Miljörapport Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun"

Transkript

1 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun

2 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel Verksamhetsbeskrivning Tillstånd Anmälningsärenden beslutade under året Andra gällande beslut Tillsynsmyndighet Tillståndsgiven och faktisk produktion Gällande villkor i tillstånd Naturvårdsverkets föreskrifter Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar mm Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Ersättning av kemiska produkter mm Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar Slutsatser om bästa tillgängliga teknik, BAT-slutsatser Bilaga I - Emissionsdeklaration

3 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 3 (23) Grunddel Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Söderhamn NÄRA AB Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Granskär avloppsreningsverk Postnummer Ort Söderhamn Besöksadress för anl. Kungsgatan 40 Fastighetsbeteckningar Granskär 4:12 Kommun Söderhamn Huvudverksamhet och verksamhetskod (Rening av avloppsvatten) Tillsynsmyndighet Kommun Miljöledningssystem I enlighet med (ej cert.) Koordinater x Länk till anläggningens hemsida Kontaktperson för anläggningen Namn Amanda Steen Telefonnummer E-postadress Gatu-/boxadress Box 94 Postnummer Postort Söderhamn Juridiskt ansvarig (ansvarig för godkännande) av miljörapport Namn Monica Granlund Telefonnummer E-postadress Gatu-/boxadress Box 94 Postnummer Postort Söderhamn

4 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 4 (23) Textdel Anläggningsnamn Granskär avloppsreningsverk Anläggningsnummer Verksamhetsår Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. Granskär avloppsreningsverk (ARV) tar emot avloppsvatten från Söderhamns tätort samt tätorterna Söderala, Kungsgården och Skärså. Avloppsvattnet pumpas via 45 avloppspumpstationer samt via självfallsledningar. Avloppsreningsverket är utfört för mekanisk-, biologisk- samt kemisk rening genom efterfällning med aluminiumsulfat (AVR). Avskiljt slam förtjockas och avvattnas mekaniskt i centrifug. Sedan är avloppsreningsverket kompletterat med en våtmarksanläggning. Drift av avloppsreningsverket sker med el och uppvärmning sker till största del med hjälp av fjärrvärme. Transport av avvattnat slam sker under en dag per vecka, 4 5 gånger, till Långtå avfallsanläggning i Söderhamn, där slammet komposteras. Den komposterade produkten används som sluttäckningsmaterial inom avfallsanläggningen. Gallerrenset som tvättas och pressas klassificeras som brännbart material och hämtas via normal avfallshantering en gång per vecka. Fällningskemikalie transporterades fem gånger till avloppsreningsverket under Granskär ARV är beläget i utkanten av Söderhamn tätort och inga bostäder finns i dess omedelbara närhet, däremot finns det arbetsplatser alldeles intill. Alla 14 sedimenteringsbassänger, luftningsbassängen, aktiveringsbassängen samt flockningskamrarna är placerade utomhus och är ej övertäckta. Detta medför att aerosoler går direkt ut i luften och luktande ämnen tillförs närmiljön. Sommartid då avloppsvattnet är varmare kan luktproblem uppstå. Utsläpp av luktande ämnen kan också ske från inloppspumpstationen och sandfångsbyggnaden. Frånluften från inloppspumpstationen saknar rening medan frånluften från sandfångsbyggnaden samt slambyggnaden renas i ett kompostfilter. Recipient för utgående behandlat avloppsvatten från Granskär våtmark, är Lötåns utlopp i Söderhamnsfjärden. Fram till var recipienten Söderhamnsån, men på grund av att bottnen vid dåvarande utsläppspunkt och en sträcka nedströms var mycket påverkad av utsläppen från avloppsreningsverket anlades våtmarken. Detta medförde att utsläppspunkten flyttades 750 m nedströms den tidigare punkten.

5 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 5 (23) Förändringar som skett under året: Slamförtjockarbyggnaden har under 2014 rustats och byggts om med nytt tak och väggar och fjärrvärme har installerats. I samband med detta har delar av gammal utrustning tagits bort. Se vidare under punkt 11. Styrningen av fällningskemikalien AVR har modifierats och sker nu baserat på utgående flöde istället för på ph som tidigare. Se vidare under punkt 11. Avloppspumpstationen APS 108 (Norrberget) har byggts om efter att den eldhärjades Se vidare information under punkt 12. Även APS 138 (Forsbacka 2) har rustats och byggts om med nya pumpar samt nytt rörgalleri. 2. Tillstånd 4 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 9. Datum: Beslutsmyndighet: Beslutet avser: Länsstyrelsen Gävleborg Tillstånd enligt Miljöskyddslagen Länsstyrelsen Gävleborg, Miljöprövningsdelegationen Beslut om ändrade villkor Länsstyrelsen Gävleborg Yttrande avseende ändrad utsläppspunkt efter våtmark Länsstyrelsen Gävleborg Yttrande avseende framställan om att leda dagvatten utanför våtmarken Länsstyrelsen Gävleborg Meddelande angående tolkning av beslut Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Gävleborg Slutliga villkor för Granskärs avloppsreningsanläggning 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Kommentar: 21 motsvaras av 1 kap miljöprövningsförordningen (2013:251) som trädde i kraft 18 juni Datum: Beslutsmyndighet: Beslutet avser: Tillsynsmyndigheten Anmälan avser driftstopp vid avloppspumpstationen APS 153 (Ina) samt bräddning vid APS 154 (Hov) till följd av Fortums planerade strömavbrott. Föranledde ingen åtgärd från tillsynsmyndighetens sida.

6 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 6 (23) Tillsynsmyndigheten Anmälan avser bräddning vid avloppsreningsverket till följd av planerat driftstopp av inloppspumpstationen. Beslut, daterat , från tillsynsmyndigheten föranledde ingen åtgärd. 4. Andra gällande beslut 4 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden mm. Datum: Beslutsmyndighet: Beslutet avser: Tillsynsmyndigheten Klassning och miljötillsynsavgift enligt miljöbalken Söderhamn NÄRA styrelse Styrelsen för Söderhamn NÄRA beslutade att upphöra med miljöcertifiering enligt från och med Söderhamn NÄRA fortsätter dock att arbeta via miljöledningssystem i enlighet med Extern revision upphör att genomföras medan internrevision utförs en gång per år Certifieringsorgan, Intertek Miljöcertifiering enligt Tillsynsmyndigheten Tillsynsmöte avloppsrening allmänt. Föranledde ingen åtgärd från tillsynsmyndighetens sida gällande Granskär ARV Tillsynsmyndigheten Tillsynsmöte avloppsrening allmänt. Föranledde ingen åtgärd från tillsynsmyndighetens sida gällande Granskär ARV Certifieringsorgan, Intertek Återkallande av miljöcertifikat enligt för Söderhamn NÄRA Tillsynsmyndighet 4 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun

7 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 7 (23) 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. Kommentar: Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om faktiskt produktion enligt vad som anges i bilaga 3 till föreskrifterna och redovisa dem i emissionsdelen av SMP. Tillståndsgiven mängd/annat mått: Dimensionerade anslutning: pe Dimensionerade föroreningsbelastningar: kg BOD 7 /dygn samt 76 kg Tot-P/dygn Dimensionerade flöde: 500 m 3 /h Faktisk produktion/annan uppföljning: Anslutning: pe enligt max gvb BOD 7 -belastning: 649 kg/d Tot-P-belastning: 23,5 kg/d Inkommande årsmedelflöde: m 3 /d Inkommande årmedelflöde: 246 m 3 /h Halten i utgående behandlat avloppsvatten från Granskärs avloppsreningsverk ska begränsas så att det som månadsmedelvärde inte överstiger 12 mg/l BOD 7 och 0,5 mg/l totalfosfor (Tot-P). Utsläpp av behandlat samt vid Granskärs avloppsreningsverk bräddat avloppsvatten får som begränsningsvärde per år inte överstiga 44 ton BOD 7 och 1,8 ton Tot-P. Inget överskridande av utsläppsvillkoren för Granskär ARV har inträffat under Se vidare under punkt 7, villkor 17 och 18. Kommentar: Redovisning av utsläppsvärden kan ses under punkt 10 nedan. 7. Gällande villkor i tillstånd 4 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. Villkor: Kommentar: 1. Avloppsvattnet skall behandlas i en reningsanläggning i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna eller vad kommunen i övrigt åtagit sig. Mindre ändringar av anläggning eller drift av anläggningen får dock vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten förutsatt att ändringen inte bedöms medföra ökade föroreningar eller andra störningar till följd av verksamheten. 1. Verksamheten har under 2014 i huvudsak bedrivits i överensstämmelse med vad Söderhamn NÄRA angivit i ansökningshandlingarna och med efterlevnad av de villkor som ingår i tillståndet. Den fortlöpande kontrollen av efterlevnad av villkor, föreskrifter, verksamhetens påverkan på miljön samt anläggningens funktion regleras via gällande kontrollprogram, provtagningsprogram samt egenkontrollprogram enligt Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901.

8 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 8 (23) 2. Reningsanläggningen skall drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. 2. Granskär avloppsreningsanläggning har under 2014 drivits så att högsta möjliga reningseffekt uppnåtts med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. Som styrmedel har Söderhamn NÄRA under 2014 arbetat enligt övergripande och detaljerade miljömål, se punkt 13 nedan. 3. Provtagningsplatser för uttag av representativa prover på inkommande och utgående vatten skall finnas. Detsamma gäller provtagningspunkter för bräddat vatten och nödutsläpp vid avloppsreningsverket samt längs ledningsnätet. 3. Provtagning av inkommande avloppsvatten sker i inloppspumpstationen placerad så påverkan av intern belastning undviks. Provtagning av utgående behandlat avloppsvatten från avloppreningsverket sker efter slutsedimenteringsdelen. Provtagning av utgående behandlat avloppsvatten från våtmarken sker från utloppsbrunnen. Bräddning och nödutsläpp av obehandlat avloppsvatten före inloppspumpstationen, delvis behandlat avloppsvatten efter försedimenteringen samt behandlat avloppsvatten efter eftersedimenteringen mäts och registreras. Provtagning av eventuellt bräddat avloppsvatten efter försedimenteringen sker i bräddränna. 4. Byte av fällningskemikalie får endast ske efter godkännande av tillsynsmyndigheten. 4. Under 2014 har inget byte av fällningskemikalie skett. 5. Buller från anläggningen skall begränsas så att verksamheten som riktvärde inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder än: 5. Inga rapporterade olägenheter angående buller från anläggningen eller transporter inom verksamhetsområdet har förekommit under db(a) ekvivalent ljudnivå dagtid, (kl 07-18) 50 db(a) ekvivalent ljudnivå kvällstid (kl 18-22) 45 db(a) ekvivalent ljudnivå nattetid (kl 22-07) Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 55 db(a) vid närmaste bostadsbebyggelse. Om hörbara toner eller impulsljud förekommer skall den tillåtna ekvivalenta ljudnivån sänkas med 5 db(a).

9 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 9 (23) 6. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att anläggningen helt eller delvis måste tas ur drift skall samråd ske med tillsynsmyndigheten i god tid innan planerat arbete. Tillsynsmyndigheten får föreskriva att nödvändiga motåtgärder skall vidtas för att begränsa föroreningsutsläppen samt medge att utsläppsvillkoren tillfälligtvis får överskridas. 6. I december 2014 togs inloppspumpstationen planenligt ur drift under två timmar för årlig slamsugning och inspektion. Samtidigt gjordes en mindre service av rensgallren. I samband med arbetet uppstod bräddning av avloppsvatten till recipienten Söderhamnsån. Söderhamn NÄRA underrättade på förhand tillsynsmyndigheten angående åtgärden och inkom efter avslutat arbete med en formell anmälan. I övrigt har inga ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att anläggningen helt eller delvis måste tas ur drift, och som vidare medfört överskridna föroreningsutsläpp utförts. Vid arbeten, som kan tänkas orsaka vattenförorening eller annan olägenhet för omgivningen, sker alltid samråd med tillsynsmyndigheten enligt gällande rutin. 7. Reningsverket skall vara förberett för desinfektion av utgående avloppsvatten. Desinfektion skall ske enligt hälsovårdmyndigheters föreskrifter. 7. Avloppsreningsverket är förberett för desinfektion av utgående behandlat avloppsvatten. 8. Om besvärande lukt eller andra olägenheter uppstår i omgivningarna p.g.a. slamhanteringen, emissioner från våtmarken eller annat skall erforderliga åtgärder vidtas för att motverka dessa störningar. 8. För att förebygga besvärande lukt appliceras en luktreducerande produkt med biologisk nedbrytningseffekt, en så kallad luktabsorber, på det avvattnade slammet vid transportering till Långtå. Luktabsorbern sprayas manuellt direkt på det avvattnade slammet efter att lastning i container utförts.

10 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 10 (23) 9. En reviderad saneringsplan för avloppsledningsnätet skall lämnas till tillsynsmyndigheten senast inom den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. Avloppsledningsnätet inklusive utloppsledning från verket skall fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Bräddning av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten skall mätas och registreras i enlighet med Naturvårdsverkets gällande föreskrifter. 9. I den övergripande VA-planeringen utreds och prioriteras sanerings- och underhållsåtgärder för samtliga avlopps- och dricksvattenledningsnät i Söderhamns kommun. Insamling av data från driftstörningar sammantaget med uppgifter om ledningsmaterial, ålder, flödeskapacitet m.m. ligger till grund för övergripande VA-planering. Under 2014 har inom Granskär ARV verksamhetsområde följande sanerings- och underhållsåtgärder på avloppsledningsnätet utförts: Strumpinfodring: Norralavägen Nya vägen, 242 m Strumpinfodring: Norralavägen, 122 m Ny Servis: Norra hamngatan 10, 38 m Ny Servis: Nymåla 4:4, 11 m Ny servis: Styvje 5:5, 5:9, 136 m Servisomläggning: Vågbro 15:1, 11m Dagvattenanslutning: Baggargatan 12, 18 m Kapacitetsmätning av avloppsledningsnätet i Vågbro har genomförts vilken visade att avloppsledningarna uppfyller fastställda krav beträffande dimensionering och flöde. Se utförligare under punkt 16. Bräddning av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten på ledningsnätet mäts eller registreras enligt Naturvårdsverkets gällande föreskrifter. 10. Industriellt avloppsvatten av sådan art att anläggningens funktion nedsätts eller att andra olägenheter uppstår, får ej tillföras anläggningen. 10. Under 2014 har inget industriellt avloppsvatten tillförts Granskär ARV av sådan art att anläggningens funktion nedsatts eller att andra olägenheter uppstått. 11. Slamhanteringen vid avloppsreningsverket och vid slutligt omhändertagande av detta skall ske i huvudsaklig överensstämmelse med Naturvårdsverkets allmänna råd 90:13, Slam från kommunala avloppsreningsverk, samt på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. 11. Naturvårdsverkets allmänna råd 90:13 har upphört att gälla från och ersatts av SNFS 1994:2. Det avvattnade slammet transporteras från Granskär ARV till Långtå avfallsanläggning. Där sker kompostering och slutprodukten används som sluttäckningsmaterial inom anläggningen.

11 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 11 (23) 12. Om verksamheten på våtmarksanläggningen avbryts skall kommunen återställa de områden i Flakets våtmarksområde som utnyttjats för avloppsvattenreningen. Länsstyrelsen skall i sådant fall föreskriva villkor för återställningen. 12. Om verksamheten i Granskär våtmark avbryts återställer Söderhamn NÄRA de områden i våtmarksområdet som nyttjats för avloppsvattenreningen. Vid ett sådant scenario sker samråd med tillståndsmyndigheten. 13. Ett förslag till kontrollprogram skall lämnas till tillsynsmyndigheten innan utgången av år Gällande kontrollprogram revideras vid behov och tillsänds vid större revideringar tillsynsmyndigheten för kännedom. Den tillsändes tillsynsmyndigheten senast ett reviderat kontrollprogram för Granskär ARV. 14. En förstagångsbesiktning av avloppsreningsverket skall ske efter utförda åtgärder av verket, dock senast De åtgärder i avloppsreningsverket som åsyftas är i huvudsak ombyggnation av den biologiska reningsprocessen. Åtgärderna färdigställdes i slutet av januari 1998 och slutbesiktning skedde den En förstagångsbesiktning av våtmarken skall ske efter färdigställande av våtmarksanläggningen, dock senast 6 månader efter idrifttagandet av anläggningen. 15. Efter färdigställande och idrifttagande av Granskär våtmark den utfördes förstagångsbesiktning den Det i avloppsreningsverket renade avloppsvattnet ska ledas till avloppsreningsverkets våtmarksanläggning. Avloppsvattnet ska i våtmarksanläggningen behandlas i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan. Våtmarksanläggningen ska drivas och skötas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med rimliga tekniska insatser och samtidigt låg kemikalie- och energiförbrukning. 16. Granskär våtmark har under 2014 drivits i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan. Drift och skötsel av våtmarksanläggningen sker kontinuerligt för att tillse de förutsättningar som våtmarken behöver för att god funktion och god reningseffekt säkerställs. Den fortlöpande kontrollen sker genom provtagning enligt godkänt provtagningsprogram, driftinstruktion, gällande kontrollprogram samt egenkontrollprogram, se vidare under villkor 1 och 2 ovan. Redovisning av utsläppsvärden kan ses under punkt 10 nedan.

12 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 12 (23) 17. Halten i utgående behandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket ska begränsas så att det som månadsmedelvärde inte överstiger 12 mg/l BOD 7 och 0,5 mg/l totalfosfor (Tot-P). Om något av ovan angivna medelvärden skulle överskridas ska Söderhamn NÄRA AB (bolaget) inom en vecka efter det att detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som bolaget vidtagit och ämnar vidta för att överskridandet inte ska upprepas. Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 17. För kontroll av utsläppsvärden tas prover enligt gällande provtagningsprogram. Ett årligt provtagningsprogram tillsänds tillsynsmyndigheten för godkännande inför kommande nytt år. Enligt gällande rutin för rapportering till myndighet avseende avloppsvatten skall tillsynsmyndigheten underrättas inom en vecka om något överskridande av utsläppsvillkoren sker eller förväntas ske. Söderhamn NÄRA skall då redovisa vilka skyddsåtgärder samt andra försiktighetsmått som vidtagits och ämnar vidtas för att överskridandet inte skall upprepas. Halterna i utgående behandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket har begränsats så att de som månadsmedelvärden inte överstigit 12 mg BOD 7 /l och 0,5 mg Tot-P/l under Redovisning av utsläppsvärdena kan ses under punkt 10 nedan. 18. Utsläpp av behandlat samt vid verket bräddat avloppsvatten får som begränsningsvärde per år inte överstiga 44 ton BOD 7 och 1,8 ton tot-p. 18. För utgående behandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket inklusive bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket har inget överskridande av begränsningsvärdena 44 ton BOD 7 /år och 1,8 ton Tot-P/år inträffat under Redovisning av utsläppsmängderna kan ses under punkt 10 nedan. 8. Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är huvudsakligen uppgifter i enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installeratillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 Avfallsförbränning, NFS 2002:28 Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter: Aktuell X Ej aktuell X X X X Uppgifter om efterlevnad av SNFS 1990:14 finns redovisade i miljörapportens emissionsdeklaration.

13 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 13 (23) 9. Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem 4 9. För förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på 100 MW och däröver, ska redovisas resultaten från årlig kontroll av automatiska mätsystem. Kommentar: Detta rapporteringskrav gäller de stora förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, och som enligt 21 nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av föroreningshalter i rökgaser. Vid bedömning av vad som utgör en stor förbränningsanläggning tillämpas vad som anges i nämnda förordning, bland annat "skorstensregeln" i 36. På en plats kan det ibland finnas mer än en stor förbränningsanläggning. För var och en (av dessa stora förbränningsanläggningar) ska redovisning enligt denna punkt ske om den sammanlagda installerade tillförda effekten är 100 MW och däröver. Ej relevant. 10. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar mm En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8-9 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Utsläppsvärden från Granskär ARV enligt utsläppsvillkor: Enligt godkänt provtagningsprogram provtogs utgående behandlat avloppsvatten från Granskär ARV vid 52 separata tillfällen som dygnsprov och vid 52 separata tillfällen som veckoprov. Resultat avseende utgående halter av BOD 7 samt Tot-P, räknade som månadsmedelvärden, jämförda med begränsande halter ses i nedanstående tabell samt trender: 2014 Månadsmedelvärde mg BOD 7 /l Månadsmedelvärde mg Tot-P/l Begränsande halt mg BOD 7 /l Begränsande halt mg Tot-P/l JANUARI 2,8 0, ,5 FEBRUARI 4,8 0, ,5 MARS 1,9 0, ,5 APRIL 4,1 0, ,5 MAJ 3,6 0, ,5 JUNI 1,5 0, ,5 JULI 1,5 0, ,5 AUGUSTI 1,5 0, ,5 SEPTEMBER 1,9 0, ,5 OKTOBER 1,9 0, ,5 NOVEMBER 2,1 0, ,5 DECEMBER 2,1 0, ,5

14 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 14 (23) Inget överskridande av utsläppsvillkoren för mängder för Granskär ARV har inträffat under Utgående mängd per år från avloppsreningsverket inklusive bräddad mängd per år från avloppsreningsverket för BOD 7 samt Tot-P jämfört med begränsningsvärdena kan ses i nedanstående tabell. ÅR Utgående mängd ton BOD 7 /år Utgående mängd ton Tot-P/år Begränsningsvärde ton BOD 7 /år Begränsningsvärde ton Tot-P/år ,25 0, ,8 För utgående halter och mängder för övriga parametrar, se emissionsdeklarationen i SMP. Utsläppsvärden från Granskär våtmark: Enligt godkänt provtagningsprogram provtogs utgående behandlat avloppsvatten från Granskär våtmark vid 24 separata tillfällen som dygnsprov och vid 24 separata tillfällen som veckoprov. Resultat avseende utgående halter från våtmarken av BOD 7 samt Tot-P, räknade som månadsmedelvärden, ses i nedanstående tabell.

15 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 15 (23) 2014 Månadsmedelvärde mg BOD 7 /l Månadsmedelvärde mg Tot-P/l JANUARI 2,3 0,07 FEBRUARI 1,5 0,03 MARS 1,5 0,03 APRIL 2,3 0,04 MAJ 2,3 0,06 JUNI 1,5 0,03 JULI 1,5 0,04 AUGUSTI 2,2 0,03 SEPTEMBER 1,5 0,03 OKTOBER 1,5 0,10 NOVEMBER 1,5 0,06 DECEMBER 1,5 0,08 Utgående mängd per år från Granskär våtmark inklusive bräddad mängd per år vid Granskär ARV för BOD 7 samt Tot-P, ses i nedanstående tabell Utgående mängd ton BOD 7 /år Utgående mängd ton Tot-P/år Från våtmark 3,76 0,10 Bräddat vid ARV 0,49 0,02 Totalt 4,25 0,12 Reduktionsgrad av BOD 7 samt Tot-P i Granskär våtmark för år , kan ses i nedanstående trend. För utgående halter och mängder för övriga parametrar, se emissionsdeklarationen i SMP.

16 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 16 (23) Elförbrukning: Elförbrukning för avloppsreningsverket och 42 avloppspumpstationer var under året kwh respektive kwh (jämfört med kwh respektive kwh år 2013). Vid Granskär ARV har kwh fjärrvärme förbrukats. Den totala energiförbrukningen vid Granskär ARV för 2014 var kwh. Elförbrukning för Granskär ARV i förhållande till behandlad mängd avloppsvatten för år kan ses i nedanstående trend. Elförbrukningen för Granskär ARV, samt den totala elförbrukningen för samtliga avloppsreningsverk, kommenteras vidare i miljömålen för 2014 under punkt 13. Förbrukning av fällningskemikalie samt polymer: Förbrukning av fällningskemikalie var under året 221,2 ton AVR jämfört med 240,1 ton AVR år 2013, samt 4,6 ton Zetag 8140 (polymer) jämfört med 2,9 ton Förbrukning av mängd AVR för år kan ses i nedanstående trend. Förbrukningen av fällningskemikalie vid Granskär ARV, samt den totala förbrukningen av fällningskemikalie för samtliga avloppsreningsverk, kommenteras vidare i miljömålen under punkt 13.

17 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 17 (23) Slamproduktion: Mängd avvattnat slam uppmättes under 2014 till 770,3 ton TS jämfört med 697,2 ton TS Under året har det avvattnade slammet transporterats till Långtå avfallsanläggning, där det komposteras. Den komposterade produkten används som sluttäckningsmaterial inom Långtå avfallsanläggning. Under 2014 har provtagningar som blandprov utförts kvartalsvis på avvattnat slam, analysresultaten redovisas i emissionsdeklarationen. Det avvattnade slammet består av en blandning av internslam från Granskär ARV samt externslam från övriga avloppsreningsverk. Recipientkontroll: Undersökningar i recipienten sker på ackrediterat sätt enligt fastställt kontrollprogram som administreras av Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund. Resultatet från dessa kan ses i förbundets kommande årsrapportering för Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Kontroll av anläggningens funktion regleras via gällande kontrollprogram, provtagningsprogram samt egenkontrollprogram. Fortlöpande kontroll av utrustning för drift och kontroll utförs enligt gällande rutin och checklista. För kontroll av utsläppsvärden tas prover enligt gällande provtagningsprogram. Relevanta driftdata och data från processkontrollinstrument loggas i driftövervakningssystemet. Egenkontrollmöten hålls 2 ggr/år där godkännande av utförande och dokumentation av egenkontroll enligt Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901, utförs av driftansvarig. Intern revision genomförs en gång per år i enlighet med Riskanalysen för Granskär ARV reviderades under I samband med revideringen togs en handlingsplan fram med tillhörande åtgärdslista där åtgärder för att minska riskerna finns listade. I åtgärdslistan ses även hur riskerna har värderats samt vem/vilka som är ansvariga för att utföra åtgärder tillsammans med en tidsplan för detta utförande. Åtgärdslistan följs upp och revideras vid behov på egenkontrollmötena. Under punkt 16 kommenteras vilka åtgärder som gjorts under året till följd av riskanalysen samt åtgärdslistan. Följande specifika åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner samt förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer har genomförts under 2014: Efter genomförd och reviderad riskanalys installerades i januari reservkraft på Granskär ARV för elförsörjning av driftövervakningssystemet.

18 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 18 (23) Styrningen av dosering av fällningskemikalie har modifierats och styrning kan nu ske även på utgående flöde, förutom på ph som tidigare. Detta gjordes möjligt genom ett programbyte för kemslamdelen samt våtmarksdelen. I samband med detta ställdes styrningen av doseringen om, från att vara styrd på ph till att vara styrd på utgående flöde. Byte av slamskrapor har skett i tre av de fyra försedimenteringsbassängerna. Kedjeskrapor i plast har ersatt de tidigare linskraporna. Skrapbyte i den sista försedimenteringsbassängen ska genomföras under En onlinemätare för ortofosfat installerades i september. Syftet är att styra och optimera doseringen av fällningskemikalie och därmed effektivisera det kemiska reningssteget. Betongblocket ovan mark (kanter och gångar) kring försedimenteringsbassängerna har behandlats med ett skyddsskikt för att öka livslängden på betongen. Detta har även underlättat arbetet med rengöring då tillväxt av bl.a. mossa i högre utsträckning kan undvikas. Slamförtjockarbyggnaden har rustats och byggts om med nytt tak och nya väggar. En ytbehandling av golvet gjordes och ett nytt värmesystem med fjärrvärme installerades, vilket ersätter tidigare uppvärmning med el. En ny frekvensstyrd högtryckspump för det interna brutna vattnet installerades i stället för den tidigare pumpen vilken styrdes med hjälp av ett tryckkärl. Detta medför en driftsäkrare pump och även ökad arbetssäkerhet då tryckkärlet kunde tas bort. I samband med ombyggnationen monterades kalkdoseringsutrustning och kalksilon ned, vilka sedan många år varit tagna ur drift. Avloppspumpstation APS 138 (Forsbacka 2) har rustats och byggts om och nya pumpar samt nytt rörgalleri har installerats. 12. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Följande specifika åtgärder har under 2014 genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm: Den uppstod en brand i den garagelänga som avloppspumpstationen APS 108 (Norrberget) var placerad i. Branden resulterade i att pumpstationen eldhärjades och styr- och övervakningssystemet samt elmatningen förstördes. En provisorisk förbikoppling av elmatningen gjordes. Ingen bräddning uppstod och pumpstationens funktion fungerade fortsatt. Då styr- och övervakningssystemet förstördes har daglig tillsyn tillämpats tills att styr- och övervakningssystemets funktion återställts den

19 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 19 (23) Åskoväder under senare delen av juli månad orsakade många störningar, framförallt med utslagen kommunikation vid ett flertal VA-anläggningar. Åskovädret den slog ut en av fyra styrsystemet vid Granskär ARV. Detta medförde bland annat att flödesmätningen upp till våtmarken ej fungerade och därmed fanns ingen styrning av våtmarkspumpstationen. Det i sin tur innebar att behandlat utgående avloppsvatten från avloppsreningsverket under några dygn släpptes ut via den tidigare utsläppspunkten i Söderhamnsån, istället för att pumpas upp till våtmarken. Efter detta gjordes ett byte av det utslagna styrsystemet. Till följd av en längre tids problem med styrningen av luften till luftningsbassängerna gjordes ett byte av backventiler för blåsmaskinerna till luftningsbassängen. 13. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. I miljöledningsprogrammet sker för varje nytt verksamhetsår uppdatering av gällande detaljerade miljömål och vid behov arbetas nya detaljerade miljömål fram. De övergripande miljömålen är sedan tidigare: Vår resursförbrukning i form av elenergi, fossil energi och kemikalier skall effektiviseras Under 2014 har Söderhamn NÄRA arbetat enligt nedanstående detaljerade miljömål. Detaljerade miljömål avseende avloppsvattenrening: Den totala mängden tillskottsvatten till avloppsreningsanläggningarna skall vara lägre än året innan. Nyckeltal: (Mottagen mängd avloppsvatten - såld mängd dricksvatten) / mottagen mängd avloppsvatten = % tillskottsvatten Miljömålet har uppfyllts.

20 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 20 (23) Den totala förbrukningen fällningskemikalie för avloppsreningsverken skall minskas med 5 % senast 2015 med 2010 som basår. År Ton fällningskemikalie m 3 behandlad mängd avloppsvatten g/m3 Förändring mot år , , , ,8-15,6% , ,4-26,9% , ,9-21,4% , ,7-9,73% Prognos: Miljömålet kommer att uppfyllas. Den totala elförbrukningen för avloppsreningsverken skall minskas med 5 % senast 2015 med 2011 som basår. Elförbrukning kwh kwh/pe 85,7 84,0 92,6 77,1 kwh/m 3 0,489 0,483 0,510 0,534 Förändring elförbrukning kwh/pe -10,1 % Förändring elförbrukning kwh/m 3 +9,1 % Miljömålet har ej uppfyllts trots kraftig sänkning av elförbrukning. Sänkningen står dock inte i relation 1/1 med behandlad mängd avloppsvatten. Kommentar: Nyckeltalet ändras från och med 2015 till kwh/pe. Detaljerade miljömål som är specifika för Granskär ARV: Förbrukning av fällningskemikalie vid Granskär ARV skall vara oförändrad eller lägre 2014 jämfört med Förbrukning fällningskemikalie ton 222,6 255,6 221,2 Förbrukning fällningskemikalie g/m 3 89,5 94,2 102,5 Förändring % (Enligt nyckeltal) +5,2 % +14,5 % Miljömålet har ej uppfyllts. Kommentar: Mycket låga flöden har medfört att en ökad dosering har varit nödvändig för att ej överskrida den begränsande halten av Tot-P.

21 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 21 (23) Elförbrukningen vid Granskär ARV skall vara oförändrad eller lägre 2014 jämfört med Elförbrukning kwh kwh/pe 78,8 88,8 71,8 kwh/m 3 0,459 0,474 0,482 Förändring elförbrukning kwh/pe -8,9 % Förändring elförbrukning kwh/m 3 +5,0 % Miljömålet har ej uppfyllts trots sänkt elförbrukning. Sänkningen står dock inte i relation 1/1 med behandlad mängd avloppsvatten. Kommentar: Nyckeltalet ändras från och med 2015 till kwh/pe. 14. Ersättning av kemiska produkter mm De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Under året har utifrån egenkontrollansvaret, inga kemiska produkter eller biotekniska organismer, som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa, identifierats vara så farliga att de måste bytas ut mot mindre farliga. Bevakning av kemikalier samt bedömning av nya kemikalier sker enligt gällande rutin och bedömningsmall. Under 2014 togs beslut att byta polymer för slamavvattningen. Byte från Zetag 8147 tillbaka till tidigare använd Superfloc C-494 sker pga. kostnadseffektivitet. 15. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Söderhamn NÄRA arbetar enligt gällande avfallsinstruktion som behandlar hur verksamhetsavfall skall insamlas och transporteras. Instruktionen behandlar bland annat verksamhetsavfall såsom slam från avloppsreningsverk, gallerrens samt farligt avfall.

22 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 22 (23) 16. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Eventuella avvikelser och tillbud rapporteras löpande in och bevakas enligt gällande rutin. Till följd av den reviderade riskanalysen för Granskär ARV samt den åtgärdslista som arbetats fram har följande åtgärder vidtagits under 2014: Stationär reservkraft har installerats på Granskär ARV för elförsörjning av driftövervakningssystemet. Ny slamskrapa har installerats i försedimenteringsbassäng 1 för att undvika problem med flytslam och lukt. Fullständig tömning av slamsilon samt användning av luktabsorber vid slamtransporter. Underhåll och nyinvesteringar: Installation av onlinemätare för ortofosfat, med syfte att styra doseringen av fällningskemikalie, se vidare under punkt 11. Under 2014 genomfördes en ombyggnation av slamförtjockarbyggnaden, se vidare under punkt 11. Ventilationen för dragskåpet vid Granskär ARV driftlaboratorium har byggts om för att möta gällande föreskrifter. Ny centrifug för avvattning av slam är beställd då den befintliga visat sig ha stora förslitningsskador. Den nya centrifugen installeras under Avloppsledningsnätet: Under 2014 genomfördes en kapacitetsmätning av avloppsledningsnätet i Vågbro till följd av de översvämningar som inträffade 2013 pga. ett kraftigt skyfall. Vid kapacitetsmätning fastställdes att avloppsledningarna uppfyller fastställda krav beträffande dimensionering och flöde. Nytt verksamhetsområde: Under 2014 har det beslutats att ett nytt VA-verksamhetsområde upprättas i Inre Norrfjärden. Detta genomförs med anledning av behovet att minska miljöbelastningen i Norrfjärd, då denna har hög skyddsnivå. Under 2014 påbörjades detaljprojektering och arbetet beräknas vara färdigställt hösten 2016.

23 Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 23 (23) 17. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Ej relevant. 18. Slutsatser om bästa tillgängliga teknik, BAT-slutsatser För verksamheter som betecknats med 96/61 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (IPPC-verksamheter) ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas (med IED-verksamhet avses sådan verksamhet som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp.) a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för den huvudsakliga IEDverksamheten har offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av i vilken mån verksamheten uppfyller den. Kommentar: I 2013 års miljörapport berörs endast verksamheter med järn- och ståltillverkning respektive tillverkning av glas och mineralull av denna rapporteringsskyldighet. Den s.k. halvårsregeln som infördes genom NFS 2012:11 har upphävts genom NFS 2013:12. Ej relevant. b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av huruvida åtgärderna kommer att föranleda krav på prövning eller anmälan. Även planerade dispensansökningar ska redovisas. Kommentar: Även planerade alternativvärdesansökningar ska redovisas. Ej relevant. c) I den eller de därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna fortskridit. d) När fyra år har gått efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för den huvudsakliga IEDverksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade dispenser, uppfylls. I den mån dispens avseende alternativvärde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls. Bilageförteckning Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten. - Söderhamn, Monica Granlund VD Söderhamn NÄRA AB

24 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Granskärs avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 0 Vatten BOD7 4246, kg/år M CEN/ SS-EN utg.1, SS-EN 5814: Vatten BOD7 3761, kg/år M CEN/ SS-EN 1233 SS-EN utg.1, SS-EN 5814: Vatten BOD7 485, kg/år M CEN/ SS-EN utg.1, SS-EN 5814: Vatten Cd 0,022 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x Totalt Ut Koordinater för utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark Version: 1 1 / 16

25 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Granskärs avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 4 Vatten Cd 0,001 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 5 Vatten Cd 0,021 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 6 Vatten COD-Cr 36639, kg/år M CEN/ Lange LCK 114, ampullmet od 7 Vatten COD-Cr 35506, kg/år M CEN/ Lange LCK 114, ampullmet od 8 Vatten COD-Cr 1133, kg/år M CEN/ Lange LCK 114, ampullmet od 9 Vatten Cr 1,032 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Del Ut Ut från våtmarken - Totalt Ut Koordinater ut från våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark Version: 1 2 / 16

26 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Granskärs avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 10 Vatten Cr 1,005 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 11 Vatten Cr 0,027 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 12 Vatten Cu 6,99 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 13 Vatten Cu 6,81 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark Version: 1 3 / 16

27 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Granskärs avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 14 Vatten Cu 0,177 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 15 Vatten Hg 0,108 kg/år M CEN/ SS-EN 1483: Vatten Hg 0,107 kg/år M CEN/ SS-EN 1483: Vatten Hg 0,001 kg/år M CEN/ SS-EN 1483: Vatten NH4-N 4324, kg/år M CEN/ SS-EN 11732: Vatten NH4-N 4218, kg/år M CEN/ SS-EN 11732: Vatten NH4-N 106, kg/år M CEN/ SS-EN 11732:200 5 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x x BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med 2013 Version: 1 4 / 16

28 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Granskärs avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 21 Vatten Ni 6,6 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 22 Vatten Ni 6,56 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 23 Vatten Ni 0,04 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 24 Vatten N-tot 35891, kg/år M CEN/ SS-EN 11905: Vatten N-tot 35591, kg/år M CEN/ SS-EN 11905: Vatten N-tot 300, kg/år M CEN/ SS-EN 11905:199 7 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med 2013 Version: 1 5 / 16

29 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Granskärs avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 27 Vatten Pb 0,23 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 28 Vatten Pb 0,215 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 29 Vatten Pb 0,015 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 30 Vatten P-tot 121, kg/år M CEN/ SS-EN : Vatten P-tot 104, kg/år M CEN/ SS-EN : Vatten P-tot 17, kg/år M CEN/ SS-EN :2 005 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med 2013 Version: 1 6 / 16

30 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Granskärs avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 33 Vatten QV 2165, m 3/år 34 Vatten QV 2149, m 3/år 35 Vatten QV 15, m 3/år Meto d M M M Metodkod OTH OTH OTH Metodbes krivning Flödesmät ning Flödesmät ning Flödesmät ning 36 Vatten TOC 14919, kg/år M CEN/ SS-EN Vatten TOC 14661, kg/år M CEN/ SS-EN Vatten TOC 258, kg/år M CEN/ SS-EN Vatten Zn 55,23 kg/år M CEN/ SS-EN :2 uppslutnin g med HNO3 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med 2013 (stor snösmältning i april samt skyfall i augusti under 2013) - Totalt Ut Koordinater utg våtmark - Del Ut Ut från våtmark BräddAnl Del Ut Mycket lägre bräddad volym 2014 jämfört med Totalt Ut Koordinater utg våtmark Version: 1 7 / 16

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Koholmen avloppsreningsverk (1080-50-005) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2015-12-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 Beslutande Lars-Göran Gustafsson

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (11) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Strängnäs reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-008 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Yttre Miljö. Årsrapport EBF

Yttre Miljö. Årsrapport EBF Yttre Miljö 2015 Årsrapport EBF UTREDNING Bilagor: Datum: 2016-04-04 Vår beteckning: 16-753 1 (1) Säkerhetsklassificering: Öppen Handläggare Avd/Sektion Charlotte Mattsby Hållbar utveckling/yttre Miljö

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Miljörapport 2012 Bollnäs Reningsverk

Miljörapport 2012 Bollnäs Reningsverk Miljörapport 2012 Bollnäs Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-009 Sida 1/25 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen av miljörapporten...

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Textdel avseende 2013 års miljörapport

Textdel avseende 2013 års miljörapport Textdel avseende 2013 års miljörapport Anläggningsnamn Lillesjö kraftvärmeverk Anläggningsnummer 1485-1159 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

PROJEKT. Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14

PROJEKT. Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14 PROJEKT Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Då

Läs mer

Miljörapport 2012 Textdel. Deponin för icke farligt avfall

Miljörapport 2012 Textdel. Deponin för icke farligt avfall Miljörapport 2012 Textdel Deponin för icke farligt avfall 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på

Läs mer

Miljörapport. Öns avloppsreningsverk. År 2013. Umeå 2014-03-31 Maria Nordlund

Miljörapport. Öns avloppsreningsverk. År 2013. Umeå 2014-03-31 Maria Nordlund Miljörapport Öns avloppsreningsverk År 2013 Umeå 2014-03-31 Maria Nordlund Miljörapport Öns avloppsreningsverk 2013 1 (18) Innehållsförteckning Grunddel för år 2013... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Miljörapport 2013. Bilden visar rötningsförsök i labbskala

Miljörapport 2013. Bilden visar rötningsförsök i labbskala Miljörapport 2013 Bilden visar rötningsförsök i labbskala Käppalaförbundet 2 (21) Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...3 2. TILLSTÅND...5 3. ANMÄLNINGSÄRENDEN BESLUTADE UNDER ÅRET...5 4. ANDRA

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas?

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 001-180320 e-post: anders@miljoinvest.se web: www.miljoinvest.se Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? En utredning av förutsättningarna

Läs mer

Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall

Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall Sida 1(7) Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall Sökanden Namn Ansökan avser Hushållsavfall från kommun Annat än hushållsavfall vid deponin Postadress

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015. 2016-03-31 Mälarhamnar Västerås. Västerås 2016-03-31. Carola Alzén, VD

MILJÖRAPPORT 2015. 2016-03-31 Mälarhamnar Västerås. Västerås 2016-03-31. Carola Alzén, VD 2016-03-31 Mälarhamnar Västerås Västerås 2016-03-31 Carola Alzén, VD MILJÖRAPPORT 2015 T E X T D E L Innehåll 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1. Vision, strategiska mål och affärsidé... 3 1.2. Verksamheten...

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas Svensk Biogas Miljörapport 2009 Norrköping Biogas 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

Ängstorps avloppsreningsverk

Ängstorps avloppsreningsverk LBVA 2016/0032 Ängstorps avloppsreningsverk Laholms kommun Miljörapport 2015 Miljörapport för år 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Laholms kommun Anläggningens namn Ängstorps avloppsreningsverk Fastighetsbeteckning

Läs mer

Sundet avloppsreningsverk. Miljörapport 2012

Sundet avloppsreningsverk. Miljörapport 2012 Sundet avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 Lokalisering och recipient... 4 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 4 1.3 Verksamhetsområde... 5 1.4

Läs mer

Miljörapport 2014 Edsbyns Reningsverk

Miljörapport 2014 Edsbyns Reningsverk Miljörapport 2014 Edsbyns Reningsverk Miljörapport 2014 EDSBYNS Reningsverk Datum 2015-01-29 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2015 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2015-005 Sida 1/20 Innehåll 1. Grunddel

Läs mer

Västra strandens avloppsreningsverk

Västra strandens avloppsreningsverk LBVA 2016/0026 Västra strandens avloppsreningsverk Halmstads kommun Miljörapport 2015 Miljörapport för år 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Anläggningens

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011.

Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011. Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011. Innehåll Grunddel... 3 1 Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 ORGANISATION... 4 1.2 ANSLUTNING... 4 1.3 AVLOPPSVATTENRENING... 6 1.4 SLAMBEHANDLING... 7 1.5 KEMIKALIE-

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation... 2 1.2 Verksamhetsområde... 2 1.3 Avloppsvattenrening... 2 1.4 Dimensionering... 2 1.5 Slambehandling... 2 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer