Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket"

Transkript

1 Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Totalt antal personekvivalenter (pe) beräknat utifrån BOD-belastning i inkommande vatten Medelvärde, se bilaga 8 Maxdygn (70 g/person,dygn) -därav från industri (pe) därav externbelastning (uppskattad antal pe) - mottagning av slam från enskilda avloppsanläggningar (uppskattat antal pe) slam från industri - slam från andra avloppsreningsverk ange ev förbehandling Dimensionering (pe) För turistort högsäsong (antal pe) lågsäsong (antal pe) Inkommande vattenflöde till verket, årsvärden Medelvärde (m 3 /h) 309 Medelvärde (m 3 /d) Maxvärde (m 3 /d) Minvärde (m 3 /d) Totala årsflödet (m 3 /år) Mängd ovidkommande vatten* (m 3 /år) Del av totala flödet (%) 46 *Ovidkommande vatten=behandlat vatten-debiterad mängd vatten

2 Utgående vattenflöde från verket, årsvärden Medelvärde (m 3 /h) 309 Medelvärde (m 3 /d) Maxvärde (m 3 /d) Minvärde (m 3 /d) Totala årsflödet (m 3 /år) Dimensionerande flöde m 3 /h 690 m 3 /d 8 300

3 1464

4 BOD7 CODCr TOC P-tot N-tot NH4-N Medelvärde Bilaga 2 Utsläppskontroll vatten Beräkning av medelvärde halt och mängd, se bilaga 8 Inkommande vatten, årsvärden Maxvärde (maxdygn) Mängd (ton/år) inkl bidrag från rejekt mg/l kg/d mg/l kg/d , Mängd (ton/år) exkl bidrag från rejekt Typ av och antal prov (dp, vp, annat) 50, dp 25, vp 49, vp 50, dp 50, dp Ange om mängd från rejekt är beräknad eller grundad på provtagning. Ingår rejektvatten i provtagning på inkommande vatten? (Ja/Nej ) Ja Utgående vatten, årsvärden Medelvärde Maxvärde Mängd Reduktion Typ av (ton/år) (%) och antal prov (dp, (maxdygn) vp, annat) mg/l kg/d mg/l Kg/d BOD7 3, , dp CODCr , vp TOC P-tot 0,27 1,9 0,92 6,5 0, , vp N-tot , dp NH 4 -N , dp SS Medelvärde Metaller Utgående vatten, årsvärden Maxvärde (maxdygn) mg/l kg/d mg/l Hg 0,0001 0,001 Cd 0,0001 0,001 Pb 0,001 0,008 Cu 0,012 0,09 Zn 0,05 0,37 Cr 0,001 0,008 Ni 0,004 0,03 Al Fe kg/d Mängd (kg/år) Typ av och antal prov (dp, vp, annat) 0,14 12, vp 0,14 12, vp 2,8 12, vp 32 12, vp , vp 2,8 12, vp 11 12, vp

5 Bilaga 3 Bräddning Bräddat vatten vid reningsverket Antal Antal h bräddningar Antal m 3 Orsak Kvartal 1 Med behandling Utan behandling Kvartal 2 Med behandling Utan behandling Kvartal 3 Med behandling Utan behandling Kvartal 4 Med behandling Utan behandling Summa 0 Typ av behandling av bräddat vatten Total bräddad volym pga drifthaveri (m 3 /år) Total bräddad volym pga hydraulisk överbelastning (m 3 /år) Bräddad volym i % av totala årsflödet BOD7 CODCr P-tot N-tot NH4-N Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket Medelvärde Maxvärde (mg/l) (maxdygn) (mg/l) Total mängd (ton/år) Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Medelvärde (mg/l) Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (kg/år) Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde (Skriv ja/nej) Flödesproportionell provtagning (Skriv ja/nej) Tidsproportionell provtagning (Skriv ja/nej) Fortsättning nästa sida bilaga 3

6 Fortsättning bilaga 3 Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer Mängd vatten totalt (m 3 /år) Mängd p.g a. drifthaveri (m 3 /år) Mängd p.g.a hydraulisk överbelastning (m 3 /år) Uppskattade föroreningsmängder, bräddning på ledningsnät och pumpstationer Total mängd (ton/år) BOD7 7 CODCr 18 P-tot 0,21 N-tot 1,8 NH4-N 0,9 Total mängd (kg/år) Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni För bedömning av eventuella utsläpp från ledningsnätet bör samma föroreningshalter som uppmätts i samband med bräddning i reningsverket vid aktuellt tillfälle kunna användas, om inte annat underlag för bedömning finns. Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer (ange alla pumpstationer och bräddpunkter även om de inte bräddat) Bräddningspunkt Kontrollmetod (se nedan) Recipient Frekvens (ggr/år) Antal timmar alt. ant. dgr. Volym (m 3 /år) Orsak (drifthaver i el. överbelast ning) Bernstorp 2 b Dofsan Ö Kontrollmetoder: 1) Inte alls. 2a) Uppskattning med flytkropp. 2b) Uppskattning med maxnivågivare. 2c) Uppskattning med frekvensgivare. 2d) Uppskattning med frekvens + varaktighet. 3) Flödesmätning. 4) Beräkning av pumpad mängd. 5) Beräkning med flödesmodell.

7 Bilaga 4 Totala utsläppsuppgifter till vatten Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid reningsverket Ton/år BOD 11 COD 89 P-tot 0,69 N-tot 44 NH4-N 26 Hg 0,14 Cd 0,14 Pb 2,8 Cu 32 Zn 135 Cr 2,8 Ni 11

8 Bilaga 5 Slam Slam, årsvärden Medelvärde (mg/kg TS) Maxvärde (mg/kg TS) Mängd (kg/år) Typ av och antal prov (stickprov, samlingsprov, månad, kvartal, år) Hg 0,6 0,25 11, mån Cd 1,5 0,6 11, mån Pb , mån Cu , mån Zn , mån Cr , mån Ni , mån Ag 2,6 1,1 11, mån N-tot (%) 4, , mån P-tot (%) 2, , mån Toluen PCB, summa 0,04 PAH, summa 0,8 Nonylfenol 6,7 0,02 0,3 3 Vid summering av mindre än värden (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning. OBS! Har andra parametrar analyserats t ex PBDE, Sb, Au, Br, W etc? Ange parameter och resultat ovan i en "ledig" rad. Producerad mängd (m³/år) Mängd TS totalt (ton) TS-halt (%) Externslammängd till vattenfas (vattenfas=inkommande arv eller på ledningsnät) Externslammängd till slambehandling - från enskilda avloppsanläggningar - från andra reningsverk från andra Slammängder m³/år ton TS/år

9 verksamheter t ex slam från fiskberedningsindustri Årets början Årets slut Lagrets kapacitet Lagrat slam m³ ton TS Behandling Rötning. Om ja ange mängd. Kompostering. Om ja ange mängd. Vassbäddar el. liknande. Om ja ange mängd. Annat. Om ja ange mängd. Sluthantering Åkermark. Om ja ange mängd. Energigröda. Om ja ange mängd. Energiskog. Om ja ange mängd. Täckning deponi. Om ja ange mängd. Övrig markanvändning. Om ja ange mängd. Deponering. Om ja ange mängd. Till annat reningsverk. Ange vilket Om ja ange mängd. verk: Förs register över åkermark där slam sprids om detta sker? Ange ja/nej. Av vem förs i så fall registret? ton TS/år ton TS/år

10 Bilaga 6 Avfall, kemikalier och energihushållning Avfall Typ EWC-kod Ursprung Mängd Slutbehandling Rens Förbränning Sand Markbyggnad Spillolja SITA Kemikalier Typ Mängd (ton/år) Fällning Aluminiumklorid EKOFLOC Slambehandling Polymer Sedipur CF Desinfektion Annat Metanol Metanol 60 Förbrukad mängd energi (MWh/år) Bränsletyp Energihushållning Förbrukning (m 3 el. ton) 1276 Gasproduktion (Ange ja/nej) Ja Mängd prod. gas (m³/år) Gasens energiinnehåll (kwh/m 3 ) Facklad mängd (m 3 /år) Användning av gasen. Ange t.ex. uppvärmning Har energibesparande åtgärder Nej gjorts under året? (ja/nej) Ja

11 Bilaga 7 Villkorsuppföljning För endast in de års-, kvartals- och månadsmedelvärden som regleras i beslutet. Årsmedelvärden P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 0, Kvartalsmedelvärden P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Månadsmedelvärden P-tot BOD N-tot NH4-N mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Januari 0,28 3 Februari 0,19 5 Mars 0,18 6 April 0,2 5 Maj 0,29 5 Juni 0,26 4 Juli 0,16 3 Augusti 0,17 3 September 0,51 3 Oktober 0,43 3 November 0,37 3 December 0,29 4

12 Bilaga 8 Beräkningar av halter och mängder m.m. på inkommande och utgående vatten skall i fortsättningen ske enligt följande: Vid beräkning av medelhalter (mg/l) skall hänsyn tas till flödet. D.v.s. medelhalterna skall vara flödesvägt enligt följande formel: Medelhalt (mg/l) = (C 1 * Q 1 ) + (C 2 * Q 2 ) + + (C n * Q n ) Q 1 + Q Q n C = uppmätt halt vid respektive provtagningstillfälle (mg/l) Q = uppmätt flöde vid respektive provtagningstillfälle (m³) 1,2 n = provtagningstillfälle Vid beräkning av dygnsmedelvärde för belastning, total belastning i ton per år samt reduktion används följande formler: Dygnsmedelvärde (kg/dygn) = M 1 + M M n n M = belastning vid respektive mättillfälle (kg/dygn) n = antal mättillfällen Belastning (ton/år) = Dygnsmedelvärde * Reduktion som medelvärde (%) = R 1 + R R n n R = reduktion (%) vid respektive mättillfälle n = antal mättillfällen Belastning (antal pe) beräknas enligt följande formel: Belastning (pe) = Dygnsmedelvärde BOD 7 (kg/dygn) (Beräknat enligt formel ovan) 70 * 10-3 (kg/p,dygn)

13

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation... 2 1.2 Verksamhetsområde... 2 1.3 Avloppsvattenrening... 2 1.4 Dimensionering... 2 1.5 Slambehandling... 2 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Länk till anläggningens hemsida:

MILJÖRAPPORT. Länk till anläggningens hemsida: MILJÖRAPPORT Grunddel För Floby avloppsreningsverk(1499-1160) år: 2012 version: 2 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Falköpings kommun Organisationsnummer: 212000-1744 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Miljörapport Skene avloppsreningsverk 2014 Innehållsförteckning

Miljörapport Skene avloppsreningsverk 2014 Innehållsförteckning Miljörapport Skene avloppsreningsverk 2014 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... 3 1 Verksamhetsbeskrivning... 5 1.1Organisation... 5 1.2Verksamhetsområde... 5 1.3Avloppsvattenrening... 5 1.4Beskrivning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 1 1.1 Organisation... 1 1.2 Verksamhetsområde... 1 1.3 Avloppsvattenrening... 1 1.4 Dimensionering... 1 1.5 Slambehandling... 1 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Miljörapport för Tärnsjö avloppsreningsverk

Miljörapport för Tärnsjö avloppsreningsverk Miljörapport för Tärnsjö avloppsreningsverk 2015 MILJÖRAPPORT enligt Miljöbalken Tärnsjö avloppsreningsverk 0331-50-003 2015 Miljörapporten fastställd Heby 2016-03-24 Lena Gustafsson Chef för VA-enheten

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2007.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2007. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2007. GRUNDDEL... 2 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 ORGANISATION... 3 1.2 ANSLUTNING... 3 1.3 AVLOPPSVATTENRENING... 4 1.4 SLAMBEHANDLING... 4 1.5 KEMIKALIEHANTERING/AVFALLSHANTERING...

Läs mer

Miljörapport. Skene avloppsreningsverk

Miljörapport. Skene avloppsreningsverk Miljörapport 2009 Skene avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter 1 2 Verksamhetsbeskrivning 3 2.1Avloppsvattenrening 3 2.2Beskrivning av styr- och driftövervakning 4 2.3Slambehandling

Läs mer

Ängstorps avloppsreningsverk

Ängstorps avloppsreningsverk LBVA 2016/0032 Ängstorps avloppsreningsverk Laholms kommun Miljörapport 2015 Miljörapport för år 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Laholms kommun Anläggningens namn Ängstorps avloppsreningsverk Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011.

Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011. Miljörapport. Kungsängens reningsverk 2011. Innehåll Grunddel... 3 1 Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 ORGANISATION... 4 1.2 ANSLUTNING... 4 1.3 AVLOPPSVATTENRENING... 6 1.4 SLAMBEHANDLING... 7 1.5 KEMIKALIE-

Läs mer

Hedhusets avloppsreningsverk

Hedhusets avloppsreningsverk LBVA 2016/0033 Hedhusets avloppsreningsverk Laholms kommun Miljörapport 2015 Miljörapport för år 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Laholms kommun Anläggningens namn Hedhusets Avloppsreningsverk Fastighetsbeteckning

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För Falköpings avloppsreningsverk, Hulesjön( ) år: 2010 version: 1. Ev.a n m. R ef

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För Falköpings avloppsreningsverk, Hulesjön( ) år: 2010 version: 1. Ev.a n m. R ef 0 Vatte BOD7 7440 kg/år 1 Vatte BOD7 330 kg/år 2 Vatte BOD7 940 kg/år C ED OTH Eligt 3 Vatte Cd 0.22 kg/år BräddAl Del Ut Ökad bräddig BräddNät Del Ut amma halter brädd al. De högre utsläppsmägd e ka bero

Läs mer

Innehåll Grunddel 3 1 Verksamhetsbeskrivning 4

Innehåll Grunddel 3 1 Verksamhetsbeskrivning 4 Innehåll Grunddel 3 1 Verksamhetsbeskrivning 4 1.1 Organisation 4 1.2 Anslutning 4 1.3 Avloppsvattenrening 5 1.4 Slambehandling 6 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 6 1.6 Händelser under året 6 1.6.1

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Miljörapport 2011 Ekebyverket

Miljörapport 2011 Ekebyverket Miljörapport 2011 Ekebyverket Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 Organisation...

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar

Läs mer

Avloppsreningsverk och slam

Avloppsreningsverk och slam VÄGLEDNING OM MILJÖRAPPORTERING AVLOPPSRENINGSVERK OCH SLAM 2016-02-11 Avloppsreningsverk och slam I denna vägledning finns en instruktion för hur uppgifter enligt 4 punkt 11 från avloppsreningsverk ska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

Västra strandens avloppsreningsverk

Västra strandens avloppsreningsverk LBVA 2016/0026 Västra strandens avloppsreningsverk Halmstads kommun Miljörapport 2015 Miljörapport för år 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Anläggningens

Läs mer

Västra strandens avloppsreningsverk

Västra strandens avloppsreningsverk LBVA 2015/00075 Västra strandens avloppsreningsverk Halmstads kommun Miljörapport 2014 Miljörapport för år 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Anläggningens

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Avloppsreningsverk och slam

Avloppsreningsverk och slam VÄGLEDNING OM MILJÖRAPPORTERING AVLOPPSRENINGSVERK OCH SLAM 2017-01-19 Avloppsreningsverk och slam I denna vägledning finns en instruktion för hur uppgifter enligt 4 punkt 11 från avloppsreningsverk ska

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2010

MILJÖRAPPORT för år: 2010 Textdel MILJÖRAPPORT för år: 2010 Version 2008-01-08 Uppgifter om anläggningen Kalmar Avloppsreningsverk Anläggningens (platsens) namn: Kalmar Avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: 0880-001

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas?

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 001-180320 e-post: anders@miljoinvest.se web: www.miljoinvest.se Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? En utredning av förutsättningarna

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 SÖSDALA MILJÖRAPPORT 2014 SÖSDALA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-02 /PÅN Orginaldokument: H:\Rapporter\MR 2014\MR-SÖS2014\MR-SÖS2014.indd 2 MILJÖRAPPORT FÖR ÅR 2014 Anläggningens (platsens)

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För HIMMERFJÄRDSVERKET( ) år: 2012 version: 1. Metodbes krivning. Meto d 0 Vatten Ag 2,9 kg/år C OTH

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För HIMMERFJÄRDSVERKET( ) år: 2012 version: 1. Metodbes krivning. Meto d 0 Vatten Ag 2,9 kg/år C OTH Emissionseklaraion För HIMMERFJÄRDSVERKET(0127-50-001) år: 2012 version: 1 Ref Moagare Parameer Evanm Väre Enhe Meo 0 Vaen Ag 2,9 kg/år C OTH 1 Vaen Ag 0,01 kg/år C OTH 2 Vaen As 8,4 kg/år C OTH 3 Vaen

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) KVARTALSRAPPORT 03-1 03-2 03-3 03-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1. Allmän orientering 2. Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd till

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Miljörapportering 2016

Miljörapportering 2016 Tjänsteskrivelse 2017-02 - 13 Handläggare Eva Baggström VA - och renhållningsenheten Diarienummer 2017TEN/0066 Tekniska nämnden Miljörapportering 2016 Förslag till beslut Teknisk a nämnden föreslås besluta

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Miljörapport Strävliden 2015

Miljörapport Strävliden 2015 Miljörapport Strävliden 2015 Bild avser Strävlidens Reningsverk Strävliden Rapport Christina Andersson 2016-03-29 Verksamhetsutövare Namn Stenungsunds kommun Anläggningens namn Strävlidens avloppsreningsverk

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Miljörapport Kungsängens avloppsreningsverk 2006

Miljörapport Kungsängens avloppsreningsverk 2006 Miljörapport Kungsängens avloppsreningsverk 2 Grunddel...3 3 Textdel...4 3.1 Verksamhetsbeskrivning...4 3.1.1 Organisation...4 3.1.2 Verksamhetsområde...4 3.1.4 Slambehandling...6 3.1.5 Kemikalie- och

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Ombyggnation av Hamburgsunds ARV

Ombyggnation av Hamburgsunds ARV Ombyggnation av Hamburgsunds ARV Underlag för samråd 2014-10-03 (reviderat 2015-02-23) Hamburgsunds ARV 1 av 50 2015-02-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Inledning... 4 3 Bakgrund

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Kättilsmåla avloppsreningsverk (1080-50-009) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2015

MILJÖRAPPORT för år: 2015 Textdel MILJÖRAPPORT för år: 2015 Version 2008-01-08 Uppgifter om anläggningen Kalmar Avloppsreningsverk Anläggningens (platsens) namn: Kalmar Avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: 0880-001

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

2014 VINSLÖV MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 VINSLÖV MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 VINSLÖV MILJÖRAPPORT 2014 VINSLÖV AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-02 /PÅN Orginaldokument: H:\Rapporter\MR 2014\MR-VIN2014\MR-VIN2014.indd 2 MILJÖRAPPORT FÖR ÅR 2014 TEXTDEL Anläggningens

Läs mer

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT 2014 HÄSTVEDA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-17 /PÅN Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HÄS2014\MR-HÄS2014.indd

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

rökgaskondensat Matarvattenkonferensen Roger Lundberg Mälarenergi AB

rökgaskondensat Matarvattenkonferensen Roger Lundberg Mälarenergi AB Dolda utsläpp från rening av rökgaskondensat Matarvattenkonferensen 2013-11-13 Roger Lundberg Mälarenergi AB Mälarenergi, KVV Panna 5 Block 1+2 Kol,olja 75 80 MWe 200 220 MWv C o Block 3 Block 4 Olja Kol

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

2014 HÄSSLEHOLM MILJÖRAPPORT 2014 HÄSSLEHOLMS AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSSLEHOLM MILJÖRAPPORT 2014 HÄSSLEHOLMS AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSSLEHOLM MILJÖRAPPORT 2014 HÄSSLEHOLMS AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-10 /PÅN, Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HLM2014\MR-HLM2014.indd

Läs mer

Miljörapport 2012 Reningsverk

Miljörapport 2012 Reningsverk Miljörapport 2012 Reningsverk Alberga Bälgviken Hällberga Näshulta Ärla Tegelviken skola Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MUNKFORS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 1335612 SWECO VIAK Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon 054-14 17 00 Telefax 054-14 17 01 Uppdrag 1335612;

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

miljörapport 2013 Huskvarna avloppsreningsverk

miljörapport 2013 Huskvarna avloppsreningsverk miljörapport 2013 Huskvarna avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Arbete med bräddar i Trollhättan Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Spill- och dagvattentunnlar i Trollhättan Ledningsnät inklusive pumpstationer Fällningskemikalier Arvidstorps avloppsreningsverk

Läs mer

2014 VITTSJÖ MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 VITTSJÖ MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 VITTSJÖ MILJÖRAPPORT 2014 VITTSJÖ AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-04 /PÅN Orginaldokument: H:\Rapporter\MR 2014\MR-VIT2014\MR-VIT2014.indd 2 MILJÖRAPPORT FÖR ÅR 2013 TEXTDEL Anläggningens

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

VÄGLEDNING SoFi Source Finder

VÄGLEDNING SoFi Source Finder CIT Urban Water Management AB VÄGLEDNING SoFi Source Finder Ett verktyg för uppströmsarbete Hushåll Fordonstvätt Bilverkstad Tandvård Ytbehandlare Tvätteri Konstverks. Förbränning Verksamhetsutövare Biogas

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun UPPDRAGSNUMMER 1335759 SAMRÅDSHANDLING KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB Karlstad VA-system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (23) Sweco Sweco Environment AB Veronica Hjelm Kanikenäsbanken

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2014 Datum 2014-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2014. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-007 Sida 1/17

Arkiveras: Memopärm 2014 Datum 2014-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2014. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-007 Sida 1/17 Arkiveras: Memopärm 2014 Datum 2014-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2014 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-007 Sida 1/17 Innehåll 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2. Textdel Huvuddelen

Läs mer

Bergkvara avloppsreningsverk

Bergkvara avloppsreningsverk Bergkvara avloppsreningsverk Miljörapport 2013 Grunddel Bergkvara Avloppsreningsverk (0834-005) År: 2013 Version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER B. VERKSAMHETSBESKRIVNING C. GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNING D. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Läs mer