HELTIDSPLAN. Emmaboda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELTIDSPLAN. Emmaboda"

Transkript

1 HELTIDSPLAN Emmaboda

2 Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. SKL och Kommunal är överens om tre mål som vi i Emmaboda vill ska gälla för alla fackförbund och alla medarbetare, med vissa undantag: 1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

3 Arbetsgivaren ska planera för heltid Emmaboda kommun ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. I Emmaboda kommun tar arbetsgivaren tillsammans med de fackliga organisationerna gemensamt fram en plan i en partsgemensam arbetsgrupp. Arbetsgrupp: Isabell Elvung, tekniska förvaltningen Eva Torstensson, socialförvaltningen, HSL Annelie Robert, bildningsförvaltningen, LSS Ewa Ekelund, bildningsförvaltningen, skolan Elisabeth Dahl, personalchef Anna Juntorp, Lärarförbundet Tomas Karlsson, socialförvaltningen, LSS Linda Fransson, socialförvaltningen, ÄO Inger Friman Olofsson, bildningsförvaltningen, förskolan Marie Grönkvist, personalhandläggare Madeleine Skruvik, Kommunal Eva Johansson, Vårdförbundet

4 Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig Planen följer de centrala parternas förslag till handlingsplan för att införa en heltidsorganisation och innehåller följande delar: 1. Nulägesanalys 2. Rekryteringsbehov 3. Organisation och bemanning 4. Arbetstider och arbetsmiljö 5. Delaktighet 6. Beslut och avtal 7. Mål

5 1. Nulägesanalys Nedan finns siffror (från 2016) hämtade från den partsgemensamma statistiken. För att ni ska få en överblick över bemanningen redovisar vi här och på följande sidor uppgifter om kommunens anställda. Tillsvidareanställda månadsavlönade Visstidsanställda månadsavlönade Visstidsanställda timavlönade Hela kommunen Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation

6 1. Nulägesanalys, fortsättning Hel- och deltidsanställda (Nedan finns siffror från 2016) hämtade från den partsgemensamma statistiken). Hela kommunen Antal Andel Heltidsanställda ,7 % Deltidsanställda procent ,0 % Deltidsanställda 1 74 procent 56 6,4 % Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation Antal Andel Heltidsanställda ,6 % Deltidsanställda procent ,1 % Deltidsanställda 1 74 procent 21 6,3 % Av de 878 månadsavlönade i Emmaboda kommun är 67,7 procent anställda på heltid. Det placerar Emmaboda på plats 194 i rankningen över andelen heltidsanställda i landets kommuner (se hela rankningslistan här). De månadsavlönade i Emmaboda kommun utför 91 procent av den arbetade tiden i kommunen. Resterande 7,9 procent utförs av timavlönade. Genomsnitt för alla kommuner 2016 var att 8 procent av den arbetade tiden utfördes av timavlönade.

7 1. Nulägesanalys, fortsättning Hel-och deltidsarbetande (Nedan finns siffror från 2016) hämtade från den partsgemensamma statistiken). Hela kommunen Antal Andel Heltidsarbetande ,0 % Deltidsarbetande procent ,0 % Deltidsarbetande 1 74 procent 91 11,0 % Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation Antal Andel Heltidsarbetande ,2 % Deltidsarbetande procent ,5 % Deltidsarbetande 1 74 procent 32 10,4 % Av de månadsavlönade i Emmaboda kommun är det i praktiken 58,0 procent som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Emmaboda kommun på plats 194 i rankningen över andel heltidsarbetande i landets kommuner (se hela rankningslistan här). Av de månadsavlönade inom vård och omsorg i Emmaboda kommun är det i praktiken 38,2 procent som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Emmaboda kommun på plats 170 i rankningen över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner (se hela rankningslistan här).

8 1. Nulägesanalys, fortsättning I tabellen nedan finns andelen (procent) heltidsarbetande, av de månadsavlönade, inom olika verksamhetsområden i kommunen. Observera att Kommunal har medlemmar som arbetar deltid inom samtliga dessa verksamhetsområden. (Nedan finns siffror från 2016) hämtade från den partsgemensamma statistiken). Verksamhetsområde Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation Andel heltidsarbetande 38,2 % Gymnasium och Komvux 75,9 % Grundskola & förskoleklass 80,6 % Förskola och barnomsorg 51,3 % Individ och familjeomsorg - % Kultur och fritid 63,3 %

9 1. Nulägesanalys, fortsättning Med rätt bemanning kan kostnader för fyllnadstid och övertid begränsas. Inför övergången till heltid är det bra att veta hur utgångsläget ser ut. Antal timmar per mertid: Hela kommunen Timmar Fyllnadstid Övertid Timtid (exkl. PAN och feriepraktik) Under kalenderåret 2016 har timmar utförts som fyllnadstid, övertid och timtid i kommunen. Detta motsvarar ca 85 helårsarbetare.

10 1. Nulägesanalys, fortsättning Frånvaro Hela kommunen Timmar Semester Ferie/Uppehåll Sjukfrånvaro Föräldraledighet Vård av sjukt barn Övrig frånvaro Frånvaro kalenderåret 2016 i hela kommunen. Övrig frånvaro består av tjänstledigheter, studieledigheter och fackliga ledigheter.

11 1. Nulägesanalys, fortsättning Kan önska Antal sysselsättningsgrad Heltidsanställda Deltidsanställda fanns 804 tillsvidareanställda i kommunen. Av dessa har 518 haft möjlighet att önska sysselsättningsgrad genom Nya tider i Emmaboda eller på annat sätt. Det gäller förskola, grundskola, gymnasium, gruppbostäder LSS, hälso- och sjukvård, mobilt vuxenteam, socialpsykiatri, äldreomsorg, kostenhet, bad- och träningscenter och lokalvård. Av resterande 286 tillsvidareanställda är 233 heltidsanställda och 53 deltidsanställda.

12 2. Rekryteringsbehov Prognos över kommunens rekryteringsbehov de kommande åren. Prognosen bygger på antal pensionsavgångar baserat på att personerna går i pension vid 65 års ålder. Pensionsavgångar:

13 3. Organisation och bemanning En enkät har skickats ut om orsak till varför medarbetare väljer att jobba deltid. Vi har redan idag verksamheter som alltid annonserar efter heltidsanställda. Arbetsgruppen vill utöka antal verksamheter som erbjuder heltid vid annonsering. Cheferna kommer att jobba i sina ledningsgrupper för att ta fram lösningar på hur organisationen ska se ut inom deras verksamheter. Rotationstjänstgöring/kombinationstjänstgöring kommer att erbjudas precis som inom Nya Tider. Ett nytt avtal kommer att tas fram under 2018 utifrån Nya tiders avtal men som kopplas ihop med Heltid som norm. Detta kommer att ske i samverkan med de fackliga organisationerna. Ta med i budgetarbetet att grundanställningen höjs till 100% på alla medarbetare (men en/flera verksamhet i taget). Eventuellt justera grundanställningen direkt på vissa enheter tex IFO, Integration, HSL och förskolan som redan erbjuder 100%. Fortsatta diskussioner om medarbetare med sjukersättning, tjänstepension, uppehållsanställning, modersmålslärare, elevassistenter m.fl. Vilka grupper ska/kan vi göra undantag för? Eventuellt besluta om en gräns för lägst sysselsättningsgrad. Fortsatta diskussioner om medarbetare som konverterar samt går på vikariat.

14 4. Arbetstider och arbetsmiljö Varje chef måste tillsammans med sina kollegor ta fram en plan för hur arbetet ska läggas upp inom deras verksamhetsområde. Information ges till Elisabeth. Schemaläggningar ses över och kombinationstjänster diskuteras där det kan behövas. Viktigt att tänka på att samordna heltidsarbetet med det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Scheman ska både tillgodose verksamhetens behov och vara hälsosamma för medarbetarna. Kan vi undvika delade turer? Behövs en pool eller en app för att lösa vikariesituationen med befintlig bemanning. Möjligheten till tjänstledigheter behöver utökas så att våra medarbetare inte känner sig tvingade att jobba heltid.

15 5. Delaktighet Alla tillsvidareanställda berörs av heltid som norm utom de enheter där alla redan jobbar heltid. Information via chefsmöten, apt, nyhetsbrev, Emmanet m.m. Information ges kontinuerligt vid central samverkan. Förändringsprocesser kan väcka olika typer av reaktioner hos olika människor!

16 6. Beslut och avtal Fortsatta diskussioner: Avtalet om Nya tider måste uppdateras och justeras till att passa Heltid som norm. Fortsatt önska en gång per år. Andra tider att önska för skolan? Heltidstjänster måste läggas in i budgeten. Utökad beviljad tjänstledighet för att ingen ska tvingas arbeta heltid utan ha rätt att välja sin sysselsättningsgrad. Hur hanteras personer med sjukersättning som inte kan höjas till heltid pga F.k., elevassistenter, uppehållsanställningar, nattanställningar, språkundervisning m.m.? Hur hanteras konverteringar?

17 7. Mål Att alltid erbjuda rätt till heltid med möjlighet till deltid i annonser. Att kunna lägga heltidstjänster som grundanställning på alla anställda, utan anställda på tim. Att fler väljer att jobba heltid. Att minska våra timanställda. Mål, andel heltidsarbetande I hela kommunen? Inom vård och omsorg?

18 Heltidsplan för Emmaboda Sammanfattning: Hur, när, vad. Emmaboda kommun ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Vi har en total fyllnadstid, övertid och timtid motsvarande ca 85 heltidsarbetare. Ett test med chefen för HSL och chefen för förskolan angående heltid som norm under våren. Heltid erbjuds redan i dessa verksamheter. Vad händer i verksamheten när en grundanställning på heltid läggs på varje medarbetare. Ta fram ramavtal under 2018 och därmed byta ut Nya tiders avtal med ett avtal med heltid som norm med vilja rätt till heltid och möjlighet till deltid. Fortsatta diskussioner om utökad möjlighet till tjänstledighet för minskad sysselsättningsgrad, föräldraledighet, pension m.m. Undantag görs för medarbetare med beslut från Försäkringskassan om reducerad sysselsättningsgrad samt medarbetare med uttag av tjänstepension m.fl. Beslut om budgetramen dvs räkna om tjänster med heltid som grundanställning. Kan vissa grupper ges heltid som grundanställning direkt tex HSL, IFO, integration och förskolan m.fl.? Fortsatta diskussioner om vikariehantering, konverteringar, pensioner, uppehållsanställda, hur hanteringen ska gå till. Informera politiker, fackliga, medarbetare, chefer, vikarier om heltid som norm. Detta sker bl.a. via chefsmöten idag. Pool eller app för vikariehantering, fortsatta diskussioner utifrån specifika verksamhetsbehov. Finns behovet idag? Kombinationsmöjligheter för de verksamheter där medarbetarna väljer att jobba på en högre sysselsättningsgrad. Eventuellt bjuda in SKL till chefsmöte där även de fackliga representanterna bjuds in.

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL

HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL HELTIDSPLAN Lidköpings Kommun 2017-2021 Kommunal + SKL Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler

Läs mer

Handlingsplan för heltid som norm

Handlingsplan för heltid som norm Handlingsplan för heltid som norm Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Fler ska arbeta heltid i framtiden...

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas

Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2017/586/02 Sida 2018-03-27 1 (2) Kommunstyrelsen Heltid som norm - Heltidsresan - handlingsplan KS2017/586/02 Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren

Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren HANDLINGSPLAN 2017-12-18 Dokument nr: MK 2017/xxx 1(8) Kommunledningskontoret Personalenheten Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren 2018-2021 Varför handlingsplan om

Läs mer

Handlingsplan 2017-2021 heltid som norm Innehållsförteckning Inledande information... 3 Nuläge... 4 Rekryteringsbehov... 7 Organisation, delaktighet och beslut... 8 Mål... 9 Handlingsplan... 10 Kortsiktig

Läs mer

Handlingsplan. Heltid som norm i Mullsjö kommun 1(5) Gäller: Namn på dokumentet: Heltid som norm. Senast ändrad: Version: 1.

Handlingsplan. Heltid som norm i Mullsjö kommun 1(5) Gäller: Namn på dokumentet: Heltid som norm. Senast ändrad: Version: 1. 1(5) Namn på dokumentet: Heltid som norm Version: 1.0 Dokumenttyp: Handlingsplan Gäller: 2018-2021 Revideras: Årligen Dokumentansvarig: Personalchef Senast ändrad: 2018-01-10 Beslutad av: Hillevi Lindström

Läs mer

Handlingsplan för Heltid som norm i Ängelholms kommun

Handlingsplan för Heltid som norm i Ängelholms kommun Handlingsplan för Heltid som norm i Ängelholms kommun 2018-2021 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för Heltid som norm Handlingsplan 2018-03-26 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig

Läs mer

Handlingsplan Heltid som norm

Handlingsplan Heltid som norm Antaget: 2018-11-13, 175 Kommunstyrelsen Gäller från: 2018-12-01 Ansvarig: Personalchefen Revideras: Vid behov Handlingsplan Heltid som norm 2018-2021 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 1.1 Centralt

Läs mer

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov.

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. 1 2 Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. Fram till 2027 ökar antalet yngre och äldre markant mycket mer

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, sekreterare

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-14:55 Beslutande Joanna Stridh (C), ordf. Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds Kommun för

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds Kommun för Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds Kommun för 2017-2021 Antagen av Kommunstyrelsen 2017-12-13 150 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetssätt... 3 Handlingsplanen... 3 1. Nuläge... 3 1:1 Antal

Läs mer

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov.

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. 1 Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. Fram till 2027 ökar antalet yngre och äldre markant mycket mer

Läs mer

Sollefteå kommuns heltidsplan

Sollefteå kommuns heltidsplan Sollefteå kommuns heltidsplan Fastställd i kommunstyrelsen 2018-03-13 34 Innehållsförteckning 1. Varför heltid... 2 2. Nuläget och bakgrund.......2 3. Rekryteringsbehov.3 4. Rapport från huvudenheterna.

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(5) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 31 augusti 2017 kl 18:30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Heltidsarbete som norm

Heltidsarbete som norm Heltidsarbete som norm 1 Varför heltidsarbete? Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en viktig delstrategi för att möta välfärdens om fattande rekryteringsbehov. Om fler arbetar heltid

Läs mer

Heltidsresan. Handlingsplan för att införa heltid som norm i Nybro kommun

Heltidsresan. Handlingsplan för att införa heltid som norm i Nybro kommun Heltidsresan Handlingsplan för att införa heltid som norm i Nybro kommun Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Innehållsförteckning Projektbeskrivning...

Läs mer

Tillsvidareanställda per förvaltning

Tillsvidareanställda per förvaltning 1 (13) 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 Ku-fr 21 20 20 20 18 18 18 19 19 18 17 SHB 9 12 13

Läs mer

Tillsvidareanställda per verksamhet

Tillsvidareanställda per verksamhet Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi Administration 3 2 Fastighet 23 25 25 24 22 22 20 10 9 7 8 Fjärrvärme/vindkraft 2 3 3 3 3 4 4 Kost administration 6 3 Kost 36 37 36 36 36 34 33 31 28

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Personalstatistik 2014

Personalstatistik 2014 Personalstatistik 2014 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 41

Läs mer

32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet ONSDAG ERIK GUSTAF GEIJER

32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet ONSDAG ERIK GUSTAF GEIJER 32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet ONSDAG 13.45-14.45 ERIK GUSTAF GEIJER 32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet

Läs mer

Personalstatistik 2014

Personalstatistik 2014 Personalstatistik 2014 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Administration 3 2 2 Fastighet 23 25 25 24 22

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

43 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704)

43 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - Låt fler jobba mer (KSKF/2017:704) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 43 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Heltidsarbete

Läs mer

3 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704)

3 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - Låt fler jobba mer (KSKF/2017:704) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-02-02 Sida 1(2) 3 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Heltidsplan för Kalix kommun

Heltidsplan för Kalix kommun Heltidsplan för Kalix kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Heltidsplan för Kalix kommun 2018-02-05, 17 Kommunfullmäktige Innehåll 1. Nulägesanalys... 3 2. Rekryteringsbehov...

Läs mer

Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde. Partsgemensam statistisk uppföljning utifrån HÖK 16 Prolongerad

Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde. Partsgemensam statistisk uppföljning utifrån HÖK 16 Prolongerad Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde Partsgemensam statistisk uppföljning utifrån HÖK 16 Prolongerad 2 Innehåll Parternas syn på tidsbegränsade anställningar... 3 Uppdraget... 3 Statistiskt

Läs mer

1. Bakgrund och politiskt uppdrag Syfte Mål Avgränsningar...4

1. Bakgrund och politiskt uppdrag Syfte Mål Avgränsningar...4 2016-11-29 Projektdirektiv Projektnamn Rätt till heltid Planerat startdatum Mars 2017 Planerat slutdatum Februari 2020 Beställare Projektledare Kommunchefen Ska rekryteras Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2017-09-20, kl 09.00 14.30 Beslutande Patrik Persson (C) ordförande Christer Bergfors (M) Britt-Inger Ärlebrandt (KD)

Läs mer

Handlingsplan för införande av rätt till heltidsanställning

Handlingsplan för införande av rätt till heltidsanställning Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltning Maria von Ekensteen 2017-09-12 Dnr KS 2017-254 Kommunstyrelsen Handlingsplan för införande av rätt till heltidsanställning Förslag till beslut 1. Godkännande

Läs mer

Rätt till heltid. Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar

Rätt till heltid. Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar Rätt till heltid Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Fakta... 4 Var finns flest deltider?... 4 Delade turer... 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid

Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid STK -2017-318 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Stadskontoret Innehåll Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige

Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 5 februari 2018 kl. 18.30 Lokal: Tingssalen Justerare: Tid för justering: Måndagen den 12 februari 2018 kl 16.00 Nr Ärendemening Beslut

Läs mer

Handlingsplan verka för att öka andelen heltidsanställningar

Handlingsplan verka för att öka andelen heltidsanställningar 1 (8) Datum 2017-01-24 Diarienummer KS 2017-21 Handläggare Eveline Karlsson Direkttelefon 0380-51 88 69 E-postadress Eveline.karlsson@nassjo.se Kommunstyrelsen Handlingsplan verka för att öka andelen heltidsanställningar

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud Heltid till alla Sven Fernlund Skagerud Heltid Det är möjligt att införa heltidsanställningar utan ökade kostnader och till minst lika hög kvalitet Mål Heltid till alla Heltid en rättighet Deltid en möjlighet

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2018-03-26 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Sammanfattning Antal anställda i kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka. Även svårrekryterade yrken som lärare, socialsekreterare

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Ulricehamns kommun - vår heltidsresa. Foto: Pricca studios/nuab.eu

Ulricehamns kommun - vår heltidsresa. Foto: Pricca studios/nuab.eu Ulricehamns kommun - vår heltidsresa Foto: Pricca studios/nuab.eu Ulricehamns kommun 73 % heltidsanställning 2017 89 % heltidsanställning 2018 Foto: Jan Töve Vart ska vi? Heltid ska bli norm på riktigt!

Läs mer

Medel för genomförande av pilotverksamhet inom ramen för heltidsprojekt

Medel för genomförande av pilotverksamhet inom ramen för heltidsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 2019-03-01 KLK 2017/967 Handläggare HR-strateg Maria Hallgren Kommunledningsförvaltningen Maria.Hallgren@hassleholm.se Medel för genomförande av pilotverksamhet

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Kommunikationsplan Heltidsprojektet

Kommunikationsplan Heltidsprojektet Kommunikationsplan 31 oktober 2017 Personalavdelningen Enheten för arbetsgivarfrågor Pia Leden/ Kommunikationsplan Heltidsprojektet Bakgrund I slutet av december 2017 ska Haninge kommuns fritidsledare,

Läs mer

Flexibel arbetstid i Karlstads kommun

Flexibel arbetstid i Karlstads kommun 1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSGIVARENHETEN 2009-10-22, reviderad 2010-02-17 Anette Bergman, 054-540 10 99 anette.bergman@karlstad.se CIRKULÄR Flexibel arbetstid i Karlstads kommun Bakgrund Karlstads kommun

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Hotell Post, Oskarshamn, kl. 13:00 15:30, ajournering kl

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Hotell Post, Oskarshamn, kl. 13:00 15:30, ajournering kl PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Hotell Post, Oskarshamn, kl. 13:00 15:30, ajournering kl. 14.30-14.45 Beslutande Anita Hultgren (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr (V) 2:e

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

PERSONAL- STRATEGISKT PROGRAM

PERSONAL- STRATEGISKT PROGRAM PERSONAL- STRATEGISKT PROGRAM 2017 2019 Dokumenttyp Fastställd Program Av kommunfullmäktige 2017-04-10, 18 Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2017 2018 Dokumentansvarig Personalchef

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

Personal-HRstatistik Luleå kommun

Personal-HRstatistik Luleå kommun Personal-HRstatistik 2015 Luleå kommun Personalstatistik - Personalbild 2015 2(7) Personalbild Luleå kommun Antal månadsanställda den 31 december (år) tillsvidareanställda totalt 5 731 5 762 5 883 5 896

Läs mer

BILAGA. till ÅRSREDOVISNING 2017

BILAGA. till ÅRSREDOVISNING 2017 BILAGA till ÅRSREDOVISNING 2017 Personalekonomisk redovisning Till Kommunstyrelsen 2018-03-27 Till Kommunfullmäktige 2018-04-09 Förord Underlagen till den personalekonomiska redovisningen är hämtade ur

Läs mer

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Bilaga 1 Kommunstyrelsens personalutskott 2015-05-19 Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Historik Från deltid till heltid 2000/2002 Önskeschema och Time Care på 4 enheter inom ÄO

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Bemanningscentrum. En rekryteringsbas för samtliga verksamheter i Leksands Kommun

Riktlinjer för Bemanningscentrum. En rekryteringsbas för samtliga verksamheter i Leksands Kommun Riktlinjer för Bemanningscentrum En rekryteringsbas för samtliga verksamheter i Leksands Kommun Organisation Kommundirektör Vård o omsorg Lärande & stöd Verksamhetsstöd & Service Samhällsbyggnad Personalavd.

Läs mer

Heltid - en del av helheten Slutredovisning

Heltid - en del av helheten Slutredovisning Heltid - en del av helheten Slutredovisning 2017-09-12 Projektets syfte Förbättra förutsättningarna både för nuvarande medarbetare och framtida personal- och kompetensförsörjning genom att: uppfylla de

Läs mer

Vilket yrke PAS SA R D I G? Bli en AV OS S. Vi är Söderhamn

Vilket yrke PAS SA R D I G? Bli en AV OS S. Vi är Söderhamn L E VA & J O B B A I S Ö D E R H A M N S KO M M U N Vilket yrke PAS SA R D I G? Bli en AV OS S Vi är Söderhamn VÅRA MEDARBETARE 2016 Jag är viktig varje dag! Jag känner att jag är betydelsefull varje dag,

Läs mer

Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, godkännande av handlingsplan

Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, godkännande av handlingsplan Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Sonja Erlandsson 2019-01-16 Dnr KS 2017-254 Kommunstyrelsen Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, godkännande av handlingsplan Förslag

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 11.40, ajournering 09.40-09.50 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M)

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Uppdrag: Uppföljning av sommarn 2013

Uppdrag: Uppföljning av sommarn 2013 Uppdrag: Uppföljning av sommarn 2013 Innehåll Bakgrund Uppdrag och huvuduppgifter Beskrivning Under semesterperioden har det varit stora svårigheter och problem med bemanningen på sektor ÄO-HS enheter.

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 3 2 Uppdrag... 3 3 Förarbete och projektbeskrivning... 3 3.1 Effektmål... 3 3.2 Projektmål...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 143 Dnr KS/2016:237. Personalutskottets arbete - information

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 143 Dnr KS/2016:237. Personalutskottets arbete - information Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 1 (1) Sida 143 Dnr KS/2016:237 Personalutskottets arbete - information Information, personalchef informerar kort om personalutskottets arbete,

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Riktlinjer. Heltid som norm. Kommunstyrelsekontoret Personalenheten

Riktlinjer. Heltid som norm. Kommunstyrelsekontoret Personalenheten Riktlinjer Heltid som norm Innehåll Heltid som norm... 2 Målgrupp... 2 Undantagna... 2 Hel-och deltid... 2 Heltid berör alla... 2 Gemensamma riktlinjer... 3 Bemanningskrav, bemanningsplanering och schemaläggning...

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Införande av vikariepool i Norrtälje kommuns förskoleverksamheter

Införande av vikariepool i Norrtälje kommuns förskoleverksamheter Tjänsteutlåtande Ärendenummer/diarienummer: dnr BSN 2019-299 Barn- och skolnämnd Handläggare Eva Wetterstrand Till: Barn- och skolnämnden Titel: Förvaltningschef E-post: Eva.wetterstrand-wickbers@norrtalje.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Tveta Vista, Rådhuset, Jönköping, kl. 08:30-11:25 Ordinarie Andreas Sturesson, ordförande Ilan De Baso, kommunalråd Cecilia Hjo1th Attefall, ordförande äldrenämnden

Läs mer

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Personalfakta 218 Varje dag är viktigast! Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Vid frågor kontakta HR-controller Karin Lidén, karin.liden@malmo.se. HR-AVDELNINGEN Hälsa, vård & omsorg Innehåll Inledning...

Läs mer

Betänkandet Tid för utveckling - SOU 2018:24

Betänkandet Tid för utveckling - SOU 2018:24 YTTRANDE Vårt ärendenr: 18/02588 Click here to enter a date. Förhandlingssektionen Tina Eriksson Arbetsmarknadsdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Tid för utveckling - SOU 2018:24 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga KS2017/88/l l,.(... SALA KOMMUN

Bilaga KS2017/88/l l,.(... SALA KOMMUN g sala Bilaga KS2017/88/l l,.(... l SALA KOMMUN Ink. 2017-04- 1 O ' "~~~la~~~~~~ 1 {5) 2017-02-17 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Stefan Jacobsen Kommunstyrelsen Rätt till heltid i Sala kommun Förvaltningens

Läs mer

Heltid för alla. Illustrationen i delar: 95,7% 2014 79% slutrapport. Delarna kan även användas för sig själva... i Borås Stad

Heltid för alla. Illustrationen i delar: 95,7% 2014 79% slutrapport. Delarna kan även användas för sig själva... i Borås Stad Heltid för alla i Borås Stad slutrapport 95,7% 2014 79% 2013 Illustrationen i delar: Delarna kan även användas för sig själva... Heltid för alla i borås stad Innehåll Sammanfattning 3 4 Uppdrag 5 Genomförande

Läs mer

Onsdag den 21 februari 2018, klockan Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad

Onsdag den 21 februari 2018, klockan Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2018-02-15 SOCIALNÄMNDEN DATUM Onsdag den 21 februari 2018, klockan 08.30 12.30 Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet

Läs mer

Utredningsuppdrag 17/13 Uppföljning av erbjudande om heltid, delrapport

Utredningsuppdrag 17/13 Uppföljning av erbjudande om heltid, delrapport Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2017-10-31 Diarienummer 170222 Utredningsuppdrag 17/13 Uppföljning av erbjudande om heltid, delrapport Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS (9)

Bilaga till Dnr: KS (9) Bilaga till Dnr: KS.2013.0350 1 (9) 2015-10-26 Kommunledningskontoret Anna Nordén och Cecilia Skorup Handlingsplan heltid 2016 Varför heltid? Möjligheten att kunna erbjuda heltid till sina medarbetare

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott 2019-05-27 2019-05-27 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30 16:00 Paragrafer 24-34 Utses att justera Sonja Emilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

NULÄGESANALYS. Utredningsuppdrag om Rätten till heltid. Version

NULÄGESANALYS. Utredningsuppdrag om Rätten till heltid. Version NULÄGESANALYS Utredningsuppdrag om Rätten till heltid Version 0.6 2017-10-13 Innehåll Ver. 0.6 1. Inledning... 2 Bakgrund... 2 Nulägesanalysen... 2 Disposition... 2 Metod och avgränsningar... 2 Organisation...

Läs mer

Kl. 10:00 torsdagen den 7 mars 2019, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 10:00 torsdagen den 7 mars 2019, Kommunhuset, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 10:00 torsdagen den 7 mars 2019, Kommunhuset, Bålsta Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande Leif Zetterberg (C), tjänstgör

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personalutskottet. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personalutskottet. Innehåll Innehåll 57 Godkännande av ärendelista... 74 58 Motion om vikariehanteringssystem - svar... 75 59 Delårsbokslut per 31 augusti 2017... 77 60 Klämdagar 2018... 78 61 Skyddskommittén i Mullsjö kommun...

Läs mer