Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,"

Transkript

1 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

2

3 Förord FÖR TOLFTE ÅRET I RAD har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Arbetet med att förnya rapporten har fortsatt genom att vissa tabeller har tagits bort och andra har tillkommit, till exempel införs en ny tabell som anger personalomsättningen i kommunen. Att ha en personalomsättning på en rimlig nivå är en strategisk fråga för kommunerna. Rapporterna för de tidigare åren finns tillgängliga på Nyckeltalen är sådana som vi bedömer intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i enskild kommun och gemensamt. Samtliga kommuner arbetar på olika sätt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att minska ohälsan och sjukfrånvaron bland medarbetarna. Tills för ett par år sedan kunde vi notera en minskad sjukfrånvaro i regionen, delvis som ett resultat av kommunernas hälsobefrämjande arbete, men i föreliggande rapport ser vi att de senaste årens ökning av sjukfrånvaron har fortsatt även under Ökningen har vi gemensamt med övriga arbetsmarknaden, men förhoppningsvis går det att åter få sjukfrånvaron att minska, bland annat mot bakgrund av den erfarenhet vi har efter att ha arbetat aktivt med frågan under många år. Ur rapporten för 2013 kan vi dessutom se att sjukfrånvaron ökar inom alla åldrar och kön är högre och ökar snabbare för kvinnor än för män mest ökar inom verksamheten vård och omsorg och för yrken med lägre utbildningskrav till stor del består i att andelen långtidsjuka ökar. Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är en viktig faktor att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med. Kunskap är alltid en viktig aspekt för att kunna göra rimliga bedömningar och för att fatta bra beslut. Vår förhoppning är att denna och tidigare elva sammanställningar skall kunna ligga till grund för förändringsarbetet och för en analys av långsiktiga trender. Dessutom går det att utläsa vilka kommuner som kan tjäna som goda exempel inom olika områden och som övriga kan få inspiration från. Varje kommun har en unik situation som kräver en egen unik lösning till framgång, tillsammans kan vi lära av varandra för att nå våra unika mål. Jan Wesa och Anders Pettersson För Personalchefsnätverket

4 Innehåll Nyckeltal Hälsa ohälsa Inledning Kommunfakta Jämförande personalfakta Sjukfrånvaro Sjukfrånvarons längd 1 59, 60 dagar Sjukfrånvarons längd 1 14,15 90,91 dagar Sjuklönekostnad Arbetad tid och kostnader Personalomsättning Jämförelser över tid Bilagor...31 Bilaga 1 Personalgrupper för kommuner...31 Bilaga 2 Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro...32 Tabell- och diagramförteckning

5 1. Inledning MEDLEMSKOMMUNERNA i GR har för tolfte året i rad tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Den första rapporten, som avsåg verksamhetsåret 2002, togs fram som ett arbetsmaterial och underlag för fortsatt arbete. Bakgrund och syfte Det var personalcheferna i det regionala nätverket som ursprungligen initierade arbetet med de gemensamma personalnyckeltalen. Det är fortfarande denna grupp som har huvudansvaret för arbetet. Syftet med nyckeltal kring hälsa/ohälsa är att ge underlag och instrument för att stödja, påverka och styra arbetet med att förändra hälsa respektive ohälsa för kommunanställda regionalt och kommungemensamt agerande ger dynamik till förändring utbyta idéer och skapa grund för nätverksbyggande. Arbetsprocess De tretton kommunerna har gemensamt bildat en arbetsgrupp för arbetet med de gemensamma nyckeltalen. Varje kommun har haft representanter med i arbetsgruppen. Personalchefsgruppen har varit representerad av personalcheferna från Härryda och Partille. En representant från GR har varit koordinator för hela arbetet. Noteras bör att uppgifter avseende sjukfrånvaro för Göteborg exkluderar timavlönad personal. Detta markeras med asterisk där det påverkar Göteborgs siffror i relation till övriga kommuner. Detsamma gäller för Kungsbacka och Stenungsund avseende sjukfrånvaron Observera också att använd avrundningsprincip medför att förekommande procentsiffror inte alltid blir 100 procent vid addering. Andra avvikelser eller kommentarer redovisas i samband med respektive tabell och diagram. På grund av att det kan förekomma flera alternativa sätt att räkna ut nyckeltal, där nationella riktlinjer saknas, och att dessa dessutom behandlas av många olika personalsystem, finns det dock alltid en viss kvarvarande osäkerhet i hur jämförbara kommunernas respektive värden är. Nyheter i 2013 års rapport Årets rapport innehåller ett flertal större och mindre nyheter varav de viktigaste gäller tillkomsten av en kompletterande indelning av sjukfrånvarons längd (kapitel 6), av kommunernas personalomsättning (kapitel 9) och av sjuktal för barnskötare inom verksamheten skola och förskola (se till exempel sidorna 14 15). Dessutom introduceras nyckeltalet Sjuklönekostnad per årsarbetare uttryckt som arbetade timmar med avsikten att ha med ett värde som står i närmare relation till den arbetstid som faktiskt finns till en kommuns förfogande (läs vidare i kapitel 7). Medverkande i arbetsgruppen Marja-Leena Jumisko...Ale kommun David Holmström...Ale kommun Johan Sivhed...Alingsås kommun Anders Hedenquist...Göteborgs stad Claes-Göran Frisell...Härryda kommun Anders Pettersson...Härryda kommun Patrik Kjällgren...Härryda kommun Cecilia Lindbäck...Kungsbacka kommun Karl Persson...Kungsbacka kommun Adnan Muzur...Kungälvs kommun Daniel Kindstedt...Lerums kommun Victoria H Ackermann...Lilla Edet Ulrika Larsson...Lilla Edet Per Dagérus...Mölndals stad Amir Kaukovic...Partille kommun Gunnel Hörlyk...Partille kommun Hans Nikell...Partille kommun Jan Wesa...Partille kommun Maria Starck...Stenungsunds kommun Majbritt Larsson...Tjörns kommun Agneta Carlsson...Öckerö kommun Anders Hemborg...GR 5

6 2. Kommunfakta I DETTA KAPITEL finns en faktaruta för varje kommun avseende verksamhetsåret Innehållet i faktarutorna förklaras nedan. Bokslut för kommunen 2013 Kommunens bruttokostnad redovisas fördelad på personalkostnader och övriga kostnader, enligt den definition som gäller i den specifika kommunens egen årsredovisning. Eftersom de där använda definitionerna kan skilja sig åt kommunerna emellan lämpar de sig inte för jämförelser och används därför inte heller som underlag i den här rapportens kostnadsjämförelser. I faktatabellerna redovisas siffrorna både i procent av bruttokostnad och i kr. Befolkning Uppgifterna avser SCB:s uppgift om antal invånare den 31/ och finns med i faktarutan som ett mått på kommunens storlek. Skatteintäkter Siffrorna är hämtade från Skatteverket och finns med i faktarutan för att visa skatteuttaget i kommunen Personal 1/ I siffrorna för personal ingår månadsanställd personal inkl. långtidsvikarier grupp 1. Med årsarbetare avses kommunens summerade hel- och deltidsanställningar, det vill säga antal månadsanställda omräknade till heltid. Med utgångspunkt i antalet anställda redovisas sedan personalens köns- och åldersfördelning samt medelålder. Personal i kommunala bolag, verksamhet i entreprenadform och deltidsbrandmän ingår inte i redovisningen. Personal fördelat på verksamhetsområden Uppdelning av personalen på olika verksamhetsområden är gjord efter den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har definierat utifrån arbetsidentifikation (AID). Indelningen av yrkesgrupperna visas i bilaga 1. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Anger den genomsnittliga sysselsättningsgraden för all månadsanställd personal inkl. långtidsvikarier grupp 1. Sysselsättningsgraden är de anställdas arbetstid i förhållande till ordinarie arbetstid vid heltidsanställning. Produktionstimmar Produktionstimmar anger summan av antal timmar utförda av timavlönade, samt månadsavlönade inklusive övertid och mertid. 6 Ale kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)... 60% kr Övriga kostnader... 40% kr Bruttokostnad % kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...33,00 Varav primärkommunal skatt...21,87 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...82% Män...18% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...11% år...50% 50<år...39% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,2 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...34% Skola och Förskola...37% Fritid och Kultur...3% Teknik...15% Administration...6% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...93% PRODUKTIONSTIMMAR * Personalkostnader räknas på olika sätt i olika kommuner och lämpar sig inte för jämförelser.

7 Alingsås kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)... 54% kr Övriga kostnader... 46% kr Bruttokostnad % kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,49 Varav primärkommunal skatt...21,36 PERSONAL 1/ (MÅNADSANSTÄLLDA) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...81% Män...19% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...10% år...47% 50<år...43% PERSONALENS MEDELÅLDER...46,1 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...44% Skola och Förskola...35% Fritid och Kultur...3% Teknik...6% Administration...8% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...90% PRODUKTIONSTIMMAR Göteborgs Stad BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)... 53% kr Övriga kostnader... 47% kr Bruttokostnad % kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,25 Varav primärkommunal skatt...21,12 PERSONAL 1/ (MÅNADSANSTÄLLDA) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...79% Män...21% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...12% år...48% 50<år...41% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,3 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...38% Skola och Förskola...35% Fritid och Kultur...3% Teknik...10% Administration...9% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...97% PRODUKTIONSTIMMAR Härryda kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader*)... 64% kr Övriga kostnader... 36% kr Bruttokostnad % kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,75 Varav primärkommunal skatt...20,62 PERSONAL 1/ (MÅNADSANSTÄLLDA) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...83% Män...17% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% år...51% 50<år...40% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,6 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...27% Skola och Förskola...46% Fritid och Kultur...4% Teknik...12% Administration...7% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...95% PRODUKTIONSTIMMAR Kungsbacka kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)... 60% kr Övriga kostnader... 40% kr Bruttokostnad % kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,75 Varav primärkommunal skatt...21,33 PERSONAL 1/ (MÅNADSANSTÄLLDA) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...83% Män...17% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...10% år...49% 50<år...41% PERSONALENS MEDELÅLDER...45 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...30% Skola och Förskola...42% Fritid och Kultur...3% Teknik...12% Administration...9% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...90% PRODUKTIONSTIMMAR * Personalkostnader räknas på olika sätt i olika kommuner och lämpar sig inte för jämförelser. 7

8 Kungälvs kommun Lerums kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)... 63% kr Övriga kostnader... 37% kr Bruttokostnad % kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,57 Varav primärkommunal skatt...21,44 PERSONAL 1/ (MÅNADSANSTÄLLDA) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...82% Män...18% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...10% år...46% 50<år...44% PERSONALENS MEDELÅLDER...47,1 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...37% Skola och Förskola...39% Fritid och Kultur...3% Teknik...12% Administration...6% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...91% PRODUKTIONSTIMMAR BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)...56% kr Övriga kostnader...44% kr Bruttokostnad...100% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,78 Varav primärkommunal skatt...20,65 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...81% Män...19% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% år...55% 50<år...36% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,0 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...27% Skola och Förskola...46% Fritid och Kultur...3% Teknik...12% Administration...8% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...92% PRODUKTIONSTIMMAR Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Mölndals stad BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)...54% kr Övriga kostnader...46% kr Bruttokostnad...100% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,39 Varav primärkommunal skatt...20,26 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...80% Män...20% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...10% år...48% 50<år...42% PERSONALENS MEDELÅLDER...46,1 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...35% Skola och Förskola...39% Fritid och Kultur...3% Teknik...11% Administration...7% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...93% PRODUKTIONSTIMMAR BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)...51% kr Övriga kostnader...49% kr Bruttokostnad...100% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...33,50 Varav primärkommunal skatt...22,37 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...87% Män...13% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...10% år...42% 50<år...48% PERSONALENS MEDELÅLDER...48,0 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...44% Skola och Förskola...31% Fritid och Kultur...1% Teknik...13% Administration...7% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...88% PRODUKTIONSTIMMAR * Personalkostnader räknas på olika sätt i olika kommuner och lämpar sig inte för jämförelser. 8

9 Partille kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)...60% kr Övriga kostnader...40% kr Bruttokostnad...100% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,09 Varav primärkommunal skatt...19,96 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...81% Män...19% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...13% år...53% 50<år...34% PERSONALENS MEDELÅLDER...43,8 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...35% Skola och Förskola...41% Fritid och Kultur...3% Teknik...10% Administration...6% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...93% PRODUKTIONSTIMMAR Stenungsunds kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)...66% kr Övriga kostnader...34% kr Bruttokostnad...100% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,77 Varav primärkommunal skatt...21,64 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...84% Män...16% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% år...52% 50<år...40% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,9 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...34% Skola och Förskola...44% Fritid och Kultur...2% Teknik...11% Administration...7% Chefer...3% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...92% PRODUKTIONSTIMMAR Tjörns kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)...52% kr Övriga kostnader...48% kr Bruttokostnad...100% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,34 Varav primärkommunal skatt...21,21 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...88% Män...12% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% år...47% 50<år...44% PERSONALENS MEDELÅLDER...47,6 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...43% Skola och Förskola...35% Fritid och Kultur...5% Teknik...4% Administration...8% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...81% PRODUKTIONSTIMMAR Öckerö kommun BOKSLUT FÖR KOMMUNEN 2013 Personalkostnader *)...52% kr Övriga kostnader...48% kr Bruttokostnad...100% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,89 Varav primärkommunal skatt...20,76 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...82% Män...18% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% år...46% 50<år...44% PERSONALENS MEDELÅLDER...47,0 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård och Omsorg...38% Skola och Förskola...33% Fritid och Kultur...3% Teknik...16% Administration...5% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...87% PRODUKTIONSTIMMAR * Personalkostnader räknas på olika sätt i olika kommuner och lämpar sig inte för jämförelser. 9

10 3. Jämförande personalfakta Månadsanställda redovisat i årsarbetare och antal anställda I kommunerna har antalet årsarbetare under ökat med 836 årsarbetare vilket motsvarar drygt 1,3 procent. Ökningen är något mindre än föregående års ökning på 2,2 procent. I flertalet kommuner rör det sig dock om ganska små förändringar medan Göteborg ensamt står för 84 procent av ökningen. I relation till tidigare år har antalet årsarbetare ökat mest i Lilla Edet, Öckerö och Stenungsund medan en mindre minskning har skett i framför allt Lerum, Partille och Tjörn. Antalet månadsanställda ökar 2013 jämfört med 2012 i åtta av tretton kommuner. Störst ökning sker i Lilla Edet med 14 procent följt av Öckerö med 3,1 procent och Stenungssund med 2,8 procent. Totalt är ökningen av antalet anställda 624 personer. I rapporten redovisas endast antalet anställda i verksamheter som bedrivs i kommunens egen regi. Förändring i antalet anställda kan alltså bero på att en verksamhet övergår från eller till kommunal regi. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för samtliga månadsanställda Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 91 procent för 2013 vilket motsvarar 2012 års siffra. 12 av kommunerna ligger också kvar på samma sysselsättning som 2012 medan Göteborg ökade från 96 till 97 procent. Könsfördelning för samtliga månadsanställda Avseende medelvärdet för samtliga kommuner har andelen kvinnor ökat med en procentenhet och män minskat motsvarande i jämförelse med föregående år. Ser man till summan för samtliga kommuner är andelen oförändrad. Högst andel kvinnor har Tjörn (88 %) och Lilla Edet (87 %). Högst andel män har Göteborg (21 %) och Mölndal (20 %). Anställdas fördelning utifrån verksamhet Nedanstående diagram visar respektive kommuns procentuella fördelning av anställda utifrån verksamhet. Verksamhetsindelningen baseras på arbetsidentifikation (AID) enligt SKL. Uppgifter om vilka som ingår i respektive personalgrupp finns i bilaga 1. I diagram A kan utläsas att den största gruppen anställda inom kommunerna sammantaget är de inom skola och förskola. Medelvärdet är i genomsnitt 39 procent men varierar från 46 procent i Härryda och Lerum till 31 procent i Lilla Edet. Det omvända förhållandet råder i fem kommuner där de flesta arbetar inom vård och omsorg. Medelvärdet för samtliga kommuner är i genomsnitt 36 procent inom Vård och Omsorg och varierar från 44 procent i Alingsås och Lilla Edet till 27 procent i Härryda och Lerum. Andelen anställda inom Teknik är i genomsnitt 11 procent, men spännvidden är stor mellan kommunerna. Tjörn har 4 procent av sina anställda inom kategorin medan Öckerö har 16 procent. Tjörn har dock en viss del av den tekniska verksamheten i kommunala bolag vars siffror ej finns med i rapporten. Andelen anställda inom administration och som chefer är för samtliga kommuner 12 procent. Andelen varierar för enskilda kommuner mellan 10 procent i Kungälv, Partille, Stenungsund och Öckerö till 14 procent i Göteborg. Anställda inom fritid och kultur är den minsta gruppen inom kommunerna. Fritid och kultur utgör i medeltal 3 procent av de anställda, men varierar mellan 1 procent i Lilla Edet till 5 procent avseende Tjörn. Medelålder Medelåldern för de anställda i kommunerna står still på 46 år jämfört med Högst medelålder har Lilla Edet (48 år) och Tjörn (47,6 år) medan Partille (43,8 år) har lägst. Sedan 2012 har medelåldern sjunkit mest i Partille och Öckerö (båda -1,0 år) medan en ökning är särskilt tydlig i Kungälv (+1,6 år) och i Mölndal (+0,9 år). 10

11 TABELL 1. JÄMFÖRANDE PERSONALFAKTA Ale % 93% % 18% 45,2 Alingsås % 90% % 19% 46,1 Göteborg % 97% % 21% 45,3 Härryda % 95% % 17% 45,6 Kungsbacka % 90% % 17% 45,0 Kungälv % 91% % 18% 47,1 Lerum % 92% % 19% 45,0 Lilla Edet % 88% % 13% 48,0 Mölndal % 93% % 20% 46,1 Partille % 93% % 19% 43,8 Stenungsund % 92% % 16% 45,9 Tjörn % 81% % 12% 47,6 Öckerö % 87% % 18% 47,0 S:a samtliga kommuner % 19% MEDELVÄRDE 91% 91% 83% 17% 46,0 *) Årsarbetare = Antal månadsanställda omräknat till heltid. Antal årsarbetare*) Genomsnittlig Antal Andel i % av Personalens sysselsättningsgrad i % månadsanställda samtliga anställda 2013 medelålder Kvinnor Män 2013 DIAGRAM A Procentuell fördelning av anställda u från verksamhet 5% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 4% 5% 4% 3% 5% 5% 5% 4% 6% 8% 9% 7% 9% 6% 8% 7% 7% 6% 7% 8% 5% 8% 7% Chefer Administra on 15% 6% 3% 10% 12% 12% 12% 12% 13% 11% 10% 11% 4% 5% 3% 3% 2% 16% 3% 3% 4% 3% 3% 1% 3% 3% 11% 11% 3% 3% Teknik Fri d och Kultur 37% 35% 35% 46% 42% 39% 46% 31% 39% 41% 43% 35% 33% 37% 39% Skola och förskola 34% 44% 38% 27% 30% 37% 27% 44% 35% 35% 34% 43% 38% 36% 36% Vård och omsorg Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Par lle Stenungsund Tjörn Öckerö S:A SAMTLIGA KOMMUNER MEDELVÄRDE 11

12 4. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Tabell 2 nedan presenterar sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid. För flertalet av kommunerna avser sjukfrånvaron tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade samt timavlönade. I sjukfrånvarotalen för Göteborg ingår dock inte de timavlönade. Detsamma gäller också 2012 års jämförelsesiffror från Kungsbacka och Stenungsund. Medelvärdet för sjukfrånvaron, i procent av ordinarie arbetstid för samtliga anställda, har ökat från 5,6 procent till 6,1 procent mellan 2012 och Sjukfrånvaron för samtliga anställda ökar för tolv av tretton kommuner. Undantaget är Härryda som kvarstår på 6,1 procent. Sjukfrånvaron är i medeltal högre bland kvinnor än män. Kvinnor är dock i högre grad representerade inom de yrkesgrupper där man måste vara frisk för att kunna vara på sin arbetsplats och där man ej kan distansarbeta (till exempel äldreboende). Sjukfrånvaroökningen för kvinnor och män skiljer sig åt. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat i medeltal med 0,7 procentenheter. Motsvarande siffra för män är 0,1 procentenheter. Tillsvidareanställda har i medeltal högre sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid än övriga månadsavlönade och timavlönade. I diagram B på nästa sida visar respektive stapel sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för samtliga anställda i respektive kommun. I sjukfrånvaron ingår tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade samt timavlönade för alla kommuner utom för Göteborg som ej kan redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade. Staplarna delas in i färger för att illustrera andelen sjukfrånvaro som utgörs av 1 59 dagar, samt andel sjukfrånvaro som utgörs av frånvaro över 60 dagar. Siffran ovanför diagrammen visar total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. För mer information om sjukfrånvarons längd, se kapitel 5 och kapitel 6. TABELL 2. SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 2012 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 2013 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, kvinnor 2013 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, män 2013 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid tillsvidareanställda 2013 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid övriga månadsavlönade 2013 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid timavlönade 2013 Ale 5,8% 6,3% 7,0% 3,5% 7,2% 4,3% 1,2% Alingsås 5,7% 6,3% 6,9% 3,9% 6,9% 5,0% 1,7% Göteborg *) 6,8% 7,2% 7,8% 4,9% 7,6% 4,9% - Härryda 6,1% 6,1% 6,7% 3,2% 6,6% 5,2% 2,0% Kungsbacka**) 5,4% 5,8% 6,2% 3,7% 6,2% 5,0% 2,5% Kungälv 4,9% 5,6% 6,2% 3,1% 6,3% 4,6% 0,2% Lerum ***) 6,3% 6,6% 7,3% 3,7% Lilla Edet 5,2% 5,9% 7,0% 3,5% 6,5% 4,8% 2,1% Mölndal 5,5% 5,8% 6,3% 3,9% 6,5% 4,5% 1,6% Partille ****) 5,3% 5,6% 6,1% 3,6% 6,4% Stenungsund**) 5,9% 6,1% 6,7% 3,7% 6,6% 4,1% 5,1% Tjörn 5,4% 6,1% 6,5% 3,9% 6,7% 5,8% 1,7% Öckerö 5,0% 5,7% 6,1% 4,1% 6,6% 4,0% 1,6% MEDELVÄRDE 5,6% 6,1% 6,7% 3,7% 6,7% 4,8% 2,0% *) Göteborg kan ej redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade. **) Kungsbacka och Stenungsund kunde ej redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade år ***) Lerum kan ej särredovisa visstidsanställda från tillsvidareanställda i statistiken. ****) Partille kan ej särredovisa timanställdas sjukfrånvaro från övriga månadsavlönades sjukfrånvaro. Den sammanlagda sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid för övriga månadsavlönade och timavlönade är 2,5 %. 12

13 7,2% DIAGRAM B Sjukfrånvaro 2013 i % av ordinarie arbets d, samtliga anställda Andel 60- dagar Andel 1-59 dagar 3,9% 3,7% 2,8% 2,3% 6,6% 6,3% 6,3% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 5,9% 5,8% 5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 3,3% 3,1% 2,9% 2,4% 2,4% 2,0% 3,1% 3,3% 1,9% 3,4% 3,4% 2,9% 3,5% 4,0% 2,8% 3,1% 3,2% 3,6% 3,5% 3,8% 2,6% 2,4% 3,7% 2,1% Göteborg *) Lerum Alingsås Ale Stenungsund Tjörn MEDELVÄRDE Härryda Lilla Edet Kungsbacka Mölndal Öckerö Par lle Kungälv Sjukfrånvaro för samtliga anställda uppdelad på kön Tabell 3 presenterar sjukfrånvaron uppdelad på kön och åldersgrupper. Medelvärde 2013 och 2012 i tabell 3 är medelvärdet av samtliga kommuner. Diagram C illustrerar dessa medelvärden för Sjukfrånvaron är, som tidigare konstaterats, i medeltal högre bland kvinnor än män. Tabellerna nedan visar att detta gäller i nästan samtliga kommuner och åldersgrupper. Enda undantaget hittas i åldersgruppen >29 år i Tjörn där kvinnor och män har samma sjuktal, 4,7 procent. Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid ökar för både kvinnor och män med ökande ålder. Flest andel av personalen är anställda i kategorin år följt av >50 år. TABELL 3. SJUKFRÅNVARO FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA, UPPDELAD PÅ ÅLDER OCH KÖN Åldersgruppen <29 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen >50 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Andel anställda i åldersgruppen <29 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Ale 4,5% 5,2% 2,4% 5,9% 6,7% 2,7% 7,2% 7,7% 4,7% 11% 50% 39% Alingsås 3,9% 4,4% 2,1% 6,3% 7,0% 3,8% 6,9% 7,6% 4,6% 10% 47% 43% Göteborg*) 5,9% 6,4% 4,2% 7,0% 7,6% 4,4% 7,9% 8,5% 5,6% 12% 48% 41% Härryda 4,7% 5,2% 3,0% 6,2% 6,9% 3,0% 6,3% 7,0% 3,5% 9% 51% 40% Kungsbacka 4,8% 5,3% 2,8% 5,3% 5,7% 3,2% 6,5% 7,0% 4,6% 10% 49% 41% Kungälv 3,4% 3,9% 1,6% 5,6% 6,1% 3,2% 6,2% 6,9% 3,4% 10% 46% 44% Lerum 6,3% 7,0% 3,3% 6,3% 7,1% 2,8% 7,2% 7,8% 5,0% 9% 55% 36% Lilla Edet 4,2% 5,2% 2,4% 4,4% 6,7% 2,7% 7,7% 7,7% 4,7% 10% 42% 48% Mölndal 4,3% 4,9% 2,6% 5,6% 6,0% 3,9% 6,3% 6,9% 4,3% 10% 48% 42% Partille 3,4% 3,9% 2,0% 5,8% 6,4% 3,5% 6,1% 6,6% 4,3% 13% 53% 34% Stenungsund 5,2% 5,5% 4,0% 5,5% 6,1% 2,8% 7,1% 7,7% 4,5% 9% 52% 40% Tjörn 4,7% 4,7% 4,7% 5,9% 6,5% 2,4% 6,7% 6,9% 5,1% 9% 47% 44% Öckerö 2,4% 2,8% 1,5% 5,5% 6,0% 3,2% 6,7% 7,0% 5,7% 9% 46% 44% MEDELVÄRDE ,4% 4,9% 2,8% 5,8% 6,5% 3,2% 6,8% 7,3% 4,6% 10% 49% 41% MEDELVÄRDE ,0% 4,3% 2,8% 5,5% 6,0% 3,4% 6,3% 6,8% 4,1% 9% 49% 42% *) Göteborg kan ej redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade. Andel anställda i åldersgruppen år Andel anställda i åldersgruppen >50 år DIAGRAM C Sjukfrånvaro i medeltal 2013 för samtliga kommuner i procent 4,4% 4,9% 2,8% 5,8% 6,5% 3,2% 6,8% 7,3% 4,6% Totalt <29 år Kvinnor <29 år Män <29 år Totalt år Kvinnor år Män år Totalt >50 år Kvinnor >50 år Män >50 år 13

14 Diagram D visar sjukfrånvaron för samtliga anställda i respektive kommun uppdelade på kön. I diagram D avser sjukfrånvaron, utom i Göteborg, tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade samt timavlönade. DIAGRAM D Sjukfrånvaro för samtliga anställda uppdelade på kön Sjukfrånvaro för Kvinnor 2013 i % av ordinarie arbets d Sjukfrånvaro för Män 2013 i % av ordinarie arbets d 7,8% 7,3% 7,0% 7,0% 6,9% 6,7% 6,7% 6,7% 6,5% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% 4,9% 3,7% 3,5% 3,5% 3,9% 3,2% 3,7% 3,7% 3,9% 3,9% 3,7% 3,1% 4,1% 3,6% Göteborg*) Lerum Ale Lilla Edet Alingsås Härryda Stenungs. MEDEL- VÄRDE Tjörn Mölndal Kungsbacka Kungälv Öckerö *) Göteborg kan ej redovisa sjukfrånvaro inkl. timavlönade. Par lle Sjukfrånvaro för samtliga anställda, uppdelat på verksamhet och yrkesgrupp Sjukfrånvaron har i genomsnitt ökat från 2012 till 2013 inom Vård och omsorg samt till en del bland förskollärare. I flera kommuner har personalgrupper inom skolan minskat sjukfrånvaron under samma tidsperiod. Detta är särskilt tydligt bland Gymnasielärarna där sjukfrånvaron minskat i sju kommuner. Av de här redovisade verksamheterna sker den största ökningen inom Vård och omsorg med 0,9 procentenheter fler sjukskrivna än Verksamheten Vård och omsorg har fortfarande, liksom även 2012, den högsta andelen sjukfrånvarande med totalt 7,7 procent. Detta kan jämföras med 6,4 procent sjukfrånvarande av samtliga månadsanställda och 6,1 procent inom verksamheten Skola och förskola. Yrkesgruppen Undersköterskor har i medeltal högre sjukfrånvaro (9,1 %) än verksamheten Vård och omsorg i stort (7,7 %). Bland undersköterskorna är sjukfrånvaron lägst i Stenungsund (5,7 %) och högst i Lerum (9,2 %). Kungsbacka har inom Skola och förskola lägst sjukfrånvaro (4,9 %) medan Göteborg (7,2 %) har högst sjukfrånvaro. Inom Skola och förskola är det sjukfrånvaron för yrkesgruppen Barnskötare som i medeltal är högst (8,5 %) ingen jämförelse finns med 2012 eftersom detta är en ny yrkesgrupp i rapporten. Grundskollärare (4,4 %) och Gymnasielärare (3,1 %) har en jämförelsevis låg sjukfrånvaro där dessutom Grundskollärare har oförändrad sjukfrånvaro och Gymnasielärare har lägre sjukfrånvaro 2013 i jämförelse med Särskilt låg är sjukfrånvaron för Grundskollärare i Tjörn (2,7 %) och Kungälv (3,1 %) och för Gymnasielärare i Öckerö (1,1 %), i Tjörn (1,3 %) och i Lilla Edet (1,8 %). TABELL 4. SJUKFRÅNVARO FÖR MÅNADSAVLÖNADE (INKL LÅNGTIDSVIKARIER GRUPP 1), UPPDELADE PÅ VERKSAMHET OCH YRKESGRUPP Personal inom Vård och omsorg Personal inom Skola och förskola Ale 6,8% 8,0% 9,5% 6,7% 11,2% 6,8% 4,4% 2,2% Alingsås 6,7% 7,4% 8,3% 6,9% 10,2% 8,1% 5,1% 5,0% Göteborg 7,2% 8,7% 9,7% 7,2% 9,3% 8,3% 4,9% 4,3% Härryda 6,4% 9,1% 10,3% 5,9% 10,4% 7,6% 3,5% 2,2% Kungsbacka 6,0% 8,6% 10,9% 4,9% 8,3% 6,3% 3,4% 2,4% Kungälv 6,1% 8,3% 9,9% 5,3% 9,5% 6,9% 3,1% 2,7% Lerum 6,6% 9,2% 10,4% 6,8% 8,1% 9,3% 5,8% 1,9% Lilla Edet 6,2% 7,5% 7,8% 5,8% 8,8% 8,2% 4,1% 1,8% Mölndal 6,2% 8,0% 10,2% 5,8% 9,1% 6,8% 4,1% 4,2% Partille 5,6% 5,6% 7,6% 6,2% 4,6% 9,7% 4,1% 6,4% Stenungsund 6,3% 6,0% 5,7% 6,5% 10,0% 6,3% 7,1% 4,2% Tjörn 6,6% 6,3% 9,0% 6,2% 4,4% 10,2% 2,7% 1,3% Öckerö 6,2% 6,8% 8,7% 5,7% 6,4% 7,5% 4,4% 1,1% MEDELVÄRDE ,4% 7,7% 9,1% 6,1% 8,5% 7,8% 4,4% 3,1% MEDELVÄRDE ,9% 6,8% 7,9% 5,8% 7,5% 4,4% 3,3% *) Personalgruppen Barnskötare var ej representerad i rapporten för år Gymnasielärare Barnskötare*) Samtliga månadsanställda Undersköterskor Förskollärare Grundskollärare

15 Sjukfrånvaro för yrkesgrupper uppdelat på kön I tabell 5A och 5B delas yrkesgrupperna in efter kön. Göteborgs Stad särredovisas eftersom de har många fler anställda och annars skulle ha gett för stort utslag i statistiken. Här synliggörs att kvinnorna under 2013 står för den högsta sjukfrånvaron i samtliga redovisade yrkesgrupper, men att männen, framför allt bland undersköterskor, barnskötare och förskollärare, är så få att de ger ett något osäkert underlag till statistiken. Undersköterskor är mest sjukskrivna i de utvalda grupperna och gymnasielärarna minst. TABELL 5A. SJUKFRÅNVARO FÖR YRKESGRUPPER INDELAD EFTER KÖN Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Barnskötare*) Förskollärare Undersköterskor Grundskollärare Gymnasielärare Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Övriga kommuner ,0 9,2 5,1 8,4 8,6 4,5 7,8 7,9 5,3 4,3 4,5 3,5 2,9 3,5 2,4 Övriga kommuner ,8 7,9 4,3 7,5 7,6 5,2 4,3 4,5 3,5 3,2 4,0 2,5 Göteborgs Stad ,7 9,8 8,7 9,3 9,4 5,3 8,3 8,3 6,3 4,9 5,1 4,1 4,3 5,6 2,9 Göteborgs Stad ,2 9,5 6,6 7,6 7,7 4,2 4,8 5,2 3,6 4,0 4,7 3,2 *) Personalgruppen Barnskötare var ej representerad i rapporten för år TABELL 5B. ANTAL ANSTÄLLDA I YRKESGRUPPER INDELAD EFTER KÖN Antal anställda i yrkesgruppen Barnskötare*) Förskollärare Undersköterskor Grundskollärare Gymnasielärare Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Övriga kommuner Övriga kommuner Göteborgs Stad Göteborgs Stad *) Personalgruppen Barnskötare var ej representerad i rapporten för år Upprepad sjukfrånvaro ofta sjuka Tabell 6 och diagram E1-E2 på nästa sida visar den upprepade sjukfrånvaron för tillsvidareanställda. Den upprepade sjukfrånvaron, dvs. andelen tillsvidareanställda som har haft 6 eller fler sjuktillfällen under året, ökade med genomsnittliga 0,3 procentenheter i kommunerna 2013 jämfört med Fem kommuner minskar och sju kommuner ökar sin andel tills- vidareanställda med upprepad sjukfrånvaro. Härryda står för den största minskningen (från 7,9 % till 7,1 %) medan Lilla Edet är kommunen som ökar mest (från 3,0 % till 4,8 %). Lägst andel tillsvidareanställda med 6 eller fler sjuktillfällen 2013 har Partille (3,8 %). 15

16 TABELL 6. UPPREPAD SJUKFRÅNVARO FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA Andel tillsvidareanställda under 2012 med 6 eller fler sjuktillfällen Andel tillsvidareanställda under 2013 med 6 eller fler sjuktillfällen Andel tillsvidareanställda under 2013 med 0 4 sjukdagar Antal tillsvidareanställda under 2013 Ale 5,1% 6,8% 67,9% Alingsås 4,4% 5,0% 53,7% Göteborg *) 8,0% 8,2% 43,2% Härryda 7,9% 7,1% 44,6% Kungsbacka **) 7,3% 7,4% 54,5% Kungälv 7,5% 7,6% 53,0% Lerum ***) 6,1% Lilla Edet 3,0% 4,8% 57,0% 855 Mölndal 6,8% 6,6% 54,0% Partille 4,1% 3,8% 70,8% Stenungsund **) 4,8% 5,4% 18,5% Tjörn 6,3% 6,2% 93,8% Öckerö 5,4% 5,3% 59,8% 912 S:a samtliga kommuner MEDELVÄRDE 5,9% 6,2% 55,9% *) Göteborg kan ej redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade. **) Kungsbacka och Stenungsund kunde ej redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade år ***) Lerum kan ej redovisa statistik gällande sjukdagar 0-4 eller 6 eller fler tillfällen. DIAGRAM E1 Andel llsvidareanställda med 6 eller fler sjuk llfällen 2013 i procent *) 8,2% 7,6% 7,4% 7,1% 6,8% 6,6% 6,2% 6,2% 5,4% 5,3% 5,0% 4,8% Göteborg Kungälv Kungsbacka Härryda Ale Mölndal Tjörn MEDELVÄRDE Stenungsund Öckerö Alingsås Lilla Edet 3,8% Par lle *) Lerum kan ej redovisa statistik gällande sjukdagar 0-4 eller 6 eller fler tillfällen. 93,8% DIAGRAM E2 Andel llsvidareanställda med 0-4 sjukdagar 2013 i procent *) 70,8% 67,9% 59,8% 57,0% 55,9% 54,5% 54,0% 53,7% 53,0% 44,6% 43,2% Tjörn Par lle Ale Öckerö Lilla Edet MEDELVÄRDE Kungsbacka Mölndal Alingsås Kungälv Härryda Göteborg **) 18,5% Stenungsund *) Lerum kan ej redovisa statistik gällande sjukdagar 0-4 eller 6 eller fler tillfällen. **) Göteborg. Tillsvidareanställda exkluderar tjänstlediga. 16

17 5. Sjukfrånvarons längd 1 59, 60 dagar I DETTA AVSNITT redogörs för sjukfrånvaron uppdelad på två olika tidsintervall, sjukfrånvaro 1 59 dagar samt sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer är en av de uppgifter som ingår i den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron. Mer information om den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron återfinns i bilaga 2. Se också kapitel 6 om sjukfrånvarons längd 1 14 dagar, dagar och 91 dagar eller mer. Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda Tabell 7 nedan presenterar sjukfrånvarons längd i procent av total sjukfrånvaro och sjukfrånvarons längd i procent av ordinarie arbetstid. Båda kolumnerna uppdelas i tidsintervall 1 59 dagar och 60 eller fler dagar samt redovisas per kommun. Medelvärde 2013 och 2012 är medelvärdet av samtliga kommuner och tar ej hänsyn till antalet medarbetare i respektive kommun. Tabellen visar att den långa sjukfrånvaron har ökat sin andel av den totala sjukfrånvaron jämfört med 2012, en fortsatt ökning från I kolumn två ser vi också att den genomsnittliga sjukfrånvaroökningen bland de långtidssjukrivna på 0,5 procentenheter sedan 2012 ser ut att matcha uppgången av den totala sjukfrånvaron, ett samband som dock inte alltid framstår som lika tydligt på kommunnivå. Det är därför också intressant att notera, vid sidan av tabellen, att Partille och Stenungsund som enda kommuner minskat andelen sjukfrånvarande över 60 dagar sedan 2012, från 47 till 34 procent för Partille och från 60 till 54 procent för Stenungsund. TABELL 7. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA, I RELATION TILL TOTAL SJUKFRÅNVARO SAMT ORDINARIE ARBETSTID Sjukfrånvarons längd i % av totalen Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 59 dagar 60 dagar totalt 1 59 dagar 60 dagar Ale 63% 37% 6,3% 4,0% 2,3% Alingsås 56% 44% 6,3% 3,5% 2,8% Göteborg*) 47% 53% 7,2% 3,4% 3,9% Härryda 60% 40% 6,1% 3,6% 2,4% Kungsbacka 65% 35% 5,8% 3,8% 2,0% Kungälv 38% 62% 5,6% 2,1% 3,4% Lerum 44% 56% 6,6% 2,9% 3,7% Lilla Edet 60% 40% 5,9% 3,5% 2,4% Mölndal 46% 54% 5,8% 2,6% 3,1% Partille 66% 34% 5,6% 3,7% 1,9% Stenungsund 46% 54% 6,1% 2,8% 3,3% Tjörn 50% 50% 6,1% 3,1% 3,1% Öckerö 42% 58% 5,7% 2,4% 3,3% MEDELVÄRDE % 48% 6,1% 3,2% 2,9% MEDELVÄRDE 2012 **) 57% 43% 5,6% 3,2% 2,4% *) Göteborg kan ej redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade. **) I 2012 års medelvärde ingår Göteborg, Kungsbacka och Stenungsund som det året inte kunde redovisa sjukfrånvaron inklusive timavlönade. 17

18 Långtidssjukskrivna och Ofta sjuka över tid I diagram F visas förändringen av Långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro 60 dagar eller mer) och Ofta sjuka (6 sjuktillfällen eller mer per år) över tid. Ett trendbrott har skett från 2011 och vi ser en ökad långtidssjukskrivning. Andelen anställda med 6 eller fler sjuktillfällen har varierat marginellt sedan DIAGRAM F Förändring Lång dssjukskrivna och O a sjuka (6 sjuk llfällen eller mer/år) 7% 7% 6% Lång dssjukskrivna O a sjuka 6% 5% 5% 4% O a sjuka 4% 3% 3% 2% Lång dssjukskrivna 2% 1% 1% 0% % 2013 Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda uppdelat på ålder Tabell 8 visar sjukfrånvaron uppdelad på ålder och tidsintervall. I medeltal har andelen kort sjukfrånvaro, dag 1 59, minskat i alla tre åldersgrupper sedan 2012 medan det omvända förhållandet gäller sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer. Lerum, Mölndal och Kungälv har högst andel långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen <29 år och högst andel i åldersgruppen har Kungälv, Öckerö och Lerum. Andelen av sjukfrånvaron som är 60 dagar eller mer ökar med stigande ålder och i åldersgruppen >50 år har 8 av 13 av GRs kommuner lika många eller fler sjukfrånvarande på lång tid än på kort tid. TABELL 8. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD UPPDELAD PÅ ÅLDER 1 59 dagar 60 dagar Andel anställda i åldersgruppen <29 år år >50 år <29 år år >50 år <29 år år >50 år Ale 87% 64% 59% 13% 36% 41% 11% 50% 39% Alingsås 85% 52% 55% 15% 48% 45% 10% 47% 43% Göteborg 70% 48% 41% 30% 52% 59% 12% 48% 41% Härryda 75% 58% 59% 25% 42% 41% 9% 51% 40% Kungsbacka 88% 67% 58% 12% 33% 42% 10% 49% 41% Kungälv 65% 37% 35% 35% 63% 65% 10% 46% 44% Lerum 54% 45% 40% 46% 55% 60% 9% 55% 36% Lilla Edet 80% 75% 50% 20% 25% 50% 10% 42% 48% Mölndal 64% 48% 40% 36% 52% 60% 10% 48% 42% Partille 89% 69% 57% 11% 31% 43% 13% 53% 34% Stenungsund 75% 49% 36% 25% 51% 64% 9% 52% 40% Tjörn 78% 61% 35% 22% 39% 65% 9% 47% 44% Öckerö 69% 40% 41% 31% 60% 59% 9% 46% 44% MEDELVÄRDE % 55% 47% 25% 45% 53% 10% 49% 41% MEDELVÄRDE % 58% 53% 21% 42% 47% 9% 49% 42% 18

19 Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda uppdelat på kön Tabell 9 visar sjukfrånvarons längd uppdelad på kön och tidsintervall. I medeltal och i de flesta av kommunerna finns det större andel långtidssjukfrånvaro bland kvinnorna än bland männen, men i Tjörn och Öckerö är förhållandet det omvända. TABELL 9. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD UPPDELAD PÅ KÖN Kvinnor 1 59 dagar 60 dagar Män 1 59 dagar 60 dagar Ale 62% 38% 73% 27% Alingsås 56% 44% 57% 43% Göteborg 46% 54% 51% 49% Härryda 59% 41% 68% 32% Kungsbacka 65% 35% 68% 32% Kungälv 37% 63% 47% 53% Lerum 42% 58% 54% 46% Lilla Edet 60% 40% 63% 37% Mölndal 45% 55% 50% 50% Partille 64% 36% 76% 24% Stenungsund 43% 57% 65% 35% Tjörn 50% 50% 46% 54% Öckerö 42% 58% 39% 61% MEDELVÄRDE % 48% 58% 42% Sjukfrånvarons längd per yrkesgrupp uppdelad på tidsintervall och ålder Tabell visar sjukfrånvarons längd per yrkesgrupp uppdelad på tidsintervall och ålder. Observera att det är första gången som gruppen Barnskötare är med i sammanställningen. TABELL 10. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD UNDERSKÖTERSKOR 1 59 dagar 60- dagar <29 år år >50 år <29 år år >50 år Ale 77% 60% 76% 23% 40% 24% Alingsås 61% 63% 66% 39% 37% 34% Göteborg 62% 47% 41% 38% 53% 59% Härryda 57% 52% 51% 43% 48% 49% Kungsbacka 71% 64% 51% 29% 36% 49% Kungälv 66% 35% 29% 34% 65% 71% Lerum 58% 51% 40% 42% 49% 60% Lilla Edet 100% 70% 54% 0% 30% 46% Mölndal 56% 48% 34% 44% 52% 66% Partille 90% 52% 53% 10% 48% 47% Stenungsund 66% 40% 44% 34% 60% 56% Tjörn 100% 56% 35% 0% 44% 65% Öckerö 49% 33% 53% 51% 67% 47% MEDELVÄRDE % 52% 48% 30% 48% 52% TABELL 11. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD BARNSKÖTARE 1 59 dagar 60- dagar <29 år år >50 år <29 år år >50 år Ale 93% 58% 51% 7% 42% 49% Alingsås 99% 56% 54% 1% 44% 46% Göteborg 81% 46% 43% 19% 54% 57% Härryda 89% 53% 61% 11% 47% 39% Kungsbacka 97% 73% 76% 3% 27% 24% Kungälv 73% 34% 44% 27% 66% 56% Lerum 38% 65% 51% 62% 35% 49% Lilla Edet 100% 89% 60% 0% 11% 40% Mölndal 71% 44% 51% 29% 56% 49% Partille 100% 92% 73% 0% 8% 27% Stenungsund 100% 31% 54% 0% 69% 46% Tjörn 100% 100% 77% 0% 0% 23% Öckerö 34% 34% 49% 66% 66% 51% MEDELVÄRDE % 60% 57% 17% 40% 43% 19

20 TABELL 12. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD FÖRSKOLLÄRARE 1 59 dagar 60- dagar <29 år år >50 år <29 år år >50 år Ale 93% 68% 59% 7% 32% 41% Alingsås 100% 53% 59% 0% 47% 41% Göteborg 75% 52% 47% 25% 48% 53% Härryda 80% 66% 84% 20% 34% 16% Kungsbacka 94% 72% 60% 6% 28% 40% Kungälv 52% 35% 33% 48% 65% 67% Lerum 49% 44% 27% 51% 56% 73% Lilla Edet 100% 38% 74% 0% 62% 26% Mölndal 73% 47% 47% 27% 53% 53% Partille 71% 56% 52% 29% 44% 48% Stenungsund 100% 66% 59% 0% 34% 41% Tjörn 40% 44% 57% 60% 56% 43% Öckerö 100% 68% 69% 0% 32% 31% MEDELVÄRDE % 55% 56% 21% 45% 44% TABELL 13. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD GRUNDSKOLLÄRARE 1 59 dagar 60- dagar <29 år år >50 år <29 år år >50 år Ale 100% 60% 69% 0% 40% 31% Alingsås 53% 76% 36% 47% 24% 64% Göteborg 79% 47% 37% 21% 53% 63% Härryda 82% 75% 54% 18% 25% 46% Kungsbacka 99% 73% 45% 1% 27% 55% Kungälv 42% 47% 35% 58% 53% 65% Lerum 66% 38% 27% 34% 62% 73% Lilla Edet 100% 83% 65% 0% 17% 35% Mölndal 36% 47% 25% 64% 53% 75% Partille 100% 82% 72% 0% 18% 28% Stenungsund 38% 42% 37% 62% 58% 63% Tjörn *) 0% 69% 69% 0% 31% 31% Öckerö 100% 69% 19% 0% 31% 81% MEDELVÄRDE % 60% 57% 17% 40% 43% TABELL 14. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD GYMNASIELÄRARE Ale *) 81% 91% 19% 9% Alingsås 100% 59% 32% 0% 41% 68% Göteborg 100% 50% 30% 0% 50% 70% Härryda 100% 65% 68% 0% 35% 32% Kungsbacka 100% 45% 72% 0% 55% 28% Kungälv 100% 29% 28% 0% 71% 72% Lerum 39% 34% 37% 61% 66% 63% Lilla Edet *) 100% 100% 0% 0% Mölndal 100% 32% 33% 0% 68% 67% Partille 100% 72% 21% 0% 28% 79% Stenungsund 100% 36% 42% 0% 64% 58% Tjörn *) 100% 100% 0% 0% Öckerö *) 100% 100% 0% 0% MEDELVÄRDE % 62% 58% 7% 38% 42% *) Har ej gymnasielärare i intervallet <29 år dagar 60- dagar <29 år år >50 år <29 år år >50 år 20

21 6. Sjukfrånvarons längd 1 14, 15 90, 91 dagar I ÅRETS RAPPORT kompletteras för första gången föregående kapitels indelning av sjukfrånvaron med en indelning som i större omfattning relaterar till förekommande kostnader. Sjukfrånvaron är här uppdelad på tre tidsintervall sjukfrånvaro 1 14 dagar, sjukfrånvaro dagar samt sjukfrånvaro 91 dagar eller mer. Observera att Lerum, Stenungsund och Tjörn i dagsläget inte kan särskilja uppgifter i tidsintervallet 1 14, och 91 dagar. De finns därför inte med i detta kapitels tabeller. Eftersom det är första gången som dessa nyckeltal finns med i rapporten saknas också jämförelser med föregående år. Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda Tabell 15 presenterar sjukfrånvarons längd i procent av totalen och sjukfrånvarons längd i procent av ordinarie arbetstid. Båda kolumnerna uppdelas i tidsintervall samt redovisas per kommun. Med undantag av Göteborg, som ej inkluderar de timavlönade, är tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade och timavlönade inbegripna i beräkningsunderlaget. Värt att notera är att de som är sjukfrånvarande 1 14 dagar och de som är sjukfrånvarande 91 dagar eller längre står för lika stora andelar av den totala sjukfrånvaron i de tio GRkommunerna som helhet. Och även om variationen kommunerna emellan är stor i båda dessa grupper är andelen som har dagars sjukfrånvaro ungefär lika stor överallt, mellan 16 och 24 procent i samtliga kommuner. TABELL 15. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA, I RELATION TILL TOTAL SJUKFRÅNVARO SAMT ORDINARIE ARBETSTID Sjukfrånvarons längd i % av totalen 1 14 dagar Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid dagar 91 dagar totalt 1 14 dagar dagar 91 dagar Ale 48% 22% 30% 6,3% 3,0% 1,4% 1,9% Alingsås 40% 21% 39% 6,3% 2,5% 1,3% 2,4% Göteborg *) 35% 17% 48% 7,2% 2,5% 1,3% 3,5% Härryda 44% 22% 34% 6,1% 2,7% 1,3% 2,1% Kungsbacka 47% 25% 27% 5,8% 2,7% 1,5% 1,6% Kungälv 27% 16% 57% 5,6% 1,5% 0,9% 3,2% Lilla Edet 44% 21% 35% 5,9% 2,6% 1,2% 2,1% Mölndal 32% 19% 49% 5,8% 1,8% 1,1% 2,8% Partille 50% 24% 26% 5,6% 2,8% 1,3% 1,5% Öckerö 27% 22% 52% 5,7% 1,5% 1,2% 2,9% MEDELVÄRDE % 21% 40% 6% 2% 1% 2% *) Göteborg kan ej redovisa sjukfrånvaro inklusive timavlönade. 21

22 Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda uppdelat på ålder Tabell 16 visar sjukfrånvaron uppdelad på ålder och tidsintervall. TABELL 16. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD UPPDELAD PÅ ÅLDER 1 14 dagar dagar 91 dagar Andel anställda i åldersgruppen <29 år år >50 år <29 år år >50 år <29 år år >50 år <29 år år >50 år Ale 70% 48% 43% 23% 21% 23% 7% 31% 34% 11% 50% 39% Alingsås 71% 37% 39% 21% 21% 22% 9% 42% 39% 10% 47% 43% Göteborg 56% 36% 29% 19% 17% 17% 25% 47% 54% 12% 48% 41% Härryda 61% 42% 43% 19% 22% 21% 20% 36% 36% 9% 51% 40% Kungsbacka 71% 49% 41% 20% 27% 25% 9% 25% 34% 10% 49% 41% Kungälv 49% 26% 23% 24% 16% 16% 27% 58% 61% 10% 46% 44% Lilla Edet 69% 55% 35% 13% 26% 19% 19% 19% 46% 10% 42% 48% Mölndal 49% 34% 27% 18% 19% 19% 33% 47% 54% 10% 48% 42% Partille 71% 51% 45% 18% 26% 22% 11% 24% 33% 13% 53% 34% Öckerö 63% 24% 25% 15% 23% 21% 22% 53% 53% 9% 46% 44% MEDELVÄRDE % 40% 35% 19% 22% 21% 18% 38% 44% 10% 48% 42% Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda uppdelat på kön Tabell 17 visar sjukfrånvarons längd uppdelad på kön och tidsintervall. TABELL 17. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD UPPDELAD PÅ KÖN 1 14 dagar Kvinnor Män dagar 91 dagar 1 14 dagar dagar 91 dagar Ale 46% 22% 31% 57% 22% 21% Alingsås 39% 22% 38% 45% 16% 39% Göteborg 34% 18% 49% 40% 16% 44% Härryda 43% 22% 35% 58% 13% 29% Kungsbacka 47% 25% 28% 51% 26% 23% Kungälv 26% 16% 58% 35% 17% 48% Lilla Edet 44% 21% 36% 49% 20% 31% Mölndal 31% 19% 50% 39% 17% 45% Partille 49% 23% 28% 59% 25% 16% Öckerö 26% 22% 52% 29% 21% 50% MEDELVÄRDE % 21% 41% 46% 19% 35% Sjukfrånvarons längd per yrkesgrupp uppdelad på tidsintervall och ålder Tabell visar sjukfrånvarons längd per yrkesgrupp uppdelad på tidsintervall och ålder. TABELL 18. SJUKFRÅNVARONS LÄNGD UNDERSKÖTERSKOR 1 14 dagar <29 år år >50 år dagar 91 dagar <29 år år >50 år <29 år år >50 år Ale 57% 49% 57% 28% 15% 25% 15% 36% 18% Alingsås 41% 42% 46% 35% 28% 28% 24% 30% 26% Göteborg 45% 33% 28% 25% 19% 18% 29% 48% 54% Härryda 39% 36% 37% 25% 21% 20% 36% 42% 43% Kungsbacka 51% 45% 33% 24% 28% 24% 25% 27% 43% Kungälv 39% 25% 19% 41% 14% 16% 20% 60% 65% Lilla Edet 90% 54% 37% 10% 22% 20% 0% 25% 42% Mölndal 40% 33% 23% 22% 21% 12% 38% 46% 65% Partille 71% 41% 39% 29% 30% 25% 0% 29% 36% Öckerö 43% 16% 29% 6% 27% 24% 51% 57% 47% MEDELVÄRDE % 37% 35% 25% 23% 21% 24% 40% 44% 22

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 2014 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1 Förord

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2007 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn,

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

En rapport om GR-kommunernas användning av Växtkraft Mål 3

En rapport om GR-kommunernas användning av Växtkraft Mål 3 En rapport om GR-kommunernas användning av Växtkraft Mål 3 2001-2006 (feb) Sanna Petersson Förvaltningshögskolan Praktikant GR Kompetens 2006-05-24 Växtkraft Mål 3 Programperioden 2001-2006 1 Genom en

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015 JÄMIX för Utgiven juni 2015 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014 JÄMIX för Utgiven mars 2014 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Konsekvensanalys av en befolkningsutveckling enligt GRs mål och strategi för uthållig tillväxt

Konsekvensanalys av en befolkningsutveckling enligt GRs mål och strategi för uthållig tillväxt Konsekvensanalys av en befolkningsutveckling enligt GRs mål och strategi för uthållig tillväxt Försörjningen med pedagogisk personal i GR-kommunerna UItredningsrapport 27-6-13 Lennart Mark, KERAB 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Innehåll Välfärdsbilder

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande ökande sjuktal inom Stockholms läns landsting

Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande ökande sjuktal inom Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 SKF Tekniska Gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad Brudbergsskolan - Åk - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Förskolor med låg sjukfrånvaro - vilka är framgångsfaktorerna?

Förskolor med låg sjukfrånvaro - vilka är framgångsfaktorerna? Förskolor med låg sjukfrånvaro - vilka är framgångsfaktorerna? Uppdraget och studiens främsta resultat Inom ramen för min praktik har jag fått i uppgift att lyfta fram några positiva exempel på verksamheter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den

Läs mer