Personalekonomisk. årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk. årsredovisning"

Transkript

1 Personalekonomisk årsredovisning 2013

2 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se

3 Innehåll INLEDNING Begrepp i redovisningen Förkortningar SAMMANFATTNING PERSONALSTRUKTUR Antal medarbetare Tillsvidareanställda Visstidsanställda Medelsysselsättningsgrad De vanligaste befattningarna Timavlönade Feriearbetande ungdomar PERSONALOMSÄTTNING OCH ÅLDER Pensionsavgångar Personalomsättning Genomsnittlig ålder ÖVERTID OCH FYLLNADSTID Övertid Fyllnadstid ARBETAD TID OCH FRÅNVARO SEMESTER Semesterdagar utbetalt i pengar Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Semesterlöneskuld HÄLSA Hälsofrämjande åtgärder Medarbetare utan sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro i dagar Upprepad korttidssjukfrånvaro Kostnad för sjuklön LÖN Medellön Medianlön Löneöversyn PÅ GÅNG Förberedande ledarprogram Lönekartläggning Medarbetarenkät Värdegrund PERSONALKOSTNADER Personalkostnad Pensionskostnad och pensionsskuld LJUNGBY HOLDING AB Ljungbybostäder AB Ljungby Energi AB Ljungby Utveckling AB NYCKELTAL (30)

4 Inledning Syfte, begrepp och förkortningar Syftet med den personalekonomiska årsredovisningen är att ge en samlad helhetsbild över kommunens personal. Redovisningen ger övergripande information kring personalfrågor och visar på en tydlig koppling mellan personal och ekonomi. Redovisningen utgör även en grund för analys samt som ett underlag vid strategiska bedömningar avseende frågor och förhållanden som rör personal. Årets personalekonomiska årsredovisning är den trettonde i ordningen. Uppgifterna i redovisningen är i huvudsak hämtade från kommunens personalsystem Personec P och ekonomisystemet Raindance. Den statistik och de bearbetningar som redovisas avser i samtliga fall de förhållanden som gällde vid mättillfället den 31 december Samtliga kostnader förutom personalkostnaderna redovisas exklusive sociala avgifter. Begrepp i redovisningen Anställd Anställning Tillsvidareanställd Visstidsanställd Årsarbetare Timavlönad Övertid Medellön Förkortningar Är en fysisk person anställd i kommunen. En fysisk person kan ha flera olika anställningar i kommunen. En person anställd utan tidsbegränsning. En person anställd för begränsad tid. Ett årsarbete motsvarar timmar och bygger på schablonantaganden utslaget över flera kalenderår. Person som inte i förväg har någon fastställd arbetstid. Arbetstid som har fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Total lön omräknad till heltidslön delat med antal anställningar. Av utrymmesskäl är förvaltningarnas namn förkortade i några tabeller och diagram enligt följande: Buf Barn- och utbildningsförvaltningen Klf Kommunledningsförvaltningen Kof Kultur- och fritidsförvaltningen Mbf Miljö- och byggförvaltningen Tf Tekniska förvaltningen Sf Socialförvaltningen I könsuppdelad statistik står K för kvinnor och M för män. Personalavdelningen i mars 2014 Åsa Lönn Personal- och lönestrateg 4 (30)

5 Sammanfattning 2013 i korthet Antalet medarbetare var vid årsskiftet Av dessa var tillsvidareanställda och 367 visstidsanställda. Medelsysselsättningsgraden var 89 procent för de tillsvidareanställda. Av kommuns medarbetare var kvinnor och 500 män, vilket innebär att 81 procent av kommunens anställda var kvinnor. Ljungby kommun hade 130 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa var 57 procent kvinnor. Kommunens största yrkesgrupper var undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden. Antalet utförda arbetstimmar av timavlönade uppgick till drygt , till en kostnad av tkr. Antalet timmar motsvarade 221 årsarbetare. 294 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna var 47 år. Under året slutade 358 medarbetare en tillsvidareanställning i kommunen vilket ger en personalomsättning på 15,5 procent. Medellönen för de tillsvidareanställda i Ljungby kommun var kr. Kvinnornas medellön var och männens kr. Kommunens totala övertid uppgick till drygt timmar vilket gav ett genomsnitt på 10,2 övertidstimmar per medarbetare. Kostnaden uppgick till tkr. Kostnaden för fyllnadstiden var tkr och tiden motsvarade 20 årsarbetare. 144 medarbetare valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar. Semesterlöneskulden uppgick till tkr. Under 2013 var det 43,7 procent av medarbetarna som inte hade haft någon sjukfrånvaro alls. Den totala sjukfrånvaron var 5,6 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro var 6,3 och männens 2,7 procent. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron var 50,8 procent. Det genomsnittliga antalet sjukdagar för de månadsavlönade var 25. Kvinnornas genomsnittliga antal sjukdagar var 28 och männens 12 dagar. Kostnaden för sjuklönen uppgick till tkr. Samtliga personalkostnader för 2013 blev mkr, vilket motsvarar 65,2 procent av kommunens totala bruttokostnad. 5 (30)

6 Personalstruktur Redogörelse av antal medarbetare, anställningsformer, befattningar, sysselsättningsgrad, timavlönade och feriearbetare Antal medarbetare Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir antalet en ögonblicksbild av hur det såg ut den 31 december Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar. Som tabell 1 visar hade Ljungby kommun medarbetare vid årsskiftet, vilket innebar en ökning med 57 personer jämfört med Antalet kvinnor var vilket var en ökning med 32 och männen hade ökat med 25 till 500 (tabell 2b). Som ett led i Ljungby kommuns satsning att underlätta för arbetslösa ungdomar att få arbete hade kommunen vid årsskiftet tio ungdomstraineer och sex ungdomsanställningar. Dessa ingår också i statistiken. Samtliga förvaltningar hade ökat antalet anställda utom barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidförvaltningen (tabell 2a). Av samtliga medarbetare var 81,3 procent kvinnor. Jämfört med 2012 så hade männens andel av de anställda ökat från 18,1 till 18,7 procent. Tabell 1. Antal medarbetare den 31 december År Antal Förändring från föregående år Medarbetare med ledningsansvar Vid årsskiftet fanns 130 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa var 74 kvinnor (57 procent) och 56 män. Vid jämförelse med förra året hade andelen chefer som är män ökat från 38 till 43 procent. Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda var 2 312, vilket var en ökning med 168. Samtliga förvaltningar hade ökat antalet tillsvidareanställda. Under 2013 har det skett en förändring av anställningsformen för anställda som har en tillsvidaretjänst på deltid och en visstidsanställning/utökning av sin tjänst. Förändringen har inneburit att antalet tillsvidareanställningar har ökat och visstidsanställningarna har minskat. Av Ljungby kommuns samtliga medarbetare hade 86,3 procent en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra förra året var 81,8 procent. Det var 87 procent av kvinnorna som hade en tillsvidareanställning och 83 procent av männen (tabell 2a och 2b). 6 (30)

7 Omräknat till årsarbetare motsvarade tillsvidareanställningarna stycken. Det är en ökning med 155 sedan Visstidsanställda De visstidsanställa var 367 personer, 283 kvinnor och 84 män (tabell 2a och 2b). Antalet hade minskat med 111. Förändringen beror framför allt på den förändring av anställningsform som skett under 2013 vad gäller de tillsvidareanställda på deltid med utökad tjänstgöringsgrad. Tabell 2a. Antal medarbetare och anställningsform per förvaltning den 31 december År Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Tabell 2b. Könsuppdelad statistik för antal medarbetare och anställningsform Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda K M Visstidsanställda K M Totalt K M För tabell 2a och 2b gäller att om samma person har flera anställningar inom kommunen men med olika anställningsformer och/eller på olika förvaltningar förekommer samma person i summan för flera anställningsformer och förvaltningar men bara en gång i totalsumma. Detta innebär att en summering av förvaltningarnas antal personer inte stämmer med totalsumman som bygger på unika personer totalt. 7 (30)

8 Medelsysselsättningsgrad Tabell 3 redovisar medelsysselsättningsgraden per förvaltning för de tillsvidareanställda. 100 procent motsvarar heltid. Den högsta medelsysselsättningsgraden hade miljö- och byggförvaltningen med 98 procent och den lägsta kultur- och fritidsförvaltningen med 86 procent. Totalt var medelsysselsättningsgraden oförändrad, 89 procent, vid jämförelse med Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad var 88 procent och männens 96. Tabell 3. Medelsysselsättningsgrad per förvaltning i procent av heltid (100 procent) Kön Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf K M Totalt De vanligaste befattningarna De befattningar/yrkesgrupper som hade flest tillsvidareanställda medarbetare i kommunen var undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden. I tabell 4 presenteras de befattningar som hade 20 eller fler medarbetare. Framför allt antalet undersköterskor, men även andra yrkesgrupper, har påverkats av den förändrade anställningsformen för de tillsvidareanställda på deltid med utökad tjänstgöringsgrad (tabell 4). Tabell 4. Yrkesgrupper med 20 eller fler tillsvidareanställda medarbetare Befattning Antal Befattning Antal Undersköterska Fritidspedagog Förskollärare Sjuksköterska Vårdbiträde Brandman deltid Barnskötare Sektionschef Vårdare och vårdare/jour Ungdomspedagog Personlig assistent Lärare årskurs Städare Elevassistent Lärare årskurs Socialsekreterare Köksbiträde Kock Administrativ handläggare Timavlönade Som tabell 5a visar minskade antalet utförda arbetstimmar av timavlönade med till timmar. De förvaltningar som ökade antalet timmar var kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Övriga förvaltningar minskade antalet timmar jämfört med När det gäller timavlönade på kommunledningsförvaltningen ingår de feriearbetande gymnasieungdomarna i statistiken och de var fler än de någonsin varit tidigare. 8 (30)

9 På miljö- och byggkontoret arbetade timanställda med VA-planen. Totalt motsvarar antalet arbetstimmar utförda av timanställda 221 heltidsanställningar/ årsarbetare. Den totala kostnaden för de timavlönade uppgick till tkr. Vid jämförelse med förra året hade kostnaden minskat med drygt tkr. Tabell 5a. Utförda arbetstimmar av timavlönade och kostnad exklusive sociala avgifter Förvaltning Arbetstimmar Kostnad, tkr Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt Av det totala antalet timmar stod kvinnorna för 73,4 procent. Motsvarande siffra förra året var 73,9 procent (tabell 5b). Tabell 5b. Könsuppdelad statistik för utförda arbetstimmar av timavlönade Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Feriearbetande ungdomar Sommaren 2013 fick 294 ungdomar feriearbete i kommunen. Detta var en ökning med 55 ungdomar jämfört med året innan. Det var det största antalet feriearbetare någonsin. Föreningar i kommunen har hjälpt till med cirka 40 platser vilket har varit en förutsättning för att kunna erbjuda arbete åt alla. Ungdomarna arbetade framför allt med parkskötsel, äldreomsorg samt underhåll och service. Föreningar som varit behjälpliga med platser är till exempel Tågcenralen, Troja och Ljungby Tennisklubb. 9 (30)

10 Personalomsättning och ålder Pensionsavgångar, personalomsättning och den genomsnittliga åldern Pensionsavgångar Under 2013 gick 87 medarbetare i pension (tabell 6). Antalet som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 26. Det var 36 medarbetare som valde att sluta innan de fyllt 65. Flertalet av dem gick när de var 63 eller 64 år. Av dem som slutade i förtid var det sju som gick i pension med sjukersättning. Tabell 6. Antal medarbetare som slutat med pension Form av pension Ålderspension Pension före 65 år Totalt Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. De som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten har rätt att gå med skärskild ålderspension vid 58 år. Personalomsättning Under 2013 var det 358 medarbetare som lämnade sin tillsvidareanställning, eller bytte tillsvidareanställning i Ljungby kommun. Motsvarande siffra föregående år var 307. Antalet inkluderar även de som gått i pension. Personalomsättningen för 2013 blev 15,5 procent. För 2012 var motsvarande siffra 14,5 procent. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna var 47 år, det gäller för både män och kvinnor (tabell 7). Under de senaste tre åren har genomsnittsåldern bland de anställda varit konstant. Tabell 7. Genomsnittlig ålder Kön Kvinnor Män Totalt Kommunledningsförvaltningen hade den högsta genomsnittliga åldern med 48 år och miljö- och byggförvaltningen den lägsta med 40 år. På socialförvaltningen var den genomsnittliga åldern 46 år och på de övriga förvaltningarna (30)

11 Övertid och fyllnadstid Redovisning av timmar och kostnad för övertid och fyllnadstid Övertid Övertiden per förvaltning är baserad på det totala antalet övertidstimmar för tillsvidareoch visstidsanställda. Som tabell 8a visar hade antalet övertidstimmar minskat med sedan föregående år. Samtliga förvaltningar minskade sitt övertidsuttag utom tekniska förvaltningen (tabell 8a). Det totala antalet övertidstimmar motsvarade 14 heltidsanställningar/ årsarbeten. Kostnaden för övertiden minskade med 882 tkr och uppgick till tkr (tabell 8a). Tabell 8a. Övertid i timmar och kostnad exklusive sociala avgifter Förvaltning Timmar Kostnad, tkr Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt Kvinnorna stod för 77,6 procent av all övertid i kommunen. Motsvarande siffra för 2012 var 78,1 procent. Tabell 8b. Könsuppdelad statistik för övertid i timmar Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Övertid per medarbetare Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) var 10,2 vilket var en minskning med två timmar vid jämförelse med 2012 (tabell 9). I genomsnitt arbetade kvinnorna 9,7 timmar övertid, motsvarande siffra för männen var 12,3 timmar. 11 (30)

12 Tabell 9. Genomsnittligt antal övertidstimmar per medarbetare Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 6,0 6,6 6,5 Kommunledningsförvaltningen 3,9 6,5 7,8 Kultur- och fritidsförvaltningen 6,5 8,9 10,9 Miljö- och byggförvaltningen 3,7 5,0 9,8 Socialförvaltningen 13,5 17,3 18,7 Tekniska förvaltningen 14,1 13,2 15,8 Totalt 10,2 12,1 12,9 41 medarbetare hade bortskriven övertid. Det innebär att medarbetaren anpassar sin arbetstid utifrån verksamhetens behov utan rätt till övertidsersättning. Fyllnadstid Fyllnadstid är den arbetstid som vid deltidstjänstgöring fullgjorts utöver arbetstagarens ordinarie arbetstid upp till arbetstidsmått för heltidsanställning. Som tabell 10 visar uppgick fyllnadstiden till timmar och hade minskat med drygt timmar. Minskningen hade skett på samtliga förvaltningar utom på kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Kvinnorna stod för den mesta av fyllnadstid med drygt timmar. Fyllnadstiden motsvarade cirka 20 helårsarbeten. Kostnaden uppgick till tkr och hade minskat med 631 tkr vid jämförelse med förra året. Kostnaden som uppstått på miljö- och byggförvaltningen var utbetalning av arbetat tid, flextid, till medarbetare som slutat sin anställning. Tabell 10. Fyllnadstid i timmar och kostnad exklusive sociala avgifter Förvaltning Timmar Kostnad, tkr Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt (30)

13 Arbetad tid och frånvaro Redovisning av arbetad tid i relation till olika frånvaroorsaker Den totala frånvaron utgör 22,5 procent i förhållande till arbetad tid. Frånvaron hade ökat med 0,4 procentenheter jämfört med Den största frånvaroorsaken var semester följt av sjukdom (diagram 1). Vid jämförelse med förra året hade frånvaro på grund av semester och sjukdom ökat. All övrig frånvaro hade minskat. Diagram 1. Andel arbetad tid och olika frånvaroorsaker Sjukdom 5,2 % Föräldraledighet 4,4 % Övrig frånvaro 3,0 % Semester 7,6 % Ferie/uppehåll 2,3 % Arbetad tid 77,5 % I sjukfrånvaron ingår också rehabilitering och sjukersättning. I föräldraledighet ingår även vård av sjukt barn. Övrig frånvaro innebär bland annat ledigt för fackligt eller politiskt uppdrag, militärtjänstgöring, närståendevård och studieledighet. Ferie/uppehåll är den ledighet som de med ferieanställning eller uppehållsanställning har. 13 (30)

14 Semester Semesterdagar utbetalt i pengar, byte av semesterdagstillägg och semesterlöneskulden Semesterdagar utbetalt i pengar Kommunens anställda har mellan 25 och 32 semesterdagar per år beroende på ålder. Minst 20 semesterdagar ska tas ut varje år. Maximalt får totalt 40 dagar sparas. De medarbetare som har fler än 40 sparade semesterdagar vid årets utgång får ut dessa i kontant ersättning. För 2013 betalades 399 semesterdagar ut i pengar till en kostnad av 463 tkr. Antalet dagar var en minskning med fyra jämfört med Kostnaden ökade med 8 tk. Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Från och med 2013 erbjuder Ljungby kommun sina medarbetare möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid. Bytet sker genom en enskild överenskommelse med varje medarbetare. Medarbetare med 25 semesterdagar får fyra extra lediga dagar i utbyte och de med 31 eller 32 semesterdagar får 5 extra dagar. Totalt var det 144 medarbetare som valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar under 2013 (tabell 11). Tabell 11. Antal medarbetare som bytt semesterdagstillägget mot ledig tid Förvaltning Totalt Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. Semesterlöneskulden uppgick till tkr (tabell 12). Skulden hade ökat med 703 tkr sedan föregående år. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen hade ökat sin skuld, övriga förvaltningar hade minskat sin. I den totala semesterlöneskulden ingår också skulden till de medarbetare som har en ferieanställning eller uppehållsanställning. Det är framför allt medarbetare anställda inom skolan. De kan inte spara sina semesterdagar utan de tas ut i samband med sommarlov och andra skollov. Semesterdagstillägg och eventuellt semesterlönetillägg betalas ut i juni. Det innebär att även detta ligger som en skuld vid årsskiftet. 14 (30)

15 Det finns också de medarbetare som har en grundanställning på över 40 procent men som inte arbetar upp till denna procentsats. De har då en timanställning och kan inte spara sin semester utan får ut sin ersättning i februari. Även detta bidrar till semesterlöneskulden vid årsskiftet. Tabell 12. Skulden för semesterlön och semesterdagstillägg exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt (30)

16 Hälsa Hälsofrämjande åtgärder samt sjukfrånvaro i procent, dagar och kostnad Hälsofrämjande åtgärder Under 2013 har anställda getts möjlighet att delta i olika hälsokampanjer så som Hälsostegen och Friskvårdsvecka. Friskvårdsveckan bjöd på gratis träning, tipsrunda, stavgång och boktips på biblioteket. I april lyssnade 150 medarbetare på en föreläsning om lust och motivation i jobbet. Under hösten genomfördes en seminarieserie kring hälsa, inspiration och energi med några av Sveriges bästa föreläsare. Totalt genomfördes åtta seminarier där 700 medarbetare deltog. En annan av kommunens åtgärder för att stötta medarbetare till att främja hälsa och fysisk aktivitet är ett aktivitetsbidrag på kr per medarbetare och år. Under 2013 betalades 399 tkr ut i aktivitetsbidrag till 501 medarbetare (tabell 13). Antalet som tagit del av möjligheten till aktivitetsbidrag hade minskat med tre stycken. Kostnaden hade ökat med 157 tkr. Anledningen till ökningen var att aktivitetsbidraget höjts från 500 kr till som mest kr per år och medarbetare. Tabell 13. Antal medarbetare som fått aktivitetsbidrag per förvaltning Förvaltning Antal Barn- och utbildningsförvaltningen 209 Kommunledningsförvaltningen 33 Kultur- och fritidsförvaltningen 15 Miljö- och byggförvaltningen 11 Socialförvaltningen 187 Tekniska förvaltningen 46 Totalt 501 Medarbetare utan sjukfrånvaro De tillsvidareanställda som inte haft någon sjukfrånvaro under året uppgick till 43,7 procent. Andelen hade minskat med 1,6 procentenheter jämfört med Den enda förvaltning som ökat sin frisknärvaro var socialförvaltningen (diagram 2). Andelen kvinnor som inte haft någon sjukfrånvaro under 2013 uppgick till 39,8 procent, det var en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med förra året. För männen var andelen utan sjukfrånvaro 61,0 procent vilket var en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med (30)

17 Diagram 2. Andelen, procent, tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf ,7 44,9 55,4 44,7 27,3 39,7 54, ,3 49,6 63,8 54,3 41,7 37,9 54, ,5 50,8 53,1 42,6 52,1 39,7 57,6 Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Sjukstatistiken i procent omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en anställning i Ljungby kommun oavsett anställningsform (diagram 3 och tabell 14). Med tillgänglig arbetstid avses här ordinarie arbetstid enligt avtal. Frånvaro utan lön som till exempel tjänstledighet för annat arbete och partiell tjänstledighet för vård av barn räknas inte som tillgänglig arbetstid. I sjukfrånvarotiden räknas sjukdom, rehabilitering samt sjukersättning. Sjukfrånvaron redovisas totalt och per förvaltning samt är uppdelad på kvinnor och män. Sjukfrånvaron är också uppdelad i tre åldersgrupper; 0-29 år, år och 50 år och äldre. Med långtidssjukfrånvaro menas 60 dagar eller fler. Långtidssjukfrånvarons andel visar hur mycket av den totala sjukfrånvaron som är 60 dagar eller fler. Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 5,6 procent för 2013, vilket var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med För kvinnorna var frånvaron 6,3 procent. Det var en ökning med 0,6 procentenheter. Männens sjukfrånvaro var 2,7 procent, vilket var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med förra året. Kommunledningsförvaltningen var den enda förvaltning som minskat sin sjukfrånvaro. Miljö- och byggförvaltningens sjukfrånvaro var oförändrad och övriga förvaltningar hade ökat. Den totala sjukfrånvaron hade ökat för samtliga åldersgrupper. 17 (30)

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro var 4,9 procent och hade ökat med 0,6 procentenheter. Kvinnorna hade ökat sin sjukfrånvaro till 5,2 procent. Männens frånvaro hade ökat med 0,8 procentenheter till 3,6 procent. När det gäller långtidssjukfrånvaron ökade den totalt och för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron hade minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper hade sjukfrånvaron ökat. Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen var 2,6 procent, vilket var en minskning med 0,3 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro var 3,5 procent och hade minskat med 0,4 procentenheter. Männens frånvaro hade minskat något till 0,8 procent. Långtidsjukfrånvaron var 44,5 procent på förvaltningen och den hade minskat totalt och för kvinnorna. Männen hade ingen långtidssjukfrånvaro. För de upp till 29 år hade sjukfrånvaron ökat och för de äldre åldersgrupperna hade frånvaron minskat. Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro var 3,8 procent, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter. Frånvaron hade ökat för kvinnorna med 0,9 procentenheter till 3,8 procent. Männen hade ökat sin sjukfrånvaro till 3,8 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro hade minskat totalt och för kvinnorna men ökat för männen. För de upp till 29 år hade sjukfrånvaron ökat och för de äldre åldersgrupperna hade sjukfrånvaron minskat. Miljö- och byggförvaltningen Sjukfrånvaron på miljö- och byggförvaltningen var 3,6 procent, vilket var den samma som Kvinnornas frånvaro hade minskat med 0,7 procentenheter till 4,5 procent och männens hade ökat med 0,6 procentenheter till 1,2 procent. Långtidssjukfrånvaron hade minskat totalt och för kvinnorna. Männen hade ingen långtidssjukfrånvaro. Åldersgruppen år hade en ökad sjukfrånvaro, för övriga åldersgrupper hade frånvaron minskat. Socialförvaltningen Förvaltningens sjukfrånvaro var 7,0 procent och hade ökat med 0,3 procentenheter. Frånvaron ökade för kvinnorna till 7,6 procent och för männen med 0,4 procentenheter till 2,3 procent. Långtidssjukfrånvaron ökade totalt och för både kvinnorna och männen. Samtliga åldersgrupper hade ökat sin sjukfrånvaro jämfört med (30)

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun 1 Allmän översikt Utveckling i kommunen Ekonomiskt resultat Kommunens resultat är svagt positivt, plus 1,5 mnkr. Detta är 9,8 mnkr under budgeterad nivå. Orsaken finns att söka i högre kostnader i driften

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal.

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal. 1 Bemanningsekonomi en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och Starck Design

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 12 Vision, mål och omvärldsanalys... 17 Servicedeklarationer... 20 Verksamheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 Torghandel i Ulricehamn Foto: Ralf Sundhäll ULRICEHAMNS KOMMUN Tio år i sammandrag Kommunen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Resultat, Mkr 7,8 16,8 25,1 43,7 36,7 20,1

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011 Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind Årsredovisning 2011 Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning om tillståndet inom ett visst område. Grönt

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer