Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Viktiga händelser En central rekryteringstjänst erbjuds som stöd till chefer på förvaltningar och bolag Rökfri arbetstid har införts i koncernen Gemensamma riktlinjer för rekrytering, introduktion och avslut har tagits fram Kommunens ledar- och medarbetarpolicy har reviderats Ett nytt program för intern ledarförsörjning (PIL) har startats upp Bra ledarskap och medarbetarskap Kommunen har fortsatt att jobba med att ge cheferna goda förutsättningar för ett bra ledarskap i verksamheten. Program för nya chefer samt för erfarna chefer har genomförts under året. Kommunen har vidare arrangerat en ledardag och en chefsdag. En ledar- och medarbetarundersökning (LMU) har genomförts. Inför 2012 års undersökning gjordes en ny upphandling som resulterade i byte av leverantör, vilket innebär att jämförelse över tid inte är möjlig. Undersökningen visar dock på ett fortsatt bra resultat i jämförelse med andra kommuner och organisationer. Engagemanget från medarbetarna har varit stort. 95 procent av alla medarbetare har svarat på enkäten. Nästa ledar- och medarbetarundersökning kommer att genomföras i mars Ett koncernövergripande arbete med att uppdatera ledar- och medarbetarpolicyn har genomförts. Ledar och medarbetarundersökning 2012 Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

2 Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Koncernen har fortsatt bra frisktal bland de anställda. Inriktningen har under året varit att bibehålla 2011 års nivå vilket vi nästa klarat av. Vi kan dock se en marginell höjning av sjuktalen under 2012 med 0,3 procent. Ökningen består av mellanlånga sjukskrivningar. Kommunens företagshälsovård belyser omorganisationer samt ökad arbetsbelastning som tänkbara orsaker, men hela ökningen är svår att koppla till en orsaksgrund. Antal arbetade timmar av den förväntade arbetstiden Frisktal 94,9 95,5 95,6 96,2 95,9 Vid årsskiftet 2011/2012 infördes rökfri arbetstid i koncernen. I samband med detta erbjöds olika stödåtgärder för att hjälpa medarbetare som så önskade att sluta med rökning. Arbetet bedrevs i nära samarbete med företagshälsovården. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Karlstads kommun har de senaste åren jobbat intensivt med arbetsgivarvarumärket (employer branding) för att attrahera nya medarbetare och för att stärka nuvarande medarbetare. Vi har kartlagt rekryteringsbehovet för de närmaste fem åren och vi har ökat vårt deltagande i arbetsmarknadsdagar. Vi har även genomfört informationstillfällen om hur det är att arbeta i en kommun. Det finns nu ett centralt rekryteringsstöd som stöttar förvaltningar och bolag i samband med rekryteringar och under hösten startade vi samlingsannonsering av kommunens lediga tjänster. Vi har uppdaterat och lagt ut ytterligare information under jobba hos oss på hemsidan i syfte att öka attraktionskraften och alla som i framtiden ser kommunen som en tänkbar arbetsgivare kan lägga in sitt CV via hemsidan. Vi har arbetat fram gemensamma riktlinjer för rekrytering, introduktion och avslut. Ett koncept där medarbetare besöker andra delar av koncernen för att bättre lära känna kommunen som helhet pågår. Två frågor ställdes i LMU om vad man tycker om kommunen som arbetsgivare och hur stolt man är över att jobba i kommunen. Har uppfattning SKL Jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads kommun 98% 4,0 3,9 Jag tycker att Karlstads kommun är en bra arbetsgivare 98% 3,9 4, Positivt (4-5) Neutralt (3) Negativt (1-2) KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

3 Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Alla medarbetare som arbetar inom kommunen har varje år ett utvecklingssamtal med närmsta chef. En del av utvecklingssamtalet handlar om att chefen och medarbetaren ska göra en planering av vilka individuella och generella utvecklingsbehov medarbetaren har för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt. Utvecklingsplanen dokumenteras och följs upp löpande eller vid nästkommande utvecklingssamtal. Som ett led i att trygga ledarförsörjningen i kommunen har ett internt ledarförsörjningsprogram utvecklats (PIL, Program för Intern Ledarförsörjning). Programmet genomfördes första gången år 2010/2011 då 253 medarbetare sökte och 21 antogs. Under 2012 hade 13 av dessa fått en chefstjänst inom kommunen. Det motsvarar 62 procent och ligger i linje med vår målsättning. Under år 2012 genomfördes en andra omgång av PIL och vid detta tillfälle sökte 194 medarbetare varav 23 antogs. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka Resultatet av 2012 års Jämix som sammanställs av Nyckeltalsinstitutet har nyligen kommit. Kommunens index för 2012 är 107 vilket är en tillbakagång från 2011 års mätning där resultatet var 118. Av de kommuner som deltar i Jämix är medianvärdet 122 med en spridning på mellan 76 och 155. Analys pågår och en fördjupad redovisning av resultatet kommer att ske under våren. Yrkesgrupper med jämn könsfördelning (60/40) återfinns främst inom de verksamheter som finns på kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning samt miljöförvaltningen. Kommunens två största förvaltningar barn- och ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har många kvinnor i sina verksamheter, vilket också påverkar kommunens totala könsfördelning som för närvarande ligger på 77 procent kvinnor och 23 procent män. I koncernen finns 297 chefer varav 164 är kvinnor vilket motsvarar 55 procent av alla chefer. Redovisning av sjukfrånvaro enligt lag Månadsavlönade Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 4,4 3,8 4,9 Andel > 60 dagar 53,0 47,8 47,6 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 4,9 4,2 5,3 Andel sjukfrånvaro, män 2,8 2,3 3,6 Andel sjukfrånvaro, -29 år 5,0 3,9 4,4 Andel sjukfrånvaro, år 4,1 3,6 4,7 Andel sjukfrånvaro, 50-år 4,7 3,9 5,2 Timavlönade Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 1,9 3,2 3,6 Andel > 60 dagar 13,5 5,7 15,8 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 1,9 2,7 3,2 Andel sjukfrånvaro, män 2,0 4,2 4,6 Andel sjukfrånvaro, -29 år 2,0 3,1 4,0 Andel sjukfrånvaro, år 1,9 3,3 3,8 Andel sjukfrånvaro, 50 - år 1,7 3,0 2,2 Procentuell andel. 46 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

4 Koncernen lönesumma och antal årsarbetare I tabellen nedan visas en sammanställning över personalkostnader (exklusive personalsociala kostnader) och antal årsarbetare för hela kommunkoncernen där även bolag, stiftelser och kommunalförbund ingår. Till skillnad mot redovisningen i tidigare avsnitt anges antal årsarbetare genom att månadsanställda räknats om till årsarbetare. Timanställda, räddningstjänst i beredskap och räddningsvärn ingår ej i siffran för antal årsarbetare. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) Antal årsarbetare Kommunen/bolag/stiftelse Andel i % Kommunen Karlstads Stadshus AB 100, Karlstads Bostads AB 100, Karlstads Energi AB 100, Karlstads Elnät AB 100, Karlstads Parkerings AB 100, Mariebergsskogen AB 100, Karlstad Airport AB 100, Vindpark Vänern Kraft AB 70, Tåsans Kraft AB 60, Vänerhamn AB 31, Visit Karlstad AB 49, Fastighets AB Sandgrund 100,0 Stiftelsen Karlstadshus 60, Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100, Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62, Summa Observera att personal och löner anges utifrån ägarandel. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

5 Personalnyckeltal Karlstads kommun Avser anställda med månadslön om inget annat anges Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Mätdatum november Antal anställda Antal anställda med månadslön Antal tillsvidareanställda Antal heltidsanställda Antal årsarbetare Ålder och sysselsättningsgrad Genomsnittlig ålder 46,3 45,9 47,3 45,8 45,5 46,8 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96,9 % 96,7 % 97,5 % 96,9 % 96,8 % 97,20% Pensionsavgångar Antal anställda 60 år och äldre Helår Tidredovisning Andel arbetad tid i procent av avtalad arbetstid 79,2 % 78,7 Andel sjukfrånvaro 3,8 % 4,0 Andel föräldraledighet 4,4 % 4,4 Andel semester, ferie/uppehåll 6,9 % 6,9 Andel tjänstledighet 5,7 % 6,0 Andel friska Andel friska 96,2 % 95,9 Övertid och mertid Antal timmar övertid och mertid under året Antal timmar omräknat till årsarbetare Timavlönade Antal arbetade timmar under året Antal timmar omräknat till årsarbetare Kommunkoncernen Andel anställda fördelat på födelseland 1 Norden (inklusive Sverige) 94,4% 94,4% 94,4% Övriga världen 5,6% 5,6% 5,6% Uppgift tas bara fram vartannat år Uppgift tas bara fram vartannat år Koncerngemensamma utbildningar Kurskatalogens utbildningar, antal deltagare Mötesplats, antal deltagare Koncerngemensamma personalaktiviteter Kulturresor, antal deltagare Motionslopp, antal deltagare Definition av utländsk bakgrund: utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Uppgift tas bara fram vartannat år. 48 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse INLEDNING Viktiga händelser Årets första månader har präglats av osäkerheten kring hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesserna kommer att påverka arbetet med rehabilitering. Förslagen innebär att

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Personalberättelse 2009

Personalberättelse 2009 1(12) Personalberättelse 2009 Sveriges Radio ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. För att nå denna vision måste Sveriges Radios unika innehåll möta uppskattning hos en engagerad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer