Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Verksamhetens övergripande mål och strategier Uppdrag Förarbete och projektbeskrivning Effektmål Projektmål Avgränsningar Intressenter Risker Tidplan Organisation Kvalitetssäkring Genomförande Information Önskad sysselsättningsgrad i siffror Projektgruppsmöten Utvärdering Ekonomisk påverkan Summering

3 3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inför framtiden är det viktigt att Nybro kommun som arbetsgivare kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Det kommer att finnas ett stort behov av att nyrekrytera och då är det viktigt att Nybro kommun är en attraktiv arbetsgivare. Från såväl medarbetare, dess fackliga organisationer som ledning och politiker har man påtalat att det krävs åtgärder för att minska antalet deltidstjänster. Det finns anledning att anta, att för den yngre generationen är kravet på heltidsarbete ett viktigt kriterium för ett attraktivt arbete. Ett annat kriterium är möjligheten att själv styra mer över sin arbetstid. Genom att arbetsgivaren kan erbjuda medarbetaren att arbeta på den sysselsättningsgrad man önskar ger en tryggare anställning. Heltid en rättighet deltid en möjlighet 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier Utifrån KSAU gjordes ett förarbete för att påvisa hur förhållandena är gällande deltidsanställningar i Nybro kommun. Erfarenheter från andra kommuner visade att arbetet med rätt till heltid alt. önskad sysselsättningsgrad är en långsiktig vision som tar flera år att genomföra. Dock kan delmål för specifika arbetsplatser sättas upp och genomföras med förhållandevis snabbt resultat. Vid genomlysning av kommunens deltidsanställda konstateras att yrkesgruppen omsorgsassistenter utgör den största gruppen. I denna yrkesgrupp är sysselsättningsgraden lägre i snitt inom omsorgsförvaltningen vid jämförelse med individ- och familjeförvaltningen. 2 Uppdrag Utifrån förarbetet och dialog mellan personalenheten och omsorgsförvaltningens ledning fattade KSAU:s beslut om att en projektgrupp skulle tillsättas på omsorgsförvaltningen. 3 Förarbete och projektbeskrivning Delar av projektbeskrivningen är angiven i kursiverad text. 3.1 Effektmål Projektets effektmål delades in i två områden. Personalpolitik Nybro kommun vill kunna erbjuda större tjänster inom de områden som traditionellt sett har många deltidsanställningar. Öka möjligheten för medarbetarna att påverka sina arbetstider och scheman utifrån verksamhetens behov. Utveckla det årsarbetstidsavtal som används i verksamheten. Utreda möjliga alternativ till bemanningsenheten. Kontinuitet Våra medborgares behov av omsorg ska alltid stå i centrum vid all personalplanering. Med flexiblare avtal- och arbetstidsmodeller ska vi sträva efter att öka kontinuiteten med

4 4 tillsvidareanställd personal vid avvikelser och vikarieanskaffning. 3.2 Projektmål Projektet ska i pilotform uppnå att alla omsorgsassistenter inom östra området ska få önska sysselsättningsgrad under begränsad period om minst 6 månader. Utfallet av de ökade kostnaderna som detta innebär ska ställas mot tillfälliga anställningar, mertid och övertid. 3.3 Avgränsningar Tillsvidareanställda omsorgsassistenter inom Östra området avgränsades som målgrupp för pilotprojektet. 3.4 Intressenter Medarbetarna omsorgsassistenterna Målet var att tillgodose önskad sysselsättningsgrad och ökad delaktighet i planeringen. Omsorgstagarna Omsorgstagaren/kundens upplevelse av kontinuitet med ordinarie personal. Enhetscheferna Via ett flexiblare system ska bemanningsfrågorna på sikt bli lättare att lösa. Områdeschefen Hitta nya arbetssätt som kan spridas vidare i organisationen. Facken Ska beredas möjlighet att delta i planering och uppföljning i enlighet med FAS Risker Samarbete mellan grupperna kan i kombination med årsarbetstidsavtalets införande skapa problem om inte rutinerna är tydliga. Ekonomisk risk då efterfrågan av större tjänster eventuellt ej kan hanteras inom ram. 3.6 Tidplan Önskad sysselsättningsgrad ska införas under hösten Prövotiden ska vara minst sex månader. 3.7 Organisation Förvaltningschef i omsorgsförvaltningen är beställare utifrån de politiska beslut som tagits i frågan. HR-konsult är projektledare och samråder med bitr. omsorgschef. Projektgrupp kommer bestå av projektledare, bitr. omsorgschef, berörda enhetschefer, lokala fackliga ombud och en representant från Kommunals sektion. Projektdeltagarna deltar i APT och övriga möten på arbetsplatsen.

5 3.8 Kvalitetssäkring Projektdeltagarnas upplevelse av projektet behöver utvärderas. För arbetet med årsarbetstid finns sedan tidigare en anonym enkät som går att använda. Berörda enhetschefer får dokumentera projektets påverkan på verksamheten. Projektgruppens främsta uppgift är att säkerställa kvalitet och samverka kring rutiner. 4 Genomförande Patrik Åberg, HR-konsult och Annelie Kjellström, bitr. omsorgschef startade ett pilotprojekt på östra området efter samråd med Irma Erlandsson, Kommunal. Projektet avgränsades till tillsvidareanställda omsorgsassistenter och områdets två enhetschefer. 4.1 Information Alla omsorgsassistenter och enhetschefer på östra området informerades om projektet under hösten Informationen hölls på stormöten där Annelie Kjellström, Patrik Åberg och representanter från Kommunal deltog. Fokus lades på årsarbetstidsavtalet. 4.2 Önskad sysselsättningsgrad i siffror Ett formulär delades ut där alla tillsvidareanställda omsorgsassistenter fick ange vilken sysselsättningsgrad som önskades under perioden Därefter skrevs en tidsbegränsad allmän visstidsanställning utöver ordinarie anställning. Fördelningen föll ut enligt följande (ökning av sysselsättningsgrad fördelat på antal medarbetare som valt att justera): 5 Grupp 1: Grupp 2: Grupp 3: Grupp 4: Grupp 5: Grupp 6: Grupp 7: Natten: +13,20 % fördelat på 1 medarbetare + 23,02 % fördelat på 2 medarbetare, -14,95 % fördelat på 1 medarbetare, vid en konvertering tillkom 1 medarbetare 12/1 på 7,11 % 23,02-14,95 + 7,11 = +15,18 fördelat på 4 medarbetare +16,31 % fördelat på 1 medarbetare +51,53 % fördelat på 4 medarbetare +9,01 % fördelat på 1 medarbetare +45,25 % fördelat på 5 medarbetare +56 % fördelat på 3 medarbetare +40,68 % fördelat på 4 medarbetare Sammantaget valde 23 medarbetare att justera sin sysselsättningsgrad i samband med projektet. Utfallet blev att verksamheterna ökade grundbemanningen med motsvarande 2,77 årsarbetare inledningsvis. Vi projektets slut fanns en utökning om 2,39 årsarbetare minus en tjänstledighet om 0,19 årsarbetare vilket ger en total ökning om 2,20 årsarbetare. I förarbetet som gjordes med en enkät till alla omsorgsassistenter inom förvaltningen visade

6 6 intresset på en ökning om 2,17 för östra området. Utfallet blev därmed överstämmande med siffror som tidigare redovisats även om det inledningsvis var något högre. 4.3 Projektgruppsmöten Under projekttidens gång har (avslutande möte ) hållits med jämna mellanrum i enlighet med punkt 3.7. I huvudsak har dessa möten syftat till erfarenhetsutbyten och dialog mellan grupperna, arbetsledning och fackliga representanter. I huvudsak har det mest varit positiva synpunkter under mötena då grupperna rapporterat, dock var semesterperioden hårt ansträngd då det var svårt att ringa in tillfälliga vikarier vid behov. 5 Utvärdering I enlighet med punkt 3.8 genomfördes en utvärdering i samband med projekttidens slut. Nedan följer frågor och svar, svaren på de öppna frågorna är sammanfattande för att säkra anonymiteten. Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens ,3% Procent Antal Ja 47,4% 18 Nej 52,6% 20 Svarande 38

7 7 Procent Antal Ökat 34,2% 13 Minskat 0% 0 Oförändrad 65,8% 25 Svarande 38

8 8 Procent Antal Mycket lätt 0% 0 Lätt 34,4% 11 Svårt 6,3% 2 Mycket svårt 3,1% 1 Ej ökat min tid 56,3% 18 Medel 1 Svarande 32

9 9 Procent Antal Ja 67,6% 25 Nej 32,4% 12 Svarande Om ja, hur har detta efterlevts och fungerat På denna öppna fråga svarar 21 av 22 som valt att skriva att rutinerna varit okej, bra eller mycket bra. Några har också valt att redogöra för hur spelreglerna sett ut i gruppen. Någon tycker att också att det var svårt i början men att det blivit bättre mot slutet. 1 är kritisk då det varit svårt att plocka på sig vakanta turer pga. eget schema.

10 10 Procent Antal Ja 71,1% 27 Nej 28,9% 11 Svarande Hur fungerar samarbetet kring detta i gruppen? På denna öppna fråga svarar 18 av 23 svarande att samarbetet varit okej, bra eller mycket bra. Någon har upplevt stress i gruppen pga. minustid. Några anser att det fungerat till och från. Någon har också varit ensam om att ha minustid.

11 11 Procent Antal Ja 21,1% 8 Nej 78,9% 30 Svarande 38 På öppen följdfråga har 9 valt att svara. Den kritik som framförs är riktad mot bemanningsenheten i de fall de inte lyckats lösa vakansen med annan personal än ordinarie. Årsarbetstiden har i något fall angivits som skäl till att inte beordra in någon annan. Vikarie har också tackat nej vid ett par tillfällen.

12 12 9. Har du upplevt något problem kring plus- och minustid - och i så fall vad? På denna fråga har 27 valt att svara. 12 av de svarande upplever inte något problem. 5 upplever stress. 1 upplever att det var oro i början men att det blivit bättre med tiden. 1 upplever att hantering påverkat kontaktuppdragen negativt. 1 upplever att det kan vara svårt att nyttja om man redan från början har ett schema med många pass. 1 upplever att BeSched är svårt att förstå. 5 svarar på andra saker som ersättningsfrågan och bemanningsenhetens rutiner. 10. Har du problem med att nå saldogränserna inför årsavstämningen den 31 oktober - och i så fall varför? På denna fråga har 24 valt att svara. 20 upplever inte att det varit några problem med att hålla saldogränserna till avstämning. 2 upplever att det varit det vid tidigare tillfällen. 1 upplever problem med att sitt saldo är för högt sista tiden innan avstämning pga. snedfördelning tidigare under året, kan inte vara behjälplig sista månaden. 1 upplever att det har varit svårt att få fattasturer pga. eget schema. 11. Vad diskuteras mest i arbetsgruppen när det gäller årsarbetstidsavtalet? På denna fråga har 26 valt att svara. 12 upplever att det som diskuteras mest är minustid, schema, flexibilitet och stress som kan uppkomma kring detta. 4 upplever att det som diskuteras mest är ersättning/lön. 4 upplever inte några större diskussioner om avtalet. 2 upplever att bemötande från bemanningsenheten är det som diskuteras mest. 1 upplever att hanteringen vid frånvaro är det som diskuterar mest. 1 upplever att om önskad sysselsättningsgrad försvinner, så försvinner intresset för årsarbetstid. 2 hänvisar till svar på fråga Fördelar med årsarbetstidsavtalet? På denna fråga har 27 valt att svara. 20 upplever att egen påverkan på arbetstiden är största fördelen, man uttrycker att möjligheten att vara ledig utan att ta semester är en klar fördel, samtidigt nämns turbyten och flexibilitet. 2 upplever att ökad sysselsättningsgrad är den största fördelen. 4 upplever att de inte har någon åsikt eller att de inte vet några fördelar. 1 hänvisar till fråga 6. Som tillägg finns i något svar också att jämn lön upplevs som positivt. 13. Nackdelar med årsarbetstidsavtalet? På denna fråga har 25 valt att svara. 11 upplever att ersättningen vid mertid är en nackdel. 11 upplever stressen med att få ihop tiden som nackdel, extra planerat helgarbete nämns som en negativ konsekvens i ett par fall. 2 upplever inga nackdelar. 1 hänvisar till fråga 9.

13 13 Procent Antal Mycket lätt 5,3% 2 Lätt 42,1% 16 Svårt 10,5% 4 Mycket svårt 0% 0 Kan ej bedöma 42,1% 16 Medel 1,21 Svarande Hur tycker ni att årsarbetstidsavtalet påverkar er verksamhet - t. ex samarbete, kontinuitet, kvalité, ekonomi? På denna fråga har 26 valt att svara. 20 upplever att verksamheten har påverkats positivt, kontinuiteten har ökat, samarbetet har ökat, mindre vikarier och man antar att det är ekonomisk positiv påverkan för kommunen. 2 upplever att kontinuiteten och kontaktmannaskapet har blivit sämre. 2 svarar, vet inte. 1 svarar, sådär. (1 som upplever att det påverkat omsorgstagaren positivt nämner samtidigt att det påverkat gruppen negativt med ökad stress.) 16. Lämna gärna andra synpunkter: På denna fråga har 7 valt att svara. 3 är negativa till årsarbetstiden. 3 är positiva till årsarbetstid och projektet. 1 lämnar förslag om att ändra avtalet så att det blir mer attraktivt att ställa upp.

14 14 6 Ekonomisk påverkan Det är svårt att bedöma verksamhet år mot år pga. antalet ärenden och beviljade insatser skiljer sig åt. Denna redovisning bygger enbart på utfallet beställda timmar från januari till oktober 2014 och motsvarande period Tabellen nedan visar beställda timmar av bemanningsenheten under 10 månader 2014 och samma period jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt TOTALT Östra akt team , ,75 Östra gr 2 252, , , , Östra gr 3 71,5 22,5 31,25 45,5 91,25 130,3 7,75 53,5 245,8 108,8 808 Östra gr 4 288,3 201,5 348, ,3 109,8 43,5 198,5 75,75 150,5 1871,8 Östra gr ,3 431,6 233,3 282, ,3 279, ,9 2955,9 Östra gr ,5 156,3 120,5 124,3 97,5 153,5 182,8 247, Östra gr 5 228,1 183,3 49,5 168,8 74,5 60,25 228,5 257,3 277, ,3 Östra gr 6 279,5 166,9 175,3 289, ,8 159,8 139,3 67,25 236,5 2056,9 Östra natt ,75 187,3 223, ,25 175,3 87,5 116,5 106,3 1285,3 Östra ,3 940, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt TOTALT Östra akt team 4,5 4,5 Östra gr 2 192, ,3 89,5 133, , ,3 Östra gr 3 238, ,5 83,5 118,3 55, ,3 141, Östra gr 4 215,3 157,3 160,8 123,8 176, ,3 111, ,3 Östra gr 7 319, , ,8 232,8 122,8 172,3 229,8 268,5 2345,1 Östra gr 1 213,3 124,8 185,8 57,5 46, , , ,1 Östra gr , ,5 187,5 155,8 122,5 142,4 1409,2 Östra gr ,8 120,5 130,8 153,7 215,7 200,7 163,3 83,5 1415,8 Östra natt 141,3 143,8 121,8 107,3 58,5 65, ,3 97, ,5 Östra , Utfallet av beställda timmar januari till oktober 2014 var timmar. Motsvarande period 2015 beställdes Detta ger en differens på 2832 timmar mellan åren vilket är en positiv minskning av behov timmar motsvarar ca 1,5 årsarbetare (2832/1924). Kostnaden för vikarier via bemanningsenheten uppgick 2014 till kr för månaderna januari till oktober. Motsvarande period 2015 har ett utfall på kr vilket är lägre. Kostnaden för de tillfälligt utökade tjänsterna i projektet har ett utfall på kr. 0 0

15 Enkelt räknat är då kostnaderna för projektet och bemanningsenheten lägre 2015 än kostnaden för bemanningsenheten ( ( ) = ) Ingen hänsyn är tagen till löneökning under 2015 (vilket ger en naturlig ökning på ca 3 %) och att kvalificerad övertid har ökat med 70 timmar under perioden. Under hösten 2015 har också verksamheten tillåtits att anställa vikariat under 14 dagar utan bemanningsenhetens påverkan, oktober 2015 har därmed en ökning på ca kr motföregående år. 7 Summering Efterfrågan av önskad sysselsättningsgrad har lyckats tillgodoses utan större ekonomisk påverkan. Antalet vakanser har överstigit de utökade tjänsternas totala tid. Hur detta sett ut vid lägre sjukfrånvaro är omöjligt att ta ställning till. Det som är viktigt är att ha ett en bra dialog finns mellan enhetschef och medarbetare. Avtalet ska följas och det ska finnas skriftliga spelregler i arbetsgrupperna. Spelreglerna är viktiga för att tydliggöra hur till exempel vakanta timmar ska fördelas. Om inte spelregler finns kan konflikter uppstå. Ett vinnande koncept som vi har sett är att alla i arbetsgruppen ska ha en del plus- och minustid. Detta ger ett större engagemang, skapar delaktighet och leder till en bättre kontinuitet för våra kunder. När ett nytt schema görs ska hänsyn tas till hur mycket frånvaro och vakanser arbetsgruppen brukar ha och utifrån det planeras plus- och minustiden per person. Det är viktigt att tänka på att plus- och minustid inte ska vara för stor. En bedömning måste göras för varje arbetsgrupp. När det gäller ledigheter ska det planeras med framhållning för det skapar en flexibilitet i arbetsgruppen som gör att fler blir nöjda. En målsättning borde vara att omsorgsassistenterna en gång per år får önska ny sysselsättningsgrad och att den ska vara tillgodosedd inom en viss tid. Detta för att vara en attraktiv arbetsgivare. I samband med omsorgsförvaltningens omorganisation 2016 har merparten av alla omsorgsassistenter årsarbetstid from Detta ger nya möjligheter att fortsätta arbetet med önskad sysselsättningsgrad. Projektledningen föreslår därmed att en ny utvärdering om sysselsättningsgrad i förvaltningen görs under slutet av 2016 inför eventuella nya politiska beslut i frågan. En förutsättning är att Nybro kommun har ett fortsatt lokalt kollektivavtal med Kommunal som medger flexibilitet enligt ovan. 15

Långtidsplanering, semester och längre sjukdom I första hand får ordinarie personal i grupperna plocka på sig turer när annan personal önskar

Långtidsplanering, semester och längre sjukdom I första hand får ordinarie personal i grupperna plocka på sig turer när annan personal önskar 2015-12-09 (ON 106) tog omsorgsnämnden beslutet att uppdra till förvaltningen att minska antalet bokare med 1,0 årsarbetare inom bemanningsenheten snarast under 2016 samt att bemanningsenhetens administration

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

Vi 2 - projektet. Slutrapport. Projektperiod 10 november november AGU 21 november Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet

Vi 2 - projektet. Slutrapport. Projektperiod 10 november november AGU 21 november Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet Vi 2 - projektet Slutrapport Projektperiod 10 november 2015-23 november 2016 AGU 21 november 2016 Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet Framgångsfaktorer inom Vi 2- projektet. Kunniga delprojektledare

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Bilaga 1 Kommunstyrelsens personalutskott 2015-05-19 Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Historik Från deltid till heltid 2000/2002 Önskeschema och Time Care på 4 enheter inom ÄO

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-2524 Blad 13 Ksau 8 Dnr 73/2015-035 Utvärdering av projekt ArbogaTid Det har under en längre tid funnits en uttalad politisk

Läs mer

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013 Revisionsrapport Vikarieanskaffning Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Avgränsning... 2 2.4. Metod... 2 3.1. Rutiner/policy för vikarieanskaffning

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Datum och dnr för ursprungligen beslutad

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Vilhelmina kommun Uppföljning 2005 Uppföljning av de åtta målen i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

En gemensam syn på arbetstiden

En gemensam syn på arbetstiden En gemensam syn på arbetstiden Flexibla arbetstidslösningar gynnar alla De centrala parterna är överens om att arbetstidsförläggningen är en viktig framgångsfaktor för företaget och de anställda. Det är

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun 2016-2017 Kumla kommun har som ambition att stärka hälsan hos sina invånare. Som en del i arbetet beslutades

Läs mer

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62.

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. 1 Bemanningsenheten 2015-10-21 Karin Dahlström Enhetschef Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. Bakgrund

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum]

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum] Soltak ab Manual Flex Rapportering av flex Visma Window [Datum] Innehållsförteckning Flex för medarbetare...2 Frånvaro...2 Flexregistrering...3 Flexöversikt...5 Rättning av fel...6 Framtida registrering...7

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9 HR-plan 1/9 HR-PLAN FÖR: VISION: Innehåll 2/9 Affärskrav på HR Sid 3 4 HR-avdelningens processer och aktiviteter Sid 5 HR-plan för det närmsta året Sid 6 Våra HR-kedja Sid 7 8 HR-kalender Sid 9 Affärskrav

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Begrepp Vecka Genomsnittlig arbetstid Genomsnittlig arbetstid för nattarbetande Börjar med måndag om inte annan beräkning tillämpas.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA nya möjligheter till en bättre skola nya möjligheter till en bättre skola Vi som företräder arbetsgivarna och lärarna i landets skolor har tecknat ett nytt avtal som skapar förutsättningar för att ge

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter Sid 1 (5) Gemensamma utgångspunkter Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda goda förutsättningar för personalen genom att verksamhetens mål och inriktning är väl kända av alla och

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning.

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 25 LS AU 2015 05 13 t o m sid 29 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 13 maj 2015 Ledamöter Övriga Denise

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud Heltid till alla Sven Fernlund Skagerud Heltid Det är möjligt att införa heltidsanställningar utan ökade kostnader och till minst lika hög kvalitet Mål Heltid till alla Heltid en rättighet Deltid en möjlighet

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT.

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. VÄLKOMMEN! Joakim Lavesson Regionchef Funktionsnedsättning 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se 2 Frösundas resa startade 1994 Frösundas resa startade 1994

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom PROJEKTPLAN Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Bakgrund I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter

Läs mer