Nyckeltal Hälsa ohälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Hälsa ohälsa"

Transkript

1 Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och

2

3 Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner har för sjunde året i rad tagit fram gemensamma personalnyckeltal. Nyckeltalen är sådana som vi bedömer har ett samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa på arbetsplatsen. Den rapport som här följer innehåller mindre av kommenterande text än tidigare upplagor. I stället tillkommer diagram med jämförelser av vissa nyckeltal år 2003 respektive år Detta för att se om det sker förändringar över tid. Rapporten, som innehåller ett antal bilder av personalstruktur och hälsoläge i våra organisationer, kan utgöra ett underlag för fortsatt arbetsmiljöarbete i våra kommunala organisationer enskilt eller tillsammans. Under de senaste åren har det svenska samhällets höga ohälsotal varit föremål för diskussioner, utredningar och förändringar i sjukförsäkringssystemet. Ett av resultaten är en skärpning av rehabiliteringsansvaret samt en strikt tillämpning av sjukförsäkringslagstiftningen med en ökning av både arbetsgivarens och den enskildes ansvar som följd. Försäkringskassans roll har förändrats. För att den strikta tillämpningen av sjukförsäkringen ska fungera i praktiken krävs ett utökat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Som arbetsgivare kan vi konstatera att det återstår en del innan så är fallet. De senaste årens aktiva rehabiliteringsarbete tillsammans med en förändrad syn på sjukledighet har bidragit till minskad sjukfrånvaro och genom vårt arbete med personalnyckeltal kan vi konstatera att n fortsätter att sjunka och är nu den lägsta under den period vi genomfört gemensamma mätningar Det är den långa sjukfrånvaron som minskar Andelen ofta sjuka ökar De könsrelaterade skillnaderna i sjukfrånvaron består Det är glädjande att sjukfrånvaron minskar generellt men ökningen av andelen ofta sjuka inger oro och förorsakar kostnader. I detta sammanhang är det viktigt att peka på att stora delar av kommunens verksamhet handlar om omsorgsverksamhet. Dessa verksamheter, vars medarbetare i huvudsak är kvinnor bygger på direktkontakt med brukargrupperna. Det är där av betydelse att våra medarbetare stannar hemma vid exempelvis infektioner oavsett allvarlighetsgrad. Följden blir en ökad sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden som måste accepteras. Det är alltför lättvindigt att kategorisera den som direkt arbetsrelaterad. Vi tror att hälsobefrämjande arbete på våra arbetsplatser bör få ett ökat utrymme för att koppla samman livsstil, egenansvar och arbetsgivaransvar och är viktigt för kommunens varumärke. Det aktiva rehabiliteringsarbetet som medlemskommunerna under de senaste åren lagt stora resurser på kanske måste lämna plats för det promotiva hälsoarbetet som grund för hälsosamma arbetsplatser. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för ett sådant arbete tack var engagerade medarbetare i våra kommuner! Göteborg den 15 april 2009 Eva Kataoka och Ulla-Britt Ek Representanter för det regionala personalchefsnätverket 3

4 Innehåll 1. Inledning Kommunfakta Jämförande personalfakta ns längd Långtidsfriska Hel- och deltidssjukskrivna för samtliga... i kommunen Sjuklönekostnad Arbetad tid och kostnader Sammanfattande diagram Hälsa/ohälsa under fem år...26 Bilagor Bilaga 1 Personalgrupper för kommuner Bilaga 2 Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro Nyckeltal Hälsa ohälsa

5 1. Inledning För sjunde året i rad har Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Den första rapporten, som avsåg verksamhetsåret 2002, togs fram som ett arbetsmaterial och underlag för fortsatt arbete. Rapporterna för verksamhetsåren finns tillgängliga på under rubriken Publicerat. Bakgrund och syfte Det var personalcheferna i det regionala nätverket som ursprungligen initierade arbetet med gemensamma personal nyckeltalen. Det är fortfarande denna grupp som har huvudansvaret för arbetet. Syftet med nyckeltal kring hälsa/ohälsa är att ge underlag och instrument för att stödja, påverka och styra arbetet med att förändra hälsa respektive ohälsa för kommunanställda regionalt och kommungemensamt agerande ger dynamik till förändring utbyta idéer och skapa grund för nätverksbyggande Arbetsprocess De tretton kommunerna har gemensamt bildat en arbetsgrupp för arbetet med de gemensamma nyckeltalen. Varje kommun har haft en eller två representanter med i arbetsgruppen. Personalchefsgruppen har varit representerad av personalcheferna från respektive. En representant från GR har varit koordinator för hela arbetet. En svårighet i arbetet har varit att samtliga kommuner inte kunnat ta fram samtliga nyckeltal. Detta beror på att personalsystem är mycket komplexa. Det hänger i sin tur samman med en omfattande arbetsrättslig lagstiftning och omfattande och detaljrika kollektivavtal. Då en kommun byter personalsystem är det därför ett omfattande arbete som även kan få till följd att det blir svårt, och i vissa fall omöjligt, att få fram vissa uppgifter. Medverkande i arbetsgruppen Marja Jumisko... kommun Katarina Sundbäck... kommun Agneta Carlson... kommun Annika Gustafsson...Göteborgs stad Claes-Göran Frisell... kommun Eva Kataoka... kommun Göran Pehrson... kommun Birgitta Wennerbom-Palm... kommun Ulla-Britt Ek...s kommun Peggy Hamnström...s kommun Mia G Granath...s kommun Marie Wallroth...s kommun Marianne Piiroinen...s kommun Maria Andersson...s stad Gunnel Hörlyk... kommun Hans Nikell... kommun Per Stroger...s kommun Majbritt Larsson...s kommun Johan Stein...s kommun Anna Olofsson... kommun Torleif Thureson... kommun Viveka Adlercreutz...GR 5

6 2. Kommunfakta I detta kapitel finns en faktaruta för varje kommun avseende verksamhetsåret Innehållet i faktarutorna förklaras nedan. Bokslut för kommunen 2008 Kommunens bruttokostnad redovisas fördelat på personalkostnader och övriga kostnader. Siffrorna redovisas både i procent av bruttokostnad och i tkr. I personalkostnader ingår allt som kan kopplas till anställd personal; lön, fyllnadslön, sjuklön, övertidsersättning, sociala avgifter, traktamenten, lunchsubventioner, pensioner, friskvård, företagshälsovård etc. Arvoden till politiker och övriga arvoden ingår inte. I övriga kostnader finns alla kostnader som inte klassas som personalkostnader enligt ovan. Befolkning Uppgifterna avser antal invånare den 31/ och finns med i faktarutan som ett mått på kommunens storlek. Skatteintäkter Siffrorna är hämtade från Skatteverket och finns med i faktarutan för att visa skatteuttaget i kommunen. Personal 1/ I siffrorna för personal ingår all månadsanställd personal, såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda. Med årsarbetare avses här kommunens summerade hel- och deltidsanställningar, det vill säga antal omräknat till heltid. Med utgångspunkt i antalet anställda redovisas sedan personalens köns- och åldersfördelning samt medelålder. Personal i kommunala bolag, verksamhet i entreprenadform och deltidsbrandmän ingår inte i redovisningen. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Anger den genomsnittliga sysselsättningsgraden för all månadsanställd personal. Sysselsättningsgraden är de anställdas genomsnittliga arbetstid i förhållande till ordinarie arbetstid vid heltidsanställning. Personal fördelat på verksamhetsområden Uppdelning av personalen på olika verksamhetsområden är gjord efter den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har definierat utifrån arbetsidentifikation (AID). Indelningen av yrkesgrupperna visas i bilaga 1. Denna uppdelning är ny och kommunerna hade olika övergångsdatum för detta under De flesta kommunerna har kunnat ta fram statistik för hela 2008 baserat på AID. Göteborg har inte hunnit kvalitetssäkra AID-indelningen och använder sig därför helt av det gamla systemet med befattningskoder (BSK). Vissa personer förekommer inom mer än en arbetsidentifikation. Därför överstiger summeringen av personal fördelat på verksamhetsområden 100 procent i ett par av faktarutorna. Detta påverkar även redovisningen i diagram A i avsnittet Jämförande Personalfakta. Fakta kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 58% tkr Övriga kostnader... 42% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:45 Varav primärkommunal skatt... 22:00 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...93% Personal fördelat på kön Kvinnor...83% Män...17% Personal fördelat på åldrar >29 år...10% år...50% 50< år...40% Personalens medelålder... 45,4 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...32% Skola & Förskola...41% Fritid & Kultur...4% Teknik...14% Administration...5% Chefer...5% 6

7 Fakta kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 63% tkr Övriga kostnader... 37% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:24 Varav primärkommunal skatt... 21:79 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...89% Personal fördelat på kön Kvinnor...80% Män...20% Personal fördelat på åldrar >29 år...9% år...45% 50< år...46% Personalens medelålder... 45,6 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...43% Skola & Förskola...33% Fritid & Kultur...3% Teknik...11% Administration...6% Chefer...4% Fakta Göteborgs Stad Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 60% tkr Övriga kostnader... 40% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:75 Varav primärkommunal skatt... 21:30 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...95% Personal fördelat på kön Kvinnor...80% Män...20% Personal fördelat på åldrar >29 år...11% år...48% 50< år...41% Personalens medelålder... 45,6 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...36% Skola & Förskola...37% Fritid & Kultur...2% Teknik...10% Administration...11% Chefer...4% Fakta kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 61% tkr Övriga kostnader... 39% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:50 Varav primärkommunal skatt... 21:05 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...91% Personal fördelat på kön Kvinnor...82% Män...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...10% år...51% 50< år...39% Personalens medelålder... 44,4 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...27% Skola & Förskola...47% Fritid & Kultur...3% Teknik...13% Administration...6% Chefer...4% Fakta kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 63% tkr Övriga kostnader... 37% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:25 Varav primärkommunal skatt... 21:53 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...89% Personal fördelat på kön Kvinnor...84% Män...16% Personal fördelat på åldrar >29 år...8% år...50% 50< år...42% Personalens medelålder... 45,3 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...29% Skola & Förskola...45% Fritid & Kultur...4% Teknik...13% Administration...7% Chefer...4% 7

8 Fakta s kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 63% tkr Övriga kostnader... 37% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:32 Varav primärkommunal skatt... 21:87 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...90% Personal fördelat på kön Kvinnor...81% Män...19% Personal fördelat på åldrar >29 år...8% år...49% 50< år...43% Personalens medelålder... 45,6 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...33% Skola & Förskola...39% Fritid & Kultur...3% Teknik...14% Administration...6% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 55% tkr Övriga kostnader... 45% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:53 Varav primärkommunal skatt... 21:08 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...91% Personal fördelat på kön Kvinnor...82% Män...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...7% år...51% 50< år...42% Personalens medelålder... 45,8 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...28% Skola & Förskola...46% Fritid & Kultur...2% Teknik...13% Administration...7% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 51% tkr Övriga kostnader... 49% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 33:25 Varav primärkommunal skatt... 22:80 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...86% Personal fördelat på kön Kvinnor...85% Män...15% Personal fördelat på åldrar >29 år...9% år...47% 50< år...44% Personalens medelålder... 46,2 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...37% Skola & Förskola...36% Fritid & Kultur...2% Teknik...15% Administration...6% Chefer...4% Fakta s Stad Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 56% tkr Övriga kostnader... 44% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:29 Varav primärkommunal skatt... 20:84 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...92% Personal fördelat på kön Kvinnor...82% Män...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...13% år...49% 50< år...38% Personalens medelålder... 44,5 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...34% Skola & Förskola...38% Fritid & Kultur...3% Teknik...11% Administration...10% Chefer...4% 8

9 Fakta kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 56% tkr Övriga kostnader... 44% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 30:94 Varav primärkommunal skatt... 20:49 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...92% Personal fördelat på kön Kvinnor...82% Män...18% Personal fördelat på åldrar >29 år...12% år...52% 50< år...36% Personalens medelålder... 44,0 år Personal fördelat på verksamhetsområden* Vård & Omsorg...33% Skola & Förskola...42% Fritid & Kultur...3% Teknik...11% Administration...7% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 65% tkr Övriga kostnader... 35% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:52 Varav primärkommunal skatt... 22:07 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...92% Personal fördelat på kön Kvinnor...84% Män...16% Personal fördelat på åldrar >29 år...7% år...48% 50< år...44% Personalens medelålder... 46,7 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...34% Skola & Förskola...45% Fritid & Kultur...3% Teknik...10% Administration...6% Chefer...4% Fakta s kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 76% tkr Övriga kostnader... 24% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 32:09 Varav primärkommunal skatt... 21:64 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...85% Personal fördelat på kön Kvinnor...86% Män...14% Personal fördelat på åldrar >29 år...12% år...56% 50< år...32% Personalens medelålder... 48,1 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...33% Skola & Förskola...43% Fritid & Kultur...3% Teknik...14% Administration...3% Chefer...4% Fakta kommun Bokslut för kommunen 2008 Personalkostnader... 54% tkr Övriga kostnader... 46% tkr Bruttokostnad % tkr Befolkning Invånare 31/ Skatteintäkter Total kommunal skatt... 31:64 Varav primärkommunal skatt... 21:19 Personal 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad...84% Personal fördelat på kön Kvinnor...83% Män...17% Personal fördelat på åldrar >29 år...6% år...51% 50< år...44% Personalens medelålder... 46,5 år Personal fördelat på verksamhetsområden Vård & Omsorg...35% Skola & Förskola...35% Fritid & Kultur...4% Teknik...15% Administration...5% Chefer...5% 9

10 3. Jämförande personalfakta Månadsanställda redovisat i årsarbetare och antal anställda I sex av regionens kommuner har antalet årsarbetare ökat under Även i Göteborgsregionen som helhet har antalet årsarbetare under 2008 ökat med 917 årsarbetare. Detta beror till mycket stor del på att Göteborgs Stad har ökat antalet årsarbetare med 891. I rapporten redovisas endast antalet anställda i verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi. Förändring i antalet anställda kan alltså bero på att verksamhet övergår från eller till kommunal regi. Ett exempel på detta under 2008 är s kommun där 35 tillsvidareanställda på ett äldreboende och hemtjänstpersonal i två distrikt gick över till anställning i ett privat vårdföretag. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för samtliga Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har inte förändrats mycket sedan I medeltal har den ökat med 1 procentenhet från 89 till 90 procent. Den största förändringen har skett i och kommuner, där sysselsättningsgraden har ökat 4 respektive 2 procentenheter till 85 och 84 procent. Könsfördelning för samtliga Fördelningen mellan könen är oförändrad både i medeltal och om man ser på Göteborgsregionen som en enda arbetsgivare. Högsta andelen kvinnor har kommun med 86 procent. Lägsta andelen har och Göteborg med 80 procent. Medelålder Medelåldern för de anställda i Göteborgsregionen är i stort sett oförändrad sedan har den högsta medelåldern med 48,1 år. Den största förändringen står Göteborg och för, som båda har sänkt medelåldern med 1,4 till nuvarande 45,6 respektive 46,5 år. Värt att notera är att hade högst medelålder 2007 med sina 47,9 år. Tabell 1. Jämförande personalfakta Antal årsarbetare Genomsnittlig Antal Andel i % av Personalens sysselsättningsgrad i % anställda samtliga anställda medelålder Kvinnor Män % 93% % 17% 45, % 89% % 20% 45,6 Göteborg % 95% % 20% 45, % 91% % 18% 44, % 89% % 16% 45, % 90% % 19% 45, % 91% % 18% 45, % 86% % 15% 46, % 92% % 18% 44, % 92% % 18% 44, % 92% % 16% 46, % 85% % 14% 48, % 84% % 17% 46,5 Göteborgsregionen % 19% - MEDELVÄRDE 89% 90% 83% 17% 45,7 10

11 Anställdas fördelning utifrån verksamhet Nytt för 2008 är att de anställda delas in enligt ett nytt system, arbetsidentifikation (AID). Indelningen definieras av Sveriges Kommuner och Landsting. I och med bytet av indelningssystem har en ny personalgrupp kunnat särskiljas, nämligen den med chefsbefattning. Uppgifter om vilka som ingår i respektive personalgrupp finns i bilaga är att betrakta som ett övergångsår vad gäller införandet av AID eftersom statistiken i sin helhet inte har kunnat baseras på den nya indelningen. Göteborgs stad har använt den gamla BSK-indelningen på grund av det tagit längre tid än beräknat att kvalitetssäkra indelningen. Förändringar i andelen anställda inom olika verksamheter är vanskliga att kommentera i den här rapporten eftersom det är svårt att veta om förändringen beror på faktiska personalförändringar eller om det beror på bytet av indelningssystem. DIAGRAM A Procentuell fördelning av anställda utifrån verksamhet Chefer Administration Teknik Fritid & Kultur Skola och förskola Vård och omsorg Göteborg GÖTEBORGS- REGIONEN MEDELVÄRDE 11

12 4. för samtliga anställda Samtliga kommuner sänkte sjukfrånvaron under 2008 vilket gjorde att den genomsnittliga totala sjukfrånvaron i Göteborgsregionen sjönk med ytterligare 1,2 procentenheter under 2008, från 7,5 procent till 6,3 procent. Högst sjukfrånvaro har Göteborg och med 7,7 procent, som dock båda har sänkt sig med 1,1 procentenheter från 2007 års 8,8 procent. Lägst sjukfrånvaro har och med 5,2 respektive 5,1 procent. Den genomsnittliga andelen tidsbegränsade sjukersättningar sjönk med 0,3 procentenheter till 1,1 procent. Se diagram B. för samtliga anställda uppdelad på kön Liksom vid tidigare års mätningar är kvinnornas sjukfrånvaro högre än männens. Kvinnornas sjukfrånvaro sjönk dock med 1,2 procentenheter jämfört med Lägst sjukfrånvaro bland kvinnorna har och med 5,6 procent. är även den kommun där kvinnornas sjukfrånvaro har minskat mest, med 3 procentenheter. Även männens sjukfrånvaro minskade, med 0,8 procentenheter. Den största minskningen står för som sänkt sjukfrånvaron med 1,9 procentenheter. Den enda kommunen där männens sjukfrånvaro ökade är och det marginellt, med 0,1 procentenheter. Överlag är minskningen i sjukfrånvaron liten bland männen, och detta skulle kunna tolkas som att golvet för männens sjukfrånvaro börjar närma sig. Se diagram C. för tillsvidareanställda De tillsvidareanställda har högre sjukfrånvaro jämfört med samtliga anställda, men även här har talen sjunkit sedan Se tabell 2. Göteborgs Stad kunde inte redovisa sjukfrånvaron för tillsvidareanställda 2008 på grund av att deras statistiksystem ännu inte är helt anpassat till det nya lönesystemet. höll vid rapportens framtagande på att byta PA/lönesystem och kunde inte heller redovisa sjukfrånvaro för tillsvidareanställda. Upprepad sjukfrånvaro ofta sjuka Den upprepade sjukfrånvaron, dvs. andelen tillsvidareanställda som haft 6 eller fler sjuktillfällen under året ökade i 9 av de 11 uppmätta kommunerna. Se tabell 3 och diagram D. DIAGRAM B 2008 i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 7,7% 7,7% 7,4% 6,6% 6,5% 6,5% 6,3% 6,1% 6,0% 6,0% 5,9% 5,7% 5,2% 5,1% Göteborg MEDELVÄRDE DIAGRAM C för samtliga anställda uppdelade på kön 8,5 8,3 8,1 för Kvinnor 2008 i % av ordinarie arbetstid för Män 2008 i % av ordinarie arbetstid 4,6 5,0 4,0 3,7 3,5 3,3 3,8 7,4 7,3 7,2 6,9 6,7 6,6 6,5 6,3 6,1 3,6 3,8 3,8 3,7 3,8 5,6 5,6 3,5 3,3 Göteborg MEDELVÄRDE 12

13 Tabell 2. i procent av ordinarie arbetstid i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 2007 i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 2008 Andel tidsbegränsade sjukersättningar i % 2008 i % av ordinarie arbetstid, kvinnor 2008 i % av ordinarie arbetstid, män 2008 i % av ordinarie arbetstid, för tillsvidareanställda ,3% 6,1% 0,6% 6,7% 3,6% 6,8% 6,7% 6,0% 1,0% 6,6% 3,8% 6,8% Göteborg* 8,8% 7,7% 1,6% 8,3% 5,0% 7,4% 6,5% 1,5% 7,3% 3,5% 7,3% 6,8% 6,0% 0,8% 6,5% 3,8% 6,3% 6,6% 5,1% 0,7% 5,6% 3,3% 5,7% ** 7,5% 5,2% - 5,6% 3,5% 0,0% 8,1% 7,4% 1,8% 8,1% 4,0% 7,6% 8,8% 7,7% 1,6% 8,5% 4,6% 8,2% 8,3% 6,6% 1,0% 7,4% 3,7% 6,8% 6,8% 5,9% 0,9% 6,3% 3,7% 6,4% 6,3% 5,7% 1,1% 6,1% 3,8% 6,1% 7,5% 6,5% 1,0% 7,2% 3,3% 7,4% MEDELVÄRDE 7,5% 6,3% 1,1% 6,9% 3,8% 6,8% *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa tillsvidareanställdas sjukfrånvaro ** har inte haft möjlighet att redovisa andel tidsbegränsade sjukersättningar Tabell 3. Upprepad sjukfrånvaro för tillsvidareanställda 2007 och 2008 Andel tillsvidareanställda under 2007 med 6 eller fler sjuktillfällen Andel tillsvidareanställda under 2008 med 6 eller fler sjuktillfällen Antal tillsvidareanställda under ,3% 3,9% ,8% 4,4% Göteborg* ,8% 5,5% ,6% 5,0% ,3% 4,8% ** 4,0% - - 2,6% 3,0% 901 5,2% 5,8% ,7% 5,4% ,5% 5,8% ,5% 4,1% ,9% 4,6% 935 Göteborgsregionen MEDELVÄRDE 4,3% 4,8% - *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa upprepad sjukfrånvaro för tillsvidareanställda 2007och ** har inte haft möjlighet att redovisa sjukfrånvaro för tillsvidareanställda och antal tillsvidareanställda 2008 DIAGRAM D Andel tillsvidareanställda med 6 eller fler sjuktillfällen 2008 i %* 5,8% 5,8% 5,5% 5,4% 5,0% 4,8% *Göteborg och har inte haft möjlighet att redovisa sjukfrånvaro för tillsvidareanställda ,8% 4,6% 4,4% 4,1% 3,9% 3,0% MEDEL 13

14 för samtliga anställda uppdelat på ålder och kön I tabell 4 har sjukfrånvaron uppdelad på kön getts ytterligare en dimension i form av indelning i åldersgrupper. Noteras bör att detta kan leda till att antalet anställda i vissa grupper blir litet och att en individs sjukfrånvaro ger stort utslag i statistiken. Detta gäller framför allt män i åldersgruppen <29 år. Högst sjukfrånvaro har kvinnor i åldersgruppen -50 år. Lägst sjukfrånvaro har män i åldersgruppen <29 år. Se tabell 4 och diagram E. Tabell 4. för samtliga anställda, uppdelad på ålder och kön Åldersgruppen 29 år. i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen år. i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen 50 år. i % av ordinarie arbetstid Andel anställda i åldersgruppen 29 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 4,2% 4,8% 2,0% 5,9% 6,4% 3,5% 6,8% 7,4% 4,3% 10% 50% 40% 3,5% 3,9% 2,1% 5,8% 6,6% 2,8% 6,9% 7,5% 5,0% 9% 45% 46% Göteborg 5,1% 5,4% 3,8% 7,5% 8,2% 4,7% 8,4% 9,2% 5,5% 11% 48% 41% 4,2% 4,4% 3,3% 6,8% 7,5% 3,7% 7,2% 7,8% 3,3% 10% 51% 39% 5,4% 5,7% 3,5% 5,0% 5,4% 2,9% 7,3% 8,0% 4,7% 8% 50% 42% 2,9% 3,1% 2,0% 4,7% 5,3% 2,1% 6,1% 6,5% 4,8% 8% 49% 43% 4,9% 4,7% 6,0% 4,0% 4,6% 1,7% 6,7% 7,0% 5,3% 7% 51% 42% 4,8% 5,4% 1,8% 7,2% 7,9% 3,8% 8,0% 8,9% 4,4% 9% 47% 44% 5,9% 6,1% 4,6% 7,0% 7,7% 3,4% 8,9% 9,9% 5,5% 13% 49% 38% 3,7% 4,0% 2,8% 6,7% 7,6% 2,6% 8,1% 8,8% 5,3% 12% 52% 36% 4,0% 4,2% 2,3% 5,0% 5,5% 2,5% 7,3% 7,9% 5,1% 7% 48% 44% 2,6% 2,8% 1,5% 5,0% 5,2% 3,7% 7,0% 7,7% 4,3% 12% 56% 32% 3,0% 3,4% 1,0% 6,0% 6,7% 2,4% 7,6% 8,5% 4,3% 6% 51% 44% MEDELVÄRDE ,2% 4,5% 2,8% 5,9% 6,5% 3,1% 7,4% 8,1% 4,8% 9,4% 50% 41% MEDELVÄRDE ,2% 4,5% 2,8% 7,1% 7,7% 3,9% 8,8% 9,6% 5,7% 10% 49% 41% Andel anställda i åldersgruppen år Andel anställda i åldersgruppen 50 år DIAGRAM E för samtliga anställda, uppdelade på ålder och kön, regionens medelvärde i % 4,2% 4,5% 2,8% 5,9% 6,5% 3,1% 7,4% 8,1% 4,8% Totalt -29 år Kvinnor -29 år Män -29 år Totalt år Kvinnor år Män år Totalt 50- år Kvinnor 50- år Män 50- år 14

15 för samtliga anställda, uppdelat på verksamhet och yrkesgrupp n har sjunkit inom samtliga personalgrupper angivna i tabell 5. Den grupp som har högst sjukfrånvaro är Undersköterskor och inom den har störst andel med 11,7 procent. Lägst sjukfrånvaro bland undersköterskor har med 6,1 %. Det är också gruppen undersköterskor som står för den största minskningen av sjukfrånvaron under Se tabell 5. Tabell 5. för samtliga anställda, uppdelade på verksamhet och yrkesgrupp Samtliga anställda (från kap 4, tabell 2) Personal inom Vård och omsorg Personal inom Skola och förskola Undersköterskor Förskollärare 6,1% 8,3% 6,6% 9,7% 7,9% 6,0% 7,5% 5,9% 8,8% 5,8% Göteborg 7,7% 9,3% 7,4% 10,1% 8,2% 6,5% 7,5% 6,9% 7,7% 9,4% 6,0% 8,2% 6,0% 8,3% 8,2% 5,1% 7,8% 4,9% 8,4% 6,7% * 5,2% ,4% 8,6% 7,4% 8,6% 9,5% 7,7% 10,2% 7,9% 11,7% 8,7% 6,6% 6,5% 7,4% 10,6% 8,0% 5,9% 6,1% 6,3% 7,5% 7,9% 5,7% 6,5% 5,7% 6,1% 8,5% 6,5% 7,8% 6,6% 8,4% 9,4% MEDELVÄRDE ,3% 7,8% 6,6% 8,8% 8,2% MEDELVÄRDE ,5% 8,9% 7,2% 10,5% 9,5% * har inte haft möjlighet att redovsia sjukfrånvaro uppdelat på yrkesgrupper för yrkesgrupper uppdelat på kön I tabell delas de två yrkesgrupper med högst sjukfrånvaro, undersköterskor och förskollärare, in efter kön. Göteborgs Stad särredovisas eftersom de har så många fler anställda och annars skulle ha gett för stort utslag i statistiken. Här synliggörs att kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron i båda yrkesgrupperna, men att männen på grund av att de är så få ger ett något osäkert underlag till statistiken. n har sjunkit eller är oförändrad för båda könen inom båda yrkesgrupperna. Se tabell 6. Tabell 6. Frånvaro för undersköterskor och förskollärare, indelad efter kön Summerat för kommunerna i % av ordinarie arbetstid Undersköterskor Förskollärare Antal anställda i yrkesgruppen Undersköterskor Förskollärare Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Övriga GR-kommuner 2008 Övriga GR-kommuner ,7% 8,9% 6,2% 8,2% 8,3% 4,9% ,5% 10,6% 8,5% 9,5% 9,6% 4,9% Göteborgs Stad 2008 Göteborgs Stad ,1% 10,2% 8,5% 8,2% 8,3% 5,6% ,4% 11,6% 9,4% 9,4% 9,5% 5,2%

16 5. ns längd I detta avsnitt redogörs för sjukfrånvaron uppdelad på två olika tidsintervall, sjukfrånvaro 1-59 dagar samt sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. på 60 dagar eller mer är en av de uppgifter som ingår i den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron. Mer information om den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron återfinns i bilaga 2. ns längd för samtliga anställda 60 dagar eller mer utgör den största andelen av sjukfrånvaron i alla kommuner utom tre:, och. Den största minskningen av den långa sjukfrånvaron har låg den på 5 procent av ordinarie arbetstid, 2008 har den nästan halverats och ligger nu på 2,7 procent. I Göteborgsregionen i genomsnitt är det framför allt den långa sjukfrånvaron som minskar medan den korta har sjunkit marginellt. Samtidigt som andelen långtidssjukskrivna fortsätter att minska i regionen fortsätter också andelen anställda med 6 eller fler sjuktillfällen under året att öka. Detta åskådliggörs i diagram F. Tabell 7. ns längd för samtliga anställda i relation till total sjukfrånvaro samt ordinarie arbetstid ns längd i % av ordinarie arbetstid 1-59 dagar i % av totalen 60 dagar i % av totalen totalt 1-59 dagar 60 dagar 55% 45% 6,1% 3,4% 2,7% 51% 49% 6,0% 3,0% 3,0% Göteborg 34% 66% 7,7% 2,7% 5,0% 47% 53% 6,5% 3,1% 3,4% 49% 51% 6,0% 2,9% 3,1% 62% 38% 5,1% 3,2% 1,9% 48% 52% 5,2% 2,5% 2,7% 35% 65% 7,4% 2,6% 4,8% 35% 65% 7,7% 2,7% 5,0% 43% 57% 6,6% 2,9% 3,8% 46% 54% 5,9% 2,7% 3,2% 40% 60% 5,7% 2,2% 3,5% 38% 62% 6,5% 2,5% 4,0% MEDELVÄRDE % 55% 6,3% 2,8% 3,5% MEDELVÄRDE % 61% 7,5% 2,9% 4,6% DIAGRAM F Förändring Långtidssjukskrivna och Ofta sjuka 7,0% 6,0% Långtidssjukskrivna 5,0% 4,0% Ofta sjuka Långtidssjukskrivna 3,0% Ofta sjuka 2,0% 1,0% 0%

17 ns längd för samtliga anställda uppdelat på ålder Här uppvisar samtliga kommuner samma mönster: ju yngre personal desto högre andel korttidsfrånvaro och ju äldre personal desto högre andel långtidsfrånvaro. Den största andelen korttidsfrånvaro utgörs av åldersgruppen -29 år. Inom åldersgruppen har det högsta andelstalet, 92 procent. Den största andelen långtidsfrånvaro utgörs av åldersgruppen 50- år. Inom denna åldersgrupp har det högsta andelstalet, 73 procent. Tabell 8. ns längd uppdelad på åldrar 1 59 dagar 60 dagar Andel anställda i åldersgruppen 29 år år 50 år 29 år år 50 år 29 år år 50 år 80% 59% 47% 20% 41% 53% 10% 50% 40% 92% 51% 44% 8% 49% 56% 9% 45% 46% Göteborg 66% 35% 28% 34% 65% 72% 11% 48% 41% 87% 47% 41% 13% 53% 59% 10% 51% 39% 70% 54% 42% 30% 46% 58% 8% 50% 42% 79% 69% 54% 21% 31% 46% 8% 49% 43% 80% 59% 37% 20% 41% 63% 7% 51% 42% 74% 38% 29% 26% 62% 71% 9% 47% 44% 76% 39% 27% 24% 61% 73% 13% 49% 38% 76% 43% 36% 24% 57% 64% 12% 52% 36% 81% 56% 33% 19% 44% 67% 7% 48% 44% 84% 50% 30% 16% 50% 70% 12% 56% 32% 53% 40% 36% 47% 60% 64% 6% 51% 44% MEDELVÄRDE % 49% 37% 23% 51% 63% 9% 50% 41% MEDELVÄRDE % 42% 33% 25% 58% 67% 10% 49% 41% 100% DIAGRAM G.1 ns längd 1-59 dagar, i % av den totala sjukfrånvarotiden 50% år år 50- år % Göteborg MEDEL 100% DIAGRAM G.2 ns längd 60- dagar, i % av den totala sjukfrånvarotiden -29 år år 50- år 50% % Göteborg MEDEL 17

18 6. Långtidsfriska Långtidsfriska definieras här som personer som haft en tillsvidareanställning någon gång under året och som inte haft någon sjukdag. Anledningen till att just detta mått på långtidsfriska valts ut var att det är den uppgift som samtliga kommuner kunde få fram på ett förhållandevis enkelt sätt. Medelvärdet för andelen långtidsfriska har sjunkit något och är nu 38 procent. Högst andel långtidsfriska har med 46 procent., som också har regionens lägsta sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda, har också en hög andel långtidsfriska, 44 procent. Lägst andel långtidsfriska har Göteborg med 32 procent. Tabell 9. Andel långtidsfriska Andel tillsvidareanställda under 2006 med 0 sjukdagar Andel tillsvidareanställda under 2007 med 0 sjukdagar i % av ordinarie arbetstid för tillsvidareanställda Antal tillsvidareanställda under % 37% 6,8% % 38% 6,8% Göteborg* 32% % 36% 7,3% % 37% 6,3% % 44% 5,7% ** 36% 42% 40% 7,6% % 34% 8,2% % 37% 6,8% % 41% 6,4% % 46% 6,1% % 38% 7,4% 935 MEDELVÄRDE 39% 38% 6,8% *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andel långtidsfriska tillsvidareanställda 2007 och sjukfrånvaro för tillsvidareanställda * har inte haft möjlighet att redovisa sjukfrånvaro för tillsvidareanställda DIAGRAM H Andel tillsvidareanställda med 0 sjukdagar under 2008* Andel tillsvidareanställda med minst en sjukdag 2008* * har inte haft möjlighet att redovisa andelen långtidsfriska % 44% 41% 40% 39% 38% 38% 37% 37% 37% 36% 34% 32% 54% 56% 59% 60% 61% 62% 62% 63% 63% 63% 64% 66% 68% MEDEL Göteborg 18

19 7. Hel- och deltidssjukskrivna för samtliga Tabell 10 visar hur sjukskrivningen var fördelad vid ett mättillfälle, den 1/ Jämfört med samma datum 2007 hade andelen fullt arbetsföra ökat något i alla kommuner i Göteborgsregionen vilket ju rimmar väl med att både sjukskrivningen totalt och långtidssjukskrivningen för de tillsvidareanställda minskar. Av sjukskrivningarna utgjorde heltidssjukskrivningar den största andelen. Tabell 10. Andel fullt arbetsföra, samt hel- och deltidssjukskrivningar den 1/ Andel fullt arbetsföra i procent av samtliga Andel sjukskrivna i procent av samtliga Andel av de sjukskrivna som är det på heltid Andel av de sjukskrivna som är det på deltid *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andel långtidsfriska tillsvidareanställda 2007 och sjukfrånvaro för tillsvidareanställda Anställda i arbete (deltidssjukskrivna + fullt arbetsföra i % av samtliga 93% 7% 59% 41% 96% 93% 7% 50% 50% 97% Göteborg* % 7% 49% 51% 97% 94% 6% 49% 51% 97% 96% 4% 54% 46% 98% 93% 7% 50% 50% 97% 93% 7% 60% 40% 96% 92% 8% 53% 47% 96% 92% 8% 50% 50% 96% 96% 4% 49% 51% 98% 96% 4% 65% 35% 97% 94% 6% 65% 35% 96% MEDELVÄRDE % 6% 54% 46% 97% MEDELVÄRDE % 8% 57% 43% 95% Diagram I Andel sjukskrivna i procent av samtliga 1/11* Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andelen hel- och deltidssjukskrivna ,8% 3,9% 3,4% 2,7% 3,3% 3,3% 2,6% 3,1% 2,8% 2,0% 4,3% 3,9% 4,0% 4,0% 3,3% 3,3% 3,3% 3,0% 3,4% 3,7% 2,1% 2,2% 1,4% 2,4% 2,7% 2,1% MEDEL 19

20 Diagram J Andel i arbete (deltidssjukskrivna + fullt arbetsföra) den 1/11* *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andelen i arbete 2007 och % 97% 97% 98% 98% 96% 97% 97% 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 94% 95% 94% 95% 95% 94% MEDEL Hel- och deltidssjukskrivna uppdelat på kön Även tabell 11 visar sjukskrivningens fördelning vid ett mättillfälle, den 1/ Jämfört med 2007 har andelen fullt arbetsföra ökat bland både kvinnor och män. Ande- len heltidssjukskrivna kvinnor har minskat från 57 till 54 procent. Andelen heltidssjukskrivna män har däremot ökat 56 till 65 procent. Detta kan tolkas som att eftersom den totala sjukfrånvaron har sjunkit har kvinnornas heltidssjukskrivningar minskat mer än deltidssjukskrivningarna. I männens fall råder det motsatta förhållandet. Tabell 11. Hel- och deltidssjukskrivna uppdelat på kön den 1/ Andel fullt arbetsföra i procent av samtliga Andel sjukskrivna i procent av samtliga Andel av de sjukskrivna som är det på heltid Andel av de sjukskrivna som är det på deltid Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 93% 95% 7% 5% 60% 53% 40% 47% 93% 96% 7% 4% 49% 52% 51% 48% Göteborg* % 97% 8% 3% 47% 71% 53% 29% 93% 96% 7% 4% 48% 62% 52% 38% 95% 97% 5% 3% 55% 44% 45% 56% 93% 95% 7% 5% 50% 52% 50% 48% 93% 98% 7% 2% 60% 67% 40% 33% 91% 95% 9% 5% 51% 72% 49% 28% 91% 96% 9% 4% 49% 65% 51% 35% 95% 98% 5% 2% 47% 80% 53% 20% 95% 98% 5% 2% 63% 100% 37% 0% 93% 98% 7% 2% 65% 67% 35% 33% MEDELVÄRDE % 97% 7% 3% 54% 65% 46% 35% MEDELVÄRDE % 95% 9% 5% 57% 56% 43% 44% * Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andelen hel- och långtidssjukskrivna uppdelat på kön den 1 nov Diagram K.1 Andel sjukskrivna den 1/11 i % av samtliga kvinnor* Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andel sjukskrivna uppdelade på kön ,3% 4,4% 4,0% 2,9% 3,7% 2,9% 3,5% 3,1% 3,4% 2,3% 2,2% 2,6% 1,7% 4,5% 4,2% 3,6% 4,4% 3,6% 4,3% 3,5% 3,6% 3,1% 4,3% 2,7% 2,3% 2,9% MEDEL 20

21 Diagram K.2 Andel sjukskrivna den 1/11 i % av samtliga män* Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andel sjukskrivna uppdelade på kön ,4% 1,3% 2,2% 1,7% 1,9% 1,3% 1,1% 0,8% 1,4% 0,8% 2,6% 3,4% 2,4% 2,7% 0,6% 0,0% 2,0% 2,4% 2,1% 1,9% 1,1% 1,5% 1,2% 1,8% 0,3% 1,2% Diagram L.1 Andel kvinnor i arbete i % (deltidssjukskrivna + fullt arbetsföra) *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andel kvinnor/män i arbete 2007 och % 96% 96% 96% 97% 97% 94% 95% 95% 95% 93% 97% 96% 98% 97% 96% 95% 96% 95% 96% 94% 94% 96% 93% 96% 95% MEDEL Diagram L.2 Andel män i arbete i %* (deltidssjukskrivna + fullt arbetsföra) *Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa andel kvinnor/män i arbete 2007 och % 98% 98% 98% 98% 99% 97% 97% 97% 97% 98% 97% 98% 97% 97% 98% 96% 99% 99% 98% 98% 99% 98% 97% 98% 93% MEDEL MEDEL 21

22 8. Sjuklönekostnad Tabell 12 anger sjuklönekostnaden både per anställd och i procent av kommunens totala personalkostnader. Medelkostnaden per anställd har ökat sedan 2007 medan den fortfarande utgör lika stor del av de totala personalkostnaderna, 1,4 procent. Detta beror på att den korta sjukfrånvaron, dvs. den dyra, har ökat något. Tabell 12. Sjuklönekostnad Sjuklönekostnad per anställd (inkl generellt po-påslag på 40%) Sjuklönekostnad i procent av kommunens totala personalkostnader kr 1,5% kr 1,4% Göteborg kr 1,6% kr 1,4% kr 1,3% kr 1,3% kr 1,2% kr 1,2% kr 1,6% kr 1,5% kr 1,3% kr 1,2% kr 1,6% MEDELVÄRDE kr 1,4% MEDELVÄRDE kr 1,4% DIAGRAM M Sjuklönekostnad per anställd (inkl. generellt po-påslag på 40%) Sjuklönekostnad i % av kommunens totala personalkostnader ,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% Göteborg MEDEL 22

23 9. Arbetad tid och kostnader Tabell 13 visar fördelningen av den totala arbetstiden i relation till sjukfrånvaron. Andelen övertid är i stort sett densamma i kommunerna. Däremot varierar andelen mertid. Det går dock inte att se något samband mellan andelen mertid/övertid och sjukfrånvaron. Det går inte heller att se något tydligt samband mellan sjukfrånvaro och hög eller låg andel tid utförda av / timanställda. Tabell 13. Fördelning av den totala arbetstiden Mertid Övertid Tid som utförs av timavlönade Tid som utförs av (ordinarie arbetstid) relaterat till ordinarie arbetstid (från kap. 4 tabell 2) för tillsvidareanställda (från kap. 4 tabell 2) 0,3% 0,3% 9,4% 90,1% 6,1% 6,8% 1,3% 0,6% 9,4% 88,7% 6,0% 6,8% Göteborg* - - 9,7% 90,3% 7,7% - 1,4% 0,5% 10,7% 87,4% 6,5% 7,3% 1,0% 0,6% 8,7% 89,8% 6,0% 6,3% 1,0% 0,4% 9,2% 89,4% 5,1% 5,7% ** 0,7% 0,3% 7,0% 92,0% 5,2% - 1,3% 0,6% 9,3% 88,8% 7,4% 7,6% 0,5% 0,4% 6,8% 92,4% 7,7% 8,2% 1,0% 0,7% 10,0% 88,3% 6,6% 6,8% 1,3% 0,5% 8,8% 89,4% 5,9% 6,4% 2,4% 0,4% 8,6% 88,6% 5,7% 6,1% 1,6% 0,6% 9,9% 87,8% 6,5% 7,4% MEDELVÄRDE ,1% 0,5% 9,0% 89,5% 6,3% 6,8% MEDELVÄRDE ,3% 0,5% 9,4% 88,9% 7,5% 8,1% * Göteborg har inte haft möjlighet att redovisa mertid och övertid ** har inte haft möjlighet att redovisa sjukfrånvaro för tillsvidareanställda tabell 14. Andel av den totala lönekostnaden Kostnad för mertid Kostnad för övertid Kostnad för timanställda Kostnad för (ordinarie arbetstid exkl ob-tillägg) Sjuklönekostnad i % av personalkostnaden (från kap. 8, tabell 12) 0,3% 0,5% 7,5% 91,7% 1,5% 1,3% 1,1% 8,4% 89,2% 1,4% Göteborg 0,6% 0,6% 6,1% 92,7% 1,6% 1,0% 0,8% 7,1% 91,1% 1,4% 0,7% 0,9% 7,1% 91,4% 1,3% 1,2% 0,9% 8,1% 89,8% 1,3% 0,8% 0,7% 5,8% 92,7% 1,2% 1,3% 1,1% 7,2% 90,4% 1,2% 0,7% 0,8% 6,0% 92,5% 1,6% 0,5% 0,6% 7,8% 91,1% 1,5% 0,9% 0,6% 3,3% 95,2% 1,3% 1,8% 0,1% 6,7% 91,4% 1,2% 1,3% 1,1% 7,8% 89,8% 1,6% MEDELVÄRDE ,9% 0,8% 6,8% 91,5% 1,4% MEDELVÄRDE ,0% 0,8% 7,1% 91,2% 1,4% 23

24 10. Sammanfattande diagram Av de olika nyckeltal som finns i rapporten har 12 stycken valts ut och presenteras i sammanfattande spindeldiagram nedan. Syftet med spindeldiagrammen är att ge en snabb överblick över varje kommuns siffror i relation till medelvärdet. De ger också en överskådlig grafisk bild vid jämförelse mellan kommuner. Samtliga diagram bygger på att regionen medelvärde har antagits till index 100 (den streckade svarta linjen) och kommunernas nyckeltal relateras till detta index. På så sätt kan man enkelt se om en kommun ligger över eller under medelvärdet för det aktuella nyckeltalet. Samtliga diagram har en skala från 0 till 150. Nyckeltalen i spindeldiagrammen är: 1. för samtliga anställda kvinnor (kap. 4) 2. för samtliga anställda män (kap. 4) 3. för samtliga anställda (kap. 4) 4. Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer, för samtliga anställda (kap. 5) 5. Sjuklönekostnad per anställd (kap. 8) 6. Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler under 2008 (kap. 4) 7. Heltidssjukskrivna 1 november 2008 (kap. 7) 8. Deltidssjukskrivna 1 november 2008 (kap. 7) 9. Medelålder (kap. 3) 10. Sysselsättningsgrad (kap. 3) 11. Andel i arbete 1 november 2008, dvs. fullt arbetsföra + deltidssjukskrivna (kap. 7) 12. Långtidsfriska, personer med 0 sjukdagar under året. (kap. 6) Andel i arbete Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Långtidsfriska Kvinnor Män samtliga anställda Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Långtidsfriska Andel i arbete Kvinnor Män samtliga anställda Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Andel i arbete samtliga anställda Andel i arbete samtliga anställda Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Göteborg Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Andel i arbete samtliga anställda Andel i arbete samtliga anställda Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler 24

25 Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Andel i arbete samtliga anställda Andel i arbete samtliga anställda Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Andel i arbete samtliga anställda Andel i arbete samtliga anställda Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Andel i arbete samtliga anställda Andel i arbete samtliga anställda Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler Långtidsfriska Kvinnor 150 Män Andel i arbete samtliga anställda Varav långtidsfrånvaro Sysselsättningsgrad Medelålder Sjuklönekostnad per anställd Deltidssjukskrivna Heltidssjukskrivna Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler 25

26 11. Hälsa/Ohälsa under fem år Här följer en jämförelse av ett antal nyckeltal mellan 2003 och Göteborgs Stad har osäkra underlag för 2003 och är därför inte med i jämförelsen. 1. Förändring i sysselsättningsgrad Kommun Förändring 89,0 92,8 4,3% 89,0 88,8-0,2% 89,0 91,2 2,5% 86,0 88,9 3,4% 88,0 90,0 2,3% 90,0 91,0 1,1% 93,0 86,3-7,2% 92,0 92,2 0,2% 91,0 92,0 1,1% 92,0 92,3 0,3% 85,0 85,1 0,1% 84,0 84,4 0,5% GR 89,0 90,0 1,1% 1. Förändring i sysselsättningsgrad GR Andel anställda kvinnor och män % Kvinnor Män Kommun Förändring Förändring ,5% ,4% ,2% ,3% ,4% ,5% ,0% ,0% ,2% ,6% ,2% ,3% ,2% ,1% ,2% ,9% ,2% ,9% ,6% ,3% ,2% ,7% ,1% ,6% GR ,1% ,3% 3. Personalens medelålder Kommun Förändring 45,8 45,4-0,9% 44,4 45,6 2,7% 43,8 44,4 1,4% 45,0 45,3 0,7% 44,7 45,6 2,0% 45,0 45,8 1,8% 44,5 46,2 3,8% 44,2 44,5 0,7% 44,0 44,0 0,0% 45,0 46,7 3,8% 45,0 48,1 6,9% 45,1 46,5 3,1% GR 44,7 45,7 2,1% Personalens medelålder GR

27 4. Andel personal i åldersgrupperna <29 år, år, >50 år Kommun <29 år <29 år Förändring år år Förändring >50 år >50 år Förändring % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % GR % % % 5. i procent av ordinarie arbetstid, samtliga anställda Kommun Förändring 7,9 6,1-23% 8,6 6,0-30% 10,1 6,5-35% 7,7 6,0-22% 9,1 5,1-44% 7,6 5,2-31% 10,4 7,4-29% 10,0 7,7-23% 9,7 6,6-32% 7,4 5,9-21% 8,2 5,7-30% 9,2 6,5-30% GR 8,8 6,3-28% 5. i % av ordinarie arbetstid samtliga anställda GR i procent av ordinarie arbetstid kvinnor och män Kvinnor Män Kommun Förändring Förändring 8,9 6,7-25% 3,1 3,6 17% 9,9 6,6-33% 4,3 3,8-12% 11,2 7,3-35% 5,6 3,5-38% 8,3 6,5-22% 4,9 3,8-22% 10,2 5,6-46% 4,5 3,3-26% 8,7 5,6-35% 3,4 3,5 2% 11,3 8,1-28% 5,7 4,0-30% 11,1 8,5-24% 4,9 4,6-7% 10,8 7,4-32% 5,3 3,7-29% 8,1 6,3-22% 3,9 3,7-5% 8,9 6,1-31% 4,4 3,8-14% 10,3 7,2-30% 4,6 3,3-29% GR 9,9 6,9-30% 4,7 3,8-19% 27

28 7. i procent i åldersgrupperna <29 år, år, >50 år Kommun <29 år <29 år Förändring år år Förändring >50 år >50 år Förändring 4,4 4,2-4% 7,7 5,9-24% 8,9 6,8-23% 4,0 3,5-14% 9,5 5,8-39% 10,0 6,9-31% 6,8 4,2-39% 10,1 6,8-32% 11,3 7,2-37% 4,4 5,4 22% 7,2 5,0-31% 9,2 7,3-21% 4,4 2,9-34% 9,4 4,7-50% 10,2 6,1-40% 3,2 4,9 53% 7,4 4,0-45% 9,7 6,7-31% 6,6 4,8-28% 9,3 7,2-22% 12,7 8,0-37% 5,7 5,9 3% 9,5 7,0-27% 11,7 8,9-24% 4,7 3,7-20% 9,3 6,7-28% 12,5 8,1-35% 2,0 4,0 100% 7,5 5,0-34% 9,9 7,3-26% 3,8 2,6-32% 8,3 5,0-40% 8,0 7,0-12% 4,4 3,0-33% 9,1 6,0-34% 10,6 7,6-28% GR MEDEL 4,7 4,2-12% 8,6 5,9-32% 10,4 7,4-29% 7.1. i % av ordinarie arbetstid gruppen <29 år i % av ordinarie arbetstid gruppen år GR GR i % av ordinarie arbetstid gruppen >50 år GR

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn,

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2007 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 2014 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1 Förord

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014 JÄMIX för Utgiven mars 2014 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

för Askim-Frölunda-Högsbo

för Askim-Frölunda-Högsbo JÄMIX 2013 för Askim-Frölunda-Högsbo Utgiven mars 2014 En mer detaljerad rapport med alla bakomliggande siffror, har skickats till er kontaktperson JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex det grundar

Läs mer

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor JÄMIX för jämfört med 5 högskolor En mer detaljerad pappersrapport, med alla bakomliggande siffror, har skickats till er kontaktperson. JÄMIX 1 JÄMIX Jämställdheten i Din organisation - en jämförelse med

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015 JÄMIX för Utgiven juni 2015 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus VGR:s sjukhus Återblick uppdragets bakgrund Våren 2014 reagerade personal- och ekonomidirektör på att personalkostnaderna i VGR såg ut att öka kraftigt, vilket föranledde en rad utredningar och analyser

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Lönerapport 2011 Augusti 2012

Lönerapport 2011 Augusti 2012 Lönerapport 2011 Augusti 2012 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 2011 men innehåller även jämförelser med tidigare år.

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron - synpunkter på revisionsrapport

Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron - synpunkter på revisionsrapport Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (8) 2006-05-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Stadsdelsnämndernas arbete för att

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2011

Personalekonomisk redovisning 2011 Personalekonomisk redovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1 Personalstruktur... 5 1.1 Antal anställda... 5 1.2 Personalomsättning... 6 1.3 Planerade

Läs mer

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet 2015-02-17 Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014

Läs mer

Personalnyckeltal i åtta Södertörnskommuner

Personalnyckeltal i åtta Södertörnskommuner SALEMS KOMMUN 2006-10-16 Personalnyckeltal i åtta Södertörnskommuner 2005 En lägesrapport med stöd av nyckeltal Medverkande i gruppen: Anne Fihlman, Siv-Britt Olsson, Haninge Mirja Backlund, Karin Haldin,

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 Landstingets inriktning Jämställdhet handlar om flickor, pojkar, kvinnor och män. Landstinget ska bidra till att uppnå jämställdhetsmålet; kvinnor och män ska ha samma makt

Läs mer

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr:0871228994 Mejladress: john.areschoug@stockholm.se Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Andel utgörs av antal

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer