Södertäljes stadskärna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertäljes stadskärna"

Transkript

1 Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00:

2 Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig. Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu, remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Omslagsbild: Kvarteret Vädure vid Mare. Foto: Fredrika Mellader Rö Rapporte fis i PDF-format på adresse stockholms.las.museum Stockholms läs museum Sickla Idustriväg B, Nacka Tel 0-00 Fax 0- Webb: stockholms.las.museum

3 Stockholms läs museum Produktio: Stockholms läs museum Foto: Lisa Sudström, Fredrika Mellader Rö, Christia Adersso Redaktioell bearbetig: Åsa Ludström Allmät kartmaterial: Latmäteriverket. Medgivade.0 Stockholm 00

4 Iehåll Förord Iledig Bakgrud Rapportes iehåll Metod Klassificerig av bebyggelse 0 Södertälje stads historia - sammafattig 0 Historik med aalys Det äldsta Södertälje Topografiska förutsättigar, de äldsta stadsbildige Bevarad äldre topografi Medeltid Låset till Mälare Medeltides oregelbuda stadspla tal Hertig Karl utvecklar järexporte Stadsbräder och rutätspla 00-tal Maufaktur och hadel Rådhus och hadelsgårdar 00-0 E agrar köpstad med Kallvattekurirättig Mot e ljusare stadsmiljö Järväg och idustriutvecklig 0 Idustri och badorte präglar stade 0-00 Nya företag etableras Stestade tar form 00-0 Satsig på ifrastruktur E represetativ stadsmiljö växer fram Depressio och ödhjälpsarbete 0 Kaalmiljö 0 Storslaga ambitioer 0 Frå depressio till högkojuktur och bostadsbrist Fuktioalismes ideal -0-tal Storidustri expaderar Bostadsbebyggelse i allt större skala Citysaerige

5 0-tal Lågkojuktur och storkommu Cityomvadlige avslutas Parker, platsbildigar, gågstråk och adra kulturhistoriskt värdefulla lämigar Äldre topografi, å Sammahålla värdefulla miljöer Gamla slusse Kaalpromeade - Dragväge Blidtarme, Kaalholme Lotsudde med Slusse 0 Kyrka och kyrkogårde 0 Stora Torget 0 Storgata 0 Turigelude Bräda tomte Väortsparke Marepla Olof Palmes plats Saltsjötorget Statiosområdet Stadsparke Torekällskolas park Badparke Övriga lämigar Kulturhistorisk värderig Dokumetvärde Äldre gatusträckigar Medeltides gatuät Stormaktides rutätspla Upplevelsevärde 0 Förstärkade värde Källor och Litteratur Otrycka källor Tryckta källor och litteratur Kartor och plaer Tidigsartiklar Bilaga Klassificerig av bebyggelse, vikt karta Bilaga Iveterigskatalog

6 Förord Rapporte Kulturhistorisk aalys och värderig av Södertälje stadskära har tagits fram av Stockholms Läsmuseum på uppdrag av Kultur- och Fritidskotoret i Södertälje kommu. Rapporte är iitierad av Samhällsbyggadskotoret och fiasierad av detta geom Tekiska ämde. De har tagits fram i samverka med represetater för Södertälje kommu i form av e referesgrupp med represetater för Södertälje kommu, Lässtyrelse i Stockholms lä och Kulturhistoriska föreige i Södertälje. Kommustyrelse beslutade i september år 00 att ett utveckligsprogram för Södertälje cetrum skulle tas fram. Föreliggade rapport utgör e del av Utveckligsprogram för Södertälje stadskära vilket atogs av kommufullmäktige de augusti 00. Syftet med utveckligsprogrammet är att stärka stades fuktio och attraktio som bostadsort blad aat geom att göra stade mer stadsmässig och öka utbud av hadel och kultur. Visioe är att Södertälje stadskära år 0 är det självklara valet för ivåara i Södertälje och i våra grakommuer är det gäller möte, hadel, kultur och öje. och att Södertälje stadskära är e riktig stad och uik mötesplats med levade gator, torg och parker. Iför programmet har e stadsaalys geomförts av stadskära. Dea kulturhistoriska aalys och värderig har, eligt utveckligsprogrammet, upprättats som ett komplemet till stadsaalyse för att ge e historisk bakgrud till stades utseede idag samt idetifiera kulturhistoriska, arkitektoiska och miljömässiga värde i stades cetrala delar. Syftet med de kulturhistoriska aalyse och värderige är presetera och klassificera kulturhistoriska värde som är viktiga att ta häsy till i samhällsplaerige. Rapporte ska utgöra ett uderlag för tjästemäe iom pla- och bygglovshaterige me riktas äve till allmähete för att öka itresset och medvetadet om de ega kulturmiljö. Rapporte utgör äve ett led i det kulturmiljöprogram som Södertälje kommu tar fram med syfte att presetera, idetifiera och skydda särskilda kulturhistoriska värde. Värderigsdele förakras politiskt och kommer seda att avädas vid pla- och bygglovshaterige. Kulturhistoriska värde utgör e viktig samhällsresurs som stärker stades idetitet. Södertälje iehåller måga kulturhistoriska värde att lyfta fram, vära om och vara stolt över. Christer Adé Plaerigschef. Projektasvarig för utveckligsprogram ör Södertälje stadskära. Lotta Lidstam Stadsarkitekt Samhällsbyggadskotoret Stefa Sudblad Museichef Kultur- och fritidskotoret

7 Blå karta. Skala :00 000

8 Iledig Bakgrud Föreliggade rapport har utförts av Stockholms läs museum på uppdrag av Södertälje kommu, samhällsbyggadskotoret. Rapporte skall tjäa som uderlag i det stadsföryelsearbete som u pågår. Syftet är att defiiera värde och kvalitéer som är viktiga att ta tillvara i de framtida stade. Arbetet har utförts av byggadsatikvariera Lisa Sudström, Christia Adersso och Fredrika Mellader Rö uder periode maj september 00. Atikvarie Lars Adersso och Göra Werthwei har utformat kartora. Layout: Åsa Ludström. Rapportes iehåll Rapporte består av följade delar:. Historik med aalys.. Kulturhistorisk värderig och klassificerig av ca 00 byggader, preseterade i form av e katalog med fotografier. Karta med kulturhistorisk klassificerig av samtliga byggader. Se bilaga och.. Kortfattad beskrivig av parker, platsbildigar och gröstråk samt topografiska spår och estaka kulturhistoriskt värdefulla lämigar, gamla gatusträckigar och sammahålla värdefulla miljöer. Iformatioe har sammaställs på tre kartor. Kartuderlaget har utgjorts av de digitala fastighetskarta. Metod Samtliga fastigheter har iveterats översiktligt samt fotograferats med digitalkamera. Iformatio har sammaställts om ybyggadsår, arkitekt och ombyggader med ledig av befitliga iveterigar och litteratur. Kompletterig av dessa uppgifter har skett geom studier av digitaliserade register och hadligar i byggadsämdes arkiv. Historik och aalys av bebyggelseutvecklige har upprättats med utgågspukt i litteratur och källstudier. Bebyggelse har klassificerats eligt eda.

9 Klassificerig av bebyggelse Röd Byggade är syerlige märklig geom sitt kulturhistoriska värde eller igår i e bebyggelsemiljö som är syerlige märklig geom sitt kulturhistoriska värde. Byggade klarar fordrigar för byggadsmiesförklarig eligt KML. eller Byggade har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och de är e omistlig del av Södertäljes stadskära. Byggade bör skyddas geom bestämmelse i detaljpla. Grö Byggade är särskilt värdefull frå historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt eller igår i ett bebyggelseområde av dea karaktär. PBL : skall tillämpas. Gul Byggade har karaktärsdrag som är viktiga frå historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt vilka skall beaktas. Grå Byggade har ett litet kulturhistoriskt värde. Värderig av fastighetera har skett geom bedömig av objektets dokumetvärde, upplevelsevärde och förstärkade värde i elighet med Kulturhistorisk värderig av bebyggelse av Axel Uerbäck 00. Se Kapitel om kulturhistorisk värderig sida. Södertälje stads historia - sammafattig Frå slutet av 00-talet fram till idag har Södertälje utvecklats frå e förhistorisk hadelsplats till medeltida stad, och vidare frå midre agrar köpstad till e idustristad domierad av storidustrier. Avgörade för stades utvecklig är det strategiska läget mella Östersjö och Mälare. Södertälje kaal har varit e viktig förutsättig för stades tillväxt, liksom seare järväge och E:a. Idustrialiserige tog fart uder slutet av 00-talet och Södertälje bebyggdes med stadsmässiga stehus. Stade har äve ett förflutet som badort mella och. Uder 0-talets citysaerig omdaades de cetrala delara av stade fullstädigt. Idag satsar kommue på föryelse av stadskära med bl a fler promeadstråk, upprustig av parker och fler parkerigsplatser. Ma vill också bidra till ett mer differetierat ärigsliv och utveckla högskolora på campus Telge. Det äldsta Södertälje utgörs av de ås som först höjde sig ur vattet och här låg de tidigaste bosättigara. Åse är äu sköjbar i Oriokulle och i de kuperade områdea orr om Mälarbro omfattade delar av kvarteret Lampa. Kyrka, uppförd på åse uder tidig medeltid, är stades äldsta bevarade byggad. Rester 0

10 av de oregelbuda medeltida stades gatusträckigar ka äu avläsas i dages stadspla. De rutätspla som utformades av Aders Torstesso vid mitte av 00-talet blev i stort beståede fram till citysaerige på 0-talet och präglar fortfarade delar av de cetrala stade. Det mesta av de äldsta bebyggelse har försvuit på grud av stadsbräder eller rivig. Edast tre byggader är bevarade frå 00-talet: f d serafimerlasarettet på Oriokulle, gamla Rådhuset på Stora torget samt ett bostadshus i kvarteret Sile. Av 00-talets bebyggelse, före 0, återstår estaka byggader. De äldsta skola frå i kvarteret Saturus och järvägsstatioe frå 0 hör till de byggader som berättar som Södertäljes utvecklig till moder stad. Kaale är e viktig del av stadsmiljö och äu fis rester av -års sluss samt e bevarad sträckig av de äldre kaale med dragvägar, kaalkotor och kaalispektorsbostad. 0-års brofudamet och brovaktstuga igår också i miljö. Kaale i övrigt bevarar i stort sett -års sträckig och frå samma tid fis ett flertal byggader kopplade till kaalverksamhete. Idustriera expaderade uder slutet av 00-talet och befolkige ökade. Goda ekoomiska förutsättigar gjorde det möjligt att bebygga stade med påkostade flerbostadshus i ste, ofta med butikslokaler i bottevåige. Byggadera har i måga fall stora arkitektoiska värde. Bevarade hus frå tide fis lägs Järagata i kvartere, Uraus, Saturus och i kvarteret Tratte vid kyrka. Av särskilt itresse är idustribyggadera i kvartere Separator och Kittel. Badhotellet, stadshotellet, Villa Bellevue och delar av badparke berättar om Södertälje som bad- och turistort. Uder 0-talet uppfördes represetativa byggader i kvartere Vädure och Castor. Arkitekt var Tore E:so Lidhberg, verksam -0, och av stor betydelse för stadsbilde. 0- präglades av depressioe, därefter ökade efterfråga och idustri började yaställa. Måga flyttade i till stade och det uppstod bostadsbrist. Nya stora flerfamiljshus uppfördes, som rymde betydligt fler lägeheter ä de äldre bebyggelse. Huse fogades i i de äldre stadskära och ya område togs i aspråk. Utaför stade hade ma större möjlighet att skapa öppa plaer med friliggade lamellhus eligt tides ideal. Exempel på dea typ av bebyggelse fis dock i t ex kvarteret Bromse. Stades storidustrier expaderade kraftigt uder efterkrigstide och iflyttige till stade fortsatte. Äldre byggader i stades cetrala delar revs för att ge plats åt modera flerfamiljshus. Som exempel ka ämas ya bostäder i kvartere Palle och Myra. Det fis ite måga hus frå 0-talet i Södertälje stadskära, däremot byggdes bostadsområde utaför stade. Uder det följade deceiet tillkom måga ya område med storskalig bebyggelse. Uder citysaerige på 0-talet ersattes de äldre bebyggelse i cetrum av y ädamålselig arkitektur. Storgata uppvisar måga bra exempel på affärs- och kotorsbyggader av god kvalitet och flertalet har uppförts med stor omsorg av tides ledade arkitekter. Idag samspelar gammal och y bebyggelse i Södertäljes cetrala delar.

11 Historik med aalys Det äldsta Södertälje Topografiska förutsättigar, de äldsta stadsbildige I Södertälje fas fram till 00-talet ett farbart sud, e kommuikatiosled mella Mälardalsområdet och Östersjö. Efterhad smalade sudet till följd av ladhöjige och i dess mitt höjde sig e åssträckig, platse för det äldsta Tälje. Det gick ite läge att fara förbi obehidrat och båtara fick släpas eller rullas över ladtuga, eller så omlastades godset till båtar på adra sida. De gamla farlede geom Tälje hade ite samma sträckig som de uvarade kaale och ladtuga där båtara drogs motsvaras i dag av Storgatas sträckig. Uppgrudige av sudet var ett hider me Täljelede var ädå de kortaste förbidelse söderifrå till och frå Mälare. Förbidelse var e viktig förutsättig för att e hadelsplats som Birka skulle kua uppstå. Möjlige var de första bosättige i Tälje e posterig för att kua hjälpa till att dra över båtara, lasta om och skydda vid överfall. Mäiskor flyttade till platse för att delta i arbetet och Tälje blev e viktig lastplats, hadelsplats och mötesplats. Ur dessa förutsättigar har stade vuxit fram. Det atas att ett stadslikade samhälle fas reda ågo gåg i slutet av 00- talet eller i börja av 000-talet. Tälje omäms första gåge i Adam av Bremes berättelser frå ca år 00 om apostel Asgars besök på Birka år. I berättelse beskriver ha väge till Sigtua och omtalar att stade Tälje låg på ladväge mella Skåe och Sigtua. Stades am har med tälja att göra, ågot som är iskuret, i det här fallet e låg vik. Bevarad äldre topografi Det atas att de tidigaste samhällsbildige låg på de tidigare ämda höjdsträckige, som gick i ordsydlig ritig itill vattelede. När kaale lågt seare byggdes grävdes stora delar av åse bort. Åse är äu sköjbar i Oriokulle och de kuperade områdea orr om Mälarbro omfattade delar av kvartere Våge, Skede och Lampa. Gelotte,, s.. Gelotte, 0, s.. Nordström, m fl,, s.. Ibid, s.. Gelotte,, s. 0.

12 Medeltid Låset till Mälare Södertälje är e av de äldsta medeltidsstädera i ladet - Tälje fick trolige sia stadsprivilegier vid mitte av 00-talet. Vatteledera var de valigaste trasportvägara och Tälje blev e mötesplats för folk som kom frå Mälare och Östersjö. Flera kyrko-, råds- och herremöte hölls här. Uder medeltide kallas stade Låset till Mälare. Stade fortsatte att vara viktig trafikkutpukt där ivåara levde på omlastig, hadel och hatverk, samt tillhadahöll kost och logi åt de resade. Omlastigstrafike gällde främst järvaror frå Bergslage till Tysklad och Nederlädera. Reda uder medeltide hade alltså trasporter av varor stor betydelse för Täljeboras försörjig. Mella och fugerade Tälje som admiistrativt cetrum för ett område som motsvarar ugefär dages kommu. Området beämdes Täljehus lä. Täljehus var e fästig byggd på e ö i Täljes orra ilopp i börja av 00-talet. Borge brädes, me ruie fis äu kvar på Slottsholme vid Raghildsborg. Medeltides oregelbuda stadspla Om förhålladea i de medeltida stade är ite mycket kät. Samhällsbildige begräsades trolige till åse med uppskattigsvis ett 0-tal bosatta uder 000- talet. 0 Mot slutet av 00-talet uppfördes e stekyrka, som saolikt föregåtts av e träkyrka. Frå skiftliga källor vet ma att stade, förutom bostäder och kyrka, hade ett rådhus och ett gilleshus. De eklare bebyggelse bestod förmodlige av små timrade stugor med torvtak. De äldsta karta över Tälje, som gjordes av Sve Magusso år, ka atas ge e bild av stadsplaes utseede vid medeltides slut. Karta visar i de orra dele e oregelbude stadsbild av medeltida typ med kyrka som domierade islag, vilket atyder att det var här det äldsta Tälje låg. Det medeltida torget låg orr om kyrka och gatusträckigara var oregelbudet formade. Mitt geom stade gick huvudgata som i dag motsvaras av Storgata. Mälargata och e del av Västra Kaalgata är också avläsbara, liksom delar av Järagatas sträckig. Stade har seare successivt växt ut omkrig Storgata och Saltsjöhame. Bergdahl-Nörby m fl,, s. 0. Gelotte,, s.. Bergdahl-Nörby m fl,, s.. Gelotte, 0, s.. 0 Bergdahl-Nörby m fl,, s.. Ibid, s.. Ibid, s. 0.

13 Sakta Raghilds kyrka. Bildummer lp tal Hertig Karl utvecklar järexporte Uder Gustav Vasa ifördes e y admiistratio för riket som medförde att traditioe att hålla möte i Tälje upphörde. Me Södertälje fortsatte ädå att var e viktig geomfartsstad med godstrasiterigar, hadel och hatverk som huvudärigar. Efter Gustav Vasas död 0 kom Södertälje att tillhöra soe hertig Karl som hade ambitio att göra området ekoomiskt starkt. Ha alade e ham och utskeppigsplats strax söder om stade för att kua exportera järvaror frå sitt hertigdöme uta att behöva passera Stockholm. E stor del av ladets utförsel av jär gick över Södertälje vilket oroade stockholmara. Det bottiska hadelstvåget, som iebar att utförsel edast fick ske frå huvudstades ham, ifördes. Detta iebar ett svårt avbräck för Södertälje och flera utlädska hadelsmä flyttade frå stade. Stade beämdes Tälje äda fram till 00-talet då Norrtälje alades. bytte Tälje am till Södertälje för att särskiljas frå Norrtälje. Gelotte,, s.. Ibid. Ibid, s. ff. Gelotte, m fl,, s..

14 Stadsbräder och rutätspla Två större bräder drabbade Södertälje uder 00-talet: 0 och 0. Förödelse efter stadsbrade 0 var omfattade och e stor del av bebyggelse var utplåad. Vid brade förstördes stades alla viktigare byggader, utom kyrka. Till exempel skola, kugsgård och rådhus bra er. Efter brade geomfördes reglerig av stades gator och kvarter. Reglerige utfördes efter plaer av Aders Torstesso, som var asvarig för plaerige av Stockholms malmar. Det medeltida, oregelbuda gatuätet med fritt formade kvarter ersattes då av stormaktstides rutätsmöster. I och med dea förädrig försköts tygdpukte frå det gamla torget orr om kyrka till stades ya torg söder om kyrka. Plae var uppbyggd krig e huvudgata som utgjorde mittaxel i bebyggelse. Torget, uvarade Stora torget, plaerades så att det låg på båda sidor om huvudgata. Trots kugligt påbud om e återuppbyggad efter brädera tog det måga år att bygga upp stade på ytt på grud av bristade ekoomiska resurser. 0 Det fis iga samtida beskrivigar av de bebyggelse som växte upp efter brade. Trolige var evåigslägor av omålat timmer med torvtak de valigaste hustype vid Storgata, där de fåtaliga köpmäe och de förämsta blad hatverkara uppförde sia gårdar. De magra sadåse i väster, de s k Qvarbacke, utgjorde bete för oxara och här var stades väderkvar beläge. Frå 00-talets mitt började Qvarbacke kalllas Oxbacke. Där utaför hade stadsbora sia ägar och täppor, som först uder 00-talet blev uppslukade av de växade stade. Uder 00-talet börjar S:t Raghild omtalas som Täljes skyddshelgo. Lite varstas i stade ser vi hees bild och ho lever kvar som e symbol för Södertälje. Hackerska gravkoret på kyrkas södra sida är det eda byggadsverket frå 00-talet i hela stade. Gravkoret är möjlige ritat av Erik Dahlbergh. De rutätspla som utformades av Aders Torstesso blev i stort beståede fram till citysaerige på 0-talet. 00-talets stadspla präglar äu de cetrala delara av Södertälje. Torget fick vid detta tillfälle si uvarade plats och utformig som ett cetrum för stadsbebyggelse. Bergdahl-Nörb,y m fl,, s. 0. Gelotte, 0, s.. Ibid, s.. 0 Gelotte,, s.. Nordström, m fl,, s. 0. Bergquist,, s.. Gelotte, 0, s. 0. Bergdahl-Nörby m fl,, s.. Nordström, m fl,, s. 00. Gelotte, s..

15 00-tal Maufaktur och hadel Vid 00-talets börja förde Södertälje e tyade tillvaro. Peste hade drabbat stade och atalet ivåare var ere i persoer. härjades stade av ryssara och e stor del av stades bebyggelse bra. Uder 0-talet startade ett atal maufakturer, det vill säga idustriell tillverkig med hatverksmässiga metoder. Maufakturera subvetioerades av state för att öka de ihemska produktioe av varor. I Södertälje startade blad aat ett kroobräeri, e stekärlsfabrik, spierier och tobaksodligar. Befolkige ökade och för första gåge levde över tuse persoer i stade. 0 Hatverkara, köpmäe och åkara var stades borgare, som hade ega hus och gårdar, me måga av de ya stadsbora var fattiga och bodde trågt. Rådhus och hadelsgårdar I de rysshärjade stade fa ivåara det ödvädigt att återuppföra det edbrua äldre rådhuset. Det var stades viktigaste offetliga byggad och de fick e påkostad yttre utformig. Med udatag av kyrka var rådhuset stades största byggad. Rådhuset uppfördes på e represetativ plats vid Stora torget, itill kyrka. Stade återuppbyggdes sakta, i huvudsak med trähus, och rymdes i kvartere ärmast Storgata, torget och kyrka. Lägs Storgata uppförde hadelsmäe gårdar som bestod av tvåvåigshus i trä. Gårdara hägades av plak eller staket, med gridar och ikörsportar frå gata. Huses placerades med bostadshusets lågsida i gatulije och uthus och fähus ie på gårdara. Hatverkaras och småborgaras hus trägdes uda mot utkater och tvärgator. Först uder 00-talets adra hälft blev det valigare att klä äve de eklare huse med pael. I dag fis ite måga av huse kvar. Trots detta har ma ädå e gaska god uppfattig om stades utseede uder 00-talet. Fram till 0 uppvisade Stora torget e ehetlig bebyggelse som ästa uteslutade bestod av tvåvåigshus i trä, paelade och målade i ljusa oljefärger. Gamla rådhuset uppfört är Södertäljes äldsta bevarade profaa byggad. Rådhuset byggdes på med e våig och kläddes med pael vid 00-talets slut i likhet med måga adra hus vid tide. Nordström, m fl,, s. 0. Gelotte,, s.. Ibid. 0 Gelotte,, s.. Ibid. Gelotte, 0, s. Nordström, m fl,, s.. Nordström, m fl,, s.. Nordström, m fl,, s., Gelotte, 0, s. 0. Gelotte,, s..

16 Gamla rådhuset. Bildummer lp000 Byggade på fastighete Sile är uppförd på 00-talet och stades äldsta käda bevarade bostadshus. Bottevåige härrör frå 00-talets seare del och byggdes på med e våig i börja av 00-talet. Sile. Bildummer lp00000 Ibid, s..

17 Gamla Serafimerlasarettet på Oriokulle. Bildummer lp000 I Södertälje uppfördes uder 00-talets adra hälft ett lasarett på Oriokulle. Byggade är, förutom kyrka, stades äldsta käda stehus E agrar köpstad med Kallvattekurirättig Vid 00-talets börja hade Södertälje karaktäre av e agrar köpstad. Atalet ivåare i stade var 0. Närigslivet var av lite omfattig och de maufakturer som startats uder 00-talets seare del hade lagts er. Det som återstod av maufakturverksamhete efter sekelskiftet 00 var e del tobakslador och tobakslad. 0 Södertälje kaal började byggas 0 och var ett, för de tide, stort byggföretag. Kaalbyggadet pågick fram till och gav stades ivåare ikomster frå försäljig av material och ersättig för kost och logi. I börja av 00-talet blev kurorter, med utlädska brusorter som förebild, allt valigare i ladet. Södertelje Kallvattekurirättig öppades och förlades till Badparke. Badparke var e väl tilltage park för badgästera, med kall- och varmvattekurirättigar och societetshus. De sträckte sig över uvarade kvarteret Aske, Stadsparke och upp över adra sida Oxbackslede i Torekällskoge, Gelotte, 0, s Gelotte, 0, s.. Gelotte,, s.. Gelotte, 0, s.. Ibid. Ibid, s..

18 där sligrade promeadvägar alades. Vattet drogs frå Torekälla, e källa i höret Torekällgata och Dalgata. Mot e ljusare stadsmiljö 0 atogs Södertäljes brad- och byggadsordig. Huvudavsikte var att förebygga eldsvådor, me äve estetiska frågor beaktades. 0 stadfästes ya byggads- och bradordigar i Södertälje. De ya byggadsordige likade de tidigare me var mer omfattade. Måtte för yalagda gators bredd hade utökats, bostadshus av trä fick edast uppföras i två våigar och uthus i e våig. Kokad tjära fick ite avädas vid rödfärgige, istället skulle ma aväda rödfärg med vitriol eller aa ljusare färg. Geom byggadsordige sker e cetralstyrig av stadsmiljös färgsättig. Stade skulle ges e moderare, ljusare stadsbild. De förämsta byggadera låg utefter Storgata och Järagata och bestod fortfarade till största dele av tvåvåigshus i trä. Köpmäes hadelsgårdar låg krig stades huvudgata, Storgata, med butiker i bottevåige och bostad i de övre våige. Ie på gårdara fas uthus och stall. Köpmashuse var timrade, paelade och hade bruta tak. Stehuse i stade var ite måga. De fattiga bodde i små stugor i stades utkater. 0 Sörmladsgårde i kvarteret Boke är ett av stades bevarade hus frå tide. Byggade är trolige uppförd krig sekelskiftet 00 me har byggts om och till uder 0- och 0-talet. Sörmladsgårde. Bildummer lp000 Ibid, s.. Ibid. Ibid., s.. Gelotte, 0, s.,. Ibid, s Nordström, m fl,, s..

19 De två s k krigelstugora är ågra av stades få bevarade exempel på Södertäljes äldre ekla arbetar- och hatverkarbebyggelse. Krigelstugora. Bildummer lp Järväg och idustriutvecklig Omkrig 00-talets mitt började Södertälje utvecklas till e moder stad. Kurortes irättade, järväges dragig till Södertälje och de begyade idustriverksamhete kom att få stor betydelse för stades utvecklig. Befolkige ökade sabbt efter 00-talets mitt och 0 hade de fördubblats till 00 ivåare. I slutet av 0-talet började ma bygga västra stambaa förbi Södertälje. Järväge, som ivigdes 0, drogs till Saltskog söder om stade. E bibaa drogs fram till Södertälje Cetral. Med ytterligare e kommuikatiosled fick stade äu bättre förutsättigar för idustriell expasio. Nu förvadlades hatverksstade till e idustristad, me äve badirättige kom att dra fördel av de förbättrade kommuikatioera med huvudstade. Ekebergs vagsfabrik, som kom att få e avgörade betydelse för Södertälje, hade startats reda. Nu byggdes ya och större fabriksbyggader orr om kyrka vid Storgatas västra sida. köptes företaget upp av AB Atlas i Stockholm (i dag Atlas Copco), som var det första specialföretaget för järvägsmateriel i Sverige. Familje Ekeberg kom att bli stades främsta bakirer och de deltog i fiasierige av stades övriga idustriföretag. 0 Gelotte, 0, s.. Bergdahl-Nörby, m fl,, s. 0. Statioshuset i Saltskog ritades av järvägsarkitekte Adolf Wilhelm Edelsvärd, rivet. Gelotte,, s.. Gelotte, 0, s.. Gelotte,, s.. Nordström, m fl,, s.

20 0 startade e petrokemisk fabrik vid Framäs i söder och e tädstickfabrik öster om stade. I börja av 0-talet uppfördes ett bryggeri i Mälarhame som försåg Södertäljebora med öl, svagdricka och sockerdricka. E stabil efterfråga på bryggeriets produkter gjorde företaget till ett av de mest lösamma i stade. Åre 0- ökade idustris omsättig kraftigt och mella 0 och ökade befolkige frå till 0 persoer, vilket iebar e fördubblig på femto år. 0 Företaget Atlas hade alagt ett gasverk iom bolagets område. teckade Atlas ett -årigt kotrakt med stade som iebar leveras av gas till gatubelysige och Södertälje blev därmed e moder stad med gasljus. fattade fullmäktige beslut om stesättig av Järagata, Storgata samt delar av Saltsjötorget och Stora torget. Stesättige geomfördes med tuktad gatste, till trottoarera avädes hugge katste av grait. Kojukture svägde med e botteoterig. Äve Atlas drabbades och företaget lades er. hade dock Kugl. Maj:t beviljat Södertälje stapelfrihet i tio år mot att stade höll tullverket med lokaler. Saltsjötorgshame muddrades så att större fartyg skulle kua komma i. Uder 0-talet fortsatte upprustige av kajera vid Mare och Mälare. Södertälje återfick si ställig som sjöstad. Idustri och badorte präglar stade Efterfråga på bostäder och lokaler för hadel och idustri ökade. Stade, som stort sett behållit sitt utseede seda 00-talet, geomgick e sabb förädrig och utvidgades. Fabrikör Ekeberg hade uppfört arbetarbostäder i sambad med att de ya fabrike byggdes. Dessa räckte dock ite till uder 0-talets stora iflyttig och det uppstod e stor bostadsbrist. Äve sommargästera efterfrågade bostäder och rum och uder 0-talet växte y bebyggelse upp utaför cetrum, bl a på Oxbacke. Välbeställda stockholmare uppförde sommarvillor söder om badastalte. Villa Bellevue är e bevarad badortsvilla frå, uppförd i italiesk yreässas. fastställdes e y byggadsordig med högre ställda krav ä tidigare. Miimibredde för gator fastställdes till 0 fot, och det skulle fias räste och helst trottoar. Huse fick ite lägre täckas med äver, torv eller spå uta edast med tegel, skiffer, asfalt eller plåt. Väderkvarar och badstugor fick ite förekomma iom stade. 0 Byggadsstadga krävde att städera skulle upprätta e stadspla. Ibid, s. 0-. Ibid, s.. 0 Gelotte, s. Nordström, m fl,, s.. Ibid, s.. Ibid, s. -. Ibid, s.. Gelotte, 0, s.. Gelotte, s.. Nordström, m fl,, s. -. Ibid, s -. Ibid, s.. 0 Ibid, s.. Gelotte, 0, s..

21 E y stadspla för Södertälje utfördes av arkitekte Per Georg Sudius och fastställdes 0. Stade fick också e byggadsämd. Stades första flerfamiljshus i ste uppfördes på Järagata av Ekeberg. Tidigare hade dea typ av bebyggelse ite förekommit i Södertälje. Stades första flerfamiljshus i ste. Järagata. Bildummer lp000 Samtidigt med järväge, 0, ivigdes äve ett statioshus vid Södertälje cetral. Statioshuset ritades, liksom måga adra i ladet, av arkitekte Adolf Wilhelm Edelsvärd vid States Järvägars kotor. Statioshuse fick därför e stadardiserad plalösig med geomgåede väthall i mittepartiets bottevåig och expeditioslokaler i sidopartiera. Måga statioshus hade likartad utformig och Södertälje cetral har paralleller i Skåe. I kvarteret Skytte fis ett av stades äldsta flerfamiljshus i trä. Byggade är uppförd i två våigar i tidstypisk paelarkitektur, det vill säga omväxlade liggade och ståede pael, samt lövsågerier krig föster och vid takfot. Äve i kvarteret Vattumae fis e byggad av likartad utformig. Ibid, s. -. Ibid, s.. Ibid, s.. Gelotte, 0, s..

22 Gamla järvägsstatioe, byggd 0. Bildummer lp000 Hus i kvarteret Skytte (Saltsjögata ) frå. Bildummer lp0000

23 Torekällskola i kvarteret Saturus är stades första folkskola. De äldsta delara är frå. Torekällskola. Bildummer lp Nya företag etableras Frå till rådde lågkojuktur och ärigslivet utvecklades lågsamt. När Atlas lagts er fas det ite lägre ågo storidustri i stade. Stade förvadlades åter till e hatverks- och småidustristad. hade det fuits över 00 idustriarbetare, edast hälfte. På grud av det miskade skatteuderlaget tvigades stadsfullmäktige att lägga fråga om framdragade av vatteledigar på is. Stade satsade på turistverksamhete, Södertälje som badort och ett hotellprojekt. Periode -0 iebar bättre kojukturer och flera ya företagsetablerigar. Sveska jutevävsfabrike var e av de största, där måga av de aställda var kvior. 0 var Sveska Jute stades ledade idustriföretag. Äve tädsticksfabrike var e kvioidustri.. Stades hamikomster ökade. Stapelfrihete, det vill säga rätt till hadel och sjöfart med utladet, gjorde stade till sjöstad på allvar med fuktiosduglig export- och importham. Scaia Vabis har si bakgrud i Vagfabriksaktiebolaget i Södertelje (Vabis) som startade. Företaget producerade järvägsvagar och järvägsmateriel. Södertälje Verkstäder, startat, tillverkade samma typ av produkter. startade Sveska Cetrifugaktiebolaget e tillverkig av separatorer. Alla ya arbetstillfälle medförde e stor iflyttig till stade, år 00 fas 00 ievåare. 0 De saitära förhål- Nordström, m fl,, s.. Nordström, m fl, s.. Ibid, s. Ibid. 0 Gelotte, s..

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Järnvägens riksintressen

Järnvägens riksintressen Järväges riksitresse STRÅK Natioell, termial Götaladsbaa Mjölby-Göteborg - x - - - - - - - x - - - - Götaladsbaa är e plaerad höghastighetsbaa mella Stockholm och Göteborg via Jököpig Nya Haparadabaa Haparada

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Förord Rapporten Kulturhistorisk analys och värdering av Södertälje stadskärna har tagits fram av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Kultur- och Fritidskontoret i Södertälje kommun. Rapporten är initierad

Läs mer

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget

8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget PA R K VA N D R I N G I A L I N G S Å S 9 Nolhaga slott 13 Nolha sväge Prästgård 7 ga all é 8 Djurpark Ishalle Nolhalla 6 Christiae kyrka Norra R iggata ggata Färgare 5 Drotti gata 12 Aligsås rådhus 4

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 7 (7) Södertälje stadskärna

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 7 (7) Södertälje stadskärna Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 7 (7) Södertälje stadskärna Förord Delrapporten om Södertälje stadskärna utfördes som en del av den stadsmiljöanalys gjordes inför arbetet med projektet

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Falkö Din«C. Göteborg C.

Falkö Din«C. Göteborg C. SltosiÄ 3//V/ [/- 2 -V/J 5 baaaktioe. Förteckig över i huvudspår befitliga med varigsmärke försedda plakoraigar (jämför Kugl. förordige 469/33) vid 1940 års utgåg. Falkö Di«C. Göteborg C. Falköpig C. -

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Ytterenhörna och Överenhörna socknar Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Remissversio Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Programmets

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28

Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28 Plaerigsförutsättigar Kommuomfattade översiktspla 2016 2015-09-28 Stradskydd och LIS-område Kari Adersso, kari.adersso@solleftea.se Asvarig tjästema Uppdaterad 20150929 Läsavisig till detta häfte De slutliga

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Iveteriges struktur Metod 3 Ytterehöra

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer