Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1"

Transkript

1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

2 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut Anställda 2.1 Anställda Tillfälligt anställda Åldersfördelning, tillsvidareanställda Tillsvidareanställda kvinnor och män som har tjänster på heltid och deltid Procentuell fördelning Medelålder Pensionsavgångar Mertid och övertid 3.1 Övertidstimmar och mertidstimmar Frånvaro 4.1 Arbetstid och frånvaro i timmar Personalomsättningar 5.1 Externa rekryteringar Personalkostnader totalt för kommunen Löneutveckling 6.1 Medellöner Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Sjuk- och frisknärvaro 8.1 Antalet sjukfrånvarodagar och upprepad korttidsfrånvaro Sjukfrånvaro per åldersgrupp Sjukfrånvaro per kön Långtidssjuka 60 dagar och mer Sjukfrånvaro i Västernorrland Sjukfrånvaro i Västernorrland och riket i övrigt Sjukfrånvaro per förvaltning och åldersgrupp Långtidsfriska Företagshälsovård Arbetsskador och tillbud 11.1 Anmälda arbetsskador och tillbud Jämställdhet och mångfald PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 3

4 1 Inledning Personal- och Hälsobokslut Timrå kommun Definitioner Långtidsfriska: Långtidsfriska räknas den som är sjuk max 5 dagar under ett år. Medellön: Medellön är total lön omräknat till heltidslön och dividerat med antalet anställningar Timavlönade: Personer som ej har i förväg fastställd arbetstid så kallade timvikarier. Mertid: Kallas den tid som en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Övertid: Med övertidsarbete avses för heltidsarbetande arbetstagare sådant arbete som utförs på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden. Med övertidsarbete för deltidsarbetande arbetstagare avses sådan tid som utförs efter det att arbetstagaren arbetat mertid upp till arbetstidsmåttet för heltid. 1.1 Personalekonomisk redovisning 2013 s personalekonomiska redovisning är en sammanfattande redovisning med ett hälsobokslut och är ett komplement till årsredovisningen. Den personalekonomiska redovisningen visar kommunövergripande personalstatistik och analyser. Hälsobokslut är till för att belysa hälso- och ohälsofaktorer. Uppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har hämtats från det nya personalsystemet QlickView. Tidigare uppgifter har hämtats fram från personalsystemet Impromptu och dessa två system är inte jämförbara eftersom bakgrundsfaktorerna kan se olika ut. Det går alltså inte att jämföra statistiken mellan åren. All statistik om inte annat nämns gäller tillsvidare. Den personalekonomiska redovisningen skall vara en av flera informationskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personalförsörjningen och Timrå kommuns ställning som en attraktiv arbetsgivare. Hälsobokslutet syftar till att påvisa de ekonomiska vinsterna med god hälsa och arbetsmiljö samt analysera sjukfrånvaron. Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik. Detta för att både kunna behålla kompetent personal samt kunna rekrytera ny. För att säkerställa personalbehovet i framtiden finns olika samverkansformer. Föreningen Vård och Omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare. Trainee Södra Norrland är en annan samverkansform som ska ge akademiker med färsk examen kvalificerade uppgifter inom det yrkesområde man är utbildad för. Ett utbyte finns med universiteten för att ta emot praktikanter inom olika verksamhetsområden som t ex för sjuksköterskor och socionomer. 4 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN

5 Postadress: Timrå Bankgiro: Hemsida: 2 Anställda 2.1 Anställda Här under tabellerna 1-6 hittar du information om hur många anställda kommunen har och hur de är fördelade över förvaltningarna. Här finns även tillfälligt anställda, åldersfördelning, medelålder och pensionsavgångar. Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildning Socialförvaltningen Arbetsmarknadsenheten Kultur- och Teknik Centrala kontoren Miljö- och Bygg Bolag, anställda tillsvidare Medelpads räddningstjänst AB Timråbo Mitt Sverigevatten Sundsvall Timrå Airport 50 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 5

6 Timrå kommun hade 1253 tillsvidareanställda den 1 november Antalet anställda från 2012 till 2013 är i stort sett oförändrat. Om vi gör en jämförelse från 2008 till 2013 är det en minskning med 94 anställda. Kommunens anställda består av 83 % kvinnor och 17 % män. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och i kommunens jämställdhetsplan står: Kommunen ska verka för att nå en jämnare könsfördelning inom befattningar där det råder obalans. 2.2 Tillfälligt anställda Tabellen visar i antal, hur många som tillfälligt varit anställda i kommunen under Förvaltning Visstidsanställda Timanställda Barn- och utbildning Socialförvaltningen Arbetsmarknadsenheten 93 6 Kultur- och Teknik Centrala kontoren 6 2 Miljö- och Bygg Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen är de förvaltningar som nyttjar timanställda i störst utsträckning med 302 respektive 89 timanställda. De yrkeskategorier som används flitigast inom socialförvaltningen är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. En anledning till socialförvaltningens 302 timanställda är att under sommarmånaderna har förvaltningen cirka 250 vikarier inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Även personer som arbetat enstaka tillfällen finns med i statistiken. 6 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN

7 2.3 Åldersfördelning, tillsvidareanställda Tabellen visar åldersfördelning den 1 november för år Förvaltning och år år år år över Barn- och utbildning Socialförvaltning Arbetsmarknadsenheten Kultur- och Teknik Kommunledning Näringsliv Miljö- och Bygg i räknat 4,8 19,02 31,89 29,34 15, Som diagrammet visar är endast 4,8 % under 30 år samtidigt som 44,37 % är över 50 år. För att få en jämnare åldersfördelning kommer kommunen att behöva öka antalet yngre anställda. Konkurrensen om medarbetare gör att det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare så att sökande väljer oss. 2.4 Tillsvidareanställda kvinnor och män som har tjänster på heltid och deltid. 2.4 Tillsvidareanställda kvinnor och män som har tjänster på heltid och deltid Kommunens strävan är att alla ska kunna erbjudas en heltidstjänst. Kommunens strävan är att alla ska kunna erbjudas en heltidstjänst Heltid kvinnor Heltid män Deltid kvinnor Deltid män kvinnor män kvinnor och män Procentuell fördelning per åldersgrupp och kön, tillsvidareanställda Ålder Kvinnor Män 29 år 4,83 4,20 4, år 17,95 24,18 19, år 33,69 23,26 31, år 29,34 29,30 29,34 Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: år - 14,19 19,07 15, Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post: PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 7

8 2.6 Medelåldern för kommunen Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män K.v. Män ,4 47,7 47,2 47,8 47,2 46,9 47,2 47,8 2.7 Pensionsavgångar Inom kommande tioårsperiod , förväntas 337 anställda att gå i pension, om Om 3 år. Om 5 år Om 10 år Barn- och utbildning Socialförvaltningen, inkl. arbetsmarknadsenheten Kultur- och Teknik Kommunledning Näringsliv Miljö- och Bygg de väljer att gå i pension det året de blir 65 år. De yrkeskategorier där de flesta kommande pensionsavgångarna inom socialförvaltningen finns fram till 2024 är omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade med 113 personer. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är det 61 lärare som kommer att gå i pension under motsvarande period. För att säkerställa personalbehovet i framtiden inom vård och omsorg har samverkansformen, VoC (Vård och Omsorgscollege), fortsatt sitt arbete under året. VoC är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare. På grund av det svaga intresset för ungdomar att söka till vård och omsorgsutbildning anordnade VoC en heldag på Arenaskolan till samtliga elever i årskurs 9. Trainee Södra Norrland är en annan samverkansform som ska ge akademiker med färsk examen kvalificerade uppgifter inom det yrkesområde man är utbildad för. Ett utbyte finns med universiteten för att ta emot praktikanter inom olika verksamhetsområden som t ex för sjuksköterskor och socionomer. Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post: 8 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN

9 3 Mertid och övertid 3.1 Övertidstimmar/mertidstimmar Förvaltning Övertids timmar Procent av ordinarie arbetstid Mertids timmar Procent av ordinarie arbetstid Barn- och utbildning , ,2 Socialförvaltningen , ,6 Arbetsmarknadsenheten Kultur- och Teknik , Kommunledning 175 0,3 - - Näringsliv Miljö- och Bygg 56 0, , ,3 Socialförvaltningen har det största antalet övertids- och mertidstimmar. Vid semestertider under sommarmånaderna hade socialförvaltningen mycket övertids och mertidsuttag. 4 Frånvaro 4.1 Timrå Arbetstid Kommun och frånvaro i timmar Den totala ordinarie arbetstiden under året och frånvaro i form av sjuk och semestertimmar. Övriga ledighetsorsaker såsom föräldraledighet, studieledighet och tjänstledighet utan lön har inte gått att få fram i det nya personalsystemet. Förvaltning Barn- och utbildning Total ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro Semester Socialförvaltningen Arbetsmarknadsenheten Kultur- och Teknik Kommunledning Näringsliv Miljö- och Bygg Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post: PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 9

10 5 Personalomsättningar 5.1 Externa rekryteringar Förvaltning 2013 Barn- och utbildning 105 Socialförvaltningen 28 Arbetsmarknadsenheten - Kultur- och Teknik 3 Kommunledning 2 Näringsliv - Miljö- och Bygg Inom socialförvaltningen finns många företrädesberättigade och konverterade som omvårdnadspersonal som innebär att externa rekryteringar inte skett. (I Lagen om anställningsskydd, LAS, står att den som vikarierat eller haft en allmän visstidsanställning, AVA, under sammanlagt två år inom den senaste femårsperioden erhåller en tillsvidareanställning (med undantag av obehöriga lärare). Om en individ haft såväl vikariat eller AVA sammanlagt tre år under en femårsperiod övergår anställningen till tillsvidare.) Av Barn- och utbildnings 105 annonser kan någon tjänst ha annonserats två gånger, vilket gör att antalet i verkligheten är lägre. Timrå Timrå kommuns Kommun förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare är av vikt. 5.2 Personalkostnader totalt för kommunen i Mnkr Lön Arbetsgivaravgift Tjänstepension Löneutveckling Sedan ca 10 år tillbaka genomför Timrå kommun arbetsvärderingar och lönekartläggning. Vart tredje år går vi igenom alla yrken och kontrollerar även att skevheter i handlingsplaner korrigerats. Varje år gör vi dessutom en mindre genomgång där vi värderar nya yrken/ titlar och ser om några oklarheter dykt upp. När vi ser felaktigheter görs handlingsplaner som ska vara åtgärdade inom tre år. 10 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post:

11 6.1 Medellöner, Tillsvidareanställda Kvinnor % ökning Män % ökning +2, , enl. nya systemet , enl, gamla systemet , , , , , , , , , Den genomsnittliga lönen var kr i månaden vilket var en höjning med 577 kr med jämförelse med nya personalsystemet från Kvinnorna ökade sin medellön med 530 kronor per månad. Männen ökade sin medellön med 778 kronor per månad. Socialförvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt med de gemensamma överläggningarna inför lönerevisionen. Samtliga chefer har tillsammans med sina medarbetare haft lönesamtal under våren och medarbetarsamtal under hösten. Ålder Kvinnor Män 29 år år år år år Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Under år 2013 har 137 personer haft anställning i arbetsmarknadspolitiska program. Insatser till unga är särskilt prioriterade. Kommunens årliga satsning på sommarjobb resulterade i att 208 antal ungdomar i åldern år, 50 % flickor och 50 % pojkar genomförde 2 veckors sommarjobb. Av dessa var det 2 ungdomar med funktionsnedsättning. En ny verksamhet startade 2013 med syfte att få en samlad organisation för sysselsättningsbefrämjande åtgärder inom kommunen. Uppdraget för LOA (Lärande och Arbete) är att möta målgruppen arbetssökande i behov av särskilt stöd för att komma vidare till arbete, studier eller annan försörjning. Personer aktualiseras av olika myndigheter främst socialtjänst samt arbetsförmedling. Tillsammans med deltagarna görs en kartläggning för att se det individuella behovet hos varje person. Det kommunala informationsansvaret för ungdomar som hoppat av gymnasiet ansvaras också av LOA. Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post: PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 11

12 Sjuk- och frisknärvaro 8. Det ska genomföras en rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit sjukskriven fyra veckor, haft upprepad korttidsfrånvaro eller när en medarbetare själv begär det. För att kvalitetssäkra rutinen har kommunen köpt in rehabiliteringssystemet Adato där arbetsledarna fortlöpande registrerar de åtgärder som vidtas vid sjukskrivning. Adato är kopplat till de regler som försäkringskassan följer och på så vis blir rehabiliteringsprocessen överskådlig. All sjukfrånvaro förs automatiskt över från personalsystemet till Adato för bevakning. Kostnaden i sjuklön för 2013 blev 13 mnkr plus sociala avgifter kr. År 2012 var kostnaden 15,3 mnkr. 8.1 Antalet sjukfrånvarodagar och upprepad korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaro 2013 Kvinnor Män Dag Dag Dag Dag Dagar totalt Upprepad kortidsfrånvaro Förvaltning Antal personer Barn- och utbildning 20 Socialförvaltningen 51 Arbetsmarknadsenheten 19 Kultur- och Teknik 3 Centrala kontoren 0 Miljö- och Bygg 0 93 Kvinnorna var frånvarande i snitt 17 dagar och männen 14 dagar. Definitionen på upprepad sjukfrånvaro är när en medarbetare har haft sex sjukfrånvarotillfällen eller mer under en 12 månaders period, i vårt fall under kalenderåret. Sammanlagt hade 93 personer haft sex sjuktillfällen eller mer under Sjukfrånvaro per åldersgrupp. Åldersgrupp 29 år och yngre Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar ,1 3,9 3,5 4,4 4, år ,6 5,5 4,8 4,8 5,8 50 år och äldre ,9 7,1 6,6 7,0 8, ,2 5,9 5,3 5,7 6,6 Sjukfrånvaron redovisas per åldergrupp i tre olika åldersgrupperingar där åldersgruppen år har den högsta sjukfrånvaroen. 12 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN

13 8.3 Sjukfrånvaro per kön Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar Kvinnor ,5 6,2 5,6 5,8 7,0 Män ,0 4,9 4,4 5,2 5, ,2 5,9 5,3 5,7 6,6 De senaste åren har sjukfrånvaron sjunkit för kvinnor och män. År 2012 gick det åt motsatt håll och ökade något. Samma trend finns också i landet vilket Försäkringskassan antagit beror på att en del av de som tidigare blivit utförsäkrade nu återvänder till sjukförsäkringen, men också att det har skett en ökning av andra fall. Vi är åter tillbaka i en sjunkande trend 2013 med 5,5 % för kvinnor och 4,0 % för män. 8.4 Långtidssjuka 60 dagar och mer Siffrorna i tabellen visar på alla medarbetare i kommunen som har haft en långtidssjukfrånvaro under 2013, totalt i kommunen och per förvaltning i Förvaltning 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % långtidsjuk i timmar 2013 antal sjuktimmar 2013 Barn- och utbildning 39,4 53,5 55,6 51,5 56, Socialförvaltningen 34,6 52,3 47,8 51,8 58, Arbetsmarknadsenheten 23,5 23,5 18,7 31,3 30, Kultur- och Teknik 11,2 68,0 69,0 68,9 77, Centrala kontoren 25,6 59,5 34, Miljö- och Bygg - 37, ,2 49,5 48,1 55,3 55, Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar minskade med 15,3 % till 34,2 % totalt. 8.5 Sjukfrånvaro i Västernorrland 2013 ( inom parantes) 2013 (2012,2011) Ånge kommun 5,1 (5,1 5,3) Timrå kommun 5,2 (5,9 5,3) Härnösands kommun 6,4 (6,2 5,2) Sundsvalls kommun 6,6 (6,4 5,8) Kramfors kommun 5,7 (5,4 5,3) Sollefteå kommun 5,5 (5,3 5,2) Örnsköldsviks kommun 6,0 (5,7 5,4) Sjukfrånvaro i Västernorrland Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post: PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 13

14 8.6 Sjukfrånvaro i Västernorrland En jämförelse med andra kommuner i Västernorrland år 2013 visade på att Ånge kommun hade 5,1 % och Timrå kommun 5,2 % vilket är lägsta sjukfrånvaron i Västernorrland. Källa: SKL 8.7 Sjukfrånvaro per förvaltning och åldersgrupp Åldersgrupp Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar Barn- och utbildning 29 år år 50 och uppåt ,8 5,2 4, ,7 Socialförvaltning 29 år år 50 och uppåt ,3 6,1 6, ,8 Arbetsmarknadsenheten 29 år år 50 och uppåt ,2 10,7 8, ,4 Kultur- och Teknik 29 år år 50 och uppåt ,7 4,0 1, ,3 Kommunledning 29 år år 50 och uppåt ,4 0,8 2, ,9 Näringsliv 29 år år 50 och uppåt ,0 0, ,7 Miljö- och Bygg 29 år år 50 och uppåt ,6 1,7 2, , ,2 Utvecklingen av sjukfrånvaron bland kommunens förvaltningar är positiv i jämförelse från Under året har utbildade förflyttningsinstruktörer grundutbildat 175 omvårdnadspersonal för att minska arbetsskador och påverka sjukskrivningarna. Även grupper från omsorgen om funktionshindrade har utbildats. Efter utbildningstillfällena har uppföljningstillfällen skett på varje arbetsplats. Även 60 sommarvikarier har utbildats under året. Ryggombud har utbildats på alla arbetsplatser för att personal skall bibehålla de kunskaper de fått. Postadress: Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgiro: Organisationsnummer: Fax: Hemsida: E-post: 14 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN

15 9 Långtidsfriska På grund av vissa problem med QlickView så går inte långtidsfriska att få med i bokslutet. Vid nästa års bokslut kommer det att finnas med och då kan jämförelse göras mellan åren 2013 och Företagshälsovård har använt 1,9 miljoner till insatser hos FeelGood företagshälsovård. Nyttjandet av företagshälsovården har framförallt handlat om insatser i form av efterhjälpande konsultation och stödsamtal, uppdrag i förebyggande syfte till grupper och arbetsmiljökartläggning. Målet är att förflytta fokus och insatser till förebyggande åtgärder. 11 Arbetsskador och tillbud 11.1 Anmälda arbetsskador och tillbud Arbetsskador Tillbud Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och tillbud under året. Därför är det viktigt att systematiskt undersöka vilka arbetsskador och tillbud som anmäls, vad som ska åtgärdas och hur man förebygger så att andra personer inte drabbas. Den vanligaste arbetsskadan är orsakad av annan person. När det gäller tillbud är den vanligaste händelsen att brukare försöker rivas, nypas eller slå medarbetare. Flest skador och tillbud inträffar inom socialförvaltningen och hör ihop med arbetet med sjuka eller funktionshindrade brukare. Handlingsplaner och metodstöd upprättas för att förebygga incidenter. 12 Jämställdhet och mångfald Fördelningen män/kvinnor är ojämn inom kommunen. Av kommunens anställda är kvinnor och 215 män. I kommunens två största förvaltningar, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen blir uppdelningen tydligast med socialförvaltningens 489 kvinnor och 41 män och barn- och utbildningsförvaltningens 449 kvinnor och 91 män. En del av förklaringen till att kvinnor har en lägre lön än männen i kommunen är att de flesta kvinnor är verksamma i yrkeskategorier för vilka löneläget är lägre. Kommunen utför regelbundet en lönekartläggning vars syfte är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Flera studerande från omvårdnadsprogrammet har utländsk bakgrund och via arbetsförmedlingen har vi flera arbetspraktikanter av utländsk härkomst. Föreläsningar om Våld i nära relationer har genomförts i kommunens fullmäktigesal av medarbetare inom IFO. PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 15

16 Personalbokslut Timrå kommun PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012 1 Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-24, 76

Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-24, 76 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-24, 76 Eksjö kommuns årsredovisning 2013 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning...

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer