Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda"

Transkript

1 Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda Dokumentansvarig Personaldirektör Bengt Westin Beslutad/Antaget Ks 2009:158 KF Reviderad Version Antagen Giltighetstid

2 Övertalighet av personal Detta dokument är ett uttryck för kommunens ambitioner att förena ekonomisk verklighet med god personalpolitik. Kommunen har under flera år haft en handlingsplan vid övertalighet av personal. Denna handlingsplan ersätter den plan som antogs av kommunfullmäktige 26 januari 2004 och gäller tills att annat beslut tas. Övertalighet av personal är aldrig konstant utan kommer att växla under de kommande åren. Det ekonomiska läget idag leder till nedskärningar som också får till följd att antalet anställda minskas i vissa sektorer. Även om det på lång sikt bedöms bli brist på arbetskraft kan det inom olika sektorer ändå uppstå övertalighet på grund av strukturella förändringar. Kommunens ambition är att i möjligaste mån undvika uppsägningar av tillsvidareanställda medarbetare och därför måste ett antal åtgärder vidtas. Varje framställan utifrån någon av åtgärderna prövas individuellt och är inte någon fastställd rättighet för den anställde. Utgångspunkter Ansvar för samordning av frågor om övertalighet ligger på kommunledningskontoret. Arbetet med övertalighetsfrågorna ska ske i fortsatt samarbete med de fackliga organisationerna Extern rekrytering sker efter det att frågan om intern rekrytering prövats. Kommunen ska verka för att ett samarbete sker med de kommunala bolagen för att öka möjligheterna till att bereda övertalig personal fortsatt anställning. Syfte Att utifrån tillgängliga resurser Trygga anställningen för de tillsvidareanställda inom kommunen Trygga kommunens framtida rekryteringsbehov Bevara och utveckla den kompetens som finns hos de anställda 2

3 Åtgärdsprogram För att uppnå syftena att så långt möjligt ge trygghet ska vi arbeta med att Försöka öka den interna personalrörligheten för att skapa omplaceringsmöjligheter Generös inställning till tjänstledigheter Samordning av rekrytering och omplacering Utveckla kompetensen hos den personal som blir övertalig så att den kan ges fortsatt anställning eller stimuleras till jobb hos annan arbetsgivare Erbjuda avgångspremier till medarbetare som på detta sätt kan hjälpa till att erbjuda andra medarbetare fortsatt anställning. Stimulera anställda att ta ut semester för att minska semesterlöneskulden Ökat uttag av semester Det är viktigt att kostnaden för outtagna semesterdagar (semesterlöneskuld) minskar. För att minska semesterlöneskulden krävs att vikarier inte tas in. Därför är det nödvändigt att respektive chef för samtal med sina medarbetare om detta Även anställda som inte i avtal omfattas av semester del av dag ska ha möjlighet att ta ut sådan ledighet Den som har många innestående semesterdagar kan under en period gå ned i sysselsättningsgrad med bibehållen lön Under juni - augusti ska alltid minst fyra veckors semester läggas ut, även för de som är sjukskrivna Personalrörlighet, rekrytering, omplacering Ökad personalrörlighet skapar större möjlighet till att lösa omplaceringar. En generös inställning till tjänstledigheter kan vara ett sätt att öka rörligheten. Ledigheten bör beviljas oavsett anledning, om det inte medför avsevärd olägenhet för kommunens verksamhet. Tjänstledighet kan beviljas både del- och heltid. Kommunledningskontoret svarar för samordning av kommunens omställningsarbete. Regler för återbesättningsprövning beslutades av Kommunfullmäktige 30 mars

4 Varje förvaltning gör en genomgång av pensionsavgångarna under och gör en noggrann återbesättningsprövning för att kunna minska personalstyrkan genom att inte återbesätta tjänsterna, alternativt att tillsätta tjänsterna med övertalig personal. I princip råder det ett mjukt anställningsstopp. Den obligatoriska återbesättningsprövningen görs av förvaltningschef eller av person som denne utsett. För redan påbörjade rekryteringar gäller samma sak. Tillsättande av nyinrättade tjänster beslutas av personaldirektören. Kompetenshöjning Olika kompetenshöjande insatser kan göras för att underlätta omställningen av verksamheterna. För personal, där övertalighet är aktuell, kan kommunen erbjuda ekonomiskt stöd, om utbildningsinsatser leder till att övertalig personal därmed får fortsatt anställning i ett yrke där det finns ett rekryteringsbehov. Utbildningens längd begränsas till maximalt ett år. Varje ärende måste prövas enskilt utifrån inriktningen på utbildningen och kostnaderna i samband med det. Kostnaden för denna åtgärd delas (50/50) mellan berörd förvaltning och kommunledningskontoret Ett bra exempel på en sådan utbildning är Lärarlyftet där staten går in med 56 % av lönekostnaden och medarbetaren får utveckla sin kompetens med en ersättning på 80% av tidigare lön. Kompetenshöjning kan också ske med studier på fritid. Genom fritidsstudiebidrag ska anställda stimuleras till att vidga sin anställningsbarhet Avgångspremie Anställd, som slutar på egen begäran, kan efter särskild prövning få en avgångspremie. Detta under förutsättning att det bidrar till att lösa anställningen för övertalig personal eller indragning av en tjänst. Avgångspremie utgår inte till den som får någon form av sjukersättning. Avgångspremien är kr vid heltidsanställning och nedräknas i förhållande till sysselsättningsgrad. Summan gäller för personal upp till 62 år. Medarbetare i åldern kan beviljas en avgångspremie motsvarande halva lönen för återstående anställningstid fram till den månad man fyller 65år. Avsättning för tjänste- 4

5 pension ska göras fram till 65 år. Premien och tjänstepensionsavsättning beräknas på den lön som gäller när uppgörelsen görs. Kostnaden för denna åtgärd delas (50/50) mellan berörd förvaltning och kommunledningskontoret Starta eget Medarbetare som riskerar egen uppsägning eller medverkar till att lösa övertalighetssituation och som har en affärsidé kan erhålla avgångspremie eller stöd i form av fri disponering av uppsägningstiden (max 6 månader). Via kommunens Tillväxtavdelning/Nyföretagarcentrum kan man få hjälp och rådgivning inför detta. Partiell tjänstenedsättning (80/90/100) för äldre anställda Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att medarbetare från den månad de fyller 62 år och fram till 65 års ålder kan erhålla minskning av sin arbetstid till 80 % av heltid med ersättning enligt den s.k principen. Under tiden tillkommer kravet att den 20-procentiga nedsättningen i arbetstid inte får återbesättas, för att ansökan ska kunna beviljas av personaldirektören. Partiell tjänstledighet (alla anställda oavsett sysselsättningsgrad) Under tiden kan anställd beviljas partiell tjänstledighet upp till 20 % av sin anställning och samtidigt under den tidsbegränsade ledigheten erhålla tjänstepensionsavsättning utifrån den sysselsättningsgrad man hade vid beviljandet av tjänstledigheten. Detta kan beviljas under förutsättning att tjänstledigheten inte återbesätts. Fördelning av ansvar och kostnader Huvudprincipen är att varje förvaltning ansvarar för alla kostnader avseende sin egen personal. I detta ingår även kostnader för personalavveckling. Utgångspunkten är att varje förvaltning i sin personalplanering tar med kostnader för uppsägningstid o dyl. För att beslutade kostnadsbesparingar inte ska skjutas på framtiden är det angeläget att handläggningen av övertalighetsärenden sker snabbt och systematiskt. 5

6 För att stimulera detta föreslås att under delas kostnaderna mellan berörd förvaltning och kommunledningskontoret, då åtgärden innebär att vi inte behöver säga upp tillsvidareanställda medarbetare. För varje medarbetare, som går in i någon form av åtgärd, ska det finnas en plan. I planen som gemensamt upprättas mellan den anställde och kommunen ska varje parts åtagande vara reglerad. Den förvaltning där personen är anställd ansvarar för utredning och planen. När planen är upprättad skickas den till kommunledningskontoret i de fall beslutet för åtgärden faller under kommunstyrelsen. Ärendegrupp Bedömning/Beslut Ansvar för kostnader Tjänstledighet Bevilja tjänstledighet Respektive förvaltning Personalutbildning Kompetenshöjning Respektive förvaltning Respektive förvaltning Fritidsstudiebidrag samt olika former av kurskostnader Respektive förvaltning Respektive förvaltning Lönekostnad under utbildning Personaldirektör, KLK Respektive förvaltning/ kommunledningskontoret Avgångspremie Bevilja avgångspremie Personaldirektör, KLK Respektive förvaltning/ kommunledningskontoret

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 1 av 21 Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret Telefon: 0611 34 80 00 Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 2 av

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011

PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015. Kommunstyrelsen 258/2011 PERSONALSTRATEGIER FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2011-2015 Kommunstyrelsen 258/2011 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Avtal om delpension kommentarer

Avtal om delpension kommentarer Avtal om delpension kommentarer Innehåll Förord 3 Delpensionsavtalets innehåll 5 Delpension enligt lag och avtal före 1 januari 2003 5 Avtal om delpension fr.o.m. 1 januari 2003 5 Delpensionsavtalet 5

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2012-02-23 Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2 Inledning Denna kommentar är framtagen i syfte att klargöra den tillämpning av Trygghetsavtalet

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad Svenska Kyrkans Trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser Avtal 2014-06-25 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer