HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL"

Transkript

1 HELTIDSPLAN Lidköpings Kommun Kommunal + SKL

2 Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. SKL och Kommunal är överens om tre mål som ska vara införda 2021: 1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

3 Arbetsgivaren ska planera för heltid samt framtagande av plan under Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att hela organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation.

4 Planen innehåller 1. Nulägesanalys 2. Rekryteringsbehov 3. Beslut och avtal 4. Vart står vi nu, 2017? 5. Heltidsplan för Lidköpings kommun under perioden Mål och uppfyllelse under planperioden

5 1. Nulägesanalys Hela kommunen Vård & Omsorg Tillsvidareanställda Visstidsanställda månadsavlönade Visstidsanställda timavlönade Siffrorna uttagna i Hypergene för oktober 2017 alla exklusive förtroendevalda

6 1. Nulägesanalys, fortsättning Hela kommunen Antal Andel Heltidsanställda % Deltidsanställda procent % Deltidsanställda 1 74 procent % Vård & Omsorg Antal Andel Heltidsanställda % Deltidsanställda procent 105 7,5 % Deltidsanställda 1 74 procent 34 2,5 % Siffrorna uttagna i Hypergene för oktober 2017 Alla/Tillsvidareanställda Av de 4010 tillsvidareanställda i Lidköping kommun var i oktober % anställda på heltid. Utifrån 2016 års novemberstatistik där 82% av de anställda hade heltidsanställning hamnade Lidköping på plats 78 i rankningen över andelen heltidsanställda i landets kommuner (se hela rankningslistan här). De månadsavlönade i Lidköping kommun utför 87 % (period nov 16 till okt 17) av den planerade arbetade tiden. 6 % av arbetstiden utförs av timavlönade. Genomsnittet för alla kommuner 2016 var att 8 % av den arbetade tiden utfördes av timavlönade.

7 1. Nulägesanalys, fortsättning Hela kommunen Antal Andel Heltidsarbetande ,5 % Deltidsarbetande procent % Deltidsarbetande 1 74 procent 303 7,5 % Vård & Omsorg Antal Andel Heltidsarbetande % Deltidsarbetande procent % Deltidsarbetande 1 74 procent 93 7 % De kursiva siffrorna är för 2017 preliminära p.g.a. ofullständig rapport i Hypergene Enligt novemberstatistiken 2016 var det i Lidköpings kommun 67,0 % som faktiskt arbetade heltid. Det placerar Lidköping kommun på plats 78 i rankningen över andel heltidsarbetande i landets kommuner (se hela rankningslistan här). Enligt novemberstatistiken 2016 var det i Vård & Omsorg 55,6 % som faktiskt arbetade heltid. Det placerar Lidköping kommun på plats 48 i rankningen över andelen heltidsarbetande inom Vård & Omsorg i landets kommuner (se hela rankningslistan här).

8 1. Nulägesanalys, fortsättning I tabellen nedan finns andelen heltidsarbetande inom olika verksamhetsområden i kommunen där Kommunal har medlemmar. I tabellen redovisas dels statistik framtaget från Kolada, novemberstatistiken 2016 dels statistik från Hypergene oktober 2017 Verksamhetsområde Andel heltidsarbetande 2016 Andel heltidsarbetande 2017 Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation 55,6 % 61,3 % Gymnasium och Komvux 73,4 % 82,7 % Grundskola & förskoleklass 69,3 % B&S 74,5 % Förskola och barnomsorg 57,3 % B&S 74,5 % Individ och familjeomsorg 78,9 % S&A 91,3 % Kultur och fritid 78,9 % 89,4 % Intern Service 79,7 % De kursiva siffrorna är för 2017 preliminära p.g.a. ofullständig rapport i Hypergene

9 2. Rekryteringsbehov kortfattad prognos De senaste åren har personalomsättningen i Lidköpings Kommun varit strax under 10%. Upplevelsen är att personalomsättningen har ökat under de senaste 3 åren. Prognosen de kommande åren pekar på en fortsatt hög omsättning.

10 3. Beslut och avtal Hösten 2012 skrev kommunstyrelsen ett direktiv med syftet att från 2016 ge alla medarbetare i Lidköpings Kommun rätt till heltid. Direktivet innehöll följande delar: Deltid ska vara en möjlighet för dem som önskar Alla tjänster ska utannonseras på heltid Delade turer får inte vara ett krav Förändringen ska genomföras inom budgetram Beslutet gällde alla förvaltningar och samtliga avtalsområden.

11 4. Vart står vi nu, 2017? Barn & Skola har sedan heltidsprojektets start arbetat med den framtagna riktlinjen om rätt till heltid. Bedömningen är att majoriteten av de som vill och kan idag arbetar heltid. Gruppen pedagogiska resurser är den grupp som är svår att kunna tillgodose fullt ut. Dialog sker mellan medarbetare chef för att hitta möjliga lösningar för dessa. Under 2017 har ett utvecklingsarbete för bemanning och rekrytering startats upp. I arbetsgruppen ingår verksamhetschef, personalkonsulter och representanter från de fackliga organisationerna. Syftet med arbetet är att nå högre kvalité och öka arbetsgivarens attraktivitet genom att utveckla styrning ledning på alla nivåer, pedagogers uppdrag och pedagogers ledarskap. Gruppen arbetar just nu med att identifiera vad kärnuppdraget är i de olika yrkesbefattningar. Det arbetet kommer att bidra till en förändrad arbetsbelastning.

12 4. Vart står vi nu, 2017? De flesta av Kultur & Fritids medarbetare har en heltidsanställning i grunden, några är fortfarande anställda på deltid och ca 10 medarbetare arbetar deltid. Det förekommer inga delade turer längre. Förvaltningen har i dagsläget utrymme att hantera bemanningen om de personer som arbetar deltid vill arbeta heltid framöver. Frågan om att gå upp i tjänst ställs varje höst. Tanken är att komplettera med frågan, vad skulle behöva förändras för dig för att du skulle kunna arbeta heltid framöver? Frågan om heltid får framöver bli en naturlig fråga att hantera på APT och i Samverkan. Intern Service arbetar med att de medarbetare som vill ha en heltidsanställning i grunden har fått det och övriga har fortsatt en deltidsanställning samt att några ytterligare med en heltidsanställning i grunden har valt att arbeta deltid. Frågan om önskad sysselsättningsgrad ställs varje höst.

13 4. Vart står vi nu, 2017? Utbildningsförvaltningen De allra flesta inom utbildningsförvaltningen har en heltidsanställning i grunden. Knappt 40 medarbetare har en deltidsanställning i grunden och hälften av dessa är lärare inom praktiska/estetiska ämnen och har även en annan sysselsättning utanför kommunen. Övriga deltidsanställda arbetar främst som elevassistenter inom Gymnasiesärskolan. Enkätundersökningar har genomförts vid ett par tillfällen och där framgår att de flesta med deltidsanställning inte är intresserade av att arbeta heltid. Önskemål kring önskad sysselsättningsgrad och tjänstledigheter diskuteras årligen på medarbetarsamtalen och lämnas in sista februari inför tjänsteplanering av kommande läsår. Under 2016 höjdes alla tillsvidareanställda elevassistenter på Gymnasiesärskolan från 80 % till 86 % som ett steg för att närma sig heltid. Flera försök kring samarbete över förvaltningsgränserna för att möjliggöra heltid har skett men ingen lösning ännu. Det behövs skapas andra arbetsuppgifter till berörda medarbetare om heltidsfrågan ska lösas helt. Information och utbildning sker genom APT, samverkan på enhetsnivå och förvaltningsnivå, ledningsgrupp m.m.

14 4. Vart står vi nu, 2017? Vård & Omsorg avslutade införandeprojektet för heltid i mars 2017 och nu har i princip alla medarbetare som önskar det en heltidsanställning i grunden. Inga delade turer förekommer i verksamheten. För Kommunals avtalsområde finns ett arbetstidsavtal som bl.a. reglerar hur övertalig tid i verksamheten hanteras. Medarbetarna inom Kommunals avtalsområde kan 2 gånger per år välja vilken sysselsättningsgrad som de vill arbeta så de som önskar kan gå ner i arbetstid. Vård & Omsorg fortsätter framöver att jobba med bemannings- och heltidsfrågan som en ordinarie fråga som hanteras på APT och samverkan på såväl enhets- och central nivå. Förvaltningen behöver jobba vidare med hållbart arbetsliv/hållbara scheman, kompetensförsörjning och bemanningsfrågan, ökad arbetsglädje och delaktighet bland alla medarbetare. Inom Samhällsbyggnad, Teknisk Service, Social & Arbetsmarknad, Räddningstjänst och Kommunstyrelsen är det heltidsarbete som gäller. Dessa förvaltningar har inga som ofrivilligt arbetar deltid.

15 5. Heltidsplan för Lidköpings kommun under perioden är Heltidsplanen framförallt en kartläggning av nuläget inom heltidsfrågan inom de olika förvaltningarna. Under 2018 behöver förvaltningarna presentera hur de ska arbeta vidare mot nästa steg i heltid som norm (inom kommunals avtalsområde). Respektive förvaltning ansvarar för att jobba mot målet Heltid som norm för sina medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Heltid är en ordinarie fråga som hanteras i det löpande arbetet inom t.ex. SAM, samverkan etc. Respektive förvaltning ska kartlägga de ofrivilliga deltiderna och upprätta plan för hur man ska arbeta vidare med dessa samt se över om det finns utbildningsbehov inom bemanningsområdet för att jobba vidare med frågan. Heltidsplanen ska uppdateras 1 gång per år och samverkas i KSAM i slutet av respektive år. Planen hanteras dels på respektive förvaltning i det ordinarie verksamhets- och samverkansarbetet men även på kommunövergripande nivå och på KSAM. Förvaltningarna behöver framöver gemensamt fundera på om de behöver arbeta mer med kombinationstjänster och ökat samarbete över förvaltningsgränserna för att möjliggöra heltid till alla medarbetare.

16 6. Mål och uppfyllelse under planperioden KF Indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden 63 % 85 % 85 % 85 % Hela kommunen oktober 2017 Antal Andel Heltidsanställda %

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

HELTIDSPLAN. Emmaboda

HELTIDSPLAN. Emmaboda HELTIDSPLAN Emmaboda Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas

Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2017/586/02 Sida 2018-03-27 1 (2) Kommunstyrelsen Heltid som norm - Heltidsresan - handlingsplan KS2017/586/02 Förslag till beslut Förslag till handlingsplan antas Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för heltid som norm

Handlingsplan för heltid som norm Handlingsplan för heltid som norm Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Fler ska arbeta heltid i framtiden...

Läs mer

Handlingsplan 2017-2021 heltid som norm Innehållsförteckning Inledande information... 3 Nuläge... 4 Rekryteringsbehov... 7 Organisation, delaktighet och beslut... 8 Mål... 9 Handlingsplan... 10 Kortsiktig

Läs mer

Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren

Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren HANDLINGSPLAN 2017-12-18 Dokument nr: MK 2017/xxx 1(8) Kommunledningskontoret Personalenheten Handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka åren 2018-2021 Varför handlingsplan om

Läs mer

Handlingsplan. Heltid som norm i Mullsjö kommun 1(5) Gäller: Namn på dokumentet: Heltid som norm. Senast ändrad: Version: 1.

Handlingsplan. Heltid som norm i Mullsjö kommun 1(5) Gäller: Namn på dokumentet: Heltid som norm. Senast ändrad: Version: 1. 1(5) Namn på dokumentet: Heltid som norm Version: 1.0 Dokumenttyp: Handlingsplan Gäller: 2018-2021 Revideras: Årligen Dokumentansvarig: Personalchef Senast ändrad: 2018-01-10 Beslutad av: Hillevi Lindström

Läs mer

Handlingsplan för Heltid som norm i Ängelholms kommun

Handlingsplan för Heltid som norm i Ängelholms kommun Handlingsplan för Heltid som norm i Ängelholms kommun 2018-2021 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för Heltid som norm Handlingsplan 2018-03-26 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig

Läs mer

Handlingsplan Heltid som norm

Handlingsplan Heltid som norm Antaget: 2018-11-13, 175 Kommunstyrelsen Gäller från: 2018-12-01 Ansvarig: Personalchefen Revideras: Vid behov Handlingsplan Heltid som norm 2018-2021 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 1.1 Centralt

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, sekreterare

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-14:55 Beslutande Joanna Stridh (C), ordf. Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds Kommun för

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds Kommun för Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds Kommun för 2017-2021 Antagen av Kommunstyrelsen 2017-12-13 150 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetssätt... 3 Handlingsplanen... 3 1. Nuläge... 3 1:1 Antal

Läs mer

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov.

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. 1 2 Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. Fram till 2027 ökar antalet yngre och äldre markant mycket mer

Läs mer

Heltidsresan. Handlingsplan för att införa heltid som norm i Nybro kommun

Heltidsresan. Handlingsplan för att införa heltid som norm i Nybro kommun Heltidsresan Handlingsplan för att införa heltid som norm i Nybro kommun Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Innehållsförteckning Projektbeskrivning...

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(5) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 31 augusti 2017 kl 18:30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid

Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid STK -2017-318 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Stadskontoret Innehåll Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som

Läs mer

Sollefteå kommuns heltidsplan

Sollefteå kommuns heltidsplan Sollefteå kommuns heltidsplan Fastställd i kommunstyrelsen 2018-03-13 34 Innehållsförteckning 1. Varför heltid... 2 2. Nuläget och bakgrund.......2 3. Rekryteringsbehov.3 4. Rapport från huvudenheterna.

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov.

Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. 1 Vi börjar i det som kanske är det allra viktigast för oss arbetsgivare nämligen kompetensförsörjningen och välfärdens rekryteringsbehov. Fram till 2027 ökar antalet yngre och äldre markant mycket mer

Läs mer

32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet ONSDAG ERIK GUSTAF GEIJER

32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet ONSDAG ERIK GUSTAF GEIJER 32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet ONSDAG 13.45-14.45 ERIK GUSTAF GEIJER 32. Vägen till heltid som norm metoder och lösningar för att minska deltidsarbetet

Läs mer

3 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704)

3 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - Låt fler jobba mer (KSKF/2017:704) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-02-02 Sida 1(2) 3 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

43 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704)

43 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - Låt fler jobba mer (KSKF/2017:704) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 43 Heltidsarbete som norm inom Eskilstuna kommun - "Låt fler jobba mer" (KSKF/2017:704) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Heltidsarbete

Läs mer

Rätt till heltid. Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar

Rätt till heltid. Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar Rätt till heltid Vad kan ni göra i kommun, region och landsting? Vänsterpartiet i SKL tipsar 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Fakta... 4 Var finns flest deltider?... 4 Delade turer... 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Handlingsplan för införande av rätt till heltidsanställning

Handlingsplan för införande av rätt till heltidsanställning Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltning Maria von Ekensteen 2017-09-12 Dnr KS 2017-254 Kommunstyrelsen Handlingsplan för införande av rätt till heltidsanställning Förslag till beslut 1. Godkännande

Läs mer

Heltidsarbete som norm

Heltidsarbete som norm Heltidsarbete som norm 1 Varför heltidsarbete? Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en viktig delstrategi för att möta välfärdens om fattande rekryteringsbehov. Om fler arbetar heltid

Läs mer

Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde. Partsgemensam statistisk uppföljning utifrån HÖK 16 Prolongerad

Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde. Partsgemensam statistisk uppföljning utifrån HÖK 16 Prolongerad Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde Partsgemensam statistisk uppföljning utifrån HÖK 16 Prolongerad 2 Innehåll Parternas syn på tidsbegränsade anställningar... 3 Uppdraget... 3 Statistiskt

Läs mer

1. Bakgrund och politiskt uppdrag Syfte Mål Avgränsningar...4

1. Bakgrund och politiskt uppdrag Syfte Mål Avgränsningar...4 2016-11-29 Projektdirektiv Projektnamn Rätt till heltid Planerat startdatum Mars 2017 Planerat slutdatum Februari 2020 Beställare Projektledare Kommunchefen Ska rekryteras Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan verka för att öka andelen heltidsanställningar

Handlingsplan verka för att öka andelen heltidsanställningar 1 (8) Datum 2017-01-24 Diarienummer KS 2017-21 Handläggare Eveline Karlsson Direkttelefon 0380-51 88 69 E-postadress Eveline.karlsson@nassjo.se Kommunstyrelsen Handlingsplan verka för att öka andelen heltidsanställningar

Läs mer

Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige

Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 5 februari 2018 kl. 18.30 Lokal: Tingssalen Justerare: Tid för justering: Måndagen den 12 februari 2018 kl 16.00 Nr Ärendemening Beslut

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2018-03-26 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Sammanfattning Antal anställda i kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka. Även svårrekryterade yrken som lärare, socialsekreterare

Läs mer

Heltidsplan för Kalix kommun

Heltidsplan för Kalix kommun Heltidsplan för Kalix kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Heltidsplan för Kalix kommun 2018-02-05, 17 Kommunfullmäktige Innehåll 1. Nulägesanalys... 3 2. Rekryteringsbehov...

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS (9)

Bilaga till Dnr: KS (9) Bilaga till Dnr: KS.2013.0350 1 (9) 2015-10-26 Kommunledningskontoret Anna Nordén och Cecilia Skorup Handlingsplan heltid 2016 Varför heltid? Möjligheten att kunna erbjuda heltid till sina medarbetare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (12) Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2017-10-30 1(12) Ärenden KSAG 47/17 KS2017.0153 PAN 16 - Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetarförbundet 3 KSAG 48/17 KS2017.0153 Överenskommelse om ändringar i BEA

Läs mer

PERSONAL- STRATEGISKT PROGRAM

PERSONAL- STRATEGISKT PROGRAM PERSONAL- STRATEGISKT PROGRAM 2017 2019 Dokumenttyp Fastställd Program Av kommunfullmäktige 2017-04-10, 18 Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2017 2018 Dokumentansvarig Personalchef

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2017-09-20, kl 09.00 14.30 Beslutande Patrik Persson (C) ordförande Christer Bergfors (M) Britt-Inger Ärlebrandt (KD)

Läs mer

Medel för genomförande av pilotverksamhet inom ramen för heltidsprojekt

Medel för genomförande av pilotverksamhet inom ramen för heltidsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 2019-03-01 KLK 2017/967 Handläggare HR-strateg Maria Hallgren Kommunledningsförvaltningen Maria.Hallgren@hassleholm.se Medel för genomförande av pilotverksamhet

Läs mer

Kl. 10:00 torsdagen den 7 mars 2019, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 10:00 torsdagen den 7 mars 2019, Kommunhuset, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 10:00 torsdagen den 7 mars 2019, Kommunhuset, Bålsta Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande Leif Zetterberg (C), tjänstgör

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år 2019-2021 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 1.1.Kompetensförsörjningsstrategi...3 2.Analys av nuläge...3 2.1.Avgränsning...4 3.Roll och ansvarsfördelning...4

Läs mer

Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, godkännande av handlingsplan

Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, godkännande av handlingsplan Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Sonja Erlandsson 2019-01-16 Dnr KS 2017-254 Kommunstyrelsen Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, godkännande av handlingsplan Förslag

Läs mer

Bilaga KS2017/88/l l,.(... SALA KOMMUN

Bilaga KS2017/88/l l,.(... SALA KOMMUN g sala Bilaga KS2017/88/l l,.(... l SALA KOMMUN Ink. 2017-04- 1 O ' "~~~la~~~~~~ 1 {5) 2017-02-17 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Stefan Jacobsen Kommunstyrelsen Rätt till heltid i Sala kommun Förvaltningens

Läs mer

Nu snackar vi! Heltidsarbete som norm FÖR DIN LÖN, DIN TRYGGHET OCH DIN FRAMTID

Nu snackar vi! Heltidsarbete som norm FÖR DIN LÖN, DIN TRYGGHET OCH DIN FRAMTID Nu snackar vi! Heltidsarbete som norm FÖR DIN LÖN, DIN TRYGGHET OCH DIN FRAMTID Innehåll Vanliga ord 6 Heltidsarbete som norm 8 Håll utkik! I materialet hittar du några symboler. Dessa är framtagna för

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplan Skarpnäcks stadsdelsförvaltning BILAGA 4:5 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2016 Inledning En personal- och kompetensförsörjningsplan ska innehålla förvaltningens kända förändringsbehov för en viss

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

V ästerås stad står inför stora rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov.

V ästerås stad står inför stora rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov. V ästerås stad står inför stora rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov. Vi vill att Västerås ska bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun. För att klara det krävs en lång rad insatser. De åtgärder som

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 143 Dnr KS/2016:237. Personalutskottets arbete - information

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 143 Dnr KS/2016:237. Personalutskottets arbete - information Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 1 (1) Sida 143 Dnr KS/2016:237 Personalutskottets arbete - information Information, personalchef informerar kort om personalutskottets arbete,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ulricehamns kommun - vår heltidsresa. Foto: Pricca studios/nuab.eu

Ulricehamns kommun - vår heltidsresa. Foto: Pricca studios/nuab.eu Ulricehamns kommun - vår heltidsresa Foto: Pricca studios/nuab.eu Ulricehamns kommun 73 % heltidsanställning 2017 89 % heltidsanställning 2018 Foto: Jan Töve Vart ska vi? Heltid ska bli norm på riktigt!

Läs mer

Kommunikationsplan Heltidsprojektet

Kommunikationsplan Heltidsprojektet Kommunikationsplan 31 oktober 2017 Personalavdelningen Enheten för arbetsgivarfrågor Pia Leden/ Kommunikationsplan Heltidsprojektet Bakgrund I slutet av december 2017 ska Haninge kommuns fritidsledare,

Läs mer

BILAGA. till ÅRSREDOVISNING 2017

BILAGA. till ÅRSREDOVISNING 2017 BILAGA till ÅRSREDOVISNING 2017 Personalekonomisk redovisning Till Kommunstyrelsen 2018-03-27 Till Kommunfullmäktige 2018-04-09 Förord Underlagen till den personalekonomiska redovisningen är hämtade ur

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Dnr2017/501- ; Rätt till heltid i Sala kommun

Dnr2017/501- ; Rätt till heltid i Sala kommun F *_ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL H133 LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2 01 7-04- 18 Dnr2017/501- ; Rätt till heltid i Sala kommun INLEDNING Kommunstyrelsen beslutade 201 6-03-3 1, att uppdra till kommunstyrelsens

Läs mer

Motion 2016:21 av Jens Sjöström (S) om åtgärder inom Stockholms läns landsting gör för lite för att få fler att vilja och orka jobba heltid

Motion 2016:21 av Jens Sjöström (S) om åtgärder inom Stockholms läns landsting gör för lite för att få fler att vilja och orka jobba heltid P 11, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-17 LS 2016-0676 Landstingsstyrelsen Motion 2016:21 av Jens Sjöström (S) om åtgärder inom Stockholms läns landsting gör för lite för att

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, sammanträdesrum Älgen, Grästorp, kl 08.00 11.40, ajournering 09.40-09.50 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (M)

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Personalbokslut Utbildningsförvaltningen

Personalbokslut Utbildningsförvaltningen Personalbokslut 2018 Utbildningsförvaltningen SAMMANFATTNING Utbildningsförvaltningens verksamheter fortsätter att växa, men den tidigare höga ökningstakt som har varit med över 300 medarbetare per år

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Tillsvidareanställda per förvaltning

Tillsvidareanställda per förvaltning 1 (13) 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 Ku-fr 21 20 20 20 18 18 18 19 19 18 17 SHB 9 12 13

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. H Johansson, personalkonsult, Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. H Johansson, personalkonsult, Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-06-19, kl 0900-1110 ande Laila Mäki, S Maria Törmä Lindmark, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Kompetensförsörjningsstrategi Ks/2018:306 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kompetensförsörjningsstrategi Fastställt av kommunfullmäktige 2018-08-30 207 1 2 Kompetensförsörjningsstrategi

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling

Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 4 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Här

Läs mer

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-11 LS 2015-1503 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN SID 1 (6) 2009-12-02 Bilaga till VP 2010 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508

Läs mer

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud Heltid till alla Sven Fernlund Skagerud Heltid Det är möjligt att införa heltidsanställningar utan ökade kostnader och till minst lika hög kvalitet Mål Heltid till alla Heltid en rättighet Deltid en möjlighet

Läs mer

Heltid - en del av helheten Slutredovisning

Heltid - en del av helheten Slutredovisning Heltid - en del av helheten Slutredovisning 2017-09-12 Projektets syfte Förbättra förutsättningarna både för nuvarande medarbetare och framtida personal- och kompetensförsörjning genom att: uppfylla de

Läs mer

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T?

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T? TöREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 1 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 f')- 'i T? TÖREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 2 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Töreboda kommun ska vara en arbetsplats

Läs mer

Till dig som leder gruppövningar

Till dig som leder gruppövningar INSTRUKTIONER 1 Till dig som leder gruppövningar Heltidsresan är ett partsgemensamt projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Målet är

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-03-12, kl 0830-1015 Beslutande Laila Mäki, S Carolina Suikki, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef

Läs mer

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning 2018-01-11 Bilaga 5 a till HÖK 16 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning Syfte Syftet med denna bilaga är att stödja arbetet med en väl fungerande arbetstidsförläggning.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-09-18, kl 0800-0845 ande Laila Mäki, S Carolina Suikki, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef Utses

Läs mer

Betänkandet Tid för utveckling - SOU 2018:24

Betänkandet Tid för utveckling - SOU 2018:24 YTTRANDE Vårt ärendenr: 18/02588 Click here to enter a date. Förhandlingssektionen Tina Eriksson Arbetsmarknadsdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Tid för utveckling - SOU 2018:24 Sammanfattning

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Vi arbetar för jämställdhet

Vi arbetar för jämställdhet 2016-01-25 1 (22). Vi arbetar för jämställdhet - kommuns jämställdhetsplan 2016-2018 Utgångspunkter: kommuns utgångspunkter i arbetet för jämställdhet och att värdesätta mångfald: Kommunstyrelsens strategiska

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2018 Dokumenttyp: Plan Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-08-26, 45 DNR: KS-2015/00337 Bakgrund Jämställdhet handlar

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen 2016-09-28-09-27 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor KS.2016.126 Dokumentinformation Mångfaldsplan 2 (9) Bakgrund

Läs mer

Personalstatistik 2014

Personalstatistik 2014 Personalstatistik 2014 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 41

Läs mer

Utredningsuppdrag 17/13 Uppföljning av erbjudande om heltid, delrapport

Utredningsuppdrag 17/13 Uppföljning av erbjudande om heltid, delrapport Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2017-10-31 Diarienummer 170222 Utredningsuppdrag 17/13 Uppföljning av erbjudande om heltid, delrapport Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vilket yrke PAS SA R D I G? Bli en AV OS S. Vi är Söderhamn

Vilket yrke PAS SA R D I G? Bli en AV OS S. Vi är Söderhamn L E VA & J O B B A I S Ö D E R H A M N S KO M M U N Vilket yrke PAS SA R D I G? Bli en AV OS S Vi är Söderhamn VÅRA MEDARBETARE 2016 Jag är viktig varje dag! Jag känner att jag är betydelsefull varje dag,

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Fakta om. anställningsformer och arbetstider i handeln 2018

Fakta om. anställningsformer och arbetstider i handeln 2018 Fakta om anställningsformer och arbetstider i handeln 2018 Cecilia Berggren Utredningsgruppen September 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Anställningsformer... 4 2.1. Tidsbegränsade anställningar... 4

Läs mer

Näringsdepartementet Pressmeddelande 2004-04-21

Näringsdepartementet Pressmeddelande 2004-04-21 Näringsdepartementet Pressmeddelande 2004-04-21 Regeringsbeslut om utredning om rätt till heltid Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26 John Pettersson

Läs mer