Södertäljes stadskärna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertäljes stadskärna"

Transkript

1 Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00:

2 Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig. Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu, remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Omslagsbild: Kvarteret Vädure vid Mare. Foto: Fredrika Mellader Rö Rapporte fis i PDF-format på adresse stockholms.las.museum Stockholms läs museum Sickla Idustriväg B, Nacka Tel 0-00 Fax 0- Webb: stockholms.las.museum

3 Stockholms läs museum Produktio: Stockholms läs museum Foto: Lisa Sudström, Fredrika Mellader Rö, Christia Adersso Redaktioell bearbetig: Åsa Ludström Allmät kartmaterial: Latmäteriverket. Medgivade.0 Stockholm 00

4 Iehåll Förord Iledig Bakgrud Rapportes iehåll Metod Klassificerig av bebyggelse 0 Södertälje stads historia - sammafattig 0 Historik med aalys Det äldsta Södertälje Topografiska förutsättigar, de äldsta stadsbildige Bevarad äldre topografi Medeltid Låset till Mälare Medeltides oregelbuda stadspla tal Hertig Karl utvecklar järexporte Stadsbräder och rutätspla 00-tal Maufaktur och hadel Rådhus och hadelsgårdar 00-0 E agrar köpstad med Kallvattekurirättig Mot e ljusare stadsmiljö Järväg och idustriutvecklig 0 Idustri och badorte präglar stade 0-00 Nya företag etableras Stestade tar form 00-0 Satsig på ifrastruktur E represetativ stadsmiljö växer fram Depressio och ödhjälpsarbete 0 Kaalmiljö 0 Storslaga ambitioer 0 Frå depressio till högkojuktur och bostadsbrist Fuktioalismes ideal -0-tal Storidustri expaderar Bostadsbebyggelse i allt större skala Citysaerige

5 0-tal Lågkojuktur och storkommu Cityomvadlige avslutas Parker, platsbildigar, gågstråk och adra kulturhistoriskt värdefulla lämigar Äldre topografi, å Sammahålla värdefulla miljöer Gamla slusse Kaalpromeade - Dragväge Blidtarme, Kaalholme Lotsudde med Slusse 0 Kyrka och kyrkogårde 0 Stora Torget 0 Storgata 0 Turigelude Bräda tomte Väortsparke Marepla Olof Palmes plats Saltsjötorget Statiosområdet Stadsparke Torekällskolas park Badparke Övriga lämigar Kulturhistorisk värderig Dokumetvärde Äldre gatusträckigar Medeltides gatuät Stormaktides rutätspla Upplevelsevärde 0 Förstärkade värde Källor och Litteratur Otrycka källor Tryckta källor och litteratur Kartor och plaer Tidigsartiklar Bilaga Klassificerig av bebyggelse, vikt karta Bilaga Iveterigskatalog

6 Förord Rapporte Kulturhistorisk aalys och värderig av Södertälje stadskära har tagits fram av Stockholms Läsmuseum på uppdrag av Kultur- och Fritidskotoret i Södertälje kommu. Rapporte är iitierad av Samhällsbyggadskotoret och fiasierad av detta geom Tekiska ämde. De har tagits fram i samverka med represetater för Södertälje kommu i form av e referesgrupp med represetater för Södertälje kommu, Lässtyrelse i Stockholms lä och Kulturhistoriska föreige i Södertälje. Kommustyrelse beslutade i september år 00 att ett utveckligsprogram för Södertälje cetrum skulle tas fram. Föreliggade rapport utgör e del av Utveckligsprogram för Södertälje stadskära vilket atogs av kommufullmäktige de augusti 00. Syftet med utveckligsprogrammet är att stärka stades fuktio och attraktio som bostadsort blad aat geom att göra stade mer stadsmässig och öka utbud av hadel och kultur. Visioe är att Södertälje stadskära år 0 är det självklara valet för ivåara i Södertälje och i våra grakommuer är det gäller möte, hadel, kultur och öje. och att Södertälje stadskära är e riktig stad och uik mötesplats med levade gator, torg och parker. Iför programmet har e stadsaalys geomförts av stadskära. Dea kulturhistoriska aalys och värderig har, eligt utveckligsprogrammet, upprättats som ett komplemet till stadsaalyse för att ge e historisk bakgrud till stades utseede idag samt idetifiera kulturhistoriska, arkitektoiska och miljömässiga värde i stades cetrala delar. Syftet med de kulturhistoriska aalyse och värderige är presetera och klassificera kulturhistoriska värde som är viktiga att ta häsy till i samhällsplaerige. Rapporte ska utgöra ett uderlag för tjästemäe iom pla- och bygglovshaterige me riktas äve till allmähete för att öka itresset och medvetadet om de ega kulturmiljö. Rapporte utgör äve ett led i det kulturmiljöprogram som Södertälje kommu tar fram med syfte att presetera, idetifiera och skydda särskilda kulturhistoriska värde. Värderigsdele förakras politiskt och kommer seda att avädas vid pla- och bygglovshaterige. Kulturhistoriska värde utgör e viktig samhällsresurs som stärker stades idetitet. Södertälje iehåller måga kulturhistoriska värde att lyfta fram, vära om och vara stolt över. Christer Adé Plaerigschef. Projektasvarig för utveckligsprogram ör Södertälje stadskära. Lotta Lidstam Stadsarkitekt Samhällsbyggadskotoret Stefa Sudblad Museichef Kultur- och fritidskotoret

7 Blå karta. Skala :00 000

8 Iledig Bakgrud Föreliggade rapport har utförts av Stockholms läs museum på uppdrag av Södertälje kommu, samhällsbyggadskotoret. Rapporte skall tjäa som uderlag i det stadsföryelsearbete som u pågår. Syftet är att defiiera värde och kvalitéer som är viktiga att ta tillvara i de framtida stade. Arbetet har utförts av byggadsatikvariera Lisa Sudström, Christia Adersso och Fredrika Mellader Rö uder periode maj september 00. Atikvarie Lars Adersso och Göra Werthwei har utformat kartora. Layout: Åsa Ludström. Rapportes iehåll Rapporte består av följade delar:. Historik med aalys.. Kulturhistorisk värderig och klassificerig av ca 00 byggader, preseterade i form av e katalog med fotografier. Karta med kulturhistorisk klassificerig av samtliga byggader. Se bilaga och.. Kortfattad beskrivig av parker, platsbildigar och gröstråk samt topografiska spår och estaka kulturhistoriskt värdefulla lämigar, gamla gatusträckigar och sammahålla värdefulla miljöer. Iformatioe har sammaställs på tre kartor. Kartuderlaget har utgjorts av de digitala fastighetskarta. Metod Samtliga fastigheter har iveterats översiktligt samt fotograferats med digitalkamera. Iformatio har sammaställts om ybyggadsår, arkitekt och ombyggader med ledig av befitliga iveterigar och litteratur. Kompletterig av dessa uppgifter har skett geom studier av digitaliserade register och hadligar i byggadsämdes arkiv. Historik och aalys av bebyggelseutvecklige har upprättats med utgågspukt i litteratur och källstudier. Bebyggelse har klassificerats eligt eda.

9 Klassificerig av bebyggelse Röd Byggade är syerlige märklig geom sitt kulturhistoriska värde eller igår i e bebyggelsemiljö som är syerlige märklig geom sitt kulturhistoriska värde. Byggade klarar fordrigar för byggadsmiesförklarig eligt KML. eller Byggade har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och de är e omistlig del av Södertäljes stadskära. Byggade bör skyddas geom bestämmelse i detaljpla. Grö Byggade är särskilt värdefull frå historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt eller igår i ett bebyggelseområde av dea karaktär. PBL : skall tillämpas. Gul Byggade har karaktärsdrag som är viktiga frå historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt vilka skall beaktas. Grå Byggade har ett litet kulturhistoriskt värde. Värderig av fastighetera har skett geom bedömig av objektets dokumetvärde, upplevelsevärde och förstärkade värde i elighet med Kulturhistorisk värderig av bebyggelse av Axel Uerbäck 00. Se Kapitel om kulturhistorisk värderig sida. Södertälje stads historia - sammafattig Frå slutet av 00-talet fram till idag har Södertälje utvecklats frå e förhistorisk hadelsplats till medeltida stad, och vidare frå midre agrar köpstad till e idustristad domierad av storidustrier. Avgörade för stades utvecklig är det strategiska läget mella Östersjö och Mälare. Södertälje kaal har varit e viktig förutsättig för stades tillväxt, liksom seare järväge och E:a. Idustrialiserige tog fart uder slutet av 00-talet och Södertälje bebyggdes med stadsmässiga stehus. Stade har äve ett förflutet som badort mella och. Uder 0-talets citysaerig omdaades de cetrala delara av stade fullstädigt. Idag satsar kommue på föryelse av stadskära med bl a fler promeadstråk, upprustig av parker och fler parkerigsplatser. Ma vill också bidra till ett mer differetierat ärigsliv och utveckla högskolora på campus Telge. Det äldsta Södertälje utgörs av de ås som först höjde sig ur vattet och här låg de tidigaste bosättigara. Åse är äu sköjbar i Oriokulle och i de kuperade områdea orr om Mälarbro omfattade delar av kvarteret Lampa. Kyrka, uppförd på åse uder tidig medeltid, är stades äldsta bevarade byggad. Rester 0

10 av de oregelbuda medeltida stades gatusträckigar ka äu avläsas i dages stadspla. De rutätspla som utformades av Aders Torstesso vid mitte av 00-talet blev i stort beståede fram till citysaerige på 0-talet och präglar fortfarade delar av de cetrala stade. Det mesta av de äldsta bebyggelse har försvuit på grud av stadsbräder eller rivig. Edast tre byggader är bevarade frå 00-talet: f d serafimerlasarettet på Oriokulle, gamla Rådhuset på Stora torget samt ett bostadshus i kvarteret Sile. Av 00-talets bebyggelse, före 0, återstår estaka byggader. De äldsta skola frå i kvarteret Saturus och järvägsstatioe frå 0 hör till de byggader som berättar som Södertäljes utvecklig till moder stad. Kaale är e viktig del av stadsmiljö och äu fis rester av -års sluss samt e bevarad sträckig av de äldre kaale med dragvägar, kaalkotor och kaalispektorsbostad. 0-års brofudamet och brovaktstuga igår också i miljö. Kaale i övrigt bevarar i stort sett -års sträckig och frå samma tid fis ett flertal byggader kopplade till kaalverksamhete. Idustriera expaderade uder slutet av 00-talet och befolkige ökade. Goda ekoomiska förutsättigar gjorde det möjligt att bebygga stade med påkostade flerbostadshus i ste, ofta med butikslokaler i bottevåige. Byggadera har i måga fall stora arkitektoiska värde. Bevarade hus frå tide fis lägs Järagata i kvartere, Uraus, Saturus och i kvarteret Tratte vid kyrka. Av särskilt itresse är idustribyggadera i kvartere Separator och Kittel. Badhotellet, stadshotellet, Villa Bellevue och delar av badparke berättar om Södertälje som bad- och turistort. Uder 0-talet uppfördes represetativa byggader i kvartere Vädure och Castor. Arkitekt var Tore E:so Lidhberg, verksam -0, och av stor betydelse för stadsbilde. 0- präglades av depressioe, därefter ökade efterfråga och idustri började yaställa. Måga flyttade i till stade och det uppstod bostadsbrist. Nya stora flerfamiljshus uppfördes, som rymde betydligt fler lägeheter ä de äldre bebyggelse. Huse fogades i i de äldre stadskära och ya område togs i aspråk. Utaför stade hade ma större möjlighet att skapa öppa plaer med friliggade lamellhus eligt tides ideal. Exempel på dea typ av bebyggelse fis dock i t ex kvarteret Bromse. Stades storidustrier expaderade kraftigt uder efterkrigstide och iflyttige till stade fortsatte. Äldre byggader i stades cetrala delar revs för att ge plats åt modera flerfamiljshus. Som exempel ka ämas ya bostäder i kvartere Palle och Myra. Det fis ite måga hus frå 0-talet i Södertälje stadskära, däremot byggdes bostadsområde utaför stade. Uder det följade deceiet tillkom måga ya område med storskalig bebyggelse. Uder citysaerige på 0-talet ersattes de äldre bebyggelse i cetrum av y ädamålselig arkitektur. Storgata uppvisar måga bra exempel på affärs- och kotorsbyggader av god kvalitet och flertalet har uppförts med stor omsorg av tides ledade arkitekter. Idag samspelar gammal och y bebyggelse i Södertäljes cetrala delar.

11 Historik med aalys Det äldsta Södertälje Topografiska förutsättigar, de äldsta stadsbildige I Södertälje fas fram till 00-talet ett farbart sud, e kommuikatiosled mella Mälardalsområdet och Östersjö. Efterhad smalade sudet till följd av ladhöjige och i dess mitt höjde sig e åssträckig, platse för det äldsta Tälje. Det gick ite läge att fara förbi obehidrat och båtara fick släpas eller rullas över ladtuga, eller så omlastades godset till båtar på adra sida. De gamla farlede geom Tälje hade ite samma sträckig som de uvarade kaale och ladtuga där båtara drogs motsvaras i dag av Storgatas sträckig. Uppgrudige av sudet var ett hider me Täljelede var ädå de kortaste förbidelse söderifrå till och frå Mälare. Förbidelse var e viktig förutsättig för att e hadelsplats som Birka skulle kua uppstå. Möjlige var de första bosättige i Tälje e posterig för att kua hjälpa till att dra över båtara, lasta om och skydda vid överfall. Mäiskor flyttade till platse för att delta i arbetet och Tälje blev e viktig lastplats, hadelsplats och mötesplats. Ur dessa förutsättigar har stade vuxit fram. Det atas att ett stadslikade samhälle fas reda ågo gåg i slutet av 00- talet eller i börja av 000-talet. Tälje omäms första gåge i Adam av Bremes berättelser frå ca år 00 om apostel Asgars besök på Birka år. I berättelse beskriver ha väge till Sigtua och omtalar att stade Tälje låg på ladväge mella Skåe och Sigtua. Stades am har med tälja att göra, ågot som är iskuret, i det här fallet e låg vik. Bevarad äldre topografi Det atas att de tidigaste samhällsbildige låg på de tidigare ämda höjdsträckige, som gick i ordsydlig ritig itill vattelede. När kaale lågt seare byggdes grävdes stora delar av åse bort. Åse är äu sköjbar i Oriokulle och de kuperade områdea orr om Mälarbro omfattade delar av kvartere Våge, Skede och Lampa. Gelotte,, s.. Gelotte, 0, s.. Nordström, m fl,, s.. Ibid, s.. Gelotte,, s. 0.

12 Medeltid Låset till Mälare Södertälje är e av de äldsta medeltidsstädera i ladet - Tälje fick trolige sia stadsprivilegier vid mitte av 00-talet. Vatteledera var de valigaste trasportvägara och Tälje blev e mötesplats för folk som kom frå Mälare och Östersjö. Flera kyrko-, råds- och herremöte hölls här. Uder medeltide kallas stade Låset till Mälare. Stade fortsatte att vara viktig trafikkutpukt där ivåara levde på omlastig, hadel och hatverk, samt tillhadahöll kost och logi åt de resade. Omlastigstrafike gällde främst järvaror frå Bergslage till Tysklad och Nederlädera. Reda uder medeltide hade alltså trasporter av varor stor betydelse för Täljeboras försörjig. Mella och fugerade Tälje som admiistrativt cetrum för ett område som motsvarar ugefär dages kommu. Området beämdes Täljehus lä. Täljehus var e fästig byggd på e ö i Täljes orra ilopp i börja av 00-talet. Borge brädes, me ruie fis äu kvar på Slottsholme vid Raghildsborg. Medeltides oregelbuda stadspla Om förhålladea i de medeltida stade är ite mycket kät. Samhällsbildige begräsades trolige till åse med uppskattigsvis ett 0-tal bosatta uder 000- talet. 0 Mot slutet av 00-talet uppfördes e stekyrka, som saolikt föregåtts av e träkyrka. Frå skiftliga källor vet ma att stade, förutom bostäder och kyrka, hade ett rådhus och ett gilleshus. De eklare bebyggelse bestod förmodlige av små timrade stugor med torvtak. De äldsta karta över Tälje, som gjordes av Sve Magusso år, ka atas ge e bild av stadsplaes utseede vid medeltides slut. Karta visar i de orra dele e oregelbude stadsbild av medeltida typ med kyrka som domierade islag, vilket atyder att det var här det äldsta Tälje låg. Det medeltida torget låg orr om kyrka och gatusträckigara var oregelbudet formade. Mitt geom stade gick huvudgata som i dag motsvaras av Storgata. Mälargata och e del av Västra Kaalgata är också avläsbara, liksom delar av Järagatas sträckig. Stade har seare successivt växt ut omkrig Storgata och Saltsjöhame. Bergdahl-Nörby m fl,, s. 0. Gelotte,, s.. Bergdahl-Nörby m fl,, s.. Gelotte, 0, s.. 0 Bergdahl-Nörby m fl,, s.. Ibid, s.. Ibid, s. 0.

13 Sakta Raghilds kyrka. Bildummer lp tal Hertig Karl utvecklar järexporte Uder Gustav Vasa ifördes e y admiistratio för riket som medförde att traditioe att hålla möte i Tälje upphörde. Me Södertälje fortsatte ädå att var e viktig geomfartsstad med godstrasiterigar, hadel och hatverk som huvudärigar. Efter Gustav Vasas död 0 kom Södertälje att tillhöra soe hertig Karl som hade ambitio att göra området ekoomiskt starkt. Ha alade e ham och utskeppigsplats strax söder om stade för att kua exportera järvaror frå sitt hertigdöme uta att behöva passera Stockholm. E stor del av ladets utförsel av jär gick över Södertälje vilket oroade stockholmara. Det bottiska hadelstvåget, som iebar att utförsel edast fick ske frå huvudstades ham, ifördes. Detta iebar ett svårt avbräck för Södertälje och flera utlädska hadelsmä flyttade frå stade. Stade beämdes Tälje äda fram till 00-talet då Norrtälje alades. bytte Tälje am till Södertälje för att särskiljas frå Norrtälje. Gelotte,, s.. Ibid. Ibid, s. ff. Gelotte, m fl,, s..

14 Stadsbräder och rutätspla Två större bräder drabbade Södertälje uder 00-talet: 0 och 0. Förödelse efter stadsbrade 0 var omfattade och e stor del av bebyggelse var utplåad. Vid brade förstördes stades alla viktigare byggader, utom kyrka. Till exempel skola, kugsgård och rådhus bra er. Efter brade geomfördes reglerig av stades gator och kvarter. Reglerige utfördes efter plaer av Aders Torstesso, som var asvarig för plaerige av Stockholms malmar. Det medeltida, oregelbuda gatuätet med fritt formade kvarter ersattes då av stormaktstides rutätsmöster. I och med dea förädrig försköts tygdpukte frå det gamla torget orr om kyrka till stades ya torg söder om kyrka. Plae var uppbyggd krig e huvudgata som utgjorde mittaxel i bebyggelse. Torget, uvarade Stora torget, plaerades så att det låg på båda sidor om huvudgata. Trots kugligt påbud om e återuppbyggad efter brädera tog det måga år att bygga upp stade på ytt på grud av bristade ekoomiska resurser. 0 Det fis iga samtida beskrivigar av de bebyggelse som växte upp efter brade. Trolige var evåigslägor av omålat timmer med torvtak de valigaste hustype vid Storgata, där de fåtaliga köpmäe och de förämsta blad hatverkara uppförde sia gårdar. De magra sadåse i väster, de s k Qvarbacke, utgjorde bete för oxara och här var stades väderkvar beläge. Frå 00-talets mitt började Qvarbacke kalllas Oxbacke. Där utaför hade stadsbora sia ägar och täppor, som först uder 00-talet blev uppslukade av de växade stade. Uder 00-talet börjar S:t Raghild omtalas som Täljes skyddshelgo. Lite varstas i stade ser vi hees bild och ho lever kvar som e symbol för Södertälje. Hackerska gravkoret på kyrkas södra sida är det eda byggadsverket frå 00-talet i hela stade. Gravkoret är möjlige ritat av Erik Dahlbergh. De rutätspla som utformades av Aders Torstesso blev i stort beståede fram till citysaerige på 0-talet. 00-talets stadspla präglar äu de cetrala delara av Södertälje. Torget fick vid detta tillfälle si uvarade plats och utformig som ett cetrum för stadsbebyggelse. Bergdahl-Nörb,y m fl,, s. 0. Gelotte, 0, s.. Ibid, s.. 0 Gelotte,, s.. Nordström, m fl,, s. 0. Bergquist,, s.. Gelotte, 0, s. 0. Bergdahl-Nörby m fl,, s.. Nordström, m fl,, s. 00. Gelotte, s..

15 00-tal Maufaktur och hadel Vid 00-talets börja förde Södertälje e tyade tillvaro. Peste hade drabbat stade och atalet ivåare var ere i persoer. härjades stade av ryssara och e stor del av stades bebyggelse bra. Uder 0-talet startade ett atal maufakturer, det vill säga idustriell tillverkig med hatverksmässiga metoder. Maufakturera subvetioerades av state för att öka de ihemska produktioe av varor. I Södertälje startade blad aat ett kroobräeri, e stekärlsfabrik, spierier och tobaksodligar. Befolkige ökade och för första gåge levde över tuse persoer i stade. 0 Hatverkara, köpmäe och åkara var stades borgare, som hade ega hus och gårdar, me måga av de ya stadsbora var fattiga och bodde trågt. Rådhus och hadelsgårdar I de rysshärjade stade fa ivåara det ödvädigt att återuppföra det edbrua äldre rådhuset. Det var stades viktigaste offetliga byggad och de fick e påkostad yttre utformig. Med udatag av kyrka var rådhuset stades största byggad. Rådhuset uppfördes på e represetativ plats vid Stora torget, itill kyrka. Stade återuppbyggdes sakta, i huvudsak med trähus, och rymdes i kvartere ärmast Storgata, torget och kyrka. Lägs Storgata uppförde hadelsmäe gårdar som bestod av tvåvåigshus i trä. Gårdara hägades av plak eller staket, med gridar och ikörsportar frå gata. Huses placerades med bostadshusets lågsida i gatulije och uthus och fähus ie på gårdara. Hatverkaras och småborgaras hus trägdes uda mot utkater och tvärgator. Först uder 00-talets adra hälft blev det valigare att klä äve de eklare huse med pael. I dag fis ite måga av huse kvar. Trots detta har ma ädå e gaska god uppfattig om stades utseede uder 00-talet. Fram till 0 uppvisade Stora torget e ehetlig bebyggelse som ästa uteslutade bestod av tvåvåigshus i trä, paelade och målade i ljusa oljefärger. Gamla rådhuset uppfört är Södertäljes äldsta bevarade profaa byggad. Rådhuset byggdes på med e våig och kläddes med pael vid 00-talets slut i likhet med måga adra hus vid tide. Nordström, m fl,, s. 0. Gelotte,, s.. Ibid. 0 Gelotte,, s.. Ibid. Gelotte, 0, s. Nordström, m fl,, s.. Nordström, m fl,, s.. Nordström, m fl,, s., Gelotte, 0, s. 0. Gelotte,, s..

16 Gamla rådhuset. Bildummer lp000 Byggade på fastighete Sile är uppförd på 00-talet och stades äldsta käda bevarade bostadshus. Bottevåige härrör frå 00-talets seare del och byggdes på med e våig i börja av 00-talet. Sile. Bildummer lp00000 Ibid, s..

17 Gamla Serafimerlasarettet på Oriokulle. Bildummer lp000 I Södertälje uppfördes uder 00-talets adra hälft ett lasarett på Oriokulle. Byggade är, förutom kyrka, stades äldsta käda stehus E agrar köpstad med Kallvattekurirättig Vid 00-talets börja hade Södertälje karaktäre av e agrar köpstad. Atalet ivåare i stade var 0. Närigslivet var av lite omfattig och de maufakturer som startats uder 00-talets seare del hade lagts er. Det som återstod av maufakturverksamhete efter sekelskiftet 00 var e del tobakslador och tobakslad. 0 Södertälje kaal började byggas 0 och var ett, för de tide, stort byggföretag. Kaalbyggadet pågick fram till och gav stades ivåare ikomster frå försäljig av material och ersättig för kost och logi. I börja av 00-talet blev kurorter, med utlädska brusorter som förebild, allt valigare i ladet. Södertelje Kallvattekurirättig öppades och förlades till Badparke. Badparke var e väl tilltage park för badgästera, med kall- och varmvattekurirättigar och societetshus. De sträckte sig över uvarade kvarteret Aske, Stadsparke och upp över adra sida Oxbackslede i Torekällskoge, Gelotte, 0, s Gelotte, 0, s.. Gelotte,, s.. Gelotte, 0, s.. Ibid. Ibid, s..

18 där sligrade promeadvägar alades. Vattet drogs frå Torekälla, e källa i höret Torekällgata och Dalgata. Mot e ljusare stadsmiljö 0 atogs Södertäljes brad- och byggadsordig. Huvudavsikte var att förebygga eldsvådor, me äve estetiska frågor beaktades. 0 stadfästes ya byggads- och bradordigar i Södertälje. De ya byggadsordige likade de tidigare me var mer omfattade. Måtte för yalagda gators bredd hade utökats, bostadshus av trä fick edast uppföras i två våigar och uthus i e våig. Kokad tjära fick ite avädas vid rödfärgige, istället skulle ma aväda rödfärg med vitriol eller aa ljusare färg. Geom byggadsordige sker e cetralstyrig av stadsmiljös färgsättig. Stade skulle ges e moderare, ljusare stadsbild. De förämsta byggadera låg utefter Storgata och Järagata och bestod fortfarade till största dele av tvåvåigshus i trä. Köpmäes hadelsgårdar låg krig stades huvudgata, Storgata, med butiker i bottevåige och bostad i de övre våige. Ie på gårdara fas uthus och stall. Köpmashuse var timrade, paelade och hade bruta tak. Stehuse i stade var ite måga. De fattiga bodde i små stugor i stades utkater. 0 Sörmladsgårde i kvarteret Boke är ett av stades bevarade hus frå tide. Byggade är trolige uppförd krig sekelskiftet 00 me har byggts om och till uder 0- och 0-talet. Sörmladsgårde. Bildummer lp000 Ibid, s.. Ibid. Ibid., s.. Gelotte, 0, s.,. Ibid, s Nordström, m fl,, s..

19 De två s k krigelstugora är ågra av stades få bevarade exempel på Södertäljes äldre ekla arbetar- och hatverkarbebyggelse. Krigelstugora. Bildummer lp Järväg och idustriutvecklig Omkrig 00-talets mitt började Södertälje utvecklas till e moder stad. Kurortes irättade, järväges dragig till Södertälje och de begyade idustriverksamhete kom att få stor betydelse för stades utvecklig. Befolkige ökade sabbt efter 00-talets mitt och 0 hade de fördubblats till 00 ivåare. I slutet av 0-talet började ma bygga västra stambaa förbi Södertälje. Järväge, som ivigdes 0, drogs till Saltskog söder om stade. E bibaa drogs fram till Södertälje Cetral. Med ytterligare e kommuikatiosled fick stade äu bättre förutsättigar för idustriell expasio. Nu förvadlades hatverksstade till e idustristad, me äve badirättige kom att dra fördel av de förbättrade kommuikatioera med huvudstade. Ekebergs vagsfabrik, som kom att få e avgörade betydelse för Södertälje, hade startats reda. Nu byggdes ya och större fabriksbyggader orr om kyrka vid Storgatas västra sida. köptes företaget upp av AB Atlas i Stockholm (i dag Atlas Copco), som var det första specialföretaget för järvägsmateriel i Sverige. Familje Ekeberg kom att bli stades främsta bakirer och de deltog i fiasierige av stades övriga idustriföretag. 0 Gelotte, 0, s.. Bergdahl-Nörby, m fl,, s. 0. Statioshuset i Saltskog ritades av järvägsarkitekte Adolf Wilhelm Edelsvärd, rivet. Gelotte,, s.. Gelotte, 0, s.. Gelotte,, s.. Nordström, m fl,, s.

20 0 startade e petrokemisk fabrik vid Framäs i söder och e tädstickfabrik öster om stade. I börja av 0-talet uppfördes ett bryggeri i Mälarhame som försåg Södertäljebora med öl, svagdricka och sockerdricka. E stabil efterfråga på bryggeriets produkter gjorde företaget till ett av de mest lösamma i stade. Åre 0- ökade idustris omsättig kraftigt och mella 0 och ökade befolkige frå till 0 persoer, vilket iebar e fördubblig på femto år. 0 Företaget Atlas hade alagt ett gasverk iom bolagets område. teckade Atlas ett -årigt kotrakt med stade som iebar leveras av gas till gatubelysige och Södertälje blev därmed e moder stad med gasljus. fattade fullmäktige beslut om stesättig av Järagata, Storgata samt delar av Saltsjötorget och Stora torget. Stesättige geomfördes med tuktad gatste, till trottoarera avädes hugge katste av grait. Kojukture svägde med e botteoterig. Äve Atlas drabbades och företaget lades er. hade dock Kugl. Maj:t beviljat Södertälje stapelfrihet i tio år mot att stade höll tullverket med lokaler. Saltsjötorgshame muddrades så att större fartyg skulle kua komma i. Uder 0-talet fortsatte upprustige av kajera vid Mare och Mälare. Södertälje återfick si ställig som sjöstad. Idustri och badorte präglar stade Efterfråga på bostäder och lokaler för hadel och idustri ökade. Stade, som stort sett behållit sitt utseede seda 00-talet, geomgick e sabb förädrig och utvidgades. Fabrikör Ekeberg hade uppfört arbetarbostäder i sambad med att de ya fabrike byggdes. Dessa räckte dock ite till uder 0-talets stora iflyttig och det uppstod e stor bostadsbrist. Äve sommargästera efterfrågade bostäder och rum och uder 0-talet växte y bebyggelse upp utaför cetrum, bl a på Oxbacke. Välbeställda stockholmare uppförde sommarvillor söder om badastalte. Villa Bellevue är e bevarad badortsvilla frå, uppförd i italiesk yreässas. fastställdes e y byggadsordig med högre ställda krav ä tidigare. Miimibredde för gator fastställdes till 0 fot, och det skulle fias räste och helst trottoar. Huse fick ite lägre täckas med äver, torv eller spå uta edast med tegel, skiffer, asfalt eller plåt. Väderkvarar och badstugor fick ite förekomma iom stade. 0 Byggadsstadga krävde att städera skulle upprätta e stadspla. Ibid, s. 0-. Ibid, s.. 0 Gelotte, s. Nordström, m fl,, s.. Ibid, s.. Ibid, s. -. Ibid, s.. Gelotte, 0, s.. Gelotte, s.. Nordström, m fl,, s. -. Ibid, s -. Ibid, s.. 0 Ibid, s.. Gelotte, 0, s..

21 E y stadspla för Södertälje utfördes av arkitekte Per Georg Sudius och fastställdes 0. Stade fick också e byggadsämd. Stades första flerfamiljshus i ste uppfördes på Järagata av Ekeberg. Tidigare hade dea typ av bebyggelse ite förekommit i Södertälje. Stades första flerfamiljshus i ste. Järagata. Bildummer lp000 Samtidigt med järväge, 0, ivigdes äve ett statioshus vid Södertälje cetral. Statioshuset ritades, liksom måga adra i ladet, av arkitekte Adolf Wilhelm Edelsvärd vid States Järvägars kotor. Statioshuse fick därför e stadardiserad plalösig med geomgåede väthall i mittepartiets bottevåig och expeditioslokaler i sidopartiera. Måga statioshus hade likartad utformig och Södertälje cetral har paralleller i Skåe. I kvarteret Skytte fis ett av stades äldsta flerfamiljshus i trä. Byggade är uppförd i två våigar i tidstypisk paelarkitektur, det vill säga omväxlade liggade och ståede pael, samt lövsågerier krig föster och vid takfot. Äve i kvarteret Vattumae fis e byggad av likartad utformig. Ibid, s. -. Ibid, s.. Ibid, s.. Gelotte, 0, s..

22 Gamla järvägsstatioe, byggd 0. Bildummer lp000 Hus i kvarteret Skytte (Saltsjögata ) frå. Bildummer lp0000

23 Torekällskola i kvarteret Saturus är stades första folkskola. De äldsta delara är frå. Torekällskola. Bildummer lp Nya företag etableras Frå till rådde lågkojuktur och ärigslivet utvecklades lågsamt. När Atlas lagts er fas det ite lägre ågo storidustri i stade. Stade förvadlades åter till e hatverks- och småidustristad. hade det fuits över 00 idustriarbetare, edast hälfte. På grud av det miskade skatteuderlaget tvigades stadsfullmäktige att lägga fråga om framdragade av vatteledigar på is. Stade satsade på turistverksamhete, Södertälje som badort och ett hotellprojekt. Periode -0 iebar bättre kojukturer och flera ya företagsetablerigar. Sveska jutevävsfabrike var e av de största, där måga av de aställda var kvior. 0 var Sveska Jute stades ledade idustriföretag. Äve tädsticksfabrike var e kvioidustri.. Stades hamikomster ökade. Stapelfrihete, det vill säga rätt till hadel och sjöfart med utladet, gjorde stade till sjöstad på allvar med fuktiosduglig export- och importham. Scaia Vabis har si bakgrud i Vagfabriksaktiebolaget i Södertelje (Vabis) som startade. Företaget producerade järvägsvagar och järvägsmateriel. Södertälje Verkstäder, startat, tillverkade samma typ av produkter. startade Sveska Cetrifugaktiebolaget e tillverkig av separatorer. Alla ya arbetstillfälle medförde e stor iflyttig till stade, år 00 fas 00 ievåare. 0 De saitära förhål- Nordström, m fl,, s.. Nordström, m fl, s.. Ibid, s. Ibid. 0 Gelotte, s..

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 7 (7) Södertälje stadskärna

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 7 (7) Södertälje stadskärna Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 7 (7) Södertälje stadskärna Förord Delrapporten om Södertälje stadskärna utfördes som en del av den stadsmiljöanalys gjordes inför arbetet med projektet

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

vårt nya hem bomässan 2012

vårt nya hem bomässan 2012 Om ågra år kommer 7 000 persoer bo här i lägeheter och radhus i ya promeadstade Aedal. bomässa 2012 vårt ya hem Höga fösterpartier, eorma badrum me i övrigt väl utyttjade ytor. Så ser tredera ut för dages

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Iveteriges struktur Metod 3 Ytterehöra

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan STOCHOLM, SEGELTORP RÅVI Hemtrevliga villakvarter söder om sta OMTYCTA SEGELTORP får ett efterlägtat tillskott med Borätts ya område, råkvik. Som ett välkommet utropstecke ligr de 26 kedjevillora och 12

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER 5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER Karugi Tore älvdal För delar av kommue redovisas här åtta fördjupade översiktsplaer. Dessa omfattas av Haparada cetralort, Säivis, Vuoo och Salmis, Seskarö,

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

REKORDÅRSBEBYGGELSE = KULTURARV! BRF MASTHUGGET FASADMÅLNING PARALLELLT UPPDRAG 2010-09 - 24

REKORDÅRSBEBYGGELSE = KULTURARV! BRF MASTHUGGET FASADMÅLNING PARALLELLT UPPDRAG 2010-09 - 24 REKORDÅRSBEBYGGELSE = KULTURARV! BRF MASTHUGGET FASADMÅLIG PARALLELLT UPPDRAG 2010-09 - 24 DÅ U SE AMBITIÖST FÖREDÖME FULT BOSTADSOMRÅDE? K-MÄRKT OCH TREVLIGAST I STA! Bostadsbyggandet spelade en viktig

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer