Sammanträdesdatum Miljönämnden Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30"

Transkript

1 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14: Beslutande Lars-Göran Gustafsson (S),ordförande Hans Lind (M) Bo Lindqvist (MSP) Bertil Helmersson (V) Astor Eriksson (S) Övriga deltagande Titti Hedin Kvick, sekreterare Anna Pedersen Hägg, verksamhetsledare Andreas Ekberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör Besima Grgic, miljö- och hälsoskyddsinspektör Martin Röjås, miljö- och livsmedelsinspektör Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer 57-6/ Underskrifter Ordförande fy#...?.??.. ^?. ' Tars-Görarr^Bustafsso^ cy ' x Justerande Sekreterare Hans Lind. Titti Hedin Kvick ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljönämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift Kommunkontoret, Malung Titti Hedin Kvick.L-^rrrr. Utdragsbestyrkande

2 Maiung-Sälens kommun Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 57 Yttermalungs avloppsreningsverk (dnr: ) Miljönämndens beslut Det bifogade förslaget till miljönämndens beslut antas. Astor Eriksson (S) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Den 29 november 2012 inkom Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) med en anmälan om miljöfarlig verksamhet för befintligt avloppsreningsverk i Yttermalungs samhälle. Yttermalungs avloppsreningsverk är dimensionerat för 400 personekvivalenter (pe). Yttermalungs avloppreningsverk är enligt gällande regelverken anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet då avloppsreningsanläggningen är dimensionerad för mer än 200 pe och mindre än 2000 pe, verksamhetskod Yttermalungs avloppsreningsverk byggdes Länsstyrelsen meddelade ett beslut den 12 oktober 1973 att Yttermalungs avloppsreningsverk medges undantag från att söka tillstånd för sin verksamhet. Den 18 december 2013 upphävde Länsstyrelsen Dalarna tillståndet för Yttermalungs avloppreningsverk på verksamhetutövarens begäran. Naturskyddsföreningen Malung-Sälen med flera har överklagat Miljönämndens beslut först till Länsstyrelsen och därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 6 augusti 2015 att avslå klagandens yrkande med kravet om att upphäva Miljönämndens och Länsstyrelsens beslut och ställa krav på verksamhetsutövaren att det ska finnas biosteg på det berörda avloppsreningsverket. Mark- och miljödomstolen har ändrat Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut avseende att försöksverksamheten med avstängt biologiskt reningssteg ska vara avslutad senast ett år från det att domstolens dom vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolens beslut vann laga kraft den 7 september Bedömning Verksamheten beviljas anmälan med föreläggande, se bilaga 1. Dagens sammanträde Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Astor Eriksson (S) deltar inte i beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande

3 o Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden Bilaga Bilaga 1. Anmälan om miljöfarlig verksamhet, enligt 22 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Yttermalungs avloppreningsverk. Justerare Utdragsbestyrkande

4 ^ Malung-Salens kommun Miljönämndens beslut, 57/2015 BILAGA 1 Tjänsteställe: Miljökontoret Mottagare: Handläggare: Besima Grgic E-postadress: Telefonnr: " Vatten & Avfall i Malung Sälen AB Att: Björn Sjögren Box Malung Diarienr: Anmälan om miljöfarlig verksamhet, enligt 22 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Yttermalungs avloppreningsverk Miljönämndens beslut: 1. Yttermalungs avloppsreningsverk, på fastigheten Bjuråker 1:2, med verksamhetskod är anmäld enligt 22 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Miljöprövningsförordningen (2013:251). Den ansökta dimensioneringen av avloppsreningsverket uppgår till 28 kilo BOD 7 /dygn, vilket motsvarar 400 personekvivalenter beräknat på 70 gram BOD 7 per person och dygn. Godkännandet omfattar även tillhörande ledningsnät. 2. Beslutet gäller i 15 år. 3. För Miljönämndens prövning och tillsynskostnad tas ut fast årligt avgift enligt av kommunfullmäktige antagen taxa och särskilt fattade beslut om taxa som mottsvarar nio tillsynstimmar per år. Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB med org. nr föreläggs med stöd av 26 kap 9 Miljöbalken (1998:808) och 21 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 4. Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB ska komma med handlings- och tidsplan om upprustning av Yttermalungs avloppsreningsverk senast den 31 december Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad verksamheten har angivit i anmälningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående beslutspunkter. 6. Planerade ändringar som är av betydelse ur störningssynpunkt (exempelvis bräddningar från avloppsreningsverk och/eller ledningsnät) ska anmälas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan planerad åtgärd vidtas. 7. Införande av processkemikalier ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska ske senast sex veckor innan bytet genomförs. 8. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas i syfte att begränsa volymen tillskottsvatten (dag-, läck- och dräneringsvatten) och förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten genom nödutlopp och bräddningar. Till grund för detta ska det finnas en ändamålsenlig förnyelseplan eller liknande som regelbundet uppdateras.

5 Sida 2 av För att förhindra problem med lukt, buller, skadedjur och/eller andra olägenheter, som inte är av tillfällig karaktär, ska åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa störningar. Om sådana problem uppkommer vid närliggande fastigheter ska verksamhetsutövaren snarast underrätta tillsynsmyndigheten och redovisa vilka åtgärder och andra försiktighetsmått som verksamhetsutövaren ämnar vidta för att problemen inte ska upprepas. 10. Halten av totalfosfor i utgående vatten från reningsverket får som medelvärde för kalenderår inte överstiga 0,3 mg/i. Utsläppet av totalfosfor får inte överstiga 0,036 ton/kalenderår som begränsningsvärde 1 inklusive bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket. 11. Halten av BOD 7 i utgående vatten från reningsverket får som medelvärde för kalenderår inte överstiga 15 mg/i. Utsläppet av BOD 7 får inte överstiga 0,420 ton/kalenderår som begränsningsvärde inklusive bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket. 12. Ljudnivåerna från verksamheten får inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer om industribuller 2. Bullret får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närliggande bostadshus än följande: - 50 dba dagtid kl dba kvällstid kl samt sön och helgdag dba nattetid kl Utöver detta gäller: Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dba) bör inte förekomma nattetid klockan annat än vid enstaka tillfällen. 13. Kontroll av utsläpp till recipient ska ske enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten och markrecipient från anläggningarna för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse. 14. Verksamhetsutövaren ska ha ett upprättat egenkontrollprogram i enlighet med Förordning (1998:901) om verksamhetens egenkontroll. Egenkontrollprogrammet ska regelbundet uppdateras. 15. Flytande kemikalier eller flytande farligt avfall ska förvaras på täta invallade ytor under tak. Ytor skall vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen ska rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarade behållares volym. 16. Om verksamheten i sin helhet upphör ska detta i god tid (minst 6 veckor) före nedläggning anmälas till Miljönämnden. Laqhänvisninq: Detta beslut fattas med stöd av 26 kapitlet 9 Miljöbalken, Miljönämndens delegationsordning och 27 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Punkt 1: 22 och 27 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Punkt 2: 2 kap. 3 och 16 kap. 2 Miljöbalken (1998:808). Punk 3: Kommunfullmäktige antagen taxa Punkt 4-5: 2 kap. 2-3 och 7 Miljöbalken. Punkt 6: 2 kap. 2-3 Miljöbalken. Punkt 7-8: 26 kap. 21 Miljöbalken och 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 1 Ett överskridande av begränsningsvärdet ska återföljas av omedelbara och tillräckliga åtgärder för att begränsningsvärdet ska innehållas vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. 2 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Naturvårdsverkets Rapport 6538, April 2015

6 Sida 3 av 15 Punkt 9-10: 2 kap. 2-3 och 9 kap. 7 Miljöbalken. Punkt 11: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Naturvårdsverkets Rapport 6538 Punkt 12: 2 kap. 2-3, 26 kap. 19 Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten och markrecipient från anläggningarna för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse. Punkt 14: 2 kap. 2-3, 26 kap. 19 Miljöbalken (1998:808) och 5 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Punkt 15: 2 kap. 3 och 14 kap. 6 Miljöbalken samt 2 kap. 7 Kemikalieinspektionens (2008:2) föreskhfter om kemiska produkter och biotekniska produkter. Punkt 16: 2 kap. 2-3 och 26 kap.19 och 21 Miljöbalken. Beskrivning av ärendet Yttermalungs avloppsreningsverk byggdes Länsstyrelsen meddelade ett beslut den 12 oktober 1973 att Yttermalungs avloppsreningsverk medges undantag från att söka tillstånd för sin verksamhet. Prövning avsåg en anläggning med rening av hushållsavloppsvattnet som skulle undergå mekanisk och kemisk rening innan det släpps ut till recipienten, Västerdalälven. Varken tillstånd- eller tillsynsmyndighet har krävt att anläggningen ska drivas med ett bioreningssteg. Dock har Miljönämnden genom tillsynen över berörd verksamhet granskat om verksamheten efterlever ställda krav enligt ovannämnda beslut. Bland annat att resthalten av fosfor i behandlat och utgående vatten inte ska överskrida 0,6 mg fosfor/liter eller en lägsta reningseffekt av 90 procent avseende fosfor. Den 18 december 2013 upphävde Länsstyrelsen Dalarna tillståndet för Yttermalungs avloppreningsverk på verksamhetutövarens begäran. Förnyad prövning Den 29 november 2012 inkom Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) med en anmälan om miljöfarlig verksamhet för befintligt avloppsreningsverk i Yttermalungs samhälle. Yttermalungs avloppsreningsverk är dimensionerat för 400 personekvivalenter (pe) 3. Yttermalungs avloppreningsverk är enligt gällande regelverk 4 en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet då avloppsreningsanläggning är dimensionerad för mer än 200 pe och mindre än 2000 pe, verksamhetskod Miljönämnden har prövat anmälda ändringar i befintlig anmälningspliktig verksamhet, i samband med planerad upprustning av det 40 år gamla verket. I Miljönämndens beslut 25/2013 daterat lämnas bolaget möjlighet att verksamheten ska drivas på ett bättre och effektivare sätt, samtidigt som verksamhetsutövaren skulle bevisa att verksamhet kan drivas på ett sådant sätt att negativ påverkan inte ska uppstå på omgivningen. Miljönämnden har i sitt beslut lämnat möjligheten till verksamheten att utreda om det är möjligt att efter ombyggnad av verket driva verksamhet med ett mindre reningssteg utan att utsläppsvillkoren överskrids enligt tidigare beslut. Enligt EUvattendirektiv och Havs- och vattenmyndighetens krav ska inte en verksamhet bidra med sitt utsläpp till en försämning av recipientens vattenkvalitet. Naturskyddsföreningen Malung-Sälen m.fl. har överklagat Miljönämndens beslut först till Länsstyrelsen och därefter till Mark- och miljödomstolen. I överklagan framgår oron för att Miljönämnden fattat ett beslut som medger att avloppsreningsverken får släppa ut mer föroreningar än vad som tidigare tillåtits och att detta skulle innebära en risk för den biologiska mångfalden i recipienten och att en permanent borttagning av biosteget kunde leda till en försämring av vattenkvalitén i recipienten. 3 Personekvivalent är ett mått på den mängd syre som går åt för att bryta ner det organiska material som en människa producerar på ett dygn. Mängden mäts som det syre som mikroorganismer förbrukar under sju dygn för att bryta ned det organiska materialet i avloppsvattnet. Måttet anges som BOD 7 och är cirka 70 gram/dygn och person 28 kap 2 Miljöprövningsförordningen (2013:251)

7 Sida 4 av 15 Länsstyrelsens beslut innebär att ärendet återförvisas till Miljönämnden i Malung-Sälens kommun för att nämnden ska ta ställning till vilka krav som framledes ska ställas på reningsverket. Länsstyrelsens beslut innebär att Miljönämnden ska utvärdera om verksamhetens yrkande kan tillstyrkas samt att villkor för verksamhet ska fastställas. Mark- och miljödomstolen har fattat beslut den 6 augusti 2015 att avslå klagandens yrkande med kravet om att upphäva Miljönämndens och Länsstyrelsens beslut och ställa krav på verksamhetsutövaren att det ska finnas biosteg på det berörda avloppsreningsverket. Mark- och miljödomstolen har ändrat Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut avseende Yttermalungs reningsverk endast på det sätt att försöksverksamheten med avstängt biologiskt reningssteg ska vara avslutad senast ett år från det att domstolens dom vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen beslut har vunnit laga kraft den 7 september Verksamhetens yrkanden om villkor Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB har i sin anmälan yrkat om följande villkor för sin verksamhet: (a) Buller och lukt Om problem med lukt, buller eller andra olägenheter som inte är av tillfällig karaktär, vid närliggande fastigheter uppstår ska åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa störningen. När sådana problem uppkommer ska kommunen underrätta tillsynsmyndigheten. (b) Belastning till recipient Föroreningsinnehållet av totalfosfor ska inte överskrida 0,5 mg/i som begränsningsvärde per kalenderkvartal och max 50 kg (inkl. bräddning) som gränsvärde per kalenderår. (c) Kemikaliehantering - Införande av nya processkemikalier ska anmälas till tillsynsmyndigheten. - Flytande kemikalier ska förvaras på tät, invallad yta under tak. Invallningen ska inrymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga behållares volym. (d) Avfallshantering - Oavvattnat slam från Yttermalungs avloppsreningsverk ska transporteras till ett avloppsreningsverk med avvattning. (e) Underhåll och kontroll - Om reningsanläggningen eller del av denna tas ur drift för underhåll, reparation eller liknande, ska VAMAS vidta lämpliga åtgärder för att i möjligaste mån hindra utsläpp av otillräckligt behandlat avloppsvatten. - Ledningsnätet för spillvatten ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas i syfte att begränsa volymen tillskottsvatten (dag-, läck- och dräneringsvatten) samt förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten genom nödutsläpp eller bräddning. Till grund för detta arbete ska det finnas en åtgärdsplan som kommunen upprättar för kommunens hela verksamhetsområdet för spillvatten. Utförlig beskrivning av ärendet och verkets beskrivning återfinns i handlingen daterad diarienummer och diarienummer

8 Sida 5 av 15 Utredning av reningsprocess Det jämförbara Öje reningsverk har genomgått renovering och drivits utan bioreningssteg under en prövningstid och med kontroll och granskning att verksamhetens utsläpp inte överskrider tidigare meddelade begränsningsvärden. Miljönämnden har gjort en granskning av de faktiska förhållandena utefter analysresultaten från reningsverket, vilken säger att reningen faktiskt fungerat bättre utan det biologiska reningssteget, vad gäller utsläppsmängd av BOD/ och fosfor från Öje reningsverk till recipienten. Granskning visar att verksamheten i Öje avloppsreningsverk efter ombyggnad och avstängning av biosteget har ett minskat utsläpp av totalt BOD 7 total fosfor. Energieffektivisering med ny utrustning och nytt uppvärmningssystem har under 2014 resulterat i en minskning av energiförbrukning med 50 % jämfört med 2011 års förbrukning. Eftersom de båda verken är snarlika och ombyggnad skulle innebära installation av likadan utrustning och teknik anser Miljönämnden att Yttermalungs reningsverk borde klara och t.o.m. minska belastningen till recipienten med de föreslagna åtgärderna. Under utredningsperioden (1 januari april 2015) har verksamheten undersökt och testat drift med avstängt biosteg. Sammanställning av kvartals utsläpp (KV1- KV3) samt årsmedelsvärde är redovisade i tabell 1, bilaga 1. Det kunde inte konstateras att berört verk har bidragit negativt och påverkat vattenkvalitetsnormer inom berört område i Västerdalälven. Drift under 2014 Avloppreningsverket i Yttermalung har inte genomgått planerad ombyggnad och drivs fortfarande utan biosteg och gammal utrustning. För 2014 har belastning till recipient redovisats enligt tabell 2-4, bilaga 1. För jämförelse är också analysresultaten och utsläppsbelastning sammanställda till recipienten för perioden Resthalten av fosfor i utgående vatten ligger på 0,32 mg P/I som medelvärde respektive 17,6 mg BOD//I för syreförbrukande ämnen för Det är betydlig högre utsläppsnivåer än för nyrenoverat Öje avloppsreningsverk där resthalten av fosfor i utgående vatten ligger på 0,05 mg P/I som medelvärde respektive 11,9 mg BOD 7 /l för syreförbrukande ämnen för Tillskottsvatten Verksamhetsutövaren redovisar årligen till Miljönämnden mängden ovidkommande vatten/tillskottsvatten 5 som tillförs avloppsanläggningen. Sammanställning av ovidkommande vatten till Yttermalungs avloppsreningsverk finns i tabell 5, bilaga 1. Mängden ovidkommande vatten varierar under utredningsperioden, från - 6 % till 101 % under Det tyder på att vidtagna åtgärder med att förbättra lednings nätet inte är tillräckliga och att verksamheten ska inkomma med redovisning av en sanerings- och förnyelseplan. Sanerinqsplan/Förnyelseplan Verksamhetsutövaren har i samband med anmälan inkommit med en "Saneringsplan för Malung-Sälens kommuns verksamhetsområde för spillvatten". Yttermalungs avloppsreningsverk tycks inte ha drabbats av några oplanerade bräddningar de senaste åren. Tillskottsvattnet uppgick 2012 till 62 % varvid verksamhetsutövaren har påbörjat projektering av åtgärdande av ledningsnätet uppgick tillskotts vattnet till 101 % som tyder på ett försämringsläge och det krävs att verksamheten snarast ska inkomma med realisering av saneringsplan beträffande Yttermalungs ledningsnät för dricksvatten och spillvatten. Recipientkontroll 5 Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i ledning för spi/lvatten. Tillskottsvatten kan t.ex. vara dagvatten, dräneringsvatten, grundvatten, inläkande å- och sjövatten eller dricksvatten. Tillskottsvatten inkluderar även medvetet inkopplat vatten, t.ex. kombinerade system eller tillåtna dräneringsanslutningar.

9 Sida 6 av 15 Verksamhetsutövare har redovisat recipientkontroll uppströms och nedströms avloppreningsverket. Sammanställning av recipientprovtagningarfrån mars o.m. april 2015 samt årsmedelsvärde är redovisade i tabell 6 a och tabell 6 b, bilaga 2. Kommunikation Förslag till Miljönämndens beslut har skickat för yttrande till verksamhetsutövaren enligt 17 Förvaltningslagen. Verksamhetsutövaren lämnade yttrande den 2 november Verksamhetsutövaren yrkar på att beslutet inte ska gälla under en begränsad tid (punkt 2). Verksamhetsutövaren hänvisar att handlingsplan är redan inlämnad vid anmälan (punkt 4). Vidare anser verksamhetsutövare att avloppreningsverket i Yttermalung har liten påverkan på recipienten och inte bör föreskrivas begränsningsvärde (punkt 11). Bemötande av synpunkter Punkt 2 Punkt 2 i beslutet fattats med stöd av 16 kap. 2 Miljöbalken (1998:808) 6 då godkännande får ges för begränsad tid och får förenas med villkor. Miljönämnden i Malung- Sälens kommun bedömer att verksamheter gällande utsläpp av renat avloppsvatten får tillstånd eller godkännande på 15 år. Miljönämnden anser att utövande av tillsynen då underlättas. Att verksamhet har tidbegränsad godkännande betyder inte automatiskt i sig att verksamheten vid nästa prövning får högre krav och större kostnad för att villkor ska efterlevas. Punkt 4 Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB anmälde ändringar i verksamheten P.g.a. överklagan har ändringarna inte genomförts ännu och Miljönämnden kunde inte fastställa villkor för verksamheten. Miljönämnden bedömer att verksamhetutövaren ska redovisas en uppdaterad handlings- och tidsplan innan 31 december 2015 när de ändringara ska genomföras då datum blivit inaktuellt. Punkt 11 Yttermalungs avloppsreningsverk är dimensionerat för 400 personekvivalenter. Avloppsreningsverk har inte haft krav på utsläpp till recipient av BOD 7 eller reningseffekt av syreförbrukande ämnen vid prövning Recipient till Yttermalungs avloppsreningsverk är Västradalälven som ingår i ett Natura 2000 område. Enligt Dalarnas län Bevarandeplan Natura 2000 daterat (Diarienr: ) gäller hög skyddsnivå för miljöskydd i detta område. Miljönämnden har antagit riktlinjerför tillståndsgivning för små avloppsanläggningar i enlighet med Länsstyrelsen i Dalarnas län riktlinjer ( ) och ställt krav på små avloppsanläggningar vid nyinstallation och ombyggnad. Tillstånd lämnas till anordningar där reningseffekt (reducering) ska vara minst 90 % både för fosfor och för syreförbrukande ämnen (BOD 7 ). Det bedöms att om det kan ställas krav på producenter av små anläggningar (upp till 25 pe) borde det ställas krav på utrustning och begränsas utsläpp från anordningar som är större är 25 pe men mindre än pe och inte omfattas av villkor enligt EU direktiv från 1991 och Naturvårdsverkets Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1994:7). I Dalarnas miljömål 2013 (miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag) står: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 6 Tillstånd, godkännande och dispens 2 Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

10 som förutsättningar för friluftsliv värnas." Sida 7 av 15 I miljöbalken används begreppet BMT (bästa möjliga teknik) medan i industriutsläppsdirektiv begreppet BAT (bästa tillgängliga teknik). Att efter 40 år renovera ett avloppsreningsverk och installera ny tillgänglig teknik bedöms som en självklarhet. Nyrenoverat Öje avloppsreningsverk visar att resthalten av fosfor i utgående vatten ligger på 0,05 mg P/I som medelvärde respektive 11,9 mg BOD 7 /l för syreförbrukande ämnen för VAMAS anser installera samma teknik i Yttermalungs avloppsreningsverk som i Öje avloppsreningsverk. Därför bedöms att villkoren är miljömässig motiverade och ekonomiskt rimliga och kräver inte mer åtgärder är verksamhetsutövaren har angivit i anmälan. Vid omprövning av verksamheten under har verksamheten yrkat att renoverat verk kan drivas utan biosteg utan att villkor överskrids och de ställda villkoren från talet kan hållas. Nämnden bedömde i tidigare beslut att villkor för utsläpp till recipient inte ska tas bort och att det ska finnas möjlighet att kontrollera verksamheten och begränsa utsläpp till Västradalälven som är ett Natura-2000 område. Dagens teknik visar att med den utrustningen som är installerad på Öje avloppsreningsverk så kan utsläppsvärde under 15 mg BOD 7 / liter erhållas som årsmedelvärde. Miljönämnden gjorde avsteg från att ställa villkor som procentuell reduktion för berört avloppsreningsverk med anledning av att inkommande belastning för syreförbrukande ämnen (BOD 7 ) de senaste fyra år legat kring 70 mg BOD 7 / liter som årsmedelvärde. Motsvarande krav på högsta utsläpp under 10 mg BOD 7 / liter bedöms som ett icke skäligt krav. Bedömning VAMAS har genomfört en utredning av reningsprocessen på Yttermalungs avloppsreningsverk innan ombyggnaden. Utredningen har syftat till att fastställa om avloppsreningsverket har kapacitet att rena syreförbrukande ämnen (BOD 7 ) upp till 70 % utan att det biologiska reningssteget är i drift. Granskning av analysresultaten och driftuppgifter (inkommande- och utkommande flöde) för avloppsreningsverket visar att reducering av syreförbrukande ämnen (BOD 7 ) under 2013 ligger på 89 % respektive 81 % under Reducering av näringsämnen (totalfosfor) ligger på 86 % under En lägsta reningseffekt av 90 procent avseende fosfor har inte efterlevts enligt tidigare tillstånd under 2011, 2012 och En av anledningen till detta kan vara att halten av P-totalt i inkommande spillvatten är lågt och ligger kring 2,5 mg/liter medan det under 70- och 90-talet var vanligast med belastningshalter av P-totalt över 5 mg/liter. Dock har kravet att resthalten av fosfor i utgående vatten inte får överstiga 0,6 mg/i överskridits bara vid två mätningstillfällen under perioden I Yttermalungs avloppsreningsverk har inte planerad ombyggnation genomförts. Miljönämnden har för jämförelse tagit upp utredningsresultat av reningsprocessen på Öje avloppsreningsverk efter ombyggnaden eftersom det är planerat att införa likadan utrustning och att driva verket under likadana förutsättningar. BOD 7 -belastning i Öje avloppreningsverk har minskat med 46 % efter ombyggnaden, dock har fosfor belastning har minskat med 81 %. Resthalten av fosfor i utgående vatten ligger på 0,05 mg P/I som medelvärde respektive 11,9 mg BOD 7 /l för syreförbrukande ämnen, för Begränsningsvärde enligt tidigare tillstånd (0,5 mg P/I respektive 15 mg BOD 7 /l) har inte överskridits efter ombyggnaden och efter det att biosteget stängdes av. Miljönämnden har kunna finna skäl att ålägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder beträffande renovering av Yttermalungs avloppsreningsverk snarast, med syfte att förbättra reningseffekt av utgående vatten till recipienten.

11 Sida 8 av 15 Miljönämnden bedömer att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad verksamheten har angivit i anmälningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av beslutspunkterna. Miljönämnden bedömer att planerade ändringar som är av betydelse ur störningssynpunkt (exempelvis bräddningar från avloppsreningsverk och/eller ledningsnät) ska anmälas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan planerad åtgärd vidtas. Införande av nya processkemikalier ska vidare anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska ske senast sex veckor innan bytet genomförs. Miljönämnden anser att avloppsledningsnätet fortlöpande ska ses över, underhålls och åtgärdas i syfte att begränsa volymen tillskottsvatten och förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten genom nödutlopp och bräddningar. Miljönämnden bedömer att verksamhetsutövaren ska ha en ändamålsenlig förnyelseplan som regelbundet ses över och hålls uppdaterad. Miljönämnden bedömer att villkor för utsläpp från avloppreningsverket ska fastsällas enligt Naturvårdsverkets - och Svenskt Vattens vägledning 7 daterad Begränsning av utsläpp Recipienten för det renade spillvattnet är Västerdalälven. Miljönämnden anser att det föreligger skäl att fastställa begränsningsvärde för utsläpp av totalfosfor i recipienten. Miljönämndens bedömning är att resthalterna i det behandlade avloppsvattnet, inklusive bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverk, får som begränsningsvärde 8 inte överstiga 0,3 mg totalfosfor per liter, beräknat som årsmedelvärde och max 36 kg per kalenderår. Vidare bedömer Miljönämnden att resthalterna av BOD 7 i det behandlade avloppsvattnet kan begränsas i denna utsträckning som tillgänglig reningsteknik klarar under optimal drift. BOD 7 får som begränsningsvärde inte överstiga 15 mg per liter, beräknat som årsmedelvärde och max 420 kg per kalenderår inklusive bräddat avloppsvatten. Buller och lukt Risker med avloppsreningsverk kan bland annat vara olägenhet i form av lukt och buller. Miljönämnden anser att för att förhindra problem med lukt, buller, skadedjur och/eller andra olägenheter, som inte är av tillfällig karaktär, ska åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa störningar. Om sådana problem uppkommer vid närliggande fastigheter ska verksamhetsutövaren snarast underrätta tillsynsmyndigheten och redovisa vilka åtgärder och andra försiktighetsmått som verksamhetsutövaren ämnar vidta för att problemen inte ska upprepas. Övrigt Om verksamheten i sin helhet upphör ska detta i god tid, minst 6 veckor före nedläggning, anmälas till Miljönämnden. Skäl för beslut Miljönämnden får enligt 26 kapitel 9 Miljöbalken besluta om de förelägganden som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 16 kapitel, 2 Miljöbalken får godkännande enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid. Enligt 27 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tillsynsmyndigheten, när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt Miljöbalken. Tillsynsmyndigheten får via kapitel 7 Villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - Vägledning, Naturvårdsverket och Svenskt Vatten Ett överskridande av ett begränsningsvärde ska återföljas av omedelbara och tillräckliga åtgärder för att begränsningsvärdet ska återföljas av omedelbara och tillräckliga åtgärder för att begränsningsvärdet ska innehållas vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

12 Sida 9 av Miljöbalken vidare förelägga verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordning (2013:251) är det förbjudet att utan anmälan bedriva verksamhet som avses med beteckning C om inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från störningssynpunkt. Enligt kapitel 26, 19 Miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt 9 kapitlet, 7 Miljöbalken ska "avloppsvatten... avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras." I 12 Förordningen om miljöfarlig verksamhet anges det att "Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning." Enligt 2 kapitel 3 Miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Buller Buller påverkar människors hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden. Miljönämnden bedömer att ljudnivåerna från verksamheten inte får överstiga nya Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538, april Bullret får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närliggande bostadshus än följande: 50 dba dagtid kl dba kvällstid kl samt sön och helgdag dba nattetid kl Utöver detta gäller: Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dba) bör inte förekomma nattetid klockan annat än vid enstaka tillfällen. Eqenkontroll Enligt 1 Förordning (SFS 1998:901) om verksamhetens egenkontroll och 26 kapitel 19 Miljöbalken är alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet skyldig att utföra egenkontroll. Egenkontrollen är ett verktyg för kontroll över verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövaren ska ha ett upprättat egenkontrollprogram i enlighet med SFS 1998:901. Egenkontrollprogrammet ska regelbundet uppdateras. Kemikalier Enligt 2 kapitel 7 % Kemikalieinspektionens (KIFS 2008:2) föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska produkter ska "Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs". Miljönämnden bedömer att flytande kemikalier eller flytande farligt avfall ska förvaras på täta invallade ytor under tak. Ytor ska vara beständiga mot det som förvaras. Invallningen skall rymma minst hela den största behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarade behållares volym.

13 Sida 10 av 15 Provtagning Enligt 26 kapitel 19 Miljöbalken ska den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Miljönämnden bedömer att kontroll av utsläpp till recipient ska, ske enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten och markrecipient från anläggningarna för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse. Utsläppskrav Enligt EG:s ramdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG för vatten ska medlemsstater se till "att bästa möjliga ekologiska och kemiska status uppnås för ytvatten med beaktande av de inverkningar som inte rimligtvis hade kunnat undvikas på grund av den mänskliga verksamhetens eller föroreningens karaktär". Recipientkontroll Enligt med Miljöbalken ska en verksamhetsutövare bedriva egenkontroll av sin verksamhet. Miljönämnden bedömer att kontroll av recipienten ska utföras regelbundet utifrån ett framtaget provtagningsprogram. VAMAS har redovisat recipientkontroll upp- och nedströms avloppsreningsverket. Sammanställning av analysresultat av recipient vatten Västerdalälven nedströms och uppströms Yttermalungs avloppsreningsverk finns i tabell 6a och 6b bilaga 2. Uppgifter är att jämföras med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Västerdalälven Recipienten till Yttermalungs avloppsreningsverk är Västerdalälven. Dalälvens Vattenvårdsförening utför samordnad recipientkontroll i Västerdalälven senaste 25 år, bilaga 4 (tabell 7 Utdrag från Dalälvens Vattenvårdsförening rapport, Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2014). En provtagningsstation finns strax uppströms Yttermalungs avloppreningsverk, vid bron (koordinater: ) samt en provtagningsstation nedströms i Vansbro kommun (koordinater: ). Delges: 1. Vatten & Avfall i Malung Sälen AB 2. Malungs fiskevårdsområdesförening Kopia för kännedom 1. Länsstyrelsen Dalarna 2. Anders Bergman, VA-chef 3. Anders Henriksson, Processingenjör Bilagor: Bilaga 1: Tabell 1-5 : Sammanställning av analysresultat in- och utgående vatten Bilaga 2: Tabell 6a,b : Sammanställning av analysresultat recipientprovtagning Bilaga 3: Översiktskarta, mätningspunkt upp- och nedströms avloppsreningsverket. Bilaga 4: Utdrag från Dalälvens Vattenvårdsförening rapport, Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2014 Bilaga 5: Utdrag från provtagningar uppströms- och nedströms avloppreningsverk period

14 Sida 11 av 15 Bilaga 1 Tabell 1: Sammanställning av analysresultat av total P och BOD 7, som kvartalsvärde och medelsårsvärde 2013, mg/i Utgående Antal KV1 KV2 KV3 KV4 ÅMV 2013 analys BOD 7 (mg/i) , ,4 P-tot (mg/i) 14 0,12 0,11 0,17 0,25 0,16 Tabell 2: Sammanställning av analysresultat av total P och BOD 7, som kvartalsvärde och medelsårsvärde 2014, mg/i Utgående Antal KV1 KV2 KV3 a KV4 ÅMV 2014 analys BOD 7 (mg/i) , ,5 17,6 P-tot (mg/i) 8 0,66 0,12 0,14 0,41 0,36 Tabell 3: Sammanställning av analysresultat av total P och BOD 7, som medelsårsvärde I, mg/i Ingående Flöde (m J /år) BOD 7 (mg/i) P-tot 2,3 1,55 3,7 2,1 Utgående BOD 7 (mg/i) ,6 P-tot (mg/i) 0,4 0,35 0,15 0,32 Reduktion BOD 7 (%) P-tot (%) Tabell 4. Sammanställning av belastning till recipient från avloppsreningsverk , (ton/år) Utgående Flöde (m J /år) BOD 7 (ton/år) 6,11 7,03 2,15 6,38 P-tot (ton/år) 0,012 0,012 0,003 0,012 Tabell 5. Sammanställning av ovidkommande vatten till avloppsreningsverk , (kubikmeter/år) % Avvikelsse År Producerat dricksvatten Inkommande spillvatten Differens En mätning under kvartal 3

15 Tabell 6 a: Sammanställning av analysresultat av recipient vatten nedströms och uppströms Parametrar Temp. ph Alkalinitet Konduktivitet Ammonium kväve, NH 4 -N Kväve total, N Sida 12 av 15 Bilaga 2 Nitrat + nitritkväve, NO 23 -N PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT C Provtagnings vid 20 C mekv/l ms/m mg/i mg/i mg/i datum ,2 6,8 6,8 0,10 0,10 2,1 2,1 0,02 0,02 0,28 0,26 0,03 0, ,1 7,0 7,1 0,21 0,20 3 3,1 0,04 0,06 0,23 0,44 0,08 0, ,0 6,6 6,1 0,15 0,13 2,6 2,6 0,08 0,06 0,2 0,22 0,06 0, ,3 6,9 6,8 0,19 0, ,09 0,09 0,46 0,45 0,09 0, ,5 6,9 6,9 0,16 0,15 2,5 2,6 0,03 0,03 0,23 0,24 0,05 0, ,5 6,6 6,6 0,07 0,08 1,4 1,4 <0.01 0,01 0,16 0,18 <0.01 < ,8 6,2 6,2 0,03 0,04 <1.0 <1.0 0,02 <0.01 0,19 0,21 <0.01 < ,7 6,7 0,09 0,09 1,7 1,7 0,02 0,03 0,28 0,25 <0.01 < ,1 7,2 7,2 0,18 0,18 2,4 2,4 <0.01 0,01 0,2 0,21 0,02 0, ,8 7,0 7 0,14 0,14 2,3 2,3 <0.01 <0.01 0,23 0,24 0,02 0, ,7 7,0 7 0,19 0,19 2,5 2,4 0,02 0,02 0,19 0,2 0,02 0, ,8 6,6 6,6 0,08 0,08 1,7 1,8 <0.01 0,01 0,24 0,22 0,02 0, ,4 6,9 6,8 0,12 0,13 2,2 2,3 0,02 0,06 0,2 0,29 0,06 0, ,2 6,8 6,8 0,20 0, ,1 0,11 0,31 0,32 0,09 0, ,1 6,9 6,9 0,22 0,21 3,1 3,2 0,07 0,08 0,35 0,41 0,11 0, ,1 6,8 6,9 0,17 0, ,13 0,11 0,75 0,37 0,1 0, ,1 7,0 7 0,21 0,21 3,1 3,1 0,07 0,09 0,21 0,28 0,08 0,08 Medelvärde 4,8 6,8 6,79 0,15 0,15 2,48 2,5 0,05 0,05 0,28 0,28 0,06 0,06 Tabell 6 b: Sammanställning av analysresultat av recipient vatten nedströms och uppströms Parametrar Absorbans TOC Fosfat Fosfor PKT PKT PKT PKT PKT PKT Provtagnings 420 nm filt. -datum abs/5cm Fosfor tot, P PKT 1 PKT 2 PKT 1 Färg Syre 0 2 Syremättnad PKT 2 PKT 1 PKT 2 PKT 1 mg/i PO 4 -P, Mg/i tot, P, jg/l mg/i Pt mg/i % ,19 0, ,4 0, ,10 0,079 5,6 6,3-5, ,18 0,153 6,6 6,4 5,00 7, ,13 0,134 6,8 6,6 5,00 5, ,15 0,15 6,2 6,5 5,00 5, ,18 0,179 9,1 8,7 5,00 5, ,12 0,121 5,2 5,5 5,00 5, ,23 0, ,3 5,00 5, ,10 0,114 5,2 6 5,00 5, ,18 0,19 8,5 8,5 5,00 5, ,14 0,141 6,6 6,6 5,00 5, ,20 0, ,00 5, ,16 0,152 6,6 7 5,00 5, ,18 0,21 5,1 5,3 5,00 5, ,11 0, ,5 5,00 5, ,15 0,152 6,9 6,2 5,00 6, ,14 0,13 6,2 6,5 5,00 5, Medelvärde 0,15 0,15 7,15 7,08 4,69 5,19 9 9, , ,5 104,5 PKT 2

16 PKT 1 = uppströms ARV PKT 2 = nedströms ARV Sida 13 av 15 Bilaga 3

17 Sida 14 av 15 Bilaga 4 Tabell 7: Utdrag från Dalälvens Vattenvårdsförening rapport, Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2014 Station 5: YTTERMALUNG (Koordinaten ) Månad Temp "C Filt Abs Kond Alk ph TOC Tot-N N03-N ms/m mekv/l mg/i pg/l pg" NH4-N jig/i Tot-P pg/1 P04-P Mg/i Cl mekv/l S04 mekv/l 2014 Djup 0,5m 1 0,5 0,184 2,22 0,102 6,58 9, ,0 0,036 0, ,7 0,172 2,59 0,120 6, ,0 0,039 0, ,6 0,167 1,84 0,095 6,66 8, ,0 0,022 0, ,8 0,108 2,44 0,162 6,95 5, ,5 0,026 0, ,8 0,120 2,65 0,177 6,99 6, ,5 0,029 0, ,0 0,185 1,94 0,099 6,62 9, ,0 0,024 0,020 Medelvärde 7,4 0,156 2,28 0,126 6,74 8, ,4 2,0 0,029 0,021 Avvikelse 19% 18% -15% -16% 1% 18% -22% -48% -47% % -11% -6% Medelvärde Konf.int. 95% Antal obs. 6,2 0,133 1,1 0, ,67 0,148 0,13 0, ,66 6, ,9 N> CO 0,033 0,022 0,04 0, ,0 0,4 0,005 0, Station 7: DALA JÄRNA Månad Temp "C (Koordinaten ) Filt Kond Alk ph TOC Tot-N N03-N NH4-N Abs ms/m mekv/l mg/i pg/l pg/l pg/l Tot-P P04-P Cl S04 SJ g/i (jg/l mekv/l mekv/l 2014 Djup 0,5m 1 0,8 0,176 2,32 0,101 6,59 9, ,0 0,035 0, ,5 0,197 2,45 0,097 6,52 10, ,0 0,040 0, ,0 0,175 2,01 0,093 6,67 9, ,0 0,027 0, ,4 0,164 2,17 0,114 6,78 8, ,5 0,027 0, ,8 0,128 2,78 0,164 6,97 7, ,5 0,031 0, ,1 0,213 2,04 0,086 6,70 10, ,0 0,028 0,021 Medelvärde 8,1 0,176 2,30 0,109 6,71 9, ,4 1,7 0,031 0,022 Avvikelse 17% 9% -10% -10% 2% 11% -13% -32% -17% -19% -34% 2% 9% Medelvärde 7.0 0,162 2,53 0,121 6,61 8, ,2 2,5 0,031 0,021 Konf.int. 95% Antal obs , ,08 0, ,03 0, ,5 0,2 0,002 0, Källan:

18 Sida 15 av 15 Bilaga 5 Tabell 8a: Utdrag från provtagningar nedströms avloppreningsverk period Parametrar Temp. PH Alkalinitet Konduktivitet Ammonium kväve, NH 4 -N Kväve total, N Nitrat + nitritkväve, NO 23 -N Provtagnings C vid 20 C mekv/l ms/m mg/i mg/i mg/i datum Medelvärde 4,8 6,79 0,15 2,5 0,05 0,28 0,06 Parametrar Fosfat Fosfor Absorbens TOC Fosfor tot, P Syre 0 2 Syremättnad Provtagnings datum mg/i Mg/i Mg/i 420 nm filt. abs/5cm mg/i % Medelvärde 7,08 5,19 9,41 0, ,5 Tabell 8b: Utdrag från provtagningar uppströms avloppreningsverk period Parametrar Temp. PH Alkalinitet Konduktivitet Ammonium kväve, NH 4 -N Kväve total, N Nitrat + nitritkväve, NO 23 -N Provtagnings C vid 20 C mekv/l ms/m mg/i mg/i mg/i datum Medelvärde 4,8 6,8 0,15 2,48 0,05 0,28 0,06 Parametrar Fosfat Fosfor Absorbens TOC Fosfor tot, P Syre 0 2 Syremättnad Provtagnings datum mg/i ug/i Mg/i 420 nm filt. abs/5cm mg/i % Medelvärde 7,15 4,69 9 0,15 18,5 129,5

19 o Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden Yttrande till Naturvårdsverket (dnr: ) Miljönämndens beslut Det bifogade förslaget till miljönämndens yttrande antas. (Yttrandet översänds direkt till mottagaren.) Beskrivning av ärendet Naturvårdsverket som ansvarar för rapportering till Europakommissionen vartannat år om uppfyllelse av 4 artikeln EU Direktiv 91/271/EEG, som innebär att medlemsstaterna skall säkerställa att avloppsvatten från tätbebyggelse som leds in i ledningsnät före utsläpp, undergår sekundär rening eller motsvarande rening, senast den 31 december 2005 i fråga om utsläpp i sötvatten eller flodmynningar, om utsläppen härrör från tätorter med mellan och personekvivalenter (pe). Tandådalens avloppreningsverk är dimensionerat för en inkommande förorenings-belastning per dygn som uppgår till 680 kg BOD7 och 22,9 kg P-tot och har erhållit villkorat tillstånd från Länsstyrelsen Denna belastning motsvarar i dagsläget en belastning av pe. Verket drivs utan så kallad sekundär rening det vill säga utan det biosteg som krävs enligt ovannämnt EU Direktiv. Naturvårdsverket vill nu ha svar om tillsynsmyndigheten kommer att vidta några åtgärder med anledning av de konstaterade överskridandena. Ärendet togs upp på miljönämndens sammanträde , man beslutade då att bereda ärendet vidare till detta sammanträde. Dagens sammanträde Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet. Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. - Bilaga Yttrandeskrivelse med diarienummer: Juste ra re 14 Utdragsbestyrkande

20 Malung-Sälens kommun Yttrande från Miljönämnden Datum: Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: Besima Grgic E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Naturvårdsverket Stockholm Diarienr: Efterlevnad av 4 artikeln EU Direktiv 91/271/EEG (s.k. avloppsdirektiv) och uppfyllelse av "Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse" (SNFS 1994:7) gällande Tandådalens avloppsreningsverk Miljönämndens yttrande: 1. Anges under rubriken "Bedömning". Beskrivning av ärendet Naturvårdsverket som ansvarar för rapportering till Europakommission vartannat år om uppfyllelse av 4 artikeln EU Direktiv 91/271/EEG som innebär att medlemsstaterna skall säkerställa att avloppsvatten från tätbebyggelse som leds in i ledningsnät före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening senast den 31 december 2005 i fråga om utsläpp i sötvatten eller flodmynningar, om utsläppen härrör från tätorter med mellan och pe. Tandådalens avloppreningsverk är dimensionerat för en inkommande föroreningsbelastning per dygn som uppgår till 680 kg BOD7 och 22,9 kg P-tot och har erhållit tillstånd från Länsstyrelsen Denna belastning motsvarar i dagsläget en belastning av pe. Verket drivs utan s.k. sekundär rening d.v.s. utan biosteget som krävs enligt ovannämnt EU Direktiv. Naturvårdsverket vill nu ha svar om tillsynsmyndighet kommer att vidta några åtgärder med anledning av de konstaterade överskridandena? Bedömning Miljönämnden som tillsynsmyndighet kommer att påskynda processen genom att förelägga VAMAS om att ansöka om tillstånd med hänvisning till att de inte uppfyller utsläppskraven enligt befintligt tillstånd samt planerad utbyggnad.

21 Underlag för bedömning Sida 2 av 3 Beskrivning av Tandådalens avloppsreningsverk Den maximala genomsnittliga veckobelastningen till Tandådalens avloppreningsverk har minskat från pe (år 2012) till pe (år 2014) i samband att ett nytt ombyggt Sälfjällets avloppsreningsverk togs i drift i och med detta överfördes mer spillvatten till det nya verket. Tabell 1: Sammanställning för Tandådalens avloppreningsverk Inkommande kg BOD 7 kg BOD 7 Pe Max flöde (m 3 ) /år /dygn gvb (pe) Dimensionerad belastning: Faktisk belastning Lägesrapport för Tandådalens reningsverk Tandådalens avloppsreningsverk uppfyller inte kraven varken enligt gällande tillstånd eller "Kungörelse med föreskrifterom rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1994:7)" p.g.a. att verksamhetsutövaren inte har begärt återkallande av tillståndet medan det faktiska förhållandet har ändrats. 36 procent av det producerade dricksvattneti Tandådalenområdet behandlades i Tandådalens avloppsreningsverk. Maximall genomsnittlig veckobelastning avviker i redovisning för verksamheten mellan 2012 och 2014 p.g.a. detta. Problemet uppstår vid redovisning till EU. Verket är registrerat i EU:s databas som anläggning som har belastning över pe medan erforderlig sekundär rening saknas. Miljönämnden tog ställning beträffande fråga om sekundär rening vid Tandådalens avloppsreningsverk i beslut I detta beslut fick verksamhet tidsbegränsade villkor för haltnivå på utgående renat vatten gällande högst koncentration/ reningseffekt för BOD 7 och COD. Tabell 2: Tandådalens avloppsreningsverk, medelvärde BOD 7 År Flöde 2 m 3 /dygn Inkommande mg/i Utgående mg/i Reduktion % , ,4 34, Tabell 3: Tandådalens avloppsreningsverk, medelvärde COD År Flöde 3 m 3 /dygn Inkommande mg/i Utgående mg/i Reduktion % , , Miljönämnden begärde redogörelse av verksamhetsutövaren och enligt lämnade uppgifter daterat framgår följande: "VAMAS avser att driva avloppsreningsverket så att den genomsnittliga veckobelastningen understiger personekvivalenter. Kungörelse (1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kommer därmed inte vara aktuell för Tandådalens avloppsreningsverk." I miljörapport för år 2013 står det "Det är möjligt att leda över spillvatten för maximalt personekvivalenter J '. 1 Faktisk belastning som årsmedelsvärde 2 Flödesberäkningar vid provtagningstillfälle 3 Flödesberäkningar vid provtagningstillfälle

22 Sida 3 av 3 Under 2014 har planer för utbyggnad i området ändrats och verksamheten har inlett arbete med tidigt samråd i februari 2015 om att ansöka tillstånd för verksamheten. Samrådsärendet avslutades den 11 februari 2015 av länsstyrelsen. Bolaget har ännu inte kommit in med någon ansökan. Länsstyrelsen anser att det dragit ut för långt på tiden och att bolaget borde ha kommit in med ansökan nu. Miljönämnden anser att påskynda processen genom att förelägga VAMAS om att ansöka om tillstånd med hänvisning till att de inte uppfyller utsläppskraven. Lägesrapport för Sälfiällets avloppsreningsverk I verksamhetsansvaret för Sälenområdet ingår vinterturistanläggningar (Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Lindvallen) och har två avloppreningsverk (Tandådalen och Sälfjället). Där har avloppsledningsnätet byggts ut och sammankopplats succesivt sedan 80-talet. Enligt kommunens uppfattning utgör Sälen en sammanhållen bebyggelse i ett geografiskt område lämnades ansökan in till nytt tillstånd och ombyggnad av Själfjällets avloppsreningsverk där biosteget installerades och togs i drift I teknisk beskrivning och underlag till prövning ingick beräkning och plan att leda avloppsvatten från Hundfjällets/Tandådalens område och minska inflöde till Tandådalens avloppsreningsverk under 2000 pe. En miljömässig övervägning gjordes också p.g.a. atttandån som är recipient till Tandådalens avloppsreningsverk bedöms som ett känsligt vattendrag. Sältjällets avloppsreningsverk dimensionerades till bäddar eller en belastning på pe. Enlig redovisning uppgick den maximala genomsnittliga veckobelastningen till pe år Länsstyrelsen lämnade tillstånd Under tillståndsprövning var inte lösningen att driva de två anläggningar med överföringsledning till Sältjällets avloppsreningsverk ifrågasatt. Ett ärende ligger hos Miljöprovningsdelegation om fastställande av utsläppsvillkor för Sälljällets avloppsreningsverk. Utredning som lämnades av verksamhetsutövare i juli 2015 visar att Sältjällets avloppsreningsverk bör klara villkor under 10 mg BOD 7 /1 och en reningseffekt över 90 % samt minst 80 % reningseffekt av COD. Tabell 5: Sammanställning för Sälfjällets avloppreningsverk Inkommande ton BOD 7 kg BOD 7 Pe Max flöde (m 3 ) /år /dygn gvb (pe) Dimensionerad 912, belastning: Faktisk belastning , , , Tabell 6: Sältjällets avloppreningsverk, Medelvärde BQD 7 År Flöde 6 Inkommande Utgående Reduktion m 3 /dygn mg/i mg/i % 2012 (nytt verk) , ,8 97 Tabell 7: Sälfjällets avloppreningsverk, Medelvärde COD År Flöde 7 Inkommande Utgående Reduktion m 3 /dygn mg/i mg/i % 2012 (nytt verk) , Faktisk belastning som årsmedelsvärde 5 Pe som årsmedelsvärde 6 Flödesberäkningar vid provtagningstillfälle 7 Flödesberäkningar vid provtagningstillfälle

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

PROJEKT. Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14

PROJEKT. Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14 PROJEKT Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Då

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kl. 14.00-17.30

Stora sammanträdesrummet, kl. 14.00-17.30 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 2G15-C3-25 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kl. 14.00-17.30 kommunkontoret i Malung Beslutande Lars-Göran Gustavsson (S) Carola Ivarsson (S) Anton Öhman (S) Bertil

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Kontaktperson: Daniel Danielsson, tel.nr: 38979, 04570-529196

Kontaktperson: Daniel Danielsson, tel.nr: 38979, 04570-529196 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 AX-22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 11.06.2002 Ärendenummer MPN-02-01 Sökanden Björksäter Ab Björksätersvägen

Läs mer

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01 BESLUT 1 (7) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Kodak Nordic AB Ombud: MANECO KB 184 85 ÅKERSBERGA Delgivningskvitto Slutliga villkor för utsläpp av föroreningar till vatten från Kodak Nordic AB:s verksamhet

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Följande avsnitt är reviderade. I grunddokumentet är de markerade avsnitten markerade med rött kryss. Kapitel 2.7 har reviderats med

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2013-06-10 1 (13)

Miljö- och byggnämnden 2013-06-10 1 (13) Miljö- och byggnämnden 2013-06-10 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 10 juni 2013 kl.13.30-16.00 Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Kungsbacka vattenrike

Kungsbacka vattenrike Grönt: Våtmarksanläggning avsedd att ytterligare rena det utgående avloppsvatten från reningsverket Rött: Tillsammans med natura 2000-området Kungsbackafjorden kan det bilda ett Kungsbacka vattenrike Kungsbacka

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare.

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 14.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp Ola Palm Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

DOM 2012-06-19 Stockholm

DOM 2012-06-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2012-06-19 Stockholm Mål nr M 8417-11 Sid 1 (21) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-09-27 i mål nr M 3624-10, se bilaga A KLAGANDE 1.

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ECOS Mall 90_ALL_bes_obj_delg - ver. 2007-10-16 Bilaga 7 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: 2012-11972 SID 1 (5) 2013-08-27 Handläggare Marithe Eriksson 08-508 28 172 marithe.eriksson@stockholm.se

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

FLÖDESDESIGN VID AVLOPPSRENINGSVERK

FLÖDESDESIGN VID AVLOPPSRENINGSVERK VATTEN Journal of Water Management and Research 68:69 74. Lund 2012 FLÖDESDESIGN VID AVLOPPSRENINGSVERK Flow design at wastewater treatment plants av HANS CARLSSON, Tyréns AB, Isbergs gata 15, 205 19 Malmö,

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9 Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-03-04 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer båtbottentvätt Bakgrund och syfte Hur stor belastning

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer