UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN"

Transkript

1 UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1

2

3 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA UPP ANALYSERA VÄRDERA NÄMND BOLAGSSTYRELSE FÖRVALTNING OCH BOLAG PLANERA GENOMFÖRA FÖLJA UPP ANALYSERA FÖRBÄTTRA VÄRDEGRUND Vi är till för Karlstadsborna Strategisk plan 3

4 KARLSTADS KOMMUNS STYRMODELL VISIONEN VISAR RIKTNINGEN Vår vision, Livskvalitet Karlstad , visar riktningen för kommunens utveckling; framåt och uppåt. Vår vision är både större och mänskligare än bara en siffra. Utmaningen är att skapa en attraktiv livsmiljö samtidigt som vi växer. Utvecklingen mot invånare måste gå hand i hand med en hög livskvalitet. STRATEGISKA PLANEN PEKAR UT MÅLOMRÅDEN Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. Den ingår i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. Planen visar våra prioriterade målområden med övergripande mål. På det sättet kan vi planera vårt arbete och säkerställa att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. VÄRDEGRUNDEN ÄR VÅR KOMPASS Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service som vi erbjuder medborgarna. Kärnan i vår värdegrund är: Vi är till för Karlstadsborna. Vi genomför vårt uppdrag med engagemang. Vi når goda resultat. Vi är en kommun i gott skick. Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet.

5 Vision Strategisk plan Värdegrund Strategisk plan 5

6 SÅ ÄR DEN STRATEGISKA PLANEN UPPBYGGD Den strategiska planen med målområden, mål och åtaganden ligger till grund för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämnder och bolag utgår från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Det innebär att alla arbetar för att nå de koncernövergripande målen, främst genom den ordinarie verksamheten men också genom särskilda åtaganden som kommunfullmäktige tilldelar. NIO MÅLOMRÅDEN Målområdena visar vilka områden som är prioriterade i koncernen för att vi ska nå visionen. De är indelade i två perspektiv: det externa och det interna. Det externa perspektivet har medborgarna i fokus och handlar främst om det som kommer medborgaren till del. Det interna perspektivet tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i vår organisation för att ge en bra verksamhet till medborgarna. EXTERNT PERSPEKTIV Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden INTERNT PERSPEKTIV Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv

7 ÖVERGRIPANDE MÅL VAD VILL VI UPPNÅ? Inom varje målområde har kommunfullmäktige fastslagit koncernövergripande mål. De är en vägledning till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå inom varje område. Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de övergripande målen nås. Målen följs sedan upp med hjälp av indikatorer. I uppföljningen av målen ser vi resultat och effekter och det blir även tydligt vilka utvecklingsområden som bör lyftas upp framöver. Styrningen av vad som behöver göras för att kommunen ska nå målen sker till stor del genom kommunfullmäktiges åtaganden. ÅTAGANDEN I NÄMNDER OCH BOLAG Kommunfullmäktige beslutar om vilka åtaganden som varje nämnd eller bolag ansvarar för och när under budgetperioden de ska genomföras. Ett åtagande är en aktivitet som har stor betydelse för måluppfyllelsen och ska också ha betydelse för koncernen. Åtagandet ska tydligt visa hur det bidrar till att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Det är inte detsamma som ett mål eller en viljeinriktning. Åtagandet ska vara så konkret att det går att följa i delårsbokslut och årsredovisning. Det ska även vara avgränsat i tid så att det kan genomföras inom budgetperioden. Nämndernas åtaganden för budgetperioden finns i foldern Åtaganden inom strategisk plan. UPPFÖLJNING OCH EFFEKT I den strategiska planen är det fokus på uppföljning och analys. Vi följer vår verksamhet och våra åtaganden samt mäter måluppfyllelse och effekter under året. Samtidigt drar vi lärdom av verksamhetsåret och nya politiska åtaganden tas fram inför kommande budgetperiod. EXEMPEL PÅ MÅLOMRÅDE Tillväxt EXEMPEL PÅ ÖVERGRIPANDE MÅL KARLSTAD SKA HA ETT AV SVERIGES TJUGO BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT EXEMPEL PÅ ÅTAGANDE GENOMFÖRA MINST TIO FÖRETAGSBESÖK PER MÅNAD

8 VISION Livskvalitet Karlstad MÅLOMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden HÅLLBARHETSSTRATEGIER: tillväxtstrategi, folkhälsostrategi samt miljö- och klimatstrategi ÅTAGANDEN GENOMFÖRANDE VÄRDEGRUND Vi är till för Karlstadsborna 8 Strategisk plan

9 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv

10 BESKRIVNING AV VÅRA MÅLOMRÅDEN EXTERNT PERSPEKTIV Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. Ett dynamiskt näringsliv med attraktiva jobb inom många olika branscher är en annan förutsättning för att Karlstad ska växa. Då är det viktigt att attrahera människor med konkurrenskraftig kompetens till kommunen. 10 Strategisk plan

11 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. Mätning sker främst genom medborgarundersökningar och olika former av ranking. Resultatet är beroende av summan av koncernens samlade verksamhet. Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden I dag är det vanligt att företag etablerar sig i regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft. Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola och grundskola. Strategisk plan 11

12 Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs. Vi ska verka för ökad tolerans och jämställdhet. Karlstad ska vara en kommun som präglas av mångfald. Karlstad kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare. Vi vill särskilt betona att En stad för alla ska analyseras ur ett genusperspektiv. Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. 12 Strategisk plan

13 INTERNT PERSPEKTIV Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet skall känneteckna kommunens rapportering. Strategisk plan 13

14 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Koncernen äger anläggningstillgångar med ett bokfört värde över 8 miljarder kronor (årsredovisning 2011). Vi måste vårda dessa tillgångar och undvika kapitalförstöring. Bra lokaler är en förutsättning för att bedriva vård, skola och omsorg. Välskötta gator, parker och övriga allmänna platser är av stor betydelse för att Karlstad ska vara en attraktiv stad. Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet inom koncernens verksamhet är en prioriterad uppgift. Ett led i arbetet är att skapa en samlad struktur för den fortsatta utvecklingen. Likaså är det nödvändigt att gentemot omvärlden ge en tydlig bild av vår kvalitet och vår utveckling. Medborgare och brukare står i fokus, men en fortsatt utveckling av våra interna processer är inte mindre viktigt. 14 Strategisk plan

15 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Strategisk plan 15

16 ÖVERGRIPANDE MÅL VISAR VAD VI VILL UPPNÅ Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent mellan 2008 och 2020 Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras. Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad. Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Besöksnäringen ska utvecklas. Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas. Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller samt radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Uppdaterad efter beslut i kommunfullmäktige den 15 juni Strategisk plan

17 Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka. Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick. Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras. Bra ledarskap och medarbetarskap. Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka. Strategisk plan 17

18 18 Strategisk plan

19 TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER Tillväxtstrategin, folkhälsostrategin och miljö- och klimatstrategin skapar förutsättningar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i vårt arbete. De övergripande målen i den strategiska planen är fördelade på tre hållbarhetsstrategier, som ska hjälpa oss att styra och prioritera för att kunna växa långsiktigt hållbart. Strategierna ska vara ett stöd i styrningen på så vis att delmålen hjälper till att prioritera vad som är viktigt inom ett övergripande mål. Kommunledningskontoret följer arbetet med samtliga strategier årligen, med ett särskilt fokus på en strategi per år. TILLVÄXTSTRATEGI Tillväxtstrategin har sin utgångspunkt i den ekonomiska hållbarheten. Karlstad ska vara en stad där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, goda studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och närhet till natur- och kulturupplevelser. Det är människorna som får Karlstad att växa och utvecklas. I tillväxtarbetet fokuserar vi på tre målgrupper; studenter, människor med konkurrenskraftig kompetens och besökare. FOLKHÄLSOSTRATEGI Folkhälsostrategin har sin utgångspunkt i den sociala hållbarheten och ska hjälpa oss att se till att skillnaderna i samhället inte blir för stora och att kommunen är en plats för alla. Karlstad ska vara bra att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar för att stärka Karlstadsbornas möjlighet att styra över sina egna liv och vara delaktiga i vårt gemensamma samhällsbyggande. För oss är det viktigt att människor känner sig trygga och välkomna. I dag vet vi att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Därför är barn och unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning prioriterade målgrupper för vårt arbete. MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI Miljö- och klimatstrategin har sin utgångspunkt i den ekologiska hållbarheten. Konsekvenserna av våra klimatpåverkande utsläpp är stora och därför måste vi gemensamt arbeta för att minska behovet av fossila energikällor. Ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete kräver att miljöfrågorna hanteras på alla nivåer i kommunen. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö. Vi strävar efter att vara innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. Strategisk plan 19

20 BUDGET OCH UPPFÖLJNING Spiraltrappan nedan symboliserar kommunens budgetprocess och verksamhetsuppföljning. Det första steget är att kommunfullmäktige beslutar om budgeten och åtaganden i den strategiska planen för de kommande tre åren. I vår styrmodell finns det ett tydligt fokus på att följa upp arbetet under verksamhetsåret att stanna upp och titta om effekten har blivit den som vi önskade. Det sker månadsvis samt samlat efter fyra, åtta och tolv månader. Förhoppningsvis så är vi på rätt väg, eller så behövs nya åtaganden för att kommunen ska utvecklas i rätt riktning. Erfarenheterna tar vi med oss i budgetarbetet och det leder till att vi hela tiden förbättrar vårt arbetssätt och vår verksamhet så att vi ser till att göra rätt saker för Karlstadsborna. ÅR 3 ÅR 1 BESLUT ÅR 2 POLITIKERNA BESLUTAR OM BUDGET OCH STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige fastställer budget och strategisk plan i juni. Under hösten arbetar nämnderna och berörda bolag in åtaganden i sina verksamhetsplaner och delar ut dem till avdelningar/enheter. Våra åtaganden visar vilka särskilda insatser som ska genomföras för att koncernen ska nå de övergripande målen. ÅR 1 20 Strategisk plan

21 ÅR 2 GENOMFÖRANDE PROGNOS EFTER FYRA MÅNADER Nämnderna och bolagen gör en prognos över årets ekonomiska resultat och investeringsvolym. De rapporterar även större avvikelser som rör genomförandet av sina åtaganden. PROGNOS OCH DELÅRSBOKSLUT Nämnderna och bolagen följer upp vad som har hänt ekonomiskt och verksamhetsmässigt under årets första åtta månader. De gör även en prognos för resten av året, följer upp sina åtaganden och gör en lägesbeskrivning av hur arbetet har gått så långt. ÅR 3 UPPFÖLJNING ÅRSREDOVISNING I årsredovisningen görs en samlad analys av ekonomi- och verksamhetsutvecklingen för hela koncernen. Övergripande mål och åtaganden följs upp, effekter och resultat analyseras, samtidigt som kommunledningskontoret gör en djupanalys av en av de tre hållbarhetsstrategierna. Vi drar lärdom av verksamhetsåret och förbättrar verksamheten genom nya politiska åtaganden inför kommande budgetperiod. Strategisk plan 21

22 22 Strategisk plan

23 Strategisk plan 23

24 Augusti Strategisk plan Karlstads kommun, kommunledningskontoret, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

UPPDATERAD JUNI 2017 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD JUNI 2017 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD JUNI 2017 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 STRATEGISK PLAN Karlstad ska vara en kommun där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig och verka. Här ska det

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UPPDATERAD APRIL 2016 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den är en

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN

ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN 2016 2018 KARLSTADS KOMMUN Nämndförkortningar Arbetsmarknads- och socialnämnden: ASN Barn- och ungdomsnämnden: BUN Karlstads-Hammarö gymnasienämnd: GN Kommunstyrelsen: Kultur-

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Den strategiska planen, tillsammans

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN INDIKATORER I UPPFÖLJNINGEN Karlstads kommun ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till 2021 BoU - Lärande för hållbar utveckling 2013-11- 26 av Eva- Marie Tyberg Vad vill ni veta? Det går hyfsat bra för Sundsvall Varför en hållbar tillväxtstrategi?

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer.

Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Arbeta med att stärka våra utvecklingsområden utifrån resultatet från varumärkesmätningen Attraktionsinde. Nya åtaganden

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Program. med viljeinriktning för perioden

Program. med viljeinriktning för perioden STYRDOKUMENT 1(7) Program med viljeinriktning för perioden 2016-2019 Program Viljeinriktning för mandatperioden Fastställd KF 2016-04-25 Plan Riktlinje Giltighetstid 2019-12-31 Dokumentansvar Koncernstab

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 1() KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, -11- Mona Stensmar Petersen, 4-4 28 mona.petersen@karlstad.se Natur och miljö Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Vi är långt ifrån måluppfyllelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer