Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm"

Transkript

1 personalen 2008

2 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009.

3 Innehåll Inledning 4 Anställda i kommunen 7 Arbetsmiljö Hälsa 8 Arbetsgivarpolitik 8 Personalförsörjning 8 Personalrelaterade kostnader 10 Utblick 10 Anställda i kommunen 11 TABELLBILAGA 11 Arbetsmiljö Hälsa 13 Personalrelaterade kostnader 14

4 Inledning Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun kopplat till verksamhet och ekonomi. Personalredovisningen beskriver även hur vi uppnått mål och ambitioner inom de olika områden som är prioriterade för arbetsgivaren. varpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens strategiska mål och är ett medel för på att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Arbetssätt Personalarbetet drivs i huvudsak genom ett antal strategiska mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetet styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett mer enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processerna och effektivisera arbetet. Kommunen som arbetsgivare Strategiska mål 80 procent av medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjligheter. 85 procent av medarbetarna ska ha en egen individuell utvecklingsplan vid 2008 års utgång. Sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 6 procent av den totalt arbetade tiden. Det här vill vi Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgi- Utgångspunkter Sigtuna kommuns utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Vi erbjuder dem som arbetar i Sigtuna kommun ett hälsosamt arbetsliv och en möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska kännetecknas av kompetens, öppenhet, delaktighet och engagemang. Hos oss ska anställda uppmuntras att ta ansvar. Några viktiga händelser Delaktighet och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt kollektivavtal utifrån den centrala överenskommelsen FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö- Samverkan. Samverkansavtalet gäller från den 1 januari 2009 och beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Samverkansavtalet är en utvidgning av MBL till att gälla alla medarbetares direkta inflytande och har verksamheten som utgångspunkt. Avtalet ska medföra att medarbetarnas delaktighet och påverkansmöjligheter ska öka. Samtliga samverkansgrupper inom kommunen utvärderar årets möten enligt en gemensam checklista. Detta redovisas i respektive förvaltnings centrala samverkansgrupp. Medarbetarenkät En medarbetarundersökning genomfördes i december. Syftet med enkäten var att följa upp vissa frågor från 2006 års medarbetarenkät och att följa upp de politiska målen i verksamhetsplanen. Resultatet visar att vi har nöjda medarbetare inom kommunen. En förbättring har skett jämfört med 2006 Sigtuna kommun 4

5 års undersökning. Nöjd medarbetarindex (NMI) är 73 procent jämfört med 2006, 66 procent. Några positiva faktorer som gäller för hela kommunen, 96 procent av dem som svarat på enkäten tycker att de har ett mycket meningsfullt arbete. 89 procent är i det stora hela nöjda med sitt arbete. Det finns områden vi måste jobba med för att förbättra och det avser till exempel det strategiska målet att, 80 procent av medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjligheter över sitt arbete. Resultatet visar att 74 procent svarar att de kan påverka beslut som berör deras arbete. Det är en förbättring jämfört med 2006 då resultatet var 70 procent. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes Medarbetarenkäten 2008 visar att 62 procent säger att på min arbetsplats arbetar vi aktivt med förbättringsområden för att följa upp resultatet från enkäten Detta är ett område vi kan förbättra. Uppföljning av medarbetarenkät 2008 sker i förvaltningarnas samverkansgrupp, nämnderna och i nästa medarbetarundersökning. Individuell kompetensutvecklingsplan Ett av kommunens strategiska mål för 2008 är att 85 procent av medarbetarna ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. En kommunövergripande modell för medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan har tagits fram och ska användas inom samtliga förvaltningar. Målet 85 procent är inte uppfyllt men har förbättrats till 70 procent jämfört med 49 procent Sjukfrånvaro Ett annat strategiskt mål för 2008 är att sjukfrånvaron med sjukpenning ska sänkas till 6 procent. Målet är uppfyllt då sjukfrånvaron minskat till 5,63 procent jämfört med 6,60 procent Nya rutiner vid sjukfrånvaro och vid rehabilitering som innebär tidiga insatser, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt har bidragit till att sjukfrånvaron minskat. Den officiella sjukfrånvaron som redovisas är 7,45 procent. Detta är en minskning från 8,55 procent Denna statistik redovisar den totala sjukfrånvaron inklusive anställda med sjukersättning. I och med den nya lagstiftningen i sjukförsäkringen har våra rutiner vid rehabilitering reviderats under året. Ett arbete pågår i samarbete med Försäkringskassan och Företagshälsovården att ta fram handlingsplaner för anställda som har varit långtidssjukskrivna. Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Kostnader för företagshälsovården ligger på samma nivå som för Friskvård Nya rutiner för friskvård har utarbetats och gäller för samtliga förvaltningar. Samtliga anställda erbjuds friskvårdcheckar från den 1 januari Drygt hälften av medarbetarna har beställt checkar. Utvärdering kommer att ske april Jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. En ny jämställdhetsplan är antagen av kommunstyrelsen och gäller från den 1 maj Planen är baserad på en nulägesbeskrivning och uppföljning av års plan samt genomförd lönekartläggning. Jämställdhetsplanen beskriver kommunens värdegrund som förklarar att alla anställda kvinnor och män i Sigtuna kommun ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Jämställdhet mellan kvinnor och män, när det gäller löner och anställningsvillkor, är en självklarhet. Planen beskriver tydligt och anger hur varje förvaltning ska arbeta med jämställdhet. Uppföljning av års jämställdhetsplan visar att de planerade mätbara målen i stort är uppfyllda. De mål som inte är uppfyllda är överförda till 2008 års jämställdhetsplan och kommer att följas upp under åren Den genomförda lönekartläggningen visar att det inte förekommer några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ett webbaserat rekryteringsverktyg har införts och ny rekryteringsprocess har tagits fram för att säkerställa att alla sökanden blir lika behandlade oavsett kön. 5 Personalredovisning 2008

6 Löneöversyn Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat. Löneöversyn genomfördes under året. Vi använde i huvudsak dialogmodellen mellan chef och medarbetare. Arbetsgivarpolitik Arbetet med att kvalitetssäkra arbetsgivarpolitiken pågår genom att revidering av arbetsmiljöpolicyn och rutin för det systematiska arbetet pågår och ska bli klart under arbetet med att ta fram kommunens mångfaldsplan har startat och kommer att antas under 2009 de arbetsgivarpolitiska dokumenten revideras kontinuerligt. Intranätet förnyas kontinuerligt för att förenkla och förbättra information till medarbetare Resultatet i medarbetarenkäten visar att arbetet lett till en förbättring men är fortfarande inte tillfredställande. 60 procent använder sig av kommunens intranät för att söka information var resultatet 44 procent. 68 procent tycker att det är lätt att använda intranätet. Jämfört med 2006 då resultatet var 59 procent. Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare Bra chefer har stor betydelse för anställdas engagemang, delaktighet skapande av ett hälsosamt arbetsliv och hur vi lyckas rekrytera framtida kompetens. Sigtuna kommun har tagit fram ett kompetensträd som tydliggör kommunens syn på ledarskap. Ledarskapsprofilen fokuserar på uppdraget som chef och beskriver personliga ledaregenskaper. Den ska vara vägledande vid chefsutveckling och rekrytering av nya chefer. En webbaserad kompetenskartläggning av chefers kompetens har genomförts. Resultatet ska användas till kommunövergripande och individuell chefsutveckling. Chefsutbildning i verktyget har genomförts. Kompetenskartläggningen kompletteras med chefernas svar om önskad kompetensutveckling i medarbetarundersökningen. Områden som kan förbättras enligt resultatet i medarbetarundersökningen 64 procent tycker att ledarskapsdagarna det senaste året bidragit till att de utvecklat sitt ledarskap. Jämfört med 2007 års chefsenkät, 58 procent är det en förbättring. 66 procent tycker att innehållet i ledarskapsdagarna varit bra. Ny fråga, därför saknas jämförelse. Ledarskapsdagar har genomförts enligt program. Ett ledarförsörjningsprogram har utarbetats och kommer att genomföras under Syftet är att säkerställa framtida chefsförsörjning och öka antalet chefer med utländsk bakgrund. Sigtuna kommun 6

7 Anställda i kommunen Vid årsskiftet hade Sigtuna kommun tillsvidare- och visstidsanställda, omräknat till årsarbetare. De anställda i kommunen finns huvudsakligen inom tre grupper. En större grupp är kvinnor inom äldre- och handikappomsorgen med lång erfarenhet men med en kortare utbildning. Den andra stora gruppen är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Många av dessa är också kvinnor, i synnerhet inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den tredje gruppen är administratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar, personer som är nödvändiga för att klara kommunens mycket skiftande uppdrag. Mellan 2007 och 2008 är antalet anställda med månadslön i stort sett oförändrat. De tillsvidareanställda har blivit 10 personer fler och visstidsanställda har ökat med 42 personer (Tabell 1.1.1). De flesta, 44 procent, är anställda inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter (Tabell 1.1.2) medan vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (Tabell 1.1.3). Antalet heltidsanställda och deltidsanställda Kvinnor arbetar mer deltid än män. Kvinnor är anställda 92 procent av en heltid och män 97 procent av en heltid (Tabell 1.1.4). Antal personer, årsarbetare och kön. Av de anställda är 77,3 procent kvinnor (Tabell 1.1.5). Medelålder Medelåldern är oförändrat 46,5 år bland kommunens anställda. I stort sett samma för kvinnor som för män (Tabell 1.1.6). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31/12 varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männen är 93,64 procent (Tabell 1.1.7). Utbildningsnivå Bland kommunens medarbetare har 51 procent högskoleutbildning, 8 procent har grundskola och övriga har gymnasium som utbildningsnivå. Sett i backspegeln ökar andelen anställda med högskola årligen med en knapp procent. Det är samma tendens som i länet och övriga riket. Anställda med utländsk bakgrund I Sigtuna kommun har drygt en fjärdedel sina rötter i andra länder. Av dem som var anställda 2007 i Sigtuna kommun är 80 procent födda i Sverige och 11 procent födda utanför EU inkl. norden. Vid rekrytering de senaste åren har 75 procent Sverige som födelseland medan 16 procent var födda utanför EU. Länet har något högre andel födda i övriga världen både bland anställda och rekryterade, medan riket har färre. 12,5 procent av männen och 11 procent av kvinnorna är födda utanför EU inkl. norden. Vid rekrytering har 21 procent av männen och 15 procent av kvinnorna övriga världen utanför EU som födelseland (Tabell och 1.1.9). Inom vård och omsorg arbetar de flesta, 15,7 procent, anställda med övriga världen utanför EU som födelseland (Tabell ). 7 Personalredovisning 2008

8 Arbetsgivarpolitik Mål kommunen som arbetsgivare Utvärderingsbart mål Måluppfyllelse 80 procent av medarbetarna ska uppleva delaktighet och påverkansmöjligheter över sitt arbete. Resultatet av en genomförd medarbetarundersökning visar att, Målet är inte uppfyllt 71 procent anser att de kan tillräckligt mycket bestämma när arbetsuppgifterna ska utföras 71 procent anser att de kan tillräckligt bestämma sin arbetstakt 74 procent kan påverka beslut som berör deras arbete. 85 procent av medarbetarna ska ha en egen individuell utvecklingsplan vid 2008 års utgång. Målet är inte uppfyllt Resultatet av en genomförd medarbetarenkät visar att, 70 procent av medarbetarna har en egen kompetensutvecklingsplan Sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 6 procent av den totalt arbetade tiden. Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt då sjukfrånvaron med sjukpenning minskat till 5, 6 procent Arbetsmiljö Hälsa Sjukfrånvaro I tabell redovisas sjukfrånvaron med sjukpenning i procent. Sigtuna kommuns övergripande mål är att sjukfrånvaro med sjukpenning ska minska till 6 procent. Sjukfrånvaron fortsätter att minska för kvinnor medan män har en liten ökning. Sjukfrånvaro inkl. sjukersättning har de senaste åren varit konstant, ca 2 procent var därmed den totala sjukfrånvaron 7,5 procent. De personalkategorier som hade högst sjukfrånvaro är som tidigare år barnomsorgs- och fritidspersonal liksom vård- och omsorgspersonal. Långtidssjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar av den totala sjukfrånvaron anges i procent i tabell Arbetsskador Anmälda arbetsskador och tillbud visar samma mönster som tidigare år. Arbetsskador ligger på samma nivå medan tillbud anmäls i större omfattning. De absolut flesta tillbuden anmäls från socialförvaltningens omsorgs- och äldreboenden där det finns hot och fysisk våld från boende. Ingen av tillbuden har föranlett någon sjukfrånvaro. Under 2008 anmäldes 42 arbetsskador och 198 tillbud. Se tabell Personalförsörjning Personalomsättningen i Sigtuna kommun har de senaste åren följt länsgenomsnittet ökade dock kommunens personalomsättning med 2 procent till 11 medan länets låg still på c:a 9,5 procent. Det stärker att det är en ökad rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som pensionsavgångarna kommer att öka, med den åldersstruktur Sigtuna kommun har. Avgångar Fortsätter man att titta på några utvalda personalkategorier och jämför med länet så ser man: Lägre andel avgångar för förskolelärare och barnskötare, kontorspersonal. Högre andel avgångar för socialsekreterare som har hög andel både i kommunen och i länet jämfört med andra personalkategorier. Socialsekreterare hade 2006 en personalomsättning på 17,6 procent. Den har nu sjunkit till 13 procent, men ligger fortfarande 3 procent högre än länsgenomsnittet. Avgångarna har varit lägre för chefer än länet i genomsnitt de senaste två åren. Sigtuna kommun 8

9 Rekryteringar avgångar och ålder Det är en jämvikt i ålder hos de personer som slutar, med en svag övervikt i åldern år. Av de personer som rekryteras är 93 procent under 54 år. Det är ungefär lika stor andel i åldrarna mellan och år. Rekryteringar Från Av dem vi rekryterat under de senaste 10 åren har 30 procent kommit från en privat arbetsgivare och 20 procent från annan kommun. Övriga har kommit från staten, landstinget, studier, arbetslöshet eller har varit timavlönade. Rekryteringarna från privata marknaden har stadigt ökat från 15 procent för 10 år sedan till 35 procent. Inom förskolan kom i slutet av 1990-talet 25 procent från timavlönade medan de senaste åren är det 5 procent som kommer från en timavlöning. För lärare kommer 25 procent vardera från annan kommun, privat och studier. Det har varit en stadig trend 10 år bakåt. För de tekniska yrkena rekryteras 50 procent från privata marknaden. Inom förskolan ökar stadigt andelen rekryterade från privata marknaden. Avgångar Till De stora avgångsvägarna senaste 10-årsperioden är 25 procent till privata marknaden, 20 procent till annan kommun och 15 procent till pension. Det är inte så stor skillnad mellan personalgrupper. Inom teknik är andelen högre som går till privat medan lärarna har högre andel som går till annan kommun. Pensionsavgångar Under 2008 lämnade 85 personer kommunen som pensionärer. De var mellan år. 213 månadsavlönade personer fyller 63 år eller mer under Av dessa är 44 personer lärare inom förskola, grundskola eller gymnasium. 72 personer arbetar inom socialförvaltningen. 6 personer innehar en chefsbefattning. Heltid Deltid 72 procent av de anställda arbetar heltid och 28 procent arbetar deltid. Förra året var förhållandet procent av kvinnorna arbetar deltid 14 procent av männen arbetar deltid Deltid är mest förekommande i åldergruppen år. Mertid Övertid i genomsnitt per man är 9,5 timmar per år medan det för kvinnor är 4,5 timmar. Fyllnadstid är för män 6,0 timmar per år medan det för kvinnor är 8,5 timmar. Frånvaroorsaker Frånvaro pga sjukdom är i genomsnitt 26 dagar/anställd, 28 för kvinnor och 18 för män. Det är en minskning från förra året med 5 dagar där kvinnorna har stått för hela minskningen. Frånvaro med föräldrapenning ligger still på runt 14 dagar/anställd. 9 Personalredovisning 2008

10 Personalrelaterade kostnader Personalkostnadens andel av kommunens bruttokostnader minskade med 1,9 procentenheter mellan 2007 och 2008 och blev 49,1 procent. (Tabell 3.1.1) Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaden ökade med kronor, vilket innebär en ökning med 374 kronor per anställd, mellan 2007 och Barn- och ungdomsnämnden, socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, miljö och hälsa och Komfast ökade sina utbildningskostnader under året, medan övriga förvaltningar minskade. Rekryteringskostnaden minskade med kronor till kronor. (Tabell 3.1.2) Sjukfrånvarokostnaden Sjukfrånvarokostnaden ökade med kronor jämfört med 2007, vilket framför allt hänger ihop med lönekostnadsökningarna. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå som 2007 (Tabell och 3.1.4) Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård ökade marginellt under 2008 jämfört med 2007 men ligger kvar på en betydligt lägre nivå jämfört med Kostnaderna är 1,5 miljoner lägre mellan 2006 och Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård ökade med kronor mellan 2007 och 2008, vilket fördelas mellan samtliga förvaltningar. Under 2008 infördes friskvårdscheckar till samtliga anställda. (Tabell och Tabell 3.1.4) Utblick I en allt mer komplex och konkurrerande omvärld måste kommunen satsa på ledarskap. Bra chefer har stor betydelse för våra anställdas engagemang, delaktighet, hälsa och hur verksamheten når sina mål. Därför har kommunen arbetat fram en särskild ledarskapsprofil dels för att skapa förutsättningar att bibehålla den kompetens som finns hos våra chefer och ge dem möjlighet till utveckling, dels för att kunna konkurrera om och attrahera morgondagens chefer. Bra ledarskap ökar vår attraktivitet som arbetsgivare. Ytterligare ett sätt att öka vår attraktivitet som arbetsgivare är en fortsatt fokus på hälsa, förebyggande hälsovård och kända rutiner vid rehabilitering. Den framtida personalförsörjningen hänger ihop med hur vi lyckas behålla kompetens och attrahera nya medarbetare. Därför måste rekryteringsprocessen fortsätta att utvecklas då den är ett viktigt instrument vid framtagande av kravspecifikation vid nyrekrytering. För att kommunen ska klara arbetskraftförsörjningen och undvika kompetensbrist måste mångfald - och jämställdhetsperspektivet genomsyra hela rekryteringsprocessen. Vi måste också utveckla medarbetarskapet som innebär att anställda ges möjlighet att påverka sin egen utveckling och ta eget ansvar utifrån uppdraget. Det kommer att ha betydelse för hur vi lyckas behålla våra anställda medarbetare. Sigtuna kommun 10

11 TABELLBILAGA Anställda i kommunen Antalet anställda i kommunen Antalet anställda årsarbetare fördelade på kön och ålder. Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa Ålder Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa < 29 år 140,30 33,20 173,50 46,90 19,80 66,70 240,20 51,80 242, år 867,90 246, ,30 79,60 19,70 99, ,60 266, ,20 > 50 år 686,00 203,70 889,70 29,40 19,30 48,70 938,40 213,70 905,00 Summa 1 694,20 483, ,50 155,90 58,80 214, ,20 531, ,60 Antal anställda årsarbetare fördelad på kön och ålder. Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa Ålder Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa < 29 år 148,40 31,50 179,90 38,70 14,60 53,30 187,10 46,10 233, år 857,70 238, ,50 85,10 26,60 111,70 942,80 265, ,20 > 50 år 680,60 208,20 888,80 18,40 10,30 28,70 699,00 218,50 917,50 Summa 1686,70 478, ,20 142,20 51,50 193, ,90 530, , Anställda i procent per förvaltning Förvaltning % % Barn- och ungdomsförvaltningen 44,0 45,3 Socialförvaltningen 25,1 24,7 Äldre- och omsorgsförvaltningen 4,2 5,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 10,3 9,1 Gemensam administration 4,0 3,8 Stadsbyggnadskontoret 3,1 3,1 Räddningstjänsten 2,3 2,2 MatEnheten 2,6 2,6 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,6 2,6 Kommunledningskontoret 0,9 0,7 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,6 0,6 Komfast 0,3 0,3 Summa Antalet årsarbetare uppdelat på kategorigrupper Vård- och omsorgspersonal 595,2 602,1 Lärare 530,1 507,1 Barn- och fritidspersonal 518,5 536,0 Administartiv personal 283,7 268,8 Chef/arbetsledare 160,0 162,2 Skolmåltidspersonal 57,5 55,1 Skolpersonal ej lärare 56,8 53,8 Anläggnings/yrkesarbetare 51,0 45,0 Tekniker 33,8 28,8 Kulturarbete 18,3 15,8 Övriga 88,1 83,9 2 Totalt 2 393,0 358,6 11 Personalredovisning 2008

12 1.1.4 Antal heltidsanställda och deltidsanställda Antal hel- och deltider uppdelat på kön och ålder 2008 Antal personer Ålder Kön Heltid Deltid Totalt -29 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Antal personer Ålder Kön Heltid Deltid Totalt -29 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Antal personer, årsarbetare och kön 31 dec Kön Antal personer Årsarbetare % 2008 Kvinnor ,7 77,3 Män ,3 22,7 Summa Kvinnor ,9 77,5 Män ,5 Summa , Medellönen för tillsvidareanställda Kvinnors medellön i förhållande till männens i procent Medellön Män Kvinnor Totalt ,64 % ,96 % Andelen nyrekryterade i kommunen med svensk eller utländsk bakgrund Rekryterade fördelade på födelseland Procentuell fördelning Sigtuna Län 01 Riket Födelseland Sverige 89,5 76,6 77,5 75,1 75,4 84,7 Övriga Norden 4,1 5,5 2,2 6,6 3,4 2,3 EU exkl Norden 0,5 2,1 1,7 1,7 2,9 2,2 Övr världen 5,9 15,9 18,6 16,6 18,4 10,7 Summa Andel anställda föedelade på födelseland Andel anställda fördelade på födelseland Sigtuna Län 01 Riket Födelseland Sverige 84,6 81,7 80,9 80,1 77,5 89,0 Övriga Norden 9,1 7,5 6,7 6,8 5,5 3,0 EU exkl Norden 1,2 1,7 1,1 1,8 2,8 1,7 Övr världen 5,1 9,1 11,3 11,3 14,3 6,2 Summa Anställda fördelade på arbetsområden Vård och Födelseland Lärare Teknik omsorg Förskola Övrig skola/ fritid Administration Sverige 83,2 83,0 72,6 80,6 85,8 87,3 Övriga Norden 4,9 5,9 9,5 6,3 4,3 7,8 EU exkl Norden 2,9 1,8 2,2 0,7 1,9 0,5 Övr världen 9,0 9,2 15,7 12,4 8,1 4,4 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Medelålder Kön Kvinnor 46,4 46,2 Män 46,6 46,4 Alla 46,5 46,2 Sigtuna kommun 12

13 Arbetsmiljö Hälsa Sjukfrånvaron med sjukpenning i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor och män Total sjukfrånvaro 2008 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,7 % 5,5 % 5,7 % år 8,3 % 4,6 % 7,4 % 50 < år 8,6 % 5,7 % 7,9 % Summa 8,2 % 5,2 % 7,5 % Frånvaro med sjukpenning 2008 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,7 % 5,5 % 5,7 % år 5,9 % 4,3 % 5,5 % 50 < år 6,1 % 4,7 % 5,8 % Summa 6,0 % 4,6 % 5,6 % 2007 Kvinnor Män Summa > 29 år 6,6 % 4,5 % 6,2 % år 9,9 % 4,1 % 8,6 % 50 < år 10,2 % 6,0 % 9,1 % Summa 9,7 % 5,0 % 8,6 % 2007 Kvinnor Män Summa > 29 år 6,6 % 4,5 % 6,2 % år 7,3 % 3,7 % 6,4 % 50 < år 7,6 % 4,9 % 6,9 % Summa 7,4 % 4,3 % 6,6 % 2006 Kvinnor Män Summa > 29 år år 50 < år Summa 10,5 % 5,4 % 9,4 % 2006 Kvinnor Män Summa > 29 år 5,9 % 3,4 % 5,4 % år 7,3 % 3,1 % 6,4 % 50 < år 9,4 % 5,6 % 8,5 % Summa 8,0 % 4,2 % 7,1 % Sjukfrånvaron över 60 dagar, procent Kvinnor 63,24 71,55 68,68 Män 51,75 57,39 61,42 Summa 61,36 69,55 67, Arbetsskador Anmälda arbetsskador Anmälda tillbud Summa Personalredovisning 2008

14 Personalrelaterade kostnader Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2008, 2007 och 2006 Förvaltning Personalkostnad Personalkostnad 2008 Personalkostnad 2007 Personalkostnad 2006 mkr mkr procent mkr mkr procent mkr mkr procent Total kostnad Andel av total kostn Total kostnad Andel av total kostn Personalkostnad Personalkostnad Total kostnad Andel av total kostn Barn- och ungdom ,73% ,5 % ,3 % Socialförvaltning ,37% ,0 % ,0 % Utbildnings- och arbetsmarknad ,56% ,9 % ,4 % Gemensam administration ,71% ,6 % ,9 % Stadsbyggnadskontoret ,61% ,8 % ,4 % Renhållning ,55% ,9 % ,6 % Räddningstjänsten ,66% ,0 % ,5 % Maten ,78% ,0 % ,4 % Kultur- och fritid ,43% ,8 % ,0 % Kommunledningskontoret ,19% ,4 % ,4 % Miljö- och hälsa ,61% ,9 % ,5 % Komfast ,14% ,5 % ,8 % Totalt ,14% ,0 % ,3 % Utbildnings- och rekryteringskostnader 2008, 2007 och 2006 Förvaltning Utbildnings- och rekryteringskostnad 2008 Utbildnings- och rekryteringskostnad 2007 Utbildnings- och rekryteringskostnad 2006 mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr Utbild. totalt Utbild. per anst. Rekrytering Rekr. per anst. Utbild. totalt Utbild. per anst. Rekrytering Rekr. per anst. Utbild. totalt Utbild. per anst. Rekrytering Rekr. per anst. Barn- och ungdom 2, , , , , ,08 68 Socialförvaltning 2, , , , , , Utbildnings- och arbetsmarknad 0, , , , , , Gemensam administration 0, , , , , , Stadsbyggnadskontoret 0, , , , , , Räddningstjänsten 0, , , , , , Maten 0, , , , , , Kultur- och fritid 0, , , , , ,00 0,0 Kommunledningskontoret 0, , , , , , Miljö- och hälsa 0, , , , , , Komfast 0, , , , , ,00 0,00 Totalt 8, , , , , , Sigtuna kommun 14

15 3.1.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2008 mkr procent procent kr mkr mkr kr Andel av Förvaltning Sjukkostnad personalkostnad Andel av total kostnad Sjukkostnad per anst. Företagshälsovård Friskvård Friskvård/ anställd Barn- och ungdom 6,99 1,7% 1,0% ,26 0, Socialförvaltning 5,23 1,6% 1,0% ,85 0, Utbildning - och arbetsmarknad 1,72 1,4% 0,6% ,35 0, Gemensam administration 0,60 1,7% 1,1% ,13 0, Stadsbyggnadskontoret 0,49 1,2% 0,4% ,35 0, Renhållning 0,00 0,2% 0,0% - 0, Räddningstjänsten 0,19 0,8% 0,5% ,26 0, Maten 0,45 2,0% 1,1% ,06 0, Kultur- och fritid 0,34 1,3% 0,5% ,07 0, Kommunledningskontoret 0,06 0,4% 0,2% ,03 0, Miljö- och hälsa 0,09 1,2% 1,0% ,01 0, Komfast 0,06 1,4% 0,0% ,01 0, Totalt 15,38 1,5 % 0,8 % ,25 0, Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2007 mkr procent procent kr mkr mkr kr Förvaltning Sjukkostnad Andel av personalkostnad Andel av total kostnad Sjukkostnad per anst. Företagshälsovård Friskvård Friskvård/ anställd Barn- och ungdom 6,87 1,7% 1,0% ,41 0,05 47 Socialförvaltning 4,68 1,5% 0,9% ,59 0,03 39 Utbildning - och arbetsmarknad 1,46 1,3% 0,5% ,5 0,02 83 Gemensam administration 0,4 1,3% 0,9% ,11 0,01 97 Stadsbyggnadskontoret 0,5 1,2% 0,6% ,13 0, Renhållning 0,03 2,0% 0,1% Räddningstjänsten 0,17 0,7% 0,5% ,31 0, Maten 0,46 2,2% 1,2% ,05 0, Kultur- och fritid 0,55 2,1% 0,8% , Kommunledningskontoret 0,07 0,5% 0,2% , Miljö- och hälsa 0,08 1,2% 1,0% ,03 0, Komfast 0,12 2,7% 0,1% ,06 0, Totalt 15,38 1,5% 0,8% ,25 0, Personalredovisning 2008

16 Postadress: Märsta Besöksadress: Södergatan 20, Märsta Telefon: vx Fax: E-post:

Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm

Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 1 PERSONALEN 2009 Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm Innehåll InledninG 4 Personalekonomisk

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet.

INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet. PERSONALEN 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12 INLEDNING I Sigtuna

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm

Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm PERSONALEN 2010 1 Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm Innehåll Inledning 4 Kommunen som arbetsgivare Några viktiga händelser och aktiviteter Kommunfullmäktiges

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja Personalbokslut Örebro kommun 27 2 Innehållsförteckning Årets heta nyckeltal 3 Antalet anställda 4 Månadsavlönade 4 Arbetstid 5 Timavlönade 5 Fyllnadstid och övertid 6 Sysselsättningsgrader 7 Arbetad tid/frånvaro

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

INLEDNING. Invånaren först Allas lika värde Kvalitet i fokus. Principerna: Uppdragsgivarens förtroende Olikheter berikar

INLEDNING. Invånaren först Allas lika värde Kvalitet i fokus. Principerna: Uppdragsgivarens förtroende Olikheter berikar PERSONALEN 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12 INLEDNING I Sigtuna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Bilaga 1 Personal- och löneenheten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Innehåll Sida Personal 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsad anställda 3 Feriearbete 3 Åldersstruktur, tillsvidareanställda

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2011 Attraktiv arbetsgivare Vi vet att rekryteringsbehovet de kommande åren är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges kommuner. Vill vi i ett sådant

Läs mer

Tillförsikt inför framtiden

Tillförsikt inför framtiden Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2010 Tillförsikt inför framtiden För att utvecklas som arbetsgivare inom personalområdet är kommunens personalekonomiska redo visning ett viktigt instrument där

Läs mer

Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund

Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund Beslutad i Direktionen 2011-12-16 Gäller 2012-01-01 - tillsvidare Förord Personalen är Lapplands kommunalförbunds i särklass viktigaste resurs. Syftet med detta

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 KARLSKOGA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 www.karlskoga.se 2 Innehållsförteckning Arbetsorganisation och strukturer... 3 Arbetsmiljö och hälsa... 6 Ledar- och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Personalprogram för Kalmar kommun

Personalprogram för Kalmar kommun Personalprogram för Kalmar kommun 1 Vi har ett viktigt gemensamt uppdrag! Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007 Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 27 Inledning Det finns nästan 36 människor som arbetar i Södertörnskommunerna plus kommun. Det är de som möter eleverna i skolan, som ger äldre och handikappade

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

ÖKA HÄLSAN OCH HALVERA SJUKFRÅNVARON! Uppdrag från Kommunfullmäktige 2002

ÖKA HÄLSAN OCH HALVERA SJUKFRÅNVARON! Uppdrag från Kommunfullmäktige 2002 UMEÅ ÖKA HÄLSAN OCH HALVERA SJUKFRÅNVARON! Uppdrag från Kommunfullmäktige 2002 FRÅN 2002 TILL 2005 32 sjukdagar 16 sjukdagar 14% 7% Långtidsfriska 47 % har ingen sjukdag 70 % har högst sju sjukdagar Långtidsjukskrivna

Läs mer

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning

Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Inom Lunds kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att skapa en bra verksamhet. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) Avtal 2012-10-25 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) 1 Parterna sluter ramavtal om

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR!

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! NYCKELTALS- INSTITUTETS ÅRSRAPPORT 2016 I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! Vi började 1996 med en ambition att skapa ett gemensamt språk inom HR ekonomi, en slags svensk standard för att mäta och

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Låga löner och hög personalomsättning inom vår förvaltning?

Låga löner och hög personalomsättning inom vår förvaltning? RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIONEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-822-2011 2013-06-05 SID 1 (7) SDN 2013-06-13 Handläggare: Håkan Serdén o Sivan Månsson Telefon: 08-508 01 114 o 08-508 01 503

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät!

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät! Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät Välkommen till 2009 års ledarenkät! Ledarenkäten genomförs i syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer