Personalekonomisk. årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk. årsredovisning"

Transkript

1 Personalekonomisk årsredovisning 2013

2 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se

3 Innehåll INLEDNING Begrepp i redovisningen Förkortningar SAMMANFATTNING PERSONALSTRUKTUR Antal medarbetare Tillsvidareanställda Visstidsanställda Medelsysselsättningsgrad De vanligaste befattningarna Timavlönade Feriearbetande ungdomar PERSONALOMSÄTTNING OCH ÅLDER Pensionsavgångar Personalomsättning Genomsnittlig ålder ÖVERTID OCH FYLLNADSTID Övertid Fyllnadstid ARBETAD TID OCH FRÅNVARO SEMESTER Semesterdagar utbetalt i pengar Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Semesterlöneskuld HÄLSA Hälsofrämjande åtgärder Medarbetare utan sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro i dagar Upprepad korttidssjukfrånvaro Kostnad för sjuklön LÖN Medellön Medianlön Löneöversyn PÅ GÅNG Förberedande ledarprogram Lönekartläggning Medarbetarenkät Värdegrund PERSONALKOSTNADER Personalkostnad Pensionskostnad och pensionsskuld LJUNGBY HOLDING AB Ljungbybostäder AB Ljungby Energi AB Ljungby Utveckling AB NYCKELTAL (30)

4 Inledning Syfte, begrepp och förkortningar Syftet med den personalekonomiska årsredovisningen är att ge en samlad helhetsbild över kommunens personal. Redovisningen ger övergripande information kring personalfrågor och visar på en tydlig koppling mellan personal och ekonomi. Redovisningen utgör även en grund för analys samt som ett underlag vid strategiska bedömningar avseende frågor och förhållanden som rör personal. Årets personalekonomiska årsredovisning är den trettonde i ordningen. Uppgifterna i redovisningen är i huvudsak hämtade från kommunens personalsystem Personec P och ekonomisystemet Raindance. Den statistik och de bearbetningar som redovisas avser i samtliga fall de förhållanden som gällde vid mättillfället den 31 december Samtliga kostnader förutom personalkostnaderna redovisas exklusive sociala avgifter. Begrepp i redovisningen Anställd Anställning Tillsvidareanställd Visstidsanställd Årsarbetare Timavlönad Övertid Medellön Förkortningar Är en fysisk person anställd i kommunen. En fysisk person kan ha flera olika anställningar i kommunen. En person anställd utan tidsbegränsning. En person anställd för begränsad tid. Ett årsarbete motsvarar timmar och bygger på schablonantaganden utslaget över flera kalenderår. Person som inte i förväg har någon fastställd arbetstid. Arbetstid som har fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Total lön omräknad till heltidslön delat med antal anställningar. Av utrymmesskäl är förvaltningarnas namn förkortade i några tabeller och diagram enligt följande: Buf Barn- och utbildningsförvaltningen Klf Kommunledningsförvaltningen Kof Kultur- och fritidsförvaltningen Mbf Miljö- och byggförvaltningen Tf Tekniska förvaltningen Sf Socialförvaltningen I könsuppdelad statistik står K för kvinnor och M för män. Personalavdelningen i mars 2014 Åsa Lönn Personal- och lönestrateg 4 (30)

5 Sammanfattning 2013 i korthet Antalet medarbetare var vid årsskiftet Av dessa var tillsvidareanställda och 367 visstidsanställda. Medelsysselsättningsgraden var 89 procent för de tillsvidareanställda. Av kommuns medarbetare var kvinnor och 500 män, vilket innebär att 81 procent av kommunens anställda var kvinnor. Ljungby kommun hade 130 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa var 57 procent kvinnor. Kommunens största yrkesgrupper var undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden. Antalet utförda arbetstimmar av timavlönade uppgick till drygt , till en kostnad av tkr. Antalet timmar motsvarade 221 årsarbetare. 294 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna var 47 år. Under året slutade 358 medarbetare en tillsvidareanställning i kommunen vilket ger en personalomsättning på 15,5 procent. Medellönen för de tillsvidareanställda i Ljungby kommun var kr. Kvinnornas medellön var och männens kr. Kommunens totala övertid uppgick till drygt timmar vilket gav ett genomsnitt på 10,2 övertidstimmar per medarbetare. Kostnaden uppgick till tkr. Kostnaden för fyllnadstiden var tkr och tiden motsvarade 20 årsarbetare. 144 medarbetare valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar. Semesterlöneskulden uppgick till tkr. Under 2013 var det 43,7 procent av medarbetarna som inte hade haft någon sjukfrånvaro alls. Den totala sjukfrånvaron var 5,6 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro var 6,3 och männens 2,7 procent. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron var 50,8 procent. Det genomsnittliga antalet sjukdagar för de månadsavlönade var 25. Kvinnornas genomsnittliga antal sjukdagar var 28 och männens 12 dagar. Kostnaden för sjuklönen uppgick till tkr. Samtliga personalkostnader för 2013 blev mkr, vilket motsvarar 65,2 procent av kommunens totala bruttokostnad. 5 (30)

6 Personalstruktur Redogörelse av antal medarbetare, anställningsformer, befattningar, sysselsättningsgrad, timavlönade och feriearbetare Antal medarbetare Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir antalet en ögonblicksbild av hur det såg ut den 31 december Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar. Som tabell 1 visar hade Ljungby kommun medarbetare vid årsskiftet, vilket innebar en ökning med 57 personer jämfört med Antalet kvinnor var vilket var en ökning med 32 och männen hade ökat med 25 till 500 (tabell 2b). Som ett led i Ljungby kommuns satsning att underlätta för arbetslösa ungdomar att få arbete hade kommunen vid årsskiftet tio ungdomstraineer och sex ungdomsanställningar. Dessa ingår också i statistiken. Samtliga förvaltningar hade ökat antalet anställda utom barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidförvaltningen (tabell 2a). Av samtliga medarbetare var 81,3 procent kvinnor. Jämfört med 2012 så hade männens andel av de anställda ökat från 18,1 till 18,7 procent. Tabell 1. Antal medarbetare den 31 december År Antal Förändring från föregående år Medarbetare med ledningsansvar Vid årsskiftet fanns 130 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa var 74 kvinnor (57 procent) och 56 män. Vid jämförelse med förra året hade andelen chefer som är män ökat från 38 till 43 procent. Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda var 2 312, vilket var en ökning med 168. Samtliga förvaltningar hade ökat antalet tillsvidareanställda. Under 2013 har det skett en förändring av anställningsformen för anställda som har en tillsvidaretjänst på deltid och en visstidsanställning/utökning av sin tjänst. Förändringen har inneburit att antalet tillsvidareanställningar har ökat och visstidsanställningarna har minskat. Av Ljungby kommuns samtliga medarbetare hade 86,3 procent en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra förra året var 81,8 procent. Det var 87 procent av kvinnorna som hade en tillsvidareanställning och 83 procent av männen (tabell 2a och 2b). 6 (30)

7 Omräknat till årsarbetare motsvarade tillsvidareanställningarna stycken. Det är en ökning med 155 sedan Visstidsanställda De visstidsanställa var 367 personer, 283 kvinnor och 84 män (tabell 2a och 2b). Antalet hade minskat med 111. Förändringen beror framför allt på den förändring av anställningsform som skett under 2013 vad gäller de tillsvidareanställda på deltid med utökad tjänstgöringsgrad. Tabell 2a. Antal medarbetare och anställningsform per förvaltning den 31 december År Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Tabell 2b. Könsuppdelad statistik för antal medarbetare och anställningsform Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda K M Visstidsanställda K M Totalt K M För tabell 2a och 2b gäller att om samma person har flera anställningar inom kommunen men med olika anställningsformer och/eller på olika förvaltningar förekommer samma person i summan för flera anställningsformer och förvaltningar men bara en gång i totalsumma. Detta innebär att en summering av förvaltningarnas antal personer inte stämmer med totalsumman som bygger på unika personer totalt. 7 (30)

8 Medelsysselsättningsgrad Tabell 3 redovisar medelsysselsättningsgraden per förvaltning för de tillsvidareanställda. 100 procent motsvarar heltid. Den högsta medelsysselsättningsgraden hade miljö- och byggförvaltningen med 98 procent och den lägsta kultur- och fritidsförvaltningen med 86 procent. Totalt var medelsysselsättningsgraden oförändrad, 89 procent, vid jämförelse med Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad var 88 procent och männens 96. Tabell 3. Medelsysselsättningsgrad per förvaltning i procent av heltid (100 procent) Kön Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf K M Totalt De vanligaste befattningarna De befattningar/yrkesgrupper som hade flest tillsvidareanställda medarbetare i kommunen var undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden. I tabell 4 presenteras de befattningar som hade 20 eller fler medarbetare. Framför allt antalet undersköterskor, men även andra yrkesgrupper, har påverkats av den förändrade anställningsformen för de tillsvidareanställda på deltid med utökad tjänstgöringsgrad (tabell 4). Tabell 4. Yrkesgrupper med 20 eller fler tillsvidareanställda medarbetare Befattning Antal Befattning Antal Undersköterska Fritidspedagog Förskollärare Sjuksköterska Vårdbiträde Brandman deltid Barnskötare Sektionschef Vårdare och vårdare/jour Ungdomspedagog Personlig assistent Lärare årskurs Städare Elevassistent Lärare årskurs Socialsekreterare Köksbiträde Kock Administrativ handläggare Timavlönade Som tabell 5a visar minskade antalet utförda arbetstimmar av timavlönade med till timmar. De förvaltningar som ökade antalet timmar var kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Övriga förvaltningar minskade antalet timmar jämfört med När det gäller timavlönade på kommunledningsförvaltningen ingår de feriearbetande gymnasieungdomarna i statistiken och de var fler än de någonsin varit tidigare. 8 (30)

9 På miljö- och byggkontoret arbetade timanställda med VA-planen. Totalt motsvarar antalet arbetstimmar utförda av timanställda 221 heltidsanställningar/ årsarbetare. Den totala kostnaden för de timavlönade uppgick till tkr. Vid jämförelse med förra året hade kostnaden minskat med drygt tkr. Tabell 5a. Utförda arbetstimmar av timavlönade och kostnad exklusive sociala avgifter Förvaltning Arbetstimmar Kostnad, tkr Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt Av det totala antalet timmar stod kvinnorna för 73,4 procent. Motsvarande siffra förra året var 73,9 procent (tabell 5b). Tabell 5b. Könsuppdelad statistik för utförda arbetstimmar av timavlönade Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Feriearbetande ungdomar Sommaren 2013 fick 294 ungdomar feriearbete i kommunen. Detta var en ökning med 55 ungdomar jämfört med året innan. Det var det största antalet feriearbetare någonsin. Föreningar i kommunen har hjälpt till med cirka 40 platser vilket har varit en förutsättning för att kunna erbjuda arbete åt alla. Ungdomarna arbetade framför allt med parkskötsel, äldreomsorg samt underhåll och service. Föreningar som varit behjälpliga med platser är till exempel Tågcenralen, Troja och Ljungby Tennisklubb. 9 (30)

10 Personalomsättning och ålder Pensionsavgångar, personalomsättning och den genomsnittliga åldern Pensionsavgångar Under 2013 gick 87 medarbetare i pension (tabell 6). Antalet som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 26. Det var 36 medarbetare som valde att sluta innan de fyllt 65. Flertalet av dem gick när de var 63 eller 64 år. Av dem som slutade i förtid var det sju som gick i pension med sjukersättning. Tabell 6. Antal medarbetare som slutat med pension Form av pension Ålderspension Pension före 65 år Totalt Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. De som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten har rätt att gå med skärskild ålderspension vid 58 år. Personalomsättning Under 2013 var det 358 medarbetare som lämnade sin tillsvidareanställning, eller bytte tillsvidareanställning i Ljungby kommun. Motsvarande siffra föregående år var 307. Antalet inkluderar även de som gått i pension. Personalomsättningen för 2013 blev 15,5 procent. För 2012 var motsvarande siffra 14,5 procent. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna var 47 år, det gäller för både män och kvinnor (tabell 7). Under de senaste tre åren har genomsnittsåldern bland de anställda varit konstant. Tabell 7. Genomsnittlig ålder Kön Kvinnor Män Totalt Kommunledningsförvaltningen hade den högsta genomsnittliga åldern med 48 år och miljö- och byggförvaltningen den lägsta med 40 år. På socialförvaltningen var den genomsnittliga åldern 46 år och på de övriga förvaltningarna (30)

11 Övertid och fyllnadstid Redovisning av timmar och kostnad för övertid och fyllnadstid Övertid Övertiden per förvaltning är baserad på det totala antalet övertidstimmar för tillsvidareoch visstidsanställda. Som tabell 8a visar hade antalet övertidstimmar minskat med sedan föregående år. Samtliga förvaltningar minskade sitt övertidsuttag utom tekniska förvaltningen (tabell 8a). Det totala antalet övertidstimmar motsvarade 14 heltidsanställningar/ årsarbeten. Kostnaden för övertiden minskade med 882 tkr och uppgick till tkr (tabell 8a). Tabell 8a. Övertid i timmar och kostnad exklusive sociala avgifter Förvaltning Timmar Kostnad, tkr Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt Kvinnorna stod för 77,6 procent av all övertid i kommunen. Motsvarande siffra för 2012 var 78,1 procent. Tabell 8b. Könsuppdelad statistik för övertid i timmar Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Övertid per medarbetare Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) var 10,2 vilket var en minskning med två timmar vid jämförelse med 2012 (tabell 9). I genomsnitt arbetade kvinnorna 9,7 timmar övertid, motsvarande siffra för männen var 12,3 timmar. 11 (30)

12 Tabell 9. Genomsnittligt antal övertidstimmar per medarbetare Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 6,0 6,6 6,5 Kommunledningsförvaltningen 3,9 6,5 7,8 Kultur- och fritidsförvaltningen 6,5 8,9 10,9 Miljö- och byggförvaltningen 3,7 5,0 9,8 Socialförvaltningen 13,5 17,3 18,7 Tekniska förvaltningen 14,1 13,2 15,8 Totalt 10,2 12,1 12,9 41 medarbetare hade bortskriven övertid. Det innebär att medarbetaren anpassar sin arbetstid utifrån verksamhetens behov utan rätt till övertidsersättning. Fyllnadstid Fyllnadstid är den arbetstid som vid deltidstjänstgöring fullgjorts utöver arbetstagarens ordinarie arbetstid upp till arbetstidsmått för heltidsanställning. Som tabell 10 visar uppgick fyllnadstiden till timmar och hade minskat med drygt timmar. Minskningen hade skett på samtliga förvaltningar utom på kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Kvinnorna stod för den mesta av fyllnadstid med drygt timmar. Fyllnadstiden motsvarade cirka 20 helårsarbeten. Kostnaden uppgick till tkr och hade minskat med 631 tkr vid jämförelse med förra året. Kostnaden som uppstått på miljö- och byggförvaltningen var utbetalning av arbetat tid, flextid, till medarbetare som slutat sin anställning. Tabell 10. Fyllnadstid i timmar och kostnad exklusive sociala avgifter Förvaltning Timmar Kostnad, tkr Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt (30)

13 Arbetad tid och frånvaro Redovisning av arbetad tid i relation till olika frånvaroorsaker Den totala frånvaron utgör 22,5 procent i förhållande till arbetad tid. Frånvaron hade ökat med 0,4 procentenheter jämfört med Den största frånvaroorsaken var semester följt av sjukdom (diagram 1). Vid jämförelse med förra året hade frånvaro på grund av semester och sjukdom ökat. All övrig frånvaro hade minskat. Diagram 1. Andel arbetad tid och olika frånvaroorsaker Sjukdom 5,2 % Föräldraledighet 4,4 % Övrig frånvaro 3,0 % Semester 7,6 % Ferie/uppehåll 2,3 % Arbetad tid 77,5 % I sjukfrånvaron ingår också rehabilitering och sjukersättning. I föräldraledighet ingår även vård av sjukt barn. Övrig frånvaro innebär bland annat ledigt för fackligt eller politiskt uppdrag, militärtjänstgöring, närståendevård och studieledighet. Ferie/uppehåll är den ledighet som de med ferieanställning eller uppehållsanställning har. 13 (30)

14 Semester Semesterdagar utbetalt i pengar, byte av semesterdagstillägg och semesterlöneskulden Semesterdagar utbetalt i pengar Kommunens anställda har mellan 25 och 32 semesterdagar per år beroende på ålder. Minst 20 semesterdagar ska tas ut varje år. Maximalt får totalt 40 dagar sparas. De medarbetare som har fler än 40 sparade semesterdagar vid årets utgång får ut dessa i kontant ersättning. För 2013 betalades 399 semesterdagar ut i pengar till en kostnad av 463 tkr. Antalet dagar var en minskning med fyra jämfört med Kostnaden ökade med 8 tk. Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Från och med 2013 erbjuder Ljungby kommun sina medarbetare möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid. Bytet sker genom en enskild överenskommelse med varje medarbetare. Medarbetare med 25 semesterdagar får fyra extra lediga dagar i utbyte och de med 31 eller 32 semesterdagar får 5 extra dagar. Totalt var det 144 medarbetare som valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar under 2013 (tabell 11). Tabell 11. Antal medarbetare som bytt semesterdagstillägget mot ledig tid Förvaltning Totalt Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. Semesterlöneskulden uppgick till tkr (tabell 12). Skulden hade ökat med 703 tkr sedan föregående år. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen hade ökat sin skuld, övriga förvaltningar hade minskat sin. I den totala semesterlöneskulden ingår också skulden till de medarbetare som har en ferieanställning eller uppehållsanställning. Det är framför allt medarbetare anställda inom skolan. De kan inte spara sina semesterdagar utan de tas ut i samband med sommarlov och andra skollov. Semesterdagstillägg och eventuellt semesterlönetillägg betalas ut i juni. Det innebär att även detta ligger som en skuld vid årsskiftet. 14 (30)

15 Det finns också de medarbetare som har en grundanställning på över 40 procent men som inte arbetar upp till denna procentsats. De har då en timanställning och kan inte spara sin semester utan får ut sin ersättning i februari. Även detta bidrar till semesterlöneskulden vid årsskiftet. Tabell 12. Skulden för semesterlön och semesterdagstillägg exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt (30)

16 Hälsa Hälsofrämjande åtgärder samt sjukfrånvaro i procent, dagar och kostnad Hälsofrämjande åtgärder Under 2013 har anställda getts möjlighet att delta i olika hälsokampanjer så som Hälsostegen och Friskvårdsvecka. Friskvårdsveckan bjöd på gratis träning, tipsrunda, stavgång och boktips på biblioteket. I april lyssnade 150 medarbetare på en föreläsning om lust och motivation i jobbet. Under hösten genomfördes en seminarieserie kring hälsa, inspiration och energi med några av Sveriges bästa föreläsare. Totalt genomfördes åtta seminarier där 700 medarbetare deltog. En annan av kommunens åtgärder för att stötta medarbetare till att främja hälsa och fysisk aktivitet är ett aktivitetsbidrag på kr per medarbetare och år. Under 2013 betalades 399 tkr ut i aktivitetsbidrag till 501 medarbetare (tabell 13). Antalet som tagit del av möjligheten till aktivitetsbidrag hade minskat med tre stycken. Kostnaden hade ökat med 157 tkr. Anledningen till ökningen var att aktivitetsbidraget höjts från 500 kr till som mest kr per år och medarbetare. Tabell 13. Antal medarbetare som fått aktivitetsbidrag per förvaltning Förvaltning Antal Barn- och utbildningsförvaltningen 209 Kommunledningsförvaltningen 33 Kultur- och fritidsförvaltningen 15 Miljö- och byggförvaltningen 11 Socialförvaltningen 187 Tekniska förvaltningen 46 Totalt 501 Medarbetare utan sjukfrånvaro De tillsvidareanställda som inte haft någon sjukfrånvaro under året uppgick till 43,7 procent. Andelen hade minskat med 1,6 procentenheter jämfört med Den enda förvaltning som ökat sin frisknärvaro var socialförvaltningen (diagram 2). Andelen kvinnor som inte haft någon sjukfrånvaro under 2013 uppgick till 39,8 procent, det var en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med förra året. För männen var andelen utan sjukfrånvaro 61,0 procent vilket var en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med (30)

17 Diagram 2. Andelen, procent, tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf ,7 44,9 55,4 44,7 27,3 39,7 54, ,3 49,6 63,8 54,3 41,7 37,9 54, ,5 50,8 53,1 42,6 52,1 39,7 57,6 Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Sjukstatistiken i procent omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en anställning i Ljungby kommun oavsett anställningsform (diagram 3 och tabell 14). Med tillgänglig arbetstid avses här ordinarie arbetstid enligt avtal. Frånvaro utan lön som till exempel tjänstledighet för annat arbete och partiell tjänstledighet för vård av barn räknas inte som tillgänglig arbetstid. I sjukfrånvarotiden räknas sjukdom, rehabilitering samt sjukersättning. Sjukfrånvaron redovisas totalt och per förvaltning samt är uppdelad på kvinnor och män. Sjukfrånvaron är också uppdelad i tre åldersgrupper; 0-29 år, år och 50 år och äldre. Med långtidssjukfrånvaro menas 60 dagar eller fler. Långtidssjukfrånvarons andel visar hur mycket av den totala sjukfrånvaron som är 60 dagar eller fler. Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 5,6 procent för 2013, vilket var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med För kvinnorna var frånvaron 6,3 procent. Det var en ökning med 0,6 procentenheter. Männens sjukfrånvaro var 2,7 procent, vilket var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med förra året. Kommunledningsförvaltningen var den enda förvaltning som minskat sin sjukfrånvaro. Miljö- och byggförvaltningens sjukfrånvaro var oförändrad och övriga förvaltningar hade ökat. Den totala sjukfrånvaron hade ökat för samtliga åldersgrupper. 17 (30)

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro var 4,9 procent och hade ökat med 0,6 procentenheter. Kvinnorna hade ökat sin sjukfrånvaro till 5,2 procent. Männens frånvaro hade ökat med 0,8 procentenheter till 3,6 procent. När det gäller långtidssjukfrånvaron ökade den totalt och för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron hade minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper hade sjukfrånvaron ökat. Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen var 2,6 procent, vilket var en minskning med 0,3 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro var 3,5 procent och hade minskat med 0,4 procentenheter. Männens frånvaro hade minskat något till 0,8 procent. Långtidsjukfrånvaron var 44,5 procent på förvaltningen och den hade minskat totalt och för kvinnorna. Männen hade ingen långtidssjukfrånvaro. För de upp till 29 år hade sjukfrånvaron ökat och för de äldre åldersgrupperna hade frånvaron minskat. Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro var 3,8 procent, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter. Frånvaron hade ökat för kvinnorna med 0,9 procentenheter till 3,8 procent. Männen hade ökat sin sjukfrånvaro till 3,8 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro hade minskat totalt och för kvinnorna men ökat för männen. För de upp till 29 år hade sjukfrånvaron ökat och för de äldre åldersgrupperna hade sjukfrånvaron minskat. Miljö- och byggförvaltningen Sjukfrånvaron på miljö- och byggförvaltningen var 3,6 procent, vilket var den samma som Kvinnornas frånvaro hade minskat med 0,7 procentenheter till 4,5 procent och männens hade ökat med 0,6 procentenheter till 1,2 procent. Långtidssjukfrånvaron hade minskat totalt och för kvinnorna. Männen hade ingen långtidssjukfrånvaro. Åldersgruppen år hade en ökad sjukfrånvaro, för övriga åldersgrupper hade frånvaron minskat. Socialförvaltningen Förvaltningens sjukfrånvaro var 7,0 procent och hade ökat med 0,3 procentenheter. Frånvaron ökade för kvinnorna till 7,6 procent och för männen med 0,4 procentenheter till 2,3 procent. Långtidssjukfrånvaron ökade totalt och för både kvinnorna och männen. Samtliga åldersgrupper hade ökat sin sjukfrånvaro jämfört med (30)

19 Tekniska förvaltningen På tekniska förvaltningen var sjukfrånvaron 3,0 procent vilket var en ökning med 0,4 procentenheter sedan förra året. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade med 1 procentenhet till 3,9 procent. Männens frånvaro var oförändrad och låg på 2,4 procent. Långtidsjukfrånvaron hade ökat totalt och för både män och kvinnor. Åldersgruppen 50 år och äldre hade minskat sin sjukfrånvaro, de yngre åldersgrupperna hade ökat sin frånvaro. Diagram 3. Sjukfrånvaro i förhållande, procent, till ordinarie arbetstid 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf ,6 4,9 2,6 3,8 3,6 7,0 3, ,1 4,3 2,9 3,1 3,6 6,7 2, ,7 3,7 1,2 4,5 3,5 6,3 2,6 Långtidssjukfrånvaro Med långtidssjukfrånvaro menas andelen av den totala sjukfrånvaron som sammanhängande varat 60 dagar eller fler. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron var 50,8 procent och hade ökat med 4,7 procentenheter. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro uppgick till 51,1 procent vilket var en ökning med 3,7 procentenheter. Männens långa sjukfrånvaro uppgick till 48,1 procent och hade ökat med 16,1 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron hade ökat för samtliga åldersgrupper. Framför allt för den yngsta åldersgruppen där långtidsjukfrånvaron har dubblerats jämfört med 2012 (tabell 14). 19 (30)

20 Tabell 14. Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Total sjukfrånvaro ,6 4,9 2,6 3,8 3,6 7,0 3, ,1 4,3 2,9 3,1 3,6 6,7 2, ,7 3,7 1,2 4,5 3,5 6,3 2,6 Total långtidssjukfrånvaro ,8 55,7 44,5 38,1 30,7 50,2 35, ,1 49,9 53,3 42,1 45,9 46,3 16, ,5 42,1 0 43,9 72,8 46,9 19,5 Sjukfrånvaro för kvinnor ,3 5,2 3,5 3,8 4,5 7,6 3, ,7 4,5 3,9 2,9 5,2 7,3 2, ,2 4,0 1,4 5,6 4,7 6,7 2,9 Långtidssjukfrånvaro för kvinnor ,1 52,6 49,9 35,1 34,1 51,2 43, ,4 49,0 59,5 56,1 48,5 47,3 17, ,1 42,3 0 55,5 81,4 47,8 10,2 Sjukfrånvaro för män ,7 3,6 0,8 3,8 1,2 2,3 2, ,4 2,8 0,9 3,4 0,6 1,9 2, ,4 2,5 0,9 2,9 1,1 2,4 2,5 Långtidssjukfrånvaro för män ,1 78,0 0 42,4 0 24,5 27, ,0 57,4 0 24,5 0 12,3 16, ,4 40,8 0 8,4 0 23,4 27,2 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år ,2 2,4 1,6 9,4 2,6 4,9 4, ,5 2,7 1,4 0,9 4,4 4,1 3, ,0 2,3 2,0 2,4 2,1 3,5 1,9 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år ,6 2,4 0 60,5 0 37,5 50, ,4 10, ,7 18,6 38, ,9 11,8 0 9,9 0 13,0 25,2 Sjukfrånvaro i åldersgruppen år ,6 4,4 3,1 2,2 3,7 7,8 3, ,4 4,2 3,5 3,0 1,6 7,7 2, ,8 3,3 0,8 5,6 0,8 7,2 2,7 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen år ,0 54,4 45,6 14,6 2,1 50,8 44, ,6 54,0 65,3 42,6 0 51,2 10, ,8 39,6 0 68,0 0 51,5 26,6 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre ,9 5,9 2,4 3,7 4,1 7,2 2, ,2 4,5 2,9 3,8 6,7 6,9 2, ,2 4,6 1,2 4,1 10,9 6,7 2,9 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre ,4 60,4 56,3 34,8 92,3 53,9 15, ,0 49,3 48,1 44,2 97,6 48,1 13, ,3 47,1 0 20,3 98,1 50,5 12,3 20 (30)

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2011

Personalekonomisk redovisning 2011 Personalekonomisk redovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1 Personalstruktur... 5 1.1 Antal anställda... 5 1.2 Personalomsättning... 6 1.3 Planerade

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2014 3 Personalredovisning Rekryteringsläget 4 4 Antal anställda Tillsvidareanställda 4 4 Visstidsanställda

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun 2012 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2012 3 Personalredovisning 4 Antal anställda 4 Tillsvidareanställda 4 Visstidsanställda 4 Timavlönade

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-02-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-02-17 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 1 Innehållsförteckning personal PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Anställningsform 3 Åldersstruktur 3 Åldersfördelning över tid 3 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personal-HRstatistik Luleå kommun

Personal-HRstatistik Luleå kommun Personal-HRstatistik 2015 Luleå kommun Personalstatistik - Personalbild 2015 2(7) Personalbild Luleå kommun Antal månadsanställda den 31 december (år) tillsvidareanställda totalt 5 731 5 762 5 883 5 896

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013 Arbetsmiljö- och personal Bokslut 2013 Dokumenttyp Förvaltning Ämnesområde Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av Dnr Revisions datum Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 1 Innehåll Inledning... 3 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden!

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Det är nu sjunde året som Lunds kommun gör en övergripande personalekonomisk redovisning. Den är en del av den totala årsredovisningen eftersom den ger oss viktig

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 4 1.1 Anställda 2011-12-31 förvaltningsvis 4 1.1.2 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori 4 1.1.3

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 Omslagsbild: Anders Carlsson från VA- Nyanläggning står i schaktet efter urgrävning från den stora vattenläckan i Vargön strax före jul

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer