Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet..."

Transkript

1

2

3 Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader Tillsvidareanställda åldersstruktur Tillsvidareanställda - förvaltningar Tillsvidareanställda - personalgrupper Tidsbegränsade anställningar Timavlönade Tidsredovisning Faktisk arbetad tid Fyllnads- och övertid Fyllnadstid Övertid Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron totalt Sjukfrånvaro per förvaltning Sjukfrånvaro per personalgrupp Sjukfrånvaro fördelat på personalens sysselsättningsgrader Upprepad korttidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro Sjuklönekostnader Frisknärvaro Personalrörlighet Personalomsättning Avgångsorsaker tjänstepension och varaktig sjukersättning Förväntade pensionsavgångar Utrikes födda och utländsk bakgrund Löner Personalkostnader och skulder till personalen... 44

4 Inledning Kalmar kommun sammanställer årligen en personalöversikt som en del av kommunens redovisning. Personalöversikten är tänkt att ge en aktuell bild och jämförelser bakåt i tiden av kommunens personal beträffande omfattning, struktur, hälsa och kostnader. Personalnyckeltal är värdefulla för att kunna bedöma resultatet av organisationens personalpolitik. De säger inte allt om det de mäter, utan är ett av flera verktyg för att analysera personalsituation och personalpolitik. Personalredovisningen ger m.a.o. inte svar på alla frågor avseende personalfrågorna och det är därför viktigt att betona att ytterligare nedbrytning och analys i vissa fall kan vara nödvändig. Kontakta gärna mig om hjälp behövs med detta. Redovisningen är tänkt att väcka en nyfikenhet som gör att vi ställer oss frågor. Ambitionen är att personalredovisningen ska vara ett instrument för den framtida planeringen och göra det möjligt för jämförelser inom den egna organisationen samt med liknande organisationer. Personalredovisningen kan även användas som uppslagsverk för att få tillgång till grunddata. Merparten av redovisning visas på kommunövergripande nivå men även nerbrutet på förvaltningar och kommunens olika personalgrupper. Redovisningen är könsuppdelat så långt det är möjligt. Viss statistik är inte könsuppdelat då detta är något som vi inte själva kunnat påverka eftersom en del av statistiken hämtas från externa källor. Trevlig läsning! Thomas Hodin Personalutvecklare 2

5 Sammanfattning 2013 års personalöversikt visar bland annat att: Kalmar kommun har tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 59 personer jämfört Av de tillsvidareanställda är 79 % (3 988) kvinnor och 21 % (1 089) män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 94,4 % vilket är en kraftig ökning jämför med 2012 (91,4 %). Kvinnornas sysselsättningsgrad är 93,6 % och männens 97,4 %. Andelen heltidstjänster för tillsvidareanställda är 76 % vilket är en kraftig ökning jämfört med 2012 (63 %). 73 % av kvinnornas tjänster är heltidstjänster och 89 % av männens. Medelåldern för de tillsvidareanställda är 46,0 vilket är en ökning jämfört med 2012 (45,6 år). Kvinnornas medelålder är 45,9 år och männens 46,3 år. 296 personer är månadsavlönade med en tidsbegränsad anställning, vilket är en minskning med 65 personer jämfört med Timavlönade arbetade timmar under 2013 vilket motsvarar 292 årsarbetare. Jämfört med 2012 var det en ökning motsvarande 14 årsarbetare. Fyllnads- och övertidsuttaget minskade med timmar under 2013 vilket motsvarar en minskning med 5,6 årsarbetare jämfört med Sjukfrånvaron ökade under året till 5,9 % från 5,3 % Kvinnornas sjukfrånvaro var 6,6 % och männens 3,7 %. Den upprepade korttidsjukfrånvaron (6 frånvarotillfällen eller mer under ett kalenderår) minskar. Den längre sjukfrånvarons betydelse för den totala sjukfrånvaron ökar. Kommunens kostnader för sjuklöner var 27,9 Mkr (exkl. po-pålägg) under 2013 vilket är en ökning med 2,2 Mkr jämfört med 2012 (+8,7 %). Personalomsättningen bland de tillsvidareanställda var under året 1,9 % vilket är en liten ökning jämfört med 2012 (1,8 %). Kvinnornas personalomsättning var 1,9 % och männens 1,7 %. Under 2013 slutade 100 personer med pension vilket är 9 färre än Av de 100 var 81 kvinnor och 19 män. 7,2 % av de månadsavlönade är utrikes födda vilket var en liten minskning jämfört med året innan (7,3 %). Av kvinnorna är 7,3 % utrikes födda jämfört med 6,8 % av männen. Personalkostnaderna uppgick till Mkr vilket är en ökning med 86 Mkr (+ 3,7 %) jämfört med

6 1 Bemanningsstruktur 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare Kalmar kommuns tillsvidareanställda ökade under 2013 med 59 personer (+ 1,2 %). De tillsvidareanställda uppgår nu till personer varav merparten är kvinnor (79 %). Antalet tillsvidareanställda har i genomsnitt ökat med 1,5 % per år under den senaste 10-årsperioden. Antalet kvinnor har ökat i genomsnitt med 1,3 % per år och männen med 2,1 %. Nedanstående diagram och tabell visar hur utvecklingen sett ut för de senaste 10 åren: Tillsvidareanställda Antal Kvinnor Män Antal tillsvidareanställda Totalt Kvinnor Män Andel kvinnor och män i % Kvinnor Män Mätdatum är genomgående i rapporten den 31 december respektive år om inget annat anges. 4

7 Antalet årsarbetare (omräknade heltider) ökar i takt med att antalet tillsvidareanställda ökar. När antalet anställda räknats om utifrån deras sysselsättningsgrader till årsarbetare motsvarade det i slutet på året årsarbetare vilket är en ökning med 204 årsarbetare (+ 4,4 %). Ökningen av antalet årsarbetare under året var betydligt större än tidigare år mycket beroende av kommunens införande av önskad sysselsättningsgrad. Antalet årsarbetare motsvara 94,4 % av det totala antalet tillsvidareanställningar vilket är detsamma som att säga att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda är 94,4 %. 2 Av de årsarbetarna var kvinnor (78 %) och män (22 %). Antalet årsarbetare har i genomsnitt ökat med 1,8 % under den senaste 10-årsperioden. Kvinnornas ökning har varit 1,8 % och männens 2,2 %. I nedanstående diagram och tabell redovisas hur utvecklingen för antalet årsarbetare sett ut för de senaste 10 åren: Antal Årsarbetare Antal Kvinnor Män Antal årsarbetare (omräknade heltider) Totalt Kvinnor Män Andel kvinnor och män i % Kvinnor Män Baseras på antalet anställningar (ej personer). Se sid 6 för mer detaljerad redovisning av personalens sysselsättningsgrader. 5

8 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är 94,4 %, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2012 då den var 91,4 % 3. Ökningen beror till stor del på att kommunen infört önskad sysselsättningsgrad. Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad är 93,6 % och männens 97,4%. Skillnaden mellan kvinnor och mäns genomsnittliga sysselsättningsgrad är den lägsta under mätperioden. Följande diagram visar sysselsättningsgradernas utveckling för kvinnor och män under de senaste 10 åren. % 99,0 Tv-anställda: Genomsnittliga sysselsättningsgrader i % 97,0 95,0 93,0 91,0 89,0 87,0 85, Kvinnor 89,0 89,4 89,6 89,4 89,5 89,5 89,7 90,2 93,6 Män 96,0 95,9 95,9 95,4 95,5 95,8 95,6 95,9 97,4 Andelen heltidstjänster ökade även de kraftigt under året beroende på samma anledning som ovan. 76 % av kommunens tillsvidareanställningar är numera heltidstjänster, vilket kan jämföras med 2012 då andelen heltidstjänster var 63 % % av männen arbetar heltid (2012: 81 %) och motsvarande siffra för kvinnorna är 73 % (2012: 58 %). Kvinnor Deltid 27% Män Deltid 11% Heltid 73% Heltid 89% Totalt Deltid 24% Heltid 76% 3 Alla beräkningar av sysselsättningsgrader utgår från de tillsvidareanställdas grundtjänster. 4 Även här avser andelen heltider de tillsvidareanställdas grundtjänster. I all kommande statistik framöver där heltidstjänster och sysselsättningsgrader redovisas gäller samma sak om inget annat anges. 6

9 Ovan redovisade sysselsättningsgrader och andel heltider speglar dock inte hela bilden hur de tillsvidareanställda faktisk arbetar. Hänsyn måste även tas till att personalen reducerar sin arbetstid med anledning av olika ledigheter. Granskar vi de heltidsanställda så ger det att i december var 23,5 % av de heltidsanställda kvinnorna och 5,2 % av männen partiellt lediga och arbetade med reducerad arbetstid i olika omfattning. Följande tabell visar hur många av de heltidsanställda som var partiellt lediga i december utifrån frånvaroorsak fördelat på kvinnor, män och totalt. Tillsvidareanställda. Antal heltidsanställda med partiell ledighet i någon omfattning december 2013 Frånvaroorsak Kvinnor Män Totalt Tjänstlediga Föräldralediga Studielediga Totalt Om vi åter igen utgår från de tillsvidareanställdas grundtjänster så varierar de genomsnittliga sysselsättningsgraderna i de olika åldersgrupperna. Personal i åldersgruppen under 20 år och de över 60 år har lägst sysselsättningsgrad. Männen har genomgående en högre sysselsättningsgrad i de olika åldersgrupperna. Följande tabell visar hur de genomsnittliga sysselsättningsgraderna ser ut i de olika åldersgrupperna. Tillsvidareanställda Genomsnittliga sysselsättningsgrader i % Åldersgrupper Kvinnor Män Totalt < 20 år 77,9 * 82, år 93,0 94,7 93, år 94,7 97,7 95, år 94,6 98,5 95, år 93,6 97,4 94,4 60 år 90,6 96,2 92,0 Totalt 93,6 97,4 *) Redovisas endast om det finns 5 eller fler i åldersgruppen. 94,4 Andelen heltidsanställningar är störst i åldersgruppen år (80 %) och lägst i de yngre åldersgrupperna. Genomgående för de olika åldersgrupperna gäller att männen har högre andel heltidstjänster. Tillsvidareanställda Andel heltider i % Åldersgrupper Kvinnor Män Totalt <20 år 0 * år år år år år Totalt *) Redovisas endast om det finns 5 eller fler inom åldersgruppen 7

10 1.3 Tillsvidareanställda åldersstruktur De tillsvidareanställdas medelålder är 46,0 år vilket är ökning jämfört med för ett år sedan (45,6 år). Kvinnornas medelålder är 45,9 år och männens 46,3 år. Utvecklingen de senaste åren mot en allt lägre genomsnittsålder bröts under 2013 och utvecklingen under de senaste 10 åren ser ut på följande sätt: Medelålder Medelålder - Tillsvidareanställda 46,8 46,6 46,4 46,2 46,0 45,8 45,6 45,4 45,2 45,0 44, Kvinnor 46,3 46,0 46,0 46,1 45,9 45,9 45,7 45,6 45,5 45,9 Män 46,6 46,3 46,2 46,2 46,0 46,3 45,9 45,9 45,8 46,3 Den största andelen av kommunenes tillsvidareanställda finns i åldersgrupperna år (1 469 personer, 29 %) och år (1 430, 28 %). Nedanstående diagram visar antalet tillsvidareanställda per åldersgrupp fördelat på kvinnor och män. Antal Kvinnor Tillsvidareanställda <20 år år år år år 60 år Män Följande tabell visar åldersfördelning i % för kommunens tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Åldersfördelning i % Åldersgrupper Kvinnor Män Totalt < 20 år år år år år år

11 1.4 Tillsvidareanställda - förvaltningar Kalmar kommun består av 8 förvaltningar där barn- och ungdomsförvaltningen och omsorgsförvaltningen är de två största förvaltningarna följt av socialförvaltningen. Fördelningen ser ut på följande sätt: Tillsvidareanställda Södermöre kommundelsförvaltning 7% Socialförvaltningen 22% Barn- och ungdoms förvaltningen 28% Serviceförvaltningen 10% Samhällsbyggnadskontoret 2% Omsorgsförvaltningen 27% Kommunledningskontoret 3% Kultur- och fritidsförvaltningen 2% Följande tabell visar antalet tillsvidareanställda och omräknade heltider (årsarbetare) på förvaltningarna för åren 2012 och De största förändringarna under 2013 var på socialförvaltningen (+ 53), serviceförvaltningen (-24) och kommunledningskontoret (+ 19). 5 Några förvaltningar har en klart större ökning av antalet årsarbetare jämfört med antal personer vilket beror på, som tidigare nämnts, den införda önskade sysselsättningsgraden. Tillsvidareanställda. Antal personer och årsarbetare* Förändring antal Förvaltningar Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen , , ,7 Kommunledningskontoret , , ,3 Kultur- och fritidsförvaltningen , , ,3 Omsorgsförvaltningen , , ,4 Samhällsbyggnadskontoret 92 90, ,9-2 -0,8 Serviceförvaltningen , , ,4 Socialförvaltningen , , ,2 Södermöre kommundelsförvaltning , , ,5 Totalt **) , , ,2 *) Årsarbetare = omräknade heltider. **) Förvaltningarna ska inte summeras då vissa personer kan ha anställningar på fler förvaltningar. 5 Förändringarna på kommunledningskontoret och serviceförvaltningen beror på organisationsförändringar där bl.a. brandkårspersonal (50 personer) flyttades från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. 9

12 Könsfördelningen på förvaltningarna varierar och kvinnorna dominerar på alla förutom på kommuneldningskontoret. Nedanstående diagram visar hur många kvinnor och män som är tillsvidareanställda på de åtta förvaltningarna vid samma tidpunkt för åren 2012 och Tillsvidareanställda per förvaltning Antal Barn-och ungdomsfv Kl-kontoret Kultur- och fritidsfv Omsorgsfv Shbygg Servicefv Socialfv Södermöre Kvinnor Män Könsfördelningen på de olika förvaltningarna för åren 2012 och 2013 framgår av nedanstående tabell. En stor förändring utifrån könsfördelningen var på kommunledningskontoret där antalet män idag dominerar beroende på att brandkårspersonal flyttades över dit från serviceförvaltningen. Tillsvidareanställda Andel kvinnor och män i % Förvaltningar Kvinnor Män Kvinnor Män Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt

13 Medelåldern på förvaltningarna varierar från 44,2 år (socialförvaltningen) och upp till 49,3 år (kultur- och fritidsförvaltningen). Per förvaltning ser medelåldern ut på följande sätt: Tillsvidareanställda Medelålder Förvaltningar Kvinnor Män Totalt Barn- och ungdomsförvaltningen 46,6 48,4 47,0 Kommunledningskontoret 49,1 47,3 48,1 Kultur- och fritidsförvaltningen 49,9 48,5 49,3 Omsorgsförvaltningen 45,6 43,4 45,4 Samhällsbyggnadskontoret 46,1 44,5 45,4 Serviceförvaltningen 47,4 47,5 47,5 Socialförvaltningen 44,1 44,4 44,2 Södermöre kommundelsförvaltning 46,1 47,8 46,3 Totalt 45,9 46,3 46,0 Av nedanstående tabell följer att de åtta förvaltningarna har en olikartad åldersstruktur. Tillsvidareanställda Åldersfördelning i % Förvaltningar < 20 år år år år år 60 år Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt Följande tabell visar de genomsnittliga sysselsättningsgraderna på förvaltningarna. Dessa varierar mellan förvaltningarna och männen har genomgående en högre sysselsättningsgrad på alla förvaltningar. Av tabellen framgår även att framför allt omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad jämfört med 2012, till stor del beroende av införandet av önskad sysselsättningsgrad. Tillsvidareanställda Genomsnittliga sysselsättningsgrader i % Förändring 6 Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och ungdomsförvaltningen 96,7 97,6 96,8 +0,7 Kommunledningskontoret 97,0 98,9 98,0-0,9 Kultur- och fritidsförvaltningen 93,2 96,9 94,7-0,5 Omsorgsförvaltningen 89,2 93,5 89,6 +5,5 Samhällsbyggnadskontoret 99,8 100,0 99,9 +1,3 Serviceförvaltningen 91,0 97,8 93,8 +0,8 Socialförvaltningen 97,7 98,3 97,9 +5,5 Södermöre kommundelsförvaltning 89,4 96,0 90,2 +1,3 Totalt 93,6 97,4 94,4 +3,0 6 Förändring av de totala sysselsättningsgraderna på de olika förvaltningarna mätt i procentenheter. 11

14 Andelen heltidsanställningar varierar mellan förvaltningarna. Ytterligheterna visar att de med flest heltidstjänster finns på kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret där förvaltningarna har 96 % respektive 99 % heltidstjänster. Å andra sidan kan detta jämföras med omsorgsförvaltningen där 52 % av de tillsvidareanställdas grundtjänster är heltidstjänster. Genomgående för alla förvaltningarna gäller att männen har en högre andel heltidstjänster än kvinnorna. Den totala andelen heltidstjänster ökade med hela 13,7 procentenheter under året beroende på genomförandet av önskad sysselsättningsgrad. Framför allt märktes detta på omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen där andelen heltider ökade med 13,9 respektive 40,6 procentenheter under året. Följande tabell visar andelen heltidstjänster på de olika förvaltningarna och även förändringen jämfört med Tillsvidareanställda Andel heltider i % Förändring 7 Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och ungdomsförvaltningen ,4 Kommunledningskontoret ,8 Kultur- och fritidsförvaltningen ,4 Omsorgsförvaltningen ,9 Samhällsbyggnadskontoret ,2 Serviceförvaltningen ,8 Socialförvaltningen ,6 Södermöre kommundelsförvaltning ,4 Totalt ,7 7 Förändring av den totala andelen heltidstjänster på de olika förvaltningarna mätt i procentenheter. 12

15 1.5 Tillsvidareanställda - personalgrupper Kalmar kommun har en skiftande verksamhet vilket ger att kommunens personal arbetar inom en rad olika områden. Det innebär att kommunen har en mängd olika yrkesbenämningar och i följande avsnitt kommer all tillsvidareanställd personal att delas upp i 12 olika personalgrupper grupperade efter AID - kodningens huvudgrupper 8. De två största personalgrupperna arbetar med vård- och omsorgsarbete med äldre och funktionshindrade (42 %) och skol- och barnsomsorgsarbete (28 %). Följande tabell visar antal personer i de olika personalgrupperna för 2012 och Tabellen visar också hur könsfördelningen i grupperna förändrats i antal och procent. Tillsvidareanställda Förändring Personalgrupp antal % Ledningsarbete ,5 Handläggar - och administratörsarbete ,8 Vård- och omsorgsarbete m.m ,9 Rehab och förebyggande arbete ,9 Socialt och kurativt arbete ,8 Skol- och barnomsorgsarbete ,1 Kultur-, turism- och fritidsarbete ,7 Teknikarbete ,7 Hantverkare m.m ,0 Räddningstjänstarbete ,8 Köks- och måltidsarbete ,6 Städ, tvätt och renhållningsarbete ,8 Totalt ,2 Könsfördelningen i de olika personalgrupperna varierar. Ytterligheterna finns inom räddningstjänsten där är 98 % är män och i gruppen vård-och omsorgsarbete där 86 % är kvinnor. Nedanstående tabell visar hur könsfördelningen ser ut i de olika personalgrupperna. Tillsvidareanställda Antal Procent Personalgrupper Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Ledningsarbete Handläggar - och administratörsarbete Vård- och omsorgsarbete m.m Rehab och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur-, turism- och fritidsarbete Teknikarbete Hantverkare m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete Totalt AID står för arbetsidentifikation för personal inom kommuner och landsting. Grupperna grupperas efter arbetsuppgifter. 13

16 Medelåldern i de olika personalgrupperna varierar från 39,7 år (rehab och förebyggande arbete) upp till 50,3 år (hantverkare m.m.). I följande tabell redovisas medelåldern för de olika personalgrupperna och även förändringen jämfört med för ett år sedan. Tillsvidareanställda Medelålder Förändring 9 Personalgrupper Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 48,5 50,1 49,1 +0,1 Handläggar - och administratörsarbete 49,3 50,5 49,5 0,0 Vård- och omsorgsarbete m.m. 45,1 43,1 44,9 +0,6 Rehab och förebyggande arbete 40,3 37,3 39,7-1,1 Socialt och kurativt arbete 42,9 48,4 44,3-0,1 Skol- och barnomsorgsarbete 46,3 47,7 46,5 +0,2 Kultur-, turism- och fritidsarbete 48,4 46,3 47,6 +0,7 Teknikarbete 43,8 44,9 44,5-0,6 Hantverkare m.m. 48,0 50,5 50,3 +0,5 Räddningstjänstarbete * 42,3 42,1-0,6 Köks- och måltidsarbete 48,0 41,1 46,9-0,6 Städ, tvätt och renhållningsarbete 47,9 44,9 47,5 +0,4 Totalt 45,9 46,3 46,0 +0,4 *) Redovisas endast om det finns 5 eller fler. Nedanstående tabell visar hur fördelningen ser ut i de olika personalgrupperna. Tillsvidareanställda Åldersfördelning i % Personalgrupper < 20 år år år år år 60 år Ledningsarbete Handläggar - och administratörsarbete Vård- och omsorgsarbete m.m Rehab och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur-, turism- och fritidsarbete Teknikarbete Hantverkare m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete Totalt 9 Förändring av den totala medelåldern i varje personalgrupp. 14

17 De genomsnittliga sysselsättningsgraderna i de olika personalgrupperna varierar och männen har i de flesta fall en högre sysselsättningsgrad. Följande tabell visar hur det ser ut i de olika grupperna och hur de förändrats jämfört med Sysselsättningsgraderna ökade under året mycket beroende på införande av önskad sysselsättningsgrad och ökning var främst i gruppen vård-och omsorgsarbete (+ 6,2 procentenheter). Tillsvidareanställda Genomsnittliga sysselsättningsgrader i % Förändring 10 Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 98,7 100,0 99,2-0,2 Handläggar - och administratörsarbete 96,7 97,6 96,9 +0,7 Vård- och omsorgsarbete m.m. 90,7 95,2 91,3 +6,2 Rehab och förebyggande arbete 94,7 100,0 95,6 0,1 Socialt och kurativt arbete 98,5 99,1 98,6 +0,6 Skol- och barnomsorgsarbete 96,9 97,5 97,0 +0,8 Kultur-, turism- och fritidsarbete 93,3 97,0 94,6-1,0 Teknikarbete 100,0 99,5 99,6 +0,6 Hantverkare m.m. 95,0 99,0 98,8 +0,9 Räddningstjänstarbete * 100,0 100,0 0,0 Köks- och måltidsarbete 87,6 91,3 88,2 +2,0 Städ, tvätt och renhållningsarbete 91,6 95,4 92,1 +1,0 Totalt *) Redovisas om det finns 5 eller fler. 93,6 97,4 94,4 +3,0 Följande tabell visar andelen heltider i de olika personalgrupperna och hur de förändrats jämfört Heltidsanställningarna varierar mellan personalgrupperna och i de flesta personalgrupperna har männen en högre andel heltidstjänster. Även här märks genomförandet av den önskade sysselsättningsgraden då framför allt andelen heltider ökade kraftigt i gruppen vård- och omsorgsarbete (+28,9 procentenheter). Tillsvidareanställda Andel heltider i % Förändring 11 Personalgrupper Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete ,8 Handläggar - och administratörsarbete ,7 Vård- och omsorgsarbete m.m ,9 Rehab och förebyggande arbete ,2 Socialt och kurativt arbete ,6 Skol- och barnomsorgsarbete ,9 Kultur-, turism- och fritidsarbete ,6 Teknikarbete ,1 Hantverkare m.m ,1 Räddningstjänstarbete * ,0 Köks- och måltidsarbete ,7 Städ, tvätt och renhållningsarbete ,5 Totalt *) Redovisas om det finns 5 eller fler ,2 +13,7 10 Förändring av de totala genomsnittliga sysselsättningsgraderna i de olika personalgrupperna mätt i procentenheter. 11 Förändring av den totala andelen heltidstjänster i de olika personalgrupperna mätt i procentenheter. 15

18 1.6 Tidsbegränsade anställningar De finns inom verksamheten ett antal personer som arbetar med en anställning som är tidsbegränsad. Med en tidsbegränsad anställning avses en anställning som gäller under en begränsad period till en på förhand bestämt tidpunkt. Enligt LAS 12 får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för allmän visstidsanställning (AVA), vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Utöver detta finns också möjlighet att träffa anställningsavtal enligt PAN-avtalet, Skollagen och även provanställningar på max sex kalendermånader. 13 Antalet månadsavlönade med en tidsbegränsad anställning uppgick den 31 december 2013 till 296 personer, vilket är en minskning med 65 personer jämfört med Trenden under senare år är att de tidsbegränsade anställningarna i kommunen minskar. Fördelningen mellan de tidsbegränsade anställningarna för åren 2012 och 2013 visas i nedanstående diagram. Antal Månadsavlönade med tidsbegränsad anställning Grund för tidsbegränsad anställning Kvinnor Provanställning Vikariat AVA Arbetstagare som fyllt 67 år Män Tidsbegr.anst. enl skollagen (ej godkänd utb) Följande tabell visar antalet personer med en tidsbegränsad anställning och antalet omräknade heltider (årsarbetare) den 31 december 2012 och 2013 på de olika förvaltningarna. Månadsavlönade med tidsbegränsad anställning Personer och årsarbetare* Förändring antal Förvaltningar Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen 97 87, , ,2 Kommunledningskontoret 12 10, , ,4 Kultur- och fritidsförvaltningen 8 6,6 8 6,5 0-0,1 Omsorgsförvaltningen , , ,2 Samhällsbyggnadskontoret 6 5,6 5 5,0-1 -0,6 Serviceförvaltningen 20 18, , ,3 Socialförvaltningen 81 71, , ,8 Södermöre kommundelsförvaltning 25 20, ,2 0 +0,6 Totalt , , ,3 *) Årsarbetare = omräknade heltider 12 Lag om anställningsskydd. 13 I kommande redovisning ingår inte personal på PAN-avtalet och anställda på viss tid som har lönebidrag. Här ingår inte heller tillsvidareanställd personal som har en vilande tillsvidaretjänst och tillfälligt har en tidsbegränsad anställning som exempelvis kan bero på ändrad sysselsättningsgrad eller att personen arbetar på annan enhet. För redovisning av timavlönad personal med tidsbegränsade anställningar se sid 19 och framåt. 16

19 77 % av de med tidsbegränsad anställning är kvinnor, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med Nedanstående tabell visar fördelningen på förvaltningarna. Månadsavlönade med tidsbegränsad anställning Antal Fördelning i % Förvaltningar Kvinnor Män Kvinnor Män Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt Medelåldern för de med tidsbegränsad anställning är 36,4 år vilket är ökning jämfört med för ett år sedan (+ 0,3 år). Kvinnornas medelålder är 35,7 (+ 0,4) och männens 38,4 år (-0,4). Månadsavlönade med tidsbegränsad anställning Medelålder Förändring 14 Förvaltningar Kvinnor Män Totalt Barn- och ungdomsförvaltningen 35,2 38,0 36,0-1,9 Kommunledningskontoret 40,1 * 38,9-0,3 Kultur- och fritidsförvaltningen * * 33,4-3,3 Omsorgsförvaltningen 33,6 38,6 34,3-0,3 Samhällsbyggnadskontoret * * * * Serviceförvaltningen 44,5 41,6 43,0 +0,9 Socialförvaltningen 37,1 33,3 36,4 +2,9 Södermöre kommundelsförvaltning 35,3 * 37,1 +0,2 Totalt 35,7 *) Redovisas endast om det finns fler än 5 kvinnor eller män. 38,4 36,4 +0,2 Följande tabell visar antalet personer med tidsbegränsad anställning fördelat på personalgrupp och kön. Antalet kvinnorna överväger i flertalet av personalgrupperna. Månadsavlönade med tidsbegränsad anställning Fördelning i % Personalgrupper Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Ledningsarbete Handläggar - och administratörsarbete Vård- och omsorgsarbete m.m Rehab och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur-, turism- och fritidsarbete Teknikarbete Hantverkare m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete Totalt Förändring av den totala medelåldern på varje förvaltning. 17

20 1.7 Timavlönade Timavlönad 15 personal arbetade timmar under 2013 vilket motsvarar 292 årsarbetare. 16 Jämfört med 2012 var det en ökning motsvarande 14 årsarbetare. 75 % av timmarna utförs av kvinnor. Nedanstående diagram visar antalet arbetade timmar mätt i årsarbetare under den senaste tioårsperioden redovisat för kvinnor och män. Arbetade timmar (timavlönade) mätt i årsarbetare Årsarbetare Kvinnor Män Medelåldern för timavlönad personal är 32,5 år baserat på antal timmar gjorda under Kvinnornas medelålder är 32,8 år och männens 31,5 år. De flesta som arbetar som timavlönade är i åldersgruppen år (53 %). Nedanstående diagram visar åldersfördelningen mätt utifrån antalet arbetade timmar under Arbetade timmar (timavlönade) 2013 Antal timmar <20 år år år år år 60 år Kvinnor Män 15 Siffrorna gäller genomgående i avsnittet endast timavlönade på Allmänna bestämmelser (AB). 16 En årsarbetare = timmar/år. Måttet timmar/år utgår från 44 arbetsveckor med genomsnittlig arbetstid på 38,5 tim/vecka. 44 möjliga arbetsveckor erhålles genom att det totala antalet veckor (52) minskas med den arbetsfria tiden i form av 6 veckors semester och 2 veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på schablonantaganden utslaget över flera kalenderår (och avrundat från timmar). 18

21 Socialförvaltningen är den förvaltningen som använder sig mest av timavlönad personal (33 % av det totala antalet timmar). Jämfört med 2012 ökade antalet timmar mest på omsorgsförvaltningen (+ 18 årsarbetare). På barn-och ungdomsförvaltningen minskade antalet timmar med 14 årsarbetare jämfört med Fördelningen av timmar som gjorts av timavlönad personal under 2012 och 2013 på de olika förvaltningarna ser ut på följande sätt: Arbetade timmar (Timavlönade) mätt i antal årsarbetare (1 700 tim/år) Förvaltningar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt De flesta timmarna görs i personalgrupperna vård- och omsorgspersonal (60 %) följt av personal inom skol- och barnsomsorgsarbete (21 %). Ökningen av antalet arbetade timmar ökade främst i gruppen vård- och omsorgsarbete (+23,5 årsarbetare och minskade främst i gruppen inom skol- och barnomsorgsarbete (-14,5 årsarbetare). Nedanstående tabell visar antalet arbetade timmar mätt i årsarbetare för de olika personalgrupperna fördelat på kvinnor och män för åren 2012 och Arbetade timmar (Timavlönade) mätt i årsarbetare (1 700 tim/år) Personalgrupper Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,3 Handläggar - och administratörsarbete 2,5 0,7 3,3 2,0 0,7 2,7 Vård- och omsorgsarbete m.m. 116,1 36,3 152,4 135,4 40,4 175,9 Rehab och förebyggande arbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Socialt och kurativt arbete 7,3 3,5 10,8 8,6 4,2 12,8 Skol- och barnomsorgsarbete 62,1 13,1 75,3 49,9 10,9 60,8 Kultur-, turism- och fritidsarbete 1,4 0,6 2,0 2,6 0,8 3,5 Teknikarbete 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Hantverkare m.m. 1,7 5,7 7,4 6,7 6,7 7,9 Räddningstjänstarbete 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Köks- och måltidsarbete 16,3 2,6 18,9 15,5 3,9 19,4 Städ, tvätt och renhållningsarbete 6,0 1,2 7,2 7,1 2,1 9,2 Totalt 213,9 64,1 278,0 222,5 69,9 292,4 19

22 2 Tidsredovisning 2.1 Faktisk arbetad tid Den faktiska arbetstiden motsvarade 78,3 % av den totala tiden under året. De största frånvaroorsakerna är semester (8,9 %) och sjukfrånvaro (5,9 %). Männen har en högre faktisk arbetad tid än kvinnorna och skillnaden beror främst på att männen har en lägre sjukfrånvaro och ett lägre uttag av föräldraledighet. Tidsredovisning Totalt Föräldraledighet 2,7% Övrig frånvaro 4,2% Semester 8,9% Sjuk 5,9% Faktisk arbetstid 78,3% Tidsredovisning Kvinnor Föräldraledighet 3,2% Semester 9,1% Övrig frånvaro 4,8% Sjuk 6,6% Faktisk arbetstid 76,3% Tidsredovisning Män Föräldraledighet 0,9% Övrig frånvaro Semester 2,2% 8,5% Sjuk 3,9% Faktisk arbetstid 84,4% 20

23 2.2 Fyllnads- och övertid Fyllnadstid Fyllnadstiden uppgick under året till timmar vilket motsvarar 30,6 årsarbetare. Det var en minskning med 5,9 årsarbetare jämfört med Kvinnornas fyllnadstid uppgick till timmar (25,8 årsarbetare) och männens till timmar (4,8 årsarbetare). Av nedanstående diagram framgår att årets uttag av fyllnadstid är det lägsta under den senaste tioårsperioden. Årsarbetare 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Fyllnadstid mätt i årsarbetare 6,5 7,0 7,6 6,0 7,2 8,6 6,7 7,8 5,3 59,3 58,5 50,0 54,7 46,6 46,6 48,0 50,9 4,8 31,2 25, Kvinnor Män Nedanstående diagram visar fyllnadstiden mätt i årsarbetare på de olika förvaltningarna för åren 2012 och 2013 fördelat på kvinnor och män. 12,0 Fyllnadstid mätt i årsarbetare Årsarbetare 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,7 8,6 0,8 7,1 1,0 9,2 1,0 7,4 1,0 0,8 3,4 3, Barn-och ungdomsfv Kl-kontoret Kultur- och fritidsfv Omsorgsfv Shbygg Servicefv Socialfv Södermöre 2,1 7,0 1,7 4,6 0,2 2,6 0,2 3,3 Kvinnor Män 21

24 För att få en mer jämförande bild av hur fyllnadstiden ser ut på de olika förvaltningarna kan fyllnadstiden sättas i relation till den ordinarie arbetade tiden. Totalt för hela kommunen motsvarade fyllnadstiden 0,5 % av ordinarie arbetstid under året vilket kan jämföras med 2012 då fyllnadstiden var 0,6 %. Nedanstående diagram visar hur relationen ser ut på förvaltningsnivå fördelat på kvinnor och män för 2012 och Diagrammet visar att på flertalet av förvaltningarna har kvinnorna den största andelen fyllnadstid. 1,2 Fyllnadstid i % av ordinarie arbetad tid 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Barn-och ungdomsfv Kl-kontoret Kultur- och fritidsfv Omsorgsfv Shbygg Servicefv Socialfv Södermöre Kvinnor Män Fyllnadstiden är störst i de större personalgrupperna och de med en hög andel deltidsanställda. Orsaken till minskningen av antalet fyllnadstimmar under året var att timmarna minskade i de två stora personalgruppen vård- och omsorgsarbete och personal inom skol- och barnsomsorgsarbete. Nedanstående diagram visar fyllnadstiden mätt i antalet årsarbetare för de olika personalgrupperna under 2012 och ,0 Fyllnadstid mätt i årsarbetare Årsarbetare 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

25 Sätts fyllnadstiden i relation till den ordinarie arbetade tiden ser bilden lite annorlunda ut. Följande diagram visar fyllnadstiden i % av ordinarie arbetad tid för de olika personalgrupperna fördelat på kvinnor och män för åren 2012 och ,4 Fyllnadstid i % av ordinarie arbetad tid 1,2 1,0 % 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Ledning Handl - adm Kvinnor Män Vård - omsorg Rehab - föreb Redovisas endast om 5 eller fler i gruppen. Soc - kurativt Skol - barnoms Kultur - fritid Teknik Hantverk Räddtjänst Kök - måltid Städ - tvätt - renhåll 23

26 2.2.2 Övertid Övertiden uppgick till timmar under året vilket motsvarar 19,2 årsarbetare. Övertiden ökade med 574 timmar (0,3 årsarbetare) jämfört med Både kvinnornas och männens övertid ökade under året. Övertidsuttaget har ökat under senare år men under 2012 bröts den trenden. Nedanstående diagram visar övertiden mätt i antalet årsarbetare för kvinnor och män under den senaste tioårsperioden. 30,0 Övertid mätt i årsarbetare 25,0 Årsarbetare 20,0 15,0 10,0 5,0 6,8 9,4 7,5 7,9 12,6 13,8 8,6 6,4 7,0 5,9 9,8 9,8 10,5 11,8 7,8 14,0 7,6 7,6 11,2 11,5 0, Kvinnor Män Övertidsuttaget är högst på omsorgsförvaltningen följt av serviceförvaltningen och socialförvaltningen. Följande diagram visar övertiden på de olika förvaltningarna mätt i antalet årsarbetare för 2012 och 2013 fördelat på kvinnor män på respektive förvaltning. 6,0 5,0 Övertid mätt i årsarbetare 0,8 Årsarbetare 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kvinnor 0,4 0,6 4,7 4,3 4,1 0,4 3,7 3,1 2,8 0,1 2,1 1,6 0,1 0,3 1,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0,1 0,1 0, Barn- och ungdomsfv Män Kl-kontoret Kultur- ochomsorgsfv Shbygg Servicefv Socialfv Södermöre fritidsfv 1,3 1,3 24

27 På samma sätt som ovan för fyllnadstiden kan övertiden sättas i relation till den ordinarie arbetade tiden för att få en mer jämförande bild mellan olika grupperingar. Totalt för hela kommunen motsvarade övertiden 0,3 % av den ordinarie arbetstiden vilket är oförändrat jämfört med Nedanstående diagram visar hur relationen ser ut på förvaltningsnivå fördelat på kvinnor och män för 2012 och På flertalet av förvaltningarna har männen den största andelen övertid. 1,6 Övertid i % av ordinarie arbetad tid 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Barn-och ungdomsfv Kl-kontoret Kultur- och fritidsfv Omsorgsfv Shbygg Servicefv Socialfv Södermöre Kvinnor Män Den största bidragande orsaken till att övertiden ökade under 2013 förklaras av att övertidstimmarna ökade i personalgruppen vård- och omsorgsarbete (+1,1årsarbetare). Nedanstående diagram visar övertiden mätt i antalet årsarbetare för de olika personalgrupperna fördelat på kvinnor och män under 2012 och Årsarbetare 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Övertid mätt i årsarbetare

28 För att underlätta en jämförelse mellan personalgrupperna visar följande diagram övertiden i % av ordinarie arbetad tid för de olika personalgrupperna fördelat på kvinnor och män för 2012 och Av diagrammet går att utläsa att övertidsuttaget som andel av den ordinarie arbetade tiden är högst bland personal inom hantverk följt av räddningstjänstpersonal. 2,0 Övertid i % av ordinarie arbetad tid 1,8 1,6 1,4 1,2 % 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Ledning Handl - adm Vård - omsorg Rehab - föreb Soc - kurativt Skol - barnoms Kultur - fritid Teknik Hantverk Räddtjänst Kök - måltid Städ - tvätt - renhåll Kvinnor Män Redovisas endast om fler än 5 i gruppen. 26

29 3 Sjukfrånvaro 3.1 Sjukfrånvaron totalt Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetad tid uppgick under året till 5,9 % vilket är en ökning jämfört med 2012 (5,3 %). Kvinnornas sjukfrånvaro ökade under året från 5,8 % till 6,6 %. Männens sjukfrånvaro sjönk från 38,8 % till 3,7 %. Nedanstående diagram visar att sjukfrånvaron har minskat under senare år men har åter börjat stiga. Diagrammet visar även att kvinnornas sjukfrånvaro genomgående är högre än männens Kvinnor 9,1 8,8 8,8 8,1 7,3 6,2 5,6 5,6 5,8 6,6 Män 5,5 4,8 4,8 4,4 4,1 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7 Totalt 8,2 7,9 7,9 7,2 6,6 5,5 5,1 5,1 5,3 5,9 % Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Kvinnor Män Totalt Följande diagram visar sjukfrånvaron för 2013 för kvinnor, män och totalt i de olika åldersgrupperna. Diagrammet visar att sjukfrånvaron ökar i takt med åldern och att kvinnorna genomgående har en högre sjukfrånvaro än männen i alla åldersgrupperna. 17 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sjukfrånvaro i % av arbetad ,9 7,6 6,2 5,4 4,3 4,6 2,9 2,9 Totalt Kvinnor Män 4, år år 50 år 17 Under året ökade sjukfrånvaron i alla åldersgrupperna för kvinnor och män jämfört med 2012 förutom i den manliga åldersgruppen år där sjukfrånvaron minskade. 27

30 3.2 Sjukfrånvaro per förvaltning Sjukfrånvaron på förvaltningarna varierar och på alla förvaltningarna har kvinnorna en högre sjukfrånvaro än männen. Nedanstående diagram visar hur sjukfrånvaron såg ut på förvaltningarna under 2013 uppdelat på kvinnor och män. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 2013 % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,8 8,6 4,7 5,0 3,7 3,7 4,3 3,7 4,0 2,3 4,7 6,7 4,0 3,3 4,9 4,3 Kvinnor Män Sjukfrånvaron ökade på flertalet av förvaltningarna under året med undantag för samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen.. Följande tabell visar sjukfrånvaron på förvaltningarna under de två senaste åren för kvinnor, män och totalt och även förändring av sjukfrånvaron totalt på förvaltningarna mellan åren. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid Ändring Förvaltningar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt totalt 18 Barn- och ungdomsförvalt 5,5 3,2 5,1 5,8 3,7 5,4 +0,3 Kommunledningskontoret 2,8 4,0 3,3 4,7 3,7 4,3 +1,0 Kultur- och fritidsförvalt 4,6 3,0 4,0 5,0 4,3 4,7 +0,8 Omsorgsförvaltningen 7,8 4,2 7,4 8,6 3,7 8,0 +0,6 Samhällsbyggnadskontoret 3,7 2,8 3,3 4,0 2,3 3,1-0,1 Serviceförvaltningen 4,8 3,9 4,3 4,7 4,0 4,3 0,0 Socialförvaltningen 5,1 3,4 4,7 6,7 3,3 5,8 +1,2 Södermöre kommundelsförvalt 4,1 3,0 3,9 4,9 4,3 4,9 +0,9 Totalt 5,8 3,8 5,3 6,6 3,7 5,9 +0,6 18 Alla siffror i tabellen är avrundande. 28

31 3.3 Sjukfrånvaro per personalgrupp Sjukfrånvaron varierar stort mellan de tolv personalgrupperna. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens i de flesta av personalgrupperna. Nedanstående diagram visar hur förhållandet såg ut i de olika personalgrupperna för % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 2013 Kvinnor Män Nedanstående tabell visar sjukfrånvaron mer i detalj för åren 2012 och 2013 för de olika personalgrupperna. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid Ändring Personalgrupper Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt totalt Ledningsarbete 3,3 4,4 3,7 2,9 2,6 2,8-0,9 Handläggar - och adm.arbete 2,8 3,5 3,0 3,4 5,4 3,9 +0,9 Vård- och omsorgsarbete m.m. 7,3 3,9 6,7 8,6 4,1 7,9 +1,2 Rehab och förebyggande arbete 6,1 1,3 5,4 3,9 1,3 3,4-1,9 Socialt och kurativt arbete 4,5 2,7 4,0 5,2 2,4 4,4 +0,4 Skol- och barnomsorgsarbete 5,3 3,5 5,0 5,7 3,7 5,3 +0,4 Kultur-, turism- och fritidsarbete 4,4 2,4 3,7 5,1 4,3 4,8 +1,1 Teknikarbete 3,5 2,2 2,6 3,1 2,4 2,6 0,0 Hantverkare m.m. 8,4 5,6 6,1 7,2 4,3 4,5-1,6 Räddningstjänstarbete * 0,6 0,6 * 1,6 1,5 +1,0 Köks- och måltidsarbete 3,5 4,9 3,7 5,2 6,7 5,5 +1,8 Städ, tvätt och renhållningsarbete 7,3 2,2 6,7 5,3 2,3 4,9-1,8 Totalt 5,8 3,8 5,3 6,6 3,7 5,9 +0,6 *) Redovisas om det finns 5 eller fler. 29

32 3.4 Sjukfrånvaro fördelat på personalens sysselsättningsgrader Sjukfrånvaron är lägst bland personal som arbetar heltid. Förklaringsfaktorerna till det är flera, så en försiktig tolkning är att föredra. Nedanstående diagram visar på hur förhållandet mellan sysselsättningsgradsintervall och sjukfrånvaro ser ut totalt och för kvinnor och män. 12,0 10,0 8,0 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 2013 fördelat efter sysselsättningsgrader % 6,0 4,0 2,0 0, % % % 100% Sysselsättningsgrader Kvinnor Män Totalt Nedanstående tabell visar på en varierad bild av hur sjukfrånvaron ser ut då den fördelas på de olika personalgrupperna i de olika sysselsättningsgradsintervallen. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid 2012 Sysselsättningsgrader i % Personalgrupper Totalt Ledningsarbete * * * 2,8 2,8 Handläggar - och administratörsarbete * 14,0 4,1 3,8 3,9 Vård- och omsorgsarbete m.m. 6,4 9,3 9,0 8,3 7,9 Rehab och förebyggande arbete * * 2,5 3,1 3,4 Socialt och kurativt arbete * * 1,0 4,5 4,4 Skol- och barnomsorgsarbete 4,5 10,2 7,5 5,3 5,3 Kultur-, turism- och fritidsarbete * 0,4 13,5 4,2 4,8 Teknikarbete * * * 2,3 2,6 Hantverkare m.m. * 35,7 * 4,0 4,5 Räddningstjänstarbete * * * 1,6 1,5 Köks- och måltidsarbete * 5,5 7,3 5,4 5,5 Städ, tvätt och renhållningsarbete * 23,1 8,1 2,9 4,9 Totalt 6,4 10,4 8,5 5,4 5,9 *) Redovisas om det finns fler än 5 under perioden. 30

33 3.5 Upprepad korttidssjukfrånvaro Den upprepade korttidssjukfrånvaron (6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under ett kalenderår) minskade under Totalt hade 402 personer en upprepad korttidssjukfrånvaro vilket kan jämföras med 2012 då siffran var kvinnor hade mer än sex frånvarotillfällen under året vilket var 38 färre än 2012 och antalet män med upprepad korttidssjukfrånvaro ökade med 11 personer under året från 45 till 56. Nedanstående diagram visar antalet tillsvidareanställda med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen under ett kalenderår för de senaste tio åren fördelat på kvinnor och män Kvinnor Män Antal personer Tillsvidareanställda med 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under ett kalenderår Kvinnor Män Under året ökade den upprepade korttidssjukfrånvaron bland de äldre åldersgrupperna och minskade i de yngre grupperna. Följande tabell visar den upprepade korttidssjukfrånvaron för åren 2012 och 2013 och även förändringarna mellan åren. Tillsvidareanställda med 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under ett kalenderår Förändring år år år år år Totalt Redovisas inte könsuppdelat p.g.a. integritetsskäl då det är för få personer i vissa åldersgrupper. 31

34 3.6 Långtidssjukfrånvaro Definitionen av långtidssjukfrånvaro är här all sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar. Under 2013 svarade långtidssjukfrånvaron för 41,7 % av den totala sjukfrånvaron, vilket är högre än 2012 (36,6 %). Den längre sjukfrånvarons betydelse för den totala sjukfrånvaron har minskat under senare år men den trenden bröts under Den längre sjukfrånvarons betydelse är och har varit större för kvinnorna än för männen men skillnaden minskar. Nedanstående diagram visar hur sjukfrånvaron över 59 dagar sett ut i förhållande till den totala sjukfrånvaron under den senaste tioårsperioden totalt och uppdelat på kvinnor och män Kvinnor 9,1 8,8 8,8 8,1 7,3 6,2 5,6 5,6 5,8 6,6 Män 5,5 4,8 4,8 4,4 4,1 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7 Totalt 8,2 7,9 7,9 7,2 6,6 5,5 5,1 5,1 5,3 5,9 % Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Kvinnor Män Totalt Ur nedanstående diagram kan utläsas att den längre sjukfrånvarons betydelse för den totala sjukfrånvaron ökar med åldern ,0 Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0,0 49,0 49,5 46,6 39,1 40,8 21,8 27,7 16,4 15,5 Totalt Kvinnor Män år år 50 år 20 Den längre sjukfrånvarons betydelse för den totala sjukfrånvaron ökade i alla åldersgrupperna under året. 32

35 Den 1 januari 2014 hade 228 personer haft en sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar, vilket är 50 fler än för ett år sedan. De längre sjukskrivningarna har åter igen ökat efter att ha minskat under ett antal år. Av de 228 som varit sjukskrivna över 59dagar var 199 kvinnor, vilket motsvarar 87 % av de långtidssjukskrivna. Det är en ökning jämfört med föregående år då andelen kvinnor var 85 %. Följande tabell visar hur förhållandena såg ut på de olika förvaltningarna den 1 januari 2013 och Sjukskrivna över 59 dagar Förvaltningar Förändring Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt All personal som varit sjukskrivna under en längre tid är inte helt frånvarande utan de arbetar i någon omfattning. Av de 228 som varit sjukskrivna mer än 59 dagar arbetar 36 % i någon omfattning. Nedanstående tabell visar hur fördelningen efter sjukskrivningens omfattning ser ut totalt och per förvaltning. Andel sjukskrivna > 59 dagar efter sjukskrivningens omfattning redovisat i % Förvaltningar 0-0,25 0,26-0,50 0,51-0,75 1,00 Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Socialförvaltningen Serviceförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt Här redovisas ingen könsuppdelad statistik för förvaltningarna p.g.a. integritetsskäl. På många förvaltningar blir antalet för få vid en fördelning på förvaltning och kön. 33

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar

Läs mer

Personalredovisning 2013. Personalredovisning

Personalredovisning 2013. Personalredovisning Personalredovisning 2013 1 Omslagsbild Ulla & Gustav Kraitz, Förankrad farkost, 1991 Kommuntryckeriet 2014 2 Förord Arbetet med att utveckla Halmstads kommun som en attraktiv arbetsgivare fortsätter! Kommunfullmäktige

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Personalredovisning 2013

Personalredovisning 2013 Personalredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 5 1.1 Anställda 2013-12-31 förvaltningsvis 5 1.1.2 Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 6 1.1.3

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014 JÄMIX för Utgiven mars 2014 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Personal-HRstatistik Luleå kommun

Personal-HRstatistik Luleå kommun Personal-HRstatistik 2015 Luleå kommun Personalstatistik - Personalbild 2015 2(7) Personalbild Luleå kommun Antal månadsanställda den 31 december (år) tillsvidareanställda totalt 5 731 5 762 5 883 5 896

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857 PM 2015-12-07 Dnr 2015/0857 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Personalredovisning Personalredovisning

Personalredovisning Personalredovisning Personalredovisning 2011 1 2 Förord Antalet anställda i Halmstads kommun har totalt sätt ökat något under 2011. I vissa verksamheter har antalet visstidsanställningar ökat som ett resultat av vikande elevunderlag

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Inledning 5 Sammanfattning 9 Historisk översikt 11 Medarbetare och Ledare 15 Ålder 29 Pensionsavgångar 33 Arbetstid 37 Frånvaro och närvarotid 43 Arbetsmiljö och hälsa 51

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015 JÄMIX för Utgiven juni 2015 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37

Läs mer

Bra personalpolitik ligger steget före

Bra personalpolitik ligger steget före Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2014 Bra personalpolitik ligger steget före Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara en självklarhet för varje företag och organisation. Ett mål att

Läs mer

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 1 Innehållsförteckning personal PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Anställningsform 3 Åldersstruktur 3 Åldersfördelning över tid 3 Sysselsättningsgrad

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29 Personalbokslut Örebro kommun 2008 2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Årets heta nyckeltal 4 Antalet anställda 6 Månadsavlönade 6 Arbetstid 7 Timavlönade 7 Fyllnadstid och övertid 9 Sysselsättningsgrader

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Personalredovisning 2010

Personalredovisning 2010 Personalredovisning 2010 Allt som kan räknas är inte att räkna med, och allt som är att räkna med kan inte räknas Albert Einstein Innehåll 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Definitioner 8 4 Personalredovisning

Läs mer

TIDSANVÄNDNING År 2009

TIDSANVÄNDNING År 2009 TIDSANVÄNDNING År 2009 TIDSANVÄNDNING I FÖRETAGEN Tidsanvändningen har tillkommit för att ge företagen jämförelseuppgifter över närvaro och olika former av frånvaro från arbete. Uppgifter om personalomsättning

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor JÄMIX för jämfört med 5 högskolor En mer detaljerad pappersrapport, med alla bakomliggande siffror, har skickats till er kontaktperson. JÄMIX 1 JÄMIX Jämställdheten i Din organisation - en jämförelse med

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17 S:\1. Statistikprocess\Tidsanvändningsstatistik\1. Produktion och granskning\1. Insamling\0. Anvisningar\Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik_primula_anpassad efter villkorsavtalen.doc

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012

VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 VÄNERSBORGS KOMMUN Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2012 Omslagsbild: Anders Carlsson från VA- Nyanläggning står i schaktet efter urgrävning från den stora vattenläckan i Vargön strax före jul

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2011

Personalekonomisk redovisning 2011 Personalekonomisk redovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1 Personalstruktur... 5 1.1 Antal anställda... 5 1.2 Personalomsättning... 6 1.3 Planerade

Läs mer