Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se"

Transkript

1 Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige HÄSSLEHOLMS KOMMUN

2 Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10 Fritid och rekreatio 11 Natur 12 De byggda miljö 14 Kulturladskapet 18 Trafik 20 Geotekik 22 Tekisk försörjig 23 Miljö- och riskfaktorer 24 Mål & visio 27 Översiktspla för Vislövs tätort 29 Plabeskrivig 31 Miljömål 34 Förslagets kosekveser 36 Samrådsredogörelse 39 Utlåtade 45 Graskigsyttrade KF s sammaträdesprotokoll

3 3INLEDNING

4 Iledig Översiktspla Syftet med översiktspla för Vislövs tätort är att skapa ett uderlag för e fortsatt god utvecklig av Vislöv. Plae ska utgöra ett samlat uderlag för efterföljade beslut om mark- och vatteavädige i form av bl. a. detaljplaer och bygglov. Plaprocesse Översiktsplaearbetet ska ske med öppehet och isy. Målet är att å e bred förakrig varför processe är betydelsefull. Processe består av följade skede: Program: Tidig dialog, precisera syftet och iriktige. Samråd: När plaförslag har upprättats ska samråd hållas. Utställig: När kommue aser att förslaget är färdigt ställer ma ut det för offetlig graskig. Utställige pågår i mist 2 måader och alla har chase att läma sypukter. Atagade: Kommufullmäktige atar översiktsplae Arbetsmetod Program Plaprogrammet utarbetades i samarbete med e lokal politisk referesgrupp samt e arbetsgrupp beståede av kommuala tjästemä. I programmet preseterades två olika scearier, det täta samhället och det glesa samhället, samt ågra diskussiospukter. Programmet var ute på samråd uder augusti och september Förutom att programmet skickades ut till kommuala ämder, mydigheter och orgaisatioer hölls ett möte för allmähete på Furutorpsskola. På mötet deltog ett 100-tal vislövsbor i e givade och bra diskussio om Vislövs framtid. Allmät möte i Furutorpsskola Samråd De politiska referesgruppe samt arbetsgruppe arbetade uder höste 2003 fram ett samrådsförslag med ikoma sypukter som uderlag. Samrådshadligara skickas ut till berörda mydigheter, ämder och orgaisatioer. För allmähete fas hadligara tillgägliga på biblioteket i Vislöv samt på kommues hemsida. Samrådsförslaget var uder mars och april 2004 ute på samråd. Utställig Översiktlig geotekisk udersökig, kulturladskapsiveterig, gröpla och iveterig av bebyggelses karaktärer togs fram uder sommare Ikoma sypukter och gjorda utredigar låg som uderlag för ågra midre ädrigar av förslaget. Diskussioer fördes med de politiska referesgruppe. Förslaget fas utställt för graskig i Vislöv och Hässleholm uder december och jauari 2004/2005. Allmähete hade möjlighet att diskutera förslaget med politiker och kommuala tjästemä uder e eftermiddag och kväll på Vislövs bibliotek. 4

5 Orgaisatio Politisk referesgrupp De politiska referesgruppe består av: Nils Oscarso (Fv) Begt Hellbrig (Fp) Börje Kajrup (S) Bo-Göra Ohlsso (M) Alla Larsso (C) Maria Larsso (Mp) Eva Chrovall (Vp) Zido Kristesso (Kd). Arbetsgrupp Arbetsgruppe består av: Lars Bergma, exploaterigsavdelige Perilla Olsso, kommuekolog Helea Holmgre, miljökotoret Per Nilsso, tekiska kotoret Herik Brik, Hässleholms Vatte AB Helea Hermasso, räddigstjäste Ja Nilsso, omsorgsförvaltige Moica Olsso / Iger Frak, bar- och utbildigsförvaltige Eje Johasso, Hässleholms Fritid Roger Larsso, stadsbyggadskotoret Projektledig Rebecca Martisso, stadsbyggadskotoret Leif Berg, stadsbyggadskotoret 5

6 6

7 NULÄGES- BESKRIVNING 7

8 Markavädig & markiehav frå Sörb y Sör Karlag gata gata regata Bry gga Bakg Adelgata Kyrkogat a Köpm as Borgar Buffertv lé Åbogata Ågata gata väge dg ata He ta d ga Sa Villag ata Ny gata Vete Back sli ga Vaeberga väge väg ge ergavä eb Va väg tos as väg Hilm Bertes Sy re väge väge Hav re vä ge Adelgata Karlag Alla s väg Nils A gata Ny Sa d ga ta ata Ägs väge g Rå Korv äge frå Sörb y gata Kyrko gata gata Åbogata Köpm as Borgar Buffertv kg Vasa gata Bry gga regata He dg ata Ågata Storgata Larm gata é str a All Vä Ba Vill agata Vaebergav äge Storgata Back Föreigsgata poe tg ge Markvä ga frå Åras löv väg i ta Träd gårdsga sl é Österg Edvi Widés Västergata verksgata Storgata Skolgata Hat Bokgata sgata väg 21 Ägsv vias väg sv s All vsväge Åraslö v Bergsgata Sy gata ge R ata väge Mark tg Almgata Ekgata väg poe Sve Joh rgm a ej Furut orp Alexadras Bergs Bergsgata Mårtesg Be Agrupsga ta vä v Almgata frå Åraslö Prostg ata Låggata Dis Rig vä ge ot Tim Ljuggata Sveagata Vikigs väg ver ge Jär vä gsg ata Jär vä gsg ata Tor get Lill a Torgg Templareg gata Götgata e vä ta Södra Parkallé Torggata Eriksg väge Åraslövsväge a Kutsgat rgm as Allé a Gröa Furgata sv ta Rigväge Agrupsga at e gväg ga Norra strig Stora e ltväg Klö Be gårdsgata Mårtesg ata Joh Träd vä ge gväg du Föreigsgata Österg Västergata verksgata Storgata Furgata Bokgata Kutsgata Eriksg Rig e ver Klö Rög Furutorpsgata Fä ta Edvi Widés Skolgata gata Dis Sveagata e ge ltvä Fä gväg Te Sve Låggata ata Pilg väge ga v ata I by gata By e Föreigsgata Götgata Vikigs väg gväg Te Hat Ljuggata Almgata ta väge Vå Furutorp sgata Templareg gata stga Norra Jär vä gsg ata Söd ra Jär vä gsg ata Tor get Lilla Torgg Föreigsgata Oregata v Ekgata Slåtter ga Beskvä ge Gröa st Källst Torp Askv ga ata Rö ge vä ata Ljugg a Parkallé Torggata Bergs ma e a Stora Rigväge Lom e stig at strig du I äg e gata gata ge e Vi Pilg ck Bä vä us mar Lom psväge st ivh 21 Har Ekorr Dr Rv rpsväg av Almgata Ulvgata ör kh ag Lid ata Log ol m rtg Hjo sleh Reg Häs gg av äg ta Lidga Askv Vå e väg marps Lju ag st Källst Torp Beskväge Pro ta ge Lom Oregata Te tälls gat Sto rm ga ta Bj frå st Klockarevä Bos Kv ar ga ta ga By e stig Slåtter Te Boarpsväge Har e Ekorr Vi ge vä väge gata ge ck Bä 21 ge Bygata vä vä us ivh Dr Rv marps Lom by Sör Troe d Nels ogata ata Log Ulvgata rtg Hjo ol m kh Reg å H äs sleh Klockarevä ge Bostä lls gat a Vä str a Al Stor mg ata Bj ör frå Vie ata Storgata Larm Kv arg Nelso Vasaga ta Troed Boarpsväge Bygata Vislövs bostadsbebyggelse består huvudsaklige av småhus. Bebyggelse tar i aspråk relativt lite mark för att vara ett villasamhälle. Furutorpsområdet har dock medfört viss utglesig. sex större tätorter uder periode ha e plaberedskap på 10 ha/tätort. Storgata Bostäder Doliväge re väge äge Bert es väg väge ote Tim j ge vä Vete väg e Korv Råg väg e H av re vä ge 21 äge Rv Furut orp sga ta frå ergavä ge s väg Taxerade som idustrieheter, källa LMV s fastighetsregister Doliv äge Nils At Va os 21 eb v väg K Alla R Hilm as väg Alexadras väg väg Rv Småhuseheter Kommues markiehav 21 Flera småhus Hyreshuseheter bostäder för mer > 2 fam. Vislöv 1257 (94%) 28 (2,2%) 50 (3,8%) Kommue (92%) 332 (2,5%) 711 (5,5%) Taxerade bostadseheter, källa LMV s fastighetsregister g Kommue iehar mycket mark i och rutom Vislöv. Kommue har uder e lägre tid köpt i mark med gällade områdespla som uderlag. Det fis cirka 25 kommualt ägda, obebyggda fastigheter för bostäder i Vislöv och dessa ligger huvudsaklige i Furutopsområdet. Det fis äve privata obebyggda tomter spridda i samhället. Statistike visar att adele taxerade småhuseheter är större och adele flerfamiljshuseheter är midre i Vislöv ä i kommue i övrigt. Idustriverksamheter Idustriverksamhetera är huvudsaklige lokaliserade till de västra dele av Vislöv mella järväge och Stora Torggata. Några verksamheter har etablerat sig vid ifartera till Vislöv. Det fis idag ca 11 hektar (ha) detaljplaelagd outyttjad idustrimark i Vislöv. Eligt strategi för ska kommues 8 LMV s fastighetsregister

9 Service Skola och baromsorg I Vislöv fis idag förskolora Skogsbryet, Släda, Regbåge, Mio och Bergmaska förskola. Iom området för fördjupad översiktspla fis 3 skolor, Söderparkskola och Vaeberga skola med grudskola F-6 samt Furutorpsskola med grudskola F-9. Det fis äve ett privat äldreboede i samhällets östra del. I framtide kommer trolige allt fler att bo kvar och få vård allt lägre i hemmet. Dages aläggigar uppfyller dages behov och beräkas vara tillräckliga äve på låg sikt, år framåt. Det fis e förskjutig av skola och baromsorg till samhällets södra delar. Äldre- och hadikappomsorg Skola och baromsorg Äldre- och hadikappomsorg Huvuddele av äldreomsorges aläggigar såsom servicehuset Klockaregårde, gruppboedet Sjögläta och ett fyriotal servicelägeheter ligger samlade vid Vislövssjö i samhällets ordvästra del. I cetrala dele av Vislöv fis gruppboedet Vallmogårde. Vid Bygata samt vid Vikigs väg fis midre eheter med gruppbostäder. Räddigstjäste I Vislöv fis e deltidsbradstatio, med e aspäigstid på 5 mi. Det iebär att isatstide i Vislövs tätort är högst 10 mi. Bradstatioe är beläge på Idustrigata, mittemot Latmäe. Övrig offetlig service I Vislöv fis e god offetlig service med blad aat bibliotek, vårdcetral, folktadvård, apotek, baker och postes kassaservice. 9

10 Kommersiell service Vie å frå Sörb y De kommersiella service är kocetrerad till cetrum, det mesta ligger rut torget och lägs Stora Torggata. Cetrum har ett bra utbud av hadel och service. Äve sällaköpshadel, dages möbelaffärer, som ligger mitt i samhället bidrar till ett livfullt Vislöv. Karlag Adelgata gata gata Kyrkogat a Köpma s Åbogata Borgar Brygga regata g Bak väge Bertes ata ta He dg ta Sa d ga ata gata Villag Ägs Ny aväge Vaeberg frå Åras löv ge Markvä sli ga Allé ge Åraslövsvä väg Bergsgata er Klöv ta Träd gårdsga Mårtesg s Österg Rig vä ge sv Edvi Widés Västergata Furgata Bokgata Eriksg Joh rgma Föreigsgata Disp oe tga Götgata e ltväg Fä e gväg Te Låggata Sveagata e gväg Te Sve verksgata Storgata Ljuggata Skolgata Hat Templareg gata gata Almgata Ekgata Bergs Gröa Torggata Be Agrupsga ta Järv ägsg ata Järv ägsga ta Tor get Lill a Torgg Södra Parkallé Vikigs väg Furutorpsgat a Pro stg ata ta Buffertv Allé a ta Back at Almgata Kutsga väge Vå ga v gata Norra strig Föreigsgata Slåtter Beskväge Rigväge Ljug a Oregat ata ta du Stora ta Lidga Källst Torpst väge Askv ma rps gata Rö ge Lom ge arpsvä ata Pilg vä e 21 Lomm stige äg ck Bä gata sv e Harst hu Vi Ekorr Driv Rv I äg e Reg ta Loga Ulvgata rtg Hjo ho lm av Storgata Björ kh ag Häs sle ga By gata Vä stra Stor mga frå Bostä lls äge Vasaga ta Larmga ta Ågata Storgata Boarpsväge Klockarevä ge Kv arg yv Bygata rb Sö Troed Nelso gata Sy re väge väg väge otej orp sgata Vete Furut väge H avr evä ge Rå g ge Korv äge vä väge Tim bergav s väg to Vae Hilm Nils A 21 s väg v Alla R as väg äge Alexadras väg Doliväge Rv 21 frå Kris tia st ad Taxerade eheter med lokaler (huvudsaklige kommersiell service), källa LMV s fastighetsreg. Befolkigsstruktur Iom området för fördjupad översiktspla bor idag 3994 ivåare och Vislövs befolkig har ökat med 260 ivåare de seaste 10 åre. Befolkigsstatistik Befolkigsstatistik iom plagräs för fördjupad översiktspla Vislöv (ca 10 år) FlyttÄdrig Födelse etto Åldersitervall Atal etto etto totalt Summa 29 Befolkigsutvecklig, B f lk i t kli käll källa SCB 10 Befolkigsprogos Någo statistiskt bearbetad progos fram till år 2020 kommer ite att tas fram. Det ka evetuellt bli aktuellt att göra e progos för Vislöv i sambad med de kommuövergripade översiktsplae. Som statistike visar har befolkige ökat de seaste 10 åre. Vislöv har ett attraktivt läge mella Kristiastad och Hässleholm, goda kommuikatioer och goda boedemiljöer. Därför är det saolikt och öskvärt att Vislövs befolkig fortsätter att öka.

11 Fritid och rekreatio Idrott Idag fis flera aläggigar för fritidsaktiviteter i samhället: I Furutorpsområdet fis idrottshallar, fotbollspla, teisbaor och elljusspår. Vid Vislövssjö fis friluftsbad, campig, teisbaor och bagolf. I sjö bedrivs också fiske. Idrottsplats med fotbollsplaer fis i de orra dele av tätorte, idrottsplatse tillhör Vislövs IF. E midre idrottsplats fis äve i Vaeberga. Ridhuset är beläget i västra dele av samhället, ridaläggige ägs av Vislövs ryttarföreig. E gymastikhall fis vid Bergmaskaskola i cetrala dele av samhället. Furutorpsparke Rekreatio För vislövsbora har Furutorpsskoge, Vislövssjö och Bertes ägar stora rekreatiosvärde. Nävligeåse är också ett attraktivt område med stor potetial för de regioala rekreatioe. Fritidsaläggigar g 11

12 Natur Iledig Kommues aturvårdsprogram har varit ute på remiss uder sommare 2004 och ska atas uder höste Naturvårdsprogrammet behadlar all mark utaför våra tätorter. Några område hamar iaför gräse för fördjupad översiktspla för Vislöv. För att ivetera och värdera de mark som fis ie i Vislövs samhälle har e Gröpla för Vislöv tagits fram uder sommare Naturvårdsprogrammets och Gröplaes mest värdefulla område sammafattas i edaståede kapitel. Åtgärdsförslag fis uder beskrivig av utställigsförslaget. Skogsvårdsstyrelse utpekat som värdefull atur. Stora delar av de f d hagmarkeras omgivigar har idag glest med träd och ett väl utvecklat buskskikt. 2. Vid korsige vid Lommarp och bredvid Vie å fis e betesmarker i vilke e botaisk itressat sadstäppslokal fis. 3. Sydväst om ridskola fis ur floravärdessypukt ett av Vislövs mest itressata område. Det är ett varierat område med e artrik hävdad gräsmark i de östra dele och midre värdefull skog i de västra dele. Geologi Vislöv ligger i ett kalkrikt område ära Nävligeåse, vilket ger förutsättigar för ett särskilt rikt växt- och djurliv. Jordartsmässigt domierar grovmo och sad me det fis moräpartier i tätortes södra del och väster om Vie å. Närmast Vie å fis svämsedimet. Odligsladskapet Vislöv gräsar i öster och orr till itesivt odlad jordbruksmark, Kristiastadsslätte. De bördigaste marke hör till de gamla gårdara orr om tätorte samt vid Vaeberga gård. 1. Berthes ägar är e före detta mosaikartad hagmark omgive av skog. Ägara är umer blivade ädellövskogsbete där ek och hassel domierar. Delar av området är av Gräsmarker sydväst om ridhuset 4. I Vislövs Ljugdala ordväst om ridskola fis e steig betesmark som idag betas av hästar. Skogsbrye är väl utvecklade med slå och hassel. Skogar Nävligeåse sydväst om Vislöv är ett regioalt värdefullt område med rekreatiosoch aturvärde. 5. Område mella Vislöv uppmot Nävligeåse iehåller bla ett område som kallas Orekilla, vilke är ett värdefullt skogsområde. Orekilla är e ägsbokskog med e del grova träd, främst bokar och ekar. Området har äve e hel del död ved vilket ökar de biologiska värdea. Skog söder om Berthes ägar 6. Ie i samhället i Furutorpsparke fis e stor skogsareal med välskött och gallrad ekskog, cirka 50 år gammal. På vissa ställe fis ear vilka är spår av f.d beteshävd. 12

13 Sjöar och vattedrag 7. Vie å rier frå Nävligeåse och i e båge väster och orr om samhället. Å är sligrade, bitvis forsade och bitvis stilla. Stora delar av si sträckig har å sadig botte vilket är positivt för måga fiskarter. 8. Vie å är uppdämd till e damm som kallas Vislövssjö. Sjö omges huvudsaklige av björkskog. Sjös spegel har ett stort estetiskt värde. Våtmarker 9. Vie å omges till stora delar av våtmarker bla med värdefulla alsumpskogar. Naturreservatet Åraslövs mosse är ett rikkärr och ligger strax öster om Vislöv, utaför gräs för fördjupad översiktspla. Parker Vie å I Vislöv fis ett flertal parker som har stora visuella värde samt rekreatiosvärde. Parkera i Vislöv är i måga fall kala och har ite särskilt stora biologiska värde. 13

14 De byggda miljö Bebyggelsekaraktärer i Vislöv Geom tekikutvecklig, politiska beslut, utställigar med mera har förutsättigara och ideale för hur vi bygger och plaerar våra samhälle uder tides gåg språgvis förädrats. Bebyggelse i Vislöv ka i grova drag delas i fyra typer av karaktärsområde. Områdeas karaktärer är beroede av de förutsättigar och ideal som rådde uder de tid då huse och gatora byggdes. Gräsera mella de olika epokera är ite kivskarpa och varje epok rymmer iom sig flera midre epoker. Utvecklige i stora drag Frå tidig medeltid, då kyrka i Vislöv byggdes, tills börja på 1800-talet, då byaras marker skiftades, förädrades varke ladskapets, bys eller byggaderas karaktärer särskilt mycket. Geom skiftea förädrades ladskapet radikalt då gårdar flyttades ut på byaras utmarker och y mark uppodlades. Ie i byara blev det glesare mella gårdara me mellarumme fylldes ut av gathus som till si karaktär följde de äldre bebyggelse. Bebyggelse frå dea epok har vi valt att karaktärisera som Kyrk- och bodbys karaktär tide före kom med järväge, både bildligt och bokstavligt, e y tid till Vislöv. Uder 1800-talets första halva hade effektera av skiftet och ya brukigsmetoder kraftigt ökat jordbrukets produktio. Skråväsedets och lilla tulles successiva avskaffade gav ya förutsättigar och möjligheter för ärigsverksamhet. Ökad folkhälsa gjorde att befolkige ökade kraftigt. Med järväge fick jordbrukara möjlighet att sälja sitt överskott till e större markad. I Vislöv byggdes idustrier med akytig till jordbruket såsom bräeri, mejeri, bryggeri med mera. Krig järvägsstatioe byggdes hus som både till utseede och till material skilde sig frå bebyggelse i bodbyara. Huse byggdes lägs gator som alades i ett strikt rutät vars riktig bestämdes av de gamla medeltida vägara mella byara blev Vislöv muicipalsamhälle. Uder talets första deceier växte Vislöv både reglerat iom muicipes gräser och oreglerat lägs ifartsvägara frå Vaeberga och Lommarp. Dea bebyggelseepok som varar fram tills 1930 har vi valt att karaktärisera som Statiossamhällets karaktär tide frå 1865 till Med Stockholmsutställige 1930 slog fuktioalisme, fukise, igeom i Sverige. Fukise som ideal fick ett stort geomslag blad aat geom att socialdemokratera kom till regerigsmakte 1932 och påbörjade byggadet av det så kallade folkhemmet. Vislöv blev 1934 köpig och därmed ege kommu. Geom subvetioerade bostadslå och olika reglerigar ökade states styrig både av vad som byggdes och hur det byggdes. Det mesta som byggdes i Vislöv fram till cirka 1960 byggdes av lokala byggmästare efter typritigar. Huse placerades iom rutätets ram. Dea epok har vi valt att karaktärisera som Folkhemmets karaktär tide frå 1930 till Uder 1950-talet laserades graskapstake som stadsbyggadsideal, vilket blad aat iebar att bostadsområde skulle trafikmatas utifrå geom så kallade säckgator så att ett bilfritt gåg- och cykelät kude byggas så att bare ite skulle behöva korsa ågo gata på si väg till eller frå skola. Husbyggadet blev mer och mer idustrialiserat vilket gjorde att efamiljshuse till större och större del byggdes på olika husfabriker. För att bygga bort de stora bostadsbriste i Sverige och för att höja bostäderas stadard byggdes mella 1965 och 1975 drygt e miljo bostäder i det så kallade miljoprogrammet. För Vislövs del byggdes dessa bostäder i huvudsak som efamiljshus lägs säckgator rut Furutorpsskoge. Bebyggelse frå dea epok har vi valt att karaktärisera som Rekordåres karaktär tide frå 1960 till Efter oljekrisera på 1970-talet bröts trede med städigt ökad tillväxt. Detta var slutet på vad som u brukar kallas det modera projektet ( ) vilket omfattade byggadet av det städigt ökade starka samhället där 14

15 byggade och plaerig mer och mer styrts av stat och kommu. Uder ch 1990tale har husbyggadet avreglerats och blivit markadsstyrt. Detta har gjort att byggadet blivit mer brokigt. Det är därför för tidigt att kua karaktärisera de byggader och miljöer som byggts uder de seaste 25 åre. Bebyggelses karaktär Kyrk-och bodbys karaktär (före 1865) Statiosamhällets karaktär ( ) Folkhemmets karaktär ( ) Rekordåres karaktär ( ) Kyrk-och bodbys väg (före 1865) Statiossamhällets väg ( ) Övriga vägar (före 1930) 15

16 Hur förhåller vi oss till de olika karaktärsområdea? utmaigar och möjligheter Varje karaktärsområde speglar si tids uppfattig om hur ma lämpligast byggde och plaerade efter de förutsättigar ma hade. Det är viktigt att de tillägg, geom yoch ombyggader av både eskilda hus och allmäa platser som kommer att göras iom de olika områdea, utförs så att karaktäre av området bibehålls och stärks. På karta har markerats område där de tidigare beskriva tidsepokeras karaktärer är särskilt värdefulla på grud av att bebyggelse där är väl sammahålle, skyddsvärd och tidstypisk. Iom dessa område skall det vid plaläggig och bygglovprövig läggas särskild vikt vid att y- och ombyggader bidrar till att bibehålla och stärka områdets karaktär. De eskilde husägare ska kostadsfritt få råd om lämplig utformig, material och metoder av kommues hadläggare av byggfrågor. Utaför de markerade områdea är bebyggelsekaraktäre mer bladad. Äve här fis byggader och miljöer med stort kulturhistoriskt, arkitektoiskt och adra egevärde som det är viktigt att ta häsy till vid ädrigar. karaktäriseras av bodgårdar med boigshus av skåelägetyp och ett mjukt sligrade gatu- eller vägät. Gathuse är oftast midre ä gårdaras boigshus. I Vislövs kyrkby fis äve e del hus som till utseede och form mer tillhör statiossamhällets karaktär. Vid y- och ombyggad av bebyggelse i de markerade bymiljöera bör edast evåigshus med brata sadeltak (ca ) tillåtas. För de bymiljöer som ite är plalagda bör områdesbestämmelser tas fram för att säkra bebyggelses värde. Bostadshus bör placeras med lågsida mot gata. Placerige bör också vara relativt ära gata. Nuvarade gatuät bibehålls och ka kompletteras med ya mjukt sligrade och smala gator. Om gräse mella tomt och gata skall markeras sätts lämplige ett ekelt trästaket eller friare buskar. E väl lagd stegärdesgård hör också till dea miljö. Statiossamhällets karaktär - tide frå 1865 till 1930 Kyrk- och bodbys karaktär tide före 1865 Iom plaområdet fis fyra sammahålla bymiljöer. Det är förutom kyrkby Vislöv äve de gamla bodbyara Vaeberga, Lommarp och Öllstorp. Bymiljö Området omfattar i stort sett det område som utgjorde Vislövs muicipalsamhälle Bebyggelse är stilmässigt bladad me domieras av byggader uppförda före Det strikta rutätet av gator med hus placerade i gräs mot gata eller gräs för förgårdsmark gör att området får e stadsmässig karaktär. Till de stadsmässiga karaktäre bidrar trädradera lägs huvudgatora iom området. Bostadshus uppförda krig sekelskiftet 1900 domieras av ågra få estaka typer av hus som trolige byggts efter mösterritigar. Karakteristiskt är e eller två vikelställda gavlar mot gata 16

17 alterativt e bred frotespis. Karakteristiskt är också att uthuse placerats i bakre dele av tomte och har e faluröd paelfasad. Gräse mot gata är tydligt markerad med häckar, staket eller ätstägsel. Då bebyggelse är bladad och har ett mycket varierade kulturhistoriskt värde bör e särskild värderig av byggaderas kulturhistoriska värde göras iom området, för att kua ge de mest värdefulla miljöera ett bättre skydd. Vid y- och ombyggader ska ya bostadshus placeras med lågsida i gräs mot gata eller förgårdsmark där det fi s såda. Komplemetbyggader bör placeras bakom bostadshuset och gära ges e faluröd eller aa mörk färgsättig. För att bibehålla de itima småstadskaraktäre bör takfote ges e höjd så att gatufasadera ite upplevs ha e högre höjd ä två våigar. Iom området är eplashus med låglutade tak, murar och stödmurar främmade för karaktäre och bör udvikas. Trädradera lägs huvudgatora ska kompletteras och uderhållas. för tidsada i folkhemsbygget att idivide uderordade sig det gemesamma och ite hade ågot att dölja. Ett delområde iehåller karakteristiska flerfamiljshus i lägor placerade så att alla lägeheter får samma möjlighet till sol. Iom två av delområdea fi s särskilt värdefull ehetlig och gruppbyggda kvarter med efamiljshus som bör ges ett bättre skydd. Det avser dels delar av två kvarter vid Gröa gata och dels del av ett kvarter vid Vikigs väg. Vid y- och ombyggader bör stor vikt läggas på materialval och detaljutformig samt att tomteras öppa karaktär bibehålls. Rekordåres karaktär tide frå 1960 till 1980 Folkhemmets karaktär tide frå 1930 till 1960 Bebyggelse frå folkhemsepoke är mera spridd och på karta har fem skyddsvärda delområde markerats. Fyra av områdea består av eplas efamiljshus med flacka sadeltak och av 1½-plas efamiljshus med brata sadeltak. Huse är till stor del trolige uppförda efter typritigar me äve gruppbyggda hus är valigt. Karakteristiskt är huses sparsmakade detaljutformig och tomteras öppehet med låga staket i gräse mot gata. Det sistämda är ett tydligt sigum Bebyggelse frå dea tidsepok har e stor del av det totala byggadsbestådet i Vislöv och speglar e mycket expasiv fas av Vislövs utvecklig. På karta har fem större och midre delområde markerats. Områdea är ehetliga och består i huvudsak av både gruppbyggda och fabriksbyggda efamiljshus. Ett område med flerfamiljshus har markerats liksom ett med äldreboede i marklägeheter och friluftsbad. Karakteristiskt för huse frå dea epok är de mörka och ofta brumurriga färgsättige. Tomtera avgräsas oftast mot gata av låga stödmurar och vitergröa växter. Byggaderas storlek och utformig speglar över tide vad som varit mest förmålig för att få statliga låesubvetioer. Vid y- och ombyggader bör för gruppbyggda hus förädrigara göras så att sambadet mella huse ite går förlorat. De tidstypiska färgsättige bör bibehållas. 17

18 Kulturladskapet Iledig I sambad med översiktsplaearbetet har e kulturladskapsiveterig geomförts. Iveterige sammafattas i detta kapitel. Området rut Vislöv är mycket rikt på forlämigar, särskilt röjigsröse och gravar, trolige frå järålder. Iom plaområdet fis äve två medeltida bytomter och idikatioer på förhistoriska boplatser. De lätta jordara, vattedraget Vie å och Nävligeåse är faktorer som talar för att området har varit attraktivt för bebyggelse uder förhistorisk tid. Det är därför troligt att det fis uder mark dolda okäda forlämigar. På flera platser ka det häda att jordbruk och adra markarbete reda förstört lämigara. Arkeologi Här redovisas e sammafattig av arkeologis olika steg. 1. Kulturladskapsiveterig görs för att bedöma behovet av vidare arkeologiska graskigar. Vid iveterige geomförs bla kartaalyser och topografiska iakttagelser i fält. 2. Arkeologisk utredig. I sambad med e arkeologisk utredig udersöker ma om ett bygge kommer att påverka evetuella forlämigar. Om ma i sambad med utredige hittar forlämigar så får byggherre bekosta e: 3. Arkeologisk förudersökig. Uder e förudersökig skall forlämigar som är i fara avgräsas i tid och rum. Ma samlar iformatio om forlämige. Om forlämige är tillräckligt itressat så får de byggasvarige äve bekosta e: 4. Arkeologisk udersökig, kallas äve slutudersökig. I sambad med e slutudersökig tas forlämige bort för att läma plats åt bygget. 1 Norr Vieå 2 Vi lö b 4. Vaeberga by Forlämigar, källa Forlämigsregistret 18

19 Iveterade område 1. Norr Vie å Uder historisk tid, fram till skiftesreformera har hela området varit utmarker. På 1700-talets mitt var området uppdelat i avlåga ljuglotter i ordsydlig riktig. Namet ljug fis kvar i området idag. Efter skiftesreformera började området ädra karaktär i och med att e torpbebyggelse växte fram på de gamla utmarkera. Vägätet i området har gamla aor. Området utgörs idag till största dele av ett äldre småskaligt odligsladskap där det mesta av de tidigare åkermarke idag är betesmark. 1.1 I området avsett för gles bostadsbebyggelse ka ma förväta uder mark dolda forlämigar. E arkeologisk utredig i form av detaljiveterig ka vara ett lämpligt första steg för att lokalisera dessa iför y bebyggelse. utföras tidigt i plaerigsskedet för att klara ut forlämigssituatioe. 2.2 Området öster om Sörbyväge och krig kyrka som är avsett för bostadsbebyggelse ligger ästa helt iom Vislövs gamla bytomt. Föregågare till de medeltida by ka dessutom fias bevarade i området. E arkeologisk förudersökig bör utföras tidigt i plaerigsskedet för att klara ut forlämigssituatioe. 2.3 Området avsett för e utvidgig av begravigsplatse ligger på gammal iägomark i bytomtes ärhet. Föregågare till de medeltida by ka evetuellt fias bevarade uder mark. E arkeologisk förudersökig bör utföras iom de delar av yta där topografi är lämplig för äldre boplatser. 1.2 Det område som lägs Vie å är avsett för idrotts- och idustriädamål är ett bra läge för boplatser frå förhistorisk tid. E arkeologisk utredig bör göras tidigt i plaerige. 2. Vislövs by Vislövs gamla bytomt upptar stora delar av områdets västra del. De uvarade kyrka är romask i sia äldre delar och trolige uppförd uder 1100-talets första hälft. De medeltida by Vislöv bör ha föregåtts av järåldersbebyggelse ågostas iom de ärmaste omgivigara. De seaste föregågare, e vikigatida gård eller by, ka ha legat ivid kyrkby. Frå medeltide fram till eskiftet låg gårdara samlade utmed Bygata med förlägigar i Boarpsväge och Sörbyväge. Vid eskiftet 1809 flyttades efter had de flesta gårdara ut. När järväge kom 1865 ädrade samhället karaktär, frå kyrkby på ladsbygde till statiossamhälle. 2.1 Området väster om Sörbyväge avsett för bostadsbebyggelse ligger till stora delar iom Vislövs gamla bytomt. Föregågare till de medeltida by ka fias i de östra delara av området. E arkeologisk förudersökig bör Rekogiserigskarta i k frå Vislöv sydöst Området består av gammal utmark som odlats upp först efter skiftesreformera. Det är också gräsmark mella Vislövs och Vaeberga byar. I områdets södra delar fas fyra småbruk uder 1920-talet. 3.1 Området avsett för utbyggad av vassbäddar till reigsverket ligger på marker med goda möjligheter för bevarade forlämigar frå förhistorisk tid. E arkeologisk utredig bör därför utföras. 3.2 I området avsett för bostadsädamål fis de fyra småbruke kvar och det fis dessutom goda läge för boplatser och gravar frå förhistorisk tid. E arkeologisk utredig bör övervägas. 19

20 4. Vaeberga by Det orra delområdet ligger på gammal iägomark i aslutig till de orra dele av Vaeberga bytomt. Det södra delområdet ligger till största dele på Vaeberga gamla bytomt. Båda områdea är åkermark idag. Vaeberga by är kät frå skriftliga källor frå 1200-talets första hälft. Ett litet gravfält trolige frå järålder fis strax ordväst om bytomte. Om det fis gravar har det säkerlige fuits e boplats i ärhete. Flera av bys gårdar ligger kvar i de orra dele av bytomte. 4.1 Iom område avsett för idustriädamål fis goda boplatsläge och e arkeologisk utredig bör övervägas. Rekogiserigskarta frå Området avsett för bostadsbebyggelse ligger till allra största dele iom Vaeberga gamla bytomt och e arkeologisk förudersökig bör därför utföras. Trafik Järvägstrafik Vislöv ligger utmed Skåebaa, e järväg av riksitresse. Baa är ekelspårig och trafikeras med både gods- och persotåg. Persotågsatalet bedöms elig Baverket öka frå dages 52 till ca 64 uder kommade tioårsperiod. För godstrafike räkar ma ite med ågo ökig. Järväge korsas idag av två vägar iom Vislövs samhälle, e korsig sker i pla med järvägsbommar och de adra plaskilt geom tuel. Biltrafik Väg 21 som passerar strax utaför Vislövs samhälle är ett riksitresse, då de är e viktig läk i det regioala vägätet. Väge är starkt trafikerad, år 1998 trafikerades väge av mella 9000 och fordo per årsmedeldyg. Det fis två tillfarter för biltrafike till Vislöv frå väg 21, Lommarpsväge (väg 2025) och Vaebergaväge (väg 2030). Åraslövsväge (väg 2591) och Sörbyväge (väg 2030) är två midre tillfarter frå öster respektive orr. Vägverket Regio Skåe håller på att se över utformig och stadard för hela väg 21. Sträcka mella Lommarp och trafikplats Vaeberga byggs om till 2+1 väg uder Lommarpskorsige byggs om till plaskild korsig Sträcka mella Vaebergakorsige och Öestad plaerars byggas om till 2+1 väg 2006/2007. På lägre sikt är vägsträcka täkt att bli mötesfri 4- fältsväg och korsige i Vaeberga plaeras äve de bli plaskild. Tuga trasporter Adele tug trafik på väg 21 är relativt hög, de uppgår till 12-14% av de totala trafikflödea. 20

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28

Planeringsförutsättningar Kommunomfattande översiktsplan 2016 2015-09-28 Plaerigsförutsättigar Kommuomfattade översiktspla 2016 2015-09-28 Stradskydd och LIS-område Kari Adersso, kari.adersso@solleftea.se Asvarig tjästema Uppdaterad 20150929 Läsavisig till detta häfte De slutliga

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärderig SEPTEMBER 2014 OMFATTNING HASTIGHETSPRINCIPER SOM UTRETTS: 50/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40 km/h i hela gatuätet

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Falkö Din«C. Göteborg C.

Falkö Din«C. Göteborg C. SltosiÄ 3//V/ [/- 2 -V/J 5 baaaktioe. Förteckig över i huvudspår befitliga med varigsmärke försedda plakoraigar (jämför Kugl. förordige 469/33) vid 1940 års utgåg. Falkö Di«C. Göteborg C. Falköpig C. -

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar SSI-rapport 93-20. c.. a; I ii- rostaaress Postadress (jatuaaress Gatuadress Telefo leiero JtatCUS StralSkyaasiStltUt Box 60204 Karoliska sjukhuset 08-729 71 00 stilish Raduo PiotcLiui Istmm 104 01 STOCKHOLM

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Järnvägens riksintressen

Järnvägens riksintressen Järväges riksitresse STRÅK Natioell, termial Götaladsbaa Mjölby-Göteborg - x - - - - - - - x - - - - Götaladsbaa är e plaerad höghastighetsbaa mella Stockholm och Göteborg via Jököpig Nya Haparadabaa Haparada

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer