FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153"

Transkript

1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM 2 3 FÖRETAGETS ÅLIGGANDE KLASSINDELNING 3 5 OPERATÖRER ÅTGÄRDER FÖRE, UNDER, RESP EFTER SVETSNING OCH LÖDNING SPECIELLA SVETS- OCH LÖDBESTÄMMELSER 6 8 KVALITETSKRAV KONTROLL MÄRKNING TILLÄGGSKRAV FÖR ELEKTRONSTRÅLE- OCH LASERSVETSNING KOMPLETTERANDE UPPGIFTER BILAGOR Bilaga 1, Operaörsjournal (exempel) Bilaga 2, Arbesplasinsrukion (exempel) Bilaga 3, Insällningskor, WPS (exempel) Bilaga 4, Typkonrollrappor, WPAR (exempel) DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR Sves- och lödekniska ermer: Se FSD 0194, SS-ISO 6520 sam Sveseknisk Ordlisa, ugiven av Sveskommissionen. Sves- och lödbeeckningar: Se FSD 0089, och SS-ISO Teknisk underlag: De dokumen som definierar produken dvs riningar, ekniska specifikaioner för ingående maerial och komponener, sandarder eller andra mosvarande specifikaioner och kvaliesföreskrifer. Tillverkningsunderlag: De dokumen som definierar produkionen, dvs operaionslisor, operaionsriningar, operaionsbeskrivningar, verkygsriningar och konrollföreskrifer. Sves- resp lödklass: Indelning av kraven med hänsyn ill såväl sves- eller lödförbandens beydelse för säkerheen (flyg-, resp drif- och personsäkerheen) som ill påkänningsgraden. Omsvesning/Omlödning: Behandling som uförs på dealj med avvikelser, så a avvikelserna elimineras och samliga specificerade kvalieskrav innehålls. Reparaion. Behandling som uförs - enlig reparaionsunderlag om ej anna medges - på dealj med sådana avvikelser a de ine kan elimineras genom omsvesning/omlödning. Kvalieskraven kan avvika från dem som föreskrivs i de ordinarie ekniska underlage. Tekniska upplysningar: FMV:KC Gem Maerialeknik STOCKHOLM

2 (29) Reparaionsunderlag. De ekniska underlag som specificerar meod och kvalieskrav för reparaion av skadad eller felillverkad dealj, sam de illverkningsunderlag som erfordras för a genomföra reparaionen. Konrollpari: Samliga dealjer som av samma operaör/-er svesas eller lös i en följd under samma förusäningar eller, i händelse av sora parier, den mängd som från fall ill fall bedöms lämplig överlämna ill konroll. Allkonroll: Konrollomfaning 100%, Operaör. Cerifierad svesare eller lödare. Lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel: Innefaar flygmaerial och lufvärdighespåverkande markmaeriel, se RML (=Reglemene för miliär luffar). 1 ALLMÄNT Denna sandard omfaar FMV besämmelser för svesning och lödning på lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel. Sandarden kan vid behov även illämpas för annan försvarsmaeriel för vilken i övrig av SMS/CEN-ISO ugiven sandard generell gäller. Anm: För underhåll av lufvärdighespåverkande försvarsmaeriel, vid Försvarsmaken och vissa andra enheer, se TO AF ALLM På rining (eller mosv) erfordras, föruom uppgifer om denna sandard (ec), normal även vissa illäggsuppgifer för a definiera kraven m m för den akuella svesningen eller lödningen då främs sves- resp lödklass, sam -meod, men ofa också illsasmaerial m m. Sådana uppgifer kan anges i, eller i ansluning ill, resp sves- eller lödbeeckning, se FSD 0089 eller SS-ISO KVALITETSSYSTEM Varje föreag som skall arbea efer denna sandard måse ha e sysem för kvaliessyrning vid svesning mosv SS-EN 729-2, eller anna likvärdig sysem. Besällaren ansvarar för a kvaliesrevision av föreage uförs i erforderlig omfaning. För arbeen, resp maeriel enlig denna sandard gäller dessuom kraven i avsni 3 Föreages åliggande. Uppgifer om godkända föreag, resp ubildningsenheer (FSD 5111, 5120) kan erhållas från FMV. 3 FÖRETAGETS ÅLIGGANDE Säljaren ansvarar genemo FMV för produken. Säljaren ansvarar för underleveranörers (även uländska) maeriel och arbeen som för sina egna och skall se ill a underleveranörerna följer denna sandard. De åligger säljaren genom där usedd personal a illse: a uppgif om sves- resp lödklass finns angiven på resp rining (eller mosv), se avsni 4,

3 (29) a de speciella sves- och lödbesämmelser som anges i avsni 7 iakas för elekronsrålesvesning och lasersvesning se även avsni 11, a renheskraven för berörda rumsklasser enlig FSD 5133 eferlevs, a sves- och lödmeoder liksom urusningar, fixurer och andra hjälpverkyg är väl anpassade för ifrågavarande arbeen och maerielen i fullgo skick, sam illförlilig, a sves- och lödarbeen liksom erforderliga ågärder före resp efer svesning och lödning (rengöring m m, se avsni 6) uförs på e fackmässig, full illfredssällande sä i överenssämmelse med denna sandard och övrig berör underlag, a gällande skyddsföreskrifer följs, a sves- och lödarbeena leds av personal, som har erforderliga eoreiska och prakiska kunskaper inom sves- och lödekniken (rekommendaion: EWE/EWT), a endas operaörer med gilig cerifika enlig FSD 5111 al AMS-STD för uländska leveranö rer får uföra sves- resp lödarbeen på flygmaeriel enlig denna sandard, Anm: För övrig berörd maeriel kan även anna behörighesbevis godas ( ex enlig SS-EN 287). a operaörerna har god kännedom om de krav som gäller för produkerna, a besämmelserna ber operaörerna, enlig avsni 5, följs, a i kvaliesavdelningen (konrollorganisaionen) ingår personal som har erforderliga eoreiska och prakiska kunskaper inom sves- och lödekniken för a uföra konroll enlig avsni 9, sam bedöma om de i avsni 8 givna kvalieskraven uppfylls, Anm: Beräffande förfaringssä om säljaren ine kan uföra viss konroll, se avsni 9.1, a för föreskrivna oförsörande provningsmeoder (OFP) endas används personal med gilig cerifika enlig FSD 5120, eller likvärdig, a berörd personal vid behov bereds illfälle ill forbildning, a besämmelserna ber märkning enlig avsni 10 iakas, a de ill de (del-) leveranser, som överlämnas ill FMV bifogas överenskomna leveranshandlingar. 4 KLASSINDELNING Vid konsrukion av maeriel som skall svesas eller lödas enlig denna sandard skall maerielen klassindelas. Härvid används re klasser, 1, 2 och 3 där klass 1 har de högsa kraven. Beroende på klassen gäller olika kvalieskrav och konrollomfaning. 5 OPERATÖRER 5.1 Ideniesbeeckningar Varje operaör skall illdelas en enydig beeckning. Beeckningen är unik och får ine senare illdelas annan operaör om den blivi vakan.

4 (29) 5.2 Operaörsjournaler För varje operaör uppräas en journal eller mosv, (exempel: se bilaga 1), där uppgifer om godkända prov för cerifiering (mosv) sam uppgifer om synkonroll införs. Journalen (mosv) används sedan vid uppföljning. 5.3 Uppföljning av cerifieringar För operaörer med cerifika enlig FSD 5111 skall uppföljning, inkl synkonroll ske enlig FSD För operaörer med andra behörighesbevis sker uppföljning enlig gällande publikaion. 5.4 Arbesplasinsrukioner För a varje operaör skall känna ill sina åligganden, rekommenderas a anvisningar finns som klar och enydig anger dea (exempel: se bilaga 2) 5.5 Ågärder vid produkionsfel Om i produkionen eller vid konroll påräffas sådana fel, som visar sig kunna hänföras ill operaören, gäller följande: Operaören skall i försa hand ubildas och/eller ränas yerligare, sam därpå genomgå igångsäningsprov enlig FSD Under mellaniden, fram ill dess a godkännande erhållis, får operaören ine uföra här avsedd produkionssvesning eller -lödning. 6 ÅTGÄRDER FÖRE, UNDER, RESP EFTER SVETSNING OCH LÖDNING 6.1 Rengöring, hanering m m Alla dealjer skall vara väl rengjorda enlig berörda FSD sandarder eller andra mosvarande specifikaioner. För s k förbehandla maerial (d v s sål som rosskyddsmålas med shopprimer), se FSD För vissa maerial och meoder (resp dealjer) erfordras skyddsemballage vid förvaring och skyddshandskar ( ex för ian) vid hanering. 6.2 Passning och fogberedning Passning och fogberedning skall innehålla på rining eller i anna eknisk underlag angivna oleranser. Passning och fixurering skall ske så a krav på kanförskjuning enlig avsni kan innehållas. Grader får ine förekomma. För hårdlödning enlig bild 6

5 (29) 6.3 Sves- och lödbarhesprov I de fall berörda dealjer skall illverkas i en maerialkvalie eller en maerialkombinaion som ine idigare svesas eller lös av ifrågavarande föreag, skall resp maerials sves- eller lödbarhe konrolleras. Resulaen skall dokumeneras. För bedömning av kvalieen uförs illämplig del av följande konroll: - Peneranprovning - Radiografisk provning - Mikro-/makroprovning - Bockprovning. 6.4 Besämning av insällningsdaa Före ypkonroll skall insällningsdaa för ifrågavarande maerial och meod, resp maskin (mosv), besämmas på lämpliga provsycken. Resulae anges på insällningskor, WPS (exempel: se bilaga 3). Beräffande insällningskor (WPS) för lasersvesning (LBW) hänvisas ill sandard SS-EN ISO Behandling efer svesning och lödning Om pusning, slipning eller annan bearbening skall ske efer svesning, anges dea i illverkningsunderlage. Sådan behandling får dock ine ske förrän erforderlig konroll uförs, p g a a i anna fall risk finns för a ev färgskifningar försvinner resp diskoninuieer läggs igen, vilke kan leda ill missolkning av den verkliga kvalieen. Förnyad konroll uförs efer bearbening av sves. I de fall fluss använs gäller a kvarvarande flussreser omedelbar skall avlägsnas, efersom de kan ge upphov ill korrosion. 7 SPECIELLA SVETS- OCH LÖDBESTÄMMELSER Om lokal värmebehandling erfordras, se FSD Omsvesning eller reparaion av eferäa gjugods får ine ske uan FMV medgivande. Jusering av kälsvesar för a förbära umaningshållfasheen kan ske genom TIG-behandling. TIG-behandling innebär a man med en TIG-brännare smäler om smäldiken alernaiv faningskaner för a få en jämn övergång mellan sves och grundmaerial. 8 KVALITETSKRAV 8.1 Svesförband Allmän Av angivelserna nedan framgår kvalieskraven för olika yper av smälsvesar i svesklass 1, 2, och 3. Observera a hög påkända kälsvesar och mosvarande, med vikig eller mycke vikig funkion (= klass 1) ine får förekomma. Eferbearbening av svesar kan ibland erfordras för a förbära umaningshållfasheen.

6 (29) För specifika diskoninuieer i vissa maerial, se FSD Sumsvesar, må Avseg från de angivna värdena får göras om så kan medges för ifrågavarande dealj(-er). De värden som då skall gälla anges på rining eller i anna eknisk underlag. Bild 1. Kanförskjuning k Alla må i mm k = kanförskjuning. Värden framgår av abell 1 = godsjocklek Tabell 1. Må på kanförskjuning k max för svesklass < 4 0,15 0,25 0,3 4 - < 10 0,15 eller 1 mm 10 0,1 eller 2 mm 0,25 eller 1,5 mm 0,3 eller 2 mm Minsa värde gäller 0,15 eller 3 mm 0,2 eller 4 mm Minsa värde gäller Rundgående 0,25 0,4 0,5 sves: 1,3 Tillås på max 25% av sveslängden

7 (29) Bild 2. Beeckningar Fig A B f B h B d Fig B f C f C h C d f = verklig godsjocklek f = svesens form B = svesens bredd på oppsidan C = svesens bredd på rosidan B h = svesens höjd på oppsidan C h = svesens höjd på rosidan B d = svesens djup på oppsidan (ej ufylld sves) C d = svesens djup på rosidan (valv i ro)) Tabell 2A. Sveshöjd Svesklass B h, max C h,max C h max Al 1) Summa B d +C d, max 2) ,1 B 0,2 B 0,3 B 0,1 C 0,2 C 0,3 C 0,1 C 0,5 C 0,75 C 0,05 Alla må i mm 1) På grund av egenskaperna hos aluminium och magnesium med legeringar erhålls i allmänhe hos dessa maerial sörre värden på C h än normal 2) Summan av B d och C d får fördelas godycklig mellan opp- och rosida. Dock gäller: B d + C d får uppgå ill: - max 0,15 mm för <4 mm, - max 0,3 mm för = 4 - <10 mm - max 0,6 mm för 10 mm. Lägsa värde gäller. Tabell 2 B. Rekommenderad svesbredd B, min 3) C, min 3) B C < < < < 10 > ,5 2,0 3,0 4,0 0,75 ca 50% av B, min ca 50% av B, min ca 50% av B, min ca 50% av B, min , ca 60% av B ca 60% av B ca 60% av B ca 60% av B ca 60% av B Alla må i mm. 3) Gäller elekronsråle- och lasersvesning.

8 (29) Kälsvesar, må Bild 3. Beeckningar och må För kälsvesar i maerial med godsjocklek 4mm, svesmeod GTAW, gäller FSD För övriga kälsvesar gäller angivelserna nedan. i z f i a Alla må i mm = godsjocklek (vid olika godsjocklekar avser den minsa av dessa) i = sidoinrängning, enlig abell 3. Dessuom gäller a fogkaner och ro skall vara smäla f = svesens form: För klass 2 från konkav ill rä där ej anna anges. För klass 3 från konkav ill konvex, där ej anna anges. a-må = höjden hos den sörsa likbena riangel som kan inskrivas i svesens värsni. z-må = sidan (benlängden) hos den sörsa likbena riangel som kan inskrivas i svesens värsni (α = 90 ). Rekommenderade må: a-må; 0,7 min, max 10 mm. z-må; 1,0 min, max 14 mm.

9 (29) Tabell 3. Rekommenderad inrängning. För < 4 mm: 0,15. För aluminium- och magnesiumlegeringar 0,05. För > 4 mm: enlig abellen i min mm 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, mm Bild 4. Hörn-kälsves Fullsändig genomsvesning 1) Sveshöjd, min = Alla må i mm = godsjocklek (vid olika godsjocklekar avser den minsa av dessa) 1) Om krav på rosmälning sälls, skall dea anges på rining (mosv)

10 (29) Speciella svesyper, må Dessa svesyper kan förekomma i en del fall, men bör så lång som möjlig undvikas. Bild 5. Sves i överlappsfog (Fig A) och ej genomsvesad dubbelflänsfog (Fig B) Fig A Fig B Sveshöjd, min = i d(b) Alla må i mm = godsjocklek d(b) = punkdiameer resp bredd i konakyan; anges på rining eller mosv. i = inrängning; gäller i de fall ine fullsändig genomsvesning krävs Övriga krav för svesförband Klass 1 Yre beskaffenhe Svesen skall ha en för meoden normal och regelbunden form och skall hel ufylla fogen, vilke innebär fullsändig genomsvesning. Vidare skall svesen ha en jämn bredd med en mjuk övergång ill grundmaeriale, sam vara fri från ydiskoninuieer ( ex smäldiken och yporer). Inre beskaffenhe Oväsenliga diskoninuieer illås i svesens homogenie, beingade av endera eller en kombinaion av porer, håligheer och innesluningar mosvarande lägs röngenbeyg 4 enlig berörd FMV-F referensalas för smälsvesning. Klass 2 Yre beskaffenhe Svesen skall ha en för meoden normal och regelbunden form och skall hel ufylla fogen, vilke innebär fullsändig genomsvesning (såvida ine anna anges). Vidare skall svesen ha en jämn bredd med en mjuk övergång ill grundmaeriale, sam vara fri från ydiskoninueer, dock illås ensaka, spridda yporer. Inre beskaffenhe Smärre diskoninuieer illås i svesens homogenie, beingade av endera eller en kombinaion av porer, håligheer och innesluningar mosvarande lägs röngenbeyg 3 enlig berörd FMV-F referensalas för smälsvesning.

11 (29) Klass 3 Yre beskaffenhe Svesen skall hel ufylla fogen, vilke innebär fullsändig genomsvesning (såvida ine anna anges). Mindre diskoninuieer illås i svesens form och useende, ex överhäng, genomrinning, smäldiken, yporer och liknande. Inre beskaffenhe Mindre diskoninuieer illås i svesens homogenie, beingade av endera eller en kombinaion av små ro- eller bindfel, porer, håligheer, innesluningar o dyl, mosvarande lägs röngenbeyg 2 enlig berörd FMV-F referensalas för smälsvesning. Anm 1: Informaion ang ovan nämnda referensalaser kan erhållas genom FMV. Anm 2: För godsjocklekar 6 mm får alernaiv IIW referensalaser användas för akuella maerial. 8.2 Lödförband Allmän Av angivelserna nedan framgår kvalieskraven för olika yper av lödningar i lödklass 1, 2 och Hårdlödningar Allmän Bild 6. Beeckningar och må Lodkäl, yre s h Lodkäl, inre Alla må i mm = godsjocklek h = lodes sighöjd. Bör vara 3-5 ggr minsa ( min ), normal dock max 7 mm. s = spal, dvs spele mellan ingående enheer före lödning, normal 0,05-0,15 mm

12 (29) Övriga krav för hårdlödförband Anm: Informaion ang ovan nämnda referensalaser kan erhållas genom FMV. Klass 1 Yre beskafenhe Lödningen skall ha en för meoden normal och regelbunden form. Som indikaion på a lode hel ufyll spalen skall en illräcklig men ine överdrive ubildad lodkäl finnas. Lodkälen skall ha en jämn bredd med en mjuk övergång ill grundmaeriale, sam vara fri från ydiskoninuieer ( ex sugningar och yporer). Inre beskaffenhe Oväsenliga diskoninuieer illås i bindyans och lodkälens homogenie, beingade av endera eller en kombinaion av spridda porer, blåsor och innesluningar mosvarande lägs röngenbeyg 4 enlig FMV-F referensalas för hårdlödning. Bindområde skall omfaa min 80% av bindyan och vara jämn fördela. Felen får ine vara genomgående så a risk för genomläckning föreligger. Klass 2 Yre beskaffenhe Lödningen skall ha en för meoden normal och regelbunden form. Som indikaion på a lode hel ufyll spalen skall en illräcklig men ine överdrive ubildad lodkäl finnas. Lodkälen skall ha en jämn bredd med en mjuk övergång ill grundmaeriale, sam vara fri från ydiskoninuieer, dock kan ensaka, spridda yporer illåas. Inre beskaffenhe Smärre diskoninuieer illås i bindyans och lodkälens homogenie, beingade av endera eller en kombinaion av porer, blåsor och innesluningar mosvarande lägs röngenbeyg 3 enlig FMV-F referensalas för hårdlödning. Bindområde skall omfaa min 65% av bindyan och vara jämn fördela. Felen får ine vara genomgående så a risk för genomläckning föreligger. Klass 3 Yre beskaffenhe Mindre diskoninuieer illås i lödningens (lodkälens) form och useende, ex sugningar, yporer, överflödig lod och liknande. Inre beskaffenhe Mindre diskoninuieer illås i bindyans och lodkälens homogenie, beingade av endera eller en kombinaion av porer, blåsor, innesluningar och bindfel mosvarande lägs röngenbeyg 2 enlig FMV-F referensalas för hårdlödning. Bindområde skall omfaa min 50 % av bindyan och vara jämn fördela. Felen får ine vara genomgående så a risk för genomläckning föreligger, om krav på ähe finns Sveslödningar För sveslödningar gäller kvalieskraven för svesar i illämpliga delar.

13 (29) 9 KONTROLL 9.1 Allmän Säljaren skall konrollera egen och underleveranörers maeriel enlig denna sandard, såvida ine annan konrollomfaning överenskommis med FMV. Konrollmeod (-er) skall anges i de ekniska underlage. Om säljaren ine kan uföra konroll med viss konrollmeod skall denna konroll uföras av annan insans som godkäns/acceperas av FMV. Uppgifer om godkända insanser erhålls av FMV Konrollmeoder För konroll med de i avsni angivna konrollmeoderna gäller följande: 1 Syning uförs med försoring < 6X och innefaar, föruom okulär granskning, även besämning av sves- eller lödmå. Vid behov konrolleras också form och må som kan ha påverkas vid svesning eller lödning. 2 Oförsörande provning uförs genom radiografisk provning, provning med peneran och/eller genom annan lämplig meod. 3 Försörande provning uförs om övrig konroll ine ger klar besked om sves- eller lödförbandens kvalie. Ber kälsvesar uförs dock denna provning normal för konroll av inrängningen, genom makroeller mikroprov. Även i övrig kan försörande provning uföras genom makro- eller mikroprov, men även genom meoder såsom dragprov eller bockprov. Försörande provning uförs på dealjer, eller på speciella provsycken, dvs sådana som är ideniska med de akuella sves- eller lödförbande. OBS! Sådana provsycken svesas eller löds samidig som de akuella dealjerna Förvaring av konrolldokumen och provsycken Såvida ine anna överenskommis sparas dokumenaionen över uförd konroll under objekes livsid. Provsycken sparas i mins 6 mån. 9.2 Typkonroll Innan produkion av en ur sves- eller lödsynpunk ny dealj godkäns, skall illverkaren framsälla e överenskomme anal dealjer och ev provsycken, som skall genomgå ypkonroll. Dessa skall vara framsällda enlig samma illverkningsunderlag och med samma kvalieskrav, som avses gälla för den forsaa seriemässiga illverkningen. Med ny dealj avses dealj som illverkas under andra förusäningar än idigare, i exempelvis någo av följande avseenden: Ny form, väsenlig ändrad dimension, ändra maerial, ändrad sves- eller lödmeod, omsvesning eller omlödning resp reparaion i sörre anal, bye av illverkare (kan även gälla inom samma föreag), eller annan jämförbar förändring.

14 (29) Dealjerna och ev provsycken skall konrolleras enlig följande: 1 Syning: 100% 2 Oförsörande provning uförs på alla dealjer. 3 Försörande provning. Uförs på mins en dealj eller provsycke. Resulae av uförd provning skall redovisas i ypkonrollrappor (exempel: Se bilaga 4) Förnyad ypkonroll Om sådana ändringar vidas a de ursprungliga dealjerna ine längre kan anses vara represenaiva, skall förnyad ypkonroll uföras, innan ändringarna införs i seriemässig illverkning. Omfaningen vid den förnyade ypkonrollen får reduceras i förhållande ill den ursprungliga och överenskomnes mellan säljaren och FMV. 9.3 Konroll av produkionssvesade och -lödda dealjer Här innefaas nyillverkade dealjer i alla parisorlekar sam omsvesade eller omlödda resp reparerade dealjer i sörre anal. Prov skall as u på sådan sä a de blir represenaiva för de akuella konrollparie. Resulaen av uförd konroll skall prookollföras. För klass 3 dealjer får, när hållfasheskraven är låga, konsrukionsavd (mosv) bedöma lämplig konrollmeod. Varje konrollpari skall konrolleras i (mins) den omfaning som anges i avsni Härvid gäller följande: Allkonroll Dealjer som uppfyller kvalieskraven godkänns. Ej godkända dealjer får, där så kan medges, underkasas en omsvesning/omlödning varefer de får framläggas för förnyad konroll. Om dealjerna ej kan/får ågärdas genom omsvesning/omlödning underkänns de. Reducerad (procenuell) konroll På konrollparier där dealjer (mosv) underkäns sker omkonroll, enlig avsni

15 (29) Konrollomfaning Konrollmeod Uppföljning av märkning Fordringar enl avsni (i denna sd) Konroll enl sandard Provuag per konrollpari 1) Klass 1 Klass 2 Klass Alla Syning 8.1 resp Alla a-må % 10 % Oförsörande provning a) Radiografisk provning b) Ulraljudprovning c) Indukiv provning En av meoderna a) - c) skall väljas, i försa hand a) d) Magnepulverprovning e) Provning med peneran 4),5) En av meoderna d)- e) skall väljas Tähesprovning (läcksökning) resp provryckning 6) Övriga konrollmeoder Försörande provning (Är ej allid obligaorisk, jfr avsni 9.1.1) 8.1 resp 8.2 FSD 5273 FSD 5274 FSD FSD 5276 FSD 5277 Alla Alla 10%, dock mins 1 dealj 2) - - Alla 3) 10% dock mins 1 dealj - - Konrollmeod och provuag enlig eknisk underlag 8.1 resp %, dock mins1 dealj (mosv) 1%, dock mins 1 dealj(mosv) 1) Undanag får ske på grundval av vunnen erfarenhe. Omfaningen överenskommes från fall ill fall mellan säljaren och FMV sam anges i eknisk underlag. 2) Vid hårdlödda rörledningar skall, där så är möjlig, alla dealjer genomgå radiografisk provning. 3) Får ugå om radiografisk provning uförs vid ypkonroll, såvida ine anna anges i besällning. 4) Syning med försoring > 6X får ersäa provning med peneran i de fall svårigheer ber åkomlighe och rengöring föreligger; bedöms från fall ill fall. 5) För dealjer av aluminium eller aluminiumlegering får, i de fall anodisering i kromsyra görs på dealjerna efer svesning, denna meod ersäa provning med peneran. Uförs enlig FSD 6231, eller mosv. 6) Uförs i förekommande fall enlig eknisk underlag.

16 (29) Omkonroll Oförsörande (uom radiografisk) provning Om produkionskonrollen visa a en eller flera dealjer ine uppfyller kvalieskraven, skall samliga dealjer konrolleras. Härvid gäller reglerna för allkonroll enlig avsni 9.3. Radiografisk provning Om produkionskonrollen visa a en eller flera dealjer ine uppfyller kvalieskraven, skall de område i förbande där felakigheer iakagis omkonrolleras med lämplig konrollmeod (i försa hand radiografisk provning) på samliga dealjer. Härvid gäller reglerna för allkonroll enlig avsni 9.3. Försörande provning Om produkionskonrollen visa a en av dealjerna (mosv) ine uppfyller kvalieskraven, skall e ny prov as u och konrolleras med avseende på de område i förbande där felakigheer iakagis. Dea provuag skall vara mins dubbel så sor som de försa. Påräffas härvid någon felakig dealj (mosv) underkänns (avvisas) de akuella konrollparie. Om produkionskonrollen visa a vå eller flera av dealjerna (mosv) ine uppfyller kvalieskraven, skall de akuella konrollparie underkännas (avvisas). 9.4 Konroll av omsvesade, omlödda eller reparerade dealjer (ensaka och i mindre anal) Konrollomfaning enlig på rining eller i anna eknisk underlag angiven sves- eller lödklass. 10 MÄRKNING 10.1 Märkning efer svesning eller lödning Märkning skall ske när så anges. Varje färdigsvesad eller -lödd dealj skall då märkas med löp- eller sasnummer. Märkningen uförs på e för dealjen lämplig sä och med godagbar meod som ger varakig märkning. Ev provsycken märks så a de kan hänföras ill rä dealj. OBS! Märkning medels sålsämpling får ej uföras på flygmaeriel Operaörens märkning Operaören skall anbringa sin signaur eller ideniesbeeckning på operaions- eller arbeslisa (al prookoll e d). Dea innebär a operaören anser a gällande krav innehålls Konrollens märkning Sedan dealjerna konrolleras och godkäns skall illhörande konrollhandlingar sämplas (med gummisämpel) eller signeras.

17 (29) 11 TILLÄGGSKRAV FÖR ELEKTRONSTRÅLESVETSNING (EBW) OCH LASERSVETSNING (LBW) 11.1 Urusning Varje maskin som skall användas för svesning av maeriel enlig denna sandard skall, innan produkionssvesning får påbörjas, ha genomgå kvalificering besående av min 10 på varandra följande uppmäningar av viss framagen svesdaa. EBW-svesurusningar skall vara försedda med sådan apparaur för illförsel av energi och för syrning, a avvikelserna från insällda, vid ypkonroll godkända, värden för de akuella svesparamerarna ine blir sörre än vad som anges nedan. a Spänning ± 3% b Srömsyrka ± 3% c Sveshasighe ± 3%. Insrumen för konroll av sröm, spänning och hasighe skall finnas. För LBW gäller mosvarande som för EBW ovan, men skall avse relevana paramerar och oleranser för urusningen.(ref: sandardförslag pren ISO ). Efersom EBW-svesningen vanligen sker i vakuum, sälls särskilda krav på de maerial som används ill fixurer och andra hjälpverkyg. Sådana maerial som enderar a avge gaser under evakueringen av kammaren bör undvikas, efersom sådan gasavgivning förlänger evakueringsiderna och kan försämra svesresulae. Vidare måse de maerial som väljs vara avmagneiserade. El-ledande maerial bör användas. Om icke ledande maerial används måse god elekrisk konak åsadkommas på anna sä Skydds- och säkerhesföreskrifer EBW Av elekronsrålen alsras radioakiv srålning. De är därför synnerligen vikig a illse a illåen srålningsnivå enlig Saens Srålskyddsinsius srålskyddsnormer under inga förhållande överskrids. Som exra säkerhesågärd rekommenderas a dörren är urusad med e akusisk alarm, som ljuder vid icke önskad sängning, sam försedd med en lämanövrerad öppningsanordning på insidan för sörre vakuumkammare. Reglagen för acceleraionsspänning (högspänning) skall vara försedda med skyddsanordningar som förhindrar a de akiveras i följande fall: a om dörren ill vakuumkammaren är öppen, b om ansluningarna ill högspänningskablarna är felkopplade, c om vakuumkammaren ine sår under mins pariell vakuum LBW Gällande skyddsföreskrifer, se AFS 1994:8. OBS! Undvik reflexion av srålen från blanka yor vilke kan orsaka skador på personal/lins.

18 (29) 11.3 Passning och fogberedning Kaner får vara bruna max 0,1 mm. Vidare rekommenderas a spalen är så lien som möjlig - dock max 0,1 mm Avmagneisering, EBW I de fall magneiska maerial skall svesas måse de avmagneiseras Konroll av maskininsällning, EBW För a konrollera maskinens reproducerbarhe vid e viss insäll svesdjup rekommenderas a provning enlig följande uförs. Som provmaerial kan lämpligen en kilformad provkropp av plå enlig bild 7 användas. Provkroppen kan aningen vara illverkad av mjuk kolsål eller av rosfri sål av 18/8-yp. På yan A (se bilden) skall längden (l) mäas upp från svesens början, varefer jockleken () mäs där genomsvesningen upphör. E oleransband av ± 5% (av ) görs upp och markeras på yan A med risar el mosv. De så erhållna prove blir referenssandard. Provkroppens dimensioner bör anpassas så a den genomsvesade längden (l) blir mins 40 mm, varigenom oleransbande blir mer läavläs vid eferföljande provning mo referenssandard. Bild 7. Provning för insäll svesdjup Sråle Provkroppens rörelserikning Svesens början -5% +5% Alla må i mm l Genomsvesning upphör 3,2 Ya A 11.6 Konroll av maskininsällning, LBW Reproducerbarheen kan konrolleras genom kilprov enlig 11.5, alernaiv frekvena insällningprov som underkasas fläkprovning.

19 (29) KOMPLETTERANDE UPPGIFTER A Allmän Grundmaerial, maerialklasser Kolsål sam låglegera eller mikrolegera sål, beeckning s. Rosfri sål, beeckning r. Varmhållfas maerial, beeckning v. Tian med legeringar, beeckning. Lämealler med undanag av gjugods, beeckning a. Lämeallgjugods, beeckning l. Tillsasmaerial. Ber val av illsasmaerial, se FSD 5151 och ber dess hanering och vård, se FSD Sves- och lödmeoder Meod Meodbeeckning 1) Kombinaion Meod/Maerialklass(-er) Smälsvesning Meallbågsvesning Elekronsrålesvesning Gasmeallbågsvesning (MIG-, MAG-) Gasmeallbågsvesning, rörråd Plasmasvesning Gasvolframsvesning (TIG-) Lasersvesning Gassvesning Hårdlödning Flamlödning Indukionslödning Dopplödning 2) Ugnslödning Sveslödning MAW EBW GMAW FCAW PAW GTAW LBW GW TB IB DB FB BW MAW/s, r EBW/s, r, v, (a, l) GMAW/s, r (v,) a (l) FCAW/s PAW/s, r, v (, a) GTAW/s, r, v,, a, l LBW/s, r, v, (a, l) GW/s(a, l) TB/s, r, a IB/s, r (v, a) DB/(s, r)a, l FB/s, r, v, (), a BW/s, (r, a) 1) Även sifferbeeckningar kan förekomma, se SS-ISO ) För salbadslödning av lämealler gäller FSD Ovan angivna beeckningar på meoder bör användas på rining eller i anna eknisk underlag. B Referensföreckning I denna sandard refereras ill följande sandarder m fl publikaioner: 1 Försvarsmakens besämmelser RML, (Reglemene för Miliär Luffar).

20 (29) 2 Försvarssandard (FSD) FSD 0089, Riningsregler - Sves- och lödbeeckningar FSD 0194, Definiioner av sves- och lödekniska ermer FSD 5111, Kvalificering och cerifiering av operaörer för svesning, lödning och ermisk spruning FSD 5120, Kvalificering och cerifiering av personal för oförsörande provning FSD 5133, Klassindelning av rum med avseende på renhesgrad vid svesning, lödning och ermisk spruning FSD 5136, Lokal värmebehandling FSD 5151, Tillsasmaerial och fluss för smälsvesning sam hård- och sveslödning FSD 5152, Hanering och vård av illsasmaerial och fluss FSD 5155, Hårdlödning av aluminium och aluminiumlegeringar i salbad FSD 5162, Specifika diskoninuieer hos smälsvesförband i mealliska maerial FSD 5164, Smälsvesning av förbehandla maerial FSD 5273, Radiografisk provning FSD 5274, Ulraljudprovning FSD 5275, Indukiv provning FSD 5276, Magnepulverprovning FSD 5277, Provning med peneran FSD 6231, Anodisering av aluminium. 3 FMV föreskrifer TO AF ALLM , Smälsvesning, hård- och sveslödning. 4 Övriga publikaioner SS-EN 287, Svesarprövning Smälsvesning SS-EN 729-2, Kvalieskrav för svesning Smälsvesning av mealliska maerial Del 2:Omfaande kvalieskrav. SS-ISO 2553, Riningsregler Sves- och lödförband Beeckningar på riningar SS-ISO 4063, Sifferbeeckningar för sves- och lödmeoder SS-ISO 6520, Kvalificering av diskoninuieer och formavvikelser i smälsvesar i mealler med förklaringar. Sveseknisk Ordlisa. AFS 1994:8, Laser (Arbearskyddssyrelsens Förfaningssamling).

21 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 1 TILL FSD (29) FÖRETAG... OPERATÖRSJOURNAL Nr... Sida 1 (2)... DATUM... Anal blad:... Avser uppgifer enlig FMV sandard (-er)... för operaörer som cerifieras (mosv) enlig: FSD 5111, annan specifikaion... Gäller för: Manuell, mekaniserad ; svesning lödning, ermisk spruning. Operaörens namn... persnnr... ideniesbeeckning... hemorskomun... Uförda godkända prov för cerifiering (mosv) och uppföljning, enlig nedansående abell: Maerial- Uför Provningsprookoll Synkonroll uförd Namn på ansvarig inom Anm C x U x Meod klass Läge daum Nr Daum Daum Sign konroll-/ kvaliesavd

22 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 1 TILL FSD (29) Maerial- Uför Provningsprookoll Synkonroll uförd Namn på ansvarig inom Anm C x U x Meod klass Läge daum Nr Daum Daum Sign konroll-/ kvaliesavd X) C = cerifiering, U = uppföljning. Markeras genom kryss i resp rua.

23 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 2 TILL FSD (29) FÖRETAG... ARBETSPLATSINSTRUKTION... för operaör som uför smälsvesning eller hård-/sveslödning Gäller för arbeen enlig FSD 5153 De åligger varje operaör med cerifika enlig FSD 5111, eller med anna mosvarande behörighesbevis, a illse: Före arbees början a renheskraven för lokalen är uppfyllda (venilaion, rengöring, skyddskläder m m), a sves- eller lödurusning, fixurer och andra hjälpmedel fungerar, är väl rengjorda och även i övrig fullgo skick (serviceschema), a alla dealjer är väl rengjorda enlig gällande föreskrifer, a meddela arbesledaren om vederbörande ej anser sig kunna uföra ålag arbee med fullgo resula. Under arbees genomförande a uföra all arbee på e fackmässig sä och i enlighe med gällande sandard(-er) och illverkningsunderlag, a använda erforderlig skyddsmaeriel, a noggran följa gällande skyddsföreskrifer och insrukioner för handhavande av urusningen, a avbrya arbee och meddela arbesledaren vid fel i produkionen. Efer arbees genomförande a anbringa sin signaur/ideniesbeeckning i operaionslisa (eller mosvarande) och därmed bekräfa a vederbörande anser a uför arbee uppfyller gällande krav,

24 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 3A TILL FSD (29) FÖRETAG... INSTÄLLNINGSKORT,WPS Nr DATUM... Sign... För smälsvesning (uom elekronsråle- och lasersvesning) sam hård- och sveslödning Avser uppgifer enlig FSD 5153 Gäller för: Manuell, mekaniserad ; smälsvesning, hårdlödning, sveslödning. Meod... Fogyp... Dimension ()... Maerial... Maskin, nr el mosv... Ugn, nr el mosv... Uförs i enlighe med föreskrif nr... Urusning Värme Verkyg Brännare Förvärmn-emp Typ Gaskåpa Tid Beeckning Elekrod Övriga sves och löddaa Hasighe Diameer Beeckning Dimension Fluss Skyddsgas Beeckning Brännare li/min Undergas li/min Tillsas Gas Anal häfsvesar Anal svessrängar Fjärreglage Srömsyrka Bågavsånd Bågspänning Sveshasighe Tf-has, ills-mrl Beeckning Fig Ingående dealjer Sves-/lödklass Konrollmeod De nr Benämning Mrl-sd e d Dim, Daa fassällda efer godkän yp-. eller igångsäningsprov Sign... Rin nr... Benämning...

25 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 3B TILL FSD (29) FÖRETAG... INSTÄLLNINGSKORT, WPS Nr DATUM... Sign... För elekronsrålesvesning Avser uppgifer enlig FSD Maskin, nr el mosv... Fogyp... Dimension()... Maerial... Uförs i enlighe med föreskrif nr... Elekronkanon Avlänkning Verkyg Spänning, kv Frekvens Typ Srömsyrka, ma Al skaldelar el ma X-led Beeckning e d Uppsäningsbord Al skaldelar el ma Y-led Förvaring Hasighesinsällning, Övriga svesdaa mm/min varv/min Inoning Avoning Arbesavsånd Linssröm, A Fokusinsällning Svesid, manuell auomaik (Weld Timer) Vakuum, Pa (orr) Beeckning Fig Ingående dealjer Svesklass Konrollmeod De nr Benämning Mrl-sd e d Dim, Daa fassällda efer godkän ypeller igångsäningsprov. Sign... Rin nr... Benämning...

26 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 4 TILL FSD (29) FÖRETAG... TYPKONTROLLRAPPORT, WPAR Nr DATUM... Anal bilagor... Tidigare ypkonroll på mosvarande objek uförd, daum... Rappor nr... Avseende: Svesning ; Lödning ; Termisk spruning, ENLIGT FMV STANDARD... KONTROLLOBJEKT... TILLHÖRIGHET... BESTÄLLNINGSNR... SVETS- ELLER LÖDKLASS 1 2 3, KONTROLLUNDERLAG... ARBETET UTFÖRT, DATUM... INSTÄLLNINGSKORT WPS, NR... KONTROLLOMFATTNING Anal dealjer... s IDENTIFIERING Svesförband... Lödförband... Konrollågärd Prookoll nr Resula 1 SYNING Useende Form, må (ur sves-, löd-, sprusynpunk) 2 OFÖRSTÖRANDE PROVNING Radiografisk provning Ulraljudprovning Magnepulverprovning Provning med peneran Eloxering i kromsyra Tähesprovning Provryckning Annan konrollmeod 3 FÖRSTÖRANDE PROVNING Uppskärning Makro-/Mikroprovning Dragprovning Bockprovning (böjprovning) Umaningsprovning Annan konrollmeod Godkänd daum... Av... Namn på ansvarig inom konroll- eller kvaliesavdelningen

27 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 4 TILL FSD (29) FÖRETAG... TYPKONTROLL - SYNING, OFÖRSTÖRANDE OCH FÖRSTÖRANDE PROVNING Sida 1(3)... Bilaga 1 ill ypkonrollrappor nr... Avser smälsvesning, hård- och sveslödning enlig FSD SYNING OFÖRSTÖRANDE PROVNING FÖRSTÖRANDE PROVNING SMÄLTSVETSNING (OCH SVETSLÖDNING) Sumsves Fig A Fig B B f B B h B d f B C f C C h C d f C Fig A och B =... C =... C d =... f B =... B h =... inre defeker... f C =... C h = B =... B d =... övrig... Fig C k Fig C k=... övrig...

28 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD BILAGA 4 TILL FSD (29) Kälsves Fig D Fig D och E i x =... sveshöjd... i x =... i y =... a =... z f i y z =... f =... inre defeker a Övrig Fig E Fullsändig genomsvesning 1) Sveshöjd, min =

29 (29) Sves i överlappsfog och ej genomsvesad dubbelfläns (bör undvikas) Fig F Fig G Sveshöjd, min = i d(b) Fig F och G =... d (b) =... inre defeker... sveshöjd... i =... övrig... HÅRDLÖDNING Fig H Lodkäl, inre s Lodkäl, yre h Fig H =... h =... s =... lodkäl, yre... lodkäl, inre... bindområde %... övrig Övrig

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3 2008-09-16 4 1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5 0009 (30) Grupp M04A KVALIFICERING OCH CERTIFIERING AV OPERATÖRER FÖR SVETSNING, LÖDNING OCH TERMISK SPRUTNING Innehållsförteckning: Huvudrubrik Sida nr DEFINITIONER

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER 2003-04-04 1 1 (5) Grupp M04-K KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER Kravklass 1 DEFINITIONER Kravklass 1: Enligt FSD 0228 Innebörden är i huvudsak

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål.

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål. Längdoleranser enlig SS 212001. Följande abell gäller endas sänger 2500. Toleransklass Gränsavmå Anmärkning Övre Undre L0 (1) +10% 10% Cirkalängd L1 +100 100 L2 (2) +100 0 L3 (3) +40 0 L4 (4) +20 0 L5

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

VIP X16 XF E Videokodare

VIP X16 XF E Videokodare Video VIP X16 XF E Videokodare VIP X16 XF E Videokodare www.boschsecriy.se 16 videoingskanaler med Dal Sreaming Avfläning för videoing och progressiv kodning Näverksanslen iscsi-inspelning Rörelseavkänning

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE 1 1 (7) KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE Grupp M04-K FSD 5011 - ers FMV-F norm MA 11. Se FSD 5067 KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT Denna standard

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Föreläsning 2 och 3 Informaionseknologi Några vikiga yper av maemaiska modeller Blockschemamodeller Konsaner, variabler, paramerar Dynamiska modeller Tillsåndsmodeller en inrodkion Saiska samband Kor översik

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet?

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet? Föreagsekonomiska Magiseruppsas Insiuionen Höserminen 2004 Opimal prissäkringssraegi i e råvaruinensiv föreag Kan de ge förbärad lönsamhe? Förfaare: Marin Olsvenne Tobias Björklund Handledare: Hossein

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning.

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning. 2 1 (25) Grupp A21 M04-A RITNINGSREGLER SVETS- OCH LÖDBETECKNINGAR ORIENTERING För att beteckna svetsförband på ritning gäller för försvarsmateriel i första hand svensk standard SS 2772, Ritningsregler

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Syr och Reglereknik FR: Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Syr-

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo. 3D vaenanimering Joakim Julin Deparmen of Compuer Science Åbo Akademi Universiy, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.fi Absrak Denna arikel kommer a presenera e anal olika algorimer för a

Läs mer

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Arbesdomsolen Lag (1974:371) om räegången i arbesviser Arbesdomsolen i diskrimineringsviser: 3 opariska (varav 1 ordförande) + 1 arbesgivarledamo

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators Objecs Firs Wih Java A Pracical Inroducion Using BlueJ 4. Grouping objecs Collecions och ieraors Innehåll Collecions Loopar Ieraorer Arrays Objecs Firs wih Java - A Pracical Inroducion using BlueJ, David

Läs mer

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT Tryckår 3, ersäer alla idigare ugåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK KYL OCH FRYSTEMPERATURER INDUSTRIAPPLIKATIONER OCH KLIMAT har nöje a presenera den nya generaionen av FWC väskekylaggrega

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Växelkursprognoser för 2000-talet

Växelkursprognoser för 2000-talet Naionalekonomiska insiuionen Kandidauppsas Januari 28 Växelkursprognoser för 2-ale Handledare Thomas Elger Fredrik NG Andersson Förfaare Kenh Hedberg Sammanfaning Tiel: Växelkursprognoser för 2-ale Ämne/kurs:

Läs mer

rapport ÅRSKOSTNADER BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T

rapport ÅRSKOSTNADER BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rappor ÅRSKOSTNADER NUMMER 79 KOD Aal.920 APRIL 97 ERS - KBS-ANVISNINGAR NR DATUM ANM Regler för

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Infrastruktur och tillväxt

Infrastruktur och tillväxt Infrasrukur och illväx En meaanalyisk sudie av infrasrukurinveseringars påverkan på ekonomisk illväx Infrasrucure and growh A mea-analyical sudy of he effecs of invesmens in infrasrucure on economic growh

Läs mer

Realtidsuppdaterad fristation

Realtidsuppdaterad fristation Realidsuppdaerad frisaion Korrelaionsanalys Juni Milan Horemuz Kungliga Tekniska högskolan, Insiuion för Samhällsplanering och miljö Avdelningen för Geodesi och geoinformaik Teknikringen 7, SE 44 Sockholm

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (16) TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (16) TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING 1 1 (16) Grupp M 04-T TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING Termisk sprutning används i första hand för att belägga detaljer främst av metalliska material, men även av ickemetalliska med sådana

Läs mer

Har Sveriges Riksbank blivit mer flexibel i sin penningpolitik?

Har Sveriges Riksbank blivit mer flexibel i sin penningpolitik? Har Sveriges Riksbank blivi mer flexibel i sin penningpoliik? En analys av rekursiv skaade Taylorregler baserade på realidsdaa Henrik Siverbo Kandidauppsas Lunds Universie, Naionalekonomiska insiuionen

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

KONTROLLPLAN nr 1 (Stål och hydraulik)

KONTROLLPLAN nr 1 (Stål och hydraulik) KONTROLLPLAN nr 1 (Stål och hydraulik) Objekt nr 17-182-1 Bro över Säffle kanal (Byälven) Kanalbron i Säffle Säffle kommun, Värmlands län Upprättad av A 2013-05-21 Ändring av förfrågningsunderlag TE HA

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar

Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar Energisnål dubbel liksrömsljusbågsugn för skro av låg kvalie Den energimässig opimerade dubbla liksrömsljusbågsugnen från ABB erbjuder sålindusrin e smälaggrega som illåer konkurrenskrafig produkion av

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 miljöbalken

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 miljöbalken Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hanering som skall illsåndsprövas enlig 9 kap. 6 miljöbalken för en fullsändig föreckning se avsni 1 och 2 i avdelning 4 i bilagan ill förordningen (1998:899) om

Läs mer

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Teknisk chef Logistik 2009-10-21 Sida 1 (11) SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Innehåll Sida 1 Allmänt, orientering... 1 2 Berörda enheter... 1 3 Giltighetsområde... 2 3.1 Undantag...

Läs mer

VIDEOJET multi 4000. Video VIDEOJET multi 4000. www.boschsecurity.se. 16 videoingångskanaler med Dual Streaming

VIDEOJET multi 4000. Video VIDEOJET multi 4000. www.boschsecurity.se. 16 videoingångskanaler med Dual Streaming VIDEOJET mli 4000 VIDEOJET mli 4000 www.boschsecriy.se 16 videoingskanaler med Dal Sreaming Avfläning för videoing och progressiv kodning med H.264 High Profile Näverksanslen iscsi-inspelning Rörelseavkänning

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer