Nyckeltal Hälsa ohälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Hälsa ohälsa"

Transkript

1 Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och

2

3 Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Den första rapporten, som avsåg verksamhetsåret 22, togs fram som ett arbetsmaterial och underlag för fortsatt arbete. Rapporterna för verksamhetsåren finns tillgängliga på under rubriken Publicerat. Nyckeltalen är sådana som vi bedömer har ett samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa på arbetsplatsen. Rapporten innehåller ett antal grafer och tabeller av personalstruktur och hälsoläge i våra organisationer, vilken kan utgöra ett underlag för fortsatt arbetsmiljöarbete i våra kommunala organisationer enskilt eller kommunövergripande. Under de senaste åren har det svenska samhällets höga ohälsotal varit föremål för diskussioner, utredningar och förändringar i sjukförsäkringssystemet. Ett av resultaten är en skärpning av rehabiliteringsansvaret samt en strikt tillämpning av sjukförsäkringslagstiftningen med en ökning av både arbetsgivarens och den enskildes ansvar som följd. Försäkringskassans roll har förändrats. De senaste årens aktiva rehabiliteringsarbete tillsammans med en förändrad syn på sjukledighet har bidragit till minskad sjukfrånvaro. Genom analys av våra personalnyckeltal har vi kunnat konstatera att samtliga GR-kommuner uppvisar följande sjukfrånvaromönster: n fortsätter att sjunka och är nu den lägsta under den period vi genomfört gemensamma mätningar Skillnaderna mellan kommunernas sjukfrånvaro har minskat Det är den långa sjukfrånvaron som minskar Andelen ofta sjuka ökar De könsrelaterade skillnaderna i sjukfrånvaron består Det är stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika yrkesgrupper Mot bakgrund av det vi ser i sjukfrånvaromönstren i våra kommunala organisationer konstaterar vi att det finns ett bra underlag för att göra en fördjupad analys. Följande frågor bedömer vi särskilt intressanta: Vilka faktorer påverkar att framförallt kvinnor inom äldreomsorg har den högsta sjukfrånvaron? Kan arbetsgivaren påverka dessa faktorer? Finns det något samband mellan verksamhet, sjukfrånvaro och utbildningsnivå? Har införandet av rökfri arbetstid i allt fler GR-kommuner medfört några effekter på exempelvis sjukfrånvaron? Hur bibehåller kommunerna i GR låga sjukfrånvarotal i framtiden, om exempelvis reglerna i sjukförsäkringen skulle ändras? den 7 april 21 Jerker Gussmo, Ulla-Britt Ek och Anna Holwaster För personalchefsnätverket och projektgruppen 3

4 Innehåll 1. Inledning Kommunfakta Jämförande personalfakta ns längd Sjuklönekostnad Arbetad tid och kostnader Sammanfattande diagram Hälsa/Ohälsa under fem år Bilagor Bilaga 1 Personalgrupper för kommuner...28 Bilaga 2 Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro

5 1. Inledning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GRs) medlemskommuner tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Den första rapporten, som avsåg verksamhetsåret 22, togs fram som ett arbetsmaterial och underlag för fortsatt arbete. Bakgrund och syfte Det var personalcheferna i det regionala nätverket som ursprungligen initierade arbetet med de gemensamma personalnyckeltalen. Det är fortfarande denna grupp som har huvudansvaret för arbetet. Syftet med nyckeltal kring hälsa/ohälsa är att ge underlag och instrument för att stödja, påverka och styra arbetet med att förändra hälsa respektive ohälsa för kommunanställda regionalt och kommungemensamt agerande ger dynamik till förändring utbyta idéer och skapa grund för nätverksbyggande Arbetsprocess De tretton kommunerna har gemensamt bildat en arbetsgrupp för arbetet med de gemensamma nyckeltalen. Varje kommun har haft en eller två representanter med i arbetsgruppen. Personalchefsgruppen har varit representerad av personalcheferna från respektive. En representant från GR har varit koordinator för hela arbetet. En svårighet i arbetet har varit att samtliga kommuner inte kunnat ta fram samtliga nyckeltal. Detta beror bl.a. på att personalsystemen är mycket komplexa. Det hänger i sin tur samman med en omfattande arbetsrättslig lagstiftning och omfattande och detaljrika kollektivavtal. Då en kommun byter personalsystem är det därför ett omfattande arbete som även kan få till följd att det blir svårt, och i vissa fall omöjligt, att få fram vissa uppgifter. Lilla Edet är inte med i årets rapport. Medverkande i arbetsgruppen Marja Jumisko... kommun Agneta Carlson... kommun Anna Holwaster... kommun Annika Gustafsson...s stad Claes-Göran Frisell... kommun Birgitta Wennerbom Palm... kommun Stefan Boethius... kommun Ulla-Britt Ek...s kommun Peggy Hamnström...s kommun Mia G Granath...s kommun Maria Andersson...s stad Gunnel Hörlyk... kommun Hans Nikell... kommun Jerker Gussmo...s kommun Per Stroger...s kommun Majbritt Larsson...s kommun Ulrika Eriksson...s kommun Anna Olofsson... kommun Agneta Carlsson... kommun Sara Danfeldter...GR 5

6 2. Kommunfakta I detta kapitel finns en faktaruta för varje kommun avseende verksamhetsåret 29. Innehållet i faktarutorna förklaras nedan. Bokslut för kommunen 29 Kommunens bruttokostnad redovisas fördelat på personalkostnader och övriga kostnader. Siffrorna redovisas både i procent av bruttokostnad och i tkr. I personalkostnader ingår allt som kan kopplas till anställd personal; lön, fyllnadslön, sjuklön, övertidsersättning, sociala avgifter, traktamenten, lunchsubventioner, pensioner, friskvård, företagshälsovård etc. Arvoden till politiker och övriga arvoden ingår inte. I övriga kostnader inräknas alla kostnader som inte klassas som personalkostnader enligt ovan. Befolkning Uppgifterna avser antal invånare den 31/12 29 och finns med i faktarutan som ett mått på kommunens storlek. Skatteintäkter Siffrorna är hämtade från Skatteverket och finns med i faktarutan för att visa skatteuttaget i kommunen. Personal 1/11 29 I siffrorna för personal ingår all månadsanställd personal, såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda. Med årsarbetare avses här kommunens summerade hel- och deltidsanställningar, det vill säga antal månadsanställda omräknat till heltid. Med utgångspunkt i antalet anställda redovisas sedan personalens köns- och åldersfördelning samt medelålder. Personal i kommunala bolag, verksamhet i entreprenadform och deltidsbrandmän ingår inte i redovisningen. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Anger den genomsnittliga sysselsättningsgraden för all månadsanställd personal. Sysselsättningsgraden är de anställdas genomsnittliga arbetstid i förhållande till ordinarie arbetstid vid heltidsanställning. Personal fördelat på verksamhetsområden Uppdelning av personalen på olika verksamhetsområden är gjord efter den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har definierat utifrån arbetsidentifikation (AID). Indelningen av yrkesgrupperna visas i bilaga 1. 6

7 Fakta kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 57% kr Övriga kostnader... 43% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:45 Varav primärkommunal skatt... 22: Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...93% Personal fördelat på kön Kvinnor...83%...17% Personal fördelat på åldrar >29 år...9% 3 49 år...51% 5< år...4% Personalens medelålder... 45,5 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...33% Skola & Förskola...39% Fritid & Kultur...3% Teknik...14% Administration...6% Chefer...5% Fakta kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 6% kr Övriga kostnader... 4% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:24 Varav primärkommunal skatt... 21:79 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...89% Personal fördelat på kön Kvinnor...81%...19% Personal fördelat på åldrar >29 år...8% 3 49 år...45% 5< år...48% Personalens medelålder... 46,2 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...45% Skola & Förskola...32% Fritid & Kultur...3% Teknik...9% Administration...7% Chefer...4% Fakta s Stad Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 51% kr Övriga kostnader... 49% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:75 Varav primärkommunal skatt... 21:3 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...95% Personal fördelat på kön Kvinnor...8%...2% Personal fördelat på åldrar >29 år...1% 3 49 år...48% 5< år...42% Personalens medelålder år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...36% Skola & Förskola...36% Fritid & Kultur...2% Teknik...1% Administration...11% Chefer...4% Fakta kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 6% kr Övriga kostnader... 4% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:5 Varav primärkommunal skatt... 21:5 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...93% Personal fördelat på kön Kvinnor...82%...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...9% 3 49 år...53% 5< år...39% Personalens medelålder... 44,7 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...27% Skola & Förskola...47% Fritid & Kultur...3% Teknik...12% Administration...7% Chefer...4% 7

8 Fakta kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 57% kr Övriga kostnader... 43% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:25 Varav primärkommunal skatt... 21:53 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...85% Personal fördelat på kön Kvinnor...84%...16% Personal fördelat på åldrar >29 år...8% 3 49 år...5% 5< år...42% Personalens medelålder... 45,5 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...25% Skola & Förskola...45% Fritid & Kultur...4% Teknik...13% Administration...11% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 63% kr Övriga kostnader... 37% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:32 Varav primärkommunal skatt... 21:87 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...9% Personal fördelat på kön Kvinnor...82%...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...7% 3 49 år...5% 5< år...43% Personalens medelålder... 45,7år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...34% Skola & Förskola...4% Fritid & Kultur...3% Teknik...13% Administration...6% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 54% kr Övriga kostnader... 46% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:53 Varav primärkommunal skatt... 21:8 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...91% Personal fördelat på kön Kvinnor...82%...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...7% 3 49 år...53% 5< år...4% Personalens medelålder... 45,6 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...28% Skola & Förskola...45% Fritid & Kultur...2% Teknik...13% Administration...7% Chefer...5% Fakta s Stad Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 58% kr Övriga kostnader... 42% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:29 Varav primärkommunal skatt... 2:84 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...93% Personal fördelat på kön Kvinnor...82%...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...9% 3 49 år...49% 5< år...42% Personalens medelålder... 45,11 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...36% Skola & Förskola...39% Fritid & Kultur...3% Teknik...11% Administration...6% Chefer...4% 8

9 Fakta kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 57% kr Övriga kostnader... 43% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 3:94 Varav primärkommunal skatt... 2:49 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...92% Personal fördelat på kön Kvinnor...82%...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...13% 3 49 år...52% 5< år...36% Personalens medelålder... 44,1 år Personal fördelat på verksamhetsområden* Vård & Omsorg...26% Skola & Förskola...41% Fritid & Kultur...3% Teknik...11% Administration...6% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 66% kr Övriga kostnader... 34% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:52 Varav primärkommunal skatt... 22:7 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...93% Personal fördelat på kön Kvinnor...84%...16% Personal fördelat på åldrar >29 år...7% 3 49 år...49% 5< år...44% Personalens medelålder... 46,7 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...32% Skola & Förskola...35% Fritid & Kultur...3% Teknik...11% Administration...5% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 53% kr Övriga kostnader... 47% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:9 Varav primärkommunal skatt... 21:64 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...81% Personal fördelat på kön Kvinnor...89%...11% Personal fördelat på åldrar >29 år...6% 3 49 år...51% 5< år...43% Personalens medelålder... 47,5 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...39% Skola & Förskola...45% Fritid & Kultur...4% Teknik...2% Administration...4% Chefer...5% Fakta kommun Bokslut för kommunen 29 Personalkostnader... 5% kr Övriga kostnader... 5% kr Bruttokostnad... 1% kr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:64 Varav primärkommunal skatt... 21:19 Personal 1/11 29 (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...83% Personal fördelat på kön Kvinnor...82%...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...8% 3 49 år...49% 5< år...44% Personalens medelålder... 47,3 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...37% Skola & Förskola...34% Fritid & Kultur...4% Teknik...16% Administration...6% Chefer...4% 9

10 3. Jämförande personalfakta Månadsanställda redovisat i årsarbetare och antal anställda I samtliga regionens kommuner, utom och, har antalet årsarbetare minskat. I sregionen som helhet har antalet årsarbetare minskat med årsarbetare vilket motsvarar 2,2 procent. s Stad har minskat antalet årsarbetare mest, med 93. Nedgången beror till stor del på konjunkturen men även att vissa delar av kommunernas verksamheter har lagts ut på entreprenad. I rapporten redovisas endast antalet anställda i verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi. Förändring i antalet anställda kan alltså bero på att verksamhet övergår från eller till kommunal regi. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för samtliga månadsanställda Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har inte förändrats mycket sedan 28. I medeltal har den minskat med 1 procentenhet från 9 till 89 procent. I, och har sysselsättningsgraden ökat medan den har minskat i, Lilla Edet, på och. Medelålder Medelåldern för de anställda i sregionen har ökat något sedan 28. har den högsta medelåldern med 47,5 år. Den största förändringen står och för, där s medelålder har minskat med,6 och har ökat med,8 sedan 28. Detta som en konsekvens av lågkonjunktur med minskad rekrytering. Anställdas fördelning utifrån verksamhet 28 delades de anställda in enligt ett nytt system, arbetsidentifikation (AID). Indelningen definieras av Sveriges Kommuner och Landsting. I och med bytet av indelningssystem har en ny personalgrupp kunnat särskiljas, nämligen den med chefsbefattning. Uppgifter om vilka som ingår i respektive personalgrupp finns i bilaga 1. Beroende på i vilken utsträckning som kommunerna har lagt ut verksamhet på entreprenad förändras andelen anställda inom respektive personalgrupp.. Könsfördelning för samtliga månadsanställda Fördelningen mellan könen är oförändrad både i medeltal och om man ser på sregionen som en enda arbetsgivare. Högsta andelen kvinnor har s kommun med 89 procent. Lägsta andelen har med 8 procent. Tabell 1. Jämförande personalfakta Antal årsarbetare Genomsnittlig Antal Andel i % av Personalens tjänstgöringsgrad i % anställda samtliga anställda medelålder Kvinnor % 93% % 17% 45, % 89% % 19% 46, % 95% % 2% 46, % 93% % 18% 44, % 85% % 16% 45, % 9% % 18% 45, % 91% % 18% 45,6 * % 93% % 18% 45, % 92% % 18% 44, % 93% % 16% 47, % 81% % 11% 47, % 83% 97 82% 18% 47,3 sregionen % 19% MEDEL 9% 9% 83% 17% 45,9 * Antalet årsarbetare 28 är korrigerad sedan rapporten för 28. 1

11 DIAGRAM A Procentuell fördelning av anställda utifrån verksamhet Chefer Administration Teknik Fritid & Kultur Skola och förskola Vård och omsorg GÖTEBORGS- REGIONEN MEDEL 11

12 4. för samtliga anställda Samtliga kommuner sänkte sjukfrånvaron vilket gjorde att den genomsnittliga totala sjukfrånvaron i sregionen sjönk med ytterligare,7 procentenheter från 6,3 procent till 5,6 procent. Högst sjukfrånvaro har och med 6,8 respektive 6,3 procent, för har dock sjukfrånvaron minskat med,9 procentenheter och för 1,4. Lägst sjukfrånvaro har och med 4,9 respektive 4,4 procent. Den genomsnittliga andelen tidsbegränsade sjukersättningar sjönk med,3 procentenheter till,8 procent. Spridningen mellan kommunerna är betydligt mindre nu än 24 vilket kan ha att göra med att regelsystemet förändras och att samarbetet med Försäkringskassan blir bättre och bättre. Se diagram B. för samtliga anställda uppdelad på kön Liksom vid tidigare års mätningar är kvinnornas sjukfrånvaro högre än männens. Kvinnornas sjukfrånvaro sjönk dock med,8 procentenheter jämfört med 28. Lägst sjukfrånvaro bland kvinnorna har och med 5,1 respektive 4,7 procent. är även den kommun där kvinnornas sjukfrånvaro har minskat mest, med,9 procent. n för kvinnor har ökat i med,3 procentenheter och i med,7 procentenheter sedan 28. Även männens sjukfrånvaro minskade, med,3 procentenheter. Den största minskningen står för som sänkt sjukfrånvaron med 1 procentenhet. Den enda kommunen där männens sjukfrånvaro ökade är med 1,2 procentenheter. Se diagram C. för tillsvidareanställda De tillsvidareanställda har högre sjukfrånvaro jämfört med samtliga anställda, men även här har talen sjunkit sedan 28. Se tabell 2. Upprepad sjukfrånvaro ofta sjuka Den upprepade sjukfrånvaron, dvs. andelen tillsvidareanställda som haft 6 eller fler sjuktillfällen under året ökade i 9 av de 1 uppmätta kommunerna. Se tabell 3 och diagram D1. DIAGRAM B 29 i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 6,8 6,3 6,1 5,9 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5, 4,9 4,4 MEDEL DIAGRAM C för samtliga anställda uppdelade på kön 7,3 för Kvinnor 29 i % av ordinarie arbetstid för 29 i % av ordinarie arbetstid 4,5 3,6 6,9 6,6 6,6 6,3 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,6 3,6 3,4 3,1 3,4 3,5 3, 4,5 3,8 5,1 4,7 3, 3,3 3, MEDEL 12

13 Tabell 2. i procent av ordinarie arbetstid i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 28 i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 29 Andel tidsbegränsade sjukersättningar i % 29 i % av ordinarie arbetstid, kvinnor 29 i % av ordinarie arbetstid, män 29 i % av ordinarie arbetstid, för tillsvidareanställda 29 6,1% 5,5%,3% 6,2% 3,% 6,1% 6,% 5,%,8% 5,6% 3,% 5,6% 7,7% 6,8% 1,3% 7,3% 4,5% 7,1% 6,5% 5,9% 1,2% 6,6% 3,4% 6,4% 6,% 5,4%,7% 5,7% 3,8% 5,6% 5,1% 4,4%,4% 4,7% 3,% 4,7% * 5,2% 5,7% 1,1% 6,3% 3,4% 7,7% 6,3% 1,5% 6,9% 3,6% 6,5% 6,6% 5,7% 1,1% 6,3% 3,1% 5,9% 5,9% 6,1%,6% 6,6% 3,6% 6,5% 5,7% 4,9%,4% 5,1% 3,3% 5,4% 6,5% 5,6%,7% 5,9% 4,5% 6,2% MEDEL 6,3% 5,6%,8% 6,1% 3,5% 5,9% * kan inte ta fram siffran per tillsvidareanställd. Tabell 3. Upprepad sjukfrånvaro för tillsvidareanställda 28 och 29 Andel tillsvidareanställda under 28 med 6 eller fler sjuktillfällen Andel tillsvidareanställda under 29 med 6 eller fler sjuktillfällen Andel tillsvidareanställda under 29 med sjukdagar Andel tillsvidareanställda under 29 med max 4 sjukdagar Antal tillsvidareanställda 3,9% 5,7% 34,% 52,% 2 6 4,4% 5,% 35,9% 55,9% ,% 48,5% ,5% 7,2% 33,% 52,7% ,% 6,3% 34,9% 56,1% ,8% 4,1% 42,4% 63,4% ,8% 5,6% 48,9% ,8% 6,3% 36,4% 52,% ,4% 6,5% 35,8% 58,7% ,8% 5,9% 43,% 63,3% ,1% 4,4% 42,4% 64,3% ,6% 5,8% 38,4% 56,% 921 sregionen MEDEL 4,8% 5,7% 38,7% 57,5% 1 kan inte få fram en total siffra för sjuktillfällen. 2 Antal tillsvidareanställda undantaget tjänstlediga. 3 kan inte få fram tillförlitliga siffror för 4 sjukdagar. 7,2 6,5 6,3 6,3 DIAGRAM D1 Andel tillsvidareanställda med 6 eller fler sjuktillfällen 29 i % 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5, 4,4 4,1 13

14 DIAGRAM D2 Andel tillsvidareanställda med maximalt 4 sjukdagar 29 i % 48,5 52, 52, 52,7 55,9 56, 56,1 57,5 58,7 63,3 63,4 64,3 48,9 43, 42,4 42,4 DIAGRAM D3 Andel tillsvidareanställda med sjukdagar 29 i % 38,7 38,4 36,4 35,9 35,8 34,9 34, 33, 31, för samtliga anställda uppdelat på ålder och kön I tabell 4 har sjukfrånvaron uppdelad på kön getts ytterligare en dimension i form av indelning i åldersgrupper. Noteras bör att detta kan leda till att antalet anställda i vissa grupper blir litet och att en individs sjukfrånvaro ger stort utslag i statistiken. Detta gäller framför allt män i åldersgruppen <29 år. Högst sjukfrånvaro har kvinnor i åldersgruppen 5 år -. Lägst sjukfrånvaro har män i åldersgruppen <29 år. Se tabell 4 och diagram E. Tabell 4. för samtliga anställda, uppdelad på ålder och kön Åldersgruppen 29 år. i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen 3 49 år. i % av ordinarie arbetstid Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Totalt Totalt 4,7% 5,4% 2,3% 5,6% 6,% 3,4% 5,7% 6,5% 2,8% 9% 51% 4% 3,3% 3,5% 1,8% 4,8% 5,1% 3,1% 5,8% 6,4% 3,3% 8% 45% 48% 5,2% 5,5% 4,% 6,6% 7,2% 4,3% 7,3% 8,% 4,9% 1% 48% 42% 4,7% 4,7% 4,4% 6,3% 7,% 3,1% 5,9% 6,5% 3,4% 9% 53% 39% 4,8% 5,% 3,8% 4,7% 4,9% 3,6% 6,3% 6,8% 3,9% 8% 5% 42% 2,7% 2,8% 2,2% 4,3% 4,7% 2,4% 4,9% 5,2% 3,8% 7% 5% 43% 5,6% 5,8% 4,1% 4,9% 5,6% 1,9% 6,8% 7,1% 5,1% 7% 53% 4% 6,% 6,5% 3,7% 5,8% 6,3% 3,1% 6,8% 7,6% 4,1% 9% 49% 42% 3,3% 3,7% 1,8% 6,% 6,7% 2,8% 6,5% 7,2% 4,2% 13% 52% 36% 4,9% 5,3% 2,% 5,2% 5,7% 2,8% 7,3% 8,% 4,5% 7% 49% 44% 3,5% 3,8% 2,5% 4,7% 4,9% 3,1% 5,4% 5,7% 3,6% 6% 51% 43% * 2,1% 5,3% 6,6% 8% 49% 44% MEDEL 29 4,2% 4,7% 3,% 5,3% 5,8% 3,1% 6,3% 6,8% 4,% 8% 5% 42% MEDEL 28 4,2% 4,5% 2,8% 5,9% 6,5% 3,1% 7,4% 8,1% 4,8% 9% 5% 41% * kan inte ta fram data fördelad på kvinnor och män. 14 Åldersgruppen 5 år. i % av ordinarie arbetstid Andel anställda i åldersgruppen 29 år Andel anställda i åldersgruppen 3 49 år Andel anställda i åldersgruppen 5 år

15 DIAGRAM E för samtliga anställda, uppdelade på ålder och kön, regionens medelvärde i % 4,2 4,7 3, 5,3 5,8 3,1 6,3 6,8 4, Totalt -29 år Kvinnor -29 år -29 år Totalt 3-49 år Kvinnor 3-49 år 3-49 år Totalt 5- år Kvinnor 5- år 5- år för samtliga anställda, uppdelat på verksamhet och yrkesgrupp n har sjunkit inom samtliga personalgrupper angivna i tabell 5. Den grupp som har högst sjukfrånvaro är undersköterskor och inom den har störst andel med 9,2 procent. Lägst sjukfrånvaro bland undersköterskor har med 5,2 procent. Båda grupperna, undersköterskor och förskollärare, har minskat sin sjukfrånvaro sedan 28 med 1,3 procentenheter. Nytt för i år är siffrorna för grundskolelärare och gymnasielärare varför inga jämförelser kan göras med 28. Däremot är skillnaderna i sjukfrånvaro stora mellan de båda nya grupperna och förskollärare och undersköterskor. Detta kan bero på tyngre lyft och större smittorisk med små barn och äldre som de har mer fysisk kontakt med jämfört med lärarna. Se tabell 5. Tabell 5. för samtliga anställda, uppdelade på verksamhet och yrkesgrupp Samtliga anställda Personal inom Vård och omsorg Personal inom Skola och förskola Undersköterskor Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare 5,5% 6,9% 5,6% 7,4% 7,8% 4,5% 4,3% 5,% 6,4% 4,9% 7,3% 6,6% 4,2% 1,6% 6,8% 8,4% 6,5% 9,2% 7,5% 4,% 2,2% 5,9% 7,7% 5,8% 7,8% 6,8% 4,% 2,2% 5,4% 8,1% 4,8% 7,7% 6,6% 2,9% 3,% 4,4% 6,5% 4,% 7,7% 5,9% 2,7% 2,7% 5,7% 6,5% 6,% 7,% 8,% 4,4% 3,2% 6,3% 7,8% 6,1% 9,% 6,9% 3,4% 4,1% 5,7% 6,4% 6,2% 8,6% 7,7% 4,4% 2,8% 6,1% 7,% 6,1% 7,4% 6,5% 4,8% 5,3% 4,9% 5,6% 5,1% 5,5% 7,2% 2,6% 3,5% 5,6% 7,2% 5,5% 5,2% 6,3% 3,9% 4,% MEDEL 29 5,6% 7,1% 5,5% 7,5% 6,9% 3,7% 3,3% MEDEL 28 6,3% 7,8% 6,6% 8,8% 8,2% 15

16 för yrkesgrupper uppdelat på kön I tabell 6 delas yrkesgrupperna in efter kön. s Stad särredovisas eftersom de har så många fler anställda och annars skulle ha gett för stort utslag i statistiken. Här synliggörs att kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron i samtliga redovisade yrkesgrupper, men att männen på grund av att de är så få ger ett något osäkert underlag till statistiken. n har till största del sjunkit sedan 28 men har ökat för manliga undersköterskor med 1,5 procentenheter. Tabell 6.1. sjukfrånvaro indelad efter kön Övriga GR-kommuner 29 Övriga GR-kommuner 28 s Stad 29 s Stad 28 i % av ordinarie arbetstid Undersköterskor Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor 7,4% 7,6% 7,7% 6,8% 7,% 3,6% 3,7% 4,% 3,% 3,3% 4,9% 1,6% 8,7% 8,9% 6,2% 8,2% 8,3% 4,9% 9,2% 9,3% 7,7% 7,5% 7,6% 6,4% 4,7% 5,1% 3,5% 3,5% 4,3% 2,5% 1,1% 1,2% 8,5% 8,2% 8,3% 5,6% Tabell 6.2. Antal anställda i yrkesgruppen fördelat på kön Övriga GR-kommuner 29 Övriga GR-kommuner 28 s Stad 29 s Stad 28 Antal anställda i yrkesgruppen Undersköterskor Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor

17 5. ns längd I detta avsnitt redogörs för sjukfrånvaron uppdelad på två olika tidsintervall, sjukfrånvaro 1-59 dagar samt sjukfrånvaro 6 dagar eller mer. på 6 dagar eller mer är en av de uppgifter som ingår i den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron. Mer information om den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron återfinns i bilaga 2. ns längd för samtliga anställda Den totala sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid har minskat i alla kommuner utom och. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron, 6 dagar och mer, som har minskat jämfört med 28. Den största minskningen av den långa sjukfrånvaron har. 28 låg den på 5 procent av ordinarie arbetstid, 29 ligger den på 3,5 procent. I sregionen i genomsnitt är det framför allt den långa sjukfrånvaron som minskar medan den korta har ökat marginellt. Minskningen kan bero på att försäkringskassans regler för sjukersättning har ändrats.. Samtidigt som andelen långtidssjukskrivna fortsätter att minska i regionen fortsätter också andelen anställda med 6 eller fler sjuktillfällen under året att öka. Detta åskådliggörs i diagram F. Tabell 7. ns längd för samtliga anställda i relation till total sjukfrånvaro samt ordinarie arbetstid ns längd i % av totalen i % av ordinarie arbetstid 1-59 dagar 6 dagar totalt 1-59 dagar 6 dagar 63% 37% 5,5% 3,5% 2,% 6% 4% 5,% 3,% 2,% 41% 59% 6,8% 2,8% 4,% 55% 45% 5,9% 3,2% 2,7% 55% 45% 5,4% 3,% 2,4% 68% 32% 4,4% 3,% 1,4% 44% 56% 5,7% 2,5% 3,2% 43% 57% 6,3% 2,7% 3,5% 51% 49% 5,7% 2,9% 2,8% 5% 5% 6,1% 3,% 3,% 53% 47% 4,9% 2,6% 2,3% 48% 52% 5,6% 2,7% 2,9% MEDEL 29 52% 48% 5,6% 2,9% 2,7% MEDEL 28 45% 55% 6,3% 2,8% 3,5% DIAGRAM F Förändring Långtidssjukskrivna och Ofta sjuka 7,% 6,% Långtidssjukskrivna 5,% 4,% Ofta sjuka Långtidssjukskrivna 3,% Ofta sjuka 2,% 1,% %

18 ns längd för samtliga anställda uppdelat på ålder Här uppvisar samtliga kommuner samma mönster: ju yngre personal desto högre andel korttidsfrånvaro och ju äldre personal desto högre andel långtidsfrånvaro. Den största andelen korttidsfrånvaro utgörs av åldersgruppen -29 år. Inom åldersgruppen har det högsta andelstalet, 9 procent, en minskning med 2 procentenheter jämfört med 28. Den största andelen långtidsfrånvaro utgörs av åldersgruppen 5- år. Inom denna åldersgrupp har och det högsta andelstalet, 65 procent. Även här har andelen minskat, med 7 procentenheter för och 8 procentenheter för. Andelen anställda i åldersgruppen -29 år har minskat sedan 28, troligtvis på grund av konjunkturen. Tabell 8. ns längd uppdelad på ålder 1 59 dagar 6 dagar Andel anställda i åldersgruppen 29 år 3 49 år 5 år 29 år 3 49 år 5 år 29 år 3 49 år 5 år 78% 67% 57% 22% 33% 43% 9% 51% 4% 9% 63% 52% 1% 37% 48% 8% 45% 48% 7% 43% 35% 3% 57% 65% 1% 48% 42% 85% 55% 46% 15% 45% 54% 9% 53% 39% 79% 6% 48% 21% 4% 52% 8% 5% 42% 86% 74% 59% 14% 26% 41% 7% 5% 43% 56% 51% 37% 44% 49% 63% 7% 53% 4% 74% 47% 35% 26% 53% 65% 9% 49% 42% 84% 48% 45% 16% 52% 55% 13% 52% 36% 78% 54% 4% 22% 46% 6% 7% 49% 44% 84% 55% 46% 16% 45% 54% 6% 51% 43% 86% 54% 41% 14% 46% 59% 8% 49% 44% MEDEL 29 79% 56% 45% 21% 44% 55% 8% 5% 42% MEDEL 28 77% 49% 37% 23% 51% 63% 9% 5% 41% 1% DIAGRAM G.1 ns längd 1-59 dagar, i % av den totala sjukfrånvarotiden -29 år 3-49 år 5- år 5% % 1% DIAGRAM G.2 ns längd 6- dagar, i % av den totala sjukfrånvarotiden -29 år 3-49 år 5- år 5% %

19 6. Sjuklönekostnad Tabell 9 anger sjuklönekostnaden både per anställd och i procent av kommunens totala personalkostnader. Medelkostnaden per anställd har ökat sedan 28, även andelen av den totala personalkostnaden har ökat något, från 1,4 till 1,5 procent. Tabell 9. Sjuklönekostnad Sjuklönekostnad per anställd (inkl generellt po-påslag på 4%) Sjuklönekostnad i procent av kommunens totala personalkostnader kr 1,6% kr 1,5% kr 1,6% kr 1,6% kr 1,4% kr 1,3% kr 1,4% kr 1,5% kr 1,4% kr 1,3% kr 1,6% MEDEL kr 1,5% MEDEL kr 1,4% har inte kunnat ta fram tillförlitliga siffror. DIAGRAM H Sjuklönekostnad per anställd (inkl. generellt po-påslag på 4%) Sjuklönekostnad i % av kommunens totala personalkostnader ,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 19

20 7. Arbetad tid och kostnader Tabell 1 visar fördelningen av den totala arbetstiden i relation till sjukfrånvaron. Andelen övertid är i stort sett densamma i kommunerna, och ligger något högre än övriga. Andelen mertid varierar mer mellan kommunerna. Ett sätt att få ned andelen timanställda kan vara bemanningspooler. En hög andel timanställda riskerar att medföra oönskad och icke kvalitetssäkrad konvertering till tillsvidareanställningar enligt LAS. Det kan i sin tur leda till övertalighet. Tabell 1. Fördelning av den totala arbetstiden Mertid Övertid Tid som utförs av timavlönade Tid som utförs av månadsanställda (ordinarie arbetstid) relaterat till ordinarie arbetstid för tillsvidareanställda,3%,3% 8,8% 9,7% 5,5% 6,1% 1,2%,4% 9,% 89,4% 5,% 5,6%,6%,4% 9,4% 89,6% 6,8% 7,1% 1,1%,5% 9,8% 88,6% 5,9% 6,4%,9%,4% 8,3% 9,3% 5,4% 5,6%,9%,4% 9,1% 89,6% 4,4% 4,7% *,5%,3% 7,4% 91,8% 5,7%,4%,4% 8,5% 9,7% 6,3% 6,5% 1,1%,7% 1,% 88,2% 5,7% 5,9% 1,%,3% 9,5% 89,2% 6,1% 6,5% 2,%,3% 8,7% 89,% 4,9% 5,4% 1,3%,6% 9,4% 88,7% 5,6% 6,2% MEDEL 29 1,%,4% 9,% 89,6% 5,6% 5,9% MEDEL 28 1,1%,5% 9,% 89,5% 6,3% 6,8% * har inte haft möjlighet att få fram sjukfrånvaro för tillsvidareanställda. tabell 11. fördelning av den totala lönekostnaden Kostnad för mertid Kostnad för övertid Kostnad för timanställda Kostnad för månadsanställda (ordinarie arbetstid exkl ob-tillägg) Sjuklönekostnad i % av personalkostnaden,3%,5% 6,1% 93,% 1,6% 1,1%,7% 8,1% 9,1% 1,5%,5%,5% 6,8% 92,2% 1,6% 1,%,9% 6,9% 91,3% 1,6%,6%,6% 6,8% 92,% 1,4% 1,4% 1,% 9,8% 87,8% 1,3%,7%,6% 7,% 91,7% 1,4%,5%,7% 5,6% 93,1% 1,%,5%,7% 7,7% 91,1% 1,5%,8%,4% 3,6% 95,3% 1,4% 1,5%,% 6,6% 91,9% 1,3% 1,1% 1,2% 7,6% 9,1% 1,6% MEDEL 29,8%,6% 6,9% 91,6% 1,4% MEDEL 28,9%,8% 6,8% 91,5% 1,4% 2

21 8. Sammanfattande diagram Av de olika nyckeltal som finns i rapporten har 1 stycken valts ut och presenteras i sammanfattande spindeldiagram nedan. Syftet med spindeldiagrammen är att ge en snabb överblick över varje kommuns siffror i relation till medelvärdet. De ger också en överskådlig grafisk bild vid jämförelse mellan kommuner. Samtliga diagram bygger på att regionens medelvärde har antagits till index 1 (den streckade svarta linjen) och kommunernas nyckeltal relateras till detta index. På så sätt kan man enkelt se om en kommun ligger över eller under medelvärdet för det aktuella nyckeltalet. Samtliga diagram har en skala från till 15. Nyckeltalen i spindeldiagrammen är: 1. för samtliga anställda kvinnor (kap. 4) 2. för samtliga anställda män (kap. 4) 3. för samtliga anställda (kap. 4) 4. Varav långtidssjukfrånvaro, 6 dagar eller mer, för samtliga anställda (kap. 5) 5. Sjuklönekostnad per anställd (kap. 6) 6. 6 sjuktillfällen eller fler (kap. 4) 7. maximalt 4 sjukdagar (kap. 4) 8. sjukdagar (kap. 4) 9. Medelålder (kap. 3) 1. Sysselsättningsgrad (kap. 3) Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Medelålder 5 samtliga anställda Medelålder 5 samtliga anställda sjukdagar Varav långtidsfrånvaro sjukdagar Varav långtidsfrånvaro max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Medelålder 5 samtliga anställda Medelålder 5 samtliga anställda sjukdagar Varav långtidsfrånvaro sjukdagar Varav långtidsfrånvaro max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd 21

22 Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Medelålder 5 samtliga anställda Medelålder 5 samtliga anställda sjukdagar Varav långtidsfrånvaro sjukdagar Varav långtidsfrånvaro max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Medelålder 5 samtliga anställda Medelålder 5 samtliga anställda sjukdagar Varav långtidsfrånvaro sjukdagar Varav långtidsfrånvaro max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Medelålder 5 samtliga anställda Medelålder 5 samtliga anställda sjukdagar Varav långtidsfrånvaro sjukdagar Varav långtidsfrånvaro max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Sysselsättningsgrad Kvinnor 15 1 Medelålder 5 samtliga anställda Medelålder 5 samtliga anställda sjukdagar Varav långtidsfrånvaro sjukdagar Varav långtidsfrånvaro max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd max 4 sjukdagar 6 sjuktillfällen eller fler Sjuklönekostnad per anställd 22

23 9. Hälsa/Ohälsa under fem år Här följer en jämförelse av ett antal nyckeltal mellan 24 och Förändring i sysselsättningsgrad Kommun Förändring 89, 92,5 3,9% 89, 89,1,1% 9, 94,5 5,% 89, 92,9 4,4% 86,2 85,1-1,3% 88, 9,2 2,5% 89, 91, 2,2% 92, 93,1 1,2% 91, 91,7,8% 95, 92,8-2,3% 8, 8,6,8% 84, 82,8-1,4% MEDEL 88, 89,7 1,9% 2. Andel anställda kvinnor och män % 1. Förändring i sysselsättningsgrad Minskad sysselsättningsgrad kan bland annat bero på att äldre personal fått och accepterat erbjudande om sänkt sysselsättningsgrad som ett led i generationsväxling på arbetsplatserna. Kvinnor Kommun Förändring Förändring 83 83,% 17 17,% ,3% ,% 8 8,2% 2 2 -,9% ,4% ,5% 84 84,% 16 16,% 82 82,% 18 18,% ,2% ,3% ,4% ,5% 82 82,% 18 18,% ,5% ,7% ,1% ,3% ,4% ,5% GR ,8% ,5% MEDEL ,3% ,6% 3. Personalens medelålder Kommun Förändring 45,6 45,5 -,2% 45,2 46,2 2,2% 45,2 46, 1,8% 44, 44,7 1,6% 45, 45,5 1,1% 45,1 45,7 1,3% 45,6 45,6,% 44,5 45,1 1,3% 44, 44,1,2% 46, 47, 2,2% 45,8 47,5 3,7% 46,1 47,3 2,6% MEDEL 45,2 45,9 1,5% Personalens medelålder har ökat som en konsekvens av minskad rekrytering Personalens medelålder

24 4. Andel personal i åldersgrupperna <29 år, 3-49 år, >5 år Kommun <29 år <29 år Förändring 3-49 år 3-49 år Förändring >5 år >5 år Förändring % % 4 4 % % % % % % % 9 9-3% % % 8 8 % 5 5 % % % % % % % 4 4 % 1 9-1% % % % % % % % % 6 6 5% % % 8 8-4% % % MEDEL % % % 5. i procent av ordinarie arbetstid, samtliga anställda Kommun Förändring 7,7 5,5-28% 9, 5, -44% 1,9 6,8-38% 1,3 5,9-42% 7,2 5,4-25% 8,9 4,4-51% 9,3 5,7-38% 1,3 6,3-39% 1, 5,7-43% 9, 6,1-33% 7,7 4,9-37% 7,8 5,6-28% MEDEL 9, 5,6-38% 5. i % av ordinarie arbetstid samtliga anställda i procent av ordinarie arbetstid, kvinnor och män Kvinnor Kommun Förändring Förändring 8,8 6,2-3% 3, 3, % 1,3 5,6-46% 4,4 3, -31% 12, 7,3-39% 6,5 11, 6,6-4% 3,6 3,4-6% 7,7 5,7-26% 4,8 3,8-21% 9,9 4,7-53% 4,5 3, -33% 1,7 6,3-41% 4,1 3,4-17% 11,4 6,9-4% 4,9 3,6-26% 11,1 6,3-43% 5,1 3,1-38% 1,2 6,6-35% 4,7 3,6-24% 8,6 5,1-4% 4,4 3,3-25% 9,9 5,9-4% 4,4 4,5 1% MEDEL 1,3 6,1-41% 4,6 3,5-23% 24

25 7. i procent i åldersgrupperna <29 år, 3 49 år, >5 år Kommun <29 år <29 år Förändring 3-49 år 3-49 år Förändring >5 år >5 år Förändring 3,7 4,7 27% 7,6 5,6-27% 8,9 5,7-35% 4, 3,3-18% 9,5 4,8-5% 1, 5,8-42% 6,8 5,2-23% 1,8 6,6-39% 12, 7,3-39% 5,4 4,7-14% 1,5 6,3-4% 11,5 5,9-49% 4, 4,8 2% 6,7 4,7-3% 8,7 6,3-28% 5, 2,7-46% 9,6 4,3-56% 9,3 4,9-48% 7,1 5,6-22% 8,8 4,9-44% 1,5 6,8-36% 5,2 6, 15% 1, 5,8-42% 11,7 6,8-42% 4,4 3,3-26% 9,9 6, -4% 12,2 6,5-46% 6,2 4,9-21% 9,5 5,2-46% 9, 7,3-19% 3,8 3,5-7% 8,3 4,7-44% 8, 5,4-33% 3,1 2,1-33% 7,3 5,3-28% 9,4 6,6-3% MEDEL 5,1 4,2-17% 9, 5,3-41% 1,4 6,3-4% 7.1. i % av ordinarie arbetstid gruppen <29 år i % av ordinarie arbetstid gruppen 3-49 år i % av ordinarie arbetstid gruppen >5 år

26 8. i olika verksamhetsområden Vård och omsorg Skola/förskola Undersköterskor Förskollärare Kommun Förändring Förändring Förändring Förändring 12,4 6,9-45% 8, 5,6-3% 14,6 7,4-49% 8,7 7,8-11% 1,5 6,4-39% 8,8 4,9-44% 11,5 7,3-36% 1,6 6,6-38% 13, 7,7-41% 1,3 5,8-44% 13,7 7,8-43% 11,5 6,8-41% 1,9 7,7-3% 1,4 5,8-44% 1,9 7,8-29% 13,8 6,8-51% 8,9 8,1-9% 7, 4,8-32% 1,1 7,7-24% 8,4 6,6-22% 12,1 6,5-47% 8,5 4, -52% 12,2 7,7-37% 12,5 5,9-53% 6,5 13,5 7, -48% 12,4 8, -35% 12, 7,8-35% 1,5 6,1-42% 14,7 9, -38% 1,7 6,9-36% 1,6 6,4-4% 9,9 6,2-38% 13, 8,6-34% 13,1 7,7-41% 9,9 7, -29% 8,9 6,1-31% 12,4 7,4-4% 13,4 6,5-52% 11,1 5,6-5% 8,3 5,1-39% 8,9 5,5-38% 6,9 7,2 5% 8,6 7,2-17% 8,6 5,5-36% 5,6 5,2-7% 5,6 6,3 12% MEDEL 11, 6,9-37% 9,1 5,4-41% 11,9 7,4-38% 1,7 6,8-36% 8.1. i % av ordinarie arbetstid Vård och omsorg i % av ordinarie arbetstid Skola förskola i % av ordinarie arbetstid Undersköterskor i % av ordinarie arbetstid Förskollärare

27 9. ns längd i procent av totalen Kommun dgr dgr Förändring 24 >6 dgr 29>6 dgr Förändring % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % MEDEL % % 9.1. ns längd i % av totalen 1-59 dagar ns längd i % av totalen >6 dagar

28 Bilagor 28

29 29

30 3

31 34

32 Goda GRannar. sregionens kommunalförbund GR är en samarbets organisation för tretton kommuner i Västsverige. Tillsammans har medlemskommunerna cirka 9 invånare. Förbundets uppgift är att verka för sam arbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. GR arbetar med frågor inom bl.a. följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetens utveckling, utbildning och forskning. GRs förbundsfullmäktige har 91 leda möter och förbundsstyrelsen 22 ledamöter och 11 suppleanter. Verksamheten vid GR finansieras dels genom årsavgifter från medlemskom munerna (cirka 3 %) och dels genom intäkter från konferens- och utbildningsarrangemang, utrednings arbete eller olika sambrukserbjudanden till medlemskommunerna. Layout och grafisk design: Infogruppen GR Tryck: PR-Offset, 29. Besök Gårdavägen 2 Post Box 573, Tel Fax e-post

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2007 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn,

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 2014 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1 Förord

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014 JÄMIX för Utgiven mars 2014 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor JÄMIX för jämfört med 5 högskolor En mer detaljerad pappersrapport, med alla bakomliggande siffror, har skickats till er kontaktperson. JÄMIX 1 JÄMIX Jämställdheten i Din organisation - en jämförelse med

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

för Askim-Frölunda-Högsbo

för Askim-Frölunda-Högsbo JÄMIX 2013 för Askim-Frölunda-Högsbo Utgiven mars 2014 En mer detaljerad rapport med alla bakomliggande siffror, har skickats till er kontaktperson JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex det grundar

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015 JÄMIX för Utgiven juni 2015 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 Landstingets inriktning Jämställdhet handlar om flickor, pojkar, kvinnor och män. Landstinget ska bidra till att uppnå jämställdhetsmålet; kvinnor och män ska ha samma makt

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalnyckeltal i åtta Södertörnskommuner

Personalnyckeltal i åtta Södertörnskommuner SALEMS KOMMUN 2006-10-16 Personalnyckeltal i åtta Södertörnskommuner 2005 En lägesrapport med stöd av nyckeltal Medverkande i gruppen: Anne Fihlman, Siv-Britt Olsson, Haninge Mirja Backlund, Karin Haldin,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Sjukfrånvaro - förstudie

Sjukfrånvaro - förstudie Revisionskontoret Anders Marmon 2015-11-16 Rev/15027 Sjukfrånvaro - förstudie Rapport 7-15 Sjukfrånvaro-förstudie Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

TIDSANVÄNDNING År 2009

TIDSANVÄNDNING År 2009 TIDSANVÄNDNING År 2009 TIDSANVÄNDNING I FÖRETAGEN Tidsanvändningen har tillkommit för att ge företagen jämförelseuppgifter över närvaro och olika former av frånvaro från arbete. Uppgifter om personalomsättning

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Jämställdhetsredovisning år Lika rättigheter och möjligheter

Jämställdhetsredovisning år Lika rättigheter och möjligheter Jämställdhetsredovisning år 2012 Lika rättigheter och möjligheter 1 Landstingets inriktning Jämställdhet handlar om flickor, pojkar, kvinnor och män. Landstinget ska bidra till att uppnå jämställdhetsmålet;

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:john.areschoug@stockholm.se Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Tillsyn Antal objekt

Läs mer

Lönerapport 2011 Augusti 2012

Lönerapport 2011 Augusti 2012 Lönerapport 2011 Augusti 2012 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 2011 men innehåller även jämförelser med tidigare år.

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer