Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar"

Transkript

1 Energisnål dubbel liksrömsljusbågsugn för skro av låg kvalie Den energimässig opimerade dubbla liksrömsljusbågsugnen från ABB erbjuder sålindusrin e smälaggrega som illåer konkurrenskrafig produkion av råsål, ugående från skro av lägsa änkbara kvalie. Tekniken bygger på illsasbrännare och indysning av syrgas, vilke illlåer en väl konrollerad förvärmning av skroe. Dea medför ine bara en beydande energivins uan även a normal se miljöfarliga subsanser blir ill värdefull bränsle. V id arbee med a uveckla den nya dubbla liksrömsljusbågsugnen (EODCTEAF, Energy Opimized Direc Curren Twin Elecric Arc Furnace) 1, var saren den beprövade liksrömsekniken som uvecklas inom ABB. Måle har vari a opimera den oala energiförbrukningen vid sålframsällning och därmed sänka förbrukningen av elekrisk energi. Huvudsaklig chargeringsmaerial är skro av lägsa kvalie (dvs skro med låg specifik vik och/eller sor andel organiska föroreningar). Delvis ska även andra järnformer användas, som exempelvis järnsvamp och råjärn. I jämförelse med elekrougnar av konvenionell slag erbjuder ABBs nya ugn beydlig effekivare förbränning av illsaa fossila bränslen, liksom av de brännbara subsanserna som medföljer råjärne eller järnsvampen. Dea genom de fakum a eferförbränningsprocessen sker i själva ugnen och kan regleras noggran. Tabell 1 förydligar presandan i den dubbla liksrömsljusbågsugnen. Undersökning av energibalansen i ljusbågsugnar Ugifer i energibalansen Energibalansen i en elekrisk ljusbågsugn, liksom i varje annan smälugn, uppvisar i huvudsak följande re ugifsposer : Själva smälgodse Rörliga förluser Fasa förluser Smälgods All efer ypen av smälgods varierar ubye av järn och halen av såväl önskade som oönskade sidoproduker. Ubye ligger emellerid under normala drifbeingelser för ljusbågsugnar allid under 1. Huber Trenkler ABB Indusrie AG Chargeringsviken för skro beräknas enlig följande formel: Chargeringsvik = Uslagsvik Ubye (1) Vid en uslagsvik på 100 on behövs en chargeringsvik på 109 on vid e ubye på 92 %. För a värma sålskro med normal sammansäning från rumsemperaur ill en uslagsemperaur på ungefär 1630 C går de å ungefär 380 kwh per on charge. Nedsmälningsenergi = = 380 kwh 109 = kwh (2) Med nedsmälningsenergin avses den i fysikalisk mening nödvändiga energin, dvs den eoreisk se minsa energimängden som fodras för nedsmälning. Rörliga förluser De rörliga förluserna är de förluser som varierar under nedsmälningsförloppe, dvs förändras med iden och som under operaiva sillesåndsider är låga eller lika med noll. Bland sådana förluser kan nämnas: Avgasförluser Värme som går u med slaggen Srålningsförluser under drif av ljusbågen Chargeringsförluser Elekriska förluser Dessa förluser är processbeingade, dvs de kan ine undvikas, men genom god processyrning kan de minskas krafig. Vad avgaser och slagg beräffar måse i försa hand den oala mängden minskas. Srålningsförluserna minskas bäs genom a förkora ljusbågens brinnid. Chargeringsförluserna är en kombinaion av avgasförluser och srålningsförluser. Chargeringsförluserna har sorleksordningen 12 ill 20 kwh/m 2 x minu (med m 2 avses smälans ya och med mi- 18 ABB Tidning 9/

2 Den nya dubbla liksrömsljusbågsugnen, avsedd för en årlig produkion på on sål 1 nuer avses iden från valvöppning ill valvsluning). I en ugn på 100 on innebär dea förluser i sorleksordningen 400 ill 450 kwh/minu. Dessa förluser begränsas på enklase sä genom a minimera chargeringsiden. Efersom avgaserna ine är a beraka som rena förluser uan i genereringsfasen snarare som värmekällor, ligger de nära ill hands a unyja deras poeniella energi direk i smälaggregae, dvs a direk omsäa gasernas ermiska och kemisk bundna energi ill smälvärme. De elekriska förluserna i ransformaor, likrikare, reakor och i spänningsförande delar är i försa hand beroende av srömsyrkan och drifiden. På samma sä som för srålningsförluserna kan de elekriska förluserna framför all minskas genom a reducera brinniden för ljusbågen. Fasa förluser Fasa förluser är sådana förluser som är oberoende av processförloppe i princip och ärspridda över längre idsinervall. Till dessa räknas: Värmeförluser via den eldfasa ugnsinfodringen Värmeförluser via kylvane som cirkulerar i vägg- och valvelemenen Efersom dessa förluser uppräder oberoende av om ugnen används eller ej är de särskil besvärande under sillesåndsiden, efersom den energi som då går förlorad senare måse genereras på ny. E räkneexempel: En ugn av konvenionell yp med en uslagsvik på 100 on ABB Tidning 9/

3 Tabell 1: Karakerisiska daa för den dubbla liksrömsljusbågsugnen (EODCTEAF) Årsprodukion > Uslagsvik 90 Elekrisk effek 64 MW Transformaoreffek 100 MVA Elekroddiameer 28 inch Elekrodförbrukning 1,4 kg/ Förbrukning av: kol 45 kg/ kalk 50 kg/ olja 10 l/ syrgas 60 Nm 3 / elekrisk energi < 340 kwh/ har vaenkylda sidoelemen på ca 50 m 2 och e vaenkyl valv med en ya på ca 30 m 2. Varje kvadrameer kyld ya genomflys varje minu av 150 l vaen. Med en emperaurskillnad för kylvane på 5 C mellan inlopp och ulopp får vi en energiförlus enlig ekvaionen nedan: l ( ) m m 2 min 5 kcal = l = kcal kwh = 70 min min (3) Drifschema för en ljusbågsugn P effek id 100 % De oala fasa förluserna i en sådan ugn uppgår, illsammans med härdförluserna, ill ca 80 kwh/minu. 80 kwh är illräcklig för a värma 1 on kall skro ill näsan 600 C. Inkomser i energibalansen Inkomserna i energibalansen för en ljusbågsugn ugörs i försa hand av den omvandling av elekrisk energi ill ermisk energi som sker i ljusbågen. Vid sidan av den elekriska energin kommer flera andra energibärare in i bilden, vilka samliga frigör kemisk bunden energi i den process som pågår i ugnen. 2 Förenkla drifschema för en ljusbågsugn P effek id 100 % 3 De kemiska omvandlingsprocesserna kan indelas i vå grupper: Ren meallurgiska förlopp Tillkommande förbränningsprocesser Meallurgiska processer De meallurgiska förloppen kan vara mycke komplicerade. Beroende på chargeringsmaerial och önskad uslagskvalie kan beydande energimängder frigöras. Vid oxidaion av de ämnen som medföljer råjärn frigörs så sora energimängder a de skulle räcka ill a smäla ungefär 1 3 av råjärnes egenvik, i form av skro. Även om dea energiillsko minskar behove av elekrisk energi kan den kemiska energi som frigörs genom de meallurgiska processerna ine berakas som e subsiu för elekrisk energi, efersom de är beroende av den valda processen. Tillkommande förbränningsprocesser Behove av elekrisk energi kan minskas genom a illsäa fossila energibärare, kombinera med inblåsning av luf eller syrgas. Modern sålverkseknik erbjuder en mängd olika sysem för ändamåle, varav några beskrivs nedan: Tillsasbrännare Lansar för inblåsning av syrgas och kolpulver Dysor för inblåsning under badyan Syrgasinjekorer Längre fram i arikeln preseneras de sysem som är relevana för den dubbla liksrömsljusbågsugnen. 53 % 0.8 Drifschema P 27 % 0.6 P Sambande mellan drifsäen för en ugn och de därvid upprädande fasa och rörliga förluserna kan enklas framsällas min 3.5 min i form av e diagram 2. De olika inkomserna i energibalansen har underordnad beydelse i sammanhange. 20 ABB Tidning 9/

4 För a begränsa påfresningarna på valve inkopplas full effek (100 %) förs efer 1,4 minuer, via vå förseg på 27 respekive 53 % av full effek. Den id under vilken full effek uvecklas är beroende på mängden chargera maerial. Om smälgodse ill sörsa delen ugörs av skro körs ugnen med full effek ill dess a ungefär 70 % av maeriale är nedsmäl. När chargen är näsan hel nedsmäl reduceras effeken ill. Dea åsadkommes genom redukion av spänningen och innebär därmed a ljusbågens längd reduceras. De är nödvändig för a de efer smälningen friliggande vaenkylda sidoelemenen ska skyddas mo srålningen från ljusbågen. 3 ger en schemaisk bild av 2, där idsaxeln för full effek har förkoras beydlig. Bara överheningsfasen ( av full effek) har framsälls som e skalenlig block i diagramme. Vid en cykelid på 60 minuer ugörs 15,5 minuer av operaiv sidoid, ex flerfaldig chargering liksom uslagsid och sällid 4. Med en ugn på 100 on uppsår de förluser som har sammansälls i abell 2: Vid dea drifsä går i varje cykel ca 15,5 minuer av produkionsiden förlorad i form av operaiv sidoid. Tidsförlusen mosvarar en energiförlus på 5500 kwh. Denna energiförlus måse ersäas under den akiva drifiden. I verkligheen ligger förluserna ännu någo högre, efersom yerligare några minuer behövs för a kompensera förluserna som uppsår vid en given ansluningseffek. Under dessa minuer uppsår emellerid även rörliga förluser som även dessa måse kompenseras. E försa seg mo förbäring av siuaionen är användningen av en dubbelugn dvs vå ugnsfa som växelvis maas från samma elekriska sysem 5. Jämför med en cykel enlig 4 skulle då följande siuaion uppså: P 100 % 100 % 100 % I II III min Drifschema för en enkel ugn med re chargeringskorgar Minskning av cykeliden från 60 minuer ill 54,5 minuer genom a en del av den operaiva sidoiden kan förläggas ill den ugn som för illfälle ine är i nedsmälningsdrif. Dea mosvarar en ökning av produkivieen ill 110 %. Förluserna ökar ill 152 % på grund av den omgående ugnen. Emellerid kan siuaionen som framgår av 4 ine direk överföras ill 5. I sälle måse den oala effeken ökas för a äcka de illkommande förluserna. Genom a oaleffeken ökas minskar cykeliden, och de innebär i sin ur a de fasa förluserna i den omma ugnen minskar osv. Genom ieraion och anpassning av oaleffeken blir den opima- P effek id I, II, III försa, andra och redje chargen Tabell 2: Förluser i en ljusbågsugn på 100 on la cykeliden 42 ill 43 minuer med en produkionsökning på 140 %. Men samidig ökar förluserna i mosvarande mån. Koncepe innebär allså beydande produkionsökning, men ingen direk energibesparing. Dessuom blir inveserings- och drifkosnaderna beydlig högre med e andra ugnsfa. Typ av förlus Varakighe Chargeringsförlus Fas förlus Toal förlus (min) (kwh) (kwh) (kwh) 1:a chargeringen 3, :a chargeringen 3, :e chargeringen 3, Uslag 3, Insällning 2, Σ 15, ABB Tidning 9/

5 roden från de ena ugnsfae ill de P Minimering av energibehove vid samidig produkionsökning Generella synpunker De går a minska såväl den oala energiförbrukningen som förbrukningen av elekrisk energi genom e fåal men vikiga konsrukiva förändringar, genom användning av modern illsaseknik, och med e ny chargeringssä. Om nedsmälningsfasen besår av e enda block krävs bara en chargering i den icke smälande ugnen, varvid den operaiva sidoiden i den smälande ugnen elimineras näsan hel 6. De enda som inkräkar på produkionsiden är översvängningen av elek- Drifschema för en energiopimerad dubbel liksrömsljusbågsugn P effek I försa chargen id Pr skroförvärmning P 100 % 100 % 100 % I II III 100 % I Drifschema för en dubbelugn Pr 100 % 100 % 100 % I 100 % I II III Pr P effek id I, II, III försa, andra och redje chargen 3.0 min min 5 6 andra. Uslag, omsällning och den enda chargeringen uförs på samma sä som idigare med de icke smälande aggregae. Den icke smälande ljusbågsugnen får emellerid en illkommande funkion som har avgörande beydelse för processen som helhe: nämligen skroförvärmningen. Dea ger vå mycke vikiga fördelar genemo varje annan dubbelugn: Förluserna under sillesåndsiden kompenseras av förvärmningen. Förvärm skro beyder ine bara bäre nedsmälningsegenskaper uan även drasisk minskad elenergiågång, samidig som nedsmälningen går forare. Anläggningsbeskrivning Den försa energimässig opimerade dubbla liksrömsljusbågsugnen 7 säs i drif i Malaysia i april Varje ugnsfa har en innerdiameer på 6,1 m och en uslagsvik mellan 85 och 95 on. All efer uslagsviken kan ugnen drivas med flyande sump på on. Konsrukionen av ugnsfaes underdel är i de närmase idenisk med den i en konvenionell liksrömsljusbågsugn med samma diameer. Ugnsfaes överdel däremo, uppvisar bygghöjden 6,5 m över arbesplaformen 8. Avgaskrökens cenrumlinje ligger hela 8,5 m över arbesplaformen. Den ökade höjden på ugnens överdel och den därmed förbundna ökningen av ugnens oalvolym illåer engångschargering ill och med av de allra sämsa skrokvalieerna, med specifik vik så låg som 0,6 on/m 3. Föruom ids- och energibesparingen bidrar de krafiga organiska föroreningar som förekommer i den ypen av skro, föroreningar som normal se är i högsa grad oönskade, ill beydande ökning av produkivieen. 22 ABB Tidning 9/

6 Ugnsanläggning med dubbel liksrömsljusbågsugn. Konrollrumme är placera på så sä a ugnsmäsaren har fri sik över slaggporen och över lansmanipulaorn. 7 1 Liksrömsljusbågsugn 2 Konrollrum för ljusbågsugnen 3 Transformaor och likrikare 4 Skänkugnsransformaor 5 Skänkugn 6 Konrollrum för skänkugnen Skroe kan givevis ersäas av järn i andra former, som ex flyande eller fas råjärn, liksom järnsvamp. För a få en god skroförvärmning, och därmed också illräcklig hög skronivå i ugnen, bör dock ine mer än % av skroe ersäas med järn i andra former. De vaenkylda sidoelemenen i ugnens överdel är indelade i vå separaa sekioner med samma höjd. Denna konsrukionslösning illåer dels snabbare bye av skadade elemen, dels beydlig högre operaiv flexibilie. Dea exempelvis om övergång ill en annan yp av smälgods skulle innebära a den sora ugnsvolymen ine längre behövs. Ugnens sora höjd beyder a elekroden måse vara rörlig 8,5 m i höjdled. För a undvika sora momen är elekrodarmen uförd som självbärande aluminiumkonsrukion. Själva elekrodmasen är illverkad i krafig försyva sål. Till dea kommer en förregling som innebär a ugnsfae och elekroden ine kan röra sig samidig. Dea ökar drifsäkerheen jämför med ugnar av konvenionell yp. För opimal processyrning måse sor uppmärksamhe läggas på chargeringen av skroe. För a undvika skador på de vaenkylda väggelemenen och på kolpulver- och syrgaslansarna, ska skroparier vars specifika vik översiger 0,7 on/m 3 ine chargeras högre än upp ill slaggporen. För a få goda drifförhållanden vid smälning av skro med hög specifik vik bör ungefär en redjedel av de oala kolbehove och en redjedel av den oala mängden släck kalk eller dolomi illsäas i ugnsfae vid chargeringen. Reserande illsasämnen illförs koninuerlig och porionsvis under insmälningsprocessen via en exra öppning i locke. Uppvärmningen av sålskänkarna sker i en skänkugnshållare med svängbar elekrodmas 7. Kopplade ill dessa finns vå separaa rälslinjer mellan smälområde och eferbehandlingsområde. Som logisk forsäning på dubbelugnsprincipen illåer arbessäe bäre logisik i den flyande fasen, ända fram ill sränggjuningsmaskinen. Dea förenklar och effekiviserar processen. Smälgods Föruom maerial som råjärn och järnsvamp har skro speciell beydelse för jus denna ugnsyp. I oal mosas ill vad som är falle med konvenionella ugnar lämpar sig denna ugn för smälning av billig skro med låg specifik vik (mindre än 0,6 on/m 3 ) och med hög hal av organiska föroreningar. ABB Tidning 9/

7 a b Jämförelse mellan en konvenionell liksrömsljusbågsugn (a) och en energimässig opimerad ugn (b) 8 Båda dessa förhållanden, låg specifik vik och organiska föroreningar, har sor beydelse för go förvärmningsresula. Om halen organiska föroreningar är låg, kan isälle fossila bränslen, som ex kasserade bildäck, illsäas. Skro med låg specifik vik Bäsa förvärmningsresula erhålls om skroe har sor ya i förhållande ill volymen. Skroförvärmningen följer fyra fysikaliska principer: Värmesrålning Konvekion via gas Värmeövergång mellan kroppar Värmeledning i kroppar Värmesrålningen från flammorna är visserligen mycke effekiv, men i en sörre skromängd har den endas avgränsad beydelse. Värmeöverföring genom konvekion av de hea förbränningsgaserna är visserligen ine lika effekiv som srålningen, men den har heller ine den lokala begränsningen. Effekivieen i värmeöverföringen beror i försa hand på gasens uppehållsid (hög skronivå = lång uppehållsid), liksom emperaurgradienen (kall skro = hög värmeöverföring). Jämförelse mellan ysorleken på vå kroppar med samma massa (m) och samma volym (V), vid olika geomerier (Ac) c 1 A 1 V = A 1 c 1 = A 2 c 2 m 1 = m 2 c 2 A 2 9 Föruom srålningsinensieen och gasens uppehållsid (liksom emperaurskillnaden mellan gas och skro) beror inensieen hos värmeövergången i försa hand på den akuella kroppens ya. Ju sörre area kroppen har i förhållande ill sin volym deso mer värmeenergi kan den a upp per idsenhe. 9 visar hur sor skillnaden i area/volym-förhållande kan vara mellan vå kroppar med olika geomeri men med samma massa. Men de är ine bara värmeövergången som är krafig beroende av en kropps geomeri uan även värmeledningen inom kroppen. Kropp 2 i figuren visar hur avsånde från sidoyorna ill cenrumlinjen är mycke korare än i den andra kroppen med kvadraisk värsni. 24 ABB Tidning 9/

8 Organiska föroreningar I konvenionella ljusbågsugnar är organiska föroreningar oönskade, dels efersom kväveoxider uppsår vid de höga reakionsemperaurerna, dels efersom de bildas oxiska subsanser, som furaner och dioxiner. För a minska rökgasens hal av sådana ämnen fordras komplicerade kyl- och reningsanläggningar. För a undvika eller begränsa bildningen av dioxiner fodras ex kylning av rökgaserna från 1200 ill 500 C längs en avgaskylsräcka med en kylhasighe på flera hundra grader per sekund. Med en syrd skroförvärmning kan däremo emperaurprofilen i en (kall) skromängd syras på så sä a bildningen av dessa oönskade och ibland gifiga subsanser underrycks redan från början. Med denna eknik kan de normal se oönskade organiska subsanserna omvandlas ill värdefull bränsle i skroförvärmningsfasen. Processen Smälcykeln för en ugn uppgår ill 80 minuer. Cykeln är indelad i vå delprocesser om vardera 40 minuer: Delprocess 1: Uslagning; underhåll vid behov; chargering (en eller vå gånger); skroförvärmning Delprocess 2: Elekrisk smälning, med söd av kemisk förbränningsvärme; drif med skummande slagg Delprocess 1: Skroförvärmning Skroförvärmning syrs på så sä a hela den chargerade skromängden drivs upp ill en medelemperaur på 550 C redan innan den elekriska smälningen påbörjas. Denna medelemperaur mosvarar e energiinnehåll på 70 ill 80 kwh per on skro. Vid mosvarande illförsel av syre uppsår den för förvärmningen nödvändiga energin direk i ugnsfae, genom förbränning av fossila bränslen och/eller de organiska föroreningarna som medföljer skroe. För dea ändamål har ugnsfae förses med lansar, brännare och syreinjekorer på re nivåer, över badnivån 10. Den undersa nivån i närheen av slaggporen, värms med hjälp av kolpulver- och syrgaslansar, vilka syrs av manipulaorer. På näsa nivå (omedelbar ovanför de eldfasa fodre i ugnens underdel) sier fyra brännare med låg effek och låg inblåsningshasighe. Ovanför dessa finns yerligare vå nivåer med syrgasinjekorer. De båda nivåerna är någo förskjuna i förhållande ill varandra, och på samma sä som brännarna blåser de in syrgas i ugnsfae med låg hasighe och i angeniell rikning. Lansarna och brännarna värmer skroe i ugnsfae och fungerar samidig som leveranörer av den kolmonoxid som är nödvändig för eferförbränningen. Efer några minuers drif genererar kolpulver- Schemaisk framsällning av kolpulver- och syrgaslansarna (1), brännarna (2) och syrgasinjekorerna (3) för skroförvärmningen 10 Tangeniell placerade brännare sörjer för en god blandning av den kolmonoxidrika rökgasen med syrgasen från injekorerna ABB Tidning 9/

9 och syrgaslansarna, illsammans med slaggen i ugnsfae, den så kallade skummande slaggen. Skummande slagg är e medium som överför värme ill de kalla skroe på e beydlig effekivare sä än förbränningsgaserna och rökgaserna. Genom den angeniella rikningen hos brännarna och eferbrännarna (= syrgasinjekorerna) 11, uppsår en beydlig bäre blandning av den kolmonoxidrika avgasen och syrgasen från injekorerna. Eferförbränningen av kolmonoxid, genererad av lansarna och brännarna, spelar en komplicerad men mycke vikig roll i skroförvärmningsfasen: Reakionsenergin (enalpin) i eferförbränningsreakionen CO O 2 CO 2 är högre än enalpin i reakionen C O 2 CO. C O 2 CO 26,4 kcal/mol CO O 2 CO 2 67,6 kcal/mol C + O 2 CO 2 94,0 kcal/mol Genom eferförbränningen i ugnen ökar energiubye vid samidig sänkning av energiförbrukning och avgasvolym. Dea är desamma som en högre oalverkningsgrad. Med hjälp av eferförbränning kan värmen genereras mi i de skro som ska värmas. Den avgasvärme som absorberas av skroe måse ine längre ledas u uanför anläggningen. Desamma gäller eferförbränningsvärme, som i konvenionella smälverk leds u i anläggningen illsammans med övrig spillvärme, via kylvaenpumpar och avgasfläkar. Sådan spillvärme ugör en indirek miljöbelasning. För a moverka lokal överoxidering av skroe genom översko av illgänglig syre, måse kol eller koks illsäas i en mängd syrd av illgången på organiska föroreningar i de chargerade skroe. En särskild dörrbrännare garanerar ändning av syre från lansarna i dörrområde. Drifiden hos dessa brännare begränsar sig ill mellan 4 och 5 minuer per ugnscykel, medan de fyra övriga brännarna, beroende på chargeringssäe, är i drif ca 30 minuer. Schemaisk beskrivning av rökgassyrningen 12 1 Avgaskrök 2 Frisklufillförsel 3 Provagning (kolmonoxid, koldioxid, syrgas, T...) Analys- och syrenhe 5 Till kolpulver- och syrgaslansar, brännare och syrgasinjekorer Delprocess 2: Smälning Smälprocessen skiljer sig ine i någon högre grad från den i en konvenionell liksrömsugn. Brännarna söder nedsmälningsfasen under 10 ill 12 minuer, medan kolpulver- och syrgaslansarna är i drif under näsan hela nedsmälningsfasen. Emellerid finns fem vikiga särdrag som är ill sor fördel i denna yp av ugn, och som därmed illåer ändamålsenligare drif: Eferförbränning under nedsmälning och överhening minskar förbrukningen av elekrisk energi. Skummande slagg ger beydlig bäre värmeövergång ill skroe än gas av samma emperaur, såväl genom bäre konak som genom ojämförlig mycke längre uppehållsid i ugnen. Den skummande slaggen minskar kylförluserna i de vaenkylda sidoelemenen och ökar deras livslängd. Skummande slagg har umärk värmeledningsförmåga. Ljusbågen blir bara dryg hälfen så lång i slaggen som ovanför. Den skummande slaggen skyddar grafielekroden mo oxidaion. Dea innebär beydlig lägre elekrodförbrukning. Eferförbränningen forsäer, genom produkion av kolmonoxid, även in i nedsmälningsfasen. I nedsmälningsfasen genereras därmed yerligare förbränningsenergi i ugnsfae. Så länge de finns skro i ugnen unyjas denna värme för nedsmälningen av skroe, om än i avagande grad. Dels avar värmeövergången från den hea gasen ill skroe efer hand som skroe blir varmare, dels minskar den oala skrovolymen under nedsmälningsprocessen. När skroe är i sor se nedsmäl äcker den illkommande energin från eferförbränningen de förluser som 26 ABB Tidning 9/

10 uppsår genom värmeavgivning ill omgivningen från den icke uppvärmda slaggyan (ca 10 kwh per on sål). Den skummande slaggen som idigare huvudsakligen genereras mo slue av nedsmälningsfasen och under överheningsfasen, bildas nu redan i förvärmningsfasen. De redan beskrivna förhållande a värmeövergången från en emulsion ill e fas ämne är sörre än värmeövergången från en gas av samma emperaur ill e fas ämne, försärks av de fakum a den idiga skroförvärmningen får den skummande slaggen i skroe a siga så a ändå mera skro värms. Skrosorer av lägre ähe (dvs med en sörre ya i förhållande ill volymen) är ill fördel för värmeövergång och värmeujämning. Ljusbågen under slaggen brinner med samma effek men med dryg halva längden. Dea var ursprungligen avse som skydd för de vaenkylda vägg- och valvelemenen mo srålningen från ljusbågen. Samidig minskar förluserna i de vaenkylda elemenen. Ju högre skumnivån blir på slaggen då smälprocessen börjar, deso idigare uppsår denna fördelakiga effek. Däruöver erbjuder arbessäe fördelen a elekroden mycke idigare isoleras från den oxiderande amosfären, vilke minskar elekrodförbrukningen. De beskrivna arbessäe illåer uslagsviker på 85 ill 95 on med en cykelid som undersiger 40 minuer. Dea mosvarar en årlig produkion på över on flyande sål. Syrsysem för förbränning och eferförbränning Varje ugn är urusad med en separa uppsäning veniler för brännare och syrgasinjekorer. Tillförseln ill manipulaorn regleras via syrgasrycke i en separa ledning. Temperaur CO CO 2 Syre Mäning Mål Reglering Temperaur min CO 2 / CO Syre Brännarna regleras via reurledningsemperauren i brännarkylvane. Dea innebär, i händelse av en blockering eller någon annan sörning, a varje brännare sängs separa. För a i normalfalle kunna garanera korrek drif av brännarna måse dessa maas med en lien mängd bränsle och syre även under ider när de ine är i drif. Reglersyseme för förbränning och eferförbränning besår i sora drag av provagningsenhe, slangledning, analysenheen för kolmonoxid, koldioxid och syrgas sam en syrenhe 12, 13. Provagningsenheen, egenligen e rör med självrengöringsmekanism, befinner sig i avgassrömmen, precis vid den fas monerade vaenkylda rökgasledningen. Provagningsröre måse insalleras mycke noggran, för a ine suga in luf som ine ska analyseras. I provröre sugs hea rökgaser in koninuerlig, kyls, och förs via en slang ill analysenheen. Där undersöks halen kolmonoxid, koldioxid och syrgas i rökgasen. Märesulaen omvandlas av reglersyseme ill börvärdessignaler som vidarebefordras ill veniler och brännare. Efer insallaion av brännarna mäs ugnens karakerisik och brännarna kalibreras enlig resulae. Uvecklingen av denna nya smälmeod och den dubbla liksrömsljusbågsugnen innebär a ABB kan erbjuda sålverken möjlighe a med god drif- max min Opimering av Brännare Syreinblåsning Syre-och kollansar Reglerschema för förbrännings- och eferförbränningsprocesserna 13 ekonomi producera råsål ugående från skro av låg kvalie. Den försa dubbelugnen av denna yp ska säas i drif i april 1997, i Malaysia. Förfaarens adress Huber Trenkler ABB Indusrie AG Posfach CH-5401 Baden/Schweiz Telefax: +41 (0) ABB Tidning 9/

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande Pensionsåldern och individens konsumion och sparande Om hur en höjning av pensionsåldern kan ändra konsumionen och sparande. Maria Nilsson Magiseruppsas Naionalekonomiska insiuionen Handledare: Ponus Hansson

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT Tryckår 3, ersäer alla idigare ugåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK KYL OCH FRYSTEMPERATURER INDUSTRIAPPLIKATIONER OCH KLIMAT har nöje a presenera den nya generaionen av FWC väskekylaggrega

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant LÖSNINGSFÖRSLAG Fysik: Fysik och Kapiel 4 4 nergi nergiprincipen 4. nergin bearas. Allså är före efer,9,, ilke ger,9,,j, 6 J Sar:,6 J 3 3 Arbee, effek och erkningsgrad 4. San: Uför arbee är lika sor so

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Funktionen som inte är en funktion

Funktionen som inte är en funktion Funkionen som ine är en funkion Impuls En kraf f som under e viss idsinervall T verkar på en s.k. punkmassa, säer punkmassan i rörelse om den var i vila innan. Och om punkmassan är i rörelse när krafen

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1 ösningsförslag ill enamensskrivning i SF1633 Differenialekvaioner I Tisdagen den 7 maj 14, kl 8-13 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo. 3D vaenanimering Joakim Julin Deparmen of Compuer Science Åbo Akademi Universiy, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.fi Absrak Denna arikel kommer a presenera e anal olika algorimer för a

Läs mer

Aestuver. baserade skivor

Aestuver. baserade skivor esuver Brandskyddsskivor fermacell yp fermacell ESTUVER esuvercemenaserade cemenskivor aserade skivor 2 Brandinklädnad av alkar oc med esuver Skivans uppyggnad ESTUVER skivan är illverkad av sand, cemen,

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

återfinns sist i tentamenstesen Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

återfinns sist i tentamenstesen Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Insallaionseknik Provmomen: Tenamen 5 hp Ladokkod: 41B18I Tenamen ges för: Byggingenjör åk 2 7,5 högskolepoäng TenamensKod: Tenamensdaum: 2016-03-17 Tid: 14.00-18.00 Hjälpmedel: valfri Skrivhjälpmedel,

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3 2008-09-16 4 1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Syr och Reglereknik FR: Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Syr-

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic KONTROLLSKRIVNING Version A Kurs: HF Maemaisk saisik Lärare: Armin Halilovic Daum: 7 maj 6 Skrivid: 8:-: Tillåna hjälmedel: Miniräknare av vilken y som hels och formelblad som delas u i salen) Förbjudna

Läs mer

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden Solcellsanläggning din bäsa invesering för framiden Solcellsanläggningar frånen av Sveriges ledande leveranörer Skandinavisk Design Tysk kvalie GermanSolar har mer än 13 års erfarenhe och har ill lika

Läs mer