Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018"

Transkript

1 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen

2 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen organisation. Med ökande barnkullar krävs av oss som arbetsgivare att vi har en god framförhållning och satsar på att ha kvalitet i personalfrågorna. Inledning: Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns organisation. Med ökande barnkullar krävs av oss som arbetsgivare att vi har en god framförhållning och satsar på att ha kvalitet i personalfrågorna. Vi står mitt uppe i en förändring kring behörighets- och legitimationskrav, vilket påverkar våra rekryterings- Vi står mitt och uppe planeringsförutsättningar. i en förändring kring behörighets- Konkurrensen och om legitimationskrav, arbetskraft och möjliggörande vilket av mångfald påverkar ger våra oss rekryterings- nya utmaningar och i planeringsförutsättningar. vårt sätt att arbeta med arbetsgivarfrågor Konkurrensen de om närmaste åren. arbetskraft och möjliggörande av mångfald ger oss nya utmaningar i vårt sätt att arbeta med arbetsgivarfrågor de närmaste åren. Diagram: Barn/elever Barn/elever Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun 3

3 Rekrytering, bemanning och kompetensplanering UNDER DE NÄRMASTE FEM ÅREN kommer ca 13 % av våra medarbetare att gå i pension. 290 personer ska ersättas och av de största grupperna är det 119 lärare, 56 förskollärare och 32 barnskötare som lämnar med pensionsavgång. Till detta kommer den prognostiserade befolkningsökningen, vilken visar på ett genomsnittligt behov av 250 nya platser i grundskolan och 100 nya platser i förskolan varje år fram till och med år Detta innebär att vi, med nuvarande personaltäthet kommer behöva rekrytera ungefär 125 nya lärare och 100 förskolärare och barnskötare till våra verksamheter under de kommande fem åren enbart på grund av befolkningsökningen. Därutöver kan vi se fram emot en ytterligare ökning genom invandring. Rekrytering av nya medarbetare är en av de viktigaste frågorna utifrån personalförsörjningssynpunkt. Det är viktigt att varje rekrytering utgår från hela förvaltningens behov i ett längre perspektiv och inte bara det aktuella behovet vid den enskilda arbetsplatsen. Inför varje rekrytering är därför en behovsanalys som utgår från barn- och utbildningsförvaltningens behov av kompetens nödvändig och avgörande för verksamhetens utveckling och resultat. Våra chefer måste för att klara detta ha överblick, förstå betydelsen och konsekvenserna av sina val och sitt handlande i ett större perspektiv samt känna samhörighet med och ett gemensamt ansvar för hela förvaltningen och dess verksamhet. Kraven på lärarlegitimation ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Utmaningen är att säkerställa att vi har personal med rätt behörighet och med rätt kompetens. Medarbetare 65 år Antal Anställda 65 år Lärare % Barnskötare % Dagbarnvårdare % Fritidspedagog % Förskollärare % Adm assistent % Elevassistent % Fritidsledare % Vaktmästare % Skolledare inkl bitr % Servicebitr % Bibliotekarie % Skolsköterska % Kock % Kurator 7 0 0% Övrig personal % Totalt % % Kunskapen om sambandet mellan antal barn/elever och de ekonomiska förutsättningarna, är också avgörande för att kunna ha ett långsiktigt perspektiv på rekryteringsfrågorna. Här är viktiga faktorer att förhålla sig till inte bara den demografiska sammansättningen tillsammans med in- och utflyttning till och från kommunen, utan också fristående förskolors och skolors etablering, stabilitet och attraktionskraft och ekonomiska förutsättningar i övrigt. Behålla bra och kompetenta medarbetare och rekrytera nya till arbetsplatser som aktivt arbetar med att skapa och bibehålla ett gott rykte. 4 Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun 5

4 Introduktion, mentorskap, praktikanter/studenter och karriärvägar ETT GOTT MOTTAGANDE AV NYA MEDARBETARE och blivande medarbetare i praktikanter/studenter är betydelsefullt för att få ett bra arbete utfört. Introduktionen blir bättre och enklare om vi bygger den redan från första praktik/ arbetsdagen. Här är ett samlat arbete både inom kommunkoncernen och inom förvaltningen av största betydelse. Personalavdelningen har ett ansvar för att hålla ihop och utveckla rutiner och förutsättningar för arbetet med dessa frågor. Handledning och mentorskap kan vara ingången i karriärtjänster som inte nödvändigtvis är lika med chefstjänster. I en kompetensbaserad och lärande organisation ska det finnas möjlighet att utvecklas och göra karriär på olika sätt, inte bara genom att bli chef. Det ska också vara möjligt för våra anställda att få förändrat arbetsinnehåll under olika faser i livet. Vi vill också ge våra anställda den trygghet det innebär att ha en bred bas så att man kan behålla sin anställning även om elev- och barnunderlaget förändras. Att byta arbetsplats inom förvaltningen eller mellan olika förvaltningar är ett bra sätt att utvecklas som medarbetare. Det ökar anställningsbarheten, bidrar till ett ökat kunskapsutbyte och till verksamhetens utveckling. Intresset för att byta arbetsplats är lågt både bland våra medarbetare och bland våra chefer. En stor och viktig utmaning är därför att skapa förutsättningar för och stimulera ökad rörlighet. Att få våra praktikanter/studenter så förtjusta i oss att de inte vill arbeta hos någon annan arbetsgivare. 6 Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun 7

5 Ledarskap och medarbetarskap Samverkan och belöningar LEDARE OCH MEDARBETARE SKA kunna lita på varandra, respektera varandras roller, utvecklas i rollerna och tillsammans arbeta för uppdraget att ge barn och elever en god omsorg och en bra utbildning i syfte att öka måluppfyllelsen. Att vara ledare i Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun innebär att kunna leda engagerade, välutbildade och kompetenta medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. Under perioden kommer närmare 17 % av våra skolledare att uppnå en ålder av 65 år. För att behålla redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga ledningsuppdrag tillförsäkras. En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt underlätta för dem att växa in i chefsrollen. DELAKTIGHET I OCH MEDBESTÄMMANDE över den egna arbetssituationen och arbetsplatsen är grunden för samverkan. Välfungerande arbetsplatsmöten, effektiva samverkansgrupper och respekt mellan parterna är nödvändiga förutsättningar för detta. Kända och användbara lönekriterier ger bra lönesamtal och möjliggör löneutveckling för medarbetare. Att ha en god lönestruktur och aktivt arbeta med samverkan på varje arbetsplats. Kompetensen hos de medarbetare som vill avveckla sitt chefskap behöver tas tillvara på ett bättre sätt. Precis som för sammansättningen av våra övriga medarbetare är det viktigt att också sammansättningen av våra ledare speglar samhället i övrigt. Att skapa karriärvägar som möjliggör utveckling i det egna yrke såväl som vägar att gå vidare i ledningsfunktioner i verksamheten. 8 Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun 9

6 Mångfald och arbetsmiljö EN GOD ARBETSMILJÖ BESTÅR AV MEDARBETARE och ledare som arbetar tillsammans för samma sak. Mångfaldiga arbetsgrupper är att föredra framför enfaldiga. Begreppet mångfald är ett vidare begrepp än olikheter mångfald är en blandning av allas våra olikheter. Vi behöver attrahera nya grupper på arbetsmarknaden för att skapa större mångfald och dynamik på arbetsplatserna. Som förebilder för de barn och elever som finns hos oss är det viktigt att sammansättningen av våra medarbetare speglar samhället i övrigt. Att vi vid varje rekryteringstillfälle värnar om mångfalden. Medelålder per yrkesgrupp Könsfördelning per yrkesgrupp Kvinnor % Män % Kvinnor Män Anställda Lärare 77% 23% Barnskötare 98% 2% Dagbarnvårdare 100% 0% Fritidspedagog 77% 23% Förskollärare 97% 3% Adm assistent 87% 13% Elevassistent 80% 20% Fritidsledare 50% 50% Vaktmästare 4% 96% Skolledare inkl bitr 62% 38% Servicebitr 98% 2% Bibliotekarie 84% 16% Skolsköterska 100% 0% Kock 95% 5% Kurator 86% 14% Övrig personal 67% 33% Totalt 84% 16% Adm assistent Könsfördelning per yrkesgrupp Kvin % Kvinnor Män anställda Lärare 77% 23% Barnskötare 98% 2% Dagbarnvårdare 100% 0% Fritidspedagog 77% 23% Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun Förskollärare 97% 3% Medarbetarstrategin för skol-och barnomsorg i Växjö kommun 11

7

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson,

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer