Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012"

Transkript

1 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen

2 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning Lokalisering och recipient Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Verksamhetsområde Reningsanläggning Dimensionering av avloppsreningsverket Inkommande ledningar Reningsprocess Slamhantering Energiförsörjning Kemikaliehantering Avfallshantering Besiktningar Fortlöpande miljöförbättrande arbete Riskanalys Gällande beslut och villkor Tillstånd enligt miljölagstiftning Anmälningar och föreläggande enligt miljölagstiftning Egenkontrollprogram Gällande beslutstext och villkor Drift- och produktionsförhållande under året Driftförhållanden Belastning Inkommande närings- och syreförbrukande ämnen Utsläppsredovisning Utgående närings- och syreförbrukande ämnen Avloppsslam Förändringar i anläggningar och process Förändringar på ledningsnätet Förändringar på avloppsreningsverket Planerade förändringar på ledningsnätet Planerade förändringar avloppsreningsverket Driftstörningar Driftstörningar på ledningsnätet Driftstörningar på avloppsreningsverket Energi, kemikalier och övriga resurser Avfallsredovisning Recipientkontroll Slutkommentar Bilagor 1. Situationsplan 2. Utsläppskontroll

3 1. Verksamhetsbeskrivning Bergs avloppsreningsverk byggdes om från grunden under Tidigare bestod avloppsreningsanläggning av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration. Allmänna uppgifter Platsnamn: Berg Avloppsreningsverk Fastighetsbeteckning: Berg 6:11 (tidigare Berg 6:2) Kontaktperson: Lennart Ringagård, Driftingenjör ( ) Huvudman: Växjö Kommun Tekniska Förvaltningen Kontaktperson huvudman: Pehr Andersson, VA-chef ( ) 1.1 Lokalisering och recipient Berg avloppsreningsverk är beläget på Berg 6:11 i östra änden av byn Berg, se bilaga 1. Anläggningen ligger avskilt utanför detaljplanen, närmaste bostadsbebyggelse finns ca 160 m väster om anläggningen. Anläggningen är placerad utanför tätbebyggt område och utgör liten olägenhet för människors hälsa och miljö. 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Berg avloppsreningsverk tillhör Tekniska förvaltningens VA-avdelning. Ansvaret för verksamheten är uppdelat enligt figur 1 nedan. Tekniska nämnden Tekniska förvaltningens chef VA-chef Biogas Kvalitet Distribution Produktion Figur 1. Ansvarsfördelning VA-avdelningen är uppdelad i olika resultatenheter efter lednings- respektive produktionsfunktioner. VA-avdelningens samlade verksamhet utgör en balansräkningsenhet med resultatansvar. Berg avloppsreningsverk är en del av produktionssektionen och ingår i VA-området avlopp yttre som omfattar avloppsverken och tillhörande pumpstationer i Lammhult, Rottne, Braås, Dädesjö, Åby, Berg, Ingelstad, Tävelsås, Dänningelanda, Vederslöv, Åryd och Bramstorp. Distributionssektionen ansvarar för skötseln av avloppsledningarna. I driftområde avlopp yttre ingår 6 personer. Driftgruppen utökades med en tjänst under De ansvarar för driften av kommunens yttre avloppsreningsverk med tillhörande pumpstationer. Kvälls och nattetid samt helger sköts bevakningen med personal i beredskap 3

4 som får larm via driftövervakningssystemet. Tillsynen på avloppsreningsverket sker minst varannan vecka. Personalen som ansvarar och driver anläggningen har den kunskap som krävs för att driva verksamheten. Kontinuerlig fortbildning av personalen sker med hänsyn till verksamhetens art. 1.3 Verksamhetsområde Verksamhetsområdet finns att se i kommunens kartprogram geosecma. Tillsynsmyndigheten har tillgång till de kartorna via geosecma på intranätet. 1.4 Reningsanläggning Dimensionering av avloppsreningsverket Bergs reningsverk har byggts om och är nu dimensionerat för en belastning av 50 pe Inkommande ledningar Inom Bergs verksamhetsområde finns det 750 meter självfallsledning. Observera detta inkluderar endast självfallsledningar och inte servis- och tryckledningar. Avloppsvattnet rinner med självfall till avloppsreningsverket. Drift och underhåll av ledningsnätet sköts främst av rörnätsservice på uppdrag från distributionssektionen Reningsprocess 2012 byggdes Bergs avloppsreningsverk om. Det nya reningsverket togs i drift den 15/11. Vid reningsverket sker nu mekanisk rening av det inkommaden avloppsvattnet i en slamavskiljare (trekammarbrunn). Därefter leds avloppsvattnet till en intern pumpstation som används både till nästkommande biologiska steg och senare kemikaliska reningssteg steg, se figur 2. Figur 2. Processchema Det biologiska reningssteget består av en så kallade självreglerande biobädd i vilken vattnet spritsas över bädden med bärarmaterial innan det leds sedan av till den interna pumpstationen. Bärarmaterialet är av typen HUFO-diskar med en specifik yta av 150 m 2 /m 3. Från den interna pumpstationen pumpas vattnet vidare till det kemiska reningssteget som består av en flockningskammare, vid vilken kemikalietillsatsen sker, och en sedimenteringsbassäng. Flödesmätning sker efter det biologiska reningssteget på vägen till det kemiska reningssteget. Slammet som uppstår i sedimenteringen leds till slamsilo. Från slamsilon leds dekantat 4

5 tillbaka till inkommande efter slamavskiljaren. Detta utgör en liten internbelastning som påverkar flödesmätningen Slamhantering Slamsilo töms med slamsugbil och slammet transporteras till Sundets avloppsreningsverk för vidare behandling i biogasanläggningen Energiförsörjning All energi som förbrukas vid anläggningen köps in Kemikaliehantering Kemikalier för fällning används på avloppsreningsverk. Åtgången mäts Avfallshantering På anläggningen uppkommer utöver slam inget eller mycket lite övrigt avfall. 1.5 Besiktningar Verket ska ha en periodisk besiktning som blir en förstagångsbesiktning och kommer ske under Fortlöpande miljöförbättrande arbete VA-avdelningen arbetar kontinuerligt med fortlöpande miljöförbättrande arbete genom optimering av reningsprocessen, översyn av kemikalie- och energibehov etc. Avloppsledningsnätet ses fortlöpande över och underhålls i syfte att begränsa ovidkommande vatten till avloppsreningsverken. Det gäller dock kommunen i stort och innan åtgärder vidtas görs utredningar om var åtgärder gör bäst nytta. 1.7 Riskanalys Riksinventering för det nya avloppsreningsverket i Berg upprättas under

6 2. Gällande beslut och villkor Tillsynsmyndighet för reningsverket är miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun. 2.1 Tillstånd enligt miljölagstiftning Datum Beslutande myndighet Tillståndet avser Miljö- och Anmälan av avloppsreningsverk hälsoskyddsnämnden Avloppsreningsverket är tillståndspliktigt enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Under 2011 söktes tillstånd för verksamheten i och med planerade ombyggnationer. Det nya verket är nu uppfört, och har villkor enligt Miljö- och hälsoskyddskontorets beslut Kommentarer till dessa ses i avsnitt Anmälningar och föreläggande enligt miljölagstiftning Datum Beslutande myndighet Tillståndet avser Länsstyrelsen Beslut efter anmälan om transport av farligt avfall från den egna verksamheten 2.3 Egenkontrollprogram Egenkontrollprogram för verksamheten finns upprättat och reviderades senast Ny reviderad version ska vara klar mars Gällande beslutstext och villkor Villkor 1 Avloppsanordningen ska utföras och drivas enligt redovisade handlingar om inget annat framgår av nedanstående villkor. Om behov av förändringar uppkommer i samband med arbetet skall miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktas. Kommentar: Avloppsanordningen är utförd och drivs enligt till Miljö- och hälsoskyddskontorets redovisade handlingar. Verket håller för närvarande på att trimmas in. Villkor 2 Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. Kommentar: VA-avdelningen bedömer att reningsanläggningen bedrivs så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. Verket är under intrimning. 6

7 Villkor 3 Gränsvärden (kalenderår) i det behandlade avloppsvattnet ska inte överstiga BOD7 30 mg/l Totalfosfor 1,0 mg/l Kontrollpunkten för gränsvärdena är utloppet på reningsverket innan infiltrationen. Kommentar: Reningsresultat för verket kommer att redovisas i nästa årsrapport när provtagningar vid det nya verket är utförda. Ett första driftprov är taget under januari 2013 som visar på att reningsverket uppfyller villkoret. Villkor 4 Vid svåra driftstörningar för tillsynsmyndigheten medge att utsläppsvillkoren tillfälligt får överskridas. Tillsynsmyndigheten kan i detta sammanhang förelägga om att nödvändiga åtgärder ska vidtas för att begränsa förorenande utsläpp. Kommentar: Svåra driftstörningar har inte uppstått. Verket är ombyggt från grunden. 7

8 3. Drift- och produktionsförhållande under året 3.1 Driftförhållanden 2012** Ansluten folkmängd * 27 st Inkommande vatten 560 m 3 Maxflöde 71,7 m 3 /dygn Medelflöde 12,2 m 3 /dygn Minflöde 4,32 m 3 /dygn Avlett från abonnent 507 m 3 *Ansluten folkmängd tas fram genom kartprogrammet geosecma och databasen kir. ** Inkommande vatten är uppmätt mängd sedan det nya avloppsreningsverket togs i drift, dvs siffran avser flöde under enbart 46 dygn. Medelflödet är uträknat utifrån inkommande vatten och antal dagar i drift. Avlett vatten är den under året preliminärt debiterade mängden vatten vid årets slut. 3.2 Belastning Bergs avloppsanläggning klassas som U-anläggning då verkets dimensionering understiger 200 pe Inkommande närings- och syreförbrukande ämnen Analyserna är utförda av tekniska förvaltningens ackrediterade VA-laboratorium eller av Alcontrol. Vid Bergs avloppsreningsverk kommer det ske två stickprovstagningar om året på inkommande spillvatten skedde ingen provtagning då verket togs i drift så pass sent på året. Preliminära provtagningsresultat från 2013 (ett stickprov) på inkommande vatten visas nedan: Tidigare har provtagning skett i den trekammarbrunn som utgjorde reningsanläggning i Berg ett par gånger om året. Proverna är tagna vid inkommande ledning i trekammarbrunnen. Eftersom de är tagna i brunnen och inte på inkommande ledning så anses dessa prover inte vara representativa att basera belastningsberäkningar på. Resultaten för fem år går dock att återfinna i utsläppskontrollen i bilaga Utsläppsredovisning Analyserna är utförda av tekniska förvaltningens ackrediterade VA-laboratorium eller av Alcontrol Utgående närings- och syreförbrukande ämnen Tidigare har provtagning skett i den trekammarbrunn som utgjorde reningsanläggning i Berg ett par gånger om året. Proverna är tagna vid utgående ledning från trekammarbrunnen. Eftersom de är tagna i brunnen och inte på utgående ledning och det dessutom fanns efterföljande infiltration så anses inte dessa prover vara representativa att basera utsläppsberäkningar på. Resultaten för fem år går dock att återfinna i utsläppskontrollen i bilaga 2. 8

9 Vid Bergs avloppsreningsverk kommer det ske två stickprovtagningar om året på utgående vatten efter sedimenteringsbassängen skedde ingen provtagning då verket togs i drift så pass sent på året. Provtagningsresultat från januari 2013 (ett stickprov) på utgående vatten visas nedan. Parameter Utsläppshalt (mg/l) BOD 7 9,6 COD Cr 34,3 Tot-N 36 Tot-P 0,057 Aluminium <0,20 Susp. <2,0 Enligt provtagningsresultatet uppfyller reningsverket villkor 3 i beslutet. 3.4 Avloppsslam Analyser på slam utfördas av Alcontrol, ingen provtagning på slammet är gjort under Vid Bergs avloppsreningsverk har det under 2012 uppkommit 7,7 m 3 slam. Detta har transporterats till Sundets biogasanläggning för vidare behandling. 3.5 Förändringar i anläggningar och process I verksamheten vidtas de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid förnyelse av utrustning väljs bästa möjliga teknik avseende funktion, miljö och ekonomi Förändringar på ledningsnätet 2011 togs ett helhetsgrepp på åtgärdsplanering avseende ledningsnätet i Berg med anledning av ombyggnaden av reningsverket. I princip har hela ledningsnätet i Berg lagts om eller förbättrats med strumpning under 2011 och Totalt har ca 400 m ledning sanerats under Förändringar på avloppsreningsverket Bergs avloppsreningsverk har byggts om under Planerade förändringar på ledningsnätet Det finns inga planerade förändringar på ledningsnätet under Planerade förändringar avloppsreningsverket Det finns inga förändringar planerade för reningsverket under Intrimning av det nya verket fortsätter in på Driftstörningar Vid skada eller olägenhet för miljön ansvarar verksamhetsutövaren för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. 9

10 3.6.1 Driftstörningar på ledningsnätet Under 2012 har bräddning av orenat avloppsvatten inte skett på ledningsnätet Driftstörningar på avloppsreningsverket Under året har bräddning av delvis renat vatten - biologiskt renat vatten - skett. Total bräddtid är 6 timmar och bräddningen är orsakades av högt flöde. 10

11 4. Energi, kemikalier och övriga resurser Totalt har 225 kg PAX XL 60 använts vid fällning. Detta ger en flödesbaserad kemikalieförbrukning på 402 g/m 3. Elförbrukningen vid verket inklusive byggel var 4,2 MWh. Detta motsvarar en elförbrukning på 7,47 KWh/m 3 eller ca 155 kwh/ansluten. Renvattenförbrukningen under året var 30 m 3. Detta bedöms vara en hög förbrukning och beror på spolning inför dricksvattenprovtagning. Verket har varit under uppbyggnad och intrimning under året. Värdena ovan är därför inte representativa för anläggningen när den är i normal drift. 5. Avfallsredovisning På anläggningen har det uppkommit 7,7 m 3 slam som transporterats till Sundets biogasanläggning för vidare behandling under Slammet bör inte ses som ett avfall utan som en resurs. Utöver slam har inga övriga avfall uppkommit under året. 6. Recipientkontroll Avloppsreningsverkets lokalisering medför liten olägenhet för omkringliggande bebyggelse. Utsläpp av renat avloppsvatten kan med tiden ta sig till Ingelstorpapån i Mörrumsåns avrinngingsystem. Ingelstorpaån rinner ut i Bergasjön och från Bergasjön transporteras vattnet vidare via Kavleån till Helgasjön. Den närmsta recipientkontrollpunkten nedströms Bergs avloppsreningsverk är Punkt 438 som är belägen vid Kavleåns utloppsmynning till Helgasjön. Uppströms finns ingen punkt. Nedan redovisas uppmätta kväve- och fosforhalter under året. Både fosfor- och kvävehalterna har varit höga under hela året enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder i rapport 4913 (1999). Datum Totalfosfor (µg/l) Totalkväve (µg/l) I figur 3 visas trenden över totalfosfor och totalkväve mellan åren Trenden för båda parametrarna over hela tidsperioden är uppåtgående. 11

12 Figur 3 Recipientkontroll Kavleåns mynning i Helgasjön Recipientkontrollen sker i Mörrumsåns vattenvårdsförbunds regi, som sammanställer och analyserar årens resultat. I deras rapport finns fler parametrar än ovan redovisade analyserade. 12

13 7. Slutkommentar Under 2012 har Bergs avloppsreningsanläggning genomgått en total ombyggnad. För 2012 finns inga provresultat men ett tidigt provresultat under 2013 visar på att reningsverket uppfyller de nya reningskraven i beslutet. Tekniska förvaltningen bedömer att avloppsreningsverket i Berg drivs och kontrolleras enligt gällande beslut och villkor. Maria Isling Teknisk chef Pehr Andersson VA-chef 13

14 Växjö kommun Bilaga 1 Berg Arv Situationsplan A:A A:A Berg avloppsreningsverk Punkt 438 Kalveån uppströms Helgasjön

15 Växjö kommun Bilaga 2 Berg ARV s. 1 (1) Utsläppskontroll Utsläppskontrollen Berg Avloppsreningsanläggning (gamla) Inkommande Datum Märkning ph BOD 7 CODcr* Tot-P Tot-N mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l INK stickprov 6, , INK stickprov , INK stickprov 6, , INK stickprov , INK stickprov 6, , INK stickprov 6, INK stickprov 6, , mg/l BOD7 ink BOD 7 BOD7 utg mg/l COD Cr CODcr ink CODcr utg INK stickprov 6, ,02 60 Max Min 6, ,2 28 Medel 5 år 6,8 1614, ,98 106,4 Tot-P Tot-N Utgående Datum Märkning ph Al BOD 7 CODcr** Tot-P Tot-N mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UTG stickprov 7,2 0,18 4,3 30 0,53 5, UTG stickprov 7,3 0,092 8,2 56 2, UTG stickprov 7,1 0, , UTG stickprov 7 0, ,04 27 mg/l Tot-P ink Tot-P ugt mg/l Tot-N ink Tot-N utg UTG stickprov 7,5 0, , UTG stickprov 7,2 0,36 5,8 49 0, UTG stickprov 7,3 0, , UTG stickprov 7,1 0, ,48 9, UTG stickprov 7,2 0, ,07 18 Max 7,5 0, ,56 37 Min 7 0,092 4,3 30 0,53 5,2 Medel 5 år 7,2 0,35 41, ,91 20,2 Kommentarer * CODcr beräknas utifrån TOC från och med Vid inkommande vatten multipliceras TOC med 4,3 för att erhålla den beräknade halten av CODcr ** CODcr beräknas utifrån TOC från och med Vid utgående vatten multipliceras TOC med 3,5 för att erhålla den beräknade halten av CODcr Rödmarkerade värden är under rapporteringsgränsen eller baseras på värden under rapporteringsgränsen.

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Bramstorp avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2015

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2015 Bramstorp avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2015

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2015 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Sundet avloppsreningsverk. Miljörapport 2012

Sundet avloppsreningsverk. Miljörapport 2012 Sundet avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 Lokalisering och recipient... 4 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 4 1.3 Verksamhetsområde... 5 1.4

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Åryd avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Åryd avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Åryd avloppsreningsverk Årsrapport 0 Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Årsrapport 0 0780-50- Innehållsförteckning. Verksamhetsbeskrivning... 5. Lokalisering och recipient... 5. Verksamhetens organisation

Läs mer

Åryd avloppsreningsverk Årsrapport 2015

Åryd avloppsreningsverk Årsrapport 2015 Åryd avloppsreningsverk Årsrapport 05 Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Årsrapport 05 0780-50- Innehållsförteckning. Verksamhetsbeskrivning.... Lokalisering och recipient.... Verksamhetens organisation

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2015-12-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 Beslutande Lars-Göran Gustafsson

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas?

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 001-180320 e-post: anders@miljoinvest.se web: www.miljoinvest.se Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? En utredning av förutsättningarna

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Analys över behovet av reningsverk

Analys över behovet av reningsverk [Ange inläggets rubrik här] Analys över behovet av reningsverk SWECO VIAK AB har gjort en VA utredning för Sörfjärden 2006-04-11. Intervjuer med olika föreningar i S.fj visar på ett svalt intresse för

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Kontaktperson: Daniel Danielsson, tel.nr: 38979, 04570-529196

Kontaktperson: Daniel Danielsson, tel.nr: 38979, 04570-529196 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 AX-22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 11.06.2002 Ärendenummer MPN-02-01 Sökanden Björksäter Ab Björksätersvägen

Läs mer

Årsunda Gästrike-Hammarby Österfärnebo. Jäderfors Järbo Gysinge. Carin Eklund

Årsunda Gästrike-Hammarby Österfärnebo. Jäderfors Järbo Gysinge. Carin Eklund ÅRSREDOVISNING MINDRE RENINGSVERK SANDVIKENS KOMMUN 2011 Årsunda Gästrike-Hammarby Österfärnebo Jäderfors Järbo Gysinge Sandviken 2012-03-15 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Årsrapport för mindre

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

16-710 00 Sammanställning vatten År 2014 Bilaga 1a Alberga reningsverk Parameter Resultat enhet Dimensionerat för Antal anslutna Antal pe ekv.(bod7) Producerad volym renvatten Debiterad volym vatten

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Sammanställning vatten År 2015 Bilaga 1a Alberga reningsverk Parameter Resultat enhet Dimensionerat för Antal anslutna Antal pe ekv.(bod7) Producerad volym renvatten Debiterad volym vatten 800 pe ekv.

Läs mer

Vederslöv avloppsreningsverk Årsrapport 2015

Vederslöv avloppsreningsverk Årsrapport 2015 Vederslöv avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 Lokalisering och recipient... 4 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp Ola Palm Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade

Läs mer

Lammhult avloppsreningsverk Miljörapport 2012

Lammhult avloppsreningsverk Miljörapport 2012 Lammhult avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 Lokalisering och recipient... 4 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

VÄGVALSUTREDNING AVLOPPSRENING

VÄGVALSUTREDNING AVLOPPSRENING VÄGVALSUTREDNING AVLOPPSRENING Varför vägvalsutredning? Denna typ av alternativstudie krävs vid tillståndsprövning, Miljöbalken säger att man ska utvärdera och välja Bästa Möjliga Teknik utifrån de lokala

Läs mer

Miljörapport. Tortuna, Kärsta och Orresta reningsverk 2008.

Miljörapport. Tortuna, Kärsta och Orresta reningsverk 2008. Miljörapport. Tortuna, Kärsta och Orresta reningsverk 2008. Innehåll 1 Grunddel Kärsta... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Kärsta... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening...

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät Given i Helsingfors den 11 juni 2003 På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 11

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Följande avsnitt är reviderade. I grunddokumentet är de markerade avsnitten markerade med rött kryss. Kapitel 2.7 har reviderats med

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Avlopp och Kretslopp. Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk. Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten

Avlopp och Kretslopp. Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk. Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten Avlopp och Kretslopp Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten Antal sidor : 13 Revision 2: 2010 HK Copyright Topas Vatten AB

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Kungsbacka vattenrike

Kungsbacka vattenrike Grönt: Våtmarksanläggning avsedd att ytterligare rena det utgående avloppsvatten från reningsverket Rött: Tillsammans med natura 2000-området Kungsbackafjorden kan det bilda ett Kungsbacka vattenrike Kungsbacka

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning Klämmingen, Sigtunaån, Trosaån. Foto; Bertil Karlsson, Weronica Klasson, Elin van Dooren. Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning

Läs mer

Tävelsås avloppsreningsverk Årsrapport 2015

Tävelsås avloppsreningsverk Årsrapport 2015 Tävelsås avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 Lokalisering och recipient... 4 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius 1 B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius Gasmätningar inför emissionsdeklarationen för år 2010 vid Himmerfjärdsverket Bakgrund Inför redovisningen av gasformiga emissioner från Himmerfjärdsverket

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 STORVIKS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2012 STORVIKS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 2012 STORVIKS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 2013-03-07 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 2012 Storviks reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport - textdel BESKRIVNING

Läs mer

Miljörapport Kvicksund 2017

Miljörapport Kvicksund 2017 Miljörapport Kvicksund 2017 Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Miljörapport. Tortuna, Kärsta och Orresta reningsverk 2010.

Miljörapport. Tortuna, Kärsta och Orresta reningsverk 2010. Miljörapport. Tortuna, Kärsta och Orresta reningsverk 2010. Innehåll 1 Grunddel Kärsta... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Kärsta... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening...

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer