Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?"

Transkript

1 Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd översiktsplanen mer strategiskt ch långsiktigt med framförhållning Snabbare kmmunala beslutprcesser för planering ch detaljplan Snabbare överklagandeprcesser Färre kmmunala särkrav, ex. tillgänglighetsanpassning Lägre ch färre detaljkrav i detaljplan Explatörer tillåts delta i ÖP- ch FÖP-arbetet Ta inte upp upplåtelsefrmen i detaljplan Enklare detaljplaneprcess vid marginella ändringar Dialg i varje enskilt fall m varför det inte byggs Banker intresserade av det knrekta utfallet av PBL Våga sig ut i gråznen mer Minska kretsen av sakägare sm kan överklaga Tillit: kmmunen ch byggherrarna måste börja lita på varandra. Våga prva öppnare detaljplaner, men ckså anpassningsbarhet hs byggherrarna. Beredskap (planering-) så man är red att ta emt de prjekt sm kmmer in, istället för att ha detaljplaner liggande ch vänta på att någn ska nappa Tidplaner för planeringsprcessen, förutsägbarhet + ffentlig service, kmmunen måste ha kll ch bygga ut i tid Harmniera miljöbalken med PBL gällande bland annat förtätning PBL - regelsystem i strt kej. Tillämpningen ska vara förutsägbar när plan- ch bygglvprcessen är färdig. Sätt upp en skylt: Var gd stör ej! Arbete pågår (Nu börjar byggandet). Behövs en tidsbegränsning för detaljplanen, exempelvis fyra år. För att få överklaga måste man vara flkbkförd i kmmunen man vill bygga i. Snabbfil för rättshaveristen/snabba beslut medlare till den sm överklagar, inklusive första myndigheten Länsstyrelsen priritera snabbkategri jmf. Plisen granskningsfunktin! Tillväxt infrastrukturen i hela Skåne. Hela Skåne skall vara attraktivt. Infrastruktur A-O Ansvar att sprida intresset att b på andra ställen marknadsföring Se varandra sm samarbetspartners Arbete med varumärke Flexibla planer Krta hanteringstider Länsstyrelse - kmmun Behöver göra skillnad på mindre ch större aktörer Krta genmförandetider detaljplan eller Mer flexibla planbestämmelser 1

2 Skapa arenr för att ena kmmunerna kring t.ex. särkrav ch tlkning av lagstiftningen Ta brt möjligheten till kynnesöverklagande Minska handläggningstiderna av överklagande bygglv ch detaljplaner Länsstyrelsen brde ha en snabbhantering av pririterade ärenden (3 mån) Krta handläggningstider överinstanser statliga resurser till detta Aktör + kmmun + Länsstyrelse ska ha tidig dialg/invlvering/samverkan undvika upphävande av detaljplan Ökade krav på explatören att nyttja planen. Ökade regler! Möjlighet för kmmuner att ställa krav markägare Bättre dialg inledningsvis, alla aktörer från början till slut: Länsstyrelse, kmmun, plitik, tjänstemän, explatörer, byggherre. Fkus på planbesked. Tydligare målbilder per prjekt (men ckså Översiktsplan) - Vad vill vi uppnå? Ställa krav efter det - Vad är det viktigaste, vi måste priritera från början? Ställ rätt krav, minska tiden Skapa möjligheter att kmprmissa ch göra tlkningar av lika krav Öka samverkan mellan lika parter i tidiga skeden skapa bra dialg, högre i tak Förbättra samverkan inm kmmun, vara mer samspelta Vara knsekvent i planprcessen, inte ändra förutsättningarna Avsiktsförklaring mellan kmmun ch byggherrar (ex. Helsingbrgs stad) Lkala nätverk (liknande bstadsnätverket) fast i mindre skala Samverkan kring att alla aktörer har ett gemensamt mål från start i byggnads- ch planprcessen. Erfarenhetsutbyte bygger förståelse ch förtrende mellan aktörer Kunniga plitiker Attityd hs tjänstemän Inför LOTS-funktin på både kmmunal nivå ch Länsstyrelse Ta brt förhandsbesked inget värde! P-nrmen??? Förhandlingsbar! Ändra lagen titta på varför ch det sm inte fungerar Kunskap ch dialg i hela prcessen. Tydliga ägardirektiv till kmmunala bstadsblag Flyttkedjr villabrist - äldre stannar. Billigare att flytta räntefritt. - piska ch mrt för att få igång flyttkedjan. Möjliggör flytten av kapitalet. Ej fkus på detaljplan utan på färdigt hus Sysselsättning lärlingssystem Vi har inga prblem med planberedskap. Se Länsstyrelsens rapprt. Knkreta byggherrar Flexibla detaljplaner Möta marknaden över tiden. Breda plitiska överenskmmelser, långsiktighet Fixera ett basanpassningsprgram REGIONPLANEN 2

3 2. Vad krävs för att stärka hyresrätten? Låt pensinskapitalet stå för investeringar i hyresbstadsmarknaden. Långsiktigt ägande ch investeringar. Mdernisera bruksvärdessystemet. Marknadsanpassa hyressättningen. Mer flexibla explateringsavtal för bstadsfastigheter mellan hyres- ch bstadsrätt/äganderätt Mindre finans- ch penningplitisk klåfingrighet Hitta kreativa lösningar tillsammans anpassade för specifika prjekt Internetfrum (á la Flashback) för Skånskt Bstadsfrum där alla sm ingår i nätverket kan skriva ett nytt inlägg för varje specifikt prblem när det uppkmmer. Det är svårt att kmma ihåg vad sm var jbbigt eller en blckering när man diskuterar i efterhand. Så kan alla andra (byggherrar, bank, kmmuner) ge förslag på lösningar. Dumt att hör av sig till bara en persn, när någn annan kanske är bättre lämpad. Stärka alla upplåtelsefrmer genm att blanda Tydligare regelverk Bverket, nätverket, SKL - Vilka krav finns? Kmmunerna lägger mycket tid på tlkning, kan vi bli mer flexibla - Tillgänglighet - Nrmer Men ckså Testa mer! - Ställ rätt krav men var ckså flexibla där mellan Bygga billigt ch snyggt, samla arkitekter, fastighetsägare, kmmuner, eventuellt tävlingar, där hyresnivån är en parameter Behöver inte ksta mer, sprid gda exempel! Inför 6 % mms på hyrr Ta brt hyresregleringen Bankerna mer flexibla Duktiga kmmuner får duktiga hyresägare Arrendera ut mark till byggstart för att få igång byggandet Bestämmelserna/regelverk gör att det blir dyrt (ex buller, tillgänglighet, gestaltning m.m.) Behöver t.ex. alla badrum klara tillgänglighetskrav? Kanske kan göra t.ex. 40 % av bstäderna i ett hus/prjekt tillgängliga? Blir det en kmprmiss av krav sm egentligen är sunda för att få fram bstäderna. Staten subventinerar ägt bende ändra! Kmmunen får inte sälja mark billigare. Det enda kmmunen kan göra är att ställa krav på upplåtelsefrm i explateringsavtal. Öka incitamentet för dem sm br billigt att flytta Hyrrna blir för höga i nyprduktin. Måste kunna hyra ut. Nyansera prduktinskstnad, entreprenadkstnaden är %, mms 25 %, resten mark ch lika avgifter Ägardirektiven behöver vara flexibla, svårt att skriva bygga 100 lägenheter m året måste ta hänsyn till hela beståndet, förmåga att samla kapital + nästa bygge Får inte ställa krav på max-hyra en idé: låt detaljplaner få ta upp upplåtelsefrm Kmmunalt markinnehav öka möjligheterna för kmmunera att förvärva mark till rimliga priser, sm möjliggör byggande av hyresrätter. Flyttkedjrna gör bendekarriär i hyresrätt 3

4 Öka egeninsatsen till 25 prcent (egna hem). Högst delade meningar i grupp Inför amrteringskrav Trappa av räntebidragen, egna hem (dvs avdragsrätten) Inför ROT Stppa fastighetsskatteutredningen Hyresförhandla enligt lkala förutsättningar Precisera värdeöverföringar (vad sm tillåts) Pröva investeringsbidrag (villkrade med typ av lägenhet ch hyresnivå) Det måste finnas flera alternativ på hyresrättsmarknaden (1:a hand/ 2:a hand) Hyresrättsmarknaden hade gynnats av ägarlägenheter i befintliga hyresätter Sciala vinster skapar möjlighet för yrkeslivet ch bstadslivet. Det gör möjligheten till rörelse inm hyresrättsmarknaden ckså. Skapa platser där flk vill b, inte bara bygga hus Bstad först! Statligt lån likt CSN sm har en låg ränta ch riktar sig mest mt de sm har svårt att ta sig in på bstadsmarknaden Avreglering! Varför byggs det inte fler hyresrätter? Det står inte still, det byggs, men för en liten målgrupp Hyresrätten är en dyr bstadsfrm på sikt Dyrt! Det är för str skillnad i hyresnivån mellan en befintlig hyresrätt ch en nyprducerad Hårdare beskattning på hyresrätten Svårt att bygga små lägenheter Hur ska vi få igång byggandet av hyresrätter? Starkare direktiv till sina kmmunala bstadsblag Fler varianter av standardiserade hus (billigare) även för tätare strukturer Investeringen ska inte behöva vara lönsam år 1 Tänka långsiktigt - jmf. med andra branscher Ta brt kravet på nedskrivningar utan tillåt en krtsiktig förlust ch långsiktig vinst (reglera statens bkföringsnämnd) Flexibla parkeringsnrmer (bättre samarbete mellan kmmun ch intressenter) gällande bilpler, bilgarage. Lyfta fram prblemen med finansiering Hitta sätt att få igång flyttkedjrna Arbeta med lika kvalitetsnivåer Gemensamma mål för bstadsbyggande, Stat kmmun - byggherrar Nya regler för att kunna bygga mer flexibelt, t.ex. mindre strlek t.ex. studentbstäder Kmmunen kan bidra i planarbetet för att minska kstnader Tillhörande pst-its: - Vem ansvarar för eknmiskt svaga grupper, bör inte det vara ett kmmungemensamt ansvar. - Bättre samarbete mellan kmmun ch intressenter gällande bilpler, bilgarage - Inte kategri bstäder, men generellt mindre, men smarta, bstäder, mer 50-talsstuk Inför kmmunala blag sm får lägre långarantier 4

5 Lägre byggkstnader, exempelvis knkurrens i byggsektrn, lägre standardkrav, variatin på yta (mindre), staten står för bullerskydd Slpa avdragsrätt på räntr lägg på hyran, andra mmsregler för hyresrätter Löpande band, standardisering, prefab Bstadsnätverket ska samverka för att påverka skattesituatinen sm är fördelaktig för hyresrätter Testa nya frmer: - kperativa hyresrätter - lyxiga hyresrätter Stärka varumärket för hyresrätter - det är en fantastisk upplåtelsefrm! Flyttskatten är ett prblem för att få igång flyttkedjrna! Gör det lättare för äldre att flytta. Kmmun subventinera markpris för hyresrätt Ändra inställning till att äga ch förvalta hyresrätt Kmpensera/jämställa finansiella förutsättningar mellan hyresrätt/bstadsrätt Byggföretag bör ta sitt samhällsansvar Kmmunen kan/bör ha en praktiv inställning till bstadsbyggandet ch genm ägardirektiv styra bstadsbyggandet t.ex. till grupper med begränsad eknmi eller särskilda krav Utveckla ByggaB i Skåne aktörer talar sig samman tidigt ch vill samma sak (Ex Mässan) Integratin Bygg ch planera utifrån det vi har inte det vi vill ha Nyprduktinskstnader är prjektvinst, dck ej för hyresrätter kr/m 2 i vinst, 55 % av byggkstnad skatt Hyresdifferentiering 5

6 3. Vilka nytteffekter får vi ut av att samplanera infrastruktur ch bstadsbyggande? Tidig samplanering bidrar till ett mer naturligt byggnät ch förhindrar förutsedda prblem t.ex. att kllektivtrafiken har svårt att sig fram Kmmunikatin är en förutsättning för en bra bstadsmarkand därefter skapar fler statiner möjligheter till kntrsytr Även m lika aktörer har lika agendr ch förutsättningar är det en fördel att samrdna för att förhindra förutsedda prblem Priritera samfinansiering för nära infrastruktur, t.ex. parkeringar, cykelbanr, hållplatser Förkrta tiden till tåget Gd planerad infrastruktur ger tätare bebyggelse psitiv spiral: Bättre service, brt med parkeringar, mer närservice, mindre buller, färre bilar Mer samverkan mellan kmmuner ger nytteffekter Stra kmmuner måste ta ett reginalt ansvar, för sina delreginer Fler kvalitativa analyser med medbrgaren i fkus var vill de b? Varför? Vad är attraktivt för skåningen? Inte ta för givet att infraplanering direkt leder till statinsnära bende Samrdning mellan buss ch tåg. Cykel mbrd på tåg/buss. Samverkan: Trafikverket Regin Skåne - Kmmuner i förebyggande planering. Agilt förhållningsätt. Mindre persnberende dkumenterade prcesser. När en eldsjäl slutar, tar man inte med sig nätverket hem. Minska bullerprblematiken m vi vill bygga statinsnära Gör busshållplatser till riksintressen så de blir långsiktiga Öka turtäthet, viktigare än att kmma fram i rätt tid INRASTRUKTUR FÖRST Regin Skåne - samla kmmunera, alla sm drar nytta av det! Ett reginalt ansvar (eller statligt), finansiering i ett reginalt perspektiv Kmmunerna måste samla aktörerna ch berätta vad sm är på gång. Vad sm händer måste ut till bstadsmarknadens aktörer. Best-practice: Staffanstrp ch Trellebrg, att plitikerna vill satsa tillsammans. Infrastruktur i ett vidare prjekt: fiber, vindkraft, skapa ett paket men gör det trvärdigt Bygg mötesplatser vid statinsnära (många funktiner) Investeringar i infrastrukturen tas ut i markpriset till explateringen. Bstäder har svårt att bära del av investeringen av infrastrukturen. Tillgängligheten till arbetsplats ch service är viktigt för bstadsbyggnadsprjekt, dck berende på kundgrupp Planera infrastrukturen (ex. spårreservat) med en tidsplan ch genmförandeplan Bättre kmmunikatiner lägre p-nrm färre bilar mer köpkraft Arbetsmarknaden vidgas bättre rörlighet Bra bredband arbeta hemma? Påverkar bstaden ch efterfrågan på kmmunikatiner, tänka nytt! 6

7 Utmaning, vi vill bygga bstäder nära infrastrukturen men där kan vi inte alltid bygga (buller m.m.) Medveten avvägning mellan bendekvaliteter. Många väljer lite buller m de får b nära! Vem gör avvägningen? Viktigt att vi VÅGAR diskutera! Tänk cykel! Cykel på förgårdsmark lite allmän plats - lite tmtmark! Cykelvägar där flk cyklar. Infrastruktur fjärrvärme tänk hela kedjan. Löna sig att bygga lågenergi Använd Bstadsnätverket för att driva natinella frågr! Lättare att försörja m. service. Finns även skadeeffekter (t.ex. Sverigeförhandlingen med strt fkus på strstäderna) Förutsättningar för ökat bstadsbyggande. Transprtinfrastruktur är ckså begränsande för utveckling Fysiska ingrepp i miljön kan användas för möjliggöra ytterligare satsningar (t ex vägar-värmebredband) Viktigt att samsplanera för att få lönsamhet i ett byggande Kmmunikatiner är en viktig parameter för att skapa utveckling ch attraktivitet. Men det hör inte ihp med autmatik, behöver finnas mer sm attraherar. Kan ckså bidra till miljövinster! Svårigheter: Olika intressen (från kmmun, stat, regin). Brist på samarbete både mellan kmmuner ch mellan lika administrativa nivåer. Bredband ckså infrastruktur, måste in i planeringen på ett annat sätt! Mycket bra utgångsläge! Men kan bli bättre. Finns strategiskt redan i översiktsplan förhållandet mellan infrastruktur ch byggande. Pendlingen ökar men bilkulturen stark. Satsa strt söderut Tyskland Danmark. Satsa på mindre lkaltrafiklösningar, shuttle-bussar etc. Staten gå in mer aktivt i bredbandsutbyggnad. Mycket att vinna: minskade trafikrörelser, levande landsbygd, skapa förutsättningar för ökat bstadsbyggande på landsbygden. Kmmunerna har strt ansvar måste samrdnas med annan infrastrukturläggning (nedgrävd) BREDBAND TILL ALLA! Alla aktörer bör/måste priritera att explatera i statinsnära läge Regin Skåne samarbeta med alla kmmuner även de små kranskmmunerna kring kllektivtrafikförsörjning. Kranskmmunerna växer väldigt mycket. Satsa på tänk tåg - kör buss i de delar i Skåne där underlaget är lågt Analysen över var infrasatsningar ska göras brister då särintressen styr... Samrdna. Bilpl ger lägre p-nrm, sm gör att fler bstäder kan byggas (bygga bstäder även där parkeringsplatser skulle kunna byggas) Förbättra dialgen m nya riksintressen (varför inte spårvägen i Lund RI?) Förutsägbarhet m framtida satsningar (ex. RI Simrishamnsbanan). Ex. Spårvägen i Lund. Alla förbereder sig för den, men ingen vill vara först. Nu: besked: inga statliga pengar. Trafikverket lämnar inte alltid besked. Ompririteringar hs Trafikverket. - Lyfta upp att Öresundsreginen är större än Stckhlmsreginen - Bättre dialg! - Marknaden vill ha förutsägbarhet (var är Trafikverket idag?) Regin Skånes uppgift att priritera de viktigaste prjekten för reginen. Lita på att de blir av. Skånepaketet är ett första försök. 7

8 - De 10 % viktigaste prjekten/pengarna låses fast får inte pririteras ner. Resten får prirteras upp ch ner efter budgetramar m.m. Alla kmmuner prata med samma röst. Kan inte ena 33 men Regin Skåne kan säga ch priritera detta. Det är en självklarhet ch ett krav! Det är inte per autmatik säkert att spårburen trafik gynnar utvecklingen (fler järnvägsstatiner) Bank intresserad av hur infrastrukturen ser ut. Kppling översiktsplan finansiering - spridd bebyggelse. Hur mycket kmmer verkligen till av den ursprungliga planen? Miljövinster, knsekvenser Högre bstadspriser nära statinslägen Ökad mbilitet förbättrad arbetsmarknad Sverigeförhandlingen inte samma förutsättningar i Skåne sm i Stckhlm Basinfrastruktur, t.ex. buss, cykelväg, ska finnas vid ny bebyggelse Bredbandsutbyggnad viktigt på landsbygden Krävs mer samarbete Förslag på kmmunsammanslagning Hitta gemensamma lösningar i tidigt skede på bullerprblematik. Jämför Stckhlm med Skåne, lika krav. Förändrade beteendemönster Mer scial/jämlik miljö Samarbetet mellan kmmunerna måste bli bättre ch tydligare. Detta gör att infrastrukturen förbättras (planeringen) ch möjligheterna att b på en plats ch jbba på en annan i Skåne. Samplaneringsrgan för Skånes 33 kmmuner behövs Dialgarena ska finnas där alla parters röst ska få kmma till tals. Större beslut ska kunna tas där. Kmmunerna ska kunna upprätta en anslutning till spårbunden kllektivtrafik för att förbättra infrastrukturen. 8

9 4. Hur får vi råd att bygga ch b? Handlar mer m att ändra regler/spärrar för att möjliggöra att fler får tillgång till bstad (kmmunala bstadsblag har en str rll) Hitta flexibla lösningar mindre lägenheter Råd att bygga har vi m vi sedan får ta ut de avgifter sm behövs Vad lägger vi in i kstnaden när Sverige ligger så högt? (är det samma saker sm jmf. med de lika länderna) En avgörande del för att öka byggandet i Skåne är att Skåne måste vara en tillväxtregin. Ligger idag långt efter. - Här krävs det ett samlat grepp. Kmmunerna kan inte arbeta var för sig - Alla ska/kan vara med! - Ändringar i PBL räcker inte - Använd befintliga nätverk ch deras representanter - Bstadsnätverket måste arbeta med dessa frågr. Höja kunskapen! - Se helheten, inte bara de lika delarna var för sig! - Mötas där det finns lika uppfattningar Prcessen för att bygga bstäder är väldigt lång, samtidigt är tiden sm de ska säljas krt. Blir det prblem/stpp i prcessen är det mycket sm går förlrat Tillhörande pst-it: - Kmb + hus - Använd brännvinsadvkatyr - Inför scial husing - Olika verkligheter Ökad tillväxt fler i arbete ökad betalningsvilja Öka flexibiliteten i bygglagstiftningen Gör det lättare att bygga industriellt, dvs färre särkrav Större variatin på bstadsprjekten. Både bättre ch mindre bättre, billigare ch dyrare bstäder Ta brt snedvridningen av marknaden genm kmmunernas subventin av markpriser för hyresrätter Miljömärkning sm bättre försäljning ch betalningsvilja för bstaden Se över mmsen sm styrinstrument Stämpelskatt Långsiktiga regelverk på så sätt kunna planera långsiktigt. Säkerställa att prjektplanen håller i eknmiska termer. Tydlig bygglvshantering inget tyckande Skapa förutsättningar för kmpiskntrakt/sambende. Fastighetsägarnas syn på de sm söker (hyresgarantier) måste ändras mix på hyresgäster Utbildning ch arbete: En grundförutsättning för att kunna få ch behålla en bstad Kmmunen ch arbetsförmedlingen - hjälpa ungdmar ch nyanlända till jbb. Yrkesintrduktinsanställning Bankerna + staten måste se över reglerna för lån ch investeringar Markpriser: kmmunen måste subventinera marken, använda sig av tmträtt friköpsrätt efter ett tag Om kmmunerna har färdiga planer kan man effektivisera arbetet ch dra ned på kstnader 9

10 Effektivisering i kmmunernas urvalsprcess utlysningar av kmmuner att byggherrar/blag ska vara med tävla via att skicka in visualiseringsbjekt missar målet diskussiner ch wrkshpar är mer givande ch bidrar till bättre samförstånd ch överenskmmelser Om byggblag ch kmmuner ska vara med i det tidiga skedet bör även den finansiella sektrn BANKEN - vara med tidigt i diskussinen m byggblag ch kmmuner är överens ch banken nekar lån eller har skyhög ränta riskerar man att ramla tillbaka på ruta 1 Myndigheter t.ex. Trafikverket är mer knstruktiva i planprcessen för att underlätta byggprcessen Möjligheten till sysselsättning leder till större efterfråga för bstäder sm ger möjlighet till nya investeringar ch nytt byggande En str grupp hamnar i ett vakuum när de inte kmmer in på arbetsmarknaden ch då inte kmmer in på bstadsmarknaden. Detta leder till att ingen vill investera i den här gruppen människr. Det måste bli mer attraktivt att investera i bende för den här gruppen. Subventinera byggande för specifika grupper (yngre, äldre, eknmiskt svagare) så att de kan kmma in på bstadsmarknaden Prefab Mer knkurrens behövs men hur? öppna svensk arbetsmarknad mer Öppenhet för alternativa metder (byggmetder) Förenklat regelsystem så man kan bygga likadant i hela landet Standardiserad byggprcess, men tmmare skal, dvs billigt att bygga, men mer möjligheter för kunden att göra val ch välja srt dyrt/exklusivt Tänk kreativt på svtider, exempelvis blanda funktiner: förskla i samma hus sm bstadslägenheter. Bättre samrdning mellan lika yrkeskategrier, t.ex. bredare utbildning, både rörmkare ch snickare (bredare kunskap, slipper vänta på varandra) Bjud in byggfacket det i detta bstadsnätverk. Styr med ffentligt upphandling, exempelvis: Bygg till detta priset! Standardisera lösningar för att göra det billigare att bygga men dessa måste vara flexibla ch estetiskt tilltalande. - Ta fram gda exempel - Bstadsnätverket Hiss, tillgänglighetskrav, buller, mark & parkering - DET ÄR VAD SOM KOSTAR, inkråmet i lägenheten kstar ingenting. - Tyst sida? tlka det på rätt sätt! Ett verktyg sm minskar kraven för att minska kstnaderna. Exempelvis: rikta byggandet till vissa grupper, förtur m du är rätt målgrupp. UngBO bygg för dem sm har lägst krav. Öppna för kreativitet, nya frmer Arkitekter Räntesubventiner (bstads ch hyres). Natinell eknmi. Tillåt byggande av enkla, funktinella bstäder utan för höga krav. Det kstar att inte bygga synliggöra scieknmiska effekter, invlvera näringslivet, kmmunen med flera. Se helheten. Skapa flexibla bstäder sm håller över tiden exempelvis lägenheter sm kan byggas m eller lägenheter sm kan delas Smidig dialg redan idag, kapitalet finns Tydliga översiktsplaner - viktiga. Nätverk - viktiga för bankernas kunskap m satsningar Finansiering vill vara med där det händer 10

11 Släpp hyrrna fria marknaden kmmer reglera Mdulbyggnader k, samt flexibilitet kring regler Få stra investerare att se Skåne sm en marknad Skånehuset (alltså ett typhus sm tas fram av Skånes kmmuner) Hitta lösningar för få igång flyttkedjr (skattesystem, reavinstsystem, bygg på attraktiva platser) Skatter, avgifter, lön påverkar kstnaden. Lägre skatter ch avgifter! Skattereduktin m man bygger viss bstadstyp Byggandet ska vara hållbart, energieffektivt, vissa material m.m. Kan prblematisera det. Marknaden får inte betalt för att göra riktigt eklgiskt hållbara hus? Tendensen att investeringen blir dyrare m huset är energieffektivt. Leder till högre krav på avkastning. Banken: vad är nästa köpare beredd att betala? Regler ch krav kan fördyra (exempelvis buller, tillgänglighet, gestaltning) Vi måste skapa flyttrörelser det skall vara enkelt att flytta sm äldre Friare hyressättning i befintligt bestånd Nätverket skall jbba med frågan Kmmunen, bstadsblag ch näringsliv i samverkan jbb ger möjligheter! Ex. scial upphandling eller att kmmunen anställer ch erbjuder arbetskraft. Skattefrågan varför straffbeskattas hyresrätten? En viktig fråga för nätverket att driva. Slutsats Ett gemensamt arbete! Standardisering Md att bygga för flket Utgå ifrån betalningsförmågan Markpriser Sänka bstadsstandard 11

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren Bstadsplitik i Sverige från n ett alternativ till den eurpeiska huvudfåren Lena Magnussn Turner Institutet för bstads- ch urbanfrskning Uppsala universitet Sverige följer trenden Mer selektiv residual

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Spelet om Uddevalla, Vision 2040 - De 5 förslagen

Spelet om Uddevalla, Vision 2040 - De 5 förslagen ktber 2010 Förslag med illustratiner (ver5) 1(13) Spelet m Uddevalla, Visin 2040 - De 5 förslagen Fredagen ch lördagen den 8-9 ktber 2010 genmfördes spelet m Uddevalla, visin 2040. Uddevalla kmmun arbetar

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix) Skatteväxling sm ger ökat välstånd

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2011-11-07 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål ch aktiviteter för att nå det övergripande mål sm är frmulerat i Gästbk Gävle, Gävles

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer