Personal ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se"

Transkript

1 Personal ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer

2 Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att vi behöver arbeta proaktivt när det gäller konflikthantering, kommunikation samt antal medarbetarsamtal. Utbildningar i konflikthantering har genomförts för samtliga chefer. En utveckling av en ny kommunikationsstrategi håller på att arbetas fram. Ett projekt kring en ny mall för medarbetarsamtal pågår. Nio ledarseminarier har genomförts för samtliga chefer i kommunen. Ämnena har bl.a. varit omvärldsbevakning, ledarskap, kommunövergripande frågor m.m. Även detta år har kommunen haft sommarjobbande ungdomar inom vaktmästeri, barnomsorg, vård och gata/park. Till detta kommer Musik i centrum, MIC, där sex ungdomar fick arbeta med att skapa musik och genomföra tre evenemang för allmänheten. Samverkan med de fackliga organisationerna har fortsatt att utvecklas under året. Två kommunövergripande introduktionsdagar för nyanställda medarbetare har genomförts med totalt 85 deltagare. Lönerevisionen kunde genomföras utan större bekymmer trots att det under en tid fanns ett hot om strejk. Förarbetet inför projektet önskad sysselsättningsgrad påbörjades. Ca 140 lediga arbeten i kommunen har publicerats på kommunens rekryteringssida Offentliga jobb. Av de avslutade rehabiliteringsärendena återgår 74% helt i ordinarie arbete. 15 nyanser av kommunanställda Omslagsbilen är en ihopslagning av 15 olika portträttbilder på Åstorps kommuns anställda. Foto och redigering: Michael Svensson / Åstorps kommun Personalekonomisk redovisning 2014, Åstorps kommun Dnr 2015/106 Antagen av kommunfullmäktige Upplaga: 4: publ Layout: Kommunikationsenheten Print: Vaktmästeriet Printkostnad: 3,72 kr

3 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 3 Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning... Sysselsättningsgrad... Ålder Pensionsavgångar... 6 Kvinnor och män... LEDARSKAP Personalkostnader... 7 MEDELLÖN... KOSTNAD FÖR TIMLÖN, FYLLNADSTID OCH ÖVERTID... ARBETSMILJÖ ARBETSSKADOR... 9 TILLBUD... FRISKVÅRD... PERSONALKLUBBEN... Summering 2014 personalenheten... PERSONALPOLICY... FOKUSOMRÅDEN OCH VISION

4 sid 4 Personalekonomisk redovisning 2014 Personalekonomisk redovisning Syfte Åstorps kommuns personalekonomiska redovisning, PEK 2014, syftar till att ge en övergripande bild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i Åstorps kommun under Personalstruktur Nedanstående tabell visar antalet AB-anställningar uppdelat per anställnings-/avlöningsform och förvaltning, per Bland de tidsbegränsat anställda ingår även personer som är tjänstlediga från sin tillsvidareanställning inom kommunen för att arbeta på en tidsbegränsad anställning i kommunen. Antal anställningar per förvaltning (Enligt AB) Tillsv Tidsb Tim Tot BIN SOF KSF Totalt Månadsavlönade Anställningsform Antal pers. Antal pers. Andel i % Andel i % Tillsvidare Tidsbegr Totalt Åstorps kommun har ett antal olika kollektivavtal att ta hänsyn till i sin verksamhet, exempelvis avtalet för personliga assistenter (PAN), bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), avtalet för deltidsbrandmän (RiB) och Allmänna bestämmelser (AB). Av de olika kollektivavtalen är AB det vanligaste avtalet och vid årets slut var av de tillsvidareanställda personerna anställda enligt AB. På dessa personer var anställningar fördelade. Antalet anställda personer och antalet anställningar är inte identiska, eftersom en person kan ha flera anställningar. Andelen tillsvidareanställda personer i förhållande till det totala antalet anställda uppgick vid årets slut till strax över 71 procent. Antal anställningar per förvaltning Förutom de ovan redovisade anställda finns det även tidsbegränsat anställda som är timavlönade, så kallade timvikarier. Fördel-ningen av andelen personer som är tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och timavlönade ser olika ut inom de tre förvaltningarna. De skilda verksamheterna har olika sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro och vissa verksamheter är därför mer beroende av fler tillfälliga vikarier, som exempelvis vård/omsorg, barnomsorg och skola. Årsarbetare Den 31 december 2014 hade Åstorps kommun totalt månadsavlönade personer anställda. Av dessa var tillsvidareanställda och 408 tidsbegränsat anställda. Omräknat i heltider, årsarbetare, utgör de månadsavlönade (totalt) årsarbetare, varav 885 kvinnor och 194 män. Personalomsättning Beräkning av personalomsättningen är antalet anställda som slutat under 2013 (exklusive de som slutat på grund av pension och hel sjukersättning) i procent av antalet anställda Personalomsättning Antalet tv-anst Antalet avgångna under 2014 Personalomsättning i % 2014 Personalomsättning i % 2013 BIN ,4% 4,5% 4,3% SOF ,1% 6,3% 7,9% KSF ,0% 4,8% 8,4% Totalt ,6% 5,2% 5,8% Personalomsättning i % 2012 Antal anställda i förhållande till invånarantal Antal anställda månadsavl tot Invånarantal per den 1 nov Antal anställda per invånare 0,095 0,091 0,09 0,089 0,09

5 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 5 Sysselsättningsgrad Övergripande målsättningar Enligt Åstorps kommuns personalpolicy eftersträvar kommunen att alla medarbetare ska ges den sysselsättningsgrad som man önskar under förutsättning att verksamheten så tillåter. Totalt Andel deltidsanställningar 44% 45% 45% 46% 47% 47% Av de 1022 tillsvidareanställda, , var 56 procent heltids- och 44 procent deltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda var 2014, 87%. För kvinnor låg den genomsnitt-liga sysselsättningsgraden på 86% och för män, 93%. Exakt samma fördelning som året innan Ålder Medelålder 47,8år 47,2 år 47,5 år 47 år 47 år 48 år Åldersstruktur - tillsvidareanställd personal Medelåldern i organisationen var vid årets slut 47,8 år. Både männens och kvinnornas medelålder låg också på 47,8 år. Totalt sett återfanns största andelen anställda i ålderskategorierna år och år med (30%+27%), 57% av antalet anställda. Därefter återfanns störst andel personal i åldersgrupperna år med 18%. 19% av de anställda var 60 år eller äldre och 6% var 29 år eller yngre. Sysselsättningsintervall Begreppet deltid omfattar alla anställningar som är lägre än heltid, 100 procent. Deltidsanställningar kan i sin tur delas upp i sysselsättningsgradsintervall vilket görs i nedanstående tabell. Sysselsättningsgradsintervall *) Antal Andel i procent 1-39 % 8 1,0 % % 9 1,0 % % % % % 100 % % Totalt % *) sysselsättningsgrad under 50% har oftast sin grund i att personen beviljats partiell sjukersättning DELTIDSANSTÄLLNINGAR PER FÖRVALTNING Förvaltning Andel deltidsanställningar BIN 33% SOF 68% KSF 13% Kvinnor och män Andel deltidsanställningar Kvinnor 48% 49% 50% 51% 52% Män 21% 20% 19% 17% 21% Per åldersgrupp Andel deltidsanställningar Andel deltidsanställningar % % % % 60-48% Per förvaltning Tabell och diagram nedanför visar åldersstrukturen per förvaltning. Förvaltning BIN 4% 17% 32% 27% 20% SOF 10% 18% 29% 27% 16% KSF 6% 21% 20% 32% 21% Totalt 6% 18% 30% 27% 19% Antal medarbetare som arbetar efter 65 års ålder Fyllda år Totalt TV-anställda Visstid mån Visstid tim Totalt

6 sid 6 Personalekonomisk redovisning 2014 Pensionsavgångar Av de nuvarande tillsvidareanställda, enligt AB, uppnår ungefär trettio personer varje år pensionsålder under de tio närmast kommande åren, vilket nedanstående tabell visar. Pensionsålder räknas här som 65 år. Rörlig pensionsålder mellan år gör att den verkliga pensionsavgången kan se annorlunda ut. Antal anställda som uppnår 65 års ålder år Kvinnor och män Andelen kvinnor och män Per förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen utgjorde ett undantag bland kommunens förvaltningar med en ganska jämn fördelning av andelen män och kvinnor, 49 procent respektive 51 procent. I de två resterande förvaltningarna var den övervägande majoriteten kvinnor. Högst andel anställda kvinnor, 94 procent, återfanns inom Socialförvaltningen. Diagrammet nedan visar förhållandet per förvaltning. Andelen kvinnor respektive män Yrkeskategorier med fler än 10 anställda Andel kvinnor i % Andel män i % Adjunkt Barnskötare 94 6 Ekonomibiträde Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare 97 3 Habiliteringsassistent 92 8 Handledare Kock/Kokerska Lärare gr tid sv/so Lärare lågstadiet Lärare mellan stadiet 91 9 Lärare spec pedagogik Musiklärare Personlig assistent Skolmåltidsbiträde Socialsekreterare 91 9 Städare 95 5 Undersköterska 96 4 Ledarskap Antal medarbetare per chef Genomsnittligt antal tillsvidareanställda, som varje chef har medarbetarsamtal med, uppgick i snitt till 20 för Nyckeltalet ger bara en genomsnittlig bild av organisationen. I verkligheten varierar antalet medarbetare per chef från ett par medarbetare upp till ett femtiotal, då både vikarier och timavlönade tillkommer Antal medarbetare per chef Per yrkeskategori De flesta yrkeskategorierna inom kommunen är kvinnodominerade. Exempelvis finns det bara sju män bland 179 undersköterskor, tre män bland 112 förskollärare. Bland de yrkeskategorier med fler än tio anställda som redovisas i tabellen i nästa spalt (tillsvidareanställda enligt AB ) finns inte heller någon man i kategorierna ekonomibiträde, lärare grundskola tidigare år svenska/so, lärare lågstadiet, lärare spec pedagogik, personlig assistent och skolmåltidsbiträde. Kvinnor och män Ett sätt att mäta jämställdheten i en organisation är att se till andelen kvinnor respektive män som är chefer i förhållande till det totala antalet kvinnor respektive män som finns anställda. I Åstorps kommun utgjorde vid årets slut 2014 andelen kvinnor som var chefer drygt fyra procent av det totala antalet kvinnor som fanns anställda (tillsvidare, enligt AB). Detta kan jämföras med andelen av de anställda männen som var chefer; ca 9 procent. Någon större förändring i detta förhållande har inte skett sedan tidigare år, vilket tabellen nedan visar. Andel kvinnliga chefer av antalet kvinnliga anställda Andel manliga chefer av antalet manliga anställda ,2% 4,1% 4,4% 4% 9% 11% 10% 12% Antalet chefer i kommunen är 50, varav 71% är kvinnor och 29% är män.

7 Personalekonomisk redovisning 2014 sid 7 Personalkostnader Total personalkostnad Den totala personalkostnaden för 2014 uppgick till tkr, vilket motsvarade 56 procent av kommunens totala kostnader under året. Föregående år, 2013, uppgick de totala personalkostnaderna till tkr. Bildningsförvaltningen stod, precis som tidigare år för drygt hälften, 53%, av de totala personalkostnaderna och socialförvaltningen stod för knappt en tredjedel, 31%. Följande diagram visar personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna. Medellön Vid årets slut 2014 uppgick den genomsnittliga lönen till kr. Detta är en ökning med 804 kr, 3,1 procent, jämfört med Den totala medellönen för kvinnor ökade med 724 kr från föregående år, motsvarande 2,8 procent. Motsvarande ökning för männen var 974 kr, det vill säga 3,5 procent. Kvinnornas medellön är kr lägre än männens vid årets slut, det vill säga kvinnornas medellön utgjorde 90,6 procent av männens medellön. Medellön Kvinnor Män Kv i % % % % % % % % Medellön per åldersgrupp och kön Nedanstående tabell visar medellönen uppdelat per kön och åldersgrupp. I sammanställningen nedan visas personalkostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna under året, uppdelat per förvaltning (exklusive finansförvaltning; Finansförvaltning består bl a av övergripande kostnader, som t ex semesterlöneskuld och pensionsskuld). I specificerad personalkostnad för KSF ingår personalkostnader för bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valnämnden och kommunrevisionen. Bildningsnämndens kostnader ingår under BIN medan socialnämndens kostnader ingår under SOF bildades Räddningstjänsten Söderåsen (RS) och redovisas som en egen nämnd. Förvaltning Personalkostnad (Mkr) Andel av totalkostnad BIN % SOF % KSF 59 45% RS 13 60% Totalt % Åldersgrupp Tot Kvinnor Män Kv i % % % % % % Totalt % Per yrkeskategori Nedanstående tabell redovisar medellönerna för yrkeskategorier med fler än totalt tio tillsvidareanställda. Medellön Kv i % Adjunkt Barnskötare Ekonomibiträde Fritidspedagog Förskollärare Habiliteringsassistent Kock/Kokerska Lärare gr tid sv/so Lärare lågstadiet Lärare mellanstadiet Lärare spec pedagogik Musiklärare Personlig assistent Skolmåltidsbiträde Socialsekreterare Städare Undersköterska

8 sid 8 Personalekonomisk redovisning 2014 Kostnad för timlön, fyllnadstid och övertid Förvaltning Helårsarb i timlön Kostnad timlön Helårsarb i fyllnadstid Kostnad fyllnadstid Helårsarb i övertid Kostnad övertid Helårsarb i timlön, fyllnadstid och övertid Summa BIN 31, , , SOF 40, , , KSF+RS , , Totalt 74, , , Arbetsmiljö Arbetad tid och frånvaro Av den totala tillgängliga arbetstiden under 2014, för all tillsvidareanställd personal enligt AB, utgjorde 76 procent faktisk arbetstid. Resterande tid ägnades åt semester/ferie/uppehåll 11 procent, sjukdom 7 procent, föräldraledighet/vård av sjukt barn 3 procent och övrig frånvaro 3 procent. I övrig frånvaro ingår bland annat ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag och ledighet för enskild angelägenhet. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron steg från 5,36 procent till 6,41 procent mellan 2013 och Begreppet tillgänglig arbetstid innebär ordinarie arbetstid exklusive obetald frånvaro. Ålder Arbetsgivaravgifter Tillgänglig arbetstid Tot sjukfrånv Mer än 60 sjukdagar Timmar %* Timmar % , , , , , ,36 Totalt , ,38 * av totala sjukfrånvaron Orsaker till rehabiliteringsutredningar Kostnad för sjuklön Kostnaderna för sjuklön under 2014 uppgick till nästan 8,1 Mkr, inklusive arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar 1.7 procent av de totala personalkostnaderna. Förutom kostnaderna för sjuklön och arbetsgivaravgifter innebär sjukfrånvaro ökade kostnader för verksamheten i form av exempelvis produktionsbortfall, vikariekostnader, fyllnads- och övertidskostnader. Sjuklön dag 2-14 Sjuklön dag BEA PAN Brandmän Summa (tkr) BIN SOF KSF * Totalt * i KSF ingår även räddningstjänstens och bygg-och miljönämndens uppgifter Vid sjukfrånvaro överstigande två veckor, vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller på medarbetarens egen begäran ska arbetsledaren kontakta kommunens företagshälsovård för ett första rehabiliteringsmöte och uppstartande av en rehabiliteringsutredning. Rehabiliteringsutredningar som startades upp under 2014 har som tidigare år berott på diagnoser som härrör sig till värk i rygg/nacke och övrig ledvärk. Även psykiska besvär, i form av exempelvis depressioner och utmattningsdepressioner utgör en stor del av orsakerna till arbetsoförmågan. Rehabilitering Totalt sett har 108 personer varit aktuella för rehabilitering under Av dessa ärenden är 54 personer fortfarande sjukskrivna och aktuella för rehabiliteringsåtgärder. RESULTAT AV REHABILITERINGSÅTGÄRDER Åter helt i arbete 74% Åter i arbete efter omplacering 13% Sjukersättning 7% Anställningen avslutad eller i samverkan 6%

9 Personalekonomisk redovisning 2014 Arbetsskador Åstorps kommun lämnade 58 anmälningar om arbetsskador till Försäkringskassan under Det är 24 färre än De anmälda arbetsskadorna fördelar sig med 55 procent p g a fysisk skada eller fysisk överbelastning, (52 procent 2013), 23 procent p g a hot o våld/ kränkningar med även fysisk skada till följd, (31 procent 2013). 17 procent p g a fallolyckor (11 procent 2013) och 5 procent p g a färdolycksfall (6 procent 2013). Nedanstående tabeller delar in skadorna i olika grupper. Definitionen arbetssjukdom är ohälsa som orsakas av negativ arbetsmiljöbelastning under en längre tid, exempelvis förslitningsskador. Exempel på arbetsskador inom området hot och våld är slag, sparkar eller kränkningar från vårdtagare, elever eller kollegor/medarbetare. Orsak och år Arbetssjukdom Stress / kränkning Hot / våld Halkolycka / fallolycka / färdolycksfall Olycksfall / skada Totalt sid 9 Tillbud Under 2014 inkom 73 rapporter om tillbud. Antalet är 23 färre än Tillbudsrapporteringen är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och syftet med rapporteringen är att förhindra att faktiska olyckor sker. Ca 70 procent av de rapporterade tillbuden under 2014 handlade om situationer med våld eller hot om våld samt kränkningar, (76 procent 2013). Detta indikerar att hot och våld/kränkningar fortfarande är en av de största arbetsmiljöriskerna i Åstorps kommun. Inkomna tillbudsrapporter Friskvård Kommunen har under året bl a erbjudit medarbetarna följande friskvårds- och fritidsaktiviteter. Massage Hälsoprofilbedömning Träning på kommunens gym utan kostnad Friskvårdspeng Personalklubben Under 2014 anordnade personalklubben följande aktiviteter för kommunens personal: 80-talsfest Bowling Brännbollsturnering Pub-Quiz Julpyssel Adventskalender

10 Personalpolicy Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet. Åstorps kommun omfattar ett stort antal verksamheter och arbetsplatser, men är en arbetsgivare med en sammanhållande personalpolitik. (Inledning av Åstorps kommuns personalpolicy) Fokusområden och vision Kommunens fokusområden Fler i arbete och fler företag Utveckla attraktivt boende Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Fler väljer kommunen som arbetsgivare Ekonomi och förhållningssätt Kommunen kommer genom en aktiv och medveten personalpolitik bidra till att stärka fokusområdena och på så sätt verka för att visionen Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer blir verklighet. Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Åstorps kommun Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

11

12 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 1 Innehållsförteckning personal PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Anställningsform 3 Åldersstruktur 3 Åldersfördelning över tid 3 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Bilaga 1 Personal- och löneenheten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Innehåll Sida Personal 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsad anställda 3 Feriearbete 3 Åldersstruktur, tillsvidareanställda

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-02-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-02-17 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013 Arbetsmiljö- och personal Bokslut 2013 Dokumenttyp Förvaltning Ämnesområde Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av Dnr Revisions datum Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 1 Innehåll Inledning... 3 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Hjo kommun. Rutin vid tillbud och arbetsskada. Rutiner. 1. Dokumenttyp. Rutin. 2. Fastställande/upprättad. 2011-10-05 av Personalchef

Hjo kommun. Rutin vid tillbud och arbetsskada. Rutiner. 1. Dokumenttyp. Rutin. 2. Fastställande/upprättad. 2011-10-05 av Personalchef Hjo kommun Rutiner Rutin vid tillbud och arbetsskada 1. Dokumenttyp Rutin 2. Fastställande/upprättad 2011-10-05 av Personalchef 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5.

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda.

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda. 264, INLEDNING Arbetet inom personalområdet styrs av lagar, avtal och av de riktlinjer som har sin grund i Bollebygds kommuns arbetsgivarpolitiska program. Fokuserade områden i detta program är ledarskap,

Läs mer

Personalredovisning till nämndens årsredovisning

Personalredovisning till nämndens årsredovisning Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar 1 per den 1 november Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Systemförvaltare 2 2 2 50,5

Läs mer

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2014 3 Personalredovisning Rekryteringsläget 4 4 Antal anställda Tillsvidareanställda 4 4 Visstidsanställda

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 4 1.1 Anställda 2011-12-31 förvaltningsvis 4 1.1.2 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori 4 1.1.3

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 Omslagsbild: Anders Carlsson från VA- Nyanläggning står i schaktet efter urgrävning från den stora vattenläckan i Vargön strax före jul

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

Personal-HRstatistik Luleå kommun

Personal-HRstatistik Luleå kommun Personal-HRstatistik 2015 Luleå kommun Personalstatistik - Personalbild 2015 2(7) Personalbild Luleå kommun Antal månadsanställda den 31 december (år) tillsvidareanställda totalt 5 731 5 762 5 883 5 896

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun 2012 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2012 3 Personalredovisning 4 Antal anställda 4 Tillsvidareanställda 4 Visstidsanställda 4 Timavlönade

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 www.lund.se Kapitel Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer