Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan 2012 Åstorps kommun"

Transkript

1 Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011

2 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv... 8 Bostäder och befolkigsutvecklig... 9 Riksitresse i kommue Jord- och skogsbruk Trafik och kommuikatioer Natur och miljö Kosekvesbeskrivig Det här är e kortversio av samrådsförslaget. Läs mer på eller besök vårt Medborgarkotor, Storgata 7, Åstorp. Översiktspla 2012 för Åstorps kommu -samrådsversio Politisk styrgrupp: Roy Sadberg (s) kommualråd, Ulf G. Persso (m) oppositiosråd, Sve Berli (s) ordf. BM, Guilla Karlsso (s), Reio Persso (s), Begt Sebrig (m), Katria Dakouri (m), Potus Pålsso (m), Has-Igvar Jösso(c) samt Are Malm (c). Övriga deltagade tjästemä: Claes Jarlvi - kommuchef, Mikael Fors - chef samhällsbyggadsehete, Lea Röig - stadsarkitekt, Lida Svederberg - plaarkitekt, Aders Arosso - miljösamordare. Projektledig och asvarig för översiktsplaarbetet: Joha Mogese, arkitekt SAR/MSA

3 Bakgrud - Vad ska e översiktspla iehålla? I varje kommu ska det fias e aktuell översiktspla som omfattar hela kommue. Översiktsplae är ite bidade, me de ska visa kommues viljeiriktig då det gäller markavädig och utvecklig och hur kommue vill skydda värdefulla bebyggelsemiljöer och aturområde; hur ma vill att järvägar och vägar ska förädras för att apassas till kommues plaerig; hur översiktsplae påverkas av de atioella och regioala miljömåle och mycket mera. De översiktspla som gäller i dag atogs av kommufullmäktige och är därför ite aktuell. Översiktsplae behöver alltså omarbetas och det arbetet har u påbörjats. Det fis e styrgrupp för översiktsplae som består av åtta beslutade politiker och fem tjästemä: KS-ordförade Roy Sadberg (s) ordförade, oppositiosråd Ulf G. Persso (m), Bygg- och miljöämdes ordförade Sve Berli (s), Guilla Karlsso (s), Has-Igvar Jösso (c) samt Are Malm (c), Begt Sebrig (m), Katria Dakouri (m). Potus Pålsso (m) är ersättare me har deltagit som beslutade vid fem sammaträde vid ordiarie ledamots fråvaro. Reio Persso(s) har ersatt Guilla Karlsso vid två tillfälle. Tjästemä (ej beslutade): Claes Jarlvi, kommuchef; Mikael Fors, samhällsbygadsehets- chef; Lea Röig, stadsarkitekt; Aders Arosso, miljöchef; Lida Svederberg, plaarkitekt samt Joha Mogese projektledarearkitekt och asvarig tjästema. Styrgruppe har haft åtta protokollförda sammaträde då godkäadebeslut fattats om olika delavsitt i översiktsplae. Slutligt godkäade beräkas fattas av kommufullmäktige höste 2012 efter samråd och därefter utställig uder två måader då mydigheter, orgaisatioer och allmähet har möjlighet att läma sypukter på och påverka översiktsplaes slutliga utformig. Översiktsplae har stor strategisk betydelse i kommues itera verksamhet me är också mycket viktig för att kommuivåara och adra som har itresse av kommue ska veta hur kommue plaerar för framtide och hur det ka påverka kommues olika delar. Samråd krig Översiktspla 2012 Samråd krig detta förslag sker uder periode 17 oktober till 12 december Ibjuda att delta i samrådet är Lässtyrelse i SKåe lä, grakommuer, statliga orga och adra berörda me framförallt kommuivåara. Syftet är att stimulera till e diskussio krig kommues framtid med möjlighet för alla att läma sypukter. Uder samrådstide kommer kvällsmöte hållas i kommues samhälle, mer ifo se Läma dia sypukter seast de 12 december till: Åstorps kommu, Samhällsbyggadsehete Storgata 7, Åstorp e-post: Översiktspla 2012-kortversio 3

4 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe. I kommue bor kappt ivåare. I Skåe bor cirka ivåare, d v s Åstorp är e lite del av Skåe. Kommue har cirka 1,2% av Skåes befolkig. Åstorps yta är 93 km 2 -äst mista kommue i Skåe. Skåes yta är km 2 vilket iebär att kommues yta är 0,85% av Skåes yta! I de tio ordvästskåska kommuera bor det cirka ivåare. Varje dag pedlar mer ä ordvästskåigar över kommugräs för att komma till sitt arbete. I Åstorps kommu är ettoutpedlige cirka 700 vilket iebär att det 700 fler som pedlar frå kommue för att komma till sitt arbete ä som pedlar till kommue för att arbeta. Husprisera är högst ära kuste och sjuker kraftigt är ma kommer i i ladet. I vår kommu är husprisera högre ä i kommuera öster om oss. Kommues attraktioskraft ligger i ärhete till Söderåse, ärhete till Helsigborg, de mycket goda kommuikatioera med tåg och buss samt bra skolor och e bra uppväxtmiljö för bare. Kommue är i första had attraktiv för villabyggare. Kommue är i hög grad beroede av si omvärld. Äve om Åstorp är e ege kommu måste vi fia vår roll blad de skåska kommuera. Varje kommus översiktspla måste apassas till vad som plaeras i omgivade kommuer - aars blir översiktsplae ite realistisk och avädbar i de kommuala verksamhete. Det fis 33 kommuer och mer ä 300 tätorter i Skåe. I syerhet i västra Skåe ligger samhällea ära varadra. I Åstorps kommu fis det tre tätorter; Åstorp- Nyvåg med cirka 9400 ivåare, Hyllige med cirka 2200 ivåare och Kvidige med cirka 1900 ivåare. På ladsbygde bor cirka 1350 ivåare. Uppskattigsvis fis det 300 fritidsboede i kommue, framför allt på Söderåse. Helsigborg Ägelholm Örkelljuga Helsigborg Helsigborg Åstorp Bjuv Klippa Hässleholm Ladskroa Svalöv Kristiastad Malmö Lud Trelleborg Ystad 4 Översiktspla kortversio

5 Utveckligsstrategier 1. Tillväxt Översiktsplae redovisar e tillväxt med cirka 150 persoer/år. 2. Spara de goda jorde Översiktsplae redovisar att e stor del av utbyggade sker geom förtätig i befitlig bebyggelse eller på mark som ite är värdefull jordbruksmark. Viss del av dea mark är reda plalagd för bebyggelse. Edast 41% av bostadsutbygg- ade sker på jordbruksmark klass Nya bostadsområde ska ha ära till kollektiva kommuikatioer och service Samtliga ya bostadsområde ligger med cetrum högst 0,6 km. frå statio eller busshållplats med hög turtäthet. Avståd till skola är högst 1 km. 4. Idustri- och serviceverksamheter ska lokaliseras så att störigara blir små De verksamhetsområde som redovisas i översiktsplae omfattar visserlige åkermark me ligger i direkt aslutig till vägaslutigar på E:4, riksväg 21och läsväg % av marke ligger ära befitliga idustrispår. Områdea är så beläga att befitlig eller blivade bebyggelse varke störs av verksamhete iom områdea eller av trafike till och frå områdea. Dessutom ligger områdea ära kollektiva kommuikatioer och itill gågoch cykelvägar vilket miskar persobilstrasportera. 5. De atioella och regioala miljömåle ska beaktas Åtgärder eligt översiktsplae sker med beaktade av de atioella och regioala miljömåle bl a geom: att ya bostäder plaeras i kollektivtrafikära läge vilket miskar försurige; att verksamhetsområde plaeras ära idustrispår vilket miskar lastbilstrasportera och därmed försurige; att översiktsplae redovisar cirka 100 hektar ya våtmarker uder programperiode; att det plaeras fördröjigsmagasi och våtmarker krig viktiga vattedrag.; att det plaeras gröa korridorer lägs Kölebäcke, Vegeå, Humlebäcke m fl vattedrag vilket ökar de biologiska mågfalde; att översiktsplae stödjer itetioera i de upprättade fördjupade översiktsplae för Söderåse vilket iebär ett stöd för ett rikt odligsladskap geom målet att uvarade öppa kulturmarker och aturbete ska hållas öppa samt att översiktsplae redovisar skydd av tätortsära aturområde geom irättade av kommuala aturreservat, ämlige Kalvahage med omgivade atur i Åstorp och Prästamarke i Kvidige. 6. Riksitressea ska beaktas E av översiktsplaes viktigaste uppgifter är att redovisa hur kommue avser att säkerställa riksitressea iom kommue. Översiktsplae förslag sker med beaktade av riksitressea med två udatag: a. Utbyggad med småhustomter orr om Galgabacke i Åstorp. Motiverig: Området ligger iom riksitresse N48 för aturvårde. Det föreslaga bebyggelseområdet utgör bara cirka % av fastighete Björekulla 8:20 som kommue förvärvat för att ta tillvara de uika mulbetade sluttigszoe. Det täkta utbyggadsområdet är plat och består av igeväxigsmark uta värdefull växtlighet. VA-ledigar är utbyggda till området. Befitlig gågstig i områdets västra del ska bibehållas. Riksitresset bedöms ite skadas. b. Utbyggad med 100 småhustomter orr om Västra Broby kyrka. Motiverig: Området ligger iom sydvästligaste dele av riksitresse L:K 31 för kulturmiljövårde omfattade Nyvågs samhälle med slagghöge och maskihuset Carl Cervi och det området fram till kyrka. De mark som kommue öskar ta i aspråk omfattar cirka 20 hektar. Hälfte av marke som ligger söder om de befitliga bebyggelse avses bibehållas som aturpark och blir ett viktigt tillskott av allemasrättslig mark för de boede i Nyvåg. De västra dele av omrtådet, som i huvudsak ite ligger i siktzoe i mot samhället, avses avädas för bostadsbebyggelse i 1,5 pla apassad till byggadstraditioe i Nyvåg. Området ligger vid befitlig väg med busshållplats för e busslije Åstorp- Helsigborg med hög turtäthet och itill va- ledigar samt 850 meter frå skola. Riksitresset skadas ite. Översiktspla 2012-kortversio 5

6 ÅSTORPS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2012 Reglerigskarta Slottet skala 1: Gamla Sjuagård Nya Sjuagård Kommugräs Stradskydd Föreslage y trafikstruktur Markreservat Europakorridor Föreslaget utbyggadsområde för bostäder Restriktiosområde aturgasledig Föreslaget utredigsområde för bostäder Skyddsområde grudvattetäkt Föreslaget utbyggadsområde för verksamheter Kk IV, Kr II osv Områdesbeteckigar (se textdokumet) Riksitresse Friluftsliv 1, 2, 3 osv Utbyggads-/Utredigsområde (se textdokumet) Heagård Björekulla hed Sillabjär Riksitresse Naturvård KVIDING Flotorpet Sigehill Riksitresse Kulturmiljövård Hassleborg Kommuala kulturitresse Hagalid Ägdale Tulebo Solvalla 5 Ägluda Humlarp Koloiområde Åda Lilla Häljarp Bodelstorp Grytevad Humle bäcke Strömshäll Ve ge å Stora Häljarp Östergård Gästgivaregårde Nygård Skola Humlemölla Olsbo Reigsverk Heleedal 1 Västergård Återviigsaläggig Hum Köl ebäc ke lebäc ke Sköbäck Olovshäll Idrottsplats STRÖVELSTORPS FG ÄNGELHOLMS KN Ekdale Hede 8 Måstorp L:K31 Ormastorp Kk V Hagaäs Åstorp Dalaområdet Nyvåg Hembygdsgård Gruvmuseum Klite Koloiområde Haleäs Halehäll 9 Kölegårde Stebrott Bäckagård Rosehill Halegårde Sigestorp Hyllige Åvalla Haledal Björås Skyttahuset Ridhus Persbo Ägdale 10 Kk IV Skyttaböket Ottosmie Jöslud 6 Hass larps å Gustavsdal Brohaga Lilla Hyllige Skå ele de Västra Broby Köleb äcke Vallbo Mellagårde Aedal 7 Växthus Ådala Hörgårde Skyt Ravstorp Ägsgårde Broby Kö leb äc ke Broby Ådal Hästhagshus Furutorp Pelet Ka E Norrbölige Brobylud Solhaga Hagalud Björkhäll 15 lå Lil Ka F 16 Norrbölige Suggarp Aleborg Veg e Ägagårde Aleborg å Framäs Växthus 17 Idrottsplats Mekaisk idustri Vra 15 Gustavsborg Ekebro Gladaborg Kr II Dalhem Rastorps Suggarps Hyllige Guarluda Stora Hyllige Nybygget Reigsverk Tibbarps Bjuvsgård Lydige 6 Brorsäs Växthus Översiktspla kortversio

7 LF1 Rö e Hitsåkra rb Le Rudehög Rudehög å Dygets aturreservat k äc Källa 20 Röetorp Traarp Kk IV Rölide Kvidige hed Hedberga Gröhög Bjärelid Heamosse Vallaröd Killåkra Agerhöj Åkerhög Röbacka Olofsfält Ve Storegård Rödale Ka D ka bä Röe å e ck Hedetorp Syllstorp Floara N40 Eliedal LF1 Fridhem Hedbo Galga bäck e GE SN Klaradal 15 Egahem Lidegård Goetorpsgårde Såa Hedvalla 20 Kärrarp Kr III Solslätt Tommarps kugsgård Växthus Såagårde Tommarps ee al Hedslätt Skjutbaa Kristielud Mossgårde Olofsgårde Goetorp 20 Tuagårde Backadal Amalielud Bäljae å Fridslätt Goetorpsmosse Växthus Reigsverk Röda smedja Hededal 11 2 Björkeäs Vallbo Tigdal Kvidige Åbygårde Ljuge Nybo Frikyrka Skola Sporthall Björkdale Rosehill Säkevad R Idrottsplats 12 Rörspjäll 13 4 Nybrodal N48 14 Hu mle bä cke Solhäll e å N40 Röehill Badplats Camp.pl. Ottosfält ö Åbytor Växthus Björkedal Dalhem Söarslöv Fredriksberg Kärreberga Textilid Hålegårde Galgabacke Tigsbacke 3 Smedstorp Vida backe Östergård Föreigsstuga Grustag Älgahult Alluda Gustavsfält 75 Ka A Avfallsaläggig Nyhem Smedjehus Bråhus Sickarehus Grustag Frumölla Fruemölla 75 Dompora LF2 N48 Frickas Soltäppa Skåigstorp Tomasdal Åkerslätt ttaböket Ekluda Kärreberga Kutstorp Lidbergs kulle Grustag Fritorp Ka B Dymölla Västra Söarslöv Kyrka Ålrökeri Bösgård Hörsdal Hästhagshusets Hörsmölla 85 Skåelede äck Håleb Maglehem Hjorthages aturreservat Hör Hörsgård Grubbahus Nybo 50 de Skåele ams Guarstorp Ka C Maglaby Ekehus Ägstorp Läg steb äc Maglabykärr Grustag Vilthäg ke ebäc Huml ke äc ab lätt rs Kö Mårtestorp Sjukegård k ck bä va Klö Grustag Såg Magleröds Kliteberga 85 se rå de Sö Sk å e N48 LF2 e ed åel Sk le de Humleryd Malarehusets e Stättehus Halahus Vilthäg Körslätts gård Högalid Graehäll Salshult Klitarp Grödal Högalids fritidsområde Vatteverk Stockastuga 1 Forsgård Svestorp Skå e led e Klövahallar Forsgård Körslättamosse Håhult Klövahallar Mosshult Grävigabacke E ig eb äc ke Klöv abäc ke Söderåse Soffebacke Mukakälla Mukakälla STENESTADS FG STENESTADS SN SVALÖVS KOMMUN 150 Översiktspla 2012-kortversio Löshus Fåraböke Sö de rå se Dovra 175 7

8 Befolkig Åstorp är e relativt ug kommu med cirka 24% av befolkige i ålder 0-17 år och drygt 16% i ålder 65 år och äldre. Uder de seaste 10 åre har befolkige ökat med cirka 1800 persoer till drygt idag mycket tack vare e stark iflyttig av mäiskor med utrikes bakgrud. Dea del av befolkige utgör y drygt 3600 persoer eller cirka 24%. Det är i första had barfamiljer som flyttar till Åstorp. Befolkige beräkas öka till ivåare 2030; e ågot lägre ökigstakt/år ä uder de seaste 10 åre. Tabell 1. Befolkig 2011 samt 2030, åldersfördelad Område totalt Hyllige Nyvåg Hagaäs Råge Tigdal- Björås Kvidige Summa Närigsliv Sysselsättige i kommue domieras fortfarade av tillverkigsidustri. Nettoutpedlige har legat vid cirka 700 persoer uder e lägre tidsperiod vilket iebär att det är 700 fler som pedlar frå kommue för att arbeta ä som pedlar till kommue för att arbeta. Utpedlige mot Helsigborg domierar meda det fis e ettoipedlig frå kommuera öster om Åstorp. Följade verksamhetsområde för idustri och service igår i översiktsplae: Åstorp: Utvecklig av Åstorps södra idustriområde med cirka 65 hektar lägs väg E4 mot söder och med tillgåg till idustrispår. Kvidige: Midre småidustriområde om 1,2 hektar eligt gällade detaljpla i sydvästra dele av Kvidige samhälle. Nära aslutig till rv. 21. Midre småidustriområde om 5 ha varav hälfte iom detaljpla. Nära aslutig till riksväg 21. Hyllige: I västra dele av Hyllige fis ett område för småidustri och service om 7 hektar iom detaljpla med ära akytig till läsväg 110. Väster om väg E4, öster om Ecopho AB:s fabriksområde, fis ett 4 hektar stort område som ägs av företaget. Området ligger utaför detaljpla och har ära aslutig till väg E4. Området är lämpligt för verksamhet med akytig till företagets uvarade verksamhet. Tabell 2. Braschfördelig arbetstillfälle i Åstorps kommu (2009) Jord- och skogsbruk 118 Hotell/restaurag 118 Utbildig 624 Tillverkig/utviig 1843 Iformatio 20 Vård och omsorg 572 Eergi/miljö 38 Fias/försäkrig 30 Kulturella tjäster 18 Byggverksamhet 477 Fastighet 46 Okäd verksamhet 48 Hadel 982 Företagstjäster 334 Trasport/magasierig 1 Offetlig förvaltig Översiktspla kortversio

9 Bostäder och befolkigsökig Översiktsplae redovisar produktio av följade atal bostäder till år 2030: Småhus, 844, 61%; radhus, 120, 9%; flerbostadshus,422, 30%. I edaståede tabell fis det e redovisig av vilka område som eligt översiktsplae plaeras för bostadsbebyggelse till 2030 och bostadsproduktioes förhållade till befolkigsutvecklige. Å= Åstorp ; K= Kvidige; H= Hyllige För att kompesera utglesige i det befitliga bestådet krävs produktio av 210 villor och 180 flerfamiljsbostäder fram till Atalet boede / bostad efter 15 år bedöms till: Villa= 3; Radhus = 2,5 samt Flerbostadshus= 1,5. Ovaståede bostadsproduktio ger e befolkigsökig eligt följade: ( )x x 2,5 + ( )x 1,5= 65 vilket iebär e befolkig år 2030 om cirka ivåare. Tabell 3. Förslag till bostadsproduktio Prioriterig Utbyggadsområde Atal bostäder Utbyggadsår villor radhus lgh 1 Å, väster ishalle Förtätigar Å, öster Dalagårde Å, Björås etapp Å, Bjärshögs träigspla Å. Kv. Backsippa Å, Kv. Hästhove Å, Kv. Igelkotte Å, Nya Torg Å, Hatverksgata NO Å, Kv. Gurka Å, öster Tigdals skola K, Kvidige sydväst H, Hylligeskola NO H, Safirv. Diamatv Hyllige sydost (14) Cetrum ordost (2) V. Broby Nyvåg (7) Kvidige statio +NV (10) Summa totalt Översiktspla 2012-kortversio 9

10 Riksitresse i kommue Kommue är skyldig att ta häsy till riksitressea. De riksitresse som berör kommue och som är väsetligast är det översiktsplaerige, eftersom dom i hög grad berör markavädige är: Nyvågs samhälle med ärliggade område L:K31. Skäl för riksitresse: Området omfattar Nyvågshöge med maskihuset Carl Cervi, hela samhället och jordbruksmarke fram till V. Broby kyrka. Det rymmer e kulturhistoriskt itressat idustrimiljö som speglar de ordvästskåska stekolsidustris betydelse. Ett viktigt islag i ladskapsbilde är de stora slagghöge. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe accepterar riksitresset med udatag för de sydvästra dele som plaeras för 100 bostäder. Föreslage bebyggelse ligger i utkate av och medför ite ågo egativ iverka på riksitresset. Röeå och dess dalgåg N40 och L:F1. Skäl för riksitresset: Riksitresset omfattar e relativt begräsad del av Röeås dalgåg. De sligrade åfåra katas av mer eller midre fuktiga betesmarker med e artrik vegetatio. Frå Tommarps kugsgård och uppströms smalar dalgåge. Det så kallade Tommarps ee, som geomskärs av å, är ett åsgropladskap av stor sköhet. Betesmarker med vackra ekbeståd täcker backara. Området har stor betydelse för friluftslivet blad aat på grud av Röeås betydelse som regioal kaotled samt för fritidsfisket geom de goda tillgåge på havsvadrade lax och örig. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe har ite ågot att erira mot riksitresset. Söderåse. Riksitresse för aturvårde och friluftslivet. N48 och L:F2. Skäl för riksitres- set: Det krävs e låg beskrivig för att beskriva riksitresset. Här ka edast ämas att området hare särege atur med artrik flora och faua, sprickdalar, bäckar med strömälskade arter samt e särege geologi. Söderåse besöks årlige av tusetals turister. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe har ite ågot att erira mot riksitresset med udatag för ett midre område med villatomter söder om Galgabacke i Åstorp som ite bedöms påverka riksitresset egativt. 10 Översiktspla kortversio

11 Jord- och skogsbruk Cirka 65% av kommues yta består av åker eller betesmark. Betesmarke är av lite omfattig, cirka 300 hektar. I 3 kap. 4 Miljöbalke ages att jord- och skogsbruk är av atioell betydelse. Det iebär jordbruksmark får tas i aspråk för bebyggelse eller aläggigar edast om det behövs för att tillgodose väsetliga samhällsitresse och detta behov ite ka tillgodoses på ett frå allmä sypukt tillfredsställade sätt geom att aa mark tas i aspråk. Översiktsplae iebär att stor häsy tas till jordbruksmarke och att föreslage bostadsbebyggelse edast till 41% tar jordbruksmark i aspråk. Översiktsplae iebär också ett stöd för verksamheter som kompletterar jordbruket som t.ex. gårdsbutiker, bed&breakfast, turridig, café och aturguideig m m. I kommue omfattar skogsmarke cirka 1375 hektar eller 15% av kommues yta och är i si helhet lokaliserad till Söderåse. Översiktsplae iebär att det ite tillåts ågra verksamheter som ikräktar på skogsbruket och att adele graskog bör miskas och adele lövskog ökas. Vidare aförs att ytterligare bebyggelse iom de skogbevuxa dele av Söderåse ite ska tillåtas och att utökig av de bebyggda områdea vid Kärreberga och Körslätt ite ska ske utaför de område där det fis detaljpla eller områdesbestämmelser. Trafik och kommuikatioer Tågstatio! Översiktsplae föreslår att tågstatio byggs i Kvidige vilket betyder mycket för Kvidiges utvecklig som bostadsort. Sabbtåg! Översiktsplae föreslår att ett markreservat för y sabbtågsjärväg iläggs väster om E:4. Europakorridore sträcker sig frå Stockholm till Skåe -ma ska kua åka frå Stockholm till Helsigborg på cirka 2 timmar - och blir e del av det europeiska järvägsätverk som reda är uder uppbyggad söder om Damark. Ny förbifartsled! Översiktsplae föreslår e y förbifartsled väster om Kvidige frå riksväg 21 till Såaväge. De blir tillfart till plaerade ya bostäder orr om järväge och avlastar befitliga bostadsgator i Kvidige. Nya gåg-och cykelvägar! Översiktsplae föreslår att det byggs ya gåg- och cykelvägar iom alla ybyggadsområde som akyter till skolor och hadelsservice. Vidare föreslås e y gåg- och cykelväg frå Nyvåg till Hyllige så att Du ka cykla säkert frå Kvidige till Hyllige över Åstorp-Nyvåg. E y gågbro föreslås över Åstorps bagård för att kyta samma områdea orr och söder om järväge. Översiktspla 2012-kortversio 11

12 Natur och miljö Översiktsplaes iriktig är att tillvarata befitliga och utveckla ya aturområde. För kommues parker har det upprättats e särskild gröstrukturpla som atagits av kommufullmäktige. Syftet med gröstrukturplae är att utveckla parkera så att de blir itressatare både att vistas i och för utvecklig av de biologiska mågfalde. E viktig del i översiktsplae är att utveckla gröstråk bl a lägs vattedrage så att tidigare otillgägliga område blir tillgägliga för ivåara. På så vis blir kommue attraktivare både för de boede och för besökade. Ladsbygde kyts ärmare till tätortera, aturstråk med strövstigar förbider tätortera och kuskape om och itresset för ladsbygde ökar. Kosekvesbeskrivig Översiktsplae iehåller också e kosekvesbeskrivig om hur översiktsplae påverkar Miljö; Hälsa och säkerhet; Jämställdhet; Kommues olika verksamheter som skola m.m. Kosekvesbeskrivige är viktig eftersom de visar att de åtgärder som föreslås i översiktsplae är realistiskt geomförbara. har det gjorts exploaterigskalkyler så att styrgruppe har kuat bedöma realisme i olika projekt. De redovisade utbyggadsområdea är ekoomiskt geomförbara. Vid bedömig av olika utbyggadsområde 12 Översiktspla kortversio

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER 5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER Karugi Tore älvdal För delar av kommue redovisas här åtta fördjupade översiktsplaer. Dessa omfattas av Haparada cetralort, Säivis, Vuoo och Salmis, Seskarö,

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

VINDKRAFTPARK PÅ SKOTTFJÄLLET

VINDKRAFTPARK PÅ SKOTTFJÄLLET VNDKRAFTPARK PÅ KOTTFJÄLLET LYEKL och MUNKEDAL KOMMUNER Översiktlig studie - Oktober 007 Vidkraftpark på kottfjället - översiktlig studie - oktober 007 Bakgrud Riksdage har satt upp mål för att veriges

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Förslag till brolösning Förslag till brolösning

Förslag till brolösning Förslag till brolösning Sida 1 av 1 Sida 1 av 1 Projekt Projekt Ny Bro 2020 dläggare av (leveratör) Ny Bro 2020 S. Broberg/AKINS dläggare av (leveratör) Godkäd (leveratör) S. Broberg/AKINS Godkäd R. immerma/akins (leveratör)

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan

STOCKHOLM, SEGELTORP KRÅKVIK. Hemtrevliga villakvarter söder om stan STOCHOLM, SEGELTORP RÅVI Hemtrevliga villakvarter söder om sta OMTYCTA SEGELTORP får ett efterlägtat tillskott med Borätts ya område, råkvik. Som ett välkommet utropstecke ligr de 26 kedjevillora och 12

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Brf Landningsbanan. Planlösningar och prislista. Ett hem byggt för liv.

Brf Landningsbanan. Planlösningar och prislista. Ett hem byggt för liv. Brf Ladigsbaa Plalösigar och prislista Ett hem byggt för liv. Brf Ladigsbaa Apotek, Systembolag, Bak, Frisör, Blomsterhadel, Café, Luchrestaurag, Servicebutik, Hemtex, Lidex m. m. te e sv m ol rh Ka e

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Iveteriges struktur Metod 3 Ytterehöra

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

vårt nya hem bomässan 2012

vårt nya hem bomässan 2012 Om ågra år kommer 7 000 persoer bo här i lägeheter och radhus i ya promeadstade Aedal. bomässa 2012 vårt ya hem Höga fösterpartier, eorma badrum me i övrigt väl utyttjade ytor. Så ser tredera ut för dages

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer