Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk"

Transkript

1 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk Reviderad: Planskiss reningsverk Bräcke Hede

2 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll av avloppsverkets funktion. Kontrollprogrammet omfattar dels kontroller som föreningen har blivit ålagda av Tjörns kommun att utföra och dels egenkontroller i form av regelbunden tillsyn av avloppsverket. Kontrollprogrammet ska ses som ett levande dokument och kan komma att revideras vid behov. Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Bräcke Hede VA Fastighetsbeteckning: Stenkyrka-Bräcke 1:9 Bräcke Hede VA-samfällighetsförening Ordförande: Christer Eriksson Huvudman: Mobil nr: Kristina Bernstén Mobil nr: Kontaktperson för huvudman: Epost: (enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), avloppsanläggning dimensionerad för mer än 200 pe.) Verksamhetskod: Tillsynsmyndighet: Tjörns kommun Lina Johansson Adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen Tjörns kommun, Skärhamn Telefon: vxl, direkt Kontaktperson tillsynsmyndighet: Gällande beslut E-post: lina.johanssonjorn.se Protokoll frånmiljöavdelningen, Tjörns kommun daterad , Dnr

3 3 Baga Water Technology support dagtid (08-16) telefonnr Tillsynskontroll och service av avloppsverk och pumpstationer: Br Carlson praktiska tillsynen kontaktperson Robin Carlson telefonnr , Hemsida Gällande tillstånd Gällande avloppstillstånd från miljöavdelningen, Tjörns kommun, är daterad och innehåller ett antal försiktighetsmått som ska gälla för verksamheten. Dessa är sammanställda i listan nedan. Hela tillståndet återfinns i Bilaga 1. Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med ansökan samt fabrikantens anvisningar om inget annat anges i nedanstående försiktighetsmått. Anläggningen ska skötas och underhållas enligt fabrikantens anvisningar och så att olägenheter på miljö och hälsa inte uppkommer. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas på avloppsreningsanläggningen. Serviceavtal ska tecknas. Kopia av serviceavtalet ska skickas till Miljöavdelningen för kännedom. Slutkontrollprogam ska ifyllas och lämnas till miljöavdelningen innan anläggningen tas i bruk. Verksamhetsutövaren ska kontrollera och föra anteckningar om verksamhetens drift och skötsel för att anläggningen inte ska medföra olägenheter för människors hälsa eller miljö. Avloppsvattnets flöde ska mätas och dokumenteras per dygn. Avståndet från avloppsreningsverket till närmaste vattentäkt skall vara minst 20 m. Provtagning av utgående avloppsvatten skall provtas minst 2 gånger per år, där ett av proven ska tas under sommarmånaderna. Analysen ska innefatta minst de parametrar som redovisas i punkten nedan. Det renade vattnet får som riktvärde inte innehålla mer än 15 mg BOD 7/l, 70 mg COD cr/l, 40 mg totalkväve/l och 0,5 mg totalfosfor/l, beräknat som medcelvärde per kalenderår. Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas. Kemiska produkter ska lagras på tät, invallad yta under tak. Invallningen ska rymma en volym som ska motsvarar den största behållarens volym plus minst 10 % av summan av övriga behållares volym. Utrymmet ska vara låsbart.

4 4 Om verksamheten ändras med avseende på reningsprocess eller på något annat sätt, ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsbeskrivning Avloppsreningsverket är av typen BAGA Kompakt med UV-ljus och är ett resultat av många års erfarenhet av processer för rening av avloppsvatten från hushåll. Avloppsreningverket är dimensionerat för vanligt spillvatten från hushåll motsvarande 60 hushåll. Verket Bräcke-Hede anlades under 2009 och var i fullt bruk Nedan följer en generell beskrivning av reningsverket, för detaljer se Bilaga 2 samt Bilaga 3 för principskiss. BAGA Compact är ett reningsverk som kombinerar biologiska och kemiska processer för att reducera syreförbrukande ämnen såsom BOD7 och CODCR, kväve, fosfor och suspenderat material (SS).För att reningsverket skall fungera på bästa sätt finns en reservoar som kan buffra ojämnheter i det inkommande flödet och sedan fördela det satsvis över tiden så att resten av verket får en jämn belastning. Figur 1. Planskiss I slamavskiljaren sker i huvudsak tre delprocesser: slamavskiljning och slamlagring, biologisk fördenitrifikation för reduktion av kväve samt kemisk behandling för att reducera fosfor genom förfällning. Förfällningen minskar även belastningen på den efterföljande bioreaktorn markant. Samtidigt som pumpning sker från reservoar till slamavskiljare tillsätts flockningsmedlet. De flockar som skapas genom förfällningen kan sedan avskiljas i slamavskiljaren. Slammet som samlas i slamavskiljarens botten pumpas med vissa mellanrum till slamsilon för lagring. Silon avskiljer slammet och klarfasen leds tillbaka till slamavskiljaren igen.

5 5 I de båda bioreaktorerna sker biologisk nedbrytning i aeroba biofilmsprocesser med fast bärarmaterial. Under bärarmaterialet finns luftdiffusorer som förser reaktorerna med stora mängder finfördelad luft som behövs för processerna. I den första reaktorn sker primärt reduktion av syreförbrukande ämnen såsom BOD 7 och COD CR. I den andra reaktorn sker även nitrifikation vilket är en delprocess i kvävereningen då ammoniumkväve reduceras och omvandlas till nitrat. Stora mängder luft krävs och luftningen av reaktorerna sker därför större delen av tiden vid normal drift. Vid låg belastning går däremot luftningen över i sparläge som bara underhållsluftar så mycket som behövs för att hålla biomassan levande. Med vissa mellanrum under drift stannas luftningen i reaktorn för att sedimentering av det slam som produceras i processerna skall kunna ske i reaktorernas botten. Efter sedimenteringsfasen returpumpas slammet till slamavskiljarens inloppscylinder för ytterligare behandling. Returpumpningen överför även nitratkväve till slamavskiljaren för anox denitrifikation av kväve. BAGA s bioreaktor har en unik patenterad design som slamavskiljer det behandlade vattnet ytterligare i själva reaktorn, något som förbättrar reduktionen av bl.a. suspenderat material (SS). De biofilmsprocesser som används är även mycket tåliga för variationer i belastningen. Vattnet breddar från den sista bioreaktorn till en pumpbrunn som transporterar vattnet vidare till efterpoleringstanken. Efter den biologiska behandlingen sker ytterligare kemisk fällning och slamavskiljning i en efterpoleringstank som ligger placerad efter bioreaktorerna. Behandlingen ger ökad reduktion av fosfor och suspenderat material. Flockningsmedlet ökar även hygieniseringen. Även här tillsätts flockningsmedlet på ungefär på samma sätt som i den första slamavskiljaren. Vattnet pumpas från efterfällningstanken genom ett UV-ljus i servicehuset för hygienisering innan det leds till recipient. Det renade vattnet släpps till närliggande dike som mynnar i viken, fastighet Stenkyrka-Bräcke 1:4. Utsläppspunkten sker ca 2 m från stranden på ca 0,5 m djup. Figur 2. Principskiss, se även Bilaga 3

6 6 BAGA Kompakt anpassar sig efter det verkliga flödet. Om reservoaren är tom går verket ner i puffläge, dvs att bio reaktorerna förses endast med stödluft för att biokulturen inte skall skadas. På så vis sparas energikostnader. Energikostnaden kan beräknas till ca 1 kw/h per kubikmeter avloppsvatten som renats under förutsättning att det verkliga flödet är minst 20 m 3 per dygn. Åtgången av fällningsmedel är starkt beroende av det inkommande vattnet, men kan i stort beräknas mellan 1,5 3,5 deciliter per m 3 renat avloppsvatten. Anläggningskontroll Tillsyn och service Driften av BAGA Kompakt är nästan helt automatiserad. Endast flockmedel för inbindning av fosfor och citronsyra för nergörning av UV-ljus behöver fyllas på manuellt. Anläggningen är försedd med ett GSMmodem och eventuella larm skickas till tillsynsman. Ett tillsynsavtal finns tecknat med BAGA Water Technology AB för den dagliga driften av reningsverket och är därmed tillsynsman. BAGA Water Technology AB har i sin tur avtal med Bröderna Carlson för den praktiska tillsynen och besök på plats. Enligt tillsynsavtalet utförs följande: 1. Service som utförs av servicetekniker från BAGA, 1 gång per år för både reningsverk och pumpstationer. 2. Besök och kontroll av anläggningen, varannan vecka, då följande görs, se även Bilaga 4 (checklista): a. Påfyllnad av förbrukningsmaterial vid behov i. Flockmedel ii. Citronsyra b. Enklare verifiering/kontroll av anläggningens samtliga funktioner. c. Optisk kontroll av utgående vatten. d. Dokumentation av eventuella avvikelser e. Kontrollera slammagasin och beställa slamtömning (2-3 gånger per, år, á 20 kubikmeter slam) f. Checklistor skickas till kontaktpersonen för Bräcke-Hede samfällighetsförening som sparar dessa på hemsidan. 3. Larm-mottagare. De SMS som skickas från anläggningen tas emot av BAGA samt Bröderna Carlsson. Läs mer nedan under rubriken Driftkontroll och alarmsystem. a. BAGA/Bröderna Carlsson skall besöka anläggningen som resultat av mottaget SMS. Tidsintervallet beror på larmets karaktär och anläggningen aktuella driftbelastning. b. Om det larmar för flockmedel slut eller citronsyra kan detta oftast tas vid nästa tillsynsbesök. c. BAGA/Bröderna Carlsson ombesörjer åtgärder för orsak till larm. Om orsaken ligger utanför BAGA ansvar och eller kontroll skall det snarast rapporteras till Kontaktpersonen för Bräcke-Hede samfällighetsförening.

7 7 Tillsynen av anläggningen görs delvis på distans. Det finns möjlighet att fråga anläggningen med hjälp av SMS om status. Några av det frågor som man kan ställa via SMS är: 1. Volym genom anläggningen sista 24 timmarna 2. Volym genom anläggningen sista 7 dygnen 3. Volym genom anläggningen sista månaden 4. Nivå i slamavskiljaren, ges via trycknivågivaren 5. Batchstorlek, kan ändras via SMS Driftkontroll och alarmsystem De larm som skickas via SMS är: a) Hög Nivå i Reservoar a. Orsak 1. För högt inkommande flöde. b. Orsak 2. Pump i Reservoar pumpar inte, trasig eller igensatt. b) Lång Pumptid Reservoar a. Orsak 1. Pump i Reservoar igensatt. c) Hög Nivå i Polersteg a. Orsak 1. Utgående ledning från UV-ljus igensatt, alt strypt för mycket. b. Orsak 2. Pump i polersteg, trasig eller igensatt. d) Lång Pumptid Polersteg a. Orsak. Pump trasig, igensatt eller UV-ljus för mycket strypt. e) Lågt Tryck i Sidkanalfläkt. Det bubblar inte i bioreaktorn a. Orsak 1. Trasig sidkanalfläkt. b. Orsak 2. Säkring löst ut. f) Låg Nivå flockmedel i flockmedelstank a. Orsak 1. Flockmedel slut. Behöver fyllas på! g) Låg Nivå Citronsyra i citronsyra tank. a. Orsak 1. Citrinsyra slut. Behöver fyllas på! Riskanalys Det finns alltid en risk för driftstörningar i en anläggning. Många av dessa störningar elimineras genom en fungerande tillsyn och larmfunktion som F-SMS. Skulle ändå en driftstörning inträffa hjälper samma funktioner till att snabbt upptäcka och avhjälpa eventuellt fel. I tabellen nedan är möjliga driftstörningar och riskerna med dessa upptagna. Pos Beskrivning Allvarlighet Sannolikhe A*K Notera t 1 Flockmedel slut Fäller inte ut fosfor. F-SMS larm innan det är ett faktum. 2 Doserpump flockmedel trasig Fäller inte ut fosfor. Upptäcks vid tillsyn 3 Doserslang trasig Fäller inte ut fosfor. Eventuellt flockmedel på fel ställe. Upptäcks vid tillsyn.

8 8 4 Tank flockmedel går sönder Man får ett utsläpp av lågt ph ner i slamavskiljaren. Kan vid stora mänder slå ut processen i reningsverket. Larm via F-SMS. 5 Citronsyra slut På lång sikt försämrad desinfektion. F-SMS larm. 6 Doserpump citronsyra På lång sikt försämrad trasig. 7 Tank citronsyra går sönder desinfektion. Upptäcks vid tillsyn Man får ett kraftigt sänkt ph i slamavskiljaren med följd att processen kan försämras tillfälligt i bioreaktorn. 8 Strömavbrott Anläggningen slutar att fungera. Orenat slamavskilt avloppsvatten kan komma ut till recipient. F-SMS larm 9 Sidkanalfläkts haveri Bioreaktorn slutar fungerar. Orenat slamavskilt avloppsvatten kan komma ut till recipient. F-SMS larm 10 Pumphaveri i reservoar F-SMS larm. Lång pumptid från reservoar följt av hög nivå. 11 Pumphaveri i slamavskiljare F-SMS larm. Lång pumptid i slamavskijare följt av hög nivå. 12 Pumphaveri slampump i slamavskiljare Ökad slammängd i slamavskiljaren. Upptäcks vid tillsyn. 13 Pumphaveri slampump i bioreaktor F-SMS larm. Time out. Ökad SS-halt ut med försämrad hygienisering. 14 Pumphaveri i polersteg F-SMS larm. Pumpar ej till UV-ljus för hygienisering. Ej garanterat hygieniserat vatten ut till recipient. 15 UV-ljus trasigt Upptäcks vid tillsyn. Ej garanterat hygieniserat vatten ut till recipient. 16 För hög belastning Upptäcks vid tillsyn och/eller F- SMS larm. Om felkopplade ledningar med dagvatten, inläckage kan det ge höga flöden. Ett annat vatten som stör dosering av flockmedel bland annat. 17 Vattenfilter hos användare Kan ge driftstörningar. Upptäcks vid tillsyn. 18 Fel bruk, utsläpp till spillvatten av oönskat vatten eller skräp Upptäcks eventuellt vid tillsyn. Kan ge allvarliga driftstörningar beroende på vad som släpps ut. Förebyggande arbete med information till anslutna om vad man får och inte får släppa ut via sitt avlopp. 19 Åsknedslag Upptäcks vid tillsyn. Kan slå ut hela

9 9 anläggningen tillfälligt. Utsläppskontroll Enligt beslut från Miljöförvaltningen, Tjörns kommun och vid kommunens tillsyn den 10 januari 2014 ska analys på utgående vatten (efter rening och UV-ljus) utföras fyra (4) gånger per år och analys av följande parametrar skall göra: Månad Februari Juni Augusti November Parameter COD cr, BOD 7, Total Fosfor, Total Kväve COD cr, BOD 7, Total Fosfor, Total Kväve, supenderat material (SS), E-Coli, Intestinala Enterokocker COD cr, BOD 7, Total Fosfor, Total Kväve COD cr, BOD 7, Total Fosfor, Total Kväve extra prov för dessa parametrar tas vid misstanke om att reningen kan vara otillräcklig Provtagningen utförs av tillsynsmannen (BAGA/Bröderna Carlsson) och skickas därefter till ackrediterat laboratorium (ALcontrol Laboratories) för kemisk analys. Analysresultaten skickas till styrelsen (kassör och utsedd ledamot) som vidarebefordrar resultat till BAGA Water Technology AB/Bröderna Carlsson, Miljöavdelningen på kommunen samt läggs ut på hemisdan. Analysresultaten jämförs med följande riktvärden (gällande avloppstillstånd). Som riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas. Analysresultaten stäms därför av med BAGA/Bröderna Carlsson. För bakterier finns inte angivna några riktvärden i tillståndet men analyserade värden kommer att jämföras med nedan angivna riktvärden enligt Naturvårdsverkets föreskrift om badvattenkvalitet (SNFS ). Parameter riktvärde BOD 7 15 mg/l Medelvärde för kalenderår COD cr 70 mg/l Medelvärde för kalenderår Total kväve (tot-n) 40 mg/l Medelvärde för kalenderår Total fosfor (tot-p) 0,5 mg/l Medelvärde för kalenderår E-Coli 100 cfu/100ml SNFS Intestinala Enterockocker 100 cfu/100ml SNFS Avloppsvattnets flöde skall enligt tillståndet mätas och dokumenteras varje dygn. Kemikalier Polyaluminiumklorid använd vid flockning och citronsyra vid automatisk rengöring av UV-ljus. Påfyllning utförs vid behov av tillsynsman som också transporterar kemikalier till plats samt omhändertar tomma dunkar. Se Bilaga 5 för Säkerhetsdatablad för polyaluminiumklorid (BA 100/Dunk 33 kg). Kemikalier

10 10 förvaras i pumphuset i vilket även Säkerhetsdatablad finns uppsatt på väggen. Vid läckage eller spill rinner detta via golvbrunnen i huset till slamavskiljaren i reningsverket. Övriga kontroller En till två städdagar hålls per år för underhåll av pumphuset, kring pumphuset, pumpstationer samt ledningsgator och kontroll av brunnar. Vid städdagen görs även en visuell kontroll av utsläppspunkten i viken. Rapportering BAGA rapporterar löpande till Bräcke-Hede Samfällighetsförenings kontaktperson gällande skötsel och drift av reningsverket. Genomförda tillsyn med ifyllda checklistor (Bilaga 4) skickas löpande till av styrelsen utsedd kontaktperson. Checklistorna sparas på hemsidan. Löpande vattenprovtagning på utgående vatten rapporteras från samfällighetsföreningen till kommunens miljöavdelning, Baga samt Bröderna Carlsson och läggs ut på hemsidan så snart provtagning är utförd samt analysresultat är rapporterade. Rapportering av extra undersökningar sker vid behov och rapporteras till ovan nämnda mottagare. Rapportering av driftstörningar och haverier som är av sådan art att människors hälsa och miljö riskerar att påverkas negativt ska omgående rapporteras till kommunens miljöavdelning. En miljörapport skall ges in till kommunens miljöavdelning senast den 31 mars varje år som beskriver följande under föregående år: Antal bräddningar Slamtömningar Totalt antal förbrukade fällningskemikalier Driftsstörningar och olyckor Genomsnittliga flödet genom anläggningen (l/dygn) Maximala flödet Utförda kontroller Rapporten tas fram av samfällighetsföreningen med hjälp av information från BAGA/Bröderna Carlsson.

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden

BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden BAGA Easy Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden Patenterad

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Satellitbild Lite korta fakta Ett unikt reningsverk 1 2 Processavloppsvattnet från läkemedelstillverkningen i Snäckviken pumpas i en 6,5 km lång ledning. Den är upphängd i en avloppstunnel som leder till

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P

Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P April, 2009 Slamavskiljare Markbädd Nordkalk Filtra P Figur 1. Nordkalk Filtra P är ett passivt filter som effektivt renar fosfor och bakterier ur vatten. (Filtret fungerar även efter kompaktfilter, biofilter

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Analys över behovet av reningsverk

Analys över behovet av reningsverk [Ange inläggets rubrik här] Analys över behovet av reningsverk SWECO VIAK AB har gjort en VA utredning för Sörfjärden 2006-04-11. Intervjuer med olika föreningar i S.fj visar på ett svalt intresse för

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll extrem rening profes sionell service profes sionell kompe tens Du är i goda händer. Topas Vatten är mer än ett bra reningsverk. Vid planering

Läs mer

CE-certifierade minireningsverk

CE-certifierade minireningsverk CE-certifierade minireningsverk Produktbeskrivning PP-modell Typ 2 50 pers. Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Smidig Smidig lösning lösning Våra produkter Våra produkter är biologiskt är biologiskt

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING clean water Minireningsverk Clewer 8S PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING Hushåll och fritidshus 1 7 1 www.clewer.com Clewer Technology Clewer 8S tar hand om ditt avloppsvatten Clewer 8S är ett

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

TORVTÄKT RUNNEBODAMYREN I LJUNGBY RESPEKTIVE ÄLMHULTS KOMMUNER

TORVTÄKT RUNNEBODAMYREN I LJUNGBY RESPEKTIVE ÄLMHULTS KOMMUNER JIFFY UNITORV AB TORVTÄKT RUNNEBODAMYREN I LJUNGBY RESPEKTIVE ÄLMHULTS KOMMUNER Förslag till kontroll av verksamheten gällande torvtäkt inom fastigheterna Gydingstorp 1:11 m fl i Ljungby respektive Älmhults

Läs mer

BioCleaner. Rent va en helt enkelt. Minireningsverk för avloppsva enrening. Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v.

BioCleaner. Rent va en helt enkelt. Minireningsverk för avloppsva enrening. Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v. BioCleaner Rent va en helt enkelt Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v. Minireningsverk för avloppsva enrening Anteckningar: Rent va en helt enkelt BioCleaner är e av marknadens mest

Läs mer

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

Läs mer

CE-Certifierade Minireningsverk

CE-Certifierade Minireningsverk CE-Certifierade Minireningsverk Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Inga mekaniska delar i tanken. Enkelt underhåll, låg driftkostnad. Löpande support via vårt serviceavtal. Ett driftsäkert och naturvänligt

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Avlopp och Kretslopp. Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk. Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten

Avlopp och Kretslopp. Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk. Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten Avlopp och Kretslopp Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten Antal sidor : 13 Revision 2: 2010 HK Copyright Topas Vatten AB

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät Given i Helsingfors den 11 juni 2003 På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 11

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT MILJÖTEKNIK Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT Informationen in denna skötselanvisning är avsedd för reningsverkets skötsel samt för planering och installation av reningsverk, erbjudanden och tillståndsbehandlingar

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, GÄDDEDE VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, GÄDDEDE VATTENVERK Dokumentnamn: Bilaga 3 - Förslag vattenskyddsområde Dokumentet gäller för: VA-försörjning, dricksvatten Strömsund kommun Framtaget av: Ansvarig för dokumentet: Anna Norman, ProVAb VA-chef, Strömsund kommun

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

WehoPuts Minireningsverk

WehoPuts Minireningsverk 20 1200 pe Minireningsverk Reningsverken baseras på en biologisk-kemisk reningsprocess vilken hanterar allt avloppsvatten från fastigheter. Bland våra modeller finns allt ifrån reningsverk för enskilda

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 MILJÖFÖRVALTNINGEN Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 En rapport från Miljöförvaltningen, Avdelningen för Livsmedelskontroll Frida Kallberg Carolina Svavar Augusti 2009 1 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2015-12-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 Beslutande Lars-Göran Gustafsson

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Har ni en underkänd avloppsanläggning?

Har ni en underkänd avloppsanläggning? Har ni en underkänd avloppsanläggning? BioKube Venus löser problemet enkelt och funktionssäkert och har ett av marknadens bästa reningsvärden. BioKube Venus Typgodkänd och CE Märkt enligt CEN 12566-3 2011-05-19

Läs mer

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare. Vad är ett minireningsverk. Kemisk fällning av fosfor

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare. Vad är ett minireningsverk. Kemisk fällning av fosfor Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare Maria Hübinette (Naturvårdsverket) Projektledare, vattenvårdsenheten Vad är ett minireningsverk MBK Filterboxar (Ekobox, Greenrock BAGA Easy Kemisk

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer