Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan 2012 Åstorps kommun"

Transkript

1 Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011

2 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv... 8 Bostäder och befolkigsutvecklig... 9 Riksitresse i kommue Jord- och skogsbruk Trafik och kommuikatioer Natur och miljö Kosekvesbeskrivig Det här är e kortversio av samrådsförslaget. Läs mer på eller besök vårt Medborgarkotor, Storgata 7, Åstorp. Översiktspla 2012 för Åstorps kommu -samrådsversio Politisk styrgrupp: Roy Sadberg (s) kommualråd, Ulf G. Persso (m) oppositiosråd, Sve Berli (s) ordf. BM, Guilla Karlsso (s), Reio Persso (s), Begt Sebrig (m), Katria Dakouri (m), Potus Pålsso (m), Has-Igvar Jösso(c) samt Are Malm (c). Övriga deltagade tjästemä: Claes Jarlvi - kommuchef, Mikael Fors - chef samhällsbyggadsehete, Lea Röig - stadsarkitekt, Lida Svederberg - plaarkitekt, Aders Arosso - miljösamordare. Projektledig och asvarig för översiktsplaarbetet: Joha Mogese, arkitekt SAR/MSA

3 Bakgrud - Vad ska e översiktspla iehålla? I varje kommu ska det fias e aktuell översiktspla som omfattar hela kommue. Översiktsplae är ite bidade, me de ska visa kommues viljeiriktig då det gäller markavädig och utvecklig och hur kommue vill skydda värdefulla bebyggelsemiljöer och aturområde; hur ma vill att järvägar och vägar ska förädras för att apassas till kommues plaerig; hur översiktsplae påverkas av de atioella och regioala miljömåle och mycket mera. De översiktspla som gäller i dag atogs av kommufullmäktige och är därför ite aktuell. Översiktsplae behöver alltså omarbetas och det arbetet har u påbörjats. Det fis e styrgrupp för översiktsplae som består av åtta beslutade politiker och fem tjästemä: KS-ordförade Roy Sadberg (s) ordförade, oppositiosråd Ulf G. Persso (m), Bygg- och miljöämdes ordförade Sve Berli (s), Guilla Karlsso (s), Has-Igvar Jösso (c) samt Are Malm (c), Begt Sebrig (m), Katria Dakouri (m). Potus Pålsso (m) är ersättare me har deltagit som beslutade vid fem sammaträde vid ordiarie ledamots fråvaro. Reio Persso(s) har ersatt Guilla Karlsso vid två tillfälle. Tjästemä (ej beslutade): Claes Jarlvi, kommuchef; Mikael Fors, samhällsbygadsehets- chef; Lea Röig, stadsarkitekt; Aders Arosso, miljöchef; Lida Svederberg, plaarkitekt samt Joha Mogese projektledarearkitekt och asvarig tjästema. Styrgruppe har haft åtta protokollförda sammaträde då godkäadebeslut fattats om olika delavsitt i översiktsplae. Slutligt godkäade beräkas fattas av kommufullmäktige höste 2012 efter samråd och därefter utställig uder två måader då mydigheter, orgaisatioer och allmähet har möjlighet att läma sypukter på och påverka översiktsplaes slutliga utformig. Översiktsplae har stor strategisk betydelse i kommues itera verksamhet me är också mycket viktig för att kommuivåara och adra som har itresse av kommue ska veta hur kommue plaerar för framtide och hur det ka påverka kommues olika delar. Samråd krig Översiktspla 2012 Samråd krig detta förslag sker uder periode 17 oktober till 12 december Ibjuda att delta i samrådet är Lässtyrelse i SKåe lä, grakommuer, statliga orga och adra berörda me framförallt kommuivåara. Syftet är att stimulera till e diskussio krig kommues framtid med möjlighet för alla att läma sypukter. Uder samrådstide kommer kvällsmöte hållas i kommues samhälle, mer ifo se Läma dia sypukter seast de 12 december till: Åstorps kommu, Samhällsbyggadsehete Storgata 7, Åstorp e-post: Översiktspla 2012-kortversio 3

4 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe. I kommue bor kappt ivåare. I Skåe bor cirka ivåare, d v s Åstorp är e lite del av Skåe. Kommue har cirka 1,2% av Skåes befolkig. Åstorps yta är 93 km 2 -äst mista kommue i Skåe. Skåes yta är km 2 vilket iebär att kommues yta är 0,85% av Skåes yta! I de tio ordvästskåska kommuera bor det cirka ivåare. Varje dag pedlar mer ä ordvästskåigar över kommugräs för att komma till sitt arbete. I Åstorps kommu är ettoutpedlige cirka 700 vilket iebär att det 700 fler som pedlar frå kommue för att komma till sitt arbete ä som pedlar till kommue för att arbeta. Husprisera är högst ära kuste och sjuker kraftigt är ma kommer i i ladet. I vår kommu är husprisera högre ä i kommuera öster om oss. Kommues attraktioskraft ligger i ärhete till Söderåse, ärhete till Helsigborg, de mycket goda kommuikatioera med tåg och buss samt bra skolor och e bra uppväxtmiljö för bare. Kommue är i första had attraktiv för villabyggare. Kommue är i hög grad beroede av si omvärld. Äve om Åstorp är e ege kommu måste vi fia vår roll blad de skåska kommuera. Varje kommus översiktspla måste apassas till vad som plaeras i omgivade kommuer - aars blir översiktsplae ite realistisk och avädbar i de kommuala verksamhete. Det fis 33 kommuer och mer ä 300 tätorter i Skåe. I syerhet i västra Skåe ligger samhällea ära varadra. I Åstorps kommu fis det tre tätorter; Åstorp- Nyvåg med cirka 9400 ivåare, Hyllige med cirka 2200 ivåare och Kvidige med cirka 1900 ivåare. På ladsbygde bor cirka 1350 ivåare. Uppskattigsvis fis det 300 fritidsboede i kommue, framför allt på Söderåse. Helsigborg Ägelholm Örkelljuga Helsigborg Helsigborg Åstorp Bjuv Klippa Hässleholm Ladskroa Svalöv Kristiastad Malmö Lud Trelleborg Ystad 4 Översiktspla kortversio

5 Utveckligsstrategier 1. Tillväxt Översiktsplae redovisar e tillväxt med cirka 150 persoer/år. 2. Spara de goda jorde Översiktsplae redovisar att e stor del av utbyggade sker geom förtätig i befitlig bebyggelse eller på mark som ite är värdefull jordbruksmark. Viss del av dea mark är reda plalagd för bebyggelse. Edast 41% av bostadsutbygg- ade sker på jordbruksmark klass Nya bostadsområde ska ha ära till kollektiva kommuikatioer och service Samtliga ya bostadsområde ligger med cetrum högst 0,6 km. frå statio eller busshållplats med hög turtäthet. Avståd till skola är högst 1 km. 4. Idustri- och serviceverksamheter ska lokaliseras så att störigara blir små De verksamhetsområde som redovisas i översiktsplae omfattar visserlige åkermark me ligger i direkt aslutig till vägaslutigar på E:4, riksväg 21och läsväg % av marke ligger ära befitliga idustrispår. Områdea är så beläga att befitlig eller blivade bebyggelse varke störs av verksamhete iom områdea eller av trafike till och frå områdea. Dessutom ligger områdea ära kollektiva kommuikatioer och itill gågoch cykelvägar vilket miskar persobilstrasportera. 5. De atioella och regioala miljömåle ska beaktas Åtgärder eligt översiktsplae sker med beaktade av de atioella och regioala miljömåle bl a geom: att ya bostäder plaeras i kollektivtrafikära läge vilket miskar försurige; att verksamhetsområde plaeras ära idustrispår vilket miskar lastbilstrasportera och därmed försurige; att översiktsplae redovisar cirka 100 hektar ya våtmarker uder programperiode; att det plaeras fördröjigsmagasi och våtmarker krig viktiga vattedrag.; att det plaeras gröa korridorer lägs Kölebäcke, Vegeå, Humlebäcke m fl vattedrag vilket ökar de biologiska mågfalde; att översiktsplae stödjer itetioera i de upprättade fördjupade översiktsplae för Söderåse vilket iebär ett stöd för ett rikt odligsladskap geom målet att uvarade öppa kulturmarker och aturbete ska hållas öppa samt att översiktsplae redovisar skydd av tätortsära aturområde geom irättade av kommuala aturreservat, ämlige Kalvahage med omgivade atur i Åstorp och Prästamarke i Kvidige. 6. Riksitressea ska beaktas E av översiktsplaes viktigaste uppgifter är att redovisa hur kommue avser att säkerställa riksitressea iom kommue. Översiktsplae förslag sker med beaktade av riksitressea med två udatag: a. Utbyggad med småhustomter orr om Galgabacke i Åstorp. Motiverig: Området ligger iom riksitresse N48 för aturvårde. Det föreslaga bebyggelseområdet utgör bara cirka % av fastighete Björekulla 8:20 som kommue förvärvat för att ta tillvara de uika mulbetade sluttigszoe. Det täkta utbyggadsområdet är plat och består av igeväxigsmark uta värdefull växtlighet. VA-ledigar är utbyggda till området. Befitlig gågstig i områdets västra del ska bibehållas. Riksitresset bedöms ite skadas. b. Utbyggad med 100 småhustomter orr om Västra Broby kyrka. Motiverig: Området ligger iom sydvästligaste dele av riksitresse L:K 31 för kulturmiljövårde omfattade Nyvågs samhälle med slagghöge och maskihuset Carl Cervi och det området fram till kyrka. De mark som kommue öskar ta i aspråk omfattar cirka 20 hektar. Hälfte av marke som ligger söder om de befitliga bebyggelse avses bibehållas som aturpark och blir ett viktigt tillskott av allemasrättslig mark för de boede i Nyvåg. De västra dele av omrtådet, som i huvudsak ite ligger i siktzoe i mot samhället, avses avädas för bostadsbebyggelse i 1,5 pla apassad till byggadstraditioe i Nyvåg. Området ligger vid befitlig väg med busshållplats för e busslije Åstorp- Helsigborg med hög turtäthet och itill va- ledigar samt 850 meter frå skola. Riksitresset skadas ite. Översiktspla 2012-kortversio 5

6 ÅSTORPS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2012 Reglerigskarta Slottet skala 1: Gamla Sjuagård Nya Sjuagård Kommugräs Stradskydd Föreslage y trafikstruktur Markreservat Europakorridor Föreslaget utbyggadsområde för bostäder Restriktiosområde aturgasledig Föreslaget utredigsområde för bostäder Skyddsområde grudvattetäkt Föreslaget utbyggadsområde för verksamheter Kk IV, Kr II osv Områdesbeteckigar (se textdokumet) Riksitresse Friluftsliv 1, 2, 3 osv Utbyggads-/Utredigsområde (se textdokumet) Heagård Björekulla hed Sillabjär Riksitresse Naturvård KVIDING Flotorpet Sigehill Riksitresse Kulturmiljövård Hassleborg Kommuala kulturitresse Hagalid Ägdale Tulebo Solvalla 5 Ägluda Humlarp Koloiområde Åda Lilla Häljarp Bodelstorp Grytevad Humle bäcke Strömshäll Ve ge å Stora Häljarp Östergård Gästgivaregårde Nygård Skola Humlemölla Olsbo Reigsverk Heleedal 1 Västergård Återviigsaläggig Hum Köl ebäc ke lebäc ke Sköbäck Olovshäll Idrottsplats STRÖVELSTORPS FG ÄNGELHOLMS KN Ekdale Hede 8 Måstorp L:K31 Ormastorp Kk V Hagaäs Åstorp Dalaområdet Nyvåg Hembygdsgård Gruvmuseum Klite Koloiområde Haleäs Halehäll 9 Kölegårde Stebrott Bäckagård Rosehill Halegårde Sigestorp Hyllige Åvalla Haledal Björås Skyttahuset Ridhus Persbo Ägdale 10 Kk IV Skyttaböket Ottosmie Jöslud 6 Hass larps å Gustavsdal Brohaga Lilla Hyllige Skå ele de Västra Broby Köleb äcke Vallbo Mellagårde Aedal 7 Växthus Ådala Hörgårde Skyt Ravstorp Ägsgårde Broby Kö leb äc ke Broby Ådal Hästhagshus Furutorp Pelet Ka E Norrbölige Brobylud Solhaga Hagalud Björkhäll 15 lå Lil Ka F 16 Norrbölige Suggarp Aleborg Veg e Ägagårde Aleborg å Framäs Växthus 17 Idrottsplats Mekaisk idustri Vra 15 Gustavsborg Ekebro Gladaborg Kr II Dalhem Rastorps Suggarps Hyllige Guarluda Stora Hyllige Nybygget Reigsverk Tibbarps Bjuvsgård Lydige 6 Brorsäs Växthus Översiktspla kortversio

7 LF1 Rö e Hitsåkra rb Le Rudehög Rudehög å Dygets aturreservat k äc Källa 20 Röetorp Traarp Kk IV Rölide Kvidige hed Hedberga Gröhög Bjärelid Heamosse Vallaröd Killåkra Agerhöj Åkerhög Röbacka Olofsfält Ve Storegård Rödale Ka D ka bä Röe å e ck Hedetorp Syllstorp Floara N40 Eliedal LF1 Fridhem Hedbo Galga bäck e GE SN Klaradal 15 Egahem Lidegård Goetorpsgårde Såa Hedvalla 20 Kärrarp Kr III Solslätt Tommarps kugsgård Växthus Såagårde Tommarps ee al Hedslätt Skjutbaa Kristielud Mossgårde Olofsgårde Goetorp 20 Tuagårde Backadal Amalielud Bäljae å Fridslätt Goetorpsmosse Växthus Reigsverk Röda smedja Hededal 11 2 Björkeäs Vallbo Tigdal Kvidige Åbygårde Ljuge Nybo Frikyrka Skola Sporthall Björkdale Rosehill Säkevad R Idrottsplats 12 Rörspjäll 13 4 Nybrodal N48 14 Hu mle bä cke Solhäll e å N40 Röehill Badplats Camp.pl. Ottosfält ö Åbytor Växthus Björkedal Dalhem Söarslöv Fredriksberg Kärreberga Textilid Hålegårde Galgabacke Tigsbacke 3 Smedstorp Vida backe Östergård Föreigsstuga Grustag Älgahult Alluda Gustavsfält 75 Ka A Avfallsaläggig Nyhem Smedjehus Bråhus Sickarehus Grustag Frumölla Fruemölla 75 Dompora LF2 N48 Frickas Soltäppa Skåigstorp Tomasdal Åkerslätt ttaböket Ekluda Kärreberga Kutstorp Lidbergs kulle Grustag Fritorp Ka B Dymölla Västra Söarslöv Kyrka Ålrökeri Bösgård Hörsdal Hästhagshusets Hörsmölla 85 Skåelede äck Håleb Maglehem Hjorthages aturreservat Hör Hörsgård Grubbahus Nybo 50 de Skåele ams Guarstorp Ka C Maglaby Ekehus Ägstorp Läg steb äc Maglabykärr Grustag Vilthäg ke ebäc Huml ke äc ab lätt rs Kö Mårtestorp Sjukegård k ck bä va Klö Grustag Såg Magleröds Kliteberga 85 se rå de Sö Sk å e N48 LF2 e ed åel Sk le de Humleryd Malarehusets e Stättehus Halahus Vilthäg Körslätts gård Högalid Graehäll Salshult Klitarp Grödal Högalids fritidsområde Vatteverk Stockastuga 1 Forsgård Svestorp Skå e led e Klövahallar Forsgård Körslättamosse Håhult Klövahallar Mosshult Grävigabacke E ig eb äc ke Klöv abäc ke Söderåse Soffebacke Mukakälla Mukakälla STENESTADS FG STENESTADS SN SVALÖVS KOMMUN 150 Översiktspla 2012-kortversio Löshus Fåraböke Sö de rå se Dovra 175 7

8 Befolkig Åstorp är e relativt ug kommu med cirka 24% av befolkige i ålder 0-17 år och drygt 16% i ålder 65 år och äldre. Uder de seaste 10 åre har befolkige ökat med cirka 1800 persoer till drygt idag mycket tack vare e stark iflyttig av mäiskor med utrikes bakgrud. Dea del av befolkige utgör y drygt 3600 persoer eller cirka 24%. Det är i första had barfamiljer som flyttar till Åstorp. Befolkige beräkas öka till ivåare 2030; e ågot lägre ökigstakt/år ä uder de seaste 10 åre. Tabell 1. Befolkig 2011 samt 2030, åldersfördelad Område totalt Hyllige Nyvåg Hagaäs Råge Tigdal- Björås Kvidige Summa Närigsliv Sysselsättige i kommue domieras fortfarade av tillverkigsidustri. Nettoutpedlige har legat vid cirka 700 persoer uder e lägre tidsperiod vilket iebär att det är 700 fler som pedlar frå kommue för att arbeta ä som pedlar till kommue för att arbeta. Utpedlige mot Helsigborg domierar meda det fis e ettoipedlig frå kommuera öster om Åstorp. Följade verksamhetsområde för idustri och service igår i översiktsplae: Åstorp: Utvecklig av Åstorps södra idustriområde med cirka 65 hektar lägs väg E4 mot söder och med tillgåg till idustrispår. Kvidige: Midre småidustriområde om 1,2 hektar eligt gällade detaljpla i sydvästra dele av Kvidige samhälle. Nära aslutig till rv. 21. Midre småidustriområde om 5 ha varav hälfte iom detaljpla. Nära aslutig till riksväg 21. Hyllige: I västra dele av Hyllige fis ett område för småidustri och service om 7 hektar iom detaljpla med ära akytig till läsväg 110. Väster om väg E4, öster om Ecopho AB:s fabriksområde, fis ett 4 hektar stort område som ägs av företaget. Området ligger utaför detaljpla och har ära aslutig till väg E4. Området är lämpligt för verksamhet med akytig till företagets uvarade verksamhet. Tabell 2. Braschfördelig arbetstillfälle i Åstorps kommu (2009) Jord- och skogsbruk 118 Hotell/restaurag 118 Utbildig 624 Tillverkig/utviig 1843 Iformatio 20 Vård och omsorg 572 Eergi/miljö 38 Fias/försäkrig 30 Kulturella tjäster 18 Byggverksamhet 477 Fastighet 46 Okäd verksamhet 48 Hadel 982 Företagstjäster 334 Trasport/magasierig 1 Offetlig förvaltig Översiktspla kortversio

9 Bostäder och befolkigsökig Översiktsplae redovisar produktio av följade atal bostäder till år 2030: Småhus, 844, 61%; radhus, 120, 9%; flerbostadshus,422, 30%. I edaståede tabell fis det e redovisig av vilka område som eligt översiktsplae plaeras för bostadsbebyggelse till 2030 och bostadsproduktioes förhållade till befolkigsutvecklige. Å= Åstorp ; K= Kvidige; H= Hyllige För att kompesera utglesige i det befitliga bestådet krävs produktio av 210 villor och 180 flerfamiljsbostäder fram till Atalet boede / bostad efter 15 år bedöms till: Villa= 3; Radhus = 2,5 samt Flerbostadshus= 1,5. Ovaståede bostadsproduktio ger e befolkigsökig eligt följade: ( )x x 2,5 + ( )x 1,5= 65 vilket iebär e befolkig år 2030 om cirka ivåare. Tabell 3. Förslag till bostadsproduktio Prioriterig Utbyggadsområde Atal bostäder Utbyggadsår villor radhus lgh 1 Å, väster ishalle Förtätigar Å, öster Dalagårde Å, Björås etapp Å, Bjärshögs träigspla Å. Kv. Backsippa Å, Kv. Hästhove Å, Kv. Igelkotte Å, Nya Torg Å, Hatverksgata NO Å, Kv. Gurka Å, öster Tigdals skola K, Kvidige sydväst H, Hylligeskola NO H, Safirv. Diamatv Hyllige sydost (14) Cetrum ordost (2) V. Broby Nyvåg (7) Kvidige statio +NV (10) Summa totalt Översiktspla 2012-kortversio 9

10 Riksitresse i kommue Kommue är skyldig att ta häsy till riksitressea. De riksitresse som berör kommue och som är väsetligast är det översiktsplaerige, eftersom dom i hög grad berör markavädige är: Nyvågs samhälle med ärliggade område L:K31. Skäl för riksitresse: Området omfattar Nyvågshöge med maskihuset Carl Cervi, hela samhället och jordbruksmarke fram till V. Broby kyrka. Det rymmer e kulturhistoriskt itressat idustrimiljö som speglar de ordvästskåska stekolsidustris betydelse. Ett viktigt islag i ladskapsbilde är de stora slagghöge. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe accepterar riksitresset med udatag för de sydvästra dele som plaeras för 100 bostäder. Föreslage bebyggelse ligger i utkate av och medför ite ågo egativ iverka på riksitresset. Röeå och dess dalgåg N40 och L:F1. Skäl för riksitresset: Riksitresset omfattar e relativt begräsad del av Röeås dalgåg. De sligrade åfåra katas av mer eller midre fuktiga betesmarker med e artrik vegetatio. Frå Tommarps kugsgård och uppströms smalar dalgåge. Det så kallade Tommarps ee, som geomskärs av å, är ett åsgropladskap av stor sköhet. Betesmarker med vackra ekbeståd täcker backara. Området har stor betydelse för friluftslivet blad aat på grud av Röeås betydelse som regioal kaotled samt för fritidsfisket geom de goda tillgåge på havsvadrade lax och örig. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe har ite ågot att erira mot riksitresset. Söderåse. Riksitresse för aturvårde och friluftslivet. N48 och L:F2. Skäl för riksitres- set: Det krävs e låg beskrivig för att beskriva riksitresset. Här ka edast ämas att området hare särege atur med artrik flora och faua, sprickdalar, bäckar med strömälskade arter samt e särege geologi. Söderåse besöks årlige av tusetals turister. Styrgruppes ställigstagade: Styrgruppe har ite ågot att erira mot riksitresset med udatag för ett midre område med villatomter söder om Galgabacke i Åstorp som ite bedöms påverka riksitresset egativt. 10 Översiktspla kortversio

11 Jord- och skogsbruk Cirka 65% av kommues yta består av åker eller betesmark. Betesmarke är av lite omfattig, cirka 300 hektar. I 3 kap. 4 Miljöbalke ages att jord- och skogsbruk är av atioell betydelse. Det iebär jordbruksmark får tas i aspråk för bebyggelse eller aläggigar edast om det behövs för att tillgodose väsetliga samhällsitresse och detta behov ite ka tillgodoses på ett frå allmä sypukt tillfredsställade sätt geom att aa mark tas i aspråk. Översiktsplae iebär att stor häsy tas till jordbruksmarke och att föreslage bostadsbebyggelse edast till 41% tar jordbruksmark i aspråk. Översiktsplae iebär också ett stöd för verksamheter som kompletterar jordbruket som t.ex. gårdsbutiker, bed&breakfast, turridig, café och aturguideig m m. I kommue omfattar skogsmarke cirka 1375 hektar eller 15% av kommues yta och är i si helhet lokaliserad till Söderåse. Översiktsplae iebär att det ite tillåts ågra verksamheter som ikräktar på skogsbruket och att adele graskog bör miskas och adele lövskog ökas. Vidare aförs att ytterligare bebyggelse iom de skogbevuxa dele av Söderåse ite ska tillåtas och att utökig av de bebyggda områdea vid Kärreberga och Körslätt ite ska ske utaför de område där det fis detaljpla eller områdesbestämmelser. Trafik och kommuikatioer Tågstatio! Översiktsplae föreslår att tågstatio byggs i Kvidige vilket betyder mycket för Kvidiges utvecklig som bostadsort. Sabbtåg! Översiktsplae föreslår att ett markreservat för y sabbtågsjärväg iläggs väster om E:4. Europakorridore sträcker sig frå Stockholm till Skåe -ma ska kua åka frå Stockholm till Helsigborg på cirka 2 timmar - och blir e del av det europeiska järvägsätverk som reda är uder uppbyggad söder om Damark. Ny förbifartsled! Översiktsplae föreslår e y förbifartsled väster om Kvidige frå riksväg 21 till Såaväge. De blir tillfart till plaerade ya bostäder orr om järväge och avlastar befitliga bostadsgator i Kvidige. Nya gåg-och cykelvägar! Översiktsplae föreslår att det byggs ya gåg- och cykelvägar iom alla ybyggadsområde som akyter till skolor och hadelsservice. Vidare föreslås e y gåg- och cykelväg frå Nyvåg till Hyllige så att Du ka cykla säkert frå Kvidige till Hyllige över Åstorp-Nyvåg. E y gågbro föreslås över Åstorps bagård för att kyta samma områdea orr och söder om järväge. Översiktspla 2012-kortversio 11

12 Natur och miljö Översiktsplaes iriktig är att tillvarata befitliga och utveckla ya aturområde. För kommues parker har det upprättats e särskild gröstrukturpla som atagits av kommufullmäktige. Syftet med gröstrukturplae är att utveckla parkera så att de blir itressatare både att vistas i och för utvecklig av de biologiska mågfalde. E viktig del i översiktsplae är att utveckla gröstråk bl a lägs vattedrage så att tidigare otillgägliga område blir tillgägliga för ivåara. På så vis blir kommue attraktivare både för de boede och för besökade. Ladsbygde kyts ärmare till tätortera, aturstråk med strövstigar förbider tätortera och kuskape om och itresset för ladsbygde ökar. Kosekvesbeskrivig Översiktsplae iehåller också e kosekvesbeskrivig om hur översiktsplae påverkar Miljö; Hälsa och säkerhet; Jämställdhet; Kommues olika verksamheter som skola m.m. Kosekvesbeskrivige är viktig eftersom de visar att de åtgärder som föreslås i översiktsplae är realistiskt geomförbara. har det gjorts exploaterigskalkyler så att styrgruppe har kuat bedöma realisme i olika projekt. De redovisade utbyggadsområdea är ekoomiskt geomförbara. Vid bedömig av olika utbyggadsområde 12 Översiktspla kortversio

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009 w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e CITYBANAN 2009 / Member of Perspective EEIG Europea etwork of architectural practices 25 år med årstaberg Ahlqvist&Almqvist arkitekter AB som startades 1985

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips

Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips Häck, staket, plak eller ur Regler, rekoedatioer och tips dasv Mölle- Byggadsäde och Stadsbyggadskotoret vill ed dessa riktlijer för ihägader av toter ispirera till goda och fuktioella lösigar so också

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer