Heltid en del av helheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heltid en del av helheten"

Transkript

1 Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration och stöd för att framgångsrikt kunna arbeta med införande av heltid i kommuner. INSPIRATION OCH STÖD VID INFÖRANDE AV HELTID I KOMMUNER Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Bestnr: 5373 Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: Omslag.indd :15

2 Upplysningar om innehållet: Fredrik Nilsson, Lars-Ove Brander, Maria Hansson, Ameli Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 Bestnr: 5373 Foto omslag: Maskot, Johnér Foto inlaga: Bildarkivet, Casper Hedberg, Maskot, Maria Rosenlöf, Robert Blombäck, Thomas Henrikson Produktion: EO Tryck: LTAB, 2014 Omslag.indd :15

3 Heltid en del av helheten Under de kommande åren fram till 2023 kommer välfärden att behöva runt nya medarbetare till kommuner, landsting/regioner och privata utförare. Det beror på pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på vård och omsorg utifrån att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. Samtidigt som det i dag finns många kommuner som inte kan erbjuda heltidsanställningar i den omfattning som de anställda efterfrågar, finns det också en oro att många kommuner inte kommer att kunna rekrytera kompetenta medarbetare i den omfattning som behövs framöver. Om en större andel av de anställda arbetar heltid så behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Ofrivilligt deltidsarbete har under en längre tid engagerat arbetsmarknadens parter, politiska partier, forskare och opinionsbildare. För varje år som går blir det allt fler kommunalt anställda som har en heltidsanställning, Om en större andel av de anställda arbetar heltid så behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Heltid - en del av helheten 1

4 men det vore önskvärt med en snabbare förändringstakt, framför allt inom kommunernas vård- och omsorgsverksamheter där deltidsanställningar och deltidsarbete är vanligt förekommande. Diagrammet nedan visar att andelen heltidsanställda i kommunerna har ökat från 70 till 74 procent under perioden 2008 till Spännvidden är dock ganska stor mellan olika kommuner. I diagrammet redovisas även några kommuner som påtagligt har ökat andelen heltidsanställda under perioden. diagram 1. Andelen heltidsanställda av de månadsavlönade Alla kommuner Avesta Luleå Sollefteå Skellefteå Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 2 Heltid - en del av helheten

5 Arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med arbetstagarorganisationen Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) ett gemensamt intresse av att minska deltidsarbetet, både det frivilliga och det ofrivilliga. Parterna är överens om att förmågan att attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla redan anställda, har stor betydelse för verksamheters effektivitet och kvalitet. Att erbjuda anställningar på heltid bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Varje kommun behöver bedriva förändringsarbetet utifrån sina specifika förutsättningar. SKL, Pacta och Kommunal är angelägna om att stimulera det lokala förändringsarbetet. Vi hoppas att de utmaningar och möjligheter som vi tar upp i denna skrift ska inspirera och vara ett stöd för de verksamheter som står i begrepp att erbjuda sina medarbetare en heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad. Att erbjuda anställningar på heltid bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltid - en del av helheten 3

6 Heltid är en del i en större helhet Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta kommun Förändringen berör samtliga, inte bara de som går upp i tid, även de som hade heltid redan tidigare måste förändra sitt arbetssätt och arbeta mer flexibelt. Det upplevs som en försämring av en del medan andra tycker att det är roligt och utvecklande att få komma till andra arbetsgrupper och se hur de arbetar. Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta Förväntningarna på kommunala verksamheter är med rätta högt ställda. Ytterst handlar det om att med god kvalitet tillgodose medborgarnas behov av stöd och service. Verksamheten måste organiseras och ledas så att den kan bedrivas långsiktigt och effektivt samtidigt som den attra herar kompetenta och engagerade medarbetare. Övergången till heltid handlar om mer än de anställdas sysselsättningsgrad. För att möjliggöra nya arbetssätt kan man behöva förändra befintliga strukturer och synsätt. Behovet av ett politiskt beslut Många kommuner har ambitionen att erbjuda heltid eller önskad sysselsättningsgrad. En förutsättning för att lyckas är ett tydligt politiskt beslut och att frågan om heltid prioriteras högre än många andra frågor som också är angelägna. Ett tydligt beslut anger vad som ska åstadkommas och när det ska vara genomfört. Erfarenheter visar också att beslutet behöver backas upp av realistiska prioriteringar i budgeten och av uppföljningar. Förändringsarbetet berör många människor och utmanar befintliga strukturer, traditioner och värderingar. För att uppnå en hållbar förändring är det viktigt att de berörda är delaktiga. Det innebär bland annat att det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid. Avesta är en av de kommuner som under de senaste åren infört heltid för samtliga tillsvidareanställda. Efter krav från Kommunal gjorde vi heltidsfrågan till en valfråga 2006, säger Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta. I kommunfullmäktige fattade vi året därefter ett heltidsbeslut som gäller samtliga anställda, alltså inte bara Kommunals medlemmar. I och med det beslutet var det färdigdiskuterat om huruvida vi skulle erbjuda heltid eller 4 Heltid - en del av helheten

7 inte. Det blev ett tydligt uppdrag till organisationen att genomföra beslutet och det skulle vara klart senast den 31 december Som politiker fattade vi beslut om vadet det vill säga vad som skulle göras. Hur detta sedan skulle genomföras, huret, var personalchefens ansvar. Vi kom igång ordentligt 2008 och strax efter det kom finanskrisen som tvingade oss att genomföra besparingar på 45 miljoner. Då var det ganska tufft, men vi tummade aldrig på heltidsuppdraget, avslutar Lars Isacsson. Hur viktigt var det att ni fick ett tydligt uppdrag från fullmäktige? Det var helt avgörande, utan det tydliga beslutet hade det aldrig gått. Det var tillräckligt svårt ändå, många chefer ansåg till exempel att uppdraget var omöjligt att genomföra utan extra pengar, säger Jan Eriksson, personalchef i Avesta kommun. Det kan vara svårt att bedöma hur lång tid det tar att genomföra ett heltidsprojekt. I Avesta anställdes projektledaren Sven Fernlund Skagerud 2008 och projektet avslutades 30 juni Jan Eriksson, personalchef i Avesta kommun Heltid - en del av helheten 5

8 Heltid som norm Om heltidsarbete ska bli norm, även i kommunerna, så behöver man se över vilka regler som ska gälla för partiell ledighet. Vid införande av heltid i kommuner är det vanligt att man gör om alla anställningar till heltid och att de som sedan vill arbeta deltid har en rättighet att få partiell ledighet. En heltidsanställning behöver således inte innebära att man jobbar heltid. Paradoxalt nog kan det med denna modell bli lättare för en heltidsanställd att arbeta deltid än det varit tidigare. I verksamheter där heltid är norm är personalen både anställd på heltid och arbetar heltid. Om heltidsarbete ska bli norm, även i kommunerna, så behöver man se över vilka regler som ska gälla. Då kan det inte vara en rättighet att beviljas partiell ledighet utan lagligt stöd. Det kan också bli problematiskt att bemanna verksamheten om det är en rättighet för de heltidsanställda att arbeta deltid. I en del lokala avtal har därför parterna kommit överens om att partiell ledighet endast beviljas om arbetet så tillåter. Det finns annars en risk att verksamheten inte kan bedrivas på grund av personalbrist, trots att det finns anställd personal. En annan modell är att arbetsgivaren erbjuder anställning med önskad sysselsättningsgrad. Då väljer den anställde själv antalet timmar per vecka och har sedan möjlighet att ändra sin sysselsättningsgrad, en eller flera gånger per år. Oavsett vilket av dessa alternativ som väljs så ställs arbetsgivaren inför samma utmaning när det gäller att bemanna verksamheten. För att heltidsarbete ska bli norm behövs en långsiktig strategi. En del i en sådan strategi kan vara att se till att alla nyanställningar är på heltid. En annan del kan vara att partsgemensamt se över hur man kan underlätta för fler att välja en högre sysselsättningsgrad eller heltid. Alla deltidsanställda vill inte arbeta heltid. I SCB:s arbetskraftsundersökning (2012) uppgav tre av fyra deltidsanställda i kommuner att de inte kan eller vill arbeta mer. 6 Heltid - en del av helheten

9 En del medarbetare ser det som en självklarhet att arbetsgivaren ska erbjuda heltid. Andra uppskattar möjligheten att kunna arbeta färre timmar per vecka. Politiken och arbetsgivaren behöver vara medvetna om att alla inte kommer uppskatta en hårdare styrning mot heltidsarbete. Hur påverkas ekonomin? Det är naturligt att ställa sig frågan om inte fler heltidsanställningar leder till ökade kostnader eller övertalighet. Heltidsmodellerna kan förenklat beskrivas som en omfördelning av tid som redan finns i systemet. Tanken är att en större del av arbetet ska utföras av tillsvidareanställd personal som arbetar heltid. Det innebär att det kommer behövas färre vikarier och att kostnaderna för fyllnadstids- och övertidsersättning minskar. Under en införandeperiod kan det behövas extra resurser för exempelvis projektledning och samverkan. Den långsiktiga tanken är oftast att bemanningen med heltider inte ska leda till ökade kostnader. Då är det viktigt att man i utgångsläget har en balans mellan verksamhetens uppdrag, bemanning och budget. Om man går in i ett heltidsprojekt med en underbemannad verksamhet kommer det annars att framstå som om kostnaderna ökar. Heltid - en del av helheten 7

10 Det handlar om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Ellinor Söderlund, kommunalstyrelsens ordförande i Kalix Det finns olika synsätt på ekonomi. I Kalix har man beslutat att erbjuda alla anställda heltid samtidigt som man begränsar helgtjänstgöringen till två av fem helger och tar bort delade turer. Den sista december 2015 ska beslutet vara genomfört. När det gäller kostnaderna säger kommunstyrelsens ordförande Ellinor Söderlund till P4 Norrbotten att beslutet inte i första hand är ett sätt att spara pengar: Nej, det här handlar om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, den nya arbetsorganisationen kommer kosta lite mer än idag, men på sikt tror vi på ett nollsummespel. Och skulle det visa sig att det blir dyrare än idag så är det värt det. 8 Heltid - en del av helheten

11 Viktiga ställningstaganden Övergången från traditionell bemanning till en heltidsorganisation förutsätter att många olika parametrar länkas samman till en helhetslösning. Det är svårt att förutse alla konsekvenser av exempelvis nya arbetsformer, nya schemalösningar och ett nytt sätt att bemanna. Med hjälp av andras erfarenheter kan man undvika en hel del svårigheter och skapa realistiska förväntningar hos brukare, medarbetare, arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. I samband med införande av heltid ställs man inför många frågor som behöver besvaras. Några av dem tas upp i detta avsnitt. I slutet av skriften finns det fler frågeställningar. Hur skapas delaktighet i förändringsprocessen? Det är en utmaning att säkerställa att alla inblandade känner sig informerade och är delaktiga i förändringsprocessen att de förstår varför förändringarna genomförs och vilka konsekvenser de kan leda till. Genom en väl förankrad process skapas förutsättningar för en smidigare omställning. Heltid - en del av helheten 9

12 Emma Lundbäck, projektledare Bergs kommun Efter fullmäktiges beslut att införa heltid i Bergs kommun fick man kraftiga signaler från personalen inom vård och omsorg. De ansåg inte att de skulle orka arbeta heltid. Verksamhetschefen besökte då samtliga arbetsplatser tillsammans med representanter från personalkontoret och företagshälsovården. Man kunde konstatera att det fanns ett flertal faktorer som gjorde det svårt för medarbetarna att gå upp i tid. Det handlade om bristande ergonomi kunskaper, dolda funktionshinder som läs- och skrivsvårigheter, ovana vid att använda datorer och datoriserade stödsystem eller psykisk ohälsa. Dessutom upplevde många kvinnor att de inte skulle orka med två heltidsjobb de hade ju redan ett heltidsjobb hemma. I Bergs kommun genomfördes därför Helt rätt i Berg, ett partsgemensamt projekt med syfte att stärka medarbetarnas kompetens, förmåga och vilja att faktiskt våga välja att arbeta heltid. Att införa rätten till heltid handlar om att förändra normer och strukturer. Det tar betydligt längre tid än att skriva en lagtext!" Lagstiftning tar inte hänsyn till lokala och ekonomiska förutsättningar. Om man skulle lagstifta om rätten till heltid så skulle man missa allt det som vårt ESF-projekt Helt rätt i Berg handlar om. Emma Lundbäck, projektledare Bergs kommun 10 Heltid - en del av helheten

13 Hur påverkas brukarna? Höjda sysselsättningsgrader innebär att det behövs färre anställda. Tre deltider kan exempelvis ersättas av två heltider. Det betyder färre anställda vilket i sin tur borde leda till bättre kontinuitet och bättre kontinuitet borde leda till nöjdare brukare. Men när vi undersöker effekterna av färre anställda hittar vi inte några sådana enkla samband. För att åstadkomma en högre kontinuitet, måste man styra på kontinuitet vid planering av verksamheten. För att få nöjdare brukare kan det behövas en rad olika förbättringar, varav kontinuitet sannolikt är en viktig faktor. Hur ska verksamheten organiseras? Deltidsanställningar är vanligt förekommande inom kommunernas vårdoch omsorgsverksamheter. En förklaring till det är att verksamheterna pågår dygnet runt och att arbetsmängden varierar över dygnets timmar. En annan förklaring kan vara att man av tradition utför vissa arbetsuppgifter vid vissa tider på dygnet. Det kan finnas ett behov av att se över verksamheten och att tänka i nya banor, till exempel pröva om arbetstoppar kan undvikas genom att vissa arbetsuppgifter utförs vid andra tider. En konsekvens av höjda sysselsättningsgrader kan bli att en enhet initialt får tillgång till mer personal än vad som krävs för verksamheten. De överstigande timmarna används då ofta till att låta ordinarie personal vikariera på den egna arbetsplatsen eller på någon annan arbetsplats där det saknas personal. I de första heltidsprojekten var det enbart de som höjde sin sysselsättningsgrad som skulle vikariera på andra enheter. Detta blev problematiskt och därför är det numera vanligt att samtliga anställda ska vikariera. Det har inte heller varit oproblematiskt. Ett annat alternativ är att låta de anställda välja om de vill vikariera på andra enheter eller inte. I Vetlanda har man ett avtal som innebär att de anställda får välja önskad sysselsättningsgrad en gång per år. Avtalet innebär också att schemalagen får välja mellan att antingen bara arbeta Det kan finnas ett behov av att se över verksamheten och att tänka i nya banor. Heltid - en del av helheten 11

14 I Vetlanda har de anställda uppskattat möjligheten att kunna välja. på den egna arbetsplatsen eller också att även täcka upp på andra enheter vid vakanser. De tider då det behövs vikarier matchas mot de tider då personalen angett att de är tillgängliga. I första hand handlar det om vikariat på den egna enheten. Om tiden inte behövs på den egna enheten kan det vara aktuellt att vikariera på andra enheter där den anställde är introducerad. Normalt är det endast några procent av schemalagets totala arbetstid som är förlagd till andra enheter. I Vetlanda har de anställda uppskattat möjligheten att kunna välja. Cirka 90 procent av schemalagen har valt att arbeta så att de även täcker upp på andra enheter. Kommer arbetsgivaren att bli attraktivare och medarbetarna nöjdare? Ett av skälen för arbetsgivaren att erbjuda heltidsanställningar är att man vill bli en attraktivare arbetsgivare och därmed trygga den framtida personal försörjningen. För de anställda innebär höjd sysselsättningsgrad bättre inkomst och bättre pension. Heltider kan innebära färre anställda, men det är fortfarande arbetstoppar som ska bemannas. Hur man väljer att organisera verksamheten, det vill säga när arbetsuppgifterna ska utföras, behöver kopplas samman med bemanning och schemaläggning. 12 Heltid - en del av helheten

15 Som deltidsanställd arbetar man normalt när det är som mest att göra. Det kan innebära att det känns svårt att gå upp i tid. Heltidsarbete innebär ofta en mer varierande arbetsbelastning vilket kan medföra att arbetssituationen blir mindre belastande. Arbetsmiljön kan därför upplevas som bättre efter införandet av heltid. Syftet med höjda sysselsättningsgrader är att fler ska välja att faktiskt också arbeta mer, inte bara ha en heltidsanställning på pappret men ändå fortsätta att arbeta deltid. Räcker det att de anställda har en heltidsanställning på pappret eller är det viktigt att de också jobbar heltid? Vi försöker motivera våra medlemmar att jobba heltid, men vissa vill absolut inte. Det måste man också respektera för det finns ju många olika orsaker till det. Vi ser att många har gått upp och faktiskt arbetar heltid, men det finns också de som just nu behöver jobba med en lägre sysselsättningsgrad. Det är en jämställdhetsfråga som vi har drivit. Det ska vara möjligt för kvinnor att arbeta heltid och kunna ha ett sådant arbete att man faktiskt orkar jobba heltid också. När det gäller stress och belastning kan man fundera på om det ibland inte kan vara så att det är lungnare att jobba heltid än att som deltidsanställd alltid gå in på arbetstopparna och dessutom bli den som får ta det största ansvaret hemma, säger Marianne Hirsch, ordförande Kommunal Avesta. Marianne Hirsch, ordförande Kommunal Avesta "Vi försöker motivera våra medlemmar att jobba heltid, men vissa vill absolut inte. Det måste man också respektera för det finns ju många olika orsaker till det." Marianne Hirsch, ordförande Kommunal Avesta Heltid - en del av helheten 13

16 Avslutning Heltidsfrågan är angelägen men också komplex. När heltid ska införas ställs man inför många frågor och intressekonflikter som behöver tas om hand. Med tydliga uppdrag och prioriteringar från politiken blir det lättare att välja väg. Som parter kan vi varken peka ut detaljlösningar eller en universallösning på heltidsfrågan. Varje kommun behöver bedriva förändringsarbetet utifrån sina specifika förutsättningar. Vi hoppas att denna skrift inspirerar till lokala förändringsarbeten som leder till en utvecklad verksamhet där medarbetarna både får möjlighet och väljer att arbeta heltid. Fler frågeställningar Följande punkter kan vara ett stöd i samband med planering och införande av heltid: > > Samverkan, delaktighet och kommunikation Finns det en vilja att driva utvecklingsarbetet partsgemensamt? Vilka kommer att beröras av förändringen och hur kan de medverka i förändringsprocessen? Vilken förkunskap och information behöver olika intressenter ha för att kunna vara delaktiga och ta ansvar i förändringsprocessen? Hur mycket tid behöver avsättas för att skapa delaktighet? > > Jämställdhet Möjligheten att arbeta heltid är en konkret jämställdhetsfråga som berör förhållanden i både arbetslivet och privatlivet. Hur kan ni som lokala parter underlätta för fler medarbetare att arbeta heltid? Hur kan införandet av heltid bidra till mer jämställdhet? > > Faktorer i omvärlden som kan påverka förutsättningarna Konjunkturläge? Konkurrensutsättning? 14 Heltid - en del av helheten

17 Ökad eller minskad efterfrågan på olika verksamheter? Förändrat politiskt landskap? > > Politiska beslut och uppdrag Ett bra beslutsunderlag skapar förutsättningar för ett tydligt politiskt beslut. Ett tydligt politiskt beslut skapar förutsättningar för att införa heltid. Vad ska åstadkommas och hur vet ni att det är uppnått? När ska det vara klart? Är tidsperspektivet realistiskt? Finns ekonomiska förutsättningar att genomföra förändringsarbetet? > > Heltid eller önskad sysselsättningsgrad Hur ska ni utforma erbjudandet om utökad sysselsättning/heltid? Hur ska önskemål om att arbeta deltid hanteras ska det vara en rättighet, eller en möjlighet om arbetet så tillåter? Vilka verksamheter ska omfattas av införandet av heltid? Vad ska gälla för nyanställda respektive befintligt anställda? Hur påverkas anställda som redan tidigare hade heltid? > > Bemanningsbehov Hur ser bemanningsbehovet ut idag? Överensstämmer dagens bemanning med aktuellt behov? Hur ser bemanningsbehovet ut framöver? Plan för framtida kompetensförsörjning? > > Organisera arbetet Behöver ni organisera arbetet på ett nytt sätt för att både bemanna med heltider och klara variationer i arbetsbelastningen? Behöver brukarnas behov kartläggas på ett bättre sätt? Behöver personalkontinuiteten i förhållande till de enskilda brukarna förbättras? Behöver arbetet organiseras om, exempelvis på så sätt att arbetsuppgifter flyttas från arbetstoppar till arbetsdalar? > > Arbetstidens förläggning Hur ska ni förhålla er till delade turer? Hur ska ni förhålla er till kvälls- och helgtjänstgöring? Heltid - en del av helheten 15

18 > > Vikariehantering, bemanningsenhet Hur ska ni ta tillvara de utökade sysselsättningsgraderna så att utökningen används där den behövs? Hur ska behovet av vikarier tillgodoses och organiseras? > > Administrativt stöd Kommer era befintliga stödsystem att kunna hantera de nya förutsättningarna (exempelvis personal och ekonomi)? Behöver era befintliga stödfunktioner förändra sina roller och uppdrag? > > Upphandling Vilka spelregler ska gälla för verksamheter i egen regi kontra verksamheter som drivs av externa utförare? > > Efter införandet Hur ska ni följa upp och vårda er nya heltidsorganisation? Lokalt avtal Tips till lokala parter inför tecknande av lokalt kollektivavtal om heltid eller önskad sysselsättningsgrad. > > Generellt Räkna med att det kan ta tid att processa fram ett lokalt avtal. Se till att avtalet är tydligt och enkelt att tolka, även när nyckelpersoner har slutat och nya tar över. Kom ihåg att ett avtal är en ömsesidig överenskommelse som berörda parter har lika stort ansvar för. > > Parter och omfattning Vilka parter ska teckna avtalet? Vilka ska omfattas av avtalet? Säkerställ att de som förhandlar avtalet har mandat att teckna avtal. Är det ett ramavtal med krav på att teckna ytterligare avtal i organisationen? > > Giltighet och uppsägning För vilken tidsperiod ska avtalet gälla? Hur säger man upp avtalet? 16 Heltid - en del av helheten

19 Upplysningar om innehållet: Fredrik Nilsson, Lars-Ove Brander, Maria Hansson, Ameli Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 Bestnr: 5373 Foto omslag: Maskot, Johnér Foto inlaga: Bildarkivet, Casper Hedberg, Maskot, Maria Rosenlöf, Robert Blombäck, Thomas Henrikson Produktion: EO Tryck: LTAB, 2014

20 Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration och stöd för att framgångsrikt kunna arbeta med införande av heltid i kommuner. Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Bestnr: 5373 Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 105 Syfte Syftet med ett personalpolitiskt program för Arboga kommun, är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förvaltningsövergripande

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktige 2008-02-25 41 98 Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy 1 (8) Kommuninvest i Sverige AB 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 ns syfte 3 3 Rekrytering 3 4 Anställningsvillkor 3 5 Pensionsvillkor 3 6 Introduktion 5 7 Medarbetarsamtal 5 8 Lönesamtal 5 9

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal? Nedanstående material har skickats ut från Region Skåne till Vårdförbundet, anställda, och chefer på SUS (Vårdförbundets anmärkning) Region Skånes frågor och svar om arbetstidsavtal. Varför vill Region

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Heltid för alla. Illustrationen i delar: 95,7% 2014 79% slutrapport. Delarna kan även användas för sig själva... i Borås Stad

Heltid för alla. Illustrationen i delar: 95,7% 2014 79% slutrapport. Delarna kan även användas för sig själva... i Borås Stad Heltid för alla i Borås Stad slutrapport 95,7% 2014 79% 2013 Illustrationen i delar: Delarna kan även användas för sig själva... Heltid för alla i borås stad Innehåll Sammanfattning 3 4 Uppdrag 5 Genomförande

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Arbetstider år 9 Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 199 9 Författare Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll =

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer