Heltid en del av helheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heltid en del av helheten"

Transkript

1 Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration och stöd för att framgångsrikt kunna arbeta med införande av heltid i kommuner. INSPIRATION OCH STÖD VID INFÖRANDE AV HELTID I KOMMUNER Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Bestnr: 5373 Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: Omslag.indd :15

2 Upplysningar om innehållet: Fredrik Nilsson, Lars-Ove Brander, Maria Hansson, Ameli Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 Bestnr: 5373 Foto omslag: Maskot, Johnér Foto inlaga: Bildarkivet, Casper Hedberg, Maskot, Maria Rosenlöf, Robert Blombäck, Thomas Henrikson Produktion: EO Tryck: LTAB, 2014 Omslag.indd :15

3 Heltid en del av helheten Under de kommande åren fram till 2023 kommer välfärden att behöva runt nya medarbetare till kommuner, landsting/regioner och privata utförare. Det beror på pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på vård och omsorg utifrån att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. Samtidigt som det i dag finns många kommuner som inte kan erbjuda heltidsanställningar i den omfattning som de anställda efterfrågar, finns det också en oro att många kommuner inte kommer att kunna rekrytera kompetenta medarbetare i den omfattning som behövs framöver. Om en större andel av de anställda arbetar heltid så behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Ofrivilligt deltidsarbete har under en längre tid engagerat arbetsmarknadens parter, politiska partier, forskare och opinionsbildare. För varje år som går blir det allt fler kommunalt anställda som har en heltidsanställning, Om en större andel av de anställda arbetar heltid så behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Heltid - en del av helheten 1

4 men det vore önskvärt med en snabbare förändringstakt, framför allt inom kommunernas vård- och omsorgsverksamheter där deltidsanställningar och deltidsarbete är vanligt förekommande. Diagrammet nedan visar att andelen heltidsanställda i kommunerna har ökat från 70 till 74 procent under perioden 2008 till Spännvidden är dock ganska stor mellan olika kommuner. I diagrammet redovisas även några kommuner som påtagligt har ökat andelen heltidsanställda under perioden. diagram 1. Andelen heltidsanställda av de månadsavlönade Alla kommuner Avesta Luleå Sollefteå Skellefteå Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 2 Heltid - en del av helheten

5 Arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med arbetstagarorganisationen Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) ett gemensamt intresse av att minska deltidsarbetet, både det frivilliga och det ofrivilliga. Parterna är överens om att förmågan att attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla redan anställda, har stor betydelse för verksamheters effektivitet och kvalitet. Att erbjuda anställningar på heltid bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Varje kommun behöver bedriva förändringsarbetet utifrån sina specifika förutsättningar. SKL, Pacta och Kommunal är angelägna om att stimulera det lokala förändringsarbetet. Vi hoppas att de utmaningar och möjligheter som vi tar upp i denna skrift ska inspirera och vara ett stöd för de verksamheter som står i begrepp att erbjuda sina medarbetare en heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad. Att erbjuda anställningar på heltid bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltid - en del av helheten 3

6 Heltid är en del i en större helhet Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta kommun Förändringen berör samtliga, inte bara de som går upp i tid, även de som hade heltid redan tidigare måste förändra sitt arbetssätt och arbeta mer flexibelt. Det upplevs som en försämring av en del medan andra tycker att det är roligt och utvecklande att få komma till andra arbetsgrupper och se hur de arbetar. Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta Förväntningarna på kommunala verksamheter är med rätta högt ställda. Ytterst handlar det om att med god kvalitet tillgodose medborgarnas behov av stöd och service. Verksamheten måste organiseras och ledas så att den kan bedrivas långsiktigt och effektivt samtidigt som den attra herar kompetenta och engagerade medarbetare. Övergången till heltid handlar om mer än de anställdas sysselsättningsgrad. För att möjliggöra nya arbetssätt kan man behöva förändra befintliga strukturer och synsätt. Behovet av ett politiskt beslut Många kommuner har ambitionen att erbjuda heltid eller önskad sysselsättningsgrad. En förutsättning för att lyckas är ett tydligt politiskt beslut och att frågan om heltid prioriteras högre än många andra frågor som också är angelägna. Ett tydligt beslut anger vad som ska åstadkommas och när det ska vara genomfört. Erfarenheter visar också att beslutet behöver backas upp av realistiska prioriteringar i budgeten och av uppföljningar. Förändringsarbetet berör många människor och utmanar befintliga strukturer, traditioner och värderingar. För att uppnå en hållbar förändring är det viktigt att de berörda är delaktiga. Det innebär bland annat att det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid. Avesta är en av de kommuner som under de senaste åren infört heltid för samtliga tillsvidareanställda. Efter krav från Kommunal gjorde vi heltidsfrågan till en valfråga 2006, säger Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta. I kommunfullmäktige fattade vi året därefter ett heltidsbeslut som gäller samtliga anställda, alltså inte bara Kommunals medlemmar. I och med det beslutet var det färdigdiskuterat om huruvida vi skulle erbjuda heltid eller 4 Heltid - en del av helheten

7 inte. Det blev ett tydligt uppdrag till organisationen att genomföra beslutet och det skulle vara klart senast den 31 december Som politiker fattade vi beslut om vadet det vill säga vad som skulle göras. Hur detta sedan skulle genomföras, huret, var personalchefens ansvar. Vi kom igång ordentligt 2008 och strax efter det kom finanskrisen som tvingade oss att genomföra besparingar på 45 miljoner. Då var det ganska tufft, men vi tummade aldrig på heltidsuppdraget, avslutar Lars Isacsson. Hur viktigt var det att ni fick ett tydligt uppdrag från fullmäktige? Det var helt avgörande, utan det tydliga beslutet hade det aldrig gått. Det var tillräckligt svårt ändå, många chefer ansåg till exempel att uppdraget var omöjligt att genomföra utan extra pengar, säger Jan Eriksson, personalchef i Avesta kommun. Det kan vara svårt att bedöma hur lång tid det tar att genomföra ett heltidsprojekt. I Avesta anställdes projektledaren Sven Fernlund Skagerud 2008 och projektet avslutades 30 juni Jan Eriksson, personalchef i Avesta kommun Heltid - en del av helheten 5

8 Heltid som norm Om heltidsarbete ska bli norm, även i kommunerna, så behöver man se över vilka regler som ska gälla för partiell ledighet. Vid införande av heltid i kommuner är det vanligt att man gör om alla anställningar till heltid och att de som sedan vill arbeta deltid har en rättighet att få partiell ledighet. En heltidsanställning behöver således inte innebära att man jobbar heltid. Paradoxalt nog kan det med denna modell bli lättare för en heltidsanställd att arbeta deltid än det varit tidigare. I verksamheter där heltid är norm är personalen både anställd på heltid och arbetar heltid. Om heltidsarbete ska bli norm, även i kommunerna, så behöver man se över vilka regler som ska gälla. Då kan det inte vara en rättighet att beviljas partiell ledighet utan lagligt stöd. Det kan också bli problematiskt att bemanna verksamheten om det är en rättighet för de heltidsanställda att arbeta deltid. I en del lokala avtal har därför parterna kommit överens om att partiell ledighet endast beviljas om arbetet så tillåter. Det finns annars en risk att verksamheten inte kan bedrivas på grund av personalbrist, trots att det finns anställd personal. En annan modell är att arbetsgivaren erbjuder anställning med önskad sysselsättningsgrad. Då väljer den anställde själv antalet timmar per vecka och har sedan möjlighet att ändra sin sysselsättningsgrad, en eller flera gånger per år. Oavsett vilket av dessa alternativ som väljs så ställs arbetsgivaren inför samma utmaning när det gäller att bemanna verksamheten. För att heltidsarbete ska bli norm behövs en långsiktig strategi. En del i en sådan strategi kan vara att se till att alla nyanställningar är på heltid. En annan del kan vara att partsgemensamt se över hur man kan underlätta för fler att välja en högre sysselsättningsgrad eller heltid. Alla deltidsanställda vill inte arbeta heltid. I SCB:s arbetskraftsundersökning (2012) uppgav tre av fyra deltidsanställda i kommuner att de inte kan eller vill arbeta mer. 6 Heltid - en del av helheten

9 En del medarbetare ser det som en självklarhet att arbetsgivaren ska erbjuda heltid. Andra uppskattar möjligheten att kunna arbeta färre timmar per vecka. Politiken och arbetsgivaren behöver vara medvetna om att alla inte kommer uppskatta en hårdare styrning mot heltidsarbete. Hur påverkas ekonomin? Det är naturligt att ställa sig frågan om inte fler heltidsanställningar leder till ökade kostnader eller övertalighet. Heltidsmodellerna kan förenklat beskrivas som en omfördelning av tid som redan finns i systemet. Tanken är att en större del av arbetet ska utföras av tillsvidareanställd personal som arbetar heltid. Det innebär att det kommer behövas färre vikarier och att kostnaderna för fyllnadstids- och övertidsersättning minskar. Under en införandeperiod kan det behövas extra resurser för exempelvis projektledning och samverkan. Den långsiktiga tanken är oftast att bemanningen med heltider inte ska leda till ökade kostnader. Då är det viktigt att man i utgångsläget har en balans mellan verksamhetens uppdrag, bemanning och budget. Om man går in i ett heltidsprojekt med en underbemannad verksamhet kommer det annars att framstå som om kostnaderna ökar. Heltid - en del av helheten 7

10 Det handlar om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Ellinor Söderlund, kommunalstyrelsens ordförande i Kalix Det finns olika synsätt på ekonomi. I Kalix har man beslutat att erbjuda alla anställda heltid samtidigt som man begränsar helgtjänstgöringen till två av fem helger och tar bort delade turer. Den sista december 2015 ska beslutet vara genomfört. När det gäller kostnaderna säger kommunstyrelsens ordförande Ellinor Söderlund till P4 Norrbotten att beslutet inte i första hand är ett sätt att spara pengar: Nej, det här handlar om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, den nya arbetsorganisationen kommer kosta lite mer än idag, men på sikt tror vi på ett nollsummespel. Och skulle det visa sig att det blir dyrare än idag så är det värt det. 8 Heltid - en del av helheten

11 Viktiga ställningstaganden Övergången från traditionell bemanning till en heltidsorganisation förutsätter att många olika parametrar länkas samman till en helhetslösning. Det är svårt att förutse alla konsekvenser av exempelvis nya arbetsformer, nya schemalösningar och ett nytt sätt att bemanna. Med hjälp av andras erfarenheter kan man undvika en hel del svårigheter och skapa realistiska förväntningar hos brukare, medarbetare, arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. I samband med införande av heltid ställs man inför många frågor som behöver besvaras. Några av dem tas upp i detta avsnitt. I slutet av skriften finns det fler frågeställningar. Hur skapas delaktighet i förändringsprocessen? Det är en utmaning att säkerställa att alla inblandade känner sig informerade och är delaktiga i förändringsprocessen att de förstår varför förändringarna genomförs och vilka konsekvenser de kan leda till. Genom en väl förankrad process skapas förutsättningar för en smidigare omställning. Heltid - en del av helheten 9

12 Emma Lundbäck, projektledare Bergs kommun Efter fullmäktiges beslut att införa heltid i Bergs kommun fick man kraftiga signaler från personalen inom vård och omsorg. De ansåg inte att de skulle orka arbeta heltid. Verksamhetschefen besökte då samtliga arbetsplatser tillsammans med representanter från personalkontoret och företagshälsovården. Man kunde konstatera att det fanns ett flertal faktorer som gjorde det svårt för medarbetarna att gå upp i tid. Det handlade om bristande ergonomi kunskaper, dolda funktionshinder som läs- och skrivsvårigheter, ovana vid att använda datorer och datoriserade stödsystem eller psykisk ohälsa. Dessutom upplevde många kvinnor att de inte skulle orka med två heltidsjobb de hade ju redan ett heltidsjobb hemma. I Bergs kommun genomfördes därför Helt rätt i Berg, ett partsgemensamt projekt med syfte att stärka medarbetarnas kompetens, förmåga och vilja att faktiskt våga välja att arbeta heltid. Att införa rätten till heltid handlar om att förändra normer och strukturer. Det tar betydligt längre tid än att skriva en lagtext!" Lagstiftning tar inte hänsyn till lokala och ekonomiska förutsättningar. Om man skulle lagstifta om rätten till heltid så skulle man missa allt det som vårt ESF-projekt Helt rätt i Berg handlar om. Emma Lundbäck, projektledare Bergs kommun 10 Heltid - en del av helheten

13 Hur påverkas brukarna? Höjda sysselsättningsgrader innebär att det behövs färre anställda. Tre deltider kan exempelvis ersättas av två heltider. Det betyder färre anställda vilket i sin tur borde leda till bättre kontinuitet och bättre kontinuitet borde leda till nöjdare brukare. Men när vi undersöker effekterna av färre anställda hittar vi inte några sådana enkla samband. För att åstadkomma en högre kontinuitet, måste man styra på kontinuitet vid planering av verksamheten. För att få nöjdare brukare kan det behövas en rad olika förbättringar, varav kontinuitet sannolikt är en viktig faktor. Hur ska verksamheten organiseras? Deltidsanställningar är vanligt förekommande inom kommunernas vårdoch omsorgsverksamheter. En förklaring till det är att verksamheterna pågår dygnet runt och att arbetsmängden varierar över dygnets timmar. En annan förklaring kan vara att man av tradition utför vissa arbetsuppgifter vid vissa tider på dygnet. Det kan finnas ett behov av att se över verksamheten och att tänka i nya banor, till exempel pröva om arbetstoppar kan undvikas genom att vissa arbetsuppgifter utförs vid andra tider. En konsekvens av höjda sysselsättningsgrader kan bli att en enhet initialt får tillgång till mer personal än vad som krävs för verksamheten. De överstigande timmarna används då ofta till att låta ordinarie personal vikariera på den egna arbetsplatsen eller på någon annan arbetsplats där det saknas personal. I de första heltidsprojekten var det enbart de som höjde sin sysselsättningsgrad som skulle vikariera på andra enheter. Detta blev problematiskt och därför är det numera vanligt att samtliga anställda ska vikariera. Det har inte heller varit oproblematiskt. Ett annat alternativ är att låta de anställda välja om de vill vikariera på andra enheter eller inte. I Vetlanda har man ett avtal som innebär att de anställda får välja önskad sysselsättningsgrad en gång per år. Avtalet innebär också att schemalagen får välja mellan att antingen bara arbeta Det kan finnas ett behov av att se över verksamheten och att tänka i nya banor. Heltid - en del av helheten 11

14 I Vetlanda har de anställda uppskattat möjligheten att kunna välja. på den egna arbetsplatsen eller också att även täcka upp på andra enheter vid vakanser. De tider då det behövs vikarier matchas mot de tider då personalen angett att de är tillgängliga. I första hand handlar det om vikariat på den egna enheten. Om tiden inte behövs på den egna enheten kan det vara aktuellt att vikariera på andra enheter där den anställde är introducerad. Normalt är det endast några procent av schemalagets totala arbetstid som är förlagd till andra enheter. I Vetlanda har de anställda uppskattat möjligheten att kunna välja. Cirka 90 procent av schemalagen har valt att arbeta så att de även täcker upp på andra enheter. Kommer arbetsgivaren att bli attraktivare och medarbetarna nöjdare? Ett av skälen för arbetsgivaren att erbjuda heltidsanställningar är att man vill bli en attraktivare arbetsgivare och därmed trygga den framtida personal försörjningen. För de anställda innebär höjd sysselsättningsgrad bättre inkomst och bättre pension. Heltider kan innebära färre anställda, men det är fortfarande arbetstoppar som ska bemannas. Hur man väljer att organisera verksamheten, det vill säga när arbetsuppgifterna ska utföras, behöver kopplas samman med bemanning och schemaläggning. 12 Heltid - en del av helheten

15 Som deltidsanställd arbetar man normalt när det är som mest att göra. Det kan innebära att det känns svårt att gå upp i tid. Heltidsarbete innebär ofta en mer varierande arbetsbelastning vilket kan medföra att arbetssituationen blir mindre belastande. Arbetsmiljön kan därför upplevas som bättre efter införandet av heltid. Syftet med höjda sysselsättningsgrader är att fler ska välja att faktiskt också arbeta mer, inte bara ha en heltidsanställning på pappret men ändå fortsätta att arbeta deltid. Räcker det att de anställda har en heltidsanställning på pappret eller är det viktigt att de också jobbar heltid? Vi försöker motivera våra medlemmar att jobba heltid, men vissa vill absolut inte. Det måste man också respektera för det finns ju många olika orsaker till det. Vi ser att många har gått upp och faktiskt arbetar heltid, men det finns också de som just nu behöver jobba med en lägre sysselsättningsgrad. Det är en jämställdhetsfråga som vi har drivit. Det ska vara möjligt för kvinnor att arbeta heltid och kunna ha ett sådant arbete att man faktiskt orkar jobba heltid också. När det gäller stress och belastning kan man fundera på om det ibland inte kan vara så att det är lungnare att jobba heltid än att som deltidsanställd alltid gå in på arbetstopparna och dessutom bli den som får ta det största ansvaret hemma, säger Marianne Hirsch, ordförande Kommunal Avesta. Marianne Hirsch, ordförande Kommunal Avesta "Vi försöker motivera våra medlemmar att jobba heltid, men vissa vill absolut inte. Det måste man också respektera för det finns ju många olika orsaker till det." Marianne Hirsch, ordförande Kommunal Avesta Heltid - en del av helheten 13

16 Avslutning Heltidsfrågan är angelägen men också komplex. När heltid ska införas ställs man inför många frågor och intressekonflikter som behöver tas om hand. Med tydliga uppdrag och prioriteringar från politiken blir det lättare att välja väg. Som parter kan vi varken peka ut detaljlösningar eller en universallösning på heltidsfrågan. Varje kommun behöver bedriva förändringsarbetet utifrån sina specifika förutsättningar. Vi hoppas att denna skrift inspirerar till lokala förändringsarbeten som leder till en utvecklad verksamhet där medarbetarna både får möjlighet och väljer att arbeta heltid. Fler frågeställningar Följande punkter kan vara ett stöd i samband med planering och införande av heltid: > > Samverkan, delaktighet och kommunikation Finns det en vilja att driva utvecklingsarbetet partsgemensamt? Vilka kommer att beröras av förändringen och hur kan de medverka i förändringsprocessen? Vilken förkunskap och information behöver olika intressenter ha för att kunna vara delaktiga och ta ansvar i förändringsprocessen? Hur mycket tid behöver avsättas för att skapa delaktighet? > > Jämställdhet Möjligheten att arbeta heltid är en konkret jämställdhetsfråga som berör förhållanden i både arbetslivet och privatlivet. Hur kan ni som lokala parter underlätta för fler medarbetare att arbeta heltid? Hur kan införandet av heltid bidra till mer jämställdhet? > > Faktorer i omvärlden som kan påverka förutsättningarna Konjunkturläge? Konkurrensutsättning? 14 Heltid - en del av helheten

17 Ökad eller minskad efterfrågan på olika verksamheter? Förändrat politiskt landskap? > > Politiska beslut och uppdrag Ett bra beslutsunderlag skapar förutsättningar för ett tydligt politiskt beslut. Ett tydligt politiskt beslut skapar förutsättningar för att införa heltid. Vad ska åstadkommas och hur vet ni att det är uppnått? När ska det vara klart? Är tidsperspektivet realistiskt? Finns ekonomiska förutsättningar att genomföra förändringsarbetet? > > Heltid eller önskad sysselsättningsgrad Hur ska ni utforma erbjudandet om utökad sysselsättning/heltid? Hur ska önskemål om att arbeta deltid hanteras ska det vara en rättighet, eller en möjlighet om arbetet så tillåter? Vilka verksamheter ska omfattas av införandet av heltid? Vad ska gälla för nyanställda respektive befintligt anställda? Hur påverkas anställda som redan tidigare hade heltid? > > Bemanningsbehov Hur ser bemanningsbehovet ut idag? Överensstämmer dagens bemanning med aktuellt behov? Hur ser bemanningsbehovet ut framöver? Plan för framtida kompetensförsörjning? > > Organisera arbetet Behöver ni organisera arbetet på ett nytt sätt för att både bemanna med heltider och klara variationer i arbetsbelastningen? Behöver brukarnas behov kartläggas på ett bättre sätt? Behöver personalkontinuiteten i förhållande till de enskilda brukarna förbättras? Behöver arbetet organiseras om, exempelvis på så sätt att arbetsuppgifter flyttas från arbetstoppar till arbetsdalar? > > Arbetstidens förläggning Hur ska ni förhålla er till delade turer? Hur ska ni förhålla er till kvälls- och helgtjänstgöring? Heltid - en del av helheten 15

18 > > Vikariehantering, bemanningsenhet Hur ska ni ta tillvara de utökade sysselsättningsgraderna så att utökningen används där den behövs? Hur ska behovet av vikarier tillgodoses och organiseras? > > Administrativt stöd Kommer era befintliga stödsystem att kunna hantera de nya förutsättningarna (exempelvis personal och ekonomi)? Behöver era befintliga stödfunktioner förändra sina roller och uppdrag? > > Upphandling Vilka spelregler ska gälla för verksamheter i egen regi kontra verksamheter som drivs av externa utförare? > > Efter införandet Hur ska ni följa upp och vårda er nya heltidsorganisation? Lokalt avtal Tips till lokala parter inför tecknande av lokalt kollektivavtal om heltid eller önskad sysselsättningsgrad. > > Generellt Räkna med att det kan ta tid att processa fram ett lokalt avtal. Se till att avtalet är tydligt och enkelt att tolka, även när nyckelpersoner har slutat och nya tar över. Kom ihåg att ett avtal är en ömsesidig överenskommelse som berörda parter har lika stort ansvar för. > > Parter och omfattning Vilka parter ska teckna avtalet? Vilka ska omfattas av avtalet? Säkerställ att de som förhandlar avtalet har mandat att teckna avtal. Är det ett ramavtal med krav på att teckna ytterligare avtal i organisationen? > > Giltighet och uppsägning För vilken tidsperiod ska avtalet gälla? Hur säger man upp avtalet? 16 Heltid - en del av helheten

19 Upplysningar om innehållet: Fredrik Nilsson, Lars-Ove Brander, Maria Hansson, Ameli Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 Bestnr: 5373 Foto omslag: Maskot, Johnér Foto inlaga: Bildarkivet, Casper Hedberg, Maskot, Maria Rosenlöf, Robert Blombäck, Thomas Henrikson Produktion: EO Tryck: LTAB, 2014

20 Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration och stöd för att framgångsrikt kunna arbeta med införande av heltid i kommuner. Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Bestnr: 5373 Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA nya möjligheter till en bättre skola nya möjligheter till en bättre skola Vi som företräder arbetsgivarna och lärarna i landets skolor har tecknat ett nytt avtal som skapar förutsättningar för att ge

Läs mer

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-11 LS 2015-1503 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL

Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL Dialog om lön mellan chef och medarbetare ETT INSPIRATIONSMATERIAL 2 Förord Löneavtalen har de senaste decennierna utvecklats från att i huvudsak bygga på tariffer o ch generella lönepåslag som lades fast

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stöd till lokal lönebildning. Resultat av partsgemensamt arbete

Stöd till lokal lönebildning. Resultat av partsgemensamt arbete Stöd till lokal lönebildning Resultat av partsgemensamt arbete Förord Löneavtalen har de senaste decennierna utvecklats från att i huvudsak bygga på tariffer och generella lönepåslag som lades fast av

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 105 Syfte Syftet med ett personalpolitiskt program för Arboga kommun, är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förvaltningsövergripande

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Åtta kommuner om heltid

Åtta kommuner om heltid Åtta kommuner om heltid 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Kommunerna i rapporten... 5 Nycklar till framgång... 6 Markaryds kommun... 8 Hofors kommun... 12 Karlstads kommun... 15 Bergs kommun...

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal 3 Innan ni börjar Har tidigare samverkan utvärderats så att erfarenheter kan tas tillvara? Vad vill ni uppnå med ert FAS-avtal? Hur kan ni skapa

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Till dig som är förtroendevald. och arbetar med socialtjänstfrågor

Till dig som är förtroendevald. och arbetar med socialtjänstfrågor Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor 2 Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor Insatta politiker fattar kloka beslut Socialtjänsten arbetar i dag

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2015-1503 Landstingsstyrelsen Motion 2015:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-2524 Blad 13 Ksau 8 Dnr 73/2015-035 Utvärdering av projekt ArbogaTid Det har under en längre tid funnits en uttalad politisk

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Innehållsförteckning Att anlita en arbetstagarkonsult För vad kan ni anlita en konsult? När ska ni anlita en konsult? Vilken nytta

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Lag och avtal. - Beatrice Rodin, förhandlare, SKL

Lag och avtal. - Beatrice Rodin, förhandlare, SKL Lag och avtal - Beatrice Rodin, förhandlare, SKL Införandet av heltidsorganisation, lag och avtal Hög tid för heltid Konferens i Malmö, Stockholm, Göteborg Januari 2016 Några utmaningar i heltidsarbetet

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud Heltid till alla Sven Fernlund Skagerud Heltid Det är möjligt att införa heltidsanställningar utan ökade kostnader och till minst lika hög kvalitet Mål Heltid till alla Heltid en rättighet Deltid en möjlighet

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal? Nedanstående material har skickats ut från Region Skåne till Vårdförbundet, anställda, och chefer på SUS (Vårdförbundets anmärkning) Region Skånes frågor och svar om arbetstidsavtal. Varför vill Region

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra?

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra? Vad VILL VI GÖRA? Genom att se vad andra har gjort, kan man ibland få egna idéer om vad man själv vill göra. I den här övningen ska vi därför titta på initiativ från andra arbetsplatser för att komma fram

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer