Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning Årsarbetstidsenkäten."

Transkript

1 Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid. I februari publicerades en enkät som distribuerades dels genom utskick till klubbordförande, dels genom hemsidan och på Facebook i gruppen SPF. Enkäten har legat öppen i drygt en månad, från 20 februari till 23 mars. Då hade 269 svar inkommit på de 13 frågorna. Enkäten kommer inte att redovisas i sin helhet då enkäten inte är statistiskt tillförlitlig och kvalitetssäkrad. Det innebär också att vi inte kommer att publicera några procentsatser, då det kan ge en missvisande bild. Anledningarna till att enkäten inte är kvalitetssäkrad är bland annat följande: Redovisning Årsarbetstidsenkäten v 2.0.docx Sid 1/5

2 Länken till enkäten var inte unik, vilket innebar att samma person kunde svara på enkäten mer än en gång. Vår analys av kommentarerna i de öppna svarsalternativen signalerar att denna möjlighet med stor sannolikhet utnyttjats. Distributionskanalerna i vilken enkäten spreds har varit begränsade. Detta har lett till att många medlemmar inte haft kännedom om enkäten. Detta beror dels på att hemsidan är relativt nylanserad och har begränsad genomslagskraft, dels beroende på att det inte finns etablerade kanaler överallt för vidare distribution av information som går till våra lokala klubbordförande. Störst effekt verkar publiceringen av enkätlänken ha haft på Facebook där responsen har varit relativt stor. Enkäten har varit öppen för alla, såväl medlemmar som icke-medlemmar. Det gör att vi inte kan dra några slutsatser om vad våra medlemmar tycker, eftersom vi inte vet om de som fyllt i den varit medlemmar eller ej. Antalet svar är begränsat. Ungefär 4000 anställda berörs av årsarbetstid. Det innebär att vi har svar från knappt 7 % av de anställda. För att ett material ska anses statistiskt representativt bör minst 10 % av målgruppen svara. Resultatet av enkäten är alltså svårbedömt, dels på grund av det begränsade och dåligt spridda underlaget och dels beroende på den begränsade mängden svar. För att kunna säkerställa ett bättre material är vår rekommendation att eventuella framtida undersökningar genomförs i samarbete med företaget, då vi också får helt andra möjligheter att säkerställa en högre svarsfrekvens. Det vi däremot kan säga om undersökningen är att enkäten försett oss med mycket viktiga indikationer på vad vi bör arbeta vidare. Det är detta som vi sammanställt nedan. Redogörelse Några skriver att de uppskattar högre kontrakt, de kan nu få banklån som de inte kunde få innan. De får även högre sjukersättning och högre ersättning vid vård av barn. Vi kan dock se att den fullständiga bilden av årsarbetstidens syfte och förutsättningar inte har uppfattats fullt ut av de flesta anställda. Många anser sig trots detta ha fått tillräcklig information.. Vanliga uppfattningar är: 1. De flesta säger sig inte ha fått höjt kontrakt. Vår uppfattning är att de anställda generellt sett har fått sina kontrakt höjda, men att den enskilda höjningen på sina håll inte varit tillräckligt stor för att upplevas som en positiv anledning till årsarbetstid. 2. Många säger sig ha fått minskad lön med tusentals kronor. Det totala antalet utbetalda timmar har inte minskat sedan vi gick in i årsarbetstid. Däremot har det på sina håll skett en omfördelning som innebär Redovisning Årsarbetstidsenkäten v 2.0.docx Sid 2/5

3 att alla inte har fått lika mycket, eller lika lite, som innan årsarbetstid. Vårt uppdrag, i enlighet med medlemmarnas önskemål, var att få kontrakt som stämmer överens med den arbetade tiden. Vi ser att merparten av den arbetade tiden i företaget nu finns utlagt på kontrakt och att vi därmed har uppnått det som våra medlemmar önskade. 3. Att man alltid måste ha jour nämns också ofta. Vår uppfattning är att detta inte är överensstämmande med avtalet. Precis som innan årsarbetstid måste man vara beredd att ställa upp för att hjälpa till vid vakanser. Det betyder inte att arbetsgivaren kan ställa krav på att man alltid ska vara tillgänglig. I kontraktet ingår timmar för korttidsfrånvaro motsvarande butikens genomsnittliga korttidsfrånvaro. Eftersom de finns på kontrakt, men utgör icke planerbar tid krävs ett visst mått av flexibilitet och möjlighet att ställa upp och jobba med kort varsel. Vi märker dock att det finns stora brister på sina håll i hur skrivningen i avtalet tolkas lokalt och vi behöver agera för att komma till rätta med problemet. Vi vet också att det finns en alltför stor underplanering vad gäller schema på sina håll vilket naturligtvis leder till att behovet av att hoppa in med kort varsel blir större än det behöver vara. 4. Att man inte får betalt för det man jobbar är en vanlig åsikt. Svängningarna i timsaldot gör att du ibland är skyldig företaget pengar/timmar och ibland är företaget skyldig dig pengar/timmar. Om kontrakten på butiken är i balans med behovet ska timsaldot kunna balanseras inom den givna ramen under året. Om man ständigt ligger på plussidan och ofta hamnar i en situation där det betalas ut mertid, men likväl inte får ett högre kontrakt, så har vi full förståelse för känslan av att man inte får betalt för det man jobbar. Vår uppfattning är dock att dessa medlemmar (som ligger och konstant pendlar på plussidan i saldo) inte är så många att det skulle ge ett så pass tydligt utslag som enkäten visar. Frågan är därför om den upplevda känsla kan bero på något annat och vad detta i så fall är? Analysen visar tecken på att en del butikschefer inte förstått årsarbetstid och hittar på egna lösningar som naturligtvis kan uppfattas som orättvisa. En del av problemet kan alltså vara att årsarbetstid fortfarande används på ett lite felaktigt sätt. 5. Att vissa får nya kontrakt varje månad för att lösa nästa månads personalbehov har tyvärr blivit ett vanligt problem. Det är ett ofog som vi måste få bort. Vi är överens med företaget att butikerna inte ska planeras på detta sätt och arbetar tillsammans för att komma till rätta med problemet. 6. Vissa upplever att de får mindre övertid än innan. Det är helt korrekt. Övertid är en konsekvens av dålig planering och vi anser att det är positivt för alla parter att övertiden minimeras. Ett minskat övertidsuttag gagnar medlemmarna och arbetsmiljön i det långa loppet. Vårt mål är att så många som möjligt ska ha så höga kontrakt att de kan försörja sig på sitt arbete. Ett högt övertidsuttag står i strid med detta. Redovisning Årsarbetstidsenkäten v 2.0.docx Sid 3/5

4 7. Mertid är förbjuden, har försvunnit eller har blivit begränsad i och med införandet av årsarbetstid. Det tillåtna antalet mertidstimmar är reglerat via arbetstidslagen och styrs inte av Systembolaget och SPF. Under den inledande perioden av årsarbetstid hade vi ett högt mertidsuttag vilket medförde att många sökte, och fick beviljat, dispens för att kunna använda ytterligare mertid. I takt med att vi har blivit bättre på att hantera schemaläggning och kontraktsbilder har också mertidsuttaget minskat, till förmån för höjda kontraktsnivåer. Tillsammans med företaget har vi aktivt arbetat för att mertidsuttaget ska minska, eftersom mertidstimmarna går att planera i större utsträckning än vad som gjordes i början. Det är fortfarande tillåtet med upp till 200 timmars mertid per anställd och år, men en frekvent användning av mertid signalerar dålig planering och felaktig användning av årsarbetstidssystemet. 8. Samverkan har vi aldrig haft! Det är vanlig uppfattning att det inte förekommer någon samverkan på butikerna. Om bilden speglar verkligheten så är det ett stort problem vi ska ta på största allvar. Vi vet också att samverkan sker oftare än vi tror, på grund av att vi inte uttryckligen kallar det för samverkan. Samverkan kan ske på många olika sätt, och är inte alltid ett stormöte på butiken. Det som många däremot missar är att är att vid stora samverkansmöten skall alla ges möjlighet att närvara eller yttra sig i förutbestämda frågor. Dessutom missas det ofta att dokumentera samverkansmötena genom minnesanteckningar. Detta gör att det är väldigt svårt för oss att följa upp samverkan och att vi har en dålig uppfattning om hur samverkan egentligen hanteras i verksamheten. 9. Jag har ingen möjlighet att påverka mitt arbete skriver många i enkäten. En av grundstenarna i årsarbetstidsmodellen var att medarbetarens inflytande över sitt arbete och sin arbetstid skulle öka. Tråkigt nog kan vi se att inflytandet inte har ökat i den omfattning som vi önskade när avtalet skrevs. Om samverkan inte fungerar, så medför det att inflytandet minskar. Vi vet också att användandandet av Heroma Självservice är begränsat, vilket är en bidragande orsak till att påverkansmöjligheten upplevs som liten. Vi tror fortfarande att det finns goda möjligheter att påverka arbetet genom att årsarbetstid är uppbyggt som det är. Frågan är hur vi ska gå tillväga för att ta tillvara på de möjligheterna. Här finns en del för oss att se över och fundera kring. Åtgärder Vad finns det då för något som vi kan göra? Ja, det är så klart en komplex fråga och en del problem går inte att lösa i en handvändning. Vi har trots det försökt oss på att identifiera några saker som vi tror kan bidra till en bättre upplevelse av årsarbetstid. 1. Vi måste förmedla mer information hur Årsarbetstiden fungerar och ska fungera så att alla förstår. Vi vet att det har gjorts mycket stora insatser att nå alla våra butikschefer med rätt information, men att all information kanske inte Redovisning Årsarbetstidsenkäten v 2.0.docx Sid 4/5

5 nått fram till nästa led, dvs försäljarna. Vi tror att det finns mer att göra när det gäller informationsdelen. 2. Vi tror också att en nyckel är att butikscheferna måste bli bättre på att planera långsiktigt, inte bara den närmaste månaden eller i värsta fall den närmaste veckan. Det nya planeringsverktyget Too Easy är ett steg i den riktningen. En bra långsiktig planering hjälper till att komma åt en hel del problem som exempelvis tillfälliga kontraktsuppskrivningar, begränsat inflytande och mertidsanvändning. 3. Samverkan ska fungera som samverkan är tänkt att fungera. För att hela årsarbetstiden ska fungera som vi tänkt MÅSTE samverkan fungera. Utan detta faller inflytandet mellan stolarna. Det är ett gemensamt ansvar att samverkan ska fungera. Vi måste alla hjälpas åt att hålla koll på när samverkan ska ske och i vilken form. Vi kan inte vänta oss att butikscheferna ska hålla koll på allt. Det är vi tillsammans som driver butikerna och arbetet framåt. Det innebär att vi måste hjälpas åt att se till att allt sker som det ska. 4. Vi måste också ge årsarbetstiden tid att bli allmänt accepterat. Vi har trots allt inte haft det så länge. Vi glömmer dessutom väldigt fort. Förr fick vi massor med motioner att vi hade dåliga kontrakt och mycket visstid. Nu när det är åtgärdat vill många ha tillbaka det gamla. Oplanerad övertid var ett gissel, nu vill många ha tillbaka övertiden. Innan kunde butikschefen i stort sett göra som de ville, men nu måste de hantera saker genom samverkan. Tyvärr är många av oss dåliga på att hävda vår rätt och hjälpas åt att göra rätt. Med andra ord kan det bli mycket bättre. Hjälp oss tänka! Vi välkomnar alla inspel och förslag gällande hur vi ska gå tillväga för att komma tillrätta med de problem som lyfts. Kanske finns det någon bland våra medlemmar som sitter på nyckeln till lösningen, eller delar av den! Det är alltid mycket lättare att identifiera problemen, än att komma på vad vi behöver göra för att rätta till dem. Vi behöver hjälpas åt att gnugga geniknölarna och komma med förslag till åtgärder. Kontakta oss med dina förslag! Anna Holgersson Maria Nilsson Redovisning Årsarbetstidsenkäten v 2.0.docx Sid 5/5

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer