FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRHANDLINGSPROTOKOLL"

Transkript

1 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar i gällande kollektivavtal. Följande ändringar av CA HF-MeF 2012 har överenskommits mellan Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet och kommer att ingå i CA HF-MeF Om inte annat anges gäller ändringarna fr o m Inledning Kan ändras till får för tydlighetens skull. Ingen förändring i sak. Anmärkning Avvikelse genom lokalt kollektivavtal med Medarbetareförbundet kan endast ske där så särskilt anges, och med enskild medarbetare där så särskilt anges, i detta avtal. Anmärkning Avvikelse genom lokalt kollektivavtal med Medarbetareförbundet får endast ske där så särskilt anges, och med enskild medarbetare där så särskilt anges, i detta avtal. 4 Anställningsform Förtydligande av rubriker: Moment 5 Möjlighet till lokal avvikelse Moment 5 Möjlighet till lokal avvikelse från 4 Moment 6 Möjlighet till lokal avvikelse Moment 6 Möjlighet till lokal avvikelse från 12 LAS

2 2 (10) 13 Arbetstid Moment 5 Förläggning av arbetstid Förläggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i arbetstidsschema eller liknande, som överenskoms med MeF. Vid oenighet om arbetstidsschema kan frågan tas upp till lokal förhandling. Begäran om sådan förhandling ska ha inkommit till huvudmannen inom 10 dagar. Om så inte sker eller den lokala förhandlingen inte leder till enighet fastställer huvudmannen förläggningen av arbetstiden med iakttagande av denna bestämmelse. Förläggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i arbetstidsschema eller liknande, som överenskoms med MeF. Vid arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen. Vid oenighet om arbetstidsschema kan frågan tas upp till lokal förhandling. Begäran om sådan förhandling ska ha inkommit till huvudmannen inom 10 dagar. Om så inte sker eller den lokala förhandlingen inte leder till enighet fastställer huvudmannen förläggningen av arbetstiden med iakttagande av denna bestämmelse. Moment 7 Möjligheter till lokala avvikelser Förslag till tillägg med hänvisning till ATL 3 fjärde stycket j) 16 ATL om utbyte av rast mot måltidsuppehåll i andra fall än ovan (i mom 6a) j) 16 ATL om utbyte av rast mot måltidsuppehåll i andra fall än ovan (i mom 6a), dock att medarbetare ges ytterligare skydd i form av psykosocial arbetsplatsutredning minst 1 g/år, och/eller lägre ordinarie arbetstid och/eller längre semester, eller likvärdigt i enlighet med lokalt kollektivavtal. Moment 9 Möjlighet till lokal avvikelse Förslag till ändring i texten med hänvisning till att moment 8 är flyttat Huvudman och MeF kan träffa lokalt kollektivavtal om avvikelse från mom. 2-3 och 8 i 13. Huvudman och MeF kan träffa lokalt kollektivavtal om avvikelse från mom. 2 och 3 i 13.

3 3 (10) 15 Lön Förtydligande av rubrik Moment 6 Transparent lönefördelning Moment 6 Transparent ekonomi och lönefördelning Moment 8 Lägsta löner a. Den fasta kontanta lönen för medarbetare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst kronor per månad. Fr o m kronor per månad. För medarbetare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att medarbetaren fyllt 19 år. b. Lön för medarbetare i yrke där huvudmannen kräver och medarbetaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska uppgå till lägst kronor per månad. Fr o m kronor per månad. c. Överenskomna belopp i centralt eller lokalt kollektivavtal proportioneras med hänsyn till medarbetarens sysselsättningsgrad samt i förekommande fall med tillämplig uppehållslönefaktor. a. Den fasta kontanta lönen för medarbetare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst kronor per månad kronor och fr.o.m uppgå till lägst kronor per månad och fr.o.m uppgå till lägst kronor per månad. För medarbetare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att medarbetaren fyllt 19 år. b. Lön för medarbetare i yrke där huvudmannen kräver och medarbetaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska fr.o.m uppgå till lägst kronor, fr.o.m uppgå till lägst kronor och fr.o.m uppgå till lägst kronor. c. Överenskomna belopp i centralt eller lokalt kollektivavtal proportioneras med hänsyn till medarbetarens sysselsättningsgrad samt i förekommande fall med tillämplig uppehållslönefaktor Moment 11 Möjlighet till lokal avvikelse

4 4 (10) Ändring i texten för att lämna öppet för lokala beslut om mom 8 Lägsta löner Huvudman och MeF kan träffa lokalt kollektivavtal om avvikelse från mom. 3, 4, 7, 9 och 10 i 15. Huvudman och MeF kan träffa lokalt kollektivavtal om avvikelse från mom. 3, 4, 7, 8, 9 och 10 i Beräkning av lön i vissa fall mom 2 Ledighet under del av kalendermånad Lön som avser del av kalendermånad beräknas för månadsavlönad medarbetare för kalenderdag och utges med belopp, motsvarande månadslönen delad med antalet kalenderdagar i månaden. Lön som avser del av kalendermånad beräknas för månadsavlönad medarbetare för kalenderdag och utges med belopp, motsvarande ordinarie månadslön gånger 12, delat med b Anställning med ferielön för lärare med förtroendetid Moment 1 Årsarbetstid Ändring i texten för att förtydliga innebörden av meningen. Sammantaget har heltidsanställd medarbetare enligt dessa bestämmelser samma årsarbetstid som andra heltidsanställda i verksamheten. Deltidsanställd lärare fullgör den reglerade arbetstiden i proportion till anställningens omfattning. Sammantaget ska heltidsanställd medarbetare enligt dessa bestämmelser ha samma årsarbetstid som andra heltidsanställda i verksamheten. Deltidsanställd lärare fullgör den reglerade arbetstiden i proportion till anställningens omfattning. Moment 8 Semesterdagstillägg Ändring i texten för att förtydliga innebörden av meningen. Utöver ferielön utges 0,8 % på den fasta kontanta lönen i semesterdagstillägg per uttagen semesterdag, om inget annat har avtalats i lokalt kollektivavtal. Utöver ferielön utges 0,8 % på den fasta kontanta månadslönen i semesterdagstillägg per uttagen semesterdag, om inget annat har avtalats i lokalt kollektivavtal.

5 5 (10) Moment 9 Ledighet med sjukpenning mm under ferieperioden Ändring i texten för att förtydliga innebörden av meningen. Vid ledighet under ferieperioden med sjukpenning, eller rehabiliteringspenning får medarbetaren spara sin ferie och i stället i första hand ta ut denna ferieledighet vid annan tidpunkt under verksamhetsåret. Om detta inte är möjligt utges ferielön för denna period. Infaller sjuklöneperiod enligt SjLL under den del av ferieperioden som även utgör semesterledighet, får medarbetaren spara sin semester och i stället i första hand ta ut denna semesterledighet enligt överenskommelse med huvudmannen vid annan tidpunkt under det kommande verksamhetsåret. Om detta inte är möjligt utges även sjuklön beräknad på ferielönen för denna period. Vid ledighet under ferieperioden (dvs under semester eller ferier) med sjuklön, sjukpenning eller rehabiliteringspenning får medarbetaren spara sin ferieledighet/semesterledighet och i stället i första hand ta ut denna vid annan tidpunkt under verksamhetsåret. Om detta inte är möjligt utges även ferielöne-/semesterlöne-ersättning för denna period. 27 Semester Moment 15 Beräkning av semesterlön och semesterdagstillägg Semesterlön för medarbetare med fast kontant lön är löpande semesterlön och semesterdagstillägg. Löpande semesterlön utges med den under den betalda semestertiden löpande lönen. Semesterdagstillägg utges i samband med semesterledigheten för varje uttagen betald semesterdag, beräknad enligt mom. 7, med belopp som beräknas på följande sätt: 0,8 % av den fasta kontanta månadslönen. Medarbetare med fast kontant lön som understiger nedan angivet belopp, får dessutom semesterlönetillägg enligt följande. Från och med utges semesterlönetillägg till heltidsanställd medarbetare med överenskommen fast kontant lön som understiger kronor per månad. Semesterlön för medarbetare med fast kontant lön är löpande semesterlön och semesterdagstillägg. Löpande semesterlön utges med den under den betalda semestertiden löpande lönen. Semesterdagstillägg utges i samband med semesterledigheten för varje uttagen betald semesterdag, beräknad enligt mom. 7, med belopp som beräknas på följande sätt: 0,8 % av den fasta kontanta månadslönen. Medarbetare med fast kontant lön som understiger nedan angivet belopp, får dessutom semesterlönetillägg enligt följande.

6 6 (10) Från och med utges semesterlönetillägg till heltidsanställd medarbetare med överenskommen fast kontant lön som understiger kronor per månad. 28 Sjukdom m m Moment 5 Sjuklön Vid beräkning av sjuklön enligt SjLL gäller följande. Till vad som enligt 6 SjLL anges som lön och andra anställningsförmåner ska enbart räknas följande anställningsförmåner, nämligen lön enligt 16-18, semesterlön och lön under ledighet samt de särskilda ersättningarna, tillägg för obekväm arbetstid och jour- och beredskapsersättning, enligt 21 och 22. Vid beräkning av sjuklön enligt SjLL gäller följande. Istället för karensdagsavdrag enl Sjll tillämpas karensavdrag enlig följande: 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden utgör karensavdrag vid sjukdom. Till vad som enligt 6 SjLL anges som lön och andra anställningsförmåner ska enbart räknas följande anställningsförmåner, nämligen lön enligt 16-18, semesterlön och lön under ledighet samt de särskilda ersättningarna, tillägg för obekväm arbetstid och jour- och beredskapsersättning, enligt 21 och Föräldraledighet Moment 1 Föräldrapenningtillägg Medarbetare som är ledig med föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå får föräldrapenningtillägg om arbetstagaren varit sammanhängande anställd hos huvudmannen under minst 365 kalenderdagar före ledigheten. Medarbetaren får föräldrapenningtillägget i sammanlagt 150 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 % av lönebortfallet beräknat per kalenderdag. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen (SemL). Anmärkningar 1. För barn födda senast gäller CA HF-MeF i dess lydelse För barn födda under perioden gäller CA HF-MeF i dess lydelse

7 7 (10) Medarbetare som är ledig med föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå får föräldrapenningtillägg om medarbetaren varit sammanhängande anställd hos huvudmannen under minst 365 kalenderdagar före ledigheten. Medarbetaren får föräldrapenningtillägget i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 % av lönebortfallet beräknat per kalenderdag. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen (SemL). Anmärkningar 1. För barn födda under perioden gäller CA HF-MeF i dess lydelse För barn födda senast gäller CA HF-MeF i dess lydelse För barn födda under perioden gäller CA HF-MeF i dess lydelse Moment 4 Besök vid mödravårdscentral Medarbetare får under graviditeten besöka mödravårdscentral vid 2 tillfällen med bibehållen lön. Under sådan ledighet utges ersättning som motsvarar 100 % av den lön som medarbetaren enligt då gällande förläggning av ordinarie arbetstid skulle ha fått. Medarbetare får i egenskap av blivande förälder rätt till ledighet för att besöka mödravårdscentral vid högst 2 tillfällen. Under sådan ledighet utges ersättning motsvarande 100 procent av lönen. 33 Uppsägningstid mm Moment 3 Uppsägning ska vara skriftlig. Moment 4 Förkortad uppsägningstid Efter framställning från medarbetaren kan huvudmannen medge förkortning av uppsägningstid. Moment 5 Lämnad anställning

8 8 (10) Medarbetare, som lämnar sin anställning utan att iaktta stadgad uppsägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, dock högst med belopp motsvarande lönen för 14 kalenderdagar. Moment 6 Arbetsintyg Medarbetaren ska erhålla arbetsintyg eller betyg vid avslutad anställning. Moment 7 Pensionsavgång Ordinarie ålder för pensionsavgång är 65 år. Parterna är eniga om målsättningen att en rimlig pensionsrätt ska vara intjänad vid 65 år, så att medarbetaren kan välja att gå i pension då. Medarbetaren har dock rätt att fortsätta sitt medarbetarskap till utgången av den månad medarbetaren fyller 67 år. Senast vid utgången av den månad medarbetaren fyller 67 år upphör anställningen. Efter detta kan avtal om förlängd anställning träffas mellan huvudman och medarbetare för begränsad tid. Se 4 mom 3b. Moment 8 Möjlighet till lokal avvikelse Huvudman och MeF kan träffa lokalt kollektivavtal om avvikelse från mom 1 och 2 Moment 3 För en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre tid än 3 månader är uppsägningstiden för såväl medarbetaren som huvudmannen en månad, om inte huvudmannen och medarbetaren har kommit överens om annat. Moment 4 Uppsägning ska vara skriftlig. Moment 5 Förkortad uppsägningstid Efter framställning från medarbetaren kan huvudmannen medge förkortning av uppsägningstid. Moment 6 Lämnad anställning Medarbetare, som lämnar sin anställning utan att iaktta stadgad uppsägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, dock högst med belopp motsvarande lönen för 14 kalenderdagar. Moment 7 Oavsett vad som föreskrivs i 15, 30, 30 a och 31 LAS om anställningens upphörande gäller inte någon skyldighet att ge besked, underrättelse och varsel för anställning enligt 4 mom. 2 provanställning, mom. 3 b) tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension och c) som verksamhetschef eller motsvarande funktion och inte heller för vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14 kalenderdagar. Moment 8 Arbetsintyg Medarbetaren ska erhålla arbetsintyg eller betyg vid avslutad anställning. Moment 9 Pensionsavgång Ordinarie ålder för pensionsavgång är 65 år. Parterna är eniga om målsättningen att en rimlig pensionsrätt ska vara intjänad vid 65 år, så att medarbetaren kan välja att gå i pension då. Medarbetaren har dock rätt att fortsätta sitt medarbetarskap till utgången av den månad medarbetaren fyller 67 år. Senast vid utgången av den månad medarbetaren fyller 67 år upphör anställningen. Efter detta kan avtal om förlängd anställning träffas mellan huvudman och

9 9 (10) medarbetare för begränsad tid. Se 4 mom 3b. Moment 10 Möjlighet till lokal avvikelse 35 Vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt Moment 1 d) Medarbetare som har företrädesrätt till återanställning enligt 25 LAS har inte rätt att lämna den tidigare anställningen innan denna upphört, om inte huvudmannen och medarbetaren enas om annat. Är den erbjudna anställningen en tillsvidareanställning, bör ett sådant medgivande lämnas om det kan ske utan olägenhet. Punkt d) utgår i sin helhet 45 Övergång till annat avtal byte av sektion inom HF Medlemsverksamheter inom Huvudmannaförbundet kan framledes komma att omfattas av annat kollektivavtal. I dessa fall skall detta avtal endast omfatta medlemmar i MeF. Sådan förändring skall föregås av information och samråd med medarbetarna i verksamheten, som ska dokumenteras med vederbörliga MBL-protokoll. I sådana fall upphör detta avtal att gälla vid det årsskifte som infaller tre månader efter att verksamhetens beslut om förändringen skriftligen meddelats till Medarbetareförbundet. Medlemsverksamheter inom Huvudmannaförbundet kan framledes komma att omfattas av annat kollektivavtal. I dessa fall skall detta avtal endast omfatta medlemmar i MeF. Sådan förändring skall föregås av information och samråd med medarbetarna i verksamheten, som ska dokumenteras med vederbörliga MBL-protokoll innan den gäller. Sådan förändring träder ikraft vid det årsskifte som infaller tre månader efter att verksamhetens beslut om förändringen skriftligen meddelats till Medarbetareförbundet. Vid protokollet Per Hallström

10 10 (10) Justeras Helena Yli-Koski Medarbetareförbundet Marit Innala Huvudmannaförbundet

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken)

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Ledarna Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Förhandlingsprotokoll 2013-02-27 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser = = AB Allmänna bestämmelser I lydelse 2008-10-01 = Innehåll Kap. 1 Inledande bestämmelser... 5 1 Inledning... 5 2 Tillämpningsområde... 5 Kap. 2 Anställningen... 7 3 Intyg om arbetsförmåga... 7 4 Anställningsform...

Läs mer

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. Förkortningar AB AFL Allmänna bestämmelser Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL FörL HÖK LAF LAS LFF LOK MBL SjLL SemL

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Folkhögskola Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2310-2007 HVO 1(3) FSA, LSR, Vårdförbundet, SKTF FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: FSA: Vårdförbundet: LSR: SKTF: Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 Innehållsförteckning 1 AVTALETS OMFATTNING... 3 2 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER... 3 3 ANSTÄLLNING M M... 4 4 ANSTÄLLNINGENS

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) 2013 2016 Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 4 2 Allmänna förhållningsregler... 4 3 Anställning m m... 5

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 3238 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade):

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): Allmänna anställningsvillkor bransch Vård och behandlingsverksamhet & omsorgsverksamhet (E) samt bransch Äldreomsorg (F) Bilaga 2 Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare

Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare Löne- och anställningsavtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare 2010-09-01-2012-08-31 med personalutvecklingsavtal Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Handelsanställdas förbund Teaterförbundet

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer