8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 Djurpark. 1. Åmanska parken 2. Museiparken 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkoplan 6. Norra Ringgatan 7. Plantaget"

Transkript

1 PA R K VA N D R I N G I A L I N G S Å S

2 9 Nolhaga slott 13 Nolha sväge Prästgård 7 ga all é 8 Djurpark Ishalle Nolhalla 6 Christiae kyrka Norra R iggata ggata Färgare 5 Drotti gata 12 Aligsås rådhus 4 10 Kugsg ata 8. Brushusallé 9. Brusparke 10. Alströmersgata 11. Järtas park 12. Lillå 13. Nolhaga 2 Södra R iggata Aligsås kulturhus 1 Järvägsstatio iggata ta Rigg a trömga ta Östra R 1. Åmaska parke 2. Museiparke 3. Lilla torget 4. Stora torget 5. Kyrkopla 6. Norra Riggata 7. Plataget Norra S 3 Västra PA R K VA N D R I N G I A L I N G S Å S Nygata Affärshuset Storke Plagata Estrad Aligsås 12 11

3 1 Å M A N S K A PA R K E N Åmaska parke ligger cetralt vid hotellet, järvägsstatioe, K ulturhuset med bibliotek och Estrad Aligsås. Parke ivigdes i s ambad med Lights i Aligsås 2013, efter e omfattade ombyggatio. Det är e grö m ötesplats, med vackra karaktärsträd, platerigar, effektbelysig och öppa stråk. I parke fis ett atal trädarter represeterade. Några exempel är alm, lid, hästkastaj, k aukasisk vigöt, skogsek och gikgo. Framför Kulturhuset står kostverket Pyramidalt som är gjord av kostäre Rolad Adersso Kostverket var först placerat vid Nolhaga slott. Parke var e privat trädgård ia de blev e del av Aligsås busstatio. I börja av 1990-talet flyttades busstatioe frå dea plats till väster om järvägsstatioe. Uder våre 2013 fattade samhällsbyggadsämde beslut om ytt am på parke, som tidigare kallades Hotellparke. Parke heter u Åmaska parke. Kvarteret Badvävare, som ligger itill parke, ägdes frå 1860-talet till 1950-talet av e familj som hette Åma. De ägde äve gröområdet i söder, uvarade Åmaska parke, som i folkmu då kallades Åmas park. 2 M U S E I PA R K E N Museiparke ligger cetralt i Aligsås itill Lilla torget och museet. Parke katas mot omgivade gator av stora hästkastajer, häckar av avebok och idegra. I orra dele av parke fis blomsterrabatter, med lökväxter och sommarblommor som varierar frå år till år. I parkes mittparti fis e korsgåg platerad. Mitt i dea står Erik Grates brosskulptur Våre. Alströmerska magasiet byggdes på 1730-talet, av Joas Alströmer, som magasi för maufakturverkets varor. I kvarterets ordvästra hör låg Roempkes villa, vars privata trädgård var beläge där museiparke ligger u. Stade förvärvade 1917 kvarteret med Alströmerska magasiet och villa. Villa revs Museiparke är allmä park seda mitte av 1920-talet. De ställdes i ordig i sambad med museet irättades i Alströmerska magasiet. Parke var då e riktig fipark med rosrabatter och sommarblommor. Museiparke byggdes om till följd av familje Moladers kostdoatio till Aligsås stad Skulpture Våre placerades då itill e lite fotä i de orra dele av parke, ia de blev flyttad och placerad mitt i parke där de fortfarade står.

4 3 LILLA TORGET 4 STORA TORGET Båda torge och e del omgivade gator byggdes om år Lilla- och Stora torget fick då e ehetlig iramig av oxel, Sorbus itermedia. Torget är omgivet av kulturhistoriskt itressata byggader, däriblad det rosa huset på torgets västra sida som är Aligsås rådhus och Hedés läga som sträcker sig lägs torgets östra sida. Ner mot å vetter e bred trappa av grait som flakeras av platerigar på ömse sidor. Blomsterskola Flora Dekor gör, seda ett atal år tillbaka, vårarragemag på dessa ytor. Dessa ersätts seare av kommues sommarblomsplaterigar. Trappa kom till vid ombyggade som slutfördes 2003 och aväds flitigt av aligsåsbor soliga dagar. I Lilla torgets ordöstra hör ligger Speakers corer som ivigdes Take är att detta ska ses som e mötesplats som uppmutrar till samtal, diskussio och dialog. De kostärliga utsmyckige på talarpodiet är gjord av keramiker Åsa Berdtsso. Precis itill står e brosbyst av idustrimae Charles Hill som startade Aligsås Bomullsväfveri Byste placerades här i sambad med att torge ivigdes höste Byste av Alströmer ivigdes 2 jui De är uppförd av Aro Sadberg. Iitiativtagare till statys tillkomst var ladsfiskal Gustav Nilsso och de dåtida ägare av Nolhaga slott, Claes Adelsköld. De startade e isamlig som bekostade staty. Nedaför staty växer vår- och sommarblommor samt på ömse sidor om trappa som vetter mot Lillå. På Stora torget låg stades markadsplats. Ä idag har ma markad här. Varje osdag och lördag kommer markadsståde fram. När Lié besökte Aligsås 1746 skrev ha att gator och torg var raka, fia och stesatta. Av detta ka ma ata att Stora torget reda då var stesatt. Fattighjoe hade till uppgift att resa ogräs mella steara. På 1750-talet tillkom Lilla torget som plats me iordigsställdes ite förrä på 1860-talet. Urspruglige var det e sakmark itill Lillå. Torget var uppställigsplats för bussar till de omgivade ladsbygde fram till 1965, då det byggdes om. Sydost om Stora torget, på höra, låg e trädgård tillhörade kv. Kroa. Här fis idag Kattparke med sittmöjligheter itill prydadsaplar och blomsterrabatter. Äve dea gjordes om 2002.

5 5 KYRKOPLAN Kyrkopla ligger cetralt i aslutig till stadskyrka, Christiae kyrka. Kyrkopla omges av e rad med lidar. På parkes cetrala yta växer almar och löar varav två av dessa är rödbladiga. Strax söder om kyrka fis Joas Alströmers grav med e miesste iaför e gjutjärsihägad. Nuvarade kyrkopla var kyrkogård fram till 1843 då de ya kyrkogårde orr om Norra Riggata togs i bruk. Då frilades platse krig kyrka och de fick då si uvarade utformig. Kyrkoplae var ihägad med ett gjutjärsstaket fram till Stadskyrka beäms Christiae Kyrka efter drottig Kristia och byggdes De ihägade kyrkogårde vette mot Drottiggata. På de övriga sidora gräsade kyrkogårde mot bebyggda tomter och ett par ladugårdar. Trolige var kyrkogårde e av de få platser i stade som hade träd på 1700-talet. Att platera träd på adra platser ä på kyrkogårdar och att alägga parker ie i städera blev ite valigt förrä vid 1800-talets mitt. År 2003 byggdes ett församligshem till på kyrkas ordvästra sida. Arkitekt till de ruda byggade är Carl Nyré. 6 N O R R A R I N G G ATA N På väg er mot Norra Riggata frå Plataget passeras Stadskyrkogårde, det område som förr kallades för Lilla Plataget. Marke avädes fram till 1834 för odlig av färgväxter. Träd Gåg- och cykelväge lägs Norra Riggata går geom e lidallé. Allé utgör gräse mella de geuia rätvikliga stadskära och det som byggts ut orr om dea. Träde har beskurits hårt för att miska krovolyme. Lidaras åldrar varierar. Öster om Brushusallé, utaför församligshemmet, står två stycke ekar, som är betydligt äldre ä lidara. De ea ekes stamomfåg är drygt 4,5 meter. Norra Riggata är tillsammas med de adra Riggatora (Östra-, Södra- och Västra Riggata) e del av e tidigare iramig av stadskära. På J. Forsells karta över Aligsås frå 1761 var alla dessa gator prydda med alléträd. Det är dock oklart om alla träde verklige har varit platerade. Idag fis bara de orra allé kvar och e del träd lägs med Södra Riggata.

6 7 P L A N TA G E T Plataget är e av Aligsås stadsparker och ligger precis orr om stadskära. Platagets stora vackra träd består främst av bok. Mitt i parke fis e öppe plats som katas av pererabatter med idegrashäckar som fodvägg. Mitt på dea plats fis e fotä som är gjord av stehuggare Likas frå Aligsås. Här fis också ett schackspel. I orra dele av parke fis Solhöra med ett litet lusthus, så kallad gazebo och kostverket Solstråle. Här växer e del av de växter som odlades i Plataget vid Liés besök i Aligsås Solhöra alades Flera olika arter av björk fis platerade i området öster om schackspelet, blad aat himalaya- och kopparbjörk. Äve Sveriges riksträd, oräsbjörke, Betula pedula Dalecarlica fier ma här. Stora exemplar av europeisk lärk, Larix decidua fis i parke (blat aat orr om Solhöra) samt olika arter av lö såsom ask-, koppar-, tysk- och silverlö. Blad de mera ovaliga trädartera återfis katsura och gikgo. I parkes östra del ligger e lekplats, som är värd ett besök äve är det blivit mörkt då de är upplyst i olika färger. Nere lägs Säveå fis e upprustad gågväg som går mella Platagebro och Nolhagabro via de ya bryggpromeade. Vid Platagets huvudetré mot Nolhagagata fis e sommarblomsrabatt som varje år plaeras och plateras av ågo ibjude gäst. Först ut var Varbergs kommu med sia berömda kaktusar Då Aligsås fick stadsprivilegier 1619 var Plataget e del av ett område, som kallades Höegärdet. Markområdet låg orr om stade och begräsades åt orr av Säveå. Uder Alströmers tid ( ) odlades här tobak kallades området Tobaksplatage i latmäterihadligara. Färgväxter odlades på de yta där Stadskyrkogårde ligger idag och de kallades då för Lilla Plataget. Ordet platage är fraskt och betyder odlig eller platerig. Fredrik Rutger Järta doerade Plataget till Aligsås stad år Järtas vilja var att parke skulle avsättas för stadsbora att promeera och förlusta sig i byggdes Epidemisjukhuset i parkes östra del. Byggade fugerar idag som vadrarhem. Dages Platage med gågvägar, stora träd och vattekost är vad som kvarstår av de park, som tillkom uder talet. På de tide fas här både musikpaviljog och uteserverig. Parkes återivigdes 1996 efter ett par års restaurerig. Kuriosa På gräsyta söder om Nolhagagata, sydväst om Platagets huvudetré, står e bok med ett hål geom stamme. Förr trodde ma att det gick att rädda bar frå egelska sjuka, om ma torsdagsätter är måe stod i y drog dem geom detta hål.

7 8 BRUNNSHUSALLÉN 9 B R U N N S PA R K E N Vadrige er till Brusparke frå Norra Riggata går geom Brushusallé. Brusparke är e lite grö oas i e säka i aslutig till Säveå. Parke alades uder Träd 1820-talet som promeadpark för brusgäster, som kom hit för att dricka det hälsosamma vattet frå e källa i parke. Brushusallé totalrestaurerades Då platerades ya träd för att bilda e bladallé beståede av skogslö, dubbelblommade hästkastaj, rödek och alm. E bladallé iebär att det är olika sorters träd som igår, och ite bara e art som vi är mer vaa vid att se idag. Precis ia ma går i i Brusparke passerar ma det gamla Brushuset. Allé platerades i sambad med byggatioe av Brushuset. Gamla foto visar att allé, som var e bladallé, gick över öppa fält. Växter i parke Brusparke är uppbyggd krig e dubbel allé med alar. Området är sakt och e utmärkt miljö för fuktälskade växter. Äve växter som föredrar lågt ph-värde trivs här, exempelvis rhododedro. Vallara som iramar parke har tidigare utgjort stradbrikar. Här växer blad aat björk, alm, ask, hägg, al och lö samt azaleor och rhododedro. I sydvästra dele av parke fis ett vattefall som katas av perea blommor. I parkes cetrala del fis äve ågra löar, rö, sälg och pil. På försommare blommar sköldbräcka och smörboll ere vid stradsliga och seare på sommare går stådse i blom. Strutbräke som är e frodig ormbuke trivs också här. Brusverksamhete pågick till 1860-talet. Brusbolaget upplöstes 1918, då parke öppades för allmähete. Vattesystemet i parke påmier om att området e gåg varit e sliga av Säveå. Uder slutet av 1960-talet alades vattefall och platerigar som delvis fis kvar idag.

8 10 A L S T R Ö M E R S G ATA N E allé med stadsbyggadsideal frå mitte av 1800-talet. Träd Gata katas av lidar. Norr om Kugsgata alades bilparkerig mella träde. De dåliga livsbetigelsera för trädes rötter har medfört att de svårt skadade gamla lidara uder bytts ut mot e smalkroig variat av lid Tilia cordata Erecta. Dea lid lämpar sig för tråga gator där krovolyme ite får bli för omfattade. Marke har alagts så att träde fått bättre levadsvillkor. Söder om Kugsgata står gamla lidar kvar. 11 J Ä R TA S PA R K Järtas park återivigdes höste Parke öppades då upp ut mot gågstråket på Kugsgata. I gräse mot Kugsgata växer e stor gammal pyramidek. I aslutig till gata fis vattekostverket Ägget. På gräsovale växer e stor blodlö. I de södra dele av de lilla parke växer körsbärsträd, alm och lid. Lägs Kugsgata står e rad med rudoxlar. Mitt i parke fis e brosskulptur Lek med boll. Skulpture är gjord av Åke Thorblad. Vid 1800-talets mitt utvecklades ett stadsbyggadsideal som med sia breda, trädplaterade gator ka beteckas som boulevardstade. Det viktigaste skälet till att dessa gator alades var behovet av bradgator i de tättbebyggda trästädera. Behovet fastlades i Byggadsstadga för Sveriges städer år De har haft stor betydelse för plaerige och trädplaterige uder dea tid i de sveska städera, däriblad Aligsås. Alströmersgata är ett sådat exempel. Området brukades som äg, åker eller kålgård De tillhörde stade och låg direkt utaför östra ifarte. I slutet av 1870-talet var det ödvädigt att utvidga stade åt både öster och väster flyttade hovrättsrådet Fredrik Rutger Järta till Aligsås. Ha köpte ett hus i höret Östra Riggata Kugsgata och e ihägad jordlott beläge mitt för boigshuset. När Järta avled 1882 hade ha förutom Plataget också testameterat dea jordlott till stade som allmä park. Fram till 1904 brukades marke som markadsplats för blad aat kreatur, e gåg i måade, därefter som idrottsplats fram till 1910.

9 12 LILLÅN Idag ka ma följa Lillå hela väge frå sjö Gerdske fram till där de myar ut i Säveå. Platse där Lillå myar ut i Säveå heter Luget. Växter lägs å Träd som växer utmed å lägs Södra Riggata, Färgaregata och Norra Strömgata är blad aat lid, lö, hästkastaj och hybridalm - Ulmus x holladica Lobel. I åkröke (vid korsige Färgaregata och Norra Strömgata) fis e platerig med sittplatser, här blommar blad aat tidlösa (likar krokus) på höste. Ia Lillå myar ut i Säveå passerar du Pumphuset, e byggad i tegel där det pumpades dricksvatte frå e bru till aligsåsara för över hudra år seda. Lillås egetliga am är Gerdska ström. Fram till börja av 1700-talet sligrade sig å fram mella dyiga sträder. Stesättige och rätige av Lillå utfördes trolige mella 1726 och Å har haft stor betydelse för stadslivet. Arkivkällora berättar hur kviora tvättat i å, hur bare metat mört och familjera vitertid gått till å för att mata ädera. Å avädes tyvärr läge till att forsla bort stades avfall då flera avloppsledigar hade sitt utlopp direkt i å. Lägre tillbaka har å saolikt haft stor betydelse som trasportled. 13 NOLHAGA Nolhaga, som är Aligsås första alagda park är e uppskattad grö oas. Mitt i parke fis e rak axel som går frå Nolhaga slott er geom parke till Säveå. I aslutig till dea strikta axel sligrar sig parkgågara i egelsk parkstil. Nolhaga park är till si utformig e romatisk egelsk park med fraska och italieska stildrag. Framför slottet fis e fotä med e skulptur i folkmu kallad Smegubbe, de föreställer Atlas som bär hela himlavalvet på sia axlar. På högra sida i börja av parke står två stora graitblock vid am Twisted sisters av Christia Moti. De stora tillgäglighetsapassade lekplatse ivigdes Gräsmattora rutom ibjuder till pickick, lek och avkopplig för alla. Strax itill ska e samligsyta med ett större väderskydd samt fler sitt- och grillplatser aläggas höste I orr fis Nolhagabergs aturreservat som sträcker sig frå sjö Mjör och i mot cetrum. Här går stigar ma ka följa och lägst upp fis e utsiktplats. I Nolhaga djurpark fis djur av utrotigshotade latraser och i bares latgård ka bare se djure på ära håll.

10 NOLHAGA, FORTS. Väster om Nolhagaparke fis ett koloiområde som bildades Följer ma Nolhagaallé ut mot Mjör kommer ma till Nolhagavikes aturreservat vars stradägar hålls öppa av betesdjur. Frå fågeltoret i vike ka ma observera e mägd olika fåglar och se ut över sjö. Här fis äve e alskog, i folkmu kallad Kogo, som i stort sett är lämad att sköta sig själv. Joas Alströmer köpte Nolhaga gård och agräsade egedomar Alströmer började odla upp marke i stor skala. På de ya åkrara odlades e mägd ya sädesslag, foder-, färg- och fabriksväxter, potatis och tobak. Carl vo Lié beskriver frå si västgötaresa 1746 följade: Flera tuse främmade amerikaska, egelska, hollädska och tyska löf- och barrträd varav måga voro okäda i Sverige, me kude bliva yttiga för riket. Frå Skåe hämtades sju tuor med bokötter som såddes framförallt på Nolhagaberg. Av dessa fis måga exemplar kvar. Gågstige frå stade förvadlades av Alströmer till e vacker allé av platerade lövträd. Joas Alströmer var först i Sverige att odla potatis för matbruk och spred kuskap om potatis och potatisodlig. Potatise odlades uppe på Nolhagaberg mella klippora som fylldes med jord. Potatis kallades vid dea tid olor i Aligsås, ett am som ases härröra frå Alströmers Nolhaga. Alströmer odlade äve tobak på sia ägor. För att möta efterfråga på pipor startade ha ett kritbruk för tillverkig av kritpipor. Det är Claes Adelsköld som till stor del har skapat parke vi har idag. Adelsköld var järvägsbyggare, riksdagsma och författare förvärvade ha sitt bardomshem Nolhaga. Vid tillträdet fa ha att egedome hade förfallit. Det gamla bostadshuset frå Joha Alströmer revs och 1880 lät Adelsköld uppföra Nolhaga slott efter ritigar gjorda av göteborgsarkitekte Adria Pettersso. Det är e patriciervilla i italiesk yreässasstil. E hektisk tid av upprustig av parke följde. Efter ågra års omfattade arbete förvadlades parke och trädgårde till e gröskade oas. Till stor del är det Adelskölds förtjäst att Nolhaga park blivit omskrive för si sköhet. Aligsåsbora var välkoma att lustvadra både på berget och i parke itill slottet. På kaalera köllera lade sig ise tidigt och låg kvar läge. Här åkte ma mycket skridsko. Parke blev allmä är Aligsås stad köpte slottet och parke Syftet var att göra Nolhaga park till e folkets park e grö oas till aligsåsboras glädje och ytta. Kuriosa I börja av parke på höger sida växer e bok och e ek tätt sligrade itill varadra. I folkmu kallas de för Adam och Eva, eller Kal och Ada.

11 PARKVANDRING I ALINGSÅS Park & Natur Mer iformatio fis på kommues hemsida:

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Återuppbyggandet. JOHAN Ny stadsplan? Ska det vara nödvändigt? AMANDA Kan vi inte bara bygga upp våra hus igen på tomterna där dom stod?

Återuppbyggandet. JOHAN Ny stadsplan? Ska det vara nödvändigt? AMANDA Kan vi inte bara bygga upp våra hus igen på tomterna där dom stod? Återuppbyggandet 1 Återuppbyggandet Det är 1864. Ronneby ska byggas upp igen efter stadsbranden. Lantmätare Carl Leopold Slöör (1816-1893) och hans sekreterare, löjtnant Tjäder, drar upp riktlinjerna för

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård.

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård. SLINGAN Natur- och kulturstig på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde Runt Slingan finns information om områdets långa historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Det finns information om växter och

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921.

SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921. Skånes största träd SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921. Inte minst på stora träd. De är av skiftande kvalitet, tagna av olika fotografer under 100

Läs mer

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND BETLEHEMS STJÄRNA TEXT: Viktor Rydberg (18281895). Svesk författare, föreläsare, riksdagsma, kulturkritiker och rofessor vid Stockholms högskola. 1877 blev Rydberg medlem av Sveska

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

En skärgårdsdröm Ett gammalt sommarställe har efter en totalrenovering fått ett helt nytt uttryck och blivit ett sommarnöje för flera generationer.

En skärgårdsdröm Ett gammalt sommarställe har efter en totalrenovering fått ett helt nytt uttryck och blivit ett sommarnöje för flera generationer. En skärgårdsdröm Ett gammalt sommarställe har efter en totalrenovering fått ett helt nytt uttryck och blivit ett sommarnöje för flera generationer. Text Kajsa Ihre foto devis bionaz 086 [xxxxx xxxxxx xxxxx]

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle Gavleån En ren kraftkälla för Gävle Att beskriva Gavleån som Gävles blå pulsåder är ingen överdrift. Från Gavleån får vi delar av vårt rena dricksvatten och en källmärkt energi. I vattnen leker fisken

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning sid 3. Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala. Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup

Innehållsförteckning. Inledning sid 3. Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala. Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup Trädplan 2008-04-11 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Utbyte av träd i alléer sid 4 Svedala Utbyte av träd i alléer sid 12 Klågerup Utbyte av träd i alléer sid 14 Bara Bilaga 1 Översiktskarta, utbyte

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden Gestaltningsprogram Kavallerivägen/Rissneleden 2013 03 27 Inledning BAKGRUND Planering för sydvästra Rissne har pågått i flera år. Området är utpekat som ett förändringsområde i Fördjupad översiktplan

Läs mer

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Faktasammanställning Kvarnholmen 2:5 Nicholas Nilsson KALMAR LÄNS MUSEUM Kulturhistorisk studie 2009:2 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Platsen för bastionen

Läs mer

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER Året runt i Båstad VAR: Centrala Båstad LÄNGD:Ca9km TERRÄNG: Lätt PARKERING: Båstad torg MARKERING: Gröna målade äpplen Året runt i Båstad Ca9km Välkommen till en

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Sundsvalls vardagsrum

Sundsvalls vardagsrum Sudsvalls vardagsrum Sudsvalls stestad förädras och förbättras För att stärka besöksärige och utveckla trivsel och trygghete i Stesta utvecklar vi allas vårt Sudsvalls vardagsrum för att bli mer attraktivt

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför?

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför? INNEHÅLL 4 INTRODUKTION - sammanfattning Projektmål Lokalt sammanhang Lokala utvecklingsmål 6 VARNHEM Klimatförändringar Ekoby - vad och varför? 12 EKOBYN Funktioner Designkriterier 16 23 27 Illustrationsplan

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 SVEA RIKE En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 PRESENTATIONSVISA 1. Vi vill här presentera för Er ett avlångt land, som har rätt många delar, vi kommer hand i hand. Här nere, där bor

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

H A N D E L S H A M N E

H A N D E L S H A M N E vståndet i antal rum som måste passeras ligger till grund vid beräkningen av den rumsliga integrationen och inte avståndet i meter mellan de olika rummen (ordström, 2004, s. 31). är skiljer man på global

Läs mer

Så här påverkar du din stadsmiljö

Så här påverkar du din stadsmiljö text och idé Sara Danielsson foto Sara Danielsson Hendrik Zeitler Lars Johansson grafisk form Karolina Westenhoff www.goteborg.se/tryggaremanskligare Så här påverkar du din stadsmiljö Tips för dig som

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Gunnesboskolan Övre F-5 nov 2015 Vattenlek, odlingslådor och insektslockande åtgärder Rapport med redovisning och utvärdering

Gunnesboskolan Övre F-5 nov 2015 Vattenlek, odlingslådor och insektslockande åtgärder Rapport med redovisning och utvärdering Gunnesboskolan Övre F-5 nov 2015 Vattenlek, odlingslådor och insektslockande åtgärder Rapport med redovisning och utvärdering Bakgrund: Gunnesboskolan Övre har renoverats under vintern 2014/2015, vilket

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

s. 1 isarno 20 1 5-1 0-1 6 / M a r k a n v i s n i n g s täv l i n g / k v n y s tava r e n / e s k i l s t u n a ko M M u n i s a r n o

s. 1 isarno 20 1 5-1 0-1 6 / M a r k a n v i s n i n g s täv l i n g / k v n y s tava r e n / e s k i l s t u n a ko M M u n i s a r n o s. 1 s. 2 I n pa s sn i n g i o m g i va n d e s ta d sbyg g na d s s t r u k t u r Förslagets volymer inspireras av karakteristiska drag i omgivningen; en byggnadskropp dras in från gatulivet för att

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Detta foto av Annie Wallén från år 1913 visar dragvägsmurning utmed Österlånggatan vid Riddaregatan. Innovatums bildarkiv, bild nr TBTK-006-392, år

Detta foto av Annie Wallén från år 1913 visar dragvägsmurning utmed Österlånggatan vid Riddaregatan. Innovatums bildarkiv, bild nr TBTK-006-392, år Detta foto av Annie Wallén från år 1913 visar dragvägsmurning utmed Österlånggatan vid Riddaregatan. Innovatums bildarkiv, bild nr TBTK-006-392, år 1916. Innovatums bildarkiv, bild nr TBWG-003-077d, år

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Välkommen till Artillerigatan 33A

Välkommen till Artillerigatan 33A Välkomme till Artilleri A Möjlighet a hyra lokaler frå m² upp till m² Artilleri A v. Tyge Modera och represetiva lokaler på Artilleri A Med si uika arkitektur, geerösa khöjd och stora ljusisläpp välkomar

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

Lekplatser i Dalby. Till politiker och kommunala tjänstemän med lekplatsansvar.

Lekplatser i Dalby. Till politiker och kommunala tjänstemän med lekplatsansvar. Lekplatser i Dalby Till politiker och kommunala tjänstemän med lekplatsansvar. Föräldralediga dalbypappor träffas måndagar 9:30 på allaktivitetshuset med sina barn och umgås. Det har diskuterats allmänt

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Rinkebydalen, Stockholm

Rinkebydalen, Stockholm Rinkebydalen, Stockholm Hur man gör det möjligt att åka moped till Rinkeby, bekämpar segregationen, bygger ett badhus och samtidigt skapar nya bostäder. 19 APRIL 2013 Reviderad 11 augusti 2014 Andersson

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr 48mars 2012 Pris 25 kr Amada Söderlidh Jag har tidigare i»på Ljuge«berättat om de Söderlidhska gårde i Skaör. Gårde var i de Söderlidhska släktes ägo frå 1823 fram till brade 1921. De sista av de Söderlidhska

Läs mer

STOCKHOLMS STADION UTREDNING 2009-03-25. OS-Invigning 1912.

STOCKHOLMS STADION UTREDNING 2009-03-25. OS-Invigning 1912. STOCKHOLMS STADIO UTREDIG 2009-03-25 OS-Invigning 1912 IEHÅLLSFÖRTECKIG s1 s2 s3 s4 s5 s6 Situationsplan - 1:2000/A3 Byggnadsminnesförklaring Befintlig situation - plan och sektioner 1:1000/A3 Befintlig

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

En källare med tradition

En källare med tradition Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:39 En källare med tradition Mynthuset åter aktuellt Antikvarisk kontroll RAÄ 232 Jarl 5 Västerås stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland

Lingonskogen. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad och socken, Uppland Arkeologisk utredning Lingonskogen Särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Sundbyberg 2:, Sundbybergs stad och socken, Uppland Rapport :56 Kjell Andersson Arkeologisk utredning Lingonskogen

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer