsanläggningar som omfaas av förordningen (2013:252) om sora förbränningsanläggningar, och som enlig 21 nämnda förordning omfaas av krav på koninuerlig mäning av föroreningshaler i rökgaser. Vid bedömning av vad som ugör en sor förbränningsanläggning illämpas vad som anges i nämnda förordning, bland anna "skorsensregeln" i 36. På en plas kan de ibland finnas mer än en sor förbränningsanläggning. För var och en (av dessa sora förbränningsanläggningar) ska redovisning enlig denna punk ske om den sammanlagda insallerade illförda effeken är 100 MW och däröver. Ej relevan.

13 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 13 (19) 10. Kommenerad sammanfaning av mäningar, beräkningar mm En kommenerad sammanfaning av resulaen av mäningar, beräkningar eller andra undersökningar som uförs under åre för a bedöma verksamheens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjlig ska värden ill följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommenar: Här bör redovisas de mäningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av.ex. villkor för verksamheen, föreläggande och de föreskrifer som ine omfaas av punk 8-9 och kan gälla.ex. usläpp, energi och råvaruförbrukning, produkion av avfall sam ransporer ill och från anläggningen. Usläppsvärden från Marma ARV enlig usläppsvillkor: Enlig godkän provagningsprogram provogs ugående behandla avloppsvaen från Marma ARV under åre. Inge överskridande av rikvärdena 10 mg BOD 7 /l sam 0,3 mg To-P/l eller gränsvärdena 5,2 on BOD 7 /år sam 185 kg To-P/år har ske under Resula avseende ugående haler av BOD 7 sam To-P, räknade som kvaralsmedelvärden och jämförda med rikvärden, kan ses i nedansående abell sam render Kvaralsmedelvärde mg BOD 7 /l Kvaralsmedelvärde mg To-P/l Rikvärde mg BOD 7 /l Rikvärde mg To-P/l KVARTAL 1 3,9 0, ,3 KVARTAL 2 5,5 0, ,3 KVARTAL 3 8,4 0, ,3 KVARTAL 4 2,1 0, ,3 Ugående mängd BOD 7 sam To-P per år av behandla avloppsvaen från avloppsreningsverke, jämför med gränsvärdena 5,2 on BOD 7 /år sam 185 kg To-P/år, kan ses i nedansående abell. ÅR Ugående mängd on BOD7/år Ugående mängd kg To-P/år Gränsvärde on BOD7/år Gränsvärde kg To-P/år , ,2 185 För ugående haler och mängder för övriga paramerar, se emissionsdeklaraionen i SMP.

14 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 14 (19) Elförbrukning: Elförbrukning för avloppsreningsverke och de 12 avloppspumpsaionerna var under åre kwh respekive kwh (jämför med kwh respekive kwh 2013). Elförbrukning för Marma ARV i förhållande ill behandlad mängd avloppsvaen för år kan ses i nedansående rend. Den oala elförbrukningen för samliga avloppsreningsverk kommeneras vidare i miljömålen för 2014 under punk 13. Förbrukning av fällningskemikalie: Förbrukning av fällningskemikalie var under ,4 on PAX XL 100 jämför med 51,1 on PAX XL 100 under Förbrukning av fällningskemikalie för år kan ses i nedansående rend. Den oala förbrukningen av fällningskemikalie för samliga avloppsreningsverk kommeneras vidare i miljömålen under punk 13.

15 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 15 (19) Slamprodukion: Mängd förjocka slam vid Marma ARV uppmäes under 2014 ill 63,2 on jämför med 70 on Under 2014 har provagningar uförs vid vå illfällen på förjocka slam, analysresulaen redovisas i emissionsdeklaraionen. Recipienkonroll: Undersökningar i recipienen sker på ackrediera sä enlig fassäll konrollprogram som adminisreras av Ljusnan-Voxnans Vaenvårdsförbund. Resulae från dessa kan ses i förbundes kommande årsrapporering för Ågärder som vidagis under åre för a säkra drif och konrollfunkioner Redovisning av de beydande ågärder som vidagis under åre för a säkra drif och konrollfunkioner sam för a förbära skösel och underhåll av ekniska insallaioner. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Konroll av anläggningens funkion regleras via gällande konrollprogram, provagningsprogram sam egenkonrollprogram. Forlöpande konroll av urusning för drif och konroll uförs enlig gällande ruin och checklisa. För konroll av usläppsvärden as prover enlig gällande provagningsprogram. Relevana drifdaa och daa från processkonrollinsrumen loggas i drifövervakningssyseme. Egenkonrollmöen hålls 2 ggr/år där godkännande av uförande och dokumenaion av egenkonroll enlig Förordningen om verksamhesuövarens egenkonroll, SFS 1998:901, uförs av drifansvarig. Inernrevision uförs en gång per år i enlighe med Riskanalysen för Marma ARV reviderades under I samband med revideringen ogs en handlingsplan fram med illhörande ågärdslisa där ågärder för a minska riskerna finns lisade. I ågärdslisan ses även hur riskerna har värderas sam vem/vilka som är ansvariga för a uföra ågärder illsammans med en idsplan för dea uförande. Ågärdslisan följs upp och revideras vid behov på egenkonrollmöena. Under punk 16 kommeneras vilka ågärder som gjors under åre ill följd av riskanalysen sam ågärdslisan. Följande specifika ågärder för a säkra drif och konrollfunkioner sam förbära skösel och underhåll av ekniska insallaioner har genomförs under 2014: Efer genomförd och reviderad riskanalys insallerades i januari reservkraf på Granskär ARV för elförsörjning av drifövervakningssyseme.

16 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 16 (19) 12. Ågärder som genomförs med anledning av evenuella drifsörningar, avbro, olyckor mm Redovisning av de beydande ågärder som genomförs med anledning av evenuella drifsörningar, avbro, olyckor eller liknande händelser som har inräffa under åre och som medför eller hade kunna medföra olägenhe för miljön eller människors hälsa. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Följande specifika ågärder har under 2014 genomförs med anledning av evenuella drifsörningar, avbro, olyckor mm: Efer oplanera sopp hos en av doseringspumparna för fällningskemikalie byes e nödsoppsrelä u. Under åre har inga övriga händelser inräffa som bedöms medföra olägenhe för människors hälsa eller miljö. 13. Ågärder som genomförs under åre med syfe a minska verksamheens förbrukning av råvaror och energi Redovisning av de beydande ågärder som genomförs under åre med syfe a minska verksamheens förbrukning av råvaror och energi. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. I miljöledningsprogramme sker för varje ny verksamhesår uppdaering av gällande dealjerade miljömål och vid behov arbeas nya dealjerade miljömål fram. De övergripande miljömålen är sedan idigare: Vår resursförbrukning i form av elenergi, fossil energi och kemikalier skall effekiviseras Under 2014 har Söderhamn NÄRA arbea enlig nedansående dealjerade miljömål. Dealjerade miljömål avseende avloppsvaenrening: Den oala mängden illskosvaen ill avloppsreningsanläggningarna skall vara lägre än åre innan. Nyckelal: (Moagen mängd avloppsvaen - såld mängd dricksvaen) /moagen mängd avloppsvaen = % illskosvaen Miljömåle har uppfylls.

17 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 17 (19) Den oala förbrukningen fällningskemikalie för avloppsreningsverk skall minskas med 5 % ill 2015 med 2010 som basår. År Ton fällningskemikalie m 3 behandlad mängd avloppsvaen g/m3 Förändring mo år , , , ,8-15,6% , ,4-26,9% , ,9-21,4% , ,7-9,73% Prognos: Miljömåle kommer a uppfyllas. Den oala elförbrukningen för avloppsreningsverken skall minskas med 5 % senas 2015 med 2011 som basår. Elförbrukning kwh kwh/pe 85,7 84,0 92,6 77,1 kwh/m 3 0,489 0,483 0,510 0,534 Förändring elförbrukning kwh/pe -10,1 % Förändring elförbrukning kwh/m 3 +9,1 % Miljömåle har ej uppfylls ros krafig sänkning av elförbrukning. Sänkningen sår dock ine i relaion 1/1 med behandlad mängd avloppsvaen. Kommenar: Nyckelale ändras från och med 2015 ill kwh/pe. Dealjera miljömål för Marma ARV: Mängden illskosvaen ill Marma ARV skall vara lägre 2014 jämför med Inkommande mängd avloppsvaen m 3 Såld mängd dricksvaen m Tillskosvaen % 72,4 70,2 70,5 73,1 69,6 69,0 Förändring % (Enlig nyckelal) -5,6% Miljömåle har uppfylls.

18 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 18 (19) 14. Ersäning av kemiska produker mm De kemiska produker och bioekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under åre ersas med sådana som kan anas vara mindre farliga. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Under åre har uifrån egenkonrollansvare, inga kemiska produker eller bioekniska organismer, som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa, idenifieras vara så farliga a de måse byas u mo mindre farliga. Bevakning av kemikalier sam bedömning av nya kemikalier sker enlig gällande ruin och bedömningsmall. 15. Avfall från verksamheen och avfalles miljöfarlighe Redovisning av de beydande ågärder som genomförs under åre i syfe a minska volymen avfall från verksamheen och avfalles miljöfarlighe. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Söderhamn NÄRA arbear enlig gällande avfallsinsrukion som behandlar hur verksamhesavfall skall insamlas och ransporeras. Insrukionen behandlar bland anna verksamhesavfall såsom slam från avloppsreningsverk, gallerrens och farlig avfall. 16. Ågärder för a minska sådana risker som kan ge upphov ill olägenheer för miljön eller människors hälsa Redovisning av de beydande ågärder som genomförs under åre med syfe a minska sådana risker som kan ge upphov ill olägenheer för miljön eller människors hälsa. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Evenuella avvikelser och illbud rapporeras löpande in och bevakas enlig gällande ruin. Till följd av den reviderade riskanalysen för Marma ARV sam den ågärdslisa som arbeas fram har följande ågärder vidagis under 2014: Saor sam roor ill slampump finns på lager hos enreprenör Avloppsledningsnäe: Under 2014 genomfördes en kapaciesmäning av avloppsledningsnäe i Marmaskogen ill följd av de sora anal källaröversvämningarna som inräffade 2013 pga. e krafig skyfall. Vid kapaciesmäningen av fassälldes a avloppsledningarna uppfyller fassällda krav beräffande dimensionering och flöde. Under 2014 genomfördes även en undersökning av ak- och dagvaenansluningar ill de kommunala avloppsledningsnäe i Marmaskogen med hjälp av rök och färga vaen. Arbee ufördes som e komplemen ill uredningen angående kapaciesmäning av avloppsledningsnäe i Marmaskogen med syfe a kunna spåra illskosvaen.

19 Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 19 (19) 17. Miljöpåverkan vid användning och omhänderagande av de varor som verksamheen illverkar En sammanfaning av resulaen av de undersökningar som genomförs under åre för a klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhänderagande av de varor som verksamheen illverkar sam vilka ågärder dea evenuell har resulera i. Kommenar: Här bör redovisas de ågärder som genomförs som en följd av verksamhesuövarens egenkonrollansvar. Ej relevan. 18. Slusaser om bäsa illgängliga eknik, BAT-slusaser För verksamheer som beecknas med 96/61 i bilagan ill förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhe och hälsoskydd (IPPC-verksamheer) ska vad som anges i följande underpunker uppfyllas (med IED-verksamhe avses sådan verksamhe som omfaas av bilaga 1 ill Europaparlamenes och rådes direkiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om indusriusläpp.) a) För verksamhesåre efer de a slusaser om bäsa illgängliga eknik för den huvudsakliga IEDverksamheen har offenliggjors, ska för varje slusas som är illämplig på verksamheen, redovisas en bedömning av i vilken mån verksamheen uppfyller den. Kommenar: I 2013 års miljörappor berörs endas verksamheer med järn- och sålillverkning respekive illverkning av glas och mineralull av denna rapporeringsskyldighe. Den s.k. halvårsregeln som infördes genom NFS 2012:11 har upphävs genom NFS 2013:12. Ej relevan. b) Om verksamheen ine bedöms uppfylla en sådan enskild slusas om bäsa illgängliga eknik som åsyfas i a), ska även redovisas vilka ågärder som planeras för a uppfylla den, sam en bedömning av huruvida ågärderna kommer a föranleda krav på prövning eller anmälan. Även planerade dispensansökningar ska redovisas. Kommenar: Även planerade alernaivvärdesansökningar ska redovisas. Ej relevan. c) I den eller de därpå följande miljörapporerna ska redovisas hur arbee med a uppfylla kraven enlig slusaserna forskridi. d) När fyra år har gå efer de a slusaser om bäsa illgängliga eknik för den huvudsakliga IEDverksamheen offenliggjordes, ska årligen redovisas hur slusaserna, saa i relaion ill evenuella meddelade dispenser, uppfylls. I den mån dispens avseende alernaivvärde har beviljas behöver endas visas a alernaivvärde uppfylls. Bilageföreckning Lägg ill de bilagor som är akuella för verksamheen. - Söderhamn, Monica Granlund VD Söderhamn NÄRA AB

20 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 0 Vaen BOD7 1892, kg/år M CEN/ SS-EN ug.1, SS-EN 5814: Vaen BOD7 1887, kg/år M CEN/ SS-EN ug.1, SS-EN 5814: Vaen BOD7 5, kg/år M CEN/ SS-EN ug.1, SS-EN 5814: Vaen COD-Cr 12716, kg/år M CEN/ Lange LCK 114, ampullme od 4 Vaen COD-Cr 12703, kg/år M CEN/ Lange LCK 114, ampullme od 5 Vaen COD-Cr 13, kg/år M CEN/ Lange LCK 114, ampullme od Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr Från ARV Del U BräddAnl Del U 2014 bräddade 7241 m3 mindre än under 2013 Från ARV Del U BräddAnl Del U 2014 bräddade 7241 m3 mindre än under 2013 Version: 1 1 / 10

21 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 6 Vaen NH4-N 5201, kg/år M CEN/ SS-EN 11732: Vaen NH4-N 5200, kg/år M CEN/ SS-EN 11732: Vaen NH4-N 1, kg/år M CEN/ SS-EN 11732: Vaen N-o 6480, kg/år M CEN/ SS-EN : Vaen N-o 6478, kg/år M CEN/ SS-EN : Vaen N-o 2, kg/år M CEN/ SS-EN : Vaen P-o 81,3 kg/år M CEN/ SS-EN : Vaen P-o 81,1 kg/år M CEN/ SS-EN :2 005 Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr Från ARV Del U BräddAnl Del U 2014 bräddade 7241 m3 mindre än under 2013 Från ARV Del U BräddAnl Del U 2014 bräddade 7241 m3 mindre än under 2013 Från ARV Del U Version: 1 2 / 10

22 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 14 Vaen P-o 0,2 kg/år M CEN/ SS-EN : Vaen QV 440, m 3/år 16 Vaen QV 439, m 3/år 17 Vaen QV 0, m 3/år M M M OTH OTH OTH Flödesmä ning Flödesmä ning Flödesmä ning Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr 18 Vaen TOC 4239, kg/år C OTH COD/3 19 Vaen TOC 4234, kg/år C OTH COD/3 20 Vaen TOC 5, kg/år C OTH COD/5 21 Vaen QVBräddN ä 1,8 1000m 3/år C OTH Uppskaa d BräddAnl Del U 2014 bräddade 7241 m3 mindre än under 2013 Från ARV Del U BräddAnl Del U Mycke lägre bräddad volym 2014 jämför med 2013 (sor snösmälning i april sam skyfall i augusi under 2013) Från ARV Del U BräddAnl Del U 2014 bräddade 7241 m3 mindre än under 2013 Lägre bräddad volym under 2014 jämför med 2013 (sor snösmälning i april under 2013) Version: 1 3 / 10

23 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. 22 Vaen-Hal 23 Vaen-Hal 24 Vaen-Hal 25 Vaen-Hal 26 Vaen-Hal 27 Vaen-Hal Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning BOD7 4,3 mg/l M CEN/ SS-EN ug.1, SS-EN 5814:2012 BOD7 59,2 mg/l M CEN/ SS-EN ug.1, SS-EN 5814:2012 BOD7 4,29 mg/l M CEN/ SS-EN ug.1, SS-EN 5814:2012 COD-Cr 28,9 mg/l M CEN/ Lange LCK 114, ampullme od COD-Cr 156, mg/l M CEN/ Lange LCK 114, ampullme od COD-Cr 28,9 mg/l M CEN/ Lange LCK 114, ampullme od Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr Uppfyller årsmedelshal 15 mg/l BräddAnl Del U Från ARV Del U Uppfyller årsmedelshal 70 mg/l BräddAnl Del U Från ARV Del U Version: 1 4 / 10

24 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. 28 Vaen-Hal 29 Vaen-Hal 30 Vaen-Hal 31 Vaen-Hal 32 Vaen-Hal 33 Vaen-Hal 34 Vaen-Hal 35 Vaen-Hal Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning NH4-N 11,8 mg/l M CEN/ SS-EN 11732:200 5 NH4-N 10,8 mg/l M CEN/ SS-EN 11732:200 5 NH4-N 11,8 mg/l M CEN/ SS-EN 11732:200 5 N-o 14,7 mg/l M CEN/ SS-EN :1 997 N-o 20,6 mg/l M CEN/ SS-EN :1 997 N-o 14,7 mg/l M CEN/ SS-EN :1 997 P-o 0,18 mg/l M CEN/ SS-EN :2 005 P-o 2,18 mg/l M CEN/ SS-EN :2 005 Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr BräddAnl Del U Från ARV Del U Ine relevan BräddAnl Del U Från ARV Del U BräddAnl Del U Version: 1 5 / 10

25 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. 36 Vaen-Hal Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr P-o 0,18 mg/l M CEN/ SS-EN :2 005 Från ARV Del U TOC 4,3 mg/l C OTH COD/3 37 Vaen-Hal 38 Vaen-Hal TOC 59,2 mg/l C OTH COD/3 BräddAnl Del U 39 Vaen-Hal TOC 4,29 mg/l C OTH COD/3 Från ARV Del U 40 ER Ansl.pe-in 0, pe M OTH Beräknad - Toal In d 41 ER Ansl.pers 2300, s C OTH Beräknad - Toal In 42 ER Ansl.pe-o 1300, pe C OTH Beräknad - Toal In baserad på uppmä inkomman de BOD7 sam 70 g BOD7/dyg n,pe 43 ER Ansl.-ill 2500, pe C OTH Dimension erande pe 44 ER BOD , kg/år M CEN/ SS-EN ug.1, SS-EN 5814: Toal In - Toal In Version: 1 6 / 10

26 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr 45 ER COD-Cr 86310, kg/år M CEN/ Lange - Toal In LCK 114, ampullme od 46 ER El.energi 0,226 GWh/å M OTH Mäning - Toal In r 47 ER NH4-N 5295, kg/år M CEN/ SS-EN - Toal In 11732: ER N-o 10135, kg/år M CEN/ SS-EN - Toal In : ER P-o 1070, kg/år M CEN/ SS-EN : Toal In 50 ER Maxgvb 1700, pe C OTH Beräknad uifrån inkomman de flöden sam uppskaad e/beräkna de BOD7-hal er 51 Slam SlamT-arv 63,2 /år M CEN/ SS-EN ug 1 - Toal In Lägre värde än 2013 pga uppdaerad beräkningsmod ell - Toal Inom Version: 1 7 / 10

27 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 52 Slam -o 2,23 % M CEN/ SS-EN ug 1 53 Slam-Hal Ag 0,6 mg/kg 54 Slam-Hal As 2,65 mg/kg 55 Slam-Hal Cd 1,3 mg/kg 56 Slam-Hal Cr 12, mg/kg 57 Slam-Hal Cu 135, mg/kg M CEN/ SS-EN 13346mod /SS M CEN/ SS-EN 13346mod /SS M CEN/ SS-EN 13346mod /SS M CEN/ SS-EN 13346mod /SS M CEN/ SS-EN 13346mod /SS Slam-Hal GF-o 72,9 % M CEN/ SS-EN Slam-Hal Hg 0,23 mg/kg M CEN/ SS-EN 1483: Slam-Hal NH4-N 9300, mg/kg M CEN/ S.Meh. 417A+D Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr - Toal Inom Version: 1 8 / 10

28 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe 61 Slam-Hal Ni 10,6 mg/kg 62 Slam-Hal Nonylfenol 2,25 mg/kg 63 Slam-Hal N-o 37000, mg/kg 64 Slam-Hal PAH 0,15 mg/kg 65 Slam-Hal Pb 18,5 mg/kg 66 Slam-Hal PCB 0,01 mg/kg Meo d Meodkod Meodbes krivning M CEN/ SS-EN 13346mod /SS Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr Lägre medelvärde 2014 jämför med 2013 (e mycke hög värde för e av proverna gav upphov ill de höga medelvärde 2013) M CEN/ NPAGMM Lägre medelvärde 2014 jämför med 2013 (e mycke hög värde för e av proverna gav upphov ill de höga medelvärde 2013) M CEN/ SS ug 1 C OTH Beräknad M CEN/ SS-EN 13346mod /SS M CEN/ GC-ECD Version: 1 9 / 10

29 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaraion För Marma avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Moagare Parameer Ev.anm. Värde Enhe Meo d Meodkod Meodbes krivning 67 Slam-Hal ph 6,1 ph M CEN/ SS-EN Slam-Hal P-o 15000, mg/kg M CEN/ SS-EN 13346mod /SS Slam-Hal Zn 790, mg/kg M CEN/ SS-EN 13346mod /SS Prod.Enhe UsläppsPunk Ursprung Typ Flöde Kommenar RedovEnlFskr 70 Åkermark SlamT-arv 0, /år M CEN/ - Version: 1 10 / 10

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För HIMMERFJÄRDSVERKET( ) år: 2012 version: 1. Metodbes krivning. Meto d 0 Vatten Ag 2,9 kg/år C OTH

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För HIMMERFJÄRDSVERKET( ) år: 2012 version: 1. Metodbes krivning. Meto d 0 Vatten Ag 2,9 kg/år C OTH Emissionseklaraion För HIMMERFJÄRDSVERKET(0127-50-001) år: 2012 version: 1 Ref Moagare Parameer Evanm Väre Enhe Meo 0 Vaen Ag 2,9 kg/år C OTH 1 Vaen Ag 0,01 kg/år C OTH 2 Vaen As 8,4 kg/år C OTH 3 Vaen

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Miljörapport 2012 Ekebyverket

Miljörapport 2012 Ekebyverket Miljörappor 2012 Ekebyverke Eskilsuna Energi och Miljö Posadress: 631 86 Eskilsuna Besöksadress: Kungsgaan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisaion...

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012 Digital GIS Maps Höganäs Höganäs kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Höganäs kommun 20122 Sidan 2. (11) Innehållsförteckning 1. Slamanvändning 2012... 3 2. Översiktkarta över slamspridning

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas Svensk Biogas Miljörapport 2009 Norrköping Biogas 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti.

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti. Tenamen: Miljö och Maemaisk Modellering MVE345) för TM Åk 3, VÖ3 klockan 4.00 den 27:e augusi. För uppgifer som kräver en numerisk lösning så skriv ned di svar och hur ni gick ill väga för a lösa uppgifen

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Avfallsfrågor -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Deponering av organiskt material förbjudet (DF) Avfallsproducenten skall klassificera

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3 2008-09-16 4 1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Växelkursprognoser för 2000-talet

Växelkursprognoser för 2000-talet Naionalekonomiska insiuionen Kandidauppsas Januari 28 Växelkursprognoser för 2-ale Handledare Thomas Elger Fredrik NG Andersson Förfaare Kenh Hedberg Sammanfaning Tiel: Växelkursprognoser för 2-ale Ämne/kurs:

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo. 3D vaenanimering Joakim Julin Deparmen of Compuer Science Åbo Akademi Universiy, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.fi Absrak Denna arikel kommer a presenera e anal olika algorimer för a

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer