Personalekonomisk årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk årsredovisning"

Transkript

1 Personalekonomisk årsredovisning 2015

2 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se

3 Innehåll INLEDNING Begrepp i redovisningen Förkortningar SAMMANFATTNING PERSONALSTRUKTUR Antal medarbetare Tillsvidareanställda Visstidsanställda Årsarbetare Medelsysselsättningsgrad De vanligaste befattningarna Timavlönade Feriearbetande ungdomar Examensjobb PERSONALOMSÄTTNING OCH ÅLDER Pensionsavgångar Personalomsättning Genomsnittlig ålder ÖVERTID OCH FYLLNADSTID Övertid Fyllnadstid SEMESTER Semesterdagar utbetalt i pengar Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Semesterlöneskuld HÄLSA Hälsofrämjande åtgärder Medarbetare utan sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro i dagar Upprepad korttidssjukfrånvaro Kostnad för sjuklön LÖN Medellön Löneöversyn PERSONALKOSTNADER Personalkostnad Pensionskostnad och pensionsskuld LJUNGBY HOLDING AB Ljungby Holding AB Ljungbybostäder AB Ljungby Energi AB Ljungby Utveckling AB NYCKELTAL (26)

4 Inledning Syfte, begrepp och förkortningar Syftet med den personalekonomiska årsredovisningen är att ge en samlad helhetsbild över kommunens personal. Redovisningen ger övergripande information kring personalfrågor och visar på en tydlig koppling mellan personal och ekonomi. Redovisningen utgör även en grund för analys samt som ett underlag vid strategiska bedömningar avseende frågor och förhållanden som rör personal. Årets personalekonomiska årsredovisning är den femtonde i ordningen. Uppgifterna i redovisningen är i huvudsak hämtade från kommunens personalsystem Personec P, beslutsstödssystemet Hypergene och ekonomisystemet Raindance. Den statistik och de bearbetningar som redovisas avser i samtliga fall de förhållanden som gällde vid mättillfället den 31 december Samtliga kostnader förutom personalkostnaderna redovisas exklusive sociala avgifter. Avrundning av kostnader och timmar gör att en manuell beräkning inte alltid stämmer med totalsumman. Begrepp i redovisningen Anställd Anställning Tillsvidareanställd Visstidsanställd Heltidsarbete Årsarbetare Timavlönad Övertid Medellön Förkortningar En fysisk person som är anställd i kommunen. En fysisk person kan ha flera olika anställningar i kommunen. En person som är anställd utan tidsbegränsning. En person anställd för begränsad tid. Antalet arbetade timmar/schablonvärde för heltid (165 timmar per månad). Är summan av samtliga sysselsättningsgrader. Person som inte i förväg har någon fastställd arbetstid. Arbetstid som har fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Total heltidslön delat med antal anställningar. Av utrymmesskäl är förvaltningarnas namn förkortade i några tabeller och diagram enligt följande: Buf Barn- och utbildningsförvaltningen Klf Kommunledningsförvaltningen Kff Kultur- och fritidsförvaltningen Mbf Miljö- och byggförvaltningen Tf Tekniska förvaltningen Sf Socialförvaltningen I könsuppdelad statistik står K för kvinnor och M för män. Personalavdelningen i mars 2016 Åsa Lönn Personal- och lönestrateg 4 (26)

5 Sammanfattning 2015 i korthet Antalet medarbetare är 2 739, av dessa är tillsvidareanställda. Medelsysselsättningsgraden är 90 procent av heltid för de tillsvidareanställda. Av kommuns medarbetare är kvinnor och 526 män, vilket innebär att 80,8 procent av kommunens anställda är kvinnor. Ljungby kommun har 131 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa är 57 procent kvinnor. Kommunens största yrkesgrupper är undersköterskor, förskollärare och personliga assistenter. Antalet utförda arbetstimmar av timavlönade uppgick till drygt , till en kostnad av tkr. Antalet timmar motsvarar 236 heltidsarbeten. 229 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna är 46 år. Under året slutade 256 medarbetare sin tillsvidareanställning och lämnade Ljungby kommun vilket ger en personalomsättning på 7,9 procent. Antalet medarbetare som gick i pension var 73. Några gick i förtid och några stannade kvar efter fyllda 65, det ger en pensionsålder på 63 ½ år. Kommunens totala övertid uppgick till drygt timmar, det är ett genomsnitt på 8,9 övertidstimmar per medarbetare. Övertiden motsvarar drygt tolv heltidsarbeten. Kostnaden uppgick till tkr. 197 medarbetare valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fyra eller fem extra lediga dagar. Semesterlöneskulden är tkr. Under 2015 är det 39,6 procent av medarbetarna som inte har haft någon sjukfrånvaro alls. Den totala sjukfrånvaron är 7,0 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro är 8,1 och männens 2,7 procent. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron är 51,7 procent. Med långtidsjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro som varat 60 dagar eller mer. Det genomsnittliga antalet sjukdagar/kalenderdagar är 31, kvinnornas genomsnittliga antal dagar är 36 och männens 11. Kostnaden för sjuklön uppgick till tkr. Medellönen för de tillsvidareanställda i Ljungby kommun är kr. Kvinnornas medellön är och männens kr. Det totala utfallet av 2015 års löneöversyn blev 3,15 procent. Samtliga personalkostnader uppgick till 1 116,9 mkr, vilket motsvarar 62,9 procent av kommunens totala bruttokostnad. 5 (26)

6 Personalstruktur Redogörelse av antal medarbetare, anställningsformer, befattningar, sysselsättningsgrad, timavlönade och feriearbeten Antal medarbetare Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir det en ögonblicksbild av hur det såg ut den 31 december Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar. Som tabell 1 visar har Ljungby kommun medarbetare, vilket är en ökning med 39 personer jämfört med Antalet kvinnor är 2 213, en ökning med 4. Männen har ökat med 35 till 526 (tabell 2b). Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltingen har minskat antalet anställda, på tekniska förvaltingen är antalet oförändrat. Övriga förvaltningar har ökat antalet anställda (tabell 2a). Av samtliga medarbetare är 80,8 procent kvinnor. Jämfört med 2014 har männens andel av de anställda ökat från 18,2 till 19,2 procent. Tabell 1. Antal medarbetare den 31 december År Antal Förändring från föregående år Medarbetare med ledningsansvar Vid årsskiftet fanns 131 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa är 75 kvinnor (57 procent) och 56 män. Antalet har minskat med fyra sedan Vid jämförelse med förra året har det inte skett någon förändring när det gäller andelen kvinnor respektive män med ledningsansvar. Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda är 2 370, vilket är en ökning med 58. Kommunledningsförvaltningen har minskat, övriga förvaltningar har ökat antalet tillsvidareanställda. Av Ljungby kommuns samtliga medarbetare har 86,5 procent en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra förra året var 85,6 procent. Det är 87,3 procent av kvinnorna som är tillsvidareanställda och 83,3 procent av männen (tabell 2a och 2b). Visstidsanställda De visstidsanställa är 438 av dessa är 335 kvinnor och 103 män (tabell 2a och 2b). Antalet medarbetare med visstidsanställning har minskat med nio. 6 (26)

7 Tabell 2a. Antal medarbetare och anställningsform per förvaltning den 31 december År Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Tabell 2b. Könsuppdelad statistik för antal medarbetare och anställningsform Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda K M Visstidsanställda K M Totalt K M När det gäller antal anställda kan samma person ha flera anställningar inom kommunen men med olika anställningsformer och/eller på olika förvaltningar. I sådana fall förekommer samma person i summan för flera anställningsformer och förvaltningar men bara en gång i totalsumma. Detta innebär att en summering av personer inte alltid stämmer med totalsumman som bygger på unika personer totalt. Årsarbetare Omräknat till årsarbetare motsvarar antalet månadsavlönade årsarbetare. De tillsvidareanställda motsvarar årsarbetare. Medelsysselsättningsgrad Tabell 3 redovisar medelsysselsättningsgraden per förvaltning för de tillsvidareanställda. 100 procent motsvarar heltid. Totalt är medelsysselsättningsgraden oförändrad på 90 procent av heltid vid jämförelse med Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad är 89 procent och männens (26)

8 Den högsta medelsysselsättningsgraden har miljö- och byggförvaltningen med 100 procent och den lägsta kultur- och fritidsförvaltningen med 86 procent. Tabell 3. Medelsysselsättningsgrad per förvaltning i procent av heltid = (100 procent) Kön Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf K 0,89 0,91 0,98 0, ,87 0,88 M 0,95 0,96 0,98 0, ,92 0,98 Totalt 0,90 0,92 0,98 0, ,88 0,94 De vanligaste befattningarna De befattningar/yrkesgrupper som har flest tillsvidareanställda medarbetare i kommunen är undersköterska, förskollärare och personlig assistent. I tabell 4 presenteras de befattningar som har 20 eller fler medarbetare. Yrkesgrupper som har ökat i antal är till exempel personlig assistent, elevassistent och ungdomspedagog. Exempel på yrkesgrupper som minskat är vårdbiträde och köksbiträde. Tabell 4. Yrkesgrupper med 20 eller fler tillsvidareanställda medarbetare Befattning Antal Befattning Antal Undersköterska Administrativ handläg Förskollärare Sjuksköterska Personlig assistent Fritidspedagog Barnskötare Sektionschef Vårdbiträde Socialsekreterare Vårdare och vårdare/jour Elevassistent Städare/lokalvårdare Lärare årskurs Lärare årskurs Kock Köksbiträde Lärare tidigare åren Ungdomspedagog Timavlönade Som tabell 5a visar minskade antalet utförda arbetstimmar av timavlönade med till timmar. Samtliga förvaltingar utom barn- och utbildningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen har minskat antalet timmar jämfört med När det gäller timavlönade på kommunledningsförvaltningen ingår de feriearbetande gymnasieungdomarna i statistiken. Totalt motsvarar antalet arbetstimmar utförda av timavlönade 236 heltidsarbeten. Den totala kostnaden för de timavlönade uppgick till tkr. Vid jämförelse med förra året har kostnaden ökat med drygt 487 tkr. 8 (26)

9 Tabell 5a. Utförda timmar av timavlönade och kostnad, tkr, exklusive sociala avgifter Förvaltning Arbetstimmar Kostnad Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Totalt Av det totala antalet timmar stod kvinnorna för 72,3 procent. Motsvarande siffra förra året var 72,5 procent (tabell 5b). Tabell 5b. Könsuppdelad statistik för utförda arbetstimmar av timavlönade Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltning Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Feriearbetande ungdomar Sommaren 2015 fick 229 ungdomar feriearbete i kommunen, detta är en minskning med 14 jämfört med året innan. Det var 91 tjejer och 138 killar. Arbetsuppgifterna var framför allt parkskötsel, vård, omsorg, underhåll och service. Föreningar i kommunen hjälpte till med 19 platser, det var Lidhults GOIF, Tågcentralen, Ljungbykanalen, Lagans golfklubb, Träna och Funkibator. Examensjobb Ett examensjobb, exjobb, är ett självständigt arbete med egen kursplan som oftast utförs för en uppdragstagare. För att visa upp Ljungby kommun som arbetsgivare och locka framtida medarbetare har Ljungby kommun under 2015 tagit emot tre studenter för examensjobb. Barn- och utbildningsförvaltingen, Bergalyckans förskola, har tagit emot två som läst till förskollärare och socialförvaltningen har haft en student som läst socionomutbildningen. 9 (26)

10 Personalomsättning och ålder Antal pensionsavgångar, personalomsättning och genomsnittlig ålder Pensionsavgångar Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. De som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten har rätt att gå med skärskild ålderspension vid 58 år. Under 2015 gick 73 medarbetare i pension (tabell 6). Av dessa var det 23 som gick det år de fyllde 65. Antalet som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 19. Av dessa var det nio som inte gick i pension förrän det år de fyllde 67. Av de som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var tretton kvinnor och sex män. Av de 31 medarbetare som gick i förtid, tidigare än det år de fyller 65, var det fyra som gick med sjukersättning. Den verkliga pensionsåldern 2015 blev 63 ½ år, vilket är samma ålder som för Tabell 6. Antal medarbetare som slutat med pension Form av pension Ålderspension Pension före 65 år Totalt Personalomsättning Under 2015 är det 256 medarbetare som lämnat sin tillsvidareanställning i Ljungby kommun. Personalomsättingen för 2015 blev 7,9 procent, motsvarande siffra för 2014 var 7,4 procent. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 46 år, det gäller för både kvinnor och män (tabell 7). Tabell 7. Genomsnittlig ålder Kön Kvinnor Män Totalt (26)

11 Övertid och fyllnadstid Redovisning av timmar och kostnad för övertid och fyllnadstid Övertid Övertiden per förvaltning är baserad på det totala antalet övertidstimmar för tillsvidareoch visstidsanställda. Som tabell 8a visar har övertiden minskat med drygt timmar till sedan föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ökade antalet övertidstimmar, övriga förvaltningar minskade sitt övertidsuttag. Det totala antalet övertidstimmar motsvarar drygt tolv heltidsarbeten. Kostnaden för övertiden minskade med 382 tkr och uppgick till tkr (tabell 8a). Tabell 8a. Övertid i timmar och kostnad, tkr, exklusive sociala Förvaltning Timmar Kostnad Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Totalt Kvinnorna stod för 74 procent av all övertid i kommunen. Motsvarande siffra för 2014 var 76 procent. Tabell 8b. Könsuppdelad statistik för övertid i timmar Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltning Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Övertid per medarbetare Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 8,9, Vilket är en minskning med 1,3 timmar jämfört med 2014 (tabell 9). I genomsnitt arbetade kvinnorna 8,1 timmar övertid, motsvarande siffra för männen är 11,9 timmar. Övertiden har minskat för både kvinnor och män. 11 (26)

12 Tabell 9. Genomsnittligt antal övertidstimmar per medarbetare och förvaltning Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 6,6 5,9 6,0 Kommunledningsförvaltningen 6,5 8,1 3,9 Kultur- och fritidsförvaltningen 5,6 6,1 6,5 Miljö- och byggförvaltningen 2,8 4,2 3,7 Socialförvaltningen 9,6 12,7 13,5 Tekniska förvaltningen 16,8 17,7 14,1 Totalt 8,9 10,2 10,2 Fyllnadstid Fyllnadstid är den arbetstid som vid deltidstjänstgöring fullgjorts utöver arbetstagarens ordinarie arbetstid upp till arbetstidsmått för heltidsanställning. Som tabell 10 visar uppgick fyllnadstiden till timmar och har minskat med drygt timmar. Antalet fyllnadstimmar motsvarar 16,6 heltidsarbeten Av den totala fyllnadstiden står kvinnorna för 89 procent. Med anledning av att sommartiden togs bort 2013 utgick en kompensation med 30 timmar under 2014 till dem som förlorade sin sommartid. Det påverkade det stora antalet timmar Kostnaden påverkades inte eftersom de 30 timmarna måste tas ut i ledighet och inte i pengar. Kostnaden uppgick till tkr och har minskat med 259 tkr vid jämförelse med förra året. I kostnaden ingår också utbetalning av flextid till medarbetare som slutat sin anställning. Tabell 10. Fyllnadstid i timmar och kostnad, tkr, exklusive sociala avgifter Förvaltning Timmar Kostnad Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Totalt (26)

13 Semester Semesterdagar utbetalt i pengar, byte av semesterdagstillägg och semesterlöneskulden Semesterdagar utbetalt i pengar Kommunens anställda har mellan 25 och 32 semesterdagar per år beroende på ålder. Minst 20 semesterdagar ska tas ut varje år, totalt får man maximalt ha 40 dagar sparade. De medarbetare som har fler än 40 sparade semesterdagar vid årets utgång får ut dessa i kontant ersättning. För 2015 betalades 367 semesterdagar ut i pengar till en kostnad av 465 tkr. Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Från och med 2013 erbjuder Ljungby kommun sina medarbetare möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra ledig tid. Bytet sker genom en enskild överenskommelse med varje medarbetare som får fyra eller fem extra lediga dagar. Antalet som valt att byta ut semesterdagstillägget mot extra lediga dagar har ökat för varje år är det 197 medarbetare som fick extra ledig tid, 2014 var det 160 och året dessförinnan 144. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. Semesterlöneskulden uppgick till tkr (tabell 11). Skulden har ökat med 314 tkr sedan föregående år. Samtliga förvaltningar utom barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltingen har ökat sin skuld. I den totala semesterlöneskulden ingår också skulden till de medarbetare som har en ferieanställning eller uppehållsanställning. Det är framför allt medarbetare anställda inom skolan. De kan inte spara sina semesterdagar utan de tas ut i samband med sommarlov och andra skollov. För dessa betalas semesterdagstillägg och eventuellt semesterlönetillägg ut i juni. Tabell 11. Skulden för semesterlön och semesterdagstillägg exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt (26)

14 Hälsa Hälsofrämjande åtgärder samt sjukfrånvaro i procent, dagar och kostnad Hälsofrämjande åtgärder Några av kommunens åtgärder för att stötta medarbetare till att främja hälsa och fysisk aktivitet är ett aktivitetsbidrag på kr per medarbetare och år samt ett massagebidrag även det på kronor per medarbetare och år. Under 2015 betalades 497 tkr ut i aktivitetsbidrag till 617 medarbetare. Antalet som tagit del av möjligheten till aktivitetsbidrag har ökat med 60 stycken. Under året fick 370 medarbetare ett massagebidraget till en kostnad av 204 tkr. Medarbetare utan sjukfrånvaro De tillsvidareanställda som inte har haft någon sjukfrånvaro under året uppgick till 39,6 procent. Andelen har minskat med 0,9 procentenheter jämfört med De förvaltningar som ökat sin frisknärvaro är barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen (diagram 1). Andelen kvinnor som inte haft någon sjukfrånvaro under 2015 uppgick till 35,9 procent, det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med året innan. För männen är andelen utan sjukfrånvaro 56,3 vilket är en minskning med 1,9 procentenheter. Diagram 1. Andelen, procent, tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro 14 (26)

15 Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Sjukstatistiken i procent omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en anställning i Ljungby kommun oavsett anställningsform (diagram 2 och tabell 12). Med tillgänglig arbetstid avses här ordinarie arbetstid enligt avtal. Frånvaro utan lön som till exempel tjänstledighet för annat arbete och partiell tjänstledighet för vård av barn räknas inte som tillgänglig arbetstid. I sjukfrånvarotiden räknas sjukdom, rehabilitering samt sjukersättning. Sjukfrånvaron redovisas totalt och per förvaltning samt är uppdelad på kvinnor och män och i de tre åldersgrupperna; 0-29 år, år och 50 år och äldre. Med långtidssjukfrånvaro menas 60 dagar eller fler. Långtidssjukfrånvarons andel visar hur mycket av den totala sjukfrånvaron som är 60 dagar eller fler. Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 7,0 procent för 2015, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med Endast tekniska förvaltningen har minskat sin sjukfrånvaro, övriga förvaltningar har en ökad sjukfrånvaro. För kvinnorna är frånvaron 8,1 procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter. Männens sjukfrånvaro är 2,7 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter. Den totala sjukfrånaron har minskat för den yngsta åldersgruppen, för övriga åldergrupper har frånvaron ökat. Diagram 2. Sjukfrånvaro i förhållande, procent, till ordinarie arbetstid 15 (26)

16 Tabell 12. Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Total sjukfrånvaro ,0 5,5 3,8 3,9 4,1 9,4 3, ,4 5,0 2,9 3,2 2,7 8,6 3, ,6 4,9 2,6 3,8 3,6 7,0 3,0 Total långtidssjukfrånvaro ,7 48,6 50,0 52,9 2,7 55,2 28, ,1 49,8 40,4 17,3 22,0 54,1 37, ,8 55,7 44,5 38,1 30,7 50,2 35,9 Sjukfrånvaro för kvinnor ,1 6,2 4,7 5,8 4,0 10,4 3, ,3 5,5 3,7 4,2 3,2 9,4 4, ,3 5,2 3,5 3,8 4,5 7,6 3,9 Långtidssjukfrånvaro för kvinnor ,9 49,9 55,8 61,9 3,4 56,8 22, ,9 51,1 46,8 22,0 25,0 55,2 35, ,1 52,6 49,9 35,1 34,1 51,2 43,8 Sjukfrånvaro för män ,7 2,4 2,1 1,4 4,3 2,9 3, ,5 2,5 0,9 1,8 1,3 2,0 3, ,7 3,6 0,8 3,8 1,2 2,3 2,4 Långtidssjukfrånvaro för män ,8 33,6 26, ,1 33, ,1 36, ,3 39, ,1 78,0 0 42,4 0 24,5 27,0 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år ,1 3,5 3,8 1,7 1,3 6,1 4, ,7 4,4 5,3 7,7 2,4 6,4 4, ,2 2,4 1,6 9,4 2,6 4,9 4,1 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år ,8 27,6 75, ,0 37, ,4 35,2 53,9 35,0 0 33,3 22, ,6 2,4 0 60,5 0 37,5 50,4 Sjukfrånvaro i åldersgruppen år ,0 5,3 4,8 1,8 6,2 9,7 3, ,4 4,3 3,2 1,5 4,0 9,4 3, ,6 4,4 3,1 2,2 3,7 7,8 3,4 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen år ,0 64,5 54,8 8,5 3,0 60,0 30, ,4 45,7 44,5 0 29,5 58,5 41, ,0 54,4 45,6 14,6 2,1 50,8 44,7 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre ,6 6,2 2,6 6,2 0,4 10,5 2, ,7 5,8 1,2 3,4 0,3 8,9 3, ,9 5,9 2,4 3,7 4,1 7,2 2,3 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre ,8 58,4 31,5 67,4 0 62,7 25, ,5 55,7 1,4 11,6 0 57,1 39, ,4 60,4 56,3 34,8 92,3 53,9 15,1 16 (26)

17 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro är 5,5 procent och har ökat med 0,5 procentenheter. Kvinnorna har ökat sin sjukfrånvaro med 0,7 procentenheter till 6,2 procent. Männens frånvaro har minskat med 0,1 procentenheter till 2,4 procent. När det gäller långtidssjukfrånvaron har den minskat totalt och för både män och kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron ökat. Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är 3,8 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro är 4,7 procent och har ökat med 1 procentenhet. Männens frånvaro har ökat med 1,2 procentenheter till 2,1 procent. Långtidsjukfrånvaron på förvaltningen är 50 procent och har ökat totalt och för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron har minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron ökat. Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro är 3,9 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter. Frånvaron har ökat för kvinnorna med 1,6 procentenheter till 5,8 procent. Männen har minskat sin sjukfrånvaro med 0,4 procentenheter till 1,4 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat totalt och för kvinnorna. Männen har ingen långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat för den yngsta åldersgruppen men har ökat för övriga. Miljö- och byggförvaltningen Sjukfrånvaron på miljö- och byggförvaltningen är 4,1 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Kvinnornas frånvaro har ökat med 0,8 procentenheter till 4 procent och männens har ökat med 3 procentenheter till 4,3 procent. Långtidssjukfrånvaron har minskat totalt och för kvinnorna. Männen har ingen långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron ökat. Socialförvaltningen Förvaltningens sjukfrånvaro är 9,4 procent och har ökat med 0,8 procentenheter. Frånvaron ökade för kvinnorna från 9,4 till 10,4. Männen frånvaro ökade med 0,9 procentenheter till 2,9 procent. Långtidssjukfrånvaron ökade totalt och för kvinnorna men minskade för männen. Samtliga åldersgrupper utom den yngsta har ökat sin sjukfrånvaro jämfört med (26)

18 Tekniska förvaltningen På tekniska förvaltningen är sjukfrånvaron 3,3 procent vilket är en minskning med 0,6 procentenheter sedan förra året. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 1 procentenhet till 3,5 procent. Männens frånvaro minskade från 3,6 till 3,1 procent. Långtidsjukfrånvaron har minskat totalt och för både kvinnorna och männen. De yngsta åldersgrupperna har ökat sin sjukfrånvaro för de äldsta har sjukfrånvaron minskat. Långtidssjukfrånvaro Med långtidssjukfrånvaro menas andelen av den totala sjukfrånvaron som sammanhängande varat 60 dagar eller mer. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron är 51,7 procent och har ökat med 0,6 procentenheter. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro uppgick till 53,9 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet. Männens andel lång sjukfrånvaro uppgick till 26,8 procent och har minskat med 5,3 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron har minskat för de yngre och ökat för de äldre (tabell 12). Sjukfrånvaro i dagar Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar, kalenderdagar, per månadsanställd, är drygt 31. Det är en ökning med två och halv dagar jämfört med 2014 (tabell 13a). Tabell 13a. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar, kalenderdagar Förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen 25,2 22,2 21,7 Kommunledningsförvaltningen 22,4 13,2 11,3 Kultur- och fritidsförvaltningen 16,8 13,4 16,9 Miljö- och byggförvaltningen 17,5 11,0 15,9 Socialförvaltningen 42,6 39,8 32,3 Tekniska förvaltningen 15,2 17,0 12,7 Totalt 31,7 29,1 25,1 Tabell 13b. Könsuppdelad statistik för sjukfrånvarodagar, kalenderdagar Förvaltning Kvinnor Män Barn och utbildningsförvaltningen 28,2 10,3 Kommunledningsförvaltningen 29,0 9,2 Kultur- och fritidsförvaltningen 25,2 5,0 Miljö- och byggförvaltningen 17,4 17,9 Socialförvaltningen 46,2 11,5 Tekniska förvaltningen 14,4 15,8 Totalt 36,3 11,8 18 (26)

19 Sjukdagarna för kvinnorna är i genomsnitt 36,3 det är en ökning med drygt 3 dagar jämfört med Männens sjukfrånvarodagar ökade med 1 dag till 11.8 (tabell 13b). Upprepad korttidssjukfrånvaro När en medarbetare har haft en upprepad frånvaro om sex korttidssjuktillfällen under en tolvmånaders period ska det genomföras en rehabiliteringsutredning. Totalt har 101 medarbetare haft 6 eller fler korttidsjuktillfällen under Det är en minskning med 37 personer jämfört med 2014 (tabell 14). Av dessa är 90 kvinnor och 11 män. Tabell 14. Antal personer med upprepad korttidssjukfrånvaro Förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Kostnad för sjuklön Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2 14 motsvarande 80 procent av lönen. För dag betalar arbetsgivaren 10 procent av lönen. Kommunens kostnad för sjuklön uppgick till tkr vilket är en ökning sedan förra året med tkr (tabell 15). Anledningen till kostnadsökningen är ökad sjukfrånvaro och ökade lönekostnader. Tabell 15. Sjuklön, exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt (26)

20 Lön Lön och löneöversyn 2015 Samtliga löner är beräknade på heltid. Eventuella lönetillägg ingår men inte ersättning för över- mer- och beredskapstid. Medellön Medellönen för de tillsvidareanställda och de med särskilt visstidsförordnande i Ljungby kommun är kr. Kvinnornas medellön är kr och männens Det gör en skillnad i medellön på kr till männens fördel, motsvarande siffra förra året var kr (tabell 16). I genomsnitt är kvinnornas medellön 90,7 procent av männens medellön var motsvarande siffra 90,4 procent. Tabell 16. Medellön för tillsvidareanställda och de med särskilt visstidsförordnande Kön Kvinnor Män Totalt Löneöversyn 2015 Det totala utfallet för 2015 års löneöversyn blev 3,15 procent. De grupper som prioriterades var samtliga lärargrupper, studie- och yrkesvägledare och skolledare samt sjuksköterskor. 20 (26)

21 Personalkostnader Här presenteras samtliga kostnader för verksamma inom Ljungby kommun Personalkostnad Alla kostnader är inklusive sociala avgifter. Samtliga personalkostnader för alla medarbetare, fackliga representanter och förtroendevalda uppgick till mkr, vilket är en ökning med 55 mkr vid jämförelse med 2014 (tabell 17). Personalkostnadens andel av bruttokostnaden uppgick till 62,9 procent och har minskat med 1,3 procentenheter sedan förra året. Tabell 17. Personalkostnader i mkr Kostnader Ersättning till alla medarbetare och fackliga representanter 840,4 807,1 770,6 Ersättning till förtroendevalda 9,9 5,1 4,3 De totala personalomkostnaderna, lag- och avtalsenliga avgifter Personalsociala kostnader som företagshälsovård, rekryteringskostnader m.m. 254,3 238,5 228,4 12,3 11,2 11,0 Totalt 1 116, , ,3 Pensionskostnad och pensionsskuld Kostnaden för pensionerna är 91,9 mkr och minskade med 6,8 mkr (tabell 18). Tabell 18. Pensionskostnader i mkr Pensionsersättningar Utbetalning av pensioner 34,9 34,3 32,2 Förvaltningsavgift 0,4 0,5 0,7 Avgiftsbestämd del, kostnader för intjänade pensioner under året Kompletterande ålderspension, efterlevandepension, särskild ålders- och garantipension 50,6 46,9 43,2 6,1 7,6 8,6 Ökad pensionsavsättning 0,9 8,5 Totalt 91,1 97,9 84,7 21 (26)

22 Den sammanlagda pensionsskulden uppgick till 689 mkr och har minskat med 28 mkr sedan förra året (tabell 21). Pensionsskulden är de avsättningar som görs till anställdas framtida pensioner. Tabell 19. Pensionsskuld i mkr Skuld Kortfristig skuld för individuell del med utbetalning i 48,8 45,3 43,0 mars Avsättning för pensioner 19,7 20,4 11,7 Pensionsskuld för tiden före 1998 (ansvarsförbindelse) 620,4 650,9 685,5 Totalt 688,9 716,6 740,2 I redovisningen för pensioner, tabell 18 och 19, ingår löneskatt med 24,26 procent. 22 (26)

23 Ljungby Holding AB En kort sammanfattning av de kommunala bolagen Ljungby Holding AB Ljungby Holding koncernen består av moderbolaget Ljungby Holding AB som i sin tur äger de tre rörelsedrivande bolagen Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling AB. Ljungby Energi AB äger i sin tur dotterbolaget Ljungby Energinät. Ljungbybostäder AB Ljungbybostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter i Ljungby stad, Lagan och Lidhult. Också servicelägenheter, studentbostäder och affärslokaler ingår i beståndet. Ljungbybostäder har 23 anställda vid årets utgång. Av dessa är 10 tjänstemän och 13 fastighetsarbetare. Av de anställda är 30 procent kvinnor och 70 procent män. Samtliga anställda har deltagit i kompetensaktiviteter under Ljungbybostäder AB har under året fortsatt sitt uppmuntrande arbete runt friskvård bl. a. genom att lämna friskvårdsbidrag samt anordnande av flera friskvårdsaktiviteter. Ljungbybostäder tar inte fram uppgifter om sjukfrånvaro då de inte behöver ange detta i årsredovisningen eftersom antalet anställda är för få. Ljungby Energi AB Ljungby Energi är ett lokalt energibolag, som med sina avfalls- och biobränsleeldade produktionsanläggningar försörjer större delen av Ljungby tätort med fjärrvärme. Bolaget producerar också el i kraftvärmeverket och i en egen vattenkraftstation i Laganån. Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för eldistributionen i Ljungby tätort med omnejd. Vid årsskiftet har bolaget 40 anställda, av dessa är 5 kvinnor. Den totala sjukfrånvaron har ökat och låg på 5,3 procent, motsvarande siffra förra året är 3,5 procent. Långtidssjukfrånvaron är 73 procent. Kompetensutveckling av de anställda sker löpande och styrs av verksamhetens behov och myndigheters krav. Ljungby Utveckling AB Ljungby Utveckling AB är Ljungby kommuns industrifastighetsbolag, vars uppgift är att om privata alternativ saknas bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga och hyra ut egna industrifastigheter och lokaler till företag som önskar expandera eller etablera sig i kommunen. Uthyrning sker på fullt kommersiella villkor. Kommunens tredje bolag, Ljungby Utveckling, har ingen anställd personal. 23 (26)

24 Nyckeltal Nyckeltalen visar utvecklingen inom ett antal områden under tre år Nyckeltal Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%) 62,9 64,2 65,2 Förändring av antal månadsavlönade + 39 (2 739) + 21 (2 700) + 57 (2 679) Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) Andel tillsvidareanställda totalt (%) 86,5 85,6 86,3 Andel tillsvidareanställda kvinnor (%) 87,3 86,6 87,0 Andel tillsvidareanställda män (%) 83,3 80,8 83,2 Medelsysselsättningsgraden (%) Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad (%) Mäns genomsnittliga sysselsättningsgrad (%) Personalomsättning (%) 7,9 7,4 6,6 Verklig pensionsålder 63 ½ 63 ½ 64 Frisknärvaro (%) 39,6 40,5 43,7 Kvinnors frisknärvaro (%) 35,9 36,7 39,8 Mäns frisknärvaro (%) 56,3 58,2 61,0 Sjukfrånvaro (%) 7,0 6,4 5,6 Kvinnors sjukfrånvaro (%) 8,1 7,3 6,3 Mäns sjukfrånvaro (%) 2,7 2,5 2,7 Sjukfrånvaro (kalenderdagar) 31,7 29,1 25,1 Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar) 36,3 33,1 27,9 Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar) 11,8 10,9 11,9 Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar) 8,9 10,2 10,2 Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar) 8,1 9,6 9,7 Mäns genomsnittliga övertid (timmar) 11,9 13,3 12,3 Medellön totalt (kr/mån) Kvinnors medellön (kr/mån) Mäns medellön (kr/mån) Utfall av löneöversyn 3,15 2,86 2,90 Genomsnittlig ålder Kvinnors genomsnittliga ålder Mäns genomsnittliga ålder (26)

25

26

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2011

Personalekonomisk redovisning 2011 Personalekonomisk redovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1 Personalstruktur... 5 1.1 Antal anställda... 5 1.2 Personalomsättning... 6 1.3 Planerade

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2014 3 Personalredovisning Rekryteringsläget 4 4 Antal anställda Tillsvidareanställda 4 4 Visstidsanställda

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-02-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-02-17 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 4 1.1 Anställda 2011-12-31 förvaltningsvis 4 1.1.2 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori 4 1.1.3

Läs mer

Personal-HRstatistik Luleå kommun

Personal-HRstatistik Luleå kommun Personal-HRstatistik 2015 Luleå kommun Personalstatistik - Personalbild 2015 2(7) Personalbild Luleå kommun Antal månadsanställda den 31 december (år) tillsvidareanställda totalt 5 731 5 762 5 883 5 896

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013 Arbetsmiljö- och personal Bokslut 2013 Dokumenttyp Förvaltning Ämnesområde Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av Dnr Revisions datum Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 1 Innehåll Inledning... 3 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Personalredovisning 2013

Personalredovisning 2013 Personalredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 5 1.1 Anställda 2013-12-31 förvaltningsvis 5 1.1.2 Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 6 1.1.3

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun 2012 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2012 3 Personalredovisning 4 Antal anställda 4 Tillsvidareanställda 4 Visstidsanställda 4 Timavlönade

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2007 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Nyckeltal för exploateringsnämnden

Nyckeltal för exploateringsnämnden Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: 08-50827440 Mejladress: Ulf.jacksen@stockholm.se Nyckeltal för exploateringsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 1 Innehållsförteckning personal PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Anställningsform 3 Åldersstruktur 3 Åldersfördelning över tid 3 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn,

Läs mer

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Personalekonomiskt bokslut 2012

Personalekonomiskt bokslut 2012 Personalekonomiskt bokslut 2012 2013-03-21 1 20122 Ännu ett år har gått. 2012 är slut och vi kan se tillbaka på ett år som innehållit en mängd olika händelser. En del av det som hänt finns redovisat i

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer