8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation I redovisningen finns statistik och beskrivningar av bland annat antal medarbetare, åldersfördelning, jämställdhet, chefs- och ledarskap, lön och arbetstid samt frisknärvaro och sjukfrånvaro. Materialet är tänkt att ge förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsledningar underlag för att följa utvecklingen och för planering av strategiskt viktiga åtgärder inom personal- och kompetensförsörjningsområdet. För att bli mer lättillgänglig har årets personalredovisning fått en ny layout. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna personalredovisning 2013 och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom. Justerandes sign Kommunstyrelsen (tfn) Västervik (fax)

2 Personalchef Tanja Levin Personalredovisning 2013 En redovisning av kommunens personalsituation 2013 har tagits fram. I redovisningen finns statistik och beskrivningar av bl a antal medarbetare, åldersfördelning, jämställdhet, chefs- och ledarskap, lön och arbetstid samt frisknärvaro och sjukfrånvaro. Materialet är tänkt att ge förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsledningar underlag för att följa utvecklingen och för planering av strategiskt viktiga åtgärder inom personal- och kompetensförsörjningsområdet. Materialet är framtaget av HR-konsulterna Cecilia Hedlund, Johanna Reidefors och Magdalena Skogholt. För att bli mer lättillgänglig har årets personalredovisning fått en ny layout. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna personalredovisning 2013 och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom. Tanja Levin Personalchef F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\ks \Personalredovisning 2013 missiv.doc

3 Personalredovisning 2013

4 Innehåll Inledning... 3 Uppföljning av mål för 2013 samt mål för Budgetmål Budgetmål Vi som arbetar i Västerviks kommun Antal medarbetare Yrkesgrupper Åldersfördelning Antal månadsanställda i olika åldersgrupper Pensionsavgångar Arbetad tid Jämställdhet Andel kvinnliga/manliga chefer HME index Chefs och ledarskap Åldersstruktur Lön och arbetstid Medellöner Tjänstgöringsgrad Timavlönade Frisknärvaro och sjukfrånvaro Frisknärvaro 2012 och Sjukfrånvaro Sjuklönekostnader Hälsopolicy Företagshälsovård Kommunala bolag Urval och förtydligande Appendix a... i Appendix b... ii Appendix c... iii 2

5 Inledning I personalredovisningen lyfts strategiskt viktiga frågor inom personalområdet fram. Redovisningen ska ses som ett underlag till de förtroendevalda och förvaltningarna/bolagen för att följa utvecklingen i verksamheten. Redovisningen inleds med en uppföljning av personalmålen i Budget 2013 och en beskrivning av personalmålen i Budget Därefter följer beskrivning av personalstrukturen uppdelat i fyra kapitel: Vi som arbetar i Västerviks kommun, Chefs- och ledarskap, Lön och arbetstid samt Frisknärvaro och sjukfrånvaro. Statistik beskrivs både i text och i form av tabeller. Personalredovisningen omfattar statistik inom vissa områden avseende de kommunala bolagen. Dessa redovisas som ett avslutande kapitel. Statistiken är hämtad i Hypergene och grundar sig på dess redovisningsmodeller. Redovisningen omfattar både tillsvidare- och visstidsanställd personal för år Mätdatumet är som regel november Sist i dokumentet presenteras ett förtydligande kring urval. Cecilia Hedlund, Johanna Reidefors & Magdalena Skogholt HR-konsulter 3

6 Uppföljning av mål för 2013 samt mål för 2014 Budgetmål 2013 I budget 2013 angavs två mål inom personalområdet som syftar till att medarbetare i Västerviks kommun ska uppfatta kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4% Mellan 2012 och 2013 ökade sjukfrånvaron från 4,7 % till 5,0 %. Ökningen kan bero på att kommunens ansträngda ekonomi har krävt besparingar och omställningar i organisationen med ökad stress och oro som följd. Inom barn- och utbildningsförvaltningen genomfördes en stor omställningsprocess beroende på arbetsbrist under 2013 och inom socialförvaltningen genomfördes en omorganisation inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionshinder. De analyser som gjorts angående den ökade sjukfrånvaron på respektive förvaltning visar att förklaringen till ökningen kan ligga i ökad arbetsbelastning och stress i och med dessa omställningar. NMI-index (Nöjd Medarbetar Index) ska vara lägst 65 I den medarbetarenkät som genomfördes i oktober 2012 var värdet på NMI-index 57 vilket var en minskning från 2010 då värdet var 64. Nästa mätning genomförs i och med medarbetarenkäten i oktober Budgetmål 2014 I budget 2014 anges två mål inom personalområdet som syftar till ett hållbart arbetsliv för medarbetare i Västerviks kommun och för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. HME-index ska vara minst 78. HME-index är framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting. Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts genom nio frågeställningar i medarbetarenkäten som genomförs vartannat år i Västerviks kommun. HME-index mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang och syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi. Nedan presenteras de nio frågeställningarna: Hållbart medarbetarengagemang, HME Motivation 1a. Mitt arbete känns meningsfullt 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete I medarbetarundersökningen som genomfördes 2012 var HME-index 76 sett till kommunens och de kommunala bolagens totala resultat. Genomsnittet för Sveriges kommuner som rapporterat in sina siffror till SKL var 77 (2011). Medarbetarundersökningen genomförs nästa gång i oktober Sjukfrånvaron ska vara högst 4,5% Sjukfrånvaron har i Västerviks kommun legat lågt jämfört med andra kommuner under 4

7 flera år. Under 2013 hade kommunen en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5,0 % vilket var en ökning från 2012 då sjukfrånvaron var 4,7 %. Medelvärdet av sjukfrånvaron i rikets kommuner är 5,9 % för år

8 1 Vi som arbetar i Västerviks kommun 1.1 Antal medarbetare I november 2013 hade Västerviks kommun 2720 tillsvidareanställda medarbetare. Detta innebär en minskning med 109 medarbetare sedan Tabell 1 Tabell 2 48% 1% 11% KS BUN SOC MoB Tabellen visar hur andel anställda med månadslön fördelar sig per förvaltning (tillsvidare- och visstidsanställda). Kommunstyrelsens förvaltning (KS), Barn och utbildningsförvaltningen (BUN), Socialförvaltningen (SOC), Miljö-och byggnadskontoret (MoB) Tabellen visar antal anställda i november 2013 med månadslön. Av det totala antalet anställda var 94 % tillsvidareanställda. 6 % var visstidsanställda. Även 2012 var 94 % tillsvidareanställda och 6 % visstidsanställda. Andelen tillsvidareanställd personal var alltså oförändrad mellan 2012 och Yrkesgrupper Västerviks kommun har stor mångfald av olika kompetenser. Det finns 140 olika yrken fördelade i olika yrkesgrupper. De 10 största yrkesgrupperna motsvarade 74,3 % av alla månadsanställda medarbetare. De 10 största yrkesgrupperna: Undersköterska/Skötare 710 personer Vårdbiträde/vårdare Grundskolelärare 383 personer 287 personer Förskollärare Gymnasielärare Socialsekreterare Barnskötare Elevassistent Fritidspedagog 247 personer 120 personer 91 personer 90 personer 74 personer 68 personer Lärare, praktiska/estetiska 66 personer 6

9 1.3 Åldersfördelning Medelåldern för Västerviks kommuns medarbetare var 48,1 år, vilket är en höjning mot föregående år då medelåldern var 47 år. Kvinnornas medelålder var 48,0 år och männens var något högre med 48,4 år Antal månadsanställda i olika åldersgrupper Tabell <= >= Arbetad tid Med arbetad tid menas all den tiden som organisationens medarbetare varit närvarande under perioden, dvs närvarotid då all frånvaro är borträknad. I november 2013 var den arbetade tiden timmar. Av dessa timmar utgjordes 91,9 % av månadsavlönad personal, 6,8 % av timavlönad personal och övriga 1,3 % av extranärvaro i form av fyllnads- och övertid, OB, jour och beredskapstid. All frånvaro inklusive semester är borträknad. 1.6 Jämställdhet Andelen kvinnliga anställda i kommunen var i november 82 % och andelen män 18 %. Tabell 3 MoB 58% 42% Kvinnor Män SOC 89% 11% 1.4 Pensionsavgångar Under de kommande 5 åren kommer totalt 409 medarbetare att uppnå pensionsålder (65 år). Av dessa är 81,4% kvinnor och 18,6 % män. BUN KS 64% 79% 36% 21% Pensionsavgångar de kommande 5 åren Tabell Kvinnor Män Tabellen visar andel månadsanställda kvinnor och män per förvaltning (tillsvidare- och visstidsanställda). Förklaring av förkortningarna finns i avsnittet urval och förtydliganden. Tabell 4 Se Appendix a Kvinnor Män Det är främst inom verksamheterna skola och barnomsorg samt vård och omsorg som de stora pensionsavgångarna kommer att finnas. Tabellen visar andel månadsanställda kvinnor och män i respektive befattningsgrupp (tillsvidare- och visstidsanställda) 7

10 1.6.1 Andel kvinnliga/manliga chefer Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda är en indikation på jämställdheten i en organisation (andelen kvinnliga chefer/andel kvinnliga anställda). Ett värde på under 1,0 visar att kvinnliga chefer är underrepresenterade och ett värde på över 1,0 visar att kvinnliga chefer är överrepresenterade. Ju närmare 1,0 desto mer jämställd är organisationen. Totalt i Västerviks kommun är andelen kvinnliga chefer 69 % och andelen manliga chefer är 31 %. Andel kvinnliga månadsanställda är 82 % och andelen manliga månadsanställda är 18 % HME-index HME-index i medarbetarenkäten 2012 visar att det finns en liten skillnad mellan män och kvinnors resultat. Kvinnorna har ett resultat på 76 och männen 75. Medelvärdet i kommunen är Chefs- och ledarskap Av Västerviks kommuns 2720 medarbetare var 89 chefer i november Kommunens chefer fördelas enligt följande per förvaltning: Tabell 6 Andel kvinnliga chefer/andel kvinnliga anställda: 69/82 = 0,84 MoB 2 Siffrorna visar att Västerviks kommun har en bit kvar innan vi når 1,0 som anger att organisationen är jämställd ur detta perspektiv. SOC BUN Tabellen nedan visar hur detta värde ser ut uppdelat per förvaltning. KS 13 7 Tabell Kvinnor Män MoB SOC 0,89 1,70 Kommunen hade i november 61 kvinnliga chefer och 28 manliga chefer. BUN 0,78 KS 1,03 0 0,5 1 1,5 2 Motsvarande mått för manliga chefer/medarbetare är totalt i kommunen 1,7 vilket pekar på en icke jämställd organisation och struktur. 8

11 2.1 Åldersstruktur Åldersstrukturen bland kommunens chefer såg ut enligt följande 2013: Tabell 7 1 Tabell 9 Medellön per befattningsgrupp Se appendix b Statistiken redovisar medellöner för befattningsgrupper med fler än 10 anställda per grupp Tjänstgöringsgrad I november 2013 hade Västerviks kommun 1841 heltidsanställda medarbetare. Det motsvarar 64 % av totalt antal tillsvidareanställda. För 2012 var siffran 65 %. Antalet chefer som fyller 65 år inom en 5- årsperiod är 19 st. Det innebär att kommunen står inför ett stort rekryteringsbehov. 3 Lön och arbetstid 3.1 Medellöner Medellön 2013 per förvaltning Tabell 8 29 år år 50 Antal heltidsanställda kvinnor var 1407 vilket innebär att 60 % av kommunens kvinnliga månadsanställda var heltidsanställda i november Vid jämförelse med 2012 är siffran oförändrad. Antal heltidsanställda män var 434 vilket innebär att 83 % av kommunens manliga tillsvidareanställda var anställda på heltid var 84 % av männen heltidsanställda. Siffrorna avser månadsanställda medarbetares grundanställning (tillsvidare- och visstidsanställda). Andel deltidsanställda, kvinnor och män per förvaltning Tabell Medel 2013 KS BUN SOC MoB Kvinnor Män Alla MoB 3,5% 3,5% SOC 52% 3% BUN 16% 3% KS 17% 2% Medel % 3% Kvinnor Män Siffrorna baseras på alla anställda i nov 2013 med månadslön, dvs både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Tabellen visar hur stor andel av medarbetarna på respektive förvaltning som arbetar deltid 9

12 Övervägande del av kommunens deltidsanställda medarbetare fanns inom vård och omsorgsyrken som undersköterska/skötare och vårdbiträde. Även bland elevassistenter, biblioteksassistenter och köks- och måltidsbiträden var andelen deltidsanställda hög. Tabell 11 Se appendix c Tabellen visar andel deltidsanställda i respektive befattningsgrupp (tillsvidare- och visstidsanställda). Tabell 12 82% 2% 16% Tabell % 1% 2% 14% 1 49% 50 74% 75 99% Kvinnor Män 6% 75% Tabellen visar hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män avseende tjänstgöringsgrad. 3.4 Timavlönade Antalet arbetade timmar som utförts av timavlönad personal motsvarar 236 årsarbetare under Det var en minskning med 47 sedan Tabell 14a Tjänstgöringsgrad 1 49% Tjänstgöringsgrad 50 74% Tjänstgöringsgrad 75 99% Av de deltidsanställda hade 82 % en tjänstgöringsgrad mellan 75-99%. 16 % hade en tjänstgöringsgrad på mellan 50-74%. 171 KS BUN SOC MoB Tabellen visar antalet arbetade timmar som utförts av timavlönad personal omräknat till årsarbetare per förvaltning Under 2013 utgjordes 8,9 % av totalt arbetade timmar av timavlönad personal. 10

13 Tabell 14b Frisknärvaro 2012 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsarbetare Tabell Jan Mar Maj Jul Sep Nov Tabellen visar antal årsarbetare fördelat per månad under Frisknärvaro och sjukfrånvaro 4.1 Frisknärvaro 2012 och 2013 För arbetsgivaren Västerviks Kommun har frisknärvaron minskat markant de senaste åren. För 2013 var frisktalet 42,59 %, 2012 var motsvarande siffra 58 %. Det innebar en minskning av frisknärvaron med 15,41 procentenheter. Under året 2013 var det 37,95 % av kvinnorna och 58,37% av männen som uppfyllde kriterierna för frisknärvaro. Det pekar på att män i organisationen är friskare än deras kvinnliga kollegor. Detta stämmer överens med de nationella studier om kvinnors arbetsmiljö, kvinnor är mer sjuka än sina manliga arbetskamrater. Diagrammet visar frisknärvaro, det vill säga procentuell andel av Västerviks Kommuns medarbetare som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under respektive månad 2012 och Frisknärvaron för de båda åren följer samma mönster, men frisknärvaron var högre under mars-april respektive lägre under novemberdecember Tabell 16 Totalt Västerviks kommun 42,59 %, Kommunstyrelsens förvaltning 42,86% Barn och utbildningsförvaltningen 41,94% Socialförvaltningen 43,51% Miljö-och byggnadskontoret 33,33% Tabellen visar frisknärvaron under 2013 per förvaltning. Socialförvaltningen har högst frisknärvaro Di 11

14 4.2 Sjukfrånvaro Statistiken för 2013 grundar sig på uppgifter för månadsanställda, alla anställningsformer för hela året. Sjukfrånvaron i Västerviks kommun för åren 2012 och 2013 följer samma mönster med toppar höst och vår, däremot är den ackumulerade sjukfrånvaron högre för år Tabell 18 b: Visar utveckling av sjukfrånvaro i procent per förvaltning. 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaroutveckling i procent åren Tabell 17: Sjukfrånvaro 2013 respektive Kommunstyrelsens förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Miljö och byggnadskontoret 8% 6% 4% 2% Jan Mar Maj Jul Sep Nov Sjukfrånvaron hos anställda i Västerviks Kommun har ökat under de senaste åren, den största ökningen har skett inom barn-och utbildningsförvaltningen vilket kan vara ett resultat av den omställning som förvaltningen genomgick Tabell 18 c: Visar ackumulerad sjukfrånvaro för 2013 per förvaltning. Tabell 18: Sjukfrånvaroutveckling % 5% 4% 3% 2% 1% 4,2 4,1 4,0 4,3 4,7 4,95% Sjukfrånvaron bland anställda i Västerviks Kommun har sedan 2010 ökat, från föregående år 2012 har det skett en ökning motsvarande 0,25 procentenheter. Totalt Västerviks kommun 4,95 % Kommunstyrelsens förvaltning 4,10 % Barn och utbildningsförvaltningen 3,91 % Socialförvaltningen 6,32 % Miljö-och byggnadskontoret 2,11 % Under 2012 bildades kommunstyrelsens förvaltning av kommunledningskontoret, serviceförvaltning och räddningstjänst vilket gör att statistik bakåt i tiden inte går att få fram. Medelvärdet av sjukfrånvaron bland rikets kommuner är 5,9 %, där Västerviks kommun ligger 0,95 procentenheter lägre än riksgenomsnittet. 12

15 Tabell 19: Sjukfrånvaro fördelad på kvinnor och män: 6% 5% 4% 3% 2% 1% 4,95% 5,38% 3,25% Sjukfrånvaron bland kvinnliga anställda var 2,13 procentenheter högre än bland manliga anställda. Tabell 19 b: Sjukfrånvaroutveckling kvinnor och män. 6% 5% 4% 3% 2% 1% Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Precis som i riket i stort har sjukfrånvaron bland kvinnliga anställda i Västerviks kommun ökat de senaste åren. Tabell 20: Sjukfrånvaroutveckling i åldersgrupper. 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat mest i åldersgruppen upp till 29 år, däremot är andelen sjuka flest i åldergruppen från 50 år och äldre. Tabell 21: Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar uttryckt i % år år 50 år Statistiken för år 2013 har tagits ut från Hypergene till skillnad från föregående år då statistiken hämtades från PS Utdata. De båda systemen räknar olika när det gäller sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar. I PS Utdata ges analys utifrån hela sjukskrivningsdagar medan Hypergene tar fram sjukfrånvaron i procent av möjlig arbetad tid. Detta gör att siffran för 2013 inte går att jämföra rakt av med tidigare år. Det är en fördel att använda Hypergene i detta sammanhang eftersom systemet återger den verkliga sjukfrånvaron, dvs tar hänsyn till om sjukfrånvaron avser hel eller del av dag. 13

16 4.3 Sjuklönekostnader Summan för sjuklönekostnader avser sjuklön motsvarande 80 % av lönen för dag 2-14 och 10 % av lönen för dag 15-90, inklusive semesterersättning på 12 % samt arbetsgivaravgift på 39,5 % för hela De totala sjuklönekostnaderna för 2013 uppgick till kronor. Sjuklönekostnaden för 2012 var kronor respektive kronor för Sjuklönekostnaderna för 2013 har ökat med 7,2%, vilket motsvarar kr. 4.4 Hälsopolicy Våren 2013 antog Kommunstyrelsen en kommungemensam hälsopolicy med tillhörande kompletterande riktlinjer. Riktlinjerna omfattar medarbetare inom förvaltningarna som bl a erbjuder möjlighet till ett personalvårdspaket, benämnt Hälsovågen. Genom aktiviteter inom Hälsovågen vill arbetsgivaren uppmuntra till att varje medarbetare tar ansvar över sin egen hälsa på fritiden. Västerviks kommun vill skapa ökade möjligheter till fysisk aktivitet samt andra typer av aktiviteter som bidrar till välmående och ökad balans i livet i stort för medarbetarna. Det omfattar möjlighet till fria bad i Västerviks kommuns simhall, deltagande i anläggningens vattengymnastikgrupper, erbjudande om rabatterade avgifter hos aktörer som erbjuder; gym, gruppträning, massage, yoga, mindfulness. Därtill erbjuds en hälsoförmån i form av bidrag på 500 kr per år för medarbetare i Västerviks kommun. Förmånen kan användas till enklare slag av motion och annan friskvård enligt skatteverkets riktlinjer. Tabell 22: Anställda som brukat personalvårdsförmån fördelat per förvaltning. Utöver de direkta kostnaderna för sjuklön tillkommer indirekta kostnader i form av: vikariekostnader övertid överutnyttjande av befintlig personal minskad arbetstrivsel extra administration försämrad kvalité för servicemottagaren De indirekta kostnaderna är svåra att beräkna men antas motsvara stora belopp och störningar i verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Miljö och byggnadskontoret Övrigt Totalt har 22 % (595 st) av alla anställda i Västerviks kommun brukat personalvårdsförmånen om 500 kr. Det innebär att inom Barn-och utbildningsförvaltningen samt Miljö-och byggnadskontoret har omkring 21 % av de anställda nyttjat personalvårdsförmånen. Motsvarande siffra för Socialförvaltningen samt Kommunstyrelsens förvaltning är 20 %. Hälsopolicyn samt dess riktlinjer antogs under april månad 2013 vilket kan förklara att det inte är fler som utnyttjat möjligheten till personalvårdsförmån. 14

17 Tabell 23: Antal bad genomförda fördelat per förvaltning Företagshälsovård De insatser som köpts av företagshälsovården har förutom insatser av företagssköterskan dominerats av tjänster av beteendevetare, psykolog. Denna tendens sågs redan under 2012 och efterfrågan på förebyggande insatser som samtalsstöd och handledning är det som fortsätter öka mest. Det kan också spegla utvecklingen i samhället i stort att den psykiska ohälsan ökar Kommunstyrelsens förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Miljö och byggnadskontoret Totalt har besök skett i simhallen av 465 personer, vilket motsvarar 16 % av alla anställda. Flest bad har barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare genomfört. Tabell 24: Procentuell andel som besökt simhallen fördelat per förvaltning. Totalt Västerviks kommun 16% Kommunstyrelsens förvaltning 14,2% Barn och utbildningsförvaltningen 25,5% Socialförvaltningen 8,7 Miljö-och byggnadskontoret 18,2% Vissa felkällor kan förekomma i detta statistikunderlag då rutinerna kring hantering av besök i simhallen ändrades till hösten Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den del i Hälsopolicyn som brukats mest av våra anställda är möjligheten att besöka simhallen. 15

18 5 Kommunala bolag Tabell 25a: Antal anställda i de kommunala bolagen Totalt 8 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget Tabell 25b: Andel kvinnor och män i de kommunala bolagen 9 84% 85% % % % 15% 1 Andel kvinnor Andel män Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget 16

19 Tabell 26: Andel personal per åldersgrupp i de kommunala bolagen % 42% 9% 43% 19% % 61% < 29 år år 50 > år Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget Tabell 27: Sjukfrånvaro i % av total arbetstid i de kommunala bolagen 8% 7% 6,75% 7,51% 6% 5% 5,28% 4% 3% 2% 3,27% 3,45% 2,44% 2,59% 2,34% 1,57% 1% Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro män sjukfrånvaro kvinnor Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget 17

20 Tabell 28: Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar i de kommunala bolagen ,6 59,32% 1 Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar: 1,04% Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget Tabell 29: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i de kommunala bolagen 25% 2 20,53% 15% 1 5% 1,15% 4,31% 2,48% 2,02% 2,79% 0,71% 0,75% < 29 år år 50 > år 3,09% Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget 18

21 Urval och förtydligande Vilken personal avses? Redovisningen avser tillsvidare- och visstidsanställd personal vars villkor regleras av avtal enligt allmänna bestämmelser (AB). Med visstidsanställd personal menas en tidsbegränsad anställning (med månadslön) som varar minst 3 månader och med en sysselsättningsgrad på minst 40 %. I antalet anställda ingår även tjänstlediga. Vad betyder förkortningarna? Kommunstyrelsens förvaltning (KS), Barn och utbildningsförvaltningen (BUN), Socialförvaltningen (SOC), Miljö-och byggnadskontoret (MoB). Vilken tidpunkt avses? Mättidpunkten är om inget annat anges november November är en allmänt vedertagen mättidpunkt i personalstatistiska sammanhang eftersom den är opåverkad av helger och ledigheter. Anställd = motsvarar en person som har ett anställningsförhållande med kommunen. Anställning = ett avtal om anställning mellan en person och kommunen. En person kan ha flera anställningar. Årsarbetare En årsarbetare är i regel en heltidstjänst på fyrtio timmar per vecka och måttet för ett årsarbete är timmar. Två halvtidstjänster blir följaktligen en årsarbetare. Detta mått utgör den faktiska volymen tillgänglig personal hur mycket arbetstid som finns till förfogande. Lönestatistiken avser 2013 års löner och med november 2013 som mättillfälle. Personalkategorier Personalen indelas efter Sveriges Kommuner och landstings klassificeringssystem arbetsidentifikation, AID fördelat på olika arbetsområden. Sjukfrånvaro och frisknärvaro Statistiken för sjukfrånvaro och frisknärvaro avser januari-december

22 Appendix a-c i

23 Appendix a Tabell 4: Andel månadsanställda fördelade kvinnor och män per förvaltning (tillsvidareoch visstidsanställda) 5 10 Totalt antal AID 10 Ledningsarbete AID 15 Administration Administratörsarbete Handläggar och AID 20 Vård och omsorgsarbete m m Personlig assistent Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde vårdare m fl Övrigt vård omsorgsarbete AID 30 Rehabilitering och AID 35 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt AID 40 Skol och barnomsorgsarbete Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Övrigt lärararbete Övrigt skol /förskolearbete AID 45 Kultur turism och fritidsarbete Bibliotekarie, biblioteksass Fritidsledare Övrig fritid kultur turism AID 50 Teknikarbete Tekniker Teknisk handläggare Ingenjörer AID 52 Hantverkararbete m m AID 55 Räddningstjänstarbete AID 60 Köks och måltidsarbete AID 65 Städ tvätt renhållningsarbete Andel kvinnor Andel män i

24 Appendix b Tabell 9: Medellön per befattningsgrupp Tusental Medellön för hela kommunen AID 10 Ledningsarbete AID 15 Administration Administratörsarbete Handläggar och administratörsarbete AID 20 Vård och omsorgsarbete m m Personlig assistent Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde vårdare m fl AID 30 Rehabilitering och AID 35 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt AID 40 Skol och barnomsorgsarbete Barnskötare Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Övrigt lärararbete Övrigt skol /förskolearbete AID 45 Kultur turism och fritidsarbete Bibliotekarie, biblioteksass Fritidsledare Övrig fritid kultur turism AID 50 Teknikarbete Tekniker Teknisk handläggare Ingenjörer AID 55 Räddningstjänstarbete AID 60 Köks och måltidsarbete ii

25 Appendix c Tabell 11: Andel deltidsanställda i respektive befattningsgrupp (tillsvidare- och visstidsanställda). Totalt antal AID 10 Ledningsarbete AID 15 Administration Administratörsarbete Handläggar och AID 20 Vård och omsorgsarbete Personlig assistent Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde vårdare m fl Övrigt vård omsorgsarbete AID 30 Rehabilitering och AID 35 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt AID 40 Skol och barnomsorgsarbete Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Övrigt lärararbete Övrigt skol /förskolearbete AID 45 Kultur turism och fritidsarbete Bibliotekarie, biblioteksass Fritidsledare Övrig fritid kultur turism AID 50 Teknikarbete Tekniker Teknisk handläggare Ingenjörer AID 52 Hantverkararbete m m AID 55 Räddningstjänstarbete AID 60 Köks och måltidsarbete AID 65 Städ tvätt iii

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018 Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018-1 - Innehåll Inledning 3 Sammanfattning av prognosresultatet 3 Metod och förutsättningar 4 Nuläge kommunens personal 4 Åldersstruktur 5 Lediga

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2012 sid. 6 Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare sid. 6 Chefs- och ledarutvecklingsprogram ger stärkta chefer och

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson 21-3-1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson,

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011 Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind Årsredovisning 2011 Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning om tillståndet inom ett visst område. Grönt

Läs mer