Arbetsgivarperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarperspektiv"

Transkript

1 Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Sammanfattning I arbetet med att stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap genomför kommunen både generella och individuella insatser, vilket vi förhoppningsvis kommer kunna se resultat av i kommande ledaroch medarbetarundersökningar. Kommunen har satsat på nya sätt att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, både för att locka nya medarbetare och för att stärka att de som redan finns i organisationen. I likhet med trenden för riket har Karlstad sjunkande frisktal. Utmaningen här ligger i att minska skillnaderna i frisktal mellan kvinnliga och manliga medarbetare. Viktiga händelser Vi genomförde insatser för att fler unga från gymnasiesärskolan ska kunna erbjudas arbete. Vi anställde 25 förstalärare i kommunen, 15 i grundskolan och 10 i gymnasieskolan. Ny organisation inom barn- och ungdomsförvaltningen trädde i kraft, där 13 skolområden blev tre. Gymnasieförvaltningen genomförde personalneddragningar på grund av vikande elevunderlag. Samtliga chefer gick utbildning i jämställhet och mångfald. Bra ledarskap och medarbetarskap Karlstads kommun har under året på olika sätt fortsatt att arbeta för att ge cheferna goda förutsättningar för att bedriva ett bra ledarskap. En nyhet är att alla chefer numera får ett tidsbegränsat chefskontrakt ett så kallat förordnande för den tid man ska verka som chef i koncernen. Alla chefer som för första gången får ett chefsförordnande ska också genomgå ett obligatoriskt utbildningsprogram för nya chefer. I utbildningen får alla en omfattande genomgång av vad det innebär att vara chef i Karlstads kommun. Under våren arrangerades en chefsdag och i anslutning till att höstens arbete startade upp efter semesterperioden arrangerades en ledardag. Samtliga chefer i kommunen har under året haft möjlighet till coaching inom ramen för sitt ledarskapsuppdrag. 1

2 Vartannat år genomför vi en ledar- och medarbetarundersökning där samtliga medarbetare får svara på frågor om hur trivseln på arbetsplatsen är, vad man som medarbetare tycker om sin närmaste chef, hur effektiva vi är i vår verksamhet, vår arbetsmiljö samt ett ytterligare antal frågeområden. Undersökningen ligger till grund för delar av det utvecklingsarbete som vi genomför. Under året har alla verksamheter jobbat med handlingsplaner utifrån tidigare genomförd ledar- och medarbetar undersökning. Resultaten från undersökningen vi genomförde år 2012 är bra och ligger högt i jämförelse med andra kommuner. Nästa undersökning genomförs i början av år Ledar och medarbetarundersökning Ledarskapsindex 73 - Medarbetarindex 78 - Engagemangsindex 79 - Källa: Ledar- och medarbetarundersökningen, kommunledningskontoret Under året har vi börjat arbeta med workshopar som på ett systematiskt sätt får arbetsgrupper att diskutera kommunens värdegrund utifrån sin verksamhets innehåll. Workshoparna genomförs under ledning av medarbetare från kommunledningskontoret och har ett fokus på Vi är till för Karlstadsborna. Vi som arbetsgivare har också under året erbjudit våra medarbetare ett stort utbud av utbildningar och inspirationsföreläsningar i vår kurskatalog. Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Karlstads kommuns frisktal har under året sjunkit. Ökningen av sjukskrivningarna har under året varit förhållandevis stora utifrån tidigare års förändringar. Ökningen har inte enbart skett hos oss som arbetsgivare utan samma tendenser finns nationellt och i olika verksamheter. Att arbeta med frisktal är ofta ett långsiktigt arbete där det är svårt att se effekter av olika åtgärder på kort sikt. Antal arbetade timmar av den förväntade arbetstiden Frisktal 94,9 95,5 95,6 96,2 95,9 1 95,0 Källa: kommunledningskontoret Alla verksamheter har under året inlett ett arbete med att se hur man kan förbättra frisktalen under kommande år och även på längre sikt. Under hösten 2013 har vi tillsammans med kommunens företagshälsovård påbörjat arbetet med att genomföra hälsoundersökningar för kommunens medarbetare. Vi har under året arbetat med att sammanställa de friskvårdserbjudanden som kommunen erbjuder sina anställda. Erbjudandena skiljer sig åt mellan olika förvaltningar och bolag. Under 2014 kommer ett förslag med friskvårdserbjudanden som är desamma för samtliga medarbetare att vara färdigt för ställningstagande. Ett arbete har påbörjats där kommunens befintliga resurser avseende Haga motion och Qom igång ska föras samman i syfte att stärka kommunens strategiska arbete avseende främjande insatser med syftet att hålla ner sjuktalen. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Vi har under året fortsatt att jobba med arbetsgivarvarumärket (employer branding) för att attrahera nya medarbetare och för att stärka nuvarande medarbetare. Under 2013 har kommunen fortsatt arbetet med att skapa en positiv bild av kommunen genom att finnas representerade på arbetsmarknadsdagar och vid andra liknande aktiviteter. Vi har också rekryterat nya ambassadörer med uppdrag att på olika Från och med år 2013 ingår både månadsanställda och timanställda i måttet för frisktal. Tidigare år ingick bara månadsanställda. 2

3 sätt marknadsföra kommunen som arbetsgivare. Kommunen har anställt förstalärare både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Som ett led i att våra medarbetare bättre lär känna kommunen som helhet har vi genomfört ett antal Hållplats 2000, där medarbetare får göra studiebesök på olika arbetsplatser inom koncernen. Vi har utvecklat nya arbetssätt för att rekrytera medarbetare på bland annat via facebook och Blocket. Vi har också uppdaterat och lagt ut ny information på kommunens hemsida i syftet att öka attraktionskraften. Under året har kommunen satt samman ett centralt rekryteringsstöd med syfte att stötta förvaltningar och bolag i samband med rekryteringar. Kommunen är också delaktig i Region Värmlands plattformsarbete. Arbetet syftar till att säkra tillgången av kompetent framtida arbetskraft. Karlstads kommun har startat ett koncept avseende bruttolöneavdrag för privat sjukvård och personalbil. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter I Karlstad kommun ska alla medarbetare årligen ha ett utvecklingssamtal med närmsta chef. Under samtalet gör chefen och medarbetaren en planering av vilka individuella och generella utvecklingsbehov medarbetaren har för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt. Utvecklingsplanen ska dokumenteras och följs upp. Som ett led i att trygga ledarförsörjningen i kommunen har ett nytt internt ledarförsörjningsprogram startats upp i kommunen (PIL, Program för Intern Ledarförsörjning). Till de 20 platser som finns i programmet har 230 medarbetare visat sitt intresse. Inom vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde har staten beviljat medel inom omvårdnadslyftet, 42 medarbetare får härmed möjlighet att läsa upp sin kompetens till undersköterskenivå. I syfte att öka lärarnas behörighet för undervisning har kommunen genomfört arbetet med lärarlyftet 2. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka Karlstads kommun genomförde under februari och mars en utbildning för samtliga chefer och utvalda politiker och tjänstemän. Utbildningen syftade till att ge ökad kunskap om jämställdhet och mångfald. I samband med utbildningen fick samtliga deltagare ett uppdrag att hitta minst ett område i sin verksamhet att aktivt arbeta med under året tillsammans med sina arbetsgrupper. Återredovisning av arbetet ägde rum i slutet av året och redovisas i eget dokument. Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial som verksamheterna kan använda i arbetet med att jobba med jämställdhet och mångfald, Jämolådan. I samband med löneöversynen jämförde vi männens och kvinnornas löner. Kartläggningen visade att vi inom kommunen för närvarande inte har några osakliga löneskillnader mellan könen inom respektive yrkeskategori. Under året har ca 120 medarbetare genomgått hbt(q)-utbildning. 3

4 Redovisning av sjukfrånvaro enligt lag Procentuell andel Kategorier Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 4,4 3,8 4,1 5,0 Andel > 60 dagar 53,0 47,8 47,6 42,3 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 4,9 4,2 4,5 5,6 Andel sjukfrånvaro, män 2,8 2,3 2,8 2,9 Andel sjukfrånvaro, -29 år 5,0 3,9 4,0 4,4 Andel sjukfrånvaro, år 4,1 3,6 3,9 5,2 Andel sjukfrånvaro, 50 - år 4,7 3,9 4,3 4,9 Urvalsgruppen är från och med 2013 anpassad till SKL:s definition: samtliga anställda (även timavlönade) som har en ordinarie arbetstid dvs har ett schema i Heroma. Jämförelsen bakåt är marginellt något missvisande, eftersom den enbart grundas på månadsanställda. Härigenom kan jämförelsetalen avvika med någon tiondels procent. Trenden mot ökande sjukskrivningstal är dock tydlig. Observera att frånvaromåtten i personalstatistiken på nästa sida inte är jämförbara med tabellen här ovan. Koncernen lönesumma och antal årsarbetare I tabellen nedan visas en sammanställning över personalkostnader (exklusive personalsociala kostnader) och antal årsarbetare för hela kommunkoncernen där även bolag, stiftelser och kommunalförbund ingår. Till skillnad mot redovisningen i tidigare avsnitt anges antal årsarbetare genom att månadsanställda räknats om till årsarbetare. Timanställda, räddningstjänst i beredskap och räddningsvärn ingår ej i siffran för antal årsarbetare. Observera att personal och löner anges utifrån ägarandel. Kommunen/bolag/stiftelse Andel i % Löner, andra ersättningar och sociala Antal årsarbetare kostnader (tkr) Kommunen Karlstads Stadshus AB 100, Karlstads Bostads AB 100, Karlstads Energi AB 100, Karlstads Elnät AB 100, Karlstads Parkerings AB 100, Mariebergsskogen AB 100, Karlstad Airport AB 100, Vindpark Vänern Kraft AB 70, Tåsans Kraft AB 60, Vänerhamn AB 31, Visit Karlstad AB 49, Stiftelsen Karlstadshus 60, Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100, Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62, Summa

5 Personalredovisning Karlstads kommun ) 2013 Avser anställningar med månadslön om inget annat anges Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Mätdatum november Antal anställningar Antal anställningar med månadslön Antal tillsvidareanställningar Antal heltidsanställningar Antal årsarbetare Ålder och sysselsättningsgrad Genomsnittlig ålder 45,8 45,5 46,8 46,3 46,2 46,6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96,9 % 96,8 % 97,2 % 97,4 % 97,2 % 97,7 % Pensionsavgångar Antal anställda 60 år och äldre Helår Tidredovisning Andel arbetad tid i procent av avtalad arbetstid 78,7 % 77,8 % Andel sjukfrånvaro 4,0 % 4,2 % Andel föräldraledighet 4,4 % 4,6 % Andel semester, ferie/uppehåll 6,9 % 7,3 % Andel tjänstledighet 6,0 % 6,1 % Övertid och mertid Antal timmar övertid och mertid under året Antal timmar omräknat till årsarbetare Timavlönade Antal arbetade timmar under året Antal timmar omräknat till årsarbetare Personalkostnader mnkr Lön, pensioner och sociala avgifter Personalsociala kostnader ) Avser anställda med månadslön om inget annat anges Kommunkoncernen Andel anställda fördelat på födelseland 2) Norden (inkl Sverige) 94,3% 94,3% 94,6% Övriga världen 5,7% 5,7% 5,4% 2) Uppgiften tas bara fram vartannat år 5

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2012 sid. 6 Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare sid. 6 Chefs- och ledarutvecklingsprogram ger stärkta chefer och

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer