Personal ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se"

Transkript

1 Personal ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer

2 Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att vi behöver arbeta proaktivt när det gäller konflikthantering, kommunikation samt antal medarbetarsamtal. Utbildningar i konflikthantering har genomförts för samtliga chefer. En utveckling av en ny kommunikationsstrategi håller på att arbetas fram. Ett projekt kring en ny mall för medarbetarsamtal pågår. Nio ledarseminarier har genomförts för samtliga chefer i kommunen. Ämnena har bl.a. varit omvärldsbevakning, ledarskap, kommunövergripande frågor m.m. Även detta år har kommunen haft sommarjobbande ungdomar inom vaktmästeri, barnomsorg, vård och gata/park. Till detta kommer Musik i centrum, MIC, där sex ungdomar fick arbeta med att skapa musik och genomföra tre evenemang för allmänheten. Samverkan med de fackliga organisationerna har fortsatt att utvecklas under året. Två kommunövergripande introduktionsdagar för nyanställda medarbetare har genomförts med totalt 85 deltagare. Lönerevisionen kunde genomföras utan större bekymmer trots att det under en tid fanns ett hot om strejk. Förarbetet inför projektet önskad sysselsättningsgrad påbörjades. Ca 140 lediga arbeten i kommunen har publicerats på kommunens rekryteringssida Offentliga jobb. Av de avslutade rehabiliteringsärendena återgår 74% helt i ordinarie arbete. 15 nyanser av kommunanställda Omslagsbilen är en ihopslagning av 15 olika portträttbilder på Åstorps kommuns anställda. Foto och redigering: Michael Svensson / Åstorps kommun Personalekonomisk redovisning 2014, Åstorps kommun Dnr 2015/106 Antagen av kommunfullmäktige Upplaga: 4: publ Layout: Kommunikationsenheten Print: Vaktmästeriet Printkostnad: 3,72 kr

3 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 3 Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning... Sysselsättningsgrad... Ålder Pensionsavgångar... 6 Kvinnor och män... LEDARSKAP Personalkostnader... 7 MEDELLÖN... KOSTNAD FÖR TIMLÖN, FYLLNADSTID OCH ÖVERTID... ARBETSMILJÖ ARBETSSKADOR... 9 TILLBUD... FRISKVÅRD... PERSONALKLUBBEN... Summering 2014 personalenheten... PERSONALPOLICY... FOKUSOMRÅDEN OCH VISION

4 sid 4 Personalekonomisk redovisning 2014 Personalekonomisk redovisning Syfte Åstorps kommuns personalekonomiska redovisning, PEK 2014, syftar till att ge en övergripande bild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i Åstorps kommun under Personalstruktur Nedanstående tabell visar antalet AB-anställningar uppdelat per anställnings-/avlöningsform och förvaltning, per Bland de tidsbegränsat anställda ingår även personer som är tjänstlediga från sin tillsvidareanställning inom kommunen för att arbeta på en tidsbegränsad anställning i kommunen. Antal anställningar per förvaltning (Enligt AB) Tillsv Tidsb Tim Tot BIN SOF KSF Totalt Månadsavlönade Anställningsform Antal pers. Antal pers. Andel i % Andel i % Tillsvidare Tidsbegr Totalt Åstorps kommun har ett antal olika kollektivavtal att ta hänsyn till i sin verksamhet, exempelvis avtalet för personliga assistenter (PAN), bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), avtalet för deltidsbrandmän (RiB) och Allmänna bestämmelser (AB). Av de olika kollektivavtalen är AB det vanligaste avtalet och vid årets slut var av de tillsvidareanställda personerna anställda enligt AB. På dessa personer var anställningar fördelade. Antalet anställda personer och antalet anställningar är inte identiska, eftersom en person kan ha flera anställningar. Andelen tillsvidareanställda personer i förhållande till det totala antalet anställda uppgick vid årets slut till strax över 71 procent. Antal anställningar per förvaltning Förutom de ovan redovisade anställda finns det även tidsbegränsat anställda som är timavlönade, så kallade timvikarier. Fördel-ningen av andelen personer som är tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och timavlönade ser olika ut inom de tre förvaltningarna. De skilda verksamheterna har olika sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro och vissa verksamheter är därför mer beroende av fler tillfälliga vikarier, som exempelvis vård/omsorg, barnomsorg och skola. Årsarbetare Den 31 december 2014 hade Åstorps kommun totalt månadsavlönade personer anställda. Av dessa var tillsvidareanställda och 408 tidsbegränsat anställda. Omräknat i heltider, årsarbetare, utgör de månadsavlönade (totalt) årsarbetare, varav 885 kvinnor och 194 män. Personalomsättning Beräkning av personalomsättningen är antalet anställda som slutat under 2013 (exklusive de som slutat på grund av pension och hel sjukersättning) i procent av antalet anställda Personalomsättning Antalet tv-anst Antalet avgångna under 2014 Personalomsättning i % 2014 Personalomsättning i % 2013 BIN ,4% 4,5% 4,3% SOF ,1% 6,3% 7,9% KSF ,0% 4,8% 8,4% Totalt ,6% 5,2% 5,8% Personalomsättning i % 2012 Antal anställda i förhållande till invånarantal Antal anställda månadsavl tot Invånarantal per den 1 nov Antal anställda per invånare 0,095 0,091 0,09 0,089 0,09

5 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 5 Sysselsättningsgrad Övergripande målsättningar Enligt Åstorps kommuns personalpolicy eftersträvar kommunen att alla medarbetare ska ges den sysselsättningsgrad som man önskar under förutsättning att verksamheten så tillåter. Totalt Andel deltidsanställningar 44% 45% 45% 46% 47% 47% Av de 1022 tillsvidareanställda, , var 56 procent heltids- och 44 procent deltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda var 2014, 87%. För kvinnor låg den genomsnitt-liga sysselsättningsgraden på 86% och för män, 93%. Exakt samma fördelning som året innan Ålder Medelålder 47,8år 47,2 år 47,5 år 47 år 47 år 48 år Åldersstruktur - tillsvidareanställd personal Medelåldern i organisationen var vid årets slut 47,8 år. Både männens och kvinnornas medelålder låg också på 47,8 år. Totalt sett återfanns största andelen anställda i ålderskategorierna år och år med (30%+27%), 57% av antalet anställda. Därefter återfanns störst andel personal i åldersgrupperna år med 18%. 19% av de anställda var 60 år eller äldre och 6% var 29 år eller yngre. Sysselsättningsintervall Begreppet deltid omfattar alla anställningar som är lägre än heltid, 100 procent. Deltidsanställningar kan i sin tur delas upp i sysselsättningsgradsintervall vilket görs i nedanstående tabell. Sysselsättningsgradsintervall *) Antal Andel i procent 1-39 % 8 1,0 % % 9 1,0 % % % % % 100 % % Totalt % *) sysselsättningsgrad under 50% har oftast sin grund i att personen beviljats partiell sjukersättning DELTIDSANSTÄLLNINGAR PER FÖRVALTNING Förvaltning Andel deltidsanställningar BIN 33% SOF 68% KSF 13% Kvinnor och män Andel deltidsanställningar Kvinnor 48% 49% 50% 51% 52% Män 21% 20% 19% 17% 21% Per åldersgrupp Andel deltidsanställningar Andel deltidsanställningar % % % % 60-48% Per förvaltning Tabell och diagram nedanför visar åldersstrukturen per förvaltning. Förvaltning BIN 4% 17% 32% 27% 20% SOF 10% 18% 29% 27% 16% KSF 6% 21% 20% 32% 21% Totalt 6% 18% 30% 27% 19% Antal medarbetare som arbetar efter 65 års ålder Fyllda år Totalt TV-anställda Visstid mån Visstid tim Totalt

6 sid 6 Personalekonomisk redovisning 2014 Pensionsavgångar Av de nuvarande tillsvidareanställda, enligt AB, uppnår ungefär trettio personer varje år pensionsålder under de tio närmast kommande åren, vilket nedanstående tabell visar. Pensionsålder räknas här som 65 år. Rörlig pensionsålder mellan år gör att den verkliga pensionsavgången kan se annorlunda ut. Antal anställda som uppnår 65 års ålder år Kvinnor och män Andelen kvinnor och män Per förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen utgjorde ett undantag bland kommunens förvaltningar med en ganska jämn fördelning av andelen män och kvinnor, 49 procent respektive 51 procent. I de två resterande förvaltningarna var den övervägande majoriteten kvinnor. Högst andel anställda kvinnor, 94 procent, återfanns inom Socialförvaltningen. Diagrammet nedan visar förhållandet per förvaltning. Andelen kvinnor respektive män Yrkeskategorier med fler än 10 anställda Andel kvinnor i % Andel män i % Adjunkt Barnskötare 94 6 Ekonomibiträde Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare 97 3 Habiliteringsassistent 92 8 Handledare Kock/Kokerska Lärare gr tid sv/so Lärare lågstadiet Lärare mellan stadiet 91 9 Lärare spec pedagogik Musiklärare Personlig assistent Skolmåltidsbiträde Socialsekreterare 91 9 Städare 95 5 Undersköterska 96 4 Ledarskap Antal medarbetare per chef Genomsnittligt antal tillsvidareanställda, som varje chef har medarbetarsamtal med, uppgick i snitt till 20 för Nyckeltalet ger bara en genomsnittlig bild av organisationen. I verkligheten varierar antalet medarbetare per chef från ett par medarbetare upp till ett femtiotal, då både vikarier och timavlönade tillkommer Antal medarbetare per chef Per yrkeskategori De flesta yrkeskategorierna inom kommunen är kvinnodominerade. Exempelvis finns det bara sju män bland 179 undersköterskor, tre män bland 112 förskollärare. Bland de yrkeskategorier med fler än tio anställda som redovisas i tabellen i nästa spalt (tillsvidareanställda enligt AB ) finns inte heller någon man i kategorierna ekonomibiträde, lärare grundskola tidigare år svenska/so, lärare lågstadiet, lärare spec pedagogik, personlig assistent och skolmåltidsbiträde. Kvinnor och män Ett sätt att mäta jämställdheten i en organisation är att se till andelen kvinnor respektive män som är chefer i förhållande till det totala antalet kvinnor respektive män som finns anställda. I Åstorps kommun utgjorde vid årets slut 2014 andelen kvinnor som var chefer drygt fyra procent av det totala antalet kvinnor som fanns anställda (tillsvidare, enligt AB). Detta kan jämföras med andelen av de anställda männen som var chefer; ca 9 procent. Någon större förändring i detta förhållande har inte skett sedan tidigare år, vilket tabellen nedan visar. Andel kvinnliga chefer av antalet kvinnliga anställda Andel manliga chefer av antalet manliga anställda ,2% 4,1% 4,4% 4% 9% 11% 10% 12% Antalet chefer i kommunen är 50, varav 71% är kvinnor och 29% är män.

7 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 7 Personalkostnader Total personalkostnad Den totala personalkostnaden för 2014 uppgick till tkr, vilket motsvarade 56 procent av kommunens totala kostnader under året. Föregående år, 2013, uppgick de totala personalkostnaderna till tkr. Bildningsförvaltningen stod, precis som tidigare år för drygt hälften, 53%, av de totala personalkostnaderna och socialförvaltningen stod för knappt en tredjedel, 31%. Följande diagram visar personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna. Medellön Vid årets slut 2014 uppgick den genomsnittliga lönen till kr. Detta är en ökning med 804 kr, 3,1 procent, jämfört med Den totala medellönen för kvinnor ökade med 724 kr från föregående år, motsvarande 2,8 procent. Motsvarande ökning för männen var 974 kr, det vill säga 3,5 procent. Kvinnornas medellön är kr lägre än männens vid årets slut, det vill säga kvinnornas medellön utgjorde 90,6 procent av männens medellön. Medellön Kvinnor Män Kv i % % % % % % % % Medellön per åldersgrupp och kön Nedanstående tabell visar medellönen uppdelat per kön och åldersgrupp. I sammanställningen nedan visas personalkostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna under året, uppdelat per förvaltning (exklusive finansförvaltning; Finansförvaltning består bl a av övergripande kostnader, som t ex semesterlöneskuld och pensionsskuld). I specificerad personalkostnad för KSF ingår personalkostnader för bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valnämnden och kommunrevisionen. Bildningsnämndens kostnader ingår under BIN medan socialnämndens kostnader ingår under SOF bildades Räddningstjänsten Söderåsen (RS) och redovisas som en egen nämnd. Förvaltning Personalkostnad (Mkr) Andel av totalkostnad BIN % SOF % KSF 59 45% RS 13 60% Totalt % Åldersgrupp Tot Kvinnor Män Kv i % % % % % % Totalt % Per yrkeskategori Nedanstående tabell redovisar medellönerna för yrkeskategorier med fler än totalt tio tillsvidareanställda. Medellön Kv i % Adjunkt Barnskötare Ekonomibiträde Fritidspedagog Förskollärare Habiliteringsassistent Kock/Kokerska Lärare gr tid sv/so Lärare lågstadiet Lärare mellanstadiet Lärare spec pedagogik Musiklärare Personlig assistent Skolmåltidsbiträde Socialsekreterare Städare Undersköterska

8 sid 8 Personalekonomisk redovisning 2014 Kostnad för timlön, fyllnadstid och övertid Förvaltning Helårsarb i timlön Kostnad timlön Helårsarb i fyllnadstid Kostnad fyllnadstid Helårsarb i övertid Kostnad övertid Helårsarb i timlön, fyllnadstid och övertid Summa BIN 31, , , SOF 40, , , KSF+RS , , Totalt 74, , , Arbetsmiljö Arbetad tid och frånvaro Av den totala tillgängliga arbetstiden under 2014, för all tillsvidareanställd personal enligt AB, utgjorde 76 procent faktisk arbetstid. Resterande tid ägnades åt semester/ferie/uppehåll 11 procent, sjukdom 7 procent, föräldraledighet/vård av sjukt barn 3 procent och övrig frånvaro 3 procent. I övrig frånvaro ingår bland annat ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag och ledighet för enskild angelägenhet. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron steg från 5,36 procent till 6,41 procent mellan 2013 och Begreppet tillgänglig arbetstid innebär ordinarie arbetstid exklusive obetald frånvaro. Ålder Arbetsgivaravgifter Tillgänglig arbetstid Tot sjukfrånv Mer än 60 sjukdagar Timmar %* Timmar % , , , , , ,36 Totalt , ,38 * av totala sjukfrånvaron Orsaker till rehabiliteringsutredningar Kostnad för sjuklön Kostnaderna för sjuklön under 2014 uppgick till nästan 8,1 Mkr, inklusive arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar 1.7 procent av de totala personalkostnaderna. Förutom kostnaderna för sjuklön och arbetsgivaravgifter innebär sjukfrånvaro ökade kostnader för verksamheten i form av exempelvis produktionsbortfall, vikariekostnader, fyllnads- och övertidskostnader. Sjuklön dag 2-14 Sjuklön dag BEA PAN Brandmän Summa (tkr) BIN SOF KSF * Totalt * i KSF ingår även räddningstjänstens och bygg-och miljönämndens uppgifter Vid sjukfrånvaro överstigande två veckor, vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller på medarbetarens egen begäran ska arbetsledaren kontakta kommunens företagshälsovård för ett första rehabiliteringsmöte och uppstartande av en rehabiliteringsutredning. Rehabiliteringsutredningar som startades upp under 2014 har som tidigare år berott på diagnoser som härrör sig till värk i rygg/nacke och övrig ledvärk. Även psykiska besvär, i form av exempelvis depressioner och utmattningsdepressioner utgör en stor del av orsakerna till arbetsoförmågan. Rehabilitering Totalt sett har 108 personer varit aktuella för rehabilitering under Av dessa ärenden är 54 personer fortfarande sjukskrivna och aktuella för rehabiliteringsåtgärder. RESULTAT AV REHABILITERINGSÅTGÄRDER Åter helt i arbete 74% Åter i arbete efter omplacering 13% Sjukersättning 7% Anställningen avslutad eller i samverkan 6%

9 Personalekonomisk redovisning 2014 Arbetsskador Åstorps kommun lämnade 58 anmälningar om arbetsskador till Försäkringskassan under Det är 24 färre än De anmälda arbetsskadorna fördelar sig med 55 procent p g a fysisk skada eller fysisk överbelastning, (52 procent 2013), 23 procent p g a hot o våld/ kränkningar med även fysisk skada till följd, (31 procent 2013). 17 procent p g a fallolyckor (11 procent 2013) och 5 procent p g a färdolycksfall (6 procent 2013). Nedanstående tabeller delar in skadorna i olika grupper. Definitionen arbetssjukdom är ohälsa som orsakas av negativ arbetsmiljöbelastning under en längre tid, exempelvis förslitningsskador. Exempel på arbetsskador inom området hot och våld är slag, sparkar eller kränkningar från vårdtagare, elever eller kollegor/medarbetare. Orsak och år Arbetssjukdom Stress / kränkning Hot / våld Halkolycka / fallolycka / färdolycksfall Olycksfall / skada Totalt sid 9 Tillbud Under 2014 inkom 73 rapporter om tillbud. Antalet är 23 färre än Tillbudsrapporteringen är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och syftet med rapporteringen är att förhindra att faktiska olyckor sker. Ca 70 procent av de rapporterade tillbuden under 2014 handlade om situationer med våld eller hot om våld samt kränkningar, (76 procent 2013). Detta indikerar att hot och våld/kränkningar fortfarande är en av de största arbetsmiljöriskerna i Åstorps kommun. Inkomna tillbudsrapporter Friskvård Kommunen har under året bl a erbjudit medarbetarna följande friskvårds- och fritidsaktiviteter. Massage Hälsoprofilbedömning Träning på kommunens gym utan kostnad Friskvårdspeng Personalklubben Under 2014 anordnade personalklubben följande aktiviteter för kommunens personal: 80-talsfest Bowling Brännbollsturnering Pub-Quiz Julpyssel Adventskalender

10 Personalpolicy Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet. Åstorps kommun omfattar ett stort antal verksamheter och arbetsplatser, men är en arbetsgivare med en sammanhållande personalpolitik. (Inledning av Åstorps kommuns personalpolicy) Fokusområden och vision Kommunens fokusområden Fler i arbete och fler företag Utveckla attraktivt boende Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Fler väljer kommunen som arbetsgivare Ekonomi och förhållningssätt Kommunen kommer genom en aktiv och medveten personalpolitik bidra till att stärka fokusområdena och på så sätt verka för att visionen Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer blir verklighet. Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Åstorps kommun Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

11

12 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson 21-3-1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012 1 Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal.

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal. 1 Bemanningsekonomi en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och Starck Design

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga Revisionsberättelse för år 2008

Innehållsförteckning. Bilaga Revisionsberättelse för år 2008 Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förord 1 Organisationsschema 2 Förvaltningsberättelse 3-14 - Håbohus 4-5 - Håbo Fastighets AB 5-6 - Håbo Marknads AB 6-7 - Håbo kommun 7-14 Personalredogörelse

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun 1 Allmän översikt Utveckling i kommunen Ekonomiskt resultat Kommunens resultat är svagt positivt, plus 1,5 mnkr. Detta är 9,8 mnkr under budgeterad nivå. Orsaken finns att söka i högre kostnader i driften

Läs mer