Personalbokslut 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalbokslut 2014"

Transkript

1 Personalbokslut 2014

2 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi har haft 15 chefer som har påbörjat sin chefsutbildning (chefskörkortet) under 2014 och programmet löper under ett år. I samband med chefsprogrammet har vi också startat upp ett adept-och mentorprogram som Norrtälje kommun driver tillsammans med Österåker, Ekerö och Värmdö kommun. För att rusta våra medarbetare för Norrtälje kommuns olika utvecklingsprojekt har närmare 75 medarbetare genomgått kommunens nya projektledarutbildning. Stort fokus har det också varit på kommunens arbetsmiljöarbete. Här har vi genomfört en obligatorisk utbildning för alla våra chefer som sedan följs upp med arbetsseminarier där chef och skyddsombud deltar. Det innebär också att alla våra processer och checklistor som rör arbetsmiljöområdet har setts över och uppdaterats. Hälsa har också varit en viktig del i medarbetaråret där kommunens eget gym har rustats upp och invigds med pompa och ståt. I vår förmånsportal hittar både chefer och medarbetare olika aktiviteter som kan utövas i grupp eller på individnivå. Allt för att öka våra frisktal och välbefinnande hos våra medarbetare. I december avslutades året med en friskvårdsföreläsning för alla medarbetare på Campus Roslagen. Som ett led i medarbetaråret har Norrtälje kommun också genomfört en medarbetarundersökning. Denna är omgjord under 2014 och anpassad på så sätt att Norrtälje kommun kan jämföra sig med andra kommuner. Detta sker genom ett särskilt nyckeltal HME (hållbart medarbetarskap) som är framtaget av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Norrtälje kommun ligger på delad tredjeplats bland 10 kommuner i Stockholms län. Medeltalet för alla kommuner i Sverige ligger på 79 och Norrtälje ligger på ett nyckeltal om 80. Glädjande är också att vårt ledarskapsindex har ökar från 62 % till 69 % vilket är en mycket bra utveckling. Våra yrkesambassadörer har deltagit vid ett antal mässor och rekryteringsaktiviteter som är en viktig del i kommunens strategiska arbete att locka till oss nya kompetenta medarbetare. Självklart kommer vi att ha utmaningar även under 2015 och vi inleder året med att sparka igång vårt övergripande friskvårdsprojekt. Detta syftar till att få ner våra sjuktal bland långtidssjukskrivna medarbetare och öka frisktalen. Gunilla Ejefors Lublin Personalchef Innehållsförteckning PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB)... 3 Antal per kontor... 3 Könsfördelning Chefer Personalrörlighet... 3 Pensionsavgångar per år, Medelålder... 3 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands... 3 Rekrytering... 3 ARBETSMILJÖ Fördel Norrtälje... 4 Arbetsskador och tillbud... 4 Sjuktal... 4 Andelen i % långtidssjukskrivna... 4 Frisktal... 4 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar... 5 Övertid och fyllnadstid... 5 Arvoden förtroendevalda... 5 Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna... 5 Medellön... 5 UTBILDNING Introduktionsutbildning för nya chefer... 6 Norrtälje kommuns Chefskörkort... 6 Projektledarutbildning... 6 Adept- och mentorsprogram... 6 Frukostseminarier för chefer... 6 Introduktion för nya medarbetare... 6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Övertid... 7 Genomsnittslön... 7 Fokusområden

3 Personal Antal tillsvidareanställda (avtal AB) Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, 147 st from Störst minskning är inom barn och utbildning där de största yrkesgrupperna finns, de har minskat med 67 personer 2014 till följd av minskat elevantal. Antalet visstidsanställda har däremot ökat något under samma period. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret % Bygg och miljökontoret 56 3 % Kultur och fritidskontoret 79 4 % Socialkontoret % Sjukvård- och omsorgskontoret 60 3 % Barn och utbildningskontoret % Könsfördelning 2014 Chefer 2014 Kvinnor Män Kvinnor Män 78 % 22 % 56 % 44 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var totalt 166 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har de senaste två åren legat på ca 10 %, det beror till stor del på ökade pensionsavgångar. Prognosen för kommande år är färre pensionsavgångar. Pensionsavgångar per år Pensionsavgångarna i kommunen kommer att ligga på en relativt hög nivå de kommande åren, pensionsålder 65 år Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. De senaste årens ökande personalomsättningen och rekrytering av yngre medarbetare har sänkt kommunens medelålder något. 49,1 48,7 48,5 47,5 47,3 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer Rekrytering Norrtälje kommun annonserade under 2014 totalt 444 tjänster, varav 316 var tillsvidaretjänster. Dessutom har några chefs- och specialistrekryteringar utförts av externa rekryteringsföretag. Strategi och processbeskrivningar gällande rekrytering och kompetensförsörjning har tagits fram under Personalavdelningen har utbildat nya chefer i rekryteringsprocessen som en del i programmet för chefsintroduktion. De chefer som har ingått i utvecklingsprogrammet Chefskörkortet har fått utbildning dels i rekryteringsprocessen generellt och dels i kompetensbaserad rekrytering. Löneservice har upprättat tydligare riktlinjer för att säkerställa kompetens hos nya medarbetare. 3

4 Arbetsmiljö Arbetsmiljöprocessen har omarbetats och ansvaret har tydliggjorts i syfte att ge en rättsäker och tydlig arbetsgång enligt krav från Arbetsmiljöverket. Under 2014 har en gemensam arbetsmiljöutbildning genomförts, där ca 120 chefer och skyddsombud deltagit. En ny rehabiliteringsmall har tagits fram för att underlätta dokumentationen i rehabiliteringsarbetet. Projektet Från sjukfrånvaro till frisknärvaro påbörjades under 2014 som har till syfte att minska långtidssjukfrånvaron i kommunen. Fördel Norrtälje 2014 infördes Fördel Norrtälje en medarbetarportal där anställda i Norrtälje kommun har tillgång till ett attraktivt utbud av personalförmåner, exempelvis inom friskvård, hälsa, pension och försäkringar. Arbetsskador och tillbud Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud 2014 var 55 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på kommunövergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén CSK. Vanligaste skade- och tillbudsorsakerna: Fysisk skada/våld (inom barnomsorg och skola) Fallolyckor och halkolyckor Hot (inom barnomsorg och skola) Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,8 6,5 7,4 Män 2,5 3,4 3,4 Totalt 5,0 5,8 6,4 Andelen i % långtidssjukskrivna Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron , Frisktal Andel personer utan någon rapporterad sjukfrånvaro % 47 % 46 % 41 % 42 % Sjukfrånvaroutveckling Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp år 3,7 4, år 5,2 5,4 50- år 6,6 7,5 Den totala sjukfrånvaron för 2014 har ökat. Andelen långtidssjuka har ökat från 57 % till 62 % av den totala sjukfrånvaron. Även korttidsfrånvaron har ökat något. Ökningen av sjukfrånvaron är en trend för hela riket. 4

5 Lön och ersättningar Löneöversynen 2014 resulterade i en löneökning totalt i kommunen på ca 3,4 %. I kommunens antagna lönestrategi finns prioriterade grupper som rektorer, socialsekreterare, förskollärare speciallärare och lärare inom matematik/no. Utfallet för dessa grupper under 2013 och 2014 visar att vi närmar oss Stockholms län medianlönenivåer. Syftet med lönestrategin är att behålla och attrahera strategiskt kritiska kompetenser. Under 2014 hanterade Löneenheten i snitt 3145 lönespecifikationer per månad. Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exklusive personalomkostnader Övertid och fyllnadstid Uttaget av övertid och fyllnadstid är lågt i kommunen, timmar övertid 2014, motsvarar ca 3 timmar per anställd och år. Fyllnadstid 2014 = timmar, motsvarar 11 st årsarbetare. Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader Sjuklönekostnaden har minskat 2014, påverkande faktor är en den ökade långtidssjukskrivningen vilket sänker arbetsgivarens sjuklönekostnader. Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exklusive personalomkostnader fanns 278 st personer registrerade som förtroendevalda i kommunen. Ökade kostnader för förtroendevalda 2014 beror på valet. Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exklusive personalomkostnader. Inom parantes avser antal personer år 2013 Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 203 (215) Förskolelärare 186 (194) Lärare gr tidigare år 159 (170) Kärnämneslärare 48 (51) Lokalvårdare 58 (64) Resursassistent 67 (67) Lärare gr senare år 82 (87) Karaktärsämneslärare 48 (41) Fritidspedagog 35 (34) Ekonomibiträde 41 (42) Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda

6 Utbildning Norrtälje kommuns chefs- och ledarförsörjningsprogram är en viktig del för att nå de mål och visioner som uttrycks i kommunens personalpolitiska program. Det handlar om att säkerställa kommunens fortsatta utveckling och framtida behov av ledarskapskompetens samt att stärka Norrtälje kommun som attraktiv arbetsgivare och därigenom varumärket Norrtälje kommun som helhet. Under 2014 har Personalavdelningen genomfört en rad utbildningar med syfte att stärka chefs- och ledarskapet. Introduktionsutbildning för nya chefer För att stötta våra nya chefer inom Norrtälje kommun genomför Personalavdelningen två gånger per år en introduktionsutbildning för nya chefer. Syftet med utbildningen är att ge en övergripande bild över kommunens organisation, riktlinjer, arbetssätt och verktyg inom olika kunskapsområden med målet att ge våra nya chefer goda förutsättningar i sitt chefskap och skapa kännedom om kommunens gemensamma arbetsgivarpolitik. Norrtälje kommuns Chefskörkort I maj 2014 startade även den första omgången av Norrtälje kommuns Chefskörkort. Chefskörkortet ska ses som en kvalitetssäkring av ledarskapet och främja den fortsatta utvecklingen inom kommunens verksamhet. Denna utbildning är en ett-årig utbildning som genomförs årligen av Personalavdelningen och som vänder sig till chefer med 0-3 års erfarenhet. Projektledarutbildning För att rusta våra medarbetare för Norrtälje kommuns olika utvecklingsprojekt har närmare 75 medarbetare genomgått kommunens nya projektledarutbildning. Adept- och mentorsprogram Ytterligare ett led i att stärka och utveckla ledarskapet i Norrtälje kommun är vår medverkan i ett kommunövergripande Adeptoch mentorsprogram som sker i samarbete med Värmdö, Ekerö och Österåkers kommun och genomförs årligen. Programmet vänder sig till medarbetare som är nya i sitt ledarskap och under 2014 har tre adepter från Norrtälje kommun deltagit i programmet. Frukostseminarier för chefer Personalavdelningen bjuder in samtliga av kommunens chefer till frukostseminarier där varje seminarier har ett givet tema. Under det gångna året har Personalavdelningen genomfört sammanlagt åtta frukostseminarier med teman såsom rekrytering, kommunikativt ledarskap, avtalsrörelsen och lönesamtal, kommunjuridik och systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreläsarna har varit såväl interna som externa. Introduktion för nya medarbetare Introduktion för nya medarbetare har genomförts vid fyra tillfällen under Sammanlagt har 43 nya medarbetare deltagit. Medarbetareintroduktionen genomförs under en dag där förmiddagen ägnas åt teori och eftermiddagen åt att upptäcka vår vackra stad. Vi vill med detta ge våra nya medarbetare en välkomnande och inspirerande dag samt möjligheten att träffa andra nya medarbetare från många olika verksamheter. 6

7 Attraktiv arbetsgivare Spindeldiagrammet visar parametrarna i ett attraktivt arbetsgivare index. Ju högre ut man kommer i diagrammet desto mer attraktiv är man som arbetsgivare. Norrtälje kommun har nyligen börjat mäta sig externt och 2011 gjordes en första nollmätning. för att nå målet 2016 att rankas på 20 plats bland kommunala arbetsgivare måste arbetet med attraktiv arbetsgivare fortsätta att utvecklas. Övertid Norrtälje kommun har lågt uttag av övertid. Bidragande faktor årsarbetstidsavtal. Genomsnittslön Norrtälje kommun har högre genomsnittslön än övriga kommuner i undersökningen. Fokusområden De områden som behöver utvecklas mer för att öka index är Lika karriärmöjligheter, vilket innebär att kommun bör öka andelen kvinnliga chefer i förhållande till antal kvinnor, samt kommunens sjukfrånvarotal. 7

8 KONTAKTUPPGIFTER Ted Broman Personalavdelningen, HR-enheten Estunavägen Norrtälje E-post: 8 Näringsliv och kommunikation

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Personalberättelse 2009

Personalberättelse 2009 1(12) Personalberättelse 2009 Sveriges Radio ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. För att nå denna vision måste Sveriges Radios unika innehåll möta uppskattning hos en engagerad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011...2 Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer