Personal ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se"

Transkript

1 Personal ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer

2 Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att vi behöver arbeta proaktivt när det gäller konflikthantering, kommunikation samt antal medarbetarsamtal. Utbildningar i konflikthantering har genomförts för samtliga chefer. En utveckling av en ny kommunikationsstrategi håller på att arbetas fram. Ett projekt kring en ny mall för medarbetarsamtal pågår. Nio ledarseminarier har genomförts för samtliga chefer i kommunen. Ämnena har bl.a. varit omvärldsbevakning, ledarskap, kommunövergripande frågor m.m. Även detta år har kommunen haft sommarjobbande ungdomar inom vaktmästeri, barnomsorg, vård och gata/park. Till detta kommer Musik i centrum, MIC, där sex ungdomar fick arbeta med att skapa musik och genomföra tre evenemang för allmänheten. Samverkan med de fackliga organisationerna har fortsatt att utvecklas under året. Två kommunövergripande introduktionsdagar för nyanställda medarbetare har genomförts med totalt 85 deltagare. Lönerevisionen kunde genomföras utan större bekymmer trots att det under en tid fanns ett hot om strejk. Förarbetet inför projektet önskad sysselsättningsgrad påbörjades. Ca 140 lediga arbeten i kommunen har publicerats på kommunens rekryteringssida Offentliga jobb. Av de avslutade rehabiliteringsärendena återgår 74% helt i ordinarie arbete. 15 nyanser av kommunanställda Omslagsbilen är en ihopslagning av 15 olika portträttbilder på Åstorps kommuns anställda. Foto och redigering: Michael Svensson / Åstorps kommun Personalekonomisk redovisning 2014, Åstorps kommun Dnr 2015/106 Antagen av kommunfullmäktige Upplaga: 4: publ Layout: Kommunikationsenheten Print: Vaktmästeriet Printkostnad: 3,72 kr

3 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 3 Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning... Sysselsättningsgrad... Ålder Pensionsavgångar... 6 Kvinnor och män... LEDARSKAP Personalkostnader... 7 MEDELLÖN... KOSTNAD FÖR TIMLÖN, FYLLNADSTID OCH ÖVERTID... ARBETSMILJÖ ARBETSSKADOR... 9 TILLBUD... FRISKVÅRD... PERSONALKLUBBEN... Summering 2014 personalenheten... PERSONALPOLICY... FOKUSOMRÅDEN OCH VISION

4 sid 4 Personalekonomisk redovisning 2014 Personalekonomisk redovisning Syfte Åstorps kommuns personalekonomiska redovisning, PEK 2014, syftar till att ge en övergripande bild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i Åstorps kommun under Personalstruktur Nedanstående tabell visar antalet AB-anställningar uppdelat per anställnings-/avlöningsform och förvaltning, per Bland de tidsbegränsat anställda ingår även personer som är tjänstlediga från sin tillsvidareanställning inom kommunen för att arbeta på en tidsbegränsad anställning i kommunen. Antal anställningar per förvaltning (Enligt AB) Tillsv Tidsb Tim Tot BIN SOF KSF Totalt Månadsavlönade Anställningsform Antal pers. Antal pers. Andel i % Andel i % Tillsvidare Tidsbegr Totalt Åstorps kommun har ett antal olika kollektivavtal att ta hänsyn till i sin verksamhet, exempelvis avtalet för personliga assistenter (PAN), bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), avtalet för deltidsbrandmän (RiB) och Allmänna bestämmelser (AB). Av de olika kollektivavtalen är AB det vanligaste avtalet och vid årets slut var av de tillsvidareanställda personerna anställda enligt AB. På dessa personer var anställningar fördelade. Antalet anställda personer och antalet anställningar är inte identiska, eftersom en person kan ha flera anställningar. Andelen tillsvidareanställda personer i förhållande till det totala antalet anställda uppgick vid årets slut till strax över 71 procent. Antal anställningar per förvaltning Förutom de ovan redovisade anställda finns det även tidsbegränsat anställda som är timavlönade, så kallade timvikarier. Fördel-ningen av andelen personer som är tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och timavlönade ser olika ut inom de tre förvaltningarna. De skilda verksamheterna har olika sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro och vissa verksamheter är därför mer beroende av fler tillfälliga vikarier, som exempelvis vård/omsorg, barnomsorg och skola. Årsarbetare Den 31 december 2014 hade Åstorps kommun totalt månadsavlönade personer anställda. Av dessa var tillsvidareanställda och 408 tidsbegränsat anställda. Omräknat i heltider, årsarbetare, utgör de månadsavlönade (totalt) årsarbetare, varav 885 kvinnor och 194 män. Personalomsättning Beräkning av personalomsättningen är antalet anställda som slutat under 2013 (exklusive de som slutat på grund av pension och hel sjukersättning) i procent av antalet anställda Personalomsättning Antalet tv-anst Antalet avgångna under 2014 Personalomsättning i % 2014 Personalomsättning i % 2013 BIN ,4% 4,5% 4,3% SOF ,1% 6,3% 7,9% KSF ,0% 4,8% 8,4% Totalt ,6% 5,2% 5,8% Personalomsättning i % 2012 Antal anställda i förhållande till invånarantal Antal anställda månadsavl tot Invånarantal per den 1 nov Antal anställda per invånare 0,095 0,091 0,09 0,089 0,09

5 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 5 Sysselsättningsgrad Övergripande målsättningar Enligt Åstorps kommuns personalpolicy eftersträvar kommunen att alla medarbetare ska ges den sysselsättningsgrad som man önskar under förutsättning att verksamheten så tillåter. Totalt Andel deltidsanställningar 44% 45% 45% 46% 47% 47% Av de 1022 tillsvidareanställda, , var 56 procent heltids- och 44 procent deltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda var 2014, 87%. För kvinnor låg den genomsnitt-liga sysselsättningsgraden på 86% och för män, 93%. Exakt samma fördelning som året innan Ålder Medelålder 47,8år 47,2 år 47,5 år 47 år 47 år 48 år Åldersstruktur - tillsvidareanställd personal Medelåldern i organisationen var vid årets slut 47,8 år. Både männens och kvinnornas medelålder låg också på 47,8 år. Totalt sett återfanns största andelen anställda i ålderskategorierna år och år med (30%+27%), 57% av antalet anställda. Därefter återfanns störst andel personal i åldersgrupperna år med 18%. 19% av de anställda var 60 år eller äldre och 6% var 29 år eller yngre. Sysselsättningsintervall Begreppet deltid omfattar alla anställningar som är lägre än heltid, 100 procent. Deltidsanställningar kan i sin tur delas upp i sysselsättningsgradsintervall vilket görs i nedanstående tabell. Sysselsättningsgradsintervall *) Antal Andel i procent 1-39 % 8 1,0 % % 9 1,0 % % % % % 100 % % Totalt % *) sysselsättningsgrad under 50% har oftast sin grund i att personen beviljats partiell sjukersättning DELTIDSANSTÄLLNINGAR PER FÖRVALTNING Förvaltning Andel deltidsanställningar BIN 33% SOF 68% KSF 13% Kvinnor och män Andel deltidsanställningar Kvinnor 48% 49% 50% 51% 52% Män 21% 20% 19% 17% 21% Per åldersgrupp Andel deltidsanställningar Andel deltidsanställningar % % % % 60-48% Per förvaltning Tabell och diagram nedanför visar åldersstrukturen per förvaltning. Förvaltning BIN 4% 17% 32% 27% 20% SOF 10% 18% 29% 27% 16% KSF 6% 21% 20% 32% 21% Totalt 6% 18% 30% 27% 19% Antal medarbetare som arbetar efter 65 års ålder Fyllda år Totalt TV-anställda Visstid mån Visstid tim Totalt

6 sid 6 Personalekonomisk redovisning 2014 Pensionsavgångar Av de nuvarande tillsvidareanställda, enligt AB, uppnår ungefär trettio personer varje år pensionsålder under de tio närmast kommande åren, vilket nedanstående tabell visar. Pensionsålder räknas här som 65 år. Rörlig pensionsålder mellan år gör att den verkliga pensionsavgången kan se annorlunda ut. Antal anställda som uppnår 65 års ålder år Kvinnor och män Andelen kvinnor och män Per förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen utgjorde ett undantag bland kommunens förvaltningar med en ganska jämn fördelning av andelen män och kvinnor, 49 procent respektive 51 procent. I de två resterande förvaltningarna var den övervägande majoriteten kvinnor. Högst andel anställda kvinnor, 94 procent, återfanns inom Socialförvaltningen. Diagrammet nedan visar förhållandet per förvaltning. Andelen kvinnor respektive män Yrkeskategorier med fler än 10 anställda Andel kvinnor i % Andel män i % Adjunkt Barnskötare 94 6 Ekonomibiträde Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare 97 3 Habiliteringsassistent 92 8 Handledare Kock/Kokerska Lärare gr tid sv/so Lärare lågstadiet Lärare mellan stadiet 91 9 Lärare spec pedagogik Musiklärare Personlig assistent Skolmåltidsbiträde Socialsekreterare 91 9 Städare 95 5 Undersköterska 96 4 Ledarskap Antal medarbetare per chef Genomsnittligt antal tillsvidareanställda, som varje chef har medarbetarsamtal med, uppgick i snitt till 20 för Nyckeltalet ger bara en genomsnittlig bild av organisationen. I verkligheten varierar antalet medarbetare per chef från ett par medarbetare upp till ett femtiotal, då både vikarier och timavlönade tillkommer Antal medarbetare per chef Per yrkeskategori De flesta yrkeskategorierna inom kommunen är kvinnodominerade. Exempelvis finns det bara sju män bland 179 undersköterskor, tre män bland 112 förskollärare. Bland de yrkeskategorier med fler än tio anställda som redovisas i tabellen i nästa spalt (tillsvidareanställda enligt AB ) finns inte heller någon man i kategorierna ekonomibiträde, lärare grundskola tidigare år svenska/so, lärare lågstadiet, lärare spec pedagogik, personlig assistent och skolmåltidsbiträde. Kvinnor och män Ett sätt att mäta jämställdheten i en organisation är att se till andelen kvinnor respektive män som är chefer i förhållande till det totala antalet kvinnor respektive män som finns anställda. I Åstorps kommun utgjorde vid årets slut 2014 andelen kvinnor som var chefer drygt fyra procent av det totala antalet kvinnor som fanns anställda (tillsvidare, enligt AB). Detta kan jämföras med andelen av de anställda männen som var chefer; ca 9 procent. Någon större förändring i detta förhållande har inte skett sedan tidigare år, vilket tabellen nedan visar. Andel kvinnliga chefer av antalet kvinnliga anställda Andel manliga chefer av antalet manliga anställda ,2% 4,1% 4,4% 4% 9% 11% 10% 12% Antalet chefer i kommunen är 50, varav 71% är kvinnor och 29% är män.

7 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 7 Personalkostnader Total personalkostnad Den totala personalkostnaden för 2014 uppgick till tkr, vilket motsvarade 56 procent av kommunens totala kostnader under året. Föregående år, 2013, uppgick de totala personalkostnaderna till tkr. Bildningsförvaltningen stod, precis som tidigare år för drygt hälften, 53%, av de totala personalkostnaderna och socialförvaltningen stod för knappt en tredjedel, 31%. Följande diagram visar personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna. Medellön Vid årets slut 2014 uppgick den genomsnittliga lönen till kr. Detta är en ökning med 804 kr, 3,1 procent, jämfört med Den totala medellönen för kvinnor ökade med 724 kr från föregående år, motsvarande 2,8 procent. Motsvarande ökning för männen var 974 kr, det vill säga 3,5 procent. Kvinnornas medellön är kr lägre än männens vid årets slut, det vill säga kvinnornas medellön utgjorde 90,6 procent av männens medellön. Medellön Kvinnor Män Kv i % % % % % % % % Medellön per åldersgrupp och kön Nedanstående tabell visar medellönen uppdelat per kön och åldersgrupp. I sammanställningen nedan visas personalkostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna under året, uppdelat per förvaltning (exklusive finansförvaltning; Finansförvaltning består bl a av övergripande kostnader, som t ex semesterlöneskuld och pensionsskuld). I specificerad personalkostnad för KSF ingår personalkostnader för bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valnämnden och kommunrevisionen. Bildningsnämndens kostnader ingår under BIN medan socialnämndens kostnader ingår under SOF bildades Räddningstjänsten Söderåsen (RS) och redovisas som en egen nämnd. Förvaltning Personalkostnad (Mkr) Andel av totalkostnad BIN % SOF % KSF 59 45% RS 13 60% Totalt % Åldersgrupp Tot Kvinnor Män Kv i % % % % % % Totalt % Per yrkeskategori Nedanstående tabell redovisar medellönerna för yrkeskategorier med fler än totalt tio tillsvidareanställda. Medellön Kv i % Adjunkt Barnskötare Ekonomibiträde Fritidspedagog Förskollärare Habiliteringsassistent Kock/Kokerska Lärare gr tid sv/so Lärare lågstadiet Lärare mellanstadiet Lärare spec pedagogik Musiklärare Personlig assistent Skolmåltidsbiträde Socialsekreterare Städare Undersköterska

8 sid 8 Personalekonomisk redovisning 2014 Kostnad för timlön, fyllnadstid och övertid Förvaltning Helårsarb i timlön Kostnad timlön Helårsarb i fyllnadstid Kostnad fyllnadstid Helårsarb i övertid Kostnad övertid Helårsarb i timlön, fyllnadstid och övertid Summa BIN 31, , , SOF 40, , , KSF+RS , , Totalt 74, , , Arbetsmiljö Arbetad tid och frånvaro Av den totala tillgängliga arbetstiden under 2014, för all tillsvidareanställd personal enligt AB, utgjorde 76 procent faktisk arbetstid. Resterande tid ägnades åt semester/ferie/uppehåll 11 procent, sjukdom 7 procent, föräldraledighet/vård av sjukt barn 3 procent och övrig frånvaro 3 procent. I övrig frånvaro ingår bland annat ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag och ledighet för enskild angelägenhet. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron steg från 5,36 procent till 6,41 procent mellan 2013 och Begreppet tillgänglig arbetstid innebär ordinarie arbetstid exklusive obetald frånvaro. Ålder Arbetsgivaravgifter Tillgänglig arbetstid Tot sjukfrånv Mer än 60 sjukdagar Timmar %* Timmar % , , , , , ,36 Totalt , ,38 * av totala sjukfrånvaron Orsaker till rehabiliteringsutredningar Kostnad för sjuklön Kostnaderna för sjuklön under 2014 uppgick till nästan 8,1 Mkr, inklusive arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar 1.7 procent av de totala personalkostnaderna. Förutom kostnaderna för sjuklön och arbetsgivaravgifter innebär sjukfrånvaro ökade kostnader för verksamheten i form av exempelvis produktionsbortfall, vikariekostnader, fyllnads- och övertidskostnader. Sjuklön dag 2-14 Sjuklön dag BEA PAN Brandmän Summa (tkr) BIN SOF KSF * Totalt * i KSF ingår även räddningstjänstens och bygg-och miljönämndens uppgifter Vid sjukfrånvaro överstigande två veckor, vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller på medarbetarens egen begäran ska arbetsledaren kontakta kommunens företagshälsovård för ett första rehabiliteringsmöte och uppstartande av en rehabiliteringsutredning. Rehabiliteringsutredningar som startades upp under 2014 har som tidigare år berott på diagnoser som härrör sig till värk i rygg/nacke och övrig ledvärk. Även psykiska besvär, i form av exempelvis depressioner och utmattningsdepressioner utgör en stor del av orsakerna till arbetsoförmågan. Rehabilitering Totalt sett har 108 personer varit aktuella för rehabilitering under Av dessa ärenden är 54 personer fortfarande sjukskrivna och aktuella för rehabiliteringsåtgärder. RESULTAT AV REHABILITERINGSÅTGÄRDER Åter helt i arbete 74% Åter i arbete efter omplacering 13% Sjukersättning 7% Anställningen avslutad eller i samverkan 6%

9 Personalekonomisk redovisning 2014 Arbetsskador Åstorps kommun lämnade 58 anmälningar om arbetsskador till Försäkringskassan under Det är 24 färre än De anmälda arbetsskadorna fördelar sig med 55 procent p g a fysisk skada eller fysisk överbelastning, (52 procent 2013), 23 procent p g a hot o våld/ kränkningar med även fysisk skada till följd, (31 procent 2013). 17 procent p g a fallolyckor (11 procent 2013) och 5 procent p g a färdolycksfall (6 procent 2013). Nedanstående tabeller delar in skadorna i olika grupper. Definitionen arbetssjukdom är ohälsa som orsakas av negativ arbetsmiljöbelastning under en längre tid, exempelvis förslitningsskador. Exempel på arbetsskador inom området hot och våld är slag, sparkar eller kränkningar från vårdtagare, elever eller kollegor/medarbetare. Orsak och år Arbetssjukdom Stress / kränkning Hot / våld Halkolycka / fallolycka / färdolycksfall Olycksfall / skada Totalt sid 9 Tillbud Under 2014 inkom 73 rapporter om tillbud. Antalet är 23 färre än Tillbudsrapporteringen är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och syftet med rapporteringen är att förhindra att faktiska olyckor sker. Ca 70 procent av de rapporterade tillbuden under 2014 handlade om situationer med våld eller hot om våld samt kränkningar, (76 procent 2013). Detta indikerar att hot och våld/kränkningar fortfarande är en av de största arbetsmiljöriskerna i Åstorps kommun. Inkomna tillbudsrapporter Friskvård Kommunen har under året bl a erbjudit medarbetarna följande friskvårds- och fritidsaktiviteter. Massage Hälsoprofilbedömning Träning på kommunens gym utan kostnad Friskvårdspeng Personalklubben Under 2014 anordnade personalklubben följande aktiviteter för kommunens personal: 80-talsfest Bowling Brännbollsturnering Pub-Quiz Julpyssel Adventskalender

10 Personalpolicy Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet. Åstorps kommun omfattar ett stort antal verksamheter och arbetsplatser, men är en arbetsgivare med en sammanhållande personalpolitik. (Inledning av Åstorps kommuns personalpolicy) Fokusområden och vision Kommunens fokusområden Fler i arbete och fler företag Utveckla attraktivt boende Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Fler väljer kommunen som arbetsgivare Ekonomi och förhållningssätt Kommunen kommer genom en aktiv och medveten personalpolitik bidra till att stärka fokusområdena och på så sätt verka för att visionen Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer blir verklighet. Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Åstorps kommun Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

11

12 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013 Arbetsmiljö- och personal Bokslut 2013 Dokumenttyp Förvaltning Ämnesområde Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av Dnr Revisions datum Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 1 Innehåll Inledning... 3 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2014 3 Personalredovisning Rekryteringsläget 4 4 Antal anställda Tillsvidareanställda 4 4 Visstidsanställda

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Personalredovisning 2010

Personalredovisning 2010 Personalredovisning 2010 Allt som kan räknas är inte att räkna med, och allt som är att räkna med kan inte räknas Albert Einstein Innehåll 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Definitioner 8 4 Personalredovisning

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Personal 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Personal 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Personal 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad 1 Personalarbete 2012 VÅR DRÖM... Sedan 2007 har vi varit på en resa mot att bli ett av de främsta bolagen när det

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 Omslagsbild: Anders Carlsson från VA- Nyanläggning står i schaktet efter urgrävning från den stora vattenläckan i Vargön strax före jul

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2011

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2011 VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2011 Omslagsbild: Musiklärare Anna Bornander leder nybörjarblåsorkestern, BON, under höstkonserten 2011 i Huvudnässkolans aula (Foto Olle Gustafsson).

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29 Personalbokslut Örebro kommun 2008 2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Årets heta nyckeltal 4 Antalet anställda 6 Månadsavlönade 6 Arbetstid 7 Timavlönade 7 Fyllnadstid och övertid 9 Sysselsättningsgrader

Läs mer

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson 21-3-1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder KPMG Antal sidor: 10 0000 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Genomförande 2 3. Resultat 3 3.1

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet.

INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet. PERSONALEN 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12 INLEDNING I Sigtuna

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Borås - en kreativ stad

Borås - en kreativ stad Borås - en kreativ stad Personalekonomisk redovisning 2007 Jag vill rikta ett stort tack till Borås Stads medarbetare för ett engagerat och utmärkt arbete under 2007. Borås Stad är den största arbetsgivaren

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Locums medarbetare 2013

Locums medarbetare 2013 Locums medarbetare 2013 2(13) HR, Service & Kommunikation 2014-02-16 Innehåll Nyckeltal... 3 Antal anställda... 4 Yrkesstruktur... 5 Åldersstruktur... 6 Personalrörlighet... 6 Sjukfrånvaro... 8 Föräldraledighet...

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm

Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm PERSONALEN 2010 1 Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm Innehåll Inledning 4 Kommunen som arbetsgivare Några viktiga händelser och aktiviteter Kommunfullmäktiges

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2010 med Hälsobokslut

Personalekonomisk redovisning 2010 med Hälsobokslut Personalekonomisk redovisning 2010 med Hälsobokslut 02 I korthet Sammanfattning av Timrå kommuns siffror Innehåll Personalredovisning 2010 03-04 Inledning, bakgrund, syfte, mål Timrå kommuns vision och

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer