Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?"

Transkript

1 Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1

2 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning sid 10 Källförteckning sid 11 Bilagor sid 12 2

3 Bakgrund Bland Kommunals medlemmar i hela landet är det 48 procent som arbetar deltid, av vilka 9 av 10 är kvinnor. Deltiden kan av många olika skäl vara självvald, men 12 procent av Kommunals medlemmar arbetar ofrivillig deltid. Bland de kvinnodominerade yrkessektorerna är deltid norm på samma sätt som heltid är det inom de mansdominerade sektorerna. Den tydliga skillnaden mellan sektorerna ifråga om sysselsättningsgrad på tjänster har egentligen endast en tydlig gemensam nämnare, sysselsättningsgraden i relation till könsfördelningen inom yrkena. Eftersom kvinnodominerade sektorer generellt ges deltid när män ges heltid gör det att frågan om rätten till heltid också är en fråga om jämställdhet. Konsekvenserna av ofrivilligt deltidsarbete är omfattande för den enskilde, arbetsmarknaden, såväl som för samhällsekonomin i stort: För den enskilde får det stora ekonomiska konsekvenser. Som ett räkneexempel får den deltidsanställde med en sysselsättningsgrad på 75 procent med en heltidslön på kr, endast kr före skatt. Lägstalönen för en kommunanställd på heltid är kronor före skatt. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för unga mellan 20 och 29 år är 62 procent. Det ger en verklig lön på 9960 kronor i månaden före skatt. Förutom svårigheten att försörja sig på lönen ger det andra betydande konsekvenser för den deltidsarbetande. Förutom lägre löneinkomst även lägre sjukpenning och lägre pension, faktorer som påverkar individen genom hela livet, - vid sjukdom, föräldraledighet och i slutändan även levnadsstandarden som pensionär. Deltidsarbetande är också förlorare vid varje löneförhöjning eftersom löneförhöjningen som förhandlas fram baseras på heltidsarbete. Det innebär att en löneförhöjning på 500 kronor i själva verket blir 350 kronor för den som arbetar 75 procent. Yrken med hög andel deltidsarbete får låg status på arbetsmarknaden och därmed svårigheter att rekrytera kvalificerad personal. Inom några år finns det en påtaglig risk att det uppstår brist på utbildad arbetskraft inom den kommunala sektorn. Det borde ge många arbetsgivare något att fundera på med tanke på de stora rekryteringsbehov som kommer inom några år på grund av stora pensionsavgångar och de förväntade demografiska förändringarna när allt fler blir äldre. Även för samhället i övrigt ger deltiderna konsekvenser som ringar på vattnet. Med deltid blir de arbetade timmarna färre och därmed skatteintäkterna lägre. Många deltidsarbetande i en bransch kan utgöra hinder för andra branscher då det blir färre som kan arbeta där. Lägre inkomst innebär generellt även lägre konsumtion, vilket klart påverkar övrig arbetsmarknad. En låg inkomst kan ge stora bekymmer för en barnfamilj och kan skapa klyftor, hinder och barriärer för barn som inte själva kan påverka sin situation. Rädda barnens undersökningar under 2000-talet visade att drygt vart fjärde barn med ensamstående förälder levde i ekonomisk fattigdom. I Sverige beräknas idag ca barn vara fattiga. Av dessa finns ungefär 4000 barn i Norrbotten. Under 2008 levde barn i fattigdom det vill säga 11,5 procent av alla barn i Sverige, (källa Rädda barnen, 2010). 3

4 Syfte och avgränsningar Syftet med utredningen av rätten till heltid i Norrbotten är att kartlägga i vilken utsträckning heltid är norm. I de sektorer där man oftast saknar rätt till heltid kan personal och fackliga företrädare många gånger uppleva andra problem som låg bemanning, delade turer, hög andel helgarbete osv. Rapporten syftar dock endast till att kartlägga individens rätt till heltid inom länet. Eftersom utredningen endast omfattar de offentliga arbetsgivarna inom kommun och landsting som ju är politiskt styrda organisationer, är det också en undersökning av hur politikerna ser på och aktivt verkar för jämställdhet och jämlikhet inom den egna arbetsgivarorganisationen. Politikerna kan i de berörda organisationerna fatta beslut för att säkerställa att det inte finns skillnader mellan kvinnor och män när det gäller anställningstrygghet, löner, arbetsmiljö eller sysselsättningsgrad. Rätten till heltid är detsamma som rätten till den egna försörjningen, förutsättningen för den enskilde individen att kunna försörja sig på sin egen lön. Utredningen tar i viss mån även fasta på eventuella politiska ambitioner i de fall att politiskt beslut eller överenskommelse saknas, samt även om upplevelsen av hur tjänstemännen som ju ska stå för verkställandet av de politiska besluten ser på frågan. Där det pågår arbeten/projekt med olika modeller för att kunna skapa eller tillföra heltider i verksamheterna visar man på att man uppmärksammat frågan och att ambitioner finns. Tjänstemännens uppfattning om rätt till heltid är mycket viktig då en negativ uppfattning av ett heltidsinförande sannolikt påverkar politikens beslutsvilja i frågan och därmed försvårar införandet av heltider i verksamheterna. Metod och material Till grund för kartläggningen av rätten till heltid inom kommun och landsting i Norrbotten har Kommunals lokala sektionsföreträdare från respektive kommun/landstinget under våren 2011 besvarat ett antal frågor om heltider inom de egna verksamheterna. Frågor som ställdes var till exempel om politikerna fattat beslut om rätt till heltid, hur tjänstemännen i organisationen ser på heltidsfrågan, hur Kommunal lokalt arbetat med heltider. Sektionerna har också fått frågor om fördelningen av heltid för kvinnor respektive män i verksamheterna inom Kommunals avtalsområden (se bilaga). Tidigare rapporter och nationella enkätundersökningar som genomförts av Kommunal ingår också som ett underlag i rapporten. 4

5 Disposition Närmast följer en redovisning av de svar som inkommit från Kommunals lokala sektioner. Resultatet av sektionernas respektive svar redovisas i bokstavsordning (gäller även landstinget). Yttrande om heltider från Kommunals sektioner lokalt: Arvidsjaur, sektion 8 Arvidsjaurs kommun har from ett politiskt beslut om rätt till heltid för anställda inom kommunens socialförvaltning. Beslutet omfattar bara socialförvaltningen, men diskussion förs även om införande inom barn- och utbildningsförvaltning. Före beslutet om heltidsinförande inom socialförvaltningen var Kommunals sektionsföreträdare delaktiga i en arbetsgrupp som arbetade med frågan under en tvåårsperiod innan införandet. Arjeplog, sektion 9 I målen för arbetsgivaren Arjeplogs kommun står det att kommunen ska verka för heltider. Inget politiskt beslut om heltid finns dock, just nu inte heller några politiska ambitioner om att införa rätt till heltider heller enligt Kommunals lokala sektionsföreträdare. Vid tillsättning av tjänster i verksamheterna försöker man nu i större utsträckning än tidigare att fördela lediga tjänster till deltidsanställda så att de kan höja sin sysselsättningsgrad i grundanställningen. Boden, sektion 12 I Bodens kommun finns ett politiskt beslut om en målsättning att all personal som vill ska få jobba heltid. Beslutet ligger till grund för en skriftlig överenskommelse om heltid. I dagsläget omfattas i praktiken bara en del av kommunens socialförvaltning, i form av ett projekt inom ett begränsat geografiskt område. Inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjöds kokerskor sänkning av sysselsättningsgrad från heltid till deltid som alternativ till eventuellt varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist. Inom Socialförvaltningen har man fortfarande till stor del deltider, det är vanligt med lägre sysselsättningsgrader än 75 procent i anställningarna. En orsak till problemen med heltidsinförande är att arbetsgivaren befarar problem med scheman och ökade kostnader. Ambitionen att införa rätt till heltid finns hos politikerna, såväl som tjänstemännen, de flesta ser positivt på frågan. Sektionsföreträdarna har drivit frågan mot politiker och tjänstemän på flera olika nivåer under tid med framgång, och fortsätter till dess att de politiska besluten också verkställs inom verksamheterna. 5

6 Gällivare, sektion 19 I Gällivare finns sedan 1994 ett kommunfullmäktigebeslut om rätt till heltid där det är möjligt. Kommunal drev lokalt frågan politiskt via motion till kommunfullmäktige påbörjades implementeringen i kommunens verksamheter. Tjänstemännens uppfattning av heltid upplevs som blandad, dock upplever sektionsföreträdarna att de måste bevaka så att arbetsgivaren inte tillsätter tjänster på mindre sysselsättningsgrad än heltid, det politiska beslutet till trots. Inom Kommunals avtalsområden i kommunens verksamheter finns 856 personer. Bland männen har 128 av 134 personal heltid= 95,5 procent heltidsanställningar. Bland kvinnorna har 567 av 704 personal heltid=80,5 procent heltidsanställningar. Haparanda, sektion 15 Hos Haparanda kommun finns det inget politiskt beslut om rätt till heltid. Det finns sedan 2009 en uttalad ambition att eftersträva heltider och man ser över möjligheterna till heltid för alla. Man har på två arbetsplatser för vård- och omsorgspersonal i projektform infört rätt till heltid, projektet avslutades dock för några år sedan. Man försöker inom socialförvaltningens verksamheter att kontinuerligt se över möjligheterna till heltider, bland annat vid pensionsavgångar. Lokalt upplever inte sektionsföreträdarna att politikerna ser heltider som en prioriterad fråga överhuvudtaget, troligtvis på grund av budgeten. Inom Kommunals avtalsområde i kommunens verksamheter finns totalt 818 anställda. Bland männen är andelen heltidsanställda 81,7 procent. Bland kvinnorna uppgår andelen heltidsanställda till 67,0 procent. Jokkmokk, sektion 18 Det finns inga politiska beslut eller överenskommelser om heltid inom arbetsgivaren Jokkmokks kommun. Det nya politiska styret i kommunen (S), har dock enligt sektionens uppfattning numera en uttalad ambition om att införa rätt till heltider i framtiden. Kommunal lokalt har under tid drivit frågan utan större framgång, men med den nya politiska ledningen har det facklig - politiska samarbetsklimatet förbättrats avsevärt. Kommunens tjänstemän ser positivt på heltidsfrågan som sådan, men själva förverkligandet och ett eventuellt införande ser ut att ta tid. 6

7 Kalix, sektion 14 Beslut togs i socialnämnden om att under år 2009 påbörja arbetet med att erbjuda alla tillsvidareanställda inom kommunens socialförvaltning heltider. Under 2008 hade man i förvaltningen ett heltidsprojekt som omfattade hemtjänsten. Därefter har ingenting gjorts för att införa heltider i verksamheten. Istället backar nu Socialnämnden i Kalix från det tidigare beslutet om heltider och talar istället om att eventuellt erbjuda heltider endast vid tillsättningar av nya tjänster vid förväntade pensionsavgångar Detta beslutar politikerna om nu, trots löften i socialdemokraternas tidigare valmanifest i det förra valet om heltid för alla tillsvidareanställda inom socialförvaltningen. Sektionsföreträdarna har uppfattningen att man från förvaltningens sida förfasar sig över vad man tror blir ökade kostnader och i slutändan uppsägningar, om rätt till heltid skulle införas i verksamheten. Kommunals företrädare i Kalix fortsätter att kämpa för rätten till heltid och en manifestation för rätt till heltid är planerad i Kalix den 11 maj. Inom Kommunals avtalsområde i kommunens verksamheter finns 648 personal. Bland männen har 55 av 71 personal heltid= 77,5 procent heltidsanställningar. Bland kvinnorna har 254 av 577 personal heltid= 44 procent heltidsanställningar. Kiruna, sektion 22 Redan 2006 beslutade politikerna att heltid skulle vara en rättighet i Kiruna kommun. Löftet har inte infriats och deltidstjänsterna har legat på ungefär samma nivå som innan beslutet togs. Rätten till heltid har man åter aktualiserat och fastslagit i ett politiskt samarbetsdokument under Tanken är att anställningen i grunden är heltid, med möjlighet att arbeta deltid om man själv önskar. Den nya politiska ledningen har gjort ett omtag och arbetar nu aktivt för ett införande av heltider inom alla kommunens verksamheter. I skrivande stund pågår förhandlingar mellan Kommunal och Kiruna kommun om ett lokalt kollektivavtal avseende rätt till heltid. Inom Kommunals verksamhetsområden i kommunens verksamheter ser fördelningen av heltider ut enligt följande: Antal anställda totalt: 1019 (104 män, 915 kvinnor) Bland männen har 88 av 104=84,6 procent heltid. Bland kvinnorna har 725 av 915= 79,2 procent heltid. Luleå, sektion 1 Kommunfullmäktige fattade december 2008 beslut om heltider som en rättighet för tillsvidareanställda i Luleå kommun, undantaget personliga assistenter där man istället ska verka för att tillskapa heltider. Beslutet innebär att alla tillsvidareanställda (personliga assistenter undantaget) ska ha en anställning som i grunden är heltid men med en möjlighet, om man själv så önskar att arbeta deltid utan att riskera att förlora sin heltidstjänst. Själva införandet av heltider påbörjades , då hade man redan testat heltidsinförande en tid som projekt. Olika förvaltningar har kommit olika långt i införandet. 7

8 Inom socialförvaltningen har man infört heltider i all verksamhet utom för personliga assistenter som inte omfattas av beslutet. För Kommunals sektion har frågan varit mycket viktig, man har lokalt drivit rätten till heltid som en jämställdhetsfråga, även politiskt. Bland tjänstemännen har åsikterna om heltidsinförande varit delade. Motståndet var från början stort hos Socialförvaltningen såväl som Barn- och utbildningsförvaltningen, men införandet gick över förväntan inom Socialförvaltningen där man infört heltider inom befintlig budgetram. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte påbörjat implementeringen av heltider ännu medan man på Tekniska förvaltningen har intentionen att inom befintlig budgetram helt ha infört heltid för alla innan årets slut. Inom Kommunals verksamhetsområden i kommunens verksamheter ser fördelningen av heltider ut enligt följande: Antal anställda totalt: 2815 (590 män, 2305 kvinnor) Bland männen har 438 av 510= 85,88 procent heltid. Bland kvinnorna har 1897 av 2305= 82,29 procent heltid. Norrbottens läns landsting, länssektion 2 I av Landstingsfullmäktige beslutad landstingsplan finns målsättningen att all anställd personal ska ha rätt till heltid, med möjlighet att söka ned till deltid om man så önskar. Enligt Kommunals lokala företrädare är det dock bara en verksamhet inom länet som praktiskt genomfört detta; medicin-rehab kliniken på Piteå älvdals sjukhus. Inom klinikens fem avdelningar och mottagning äger alla i grunden en heltid, med möjlighet till deltid om man önskar (Nattpersonal undantaget). Bakgrunden till det lyckosamma genomförandet av heltider på kliniken i Piteå, - som också minskade användningen av timanställda, var bland annat ett gemensamt arbete mellan Kommunal och Vårdförbundet utifrån de erfarenheter förbunden fått genom att delta i den styrgrupp som kommunen hade när rätt till heltid infördes där. I länets övriga landstingsverksamheter har man dock inte erbjudit alla heltid. Känslan hos Kommunal sektion 2 är att det troligen beror på tjänstemännens rädsla för ökade kostnader. Införandet på sjukhuset i Piteå visar att införandet gick att genomföra inom befintlig budget, utan ökande kostnader. Inom NLL totalt har männen en medelsysselsättningsgrad på 94 procent. Andelen heltider bland männen uppgår till 92 procent. Bland kvinnorna är medelsysselsättningsgraden 94 procent och andelen heltider uppgår till 80 procent. Pajala, sektion 21 I Pajala kommun finns inte några beslut eller överenskommelser om rätt till heltid. Kommunal driver frågan politiskt på lokal nivå för att få till stånd ett politiskt beslut. Det finns intresse hos tjänstemännen om att införa heltid och man har ett gott samarbete mellan fackförbund och arbetsgivare för att se över förutsättningar för heltidsinförande. Verksamheterna saknar dock politiskt beslut för att kunna genomföra rätt till heltid i verksamheten. 8

9 Inom Kommunals avtalsområden i kommunens verksamheter har ca 90 procent av männen heltid. Bland kvinnorna uppgår andelen heltidsanställningar till ca 65 procent. Piteå, sektion 4 I Piteå kommun beslutade kommunfullmäktige 2006 om att alla anställda inom de kommunala verksamheterna ska ha rätt till heltid, men också möjlighet till deltid om man så önskar. Lokalt går det under benämningen Hel-Del. Implementeringen av heltider påbörjades 2002 inom socialförvaltningen och är infört inom alla enheter där. Kommunal har lokalt drivit frågan mot politiken med stor framgång. Trots att det finns ett politiskt beslut om heltid för alla anställda har respektive förvaltning själva rätten att besluta om de ska införa rätt till heltid eller inte för sina anställda. Det har resulterat i att det fortfarande endast är socialförvaltningen som infört heltider för all tillsvidareanställd personal. Älvsbyn, sektion 7 I Älvsbyns kommun finns inget politiskt beslut om att rätt till heltider ska omfatta alla kommunanställda. Man har dock ett politiskt beslut sedan 2005 på att anställda inom den kommunala hemtjänsten äger en heltid i grunden, med möjlighet till deltid. Kommunal har under lång tid arbetat lokalt mot politikerna på alla plan. Detta har nu resulterat i att ett politiskt beslut om rätt till heltid väntas innan sommaren. Politikerna har med anledning av detta också låtit göra en inventering av heltidsbehovet. Det finns även en av tjänstemännen framtagen handlingsplan som de fackliga företrädarna dessvärre inte fått ta del av. Uppfattningen hos Kommunals lokala företrädare är att tjänstemännen inte hyser något större intresse av att inför rätt till heltid för sina anställda. Överkalix, sektion 17 Hos arbetsgivaren Överkalix kommun finns inga politiska beslut om rätt till heltid överhuvudtaget. Politikerna har dock fattat ett inriktningsbeslut om att man ska arbeta för att införa rätt till heltider i framtiden. Utifrån bland annat detta har Kommunal lokalt uppfattningen att det finns ambitioner hos politikerna att införa rätt till heltid, trots att inget ännu gjorts i praktiken. Man upplever också att tjänstemännen har en positiv grundsyn ifråga om att implementera heltid som rättighet, vilket också på sikt borde underlätta arbetet med införande av heltider. Övertorneå, sektion 16 I Övertorneå togs 2002 beslut om rätt till heltid för tillsvidareanställda inom kommunens alla verksamheter. Beslutet verkställdes aldrig i verksamheterna och när Kommunals lokala företrädare åter tog upp frågan hade riktningen ändrats till att man skulle eftersträva minst 75 procents sysselsättningsgrad. Man har i dagsläget ett lokalt avtal som gäller vid inkonvertering av personal, med en minsta sysselsättningsgrad på 70 procent för dagtjänstgörande personal och 64 procent för nattpersonal. Detta är något som arbetsgivaren nu talar om att säga upp. Utifrån kommunens hantering av beslutet om heltider gör Kommunals sektion bedömningen att det inte finns något större intresse hos kommunen av att göra ord till handling. 9

10 Sammanfattning Bland Kommunals medlemmar i landet är det 48 procent som arbetar deltid, av vilka 9 av 10 är kvinnor. Deltiden kan av många olika skäl vara självvald, men 12 procent av Kommunals medlemmar arbetar ofrivillig deltid. Bland de kvinnodominerade yrkessektorerna är deltid ofta norm på samma sätt som heltid är det inom de mansdominerade sektorerna. Den tydliga skillnaden mellan sektorerna ifråga om sysselsättningsgrad på tjänster har egentligen endast en tydlig gemensam nämnare, sysselsättningsgraden i relation till könsfördelningen inom yrkena. Eftersom personal i kvinnodominerade sektorer generellt ges deltid när män ges heltid gör att frågan om rätten till heltid också är en fråga om jämställdhet. Rapporten syftar till att kartlägga hur kommuner och landsting i Norrbotten hanterar heltider som en rättighet. Politikernas och verksamheternas prioriterande, förhållningssätt och agerande i förhållande till heltid kan avspegla hur man ser på jämlikhetsfrågor och visar på hur man arbetar eller inte arbetar med att utjämna könsrelaterade skillnader i verksamheterna. Till grund för kartläggningen av rätten till heltid inom kommuner och landsting i Norrbotten har Kommunals lokala sektionsföreträdare från respektive kommun/ landstinget under våren 2011 besvarat ett antal frågor om heltider inom de egna verksamheterna. Beslut om rätt till heltid finns hos Norrbottens läns landsting och majoriteten av länets kommuner. Det pågar också processer på många håll där införande av heltider inom verksamheterna är i full gång. Kartläggningen visar dock att det finns brister mellan de fattade politiska besluten och verkställigheten. Det kan till exempel finnas övergripande politiska beslut som sedan inte tillämpas i verksamheten. Alltså kan en kommun/ landstinget utåt säga att beslut finns på att alla ska ha en anställning på heltid men i själva verket helt sakna verkställande av besluten i verksamheterna. En förenklad analys av besluten om heltid visar att: Ännu har ingen av kommunerna eller landstinget gett all tillsvidareanställd personal i sina verksamheter rätt till heltid. Kiruna och Luleå kommun har politiska beslut om rätt till heltid som avser all tillsvidareanställd personal (p-ass undantaget i Luleå) och där införandet pågår (Luleå) eller troligen kommer att påbörjas (Kiruna) inom kort. Landstinget, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Kalix, Piteå och Älvsbyn har beslut eller överenskommelser som bara omfattar del eller delar av verksamheten, eller som i praktiken inte tillämpas alls. Arjeplog, Haparanda, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå saknar helt politiska beslut eller överenskommelser om rätt till heltid. Där beslut eller överenskommelser om heltid i Norrbotten saknas har flertalet ändå uttalade ambitioner i form av riktningsbeslut eller målsättningar som att verka för heltider, eller att man ska se över möjligheterna för heltider i verksamheterna. Den uttalade ambitionen om 10

11 rätt till heltid visar att politikerna är medveten om att problemet med ofrivillig deltid finns i verksamheterna. Källförteckning: Kommunal (2006) Hela tiden en helhetssyn på arbetstidsfrågan Kommunal, Y. Wondmeneh. Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? Kommunal (2011) Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Rädda barnen (2010) Barnfattigdomen i Sverige årsrapport

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-11 LS 2015-1503 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 Fått arbete 1 394 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av april 2014

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av april 2014 Luleå april 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län april 2014 9 971 (8,0 %) 4 130 kvinnor (7,1 %) 5 841 män (8,9 %) 2 711 unga 18-24 år (16,1 %) (Andel av

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S)

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 12:55-14:25 Beslutande Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vi 2 - projektet. Slutrapport. Projektperiod 10 november november AGU 21 november Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet

Vi 2 - projektet. Slutrapport. Projektperiod 10 november november AGU 21 november Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet Vi 2 - projektet Slutrapport Projektperiod 10 november 2015-23 november 2016 AGU 21 november 2016 Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet Framgångsfaktorer inom Vi 2- projektet. Kunniga delprojektledare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN Nyckelindikatorer B&U kommundata 120,00 1. Behörighet till gymnasiet:andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun. Procent. 100,00 80,00

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2015-1503 Landstingsstyrelsen Motion 2015:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 Fått arbete 1 224 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013 Luleå september 2013 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län augusti 2013 10 258 (8,3 %) 4 796 kvinnor (3,9 %) 5 462 män (4,4 %) 2 850 unga 18-24 år (17,6 %) (Andel

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-11-10 Handläggare: Linda Wikman Telefon: 08-508 36 222 Till Äldrenämnden 13 december 2011 Remiss om motion (2011:63) om satsning

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Företagsamheten 2011 Norrbottens län

Företagsamheten 2011 Norrbottens län Företagsamheten 2011 Norrbottens län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett mycket bra år för företagsamheten i Norrbotten. Under året ökade antalet företagsamma personer med 450 personer, det vill

Läs mer

2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande:

2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: Luleå 2014-06-23 2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: För riket: Den nationella arbetslösheten har ökat mellan 2007-2014.

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner SVERIGES NYA GEOGRAFI 2016 Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner Emma Andersson Samhällsplanerare Allt större och färre lokala arbetsmarknadsregioner Sverige är indelat i 73 lokala

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 Fått arbete 1 239 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V)

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 222-1911/2011) Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten

Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten LÄNSSTYRGRUPPEN Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten Analys och handlingsplan 216-9-14 Inriktning Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser verka för att ungdomar och unga vuxna har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2016 Fått arbete 1 352 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016 Fått arbete 1 214 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2014 Fått arbete 1 635 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Motion till riksdagen 2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V) Kommittémotion V333 Motion till riksdagen 2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V) Medlingsinstitutets uppdrag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Medlingsinstitutets

Läs mer

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Norrbotten Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014 Fått arbete 951 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer