Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan 2012 Åstorps kommun"

Transkript

1 Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011

2 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv... 8 Bostäder och befolkigsutvecklig... 9 Riksitresse i kommue Jord- och skogsbruk Trafik och kommuikatioer Natur och miljö Kosekvesbeskrivig Det här är e kortversio av samrådsförslaget. Läs mer på eller besök vårt Medborgarkotor, Storgata 7, Åstorp. Översiktspla 2012 för Åstorps kommu -samrådsversio Politisk styrgrupp: Roy Sadberg (s) kommualråd, Ulf G. Persso (m) oppositiosråd, Sve Berli (s) ordf. BM, Guilla Karlsso (s), Reio Persso (s), Begt Sebrig (m), Katria Dakouri (m), Potus Pålsso (m), Has-Igvar Jösso(c) samt Are Malm (c). Övriga deltagade tjästemä: Claes Jarlvi - kommuchef, Mikael Fors - chef samhällsbyggadsehete, Lea Röig - stadsarkitekt, Lida Svederberg - plaarkitekt, Aders Arosso - miljösamordare. Projektledig och asvarig för översiktsplaarbetet: Joha Mogese, arkitekt SAR/MSA

3 Bakgrud - Vad ska e översiktspla iehålla? I varje kommu ska det fias e aktuell översiktspla som omfattar hela kommue. Översiktsplae är ite bidade, me de ska visa kommues viljeiriktig då det gäller markavädig och utvecklig och hur kommue vill skydda värdefulla bebyggelsemiljöer och aturområde; hur ma vill att järvägar och vägar ska förädras för att apassas till kommues plaerig; hur översiktsplae påverkas av de atioella och regioala miljömåle och mycket mera. De översiktspla som gäller i dag atogs av kommufullmäktige och är därför ite aktuell. Översiktsplae behöver alltså omarbetas och det arbetet har u påbörjats. Det fis e styrgrupp för översiktsplae som består av åtta beslutade politiker och fem tjästemä: KS-ordförade Roy Sadberg (s) ordförade, oppositiosråd Ulf G. Persso (m), Bygg- och miljöämdes ordförade Sve Berli (s), Guilla Karlsso (s), Has-Igvar Jösso (c) samt Are Malm (c), Begt Sebrig (m), Katria Dakouri (m). Potus Pålsso (m) är ersättare me har deltagit som beslutade vid fem sammaträde vid ordiarie ledamots fråvaro. Reio Persso(s) har ersatt Guilla Karlsso vid två tillfälle. Tjästemä (ej beslutade): Claes Jarlvi, kommuchef; Mikael Fors, samhällsbygadsehets- chef; Lea Röig, stadsarkitekt; Aders Arosso, miljöchef; Lida Svederberg, plaarkitekt samt Joha Mogese projektledarearkitekt och asvarig tjästema. Styrgruppe har haft åtta protokollförda sammaträde då godkäadebeslut fattats om olika delavsitt i översiktsplae. Slutligt godkäade beräkas fattas av kommufullmäktige höste 2012 efter samråd och därefter utställig uder två måader då mydigheter, orgaisatioer och allmähet har möjlighet att läma sypukter på och påverka översiktsplaes slutliga utformig. Översiktsplae har stor strategisk betydelse i kommues itera verksamhet me är också mycket viktig för att kommuivåara och adra som har itresse av kommue ska veta hur kommue plaerar för framtide och hur det ka påverka kommues olika delar. Samråd krig Översiktspla 2012 Samråd krig detta förslag sker uder periode 17 oktober till 12 december Ibjuda att delta i samrådet är Lässtyrelse i SKåe lä, grakommuer, statliga orga och adra berörda me framförallt kommuivåara. Syftet är att stimulera till e diskussio krig kommues framtid med möjlighet för alla att läma sypukter. Uder samrådstide kommer kvällsmöte hållas i kommues samhälle, mer ifo se Läma dia sypukter seast de 12 december till: Åstorps kommu, Samhällsbyggadsehete Storgata 7, Åstorp e-post: Översiktspla 2012-kortversio 3

4 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe. I kommue bor kappt ivåare. I Skåe bor cirka ivåare, d v s Åstorp är e lite del av Skåe. Kommue har cirka 1,2% av Skåes befolkig. Åstorps yta är 93 km 2 -äst mista kommue i Skåe. Skåes yta är km 2 vilket iebär att kommues yta är 0,85% av Skåes yta! I de tio ordvästskåska kommuera bor det cirka ivåare. Varje dag pedlar mer ä ordvästskåigar över kommugräs för att komma till sitt arbete. I Åstorps kommu är ettoutpedlige cirka 700 vilket iebär att det 700 fler som pedlar frå kommue för att komma till sitt arbete ä som pedlar till kommue för att arbeta. Husprisera är högst ära kuste och sjuker kraftigt är ma kommer i i ladet. I vår kommu är husprisera högre ä i kommuera öster om oss. Kommues attraktioskraft ligger i ärhete till Söderåse, ärhete till Helsigborg, de mycket goda kommuikatioera med tåg och buss samt bra skolor och e bra uppväxtmiljö för bare. Kommue är i första had attraktiv för villabyggare. Kommue är i hög grad beroede av si omvärld. Äve om Åstorp är e ege kommu måste vi fia vår roll blad de skåska kommuera. Varje kommus översiktspla måste apassas till vad som plaeras i omgivade kommuer - aars blir översiktsplae ite realistisk och avädbar i de kommuala verksamhete. Det fis 33 kommuer och mer ä 300 tätorter i Skåe. I syerhet i västra Skåe ligger samhällea ära varadra. I Åstorps kommu fis det tre tätorter; Åstorp- Nyvåg med cirka 9400 ivåare, Hyllige med cirka 2200 ivåare och Kvidige med cirka 1900 ivåare. På ladsbygde bor cirka 1350 ivåare. Uppskattigsvis fis det 300 fritidsboede i kommue, framför allt på Söderåse. Helsigborg Ägelholm Örkelljuga Helsigborg Helsigborg Åstorp Bjuv Klippa Hässleholm Ladskroa Svalöv Kristiastad Malmö Lud Trelleborg Ystad 4 Översiktspla kortversio

5 Utveckligsstrategier 1. Tillväxt Översiktsplae redovisar e tillväxt med cirka 150 persoer/år. 2. Spara de goda jorde Översiktsplae redovisar att e stor del av utbyggade sker geom förtätig i befitlig bebyggelse eller på mark som ite är värdefull jordbruksmark. Viss del av dea mark är reda plalagd för bebyggelse. Edast 41% av bostadsutbygg- ade sker på jordbruksmark klass Nya bostadsområde ska ha ära till kollektiva kommuikatioer och service Samtliga ya bostadsområde ligger med cetrum högst 0,6 km. frå statio eller busshållplats med hög turtäthet. Avståd till skola är högst 1 km. 4. Idustri- och serviceverksamheter ska lokaliseras så att störigara blir små De verksamhetsområde som redovisas i översiktsplae omfattar visserlige åkermark me ligger i direkt aslutig till vägaslutigar på E:4, riksväg 21och läsväg % av marke ligger ära befitliga idustrispår. Områdea är så beläga att befitlig eller blivade bebyggelse varke störs av verksamhete iom områdea eller av trafike till och frå områdea. Dessutom ligger områdea ära kollektiva kommuikatioer och itill gågoch cykelvägar vilket miskar persobilstrasportera. 5. De atioella och regioala miljömåle ska beaktas Åtgärder eligt översiktsplae sker med beaktade av de atioella och regioala miljömåle bl a geom: att ya bostäder plaeras i kollektivtrafikära läge vilket miskar försurige; att verksamhetsområde plaeras ära idustrispår vilket miskar lastbilstrasportera och därmed försurige; att översiktsplae redovisar cirka 100 hektar ya våtmarker uder programperiode; att det plaeras fördröjigsmagasi och våtmarker krig viktiga vattedrag.; att det plaeras gröa korridorer lägs Kölebäcke, Vegeå, Humlebäcke m fl vattedrag vilket ökar de biologiska mågfalde; att översiktsplae stödjer itetioera i de upprättade fördjupade översiktsplae för Söderåse vilket iebär ett stöd för ett rikt odligsladskap geom målet att uvarade öppa kulturmarker och aturbete ska hållas öppa samt att översiktsplae redovisar skydd av tätortsära aturområde geom irättade av kommuala aturreservat, ämlige Kalvahage med omgivade atur i Åstorp och Prästamarke i Kvidige. 6. Riksitressea ska beaktas E av översiktsplaes viktigaste uppgifter är att redovisa hur kommue avser att säkerställa riksitressea iom kommue. Översiktsplae förslag sker med beaktade av riksitressea med två udatag: a. Utbyggad med småhustomter orr om Galgabacke i Åstorp. Motiverig: Området ligger iom riksitresse N48 för aturvårde. Det föreslaga bebyggelseområdet utgör bara cirka % av fastighete Björekulla 8:20 som kommue förvärvat för att ta tillvara de uika mulbetade sluttigszoe. Det täkta utbyggadsområdet är plat och består av igeväxigsmark uta värdefull växtlighet. VA-ledigar är utbyggda till området. Befitlig gågstig i områdets västra del ska bibehållas. Riksitresset bedöms ite skadas. b. Utbyggad med 100 småhustomter orr om Västra Broby kyrka. Motiverig: Området ligger iom sydvästligaste dele av riksitresse L:K 31 för kulturmiljövårde omfattade Nyvågs samhälle med slagghöge och maskihuset Carl Cervi och det området fram till kyrka. De mark som kommue öskar ta i aspråk omfattar cirka 20 hektar. Hälfte av marke som ligger söder om de befitliga bebyggelse avses bibehållas som aturpark och blir ett viktigt tillskott av allemasrättslig mark för de boede i Nyvåg. De västra dele av omrtådet, som i huvudsak ite ligger i siktzoe i mot samhället, avses avädas för bostadsbebyggelse i 1,5 pla apassad till byggadstraditioe i Nyvåg. Området ligger vid befitlig väg med busshållplats för e busslije Åstorp- Helsigborg med hög turtäthet och itill va- ledigar samt 850 meter frå skola. Riksitresset skadas ite. Översiktspla 2012-kortversio 5

6 ÅSTORPS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2012 Reglerigskarta Slottet skala 1: Gamla Sjuagård Nya Sjuagård Kommugräs Stradskydd Föreslage y trafikstruktur Markreservat Europakorridor Föreslaget utbyggadsområde för bostäder Restriktiosområde aturgasledig Föreslaget utredigsområde för bostäder Skyddsområde grudvattetäkt Föreslaget utbyggadsområde för verksamheter Kk IV, Kr II osv Områdesbeteckigar (se textdokumet) Riksitresse Friluftsliv 1, 2, 3 osv Utbyggads-/Utredigsområde (se textdokumet) Heagård Björekulla hed Sillabjär Riksitresse Naturvård KVIDING Flotorpet Sigehill Riksitresse Kulturmiljövård Hassleborg Kommuala kulturitresse Hagalid Ägdale Tulebo Solvalla 5 Ägluda Humlarp Koloiområde Åda Lilla Häljarp Bodelstorp Grytevad Humle bäcke Strömshäll Ve ge å Stora Häljarp Östergård Gästgivaregårde Nygård Skola Humlemölla Olsbo Reigsverk Heleedal 1 Västergård Återviigsaläggig Hum Köl ebäc ke lebäc ke Sköbäck Olovshäll Idrottsplats STRÖVELSTORPS FG ÄNGELHOLMS KN Ekdale Hede 8 Måstorp L:K31 Ormastorp Kk V Hagaäs Åstorp Dalaområdet Nyvåg Hembygdsgård Gruvmuseum Klite Koloiområde Haleäs Halehäll 9 Kölegårde Stebrott Bäckagård Rosehill Halegårde Sigestorp Hyllige Åvalla Haledal Björås Skyttahuset Ridhus Persbo Ägdale 10 Kk IV Skyttaböket Ottosmie Jöslud 6 Hass larps å Gustavsdal Brohaga Lilla Hyllige Skå ele de Västra Broby Köleb äcke Vallbo Mellagårde Aedal 7 Växthus Ådala Hörgårde Skyt Ravstorp Ägsgårde Broby Kö leb äc ke Broby Ådal Hästhagshus Furutorp Pelet Ka E Norrbölige Brobylud Solhaga Hagalud Björkhäll 15 lå Lil Ka F 16 Norrbölige Suggarp Aleborg Veg e Ägagårde Aleborg å Framäs Växthus 17 Idrottsplats Mekaisk idustri Vra 15 Gustavsborg Ekebro Gladaborg Kr II Dalhem Rastorps Suggarps Hyllige Guarluda Stora Hyllige Nybygget Reigsverk Tibbarps Bjuvsgård Lydige 6 Brorsäs Växthus Översiktspla kortversio

7 LF1 Rö e Hitsåkra rb Le Rudehög Rudehög å Dygets aturreservat k äc Källa 20 Röetorp Traarp Kk IV Rölide Kvidige hed Hedberga Gröhög Bjärelid Heamosse Vallaröd Killåkra Agerhöj Åkerhög Röbacka Olofsfält Ve Storegård Rödale Ka D ka bä Röe å e ck Hedetorp Syllstorp Floara N40 Eliedal LF1 Fridhem Hedbo Galga bäck e GE SN Klaradal 15 Egahem Lidegård Goetorpsgårde Såa Hedvalla 20 Kärrarp Kr III Solslätt Tommarps kugsgård Växthus Såagårde Tommarps ee al Hedslätt Skjutbaa Kristielud Mossgårde Olofsgårde Goetorp 20 Tuagårde Backadal Amalielud Bäljae å Fridslätt Goetorpsmosse Växthus Reigsverk Röda smedja Hededal 11 2 Björkeäs Vallbo Tigdal Kvidige Åbygårde Ljuge Nybo Frikyrka Skola Sporthall Björkdale Rosehill Säkevad R Idrottsplats 12 Rörspjäll 13 4 Nybrodal N48 14 Hu mle bä cke Solhäll e å N40 Röehill Badplats Camp.pl. Ottosfält ö Åbytor Växthus Björkedal Dalhem Söarslöv Fredriksberg Kärreberga Textilid Hålegårde Galgabacke Tigsbacke 3 Smedstorp Vida backe Östergård Föreigsstuga Grustag Älgahult Alluda Gustavsfält 75 Ka A Avfallsaläggig Nyhem Smedjehus Bråhus Sickarehus Grustag Frumölla Fruemölla 75 Dompora LF2 N48 Frickas Soltäppa Skåigstorp Tomasdal Åkerslätt ttaböket Ekluda Kärreberga Kutstorp Lidbergs kulle Grustag Fritorp Ka B Dymölla Västra Söarslöv Kyrka Ålrökeri Bösgård Hörsdal Hästhagshusets Hörsmölla 85 Skåelede äck Håleb Maglehem Hjorthages aturreservat Hör Hörsgård Grubbahus Nybo 50 de Skåele ams Guarstorp Ka C Maglaby Ekehus Ägstorp Läg steb äc Maglabykärr Grustag Vilthäg ke ebäc Huml ke äc ab lätt rs Kö Mårtestorp Sjukegård k ck bä va Klö Grustag Såg Magleröds Kliteberga 85 se rå de Sö Sk å e N48 LF2 e ed åel Sk le de Humleryd Malarehusets e Stättehus Halahus Vilthäg Körslätts gård Högalid Graehäll Salshult Klitarp Grödal Högalids fritidsområde Vatteverk Stockastuga 1 Forsgård Svestorp Skå e led e Klövahallar Forsgård Körslättamosse Håhult Klövahallar Mosshult Grävigabacke E ig eb äc ke Klöv abäc ke Söderåse Soffebacke Mukakälla Mukakälla STENESTADS FG STENESTADS SN SVALÖVS KOMMUN 150 Översiktspla 2012-kortversio Löshus Fåraböke Sö de rå se Dovra 175 7

8 Befolkig Åstorp är e relativt ug kommu med cirka 24% av befolkige i ålder 0-17 år och drygt 16% i ålder 65 år och äldre. Uder de seaste 10 åre har befolkige ökat med cirka 1800 persoer till drygt idag mycket tack vare e stark iflyttig av mäiskor med utrikes bakgrud. Dea del av befolkige utgör y drygt 3600 persoer eller cirka 24%. Det är i första had barfamiljer som flyttar till Åstorp. Befolkige beräkas öka till ivåare 2030; e ågot lägre ökigstakt/år ä uder de seaste 10 åre. Tabell 1. Befolkig 2011 samt 2030, åldersfördelad Område totalt Hyllige Nyvåg Hagaäs Råge Tigdal- Björås Kvidige Summa Närigsliv Sysselsättige i kommue domieras fortfarade av tillverkigsidustri. Nettoutpedlige har legat vid cirka 700 persoer uder e lägre tidsperiod vilket iebär att det är 700 fler som pedlar frå kommue för att arbeta ä som pedlar till kommue för att arbeta. Utpedlige mot Helsigborg domierar meda det fis e ettoipedlig frå kommuera öster om Åstorp. Följade verksamhetsområde för idustri och service igår i översiktsplae: Åstorp: Utvecklig av Åstorps södra idustriområde med cirka 65 hektar lägs väg E4 mot söder och med tillgåg till idustrispår. Kvidige: Midre småidustriområde om 1,2 hektar eligt gällade detaljpla i sydvästra dele av Kvidige samhälle. Nära aslutig till rv. 21. Midre småidustriområde om 5 ha varav hälfte iom detaljpla. Nära aslutig till riksväg 21. Hyllige: I västra dele av Hyllige fis ett område för småidustri och service om 7 hektar iom detaljpla med ära akytig till läsväg 110. Väster om väg E4, öster om Ecopho AB:s fabriksområde, fis ett 4 hektar stort område som ägs av företaget. Området ligger utaför detaljpla och har ära aslutig till väg E4. Området är lämpligt för verksamhet med akytig till företagets uvarade verksamhet. Tabell 2. Braschfördelig arbetstillfälle i Åstorps kommu (2009) Jord- och skogsbruk 118 Hotell/restaurag 118 Utbildig 624 Tillverkig/utviig 1843 Iformatio 20 Vård och omsorg 572 Eergi/miljö 38 Fias/försäkrig 30 Kulturella tjäster 18 Byggverksamhet 477 Fastighet 46 Okäd verksamhet 48 Hadel 982 Företagstjäster 334 Trasport/magasierig 1 Offetlig förvaltig Översiktspla kortversio

9 Bostäder och befolkigsökig Översiktsplae redovisar produktio av följade atal bostäder till år 2030: Småhus, 844, 61%; radhus, 120, 9%; flerbostadshus,422, 30%. I edaståede tabell fis det e redovisig av vilka område som eligt översiktsplae plaeras för bostadsbebyggelse till 2030 och bostadsproduktioes förhållade till befolkigsutvecklige. Å= Åstorp ; K= Kvidige; H= Hyllige För att kompesera utglesige i det befitliga bestådet krävs produktio av 210 villor och 180 flerfamiljsbostäder fram till Atalet boede / bostad efter 15 år bedöms till: Villa= 3; Radhus = 2,5 samt Flerbostadshus= 1,5. Ovaståede bostadsproduktio ger e befolkigsökig eligt följade: ( )x x 2,5 + ( )x 1,5= 65 vilket iebär e befolkig år 2030 om cirka ivåare. Tabell 3. Förslag till bostadsproduktio Prioriterig Utbyggadsområde Atal bostäder Utbyggadsår villor radhus lgh 1 Å, väster ishalle Förtätigar Å, öster Dalagårde Å, Björås etapp Å, Bjärshögs träigspla Å. Kv. Backsippa Å, Kv. Hästhove Å, Kv. Igelkotte Å, Nya Torg Å, Hatverksgata NO Å, Kv. Gurka Å, öster Tigdals skola K, Kvidige sydväst H, Hylligeskola NO H, Safirv. Diamatv Hyllige sydost (14) Cetrum ordost (2) V. Broby Nyvåg (7) Kvidige statio +NV (10) Summa totalt Översiktspla 2012-kortversio 9

10 Riksitresse i kommue Kommue är skyldig att ta häsy till riksitressea. De riksitresse som berör kommue och som är väsetligast är det översiktsplaerige, eftersom dom i hög grad berör markavädige är: Nyvågs samhälle med ärliggade område L:K31. Skäl för riksitresse: Området omfattar Nyvågshöge med maskihuset Carl Cervi, hela samhället och jordbruksmarke fram till V. Broby kyrka. Det rymmer e kulturhistoriskt itressat idustrimiljö som speglar de ordvästskåska stekolsidustris betydelse. Ett viktigt islag i ladskapsbilde är de stora slagghöge. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe accepterar riksitresset med udatag för de sydvästra dele som plaeras för 100 bostäder. Föreslage bebyggelse ligger i utkate av och medför ite ågo egativ iverka på riksitresset. Röeå och dess dalgåg N40 och L:F1. Skäl för riksitresset: Riksitresset omfattar e relativt begräsad del av Röeås dalgåg. De sligrade åfåra katas av mer eller midre fuktiga betesmarker med e artrik vegetatio. Frå Tommarps kugsgård och uppströms smalar dalgåge. Det så kallade Tommarps ee, som geomskärs av å, är ett åsgropladskap av stor sköhet. Betesmarker med vackra ekbeståd täcker backara. Området har stor betydelse för friluftslivet blad aat på grud av Röeås betydelse som regioal kaotled samt för fritidsfisket geom de goda tillgåge på havsvadrade lax och örig. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe har ite ågot att erira mot riksitresset. Söderåse. Riksitresse för aturvårde och friluftslivet. N48 och L:F2. Skäl för riksitres- set: Det krävs e låg beskrivig för att beskriva riksitresset. Här ka edast ämas att området hare särege atur med artrik flora och faua, sprickdalar, bäckar med strömälskade arter samt e särege geologi. Söderåse besöks årlige av tusetals turister. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe har ite ågot att erira mot riksitresset med udatag för ett midre område med villatomter söder om Galgabacke i Åstorp som ite bedöms påverka riksitresset egativt. 10 Översiktspla kortversio

11 Jord- och skogsbruk Cirka 65% av kommues yta består av åker eller betesmark. Betesmarke är av lite omfattig, cirka 300 hektar. I 3 kap. 4 Miljöbalke ages att jord- och skogsbruk är av atioell betydelse. Det iebär jordbruksmark får tas i aspråk för bebyggelse eller aläggigar edast om det behövs för att tillgodose väsetliga samhällsitresse och detta behov ite ka tillgodoses på ett frå allmä sypukt tillfredsställade sätt geom att aa mark tas i aspråk. Översiktsplae iebär att stor häsy tas till jordbruksmarke och att föreslage bostadsbebyggelse edast till 41% tar jordbruksmark i aspråk. Översiktsplae iebär också ett stöd för verksamheter som kompletterar jordbruket som t.ex. gårdsbutiker, bed&breakfast, turridig, café och aturguideig m m. I kommue omfattar skogsmarke cirka 1375 hektar eller 15% av kommues yta och är i si helhet lokaliserad till Söderåse. Översiktsplae iebär att det ite tillåts ågra verksamheter som ikräktar på skogsbruket och att adele graskog bör miskas och adele lövskog ökas. Vidare aförs att ytterligare bebyggelse iom de skogbevuxa dele av Söderåse ite ska tillåtas och att utökig av de bebyggda områdea vid Kärreberga och Körslätt ite ska ske utaför de område där det fis detaljpla eller områdesbestämmelser. Trafik och kommuikatioer Tågstatio! Översiktsplae föreslår att tågstatio byggs i Kvidige vilket betyder mycket för Kvidiges utvecklig som bostadsort. Sabbtåg! Översiktsplae föreslår att ett markreservat för y sabbtågsjärväg iläggs väster om E:4. Europakorridore sträcker sig frå Stockholm till Skåe -ma ska kua åka frå Stockholm till Helsigborg på cirka 2 timmar - och blir e del av det europeiska järvägsätverk som reda är uder uppbyggad söder om Damark. Ny förbifartsled! Översiktsplae föreslår e y förbifartsled väster om Kvidige frå riksväg 21 till Såaväge. De blir tillfart till plaerade ya bostäder orr om järväge och avlastar befitliga bostadsgator i Kvidige. Nya gåg-och cykelvägar! Översiktsplae föreslår att det byggs ya gåg- och cykelvägar iom alla ybyggadsområde som akyter till skolor och hadelsservice. Vidare föreslås e y gåg- och cykelväg frå Nyvåg till Hyllige så att Du ka cykla säkert frå Kvidige till Hyllige över Åstorp-Nyvåg. E y gågbro föreslås över Åstorps bagård för att kyta samma områdea orr och söder om järväge. Översiktspla 2012-kortversio 11

12 Natur och miljö Översiktsplaes iriktig är att tillvarata befitliga och utveckla ya aturområde. För kommues parker har det upprättats e särskild gröstrukturpla som atagits av kommufullmäktige. Syftet med gröstrukturplae är att utveckla parkera så att de blir itressatare både att vistas i och för utvecklig av de biologiska mågfalde. E viktig del i översiktsplae är att utveckla gröstråk bl a lägs vattedrage så att tidigare otillgägliga område blir tillgägliga för ivåara. På så vis blir kommue attraktivare både för de boede och för besökade. Ladsbygde kyts ärmare till tätortera, aturstråk med strövstigar förbider tätortera och kuskape om och itresset för ladsbygde ökar. Kosekvesbeskrivig Översiktsplae iehåller också e kosekvesbeskrivig om hur översiktsplae påverkar Miljö; Hälsa och säkerhet; Jämställdhet; Kommues olika verksamheter som skola m.m. Kosekvesbeskrivige är viktig eftersom de visar att de åtgärder som föreslås i översiktsplae är realistiskt geomförbara. har det gjorts exploaterigskalkyler så att styrgruppe har kuat bedöma realisme i olika projekt. De redovisade utbyggadsområdea är ekoomiskt geomförbara. Vid bedömig av olika utbyggadsområde 12 Översiktspla kortversio

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28

Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28 Plaerigsförutsättigar Kommuomfattade översiktspla 2016 2015-09-28 Stradskydd och LIS-område Kari Adersso, kari.adersso@solleftea.se Asvarig tjästema Uppdaterad 20150929 Läsavisig till detta häfte De slutliga

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Järnvägens riksintressen

Järnvägens riksintressen Järväges riksitresse STRÅK Natioell, termial Götaladsbaa Mjölby-Göteborg - x - - - - - - - x - - - - Götaladsbaa är e plaerad höghastighetsbaa mella Stockholm och Göteborg via Jököpig Nya Haparadabaa Haparada

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Falkö Din«C. Göteborg C.

Falkö Din«C. Göteborg C. SltosiÄ 3//V/ [/- 2 -V/J 5 baaaktioe. Förteckig över i huvudspår befitliga med varigsmärke försedda plakoraigar (jämför Kugl. förordige 469/33) vid 1940 års utgåg. Falkö Di«C. Göteborg C. Falköpig C. -

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER 5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER Karugi Tore älvdal För delar av kommue redovisas här åtta fördjupade översiktsplaer. Dessa omfattas av Haparada cetralort, Säivis, Vuoo och Salmis, Seskarö,

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11 rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE EGRE OH ETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast medd Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrumm

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet Ade Fördjupad översiktspla för Stiosområdet Age av kommufullmäktige 2013-10-03 1 1 Fördjupad översiktspla för Stiosområdet, Västerås sd, ÖP 64 Upprätd av Sdsbygdskotoret, Västerås sd, 2013-10-03 Medverkade:

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer