Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning"

Transkript

1 Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014

2

3 Innehåll INLEDNING Begrepp i redovisningen Förkortningar SAMMANFATTNING PERSONALSTRUKTUR Antal medarbetare Tillsvidareanställda Visstidsanställda Årsarbetare Medelsysselsättningsgrad De vanligaste befattningarna Timavlönade Feriearbetande ungdomar PERSONALOMSÄTTNING OCH ÅLDER Pensionsavgångar Personalomsättning Genomsnittlig ålder ÖVERTID OCH FYLLNADSTID Övertid Fyllnadstid SEMESTER Semesterdagar utbetalt i pengar Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Semesterlöneskuld HÄLSA Hälsofrämjande åtgärder Medarbetare utan sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro i dagar Upprepad korttidssjukfrånvaro Kostnad för sjuklön LÖN Medellön Medianlön Löneöversyn PERSONALKOSTNADER Personalkostnad Pensionskostnad och pensionsskuld LJUNGBY HOLDING AB Ljungbybostäder AB Ljungby Energi AB Ljungby Utveckling AB NYCKELTAL (26)

4 Inledning Syfte, begrepp och förkortningar Syftet med den personalekonomiska årsredovisningen är att ge en samlad helhetsbild över kommunens personal. Redovisningen ger övergripande information kring personalfrågor och visar på en tydlig koppling mellan personal och ekonomi. Redovisningen utgör även en grund för analys samt som ett underlag vid strategiska bedömningar avseende frågor och förhållanden som rör personal. Årets personalekonomiska årsredovisning är den 14 i ordningen. Uppgifterna i redovisningen är i huvudsak hämtade från kommunens personalsystem Personec P, beslutsstödssystemet Hypergene och ekonomisystemet Raindance. Den statistik och de bearbetningar som redovisas avser i samtliga fall de förhållanden som gällde vid mättillfället den 31 december Samtliga kostnader förutom personalkostnaderna redovisas exklusive sociala avgifter. Avrundning av kostnader och timmar gör att en manuell beräkning inte alltid stämmer med totalsumman. Begrepp i redovisningen Anställd Anställning Tillsvidareanställd Visstidsanställd Heltidsarbete Årsarbetare Timavlönad Övertid Medellön Förkortningar Är en fysisk person anställd i kommunen. En fysisk person kan ha flera olika anställningar i kommunen. En person anställd utan tidsbegränsning. En person anställd för begränsad tid. Antalet arbetade timmar/schablonvärde för heltid (165 timmar per månad). Summan av sysselsättningsgraderna. Person som inte i förväg har någon fastställd arbetstid. Arbetstid som har fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Total lön, heltidslön, delat med antal anställningar. Av utrymmesskäl är förvaltningarnas namn förkortade i några tabeller och diagram enligt följande: Buf Barn- och utbildningsförvaltningen Klf Kommunledningsförvaltningen Kof Kultur- och fritidsförvaltningen Mbf Miljö- och byggförvaltningen Tf Tekniska förvaltningen Sf Socialförvaltningen I könsuppdelad statistik står K för kvinnor och M för män. Personalavdelningen i mars 2015 Åsa Lönn Personal- och lönestrateg 4 (26)

5 Sammanfattning 2014 i korthet Antalet medarbetare var vid årsskiftet Av dessa var tillsvidareanställda. Medelsysselsättningsgraden var 90 procent för de tillsvidareanställda. Av kommuns medarbetare var kvinnor och 491 män, vilket innebär att 81,8 procent av kommunens anställda var kvinnor. Ljungby kommun har 135 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa var 57 procent kvinnor. Kommunens största yrkesgrupper var undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden. Antalet utförda arbetstimmar av timavlönade uppgick till drygt , till en kostnad av tkr. Antalet timmar motsvarade 240 heltidsarbeten. 243 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna var 47 år. Under året slutade 192 medarbetare sin tillsvidareanställning och lämnade Ljungby kommun vilket ger en personalomsättning på 7,4 procent Antalet medarbetare som gick i pension var 80. Några gick i förtid och några stannade kvar efter fyllda 65, vilket ger en pensionsålder på 63 ½ år. Kommunens totala övertid uppgick till drygt timmar vilket gav ett genomsnitt på 10,2 övertidstimmar per medarbetare. Övertiden motsvarade drygt 14 heltidsarbeten. Kostnaden uppgick till tkr. 160 medarbetare valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar. Semesterlöneskulden uppgick till tkr. Under 2014 var det 40,5 procent av medarbetarna som inte har haft någon sjukfrånvaro alls. Den totala sjukfrånvaron var 6,3 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro var 7,3 och männens 2,5 procent. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron var 51,1 procent. Det genomsnittliga antalet sjukdagar/kalenderdagar var 29. Kvinnornas genomsnittliga antal dagar var 33 och männens 11. Kostnaden för sjuklönen uppgick till tkr. Medellönen för de tillsvidareanställda i Ljungby kommun var kr. Kvinnornas medellön var och männens kr. Det totala utfallet av 2014 års löneöversyn blev 2,86 procent. Samtliga personalkostnader för 2014 uppgick till mkr, vilket motsvarar 64,2 procent av kommunens totala bruttokostnad. 5 (26)

6 Personalstruktur Redogörelse av antal medarbetare, anställningsformer, befattningar, sysselsättningsgrad, timavlönade och feriearbeten Antal medarbetare Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir antalet en ögonblicksbild av hur det såg ut den 31 december Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar. Som tabell 1 visar har Ljungby kommun medarbetare vid årsskiftet, vilket innebar en ökning med 21 personer jämfört med Antalet kvinnor var vilket var en ökning med 30 och männen har minskat med 9 till 491 (tabell 2b). Samtliga förvaltningar har ökat antalet anställda utom kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen vars deltidsbrandmän inte är med i årets statistik (tabell 2a). Av samtliga medarbetare var 81,8 procent kvinnor. Jämfört med 2013 har männens andel av de anställda minskat från 18,7 till 18,2 procent. Tabell 1. Antal medarbetare den 31 december År Antal Förändring från föregående år Medarbetare med ledningsansvar Vid årsskiftet fanns 135 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Detta var en ökning med fem sedan Av dessa var 77 kvinnor (57 procent) och 58 män. Vid jämförelse med förra året har det inte skett någon förändring när det gäller andelen kvinnor respektive män med ledningsansvar. Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda var 2 312, samma som Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen har ökat antalet, övriga förvaltningar har minskat antalet tillsvidareanställda. Av Ljungby kommuns samtliga medarbetare har 85,6 procent en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra förra året var 86,3 procent. Det var 86,7 procent av kvinnorna som var tillsvidareanställda och 80,9 procent av männen (tabell 2a och 2b). Visstidsanställda De visstidsanställa var 447 personer, 344 kvinnor och 103 män (tabell 2a och 2b). Antalet har ökat med 80 personer. Ökningen har framför allt skett på barn- och utbildningsförvaltningen och beror bland annat på att förstelärarna har en visstidsanställning. Deras tillsvidaretjänst är vilande och kommer inte med i statistiken. 6 (26)

7 Tabell 2a. Antal medarbetare och anställningsform per förvaltning den 31 december År Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Tabell 2b. Könsuppdelad statistik för antal medarbetare och anställningsform Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda K M Visstidsanställda K M Totalt K M När det gäller antal anställda kan samma person ha flera anställningar inom kommunen men med olika anställningsformer och/eller på olika förvaltningar. I sådana fall förekommer samma person i summan för flera anställningsformer och förvaltningar men bara en gång i totalsumma. Detta innebär att en summering av personer inte alltid stämmer med totalsumman som bygger på unika personer totalt. Årsarbetare Omräknat till årsarbetare motsvarade antalet månadsavlönade 2 459,4 årsarbetare. De tillsvidareanställda motsvarade 2 083,6 årsarbetare. Medelsysselsättningsgrad Tabell 3 redovisar medelsysselsättningsgraden per förvaltning för de tillsvidareanställda. 100 procent motsvarar heltid. Totalt har medelsysselsättningsgraden ökat från 89 till 90 procent vid jämförelse med Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad var 89 procent och männens (26)

8 Den högsta medelsysselsättningsgraden har miljö- och byggförvaltningen med 100 procent och den lägsta kultur- och fritidsförvaltningen med 86 procent. Tabell 3. Medelsysselsättningsgrad per förvaltning i procent av heltid (100 procent) Kön Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf K M Totalt De vanligaste befattningarna De befattningar/yrkesgrupper som har flest tillsvidareanställda medarbetare i kommunen var undersköterska, förskollärare och vårdbiträde. I tabell 4 presenteras de befattningar som har 20 eller fler medarbetare. De största förändringarna har skett när det gäller undersköterskor som har ökat med 15 och ungdomspedagoger som har ökat från 26 till 40 på ett år (tabell 4). Befattningar som har minskat i antal är till exempel förskollärare och fritidspedagoger. Tabell 4. Yrkesgrupper med 20 eller fler tillsvidareanställda medarbetare Befattning Antal Befattning Antal Undersköterska Ungdomspedagog Förskollärare Sjuksköterska Vårdbiträde Fritidspedagog Personlig assistent Lärare årskurs Barnskötare Sektionschef Vårdare och vårdare/jour Socialsekreterare Städare/lokalvårdare Elevassistent Lärare årskurs Kock Köksbiträde Anläggningsarbetare Administrativ handläggare Timavlönade Som tabell 5a visar ökade antalet utförda arbetstimmar av timavlönade med till timmar. Samtliga förvaltingar utom kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen ökade antalet timmar jämfört med När det gäller timavlönade på kommunledningsförvaltningen ingår de feriearbetande gymnasieungdomarna i statistiken. Totalt motsvarar antalet arbetstimmar utförda av timanställda 240 heltidsarbeten. Den totala kostnaden för de timavlönade uppgick till tkr. Vid jämförelse med förra året har kostnaden ökat med drygt tkr. 8 (26)

9 Tabell 5a. Utförda timmar av timavlönade och kostnad, tkr, exklusive sociala avgifter Förvaltning Arbetstimmar Kostnad Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt Av det totala antalet timmar stod kvinnorna för 72,5 procent. Motsvarande siffra förra året var 73,4 procent (tabell 5b). Tabell 5b. Könsuppdelad statistik för utförda arbetstimmar av timavlönade Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Feriearbetande ungdomar Sommaren 2014 fick 243 ungdomar feriearbete i kommunen, detta var en minskning med 51 jämfört med året innan. Det var 86 tjejer och 157 killar. Arbetsuppgifterna var framförallt parkskötsel, vård, omsorg, underhåll och service. Föreningar i kommunen hjälpte till med 25 platser, det var Lidhults GOIF, Ljungby Tennisklubb, Tågcentralen, Ljungbykanalen, Troja och Träna. Nytt för 2014 var ett samarbete mellan Fritidsgården och Ljungby gymnastikklubb, Sommarskoj. Det gav elva ungdomar jobb, det var ett dagarrangemang för att aktivera ungdomar i åldern år. 9 (26)

10 Personalomsättning och ålder Pensionsavgångar, personalomsättning och genomsnittlig ålder Pensionsavgångar Under 2014 gick 80 medarbetare i pension (tabell 6.). Av dessa var det 27 som gick det år de fyllde 65. Antalet som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 18. Av dessa var det tolv som inte gick i pension förrän det år de fyllde 67. Av de som arbetade kvar var det elva kvinnor och en man. Det var 35 medarbetare som gick i förtid, tidigare än det år de fyller 65. Av dem var det sex som gick med sjukersättning. Den verkliga pensionsåldern 2014 blev 63 ½ år. Motsvarande siffra för 2013 var 64 år. Tabell 6. Antal medarbetare som slutat med pension Form av pension Ålderspension Pension före 65 år Totalt Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. De som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten har rätt att gå med skärskild ålderspension vid 58 år. Personalomsättning Under 2014 var det 192 medarbetare som lämnade sin tillsvidareanställning i Ljungby kommun. Personalomsättingen för 2014 blev 7,4 procent, motsvarande siffra 2013 var 6,6 procent. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna var 47 år, det gäller för både män och kvinnor (tabell 7). Under de senaste tre åren har genomsnittsåldern varit konstant. Tabell 7. Genomsnittlig ålder Kön Kvinnor Män Totalt (26)

11 Övertid och fyllnadstid Redovisning av timmar och kostnad för övertid och fyllnadstid Övertid Övertiden per förvaltning är baserad på det totala antalet övertidstimmar för tillsvidareoch visstidsanställda. Som tabell 8a visar har antalet övertidstimmar ökat med 285 sedan föregående år. Kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen ökade sitt övertidsuttag, övriga förvaltningar minskade sitt (tabell 8a). Det totala antalet övertidstimmar motsvarade drygt 14 heltidsarbeten. Den stora ökningen av övertiden på kommunledningsförvaltningen beror på de två valen, supervalåret 2014, och det extra arbete det medförde. Kostnaden för övertiden ökade med 515 tkr och uppgick till tkr (tabell 8a). Tabell 8a. Övertid i timmar och kostnad, tkr, exklusive sociala Förvaltning Timmar Kostnad Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt Kvinnorna stod för 76,4 procent av all övertid i kommunen. Motsvarande siffra för 2013 var 77,6 procent. Tabell 8b. Könsuppdelad statistik för övertid i timmar Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Övertid per medarbetare Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) var 10,2, samma antal som 2013 (tabell 9). I genomsnitt arbetade kvinnorna 9,6 timmar övertid, motsvarande siffra för männen var 13,3 timmar. 11 (26)

12 Tabell 9. Genomsnittligt antal övertidstimmar per medarbetare Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 5,8 6,0 6,6 Kommunledningsförvaltningen 8,3 3,9 6,5 Kultur- och fritidsförvaltningen 5,9 6,5 8,9 Miljö- och byggförvaltningen 4,2 3,7 5,0 Socialförvaltningen 12,6 13,5 17,3 Tekniska förvaltningen 17,7 14,1 13,2 Totalt 10,2 10,2 12,1 Fyllnadstid Fyllnadstid är den arbetstid som vid deltidstjänstgöring fullgjorts utöver arbetstagarens ordinarie arbetstid upp till arbetstidsmått för heltidsanställning. Som tabell 10 visar uppgick fyllnadstiden till timmar och har ökat med drygt timmar. Med anledning av att sommartiden togs bort 2013 utgick en kompensation med 30 timmar under 2014 till dem som förlorade sin sommartid. Detta har stor påverkan på det ökade antalet timmar. Kostnaden påverkas inte eftersom de 30 timmarna måste tas ut i ledighet och inte i pengar. Kostnaden uppgick till tkr och har ökat med 11 tkr vid jämförelse med förra året. I kostnaden ingår också utbetalning av flextid till medarbetare som slutat sin anställning. Tabell 10. Fyllnadstid i timmar och kostnad, tkr, exklusive sociala avgifter Förvaltning Timmar Kostnad Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Totalt (26)

13 Semester Semesterdagar utbetalt i pengar, byte av semesterdagstillägg och semesterlöneskulden Semesterdagar utbetalt i pengar Kommunens anställda har mellan 25 och 32 semesterdagar per år beroende på ålder. Minst 20 semesterdagar ska tas ut varje år, totalt får man maximalt ha 40 dagar sparade. De medarbetare som har fler än 40 sparade semesterdagar vid årets utgång får ut dessa i kontant ersättning. För 2014 betalades 217 semesterdagar ut i pengar till en kostnad av 215 tkr. Antalet dagar var en minskning med 182 jämfört med Kostnaden minskade med 248 tkr. Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Från och med 2013 erbjuder Ljungby kommun sina medarbetare möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra ledig tid. Bytet sker genom en enskild överenskommelse med varje medarbetare som får fyra eller fem extra lediga dagar. Totalt var det 160 medarbetare som valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fler lediga dagar under Motsvarande siffra 2013 var 144. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. Semesterlöneskulden uppgick till tkr (tabell 11). Skulden har ökat med tkr sedan föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska förvaltingen har ökat sin skuld. I den totala semesterlöneskulden ingår också skulden till de medarbetare som har en ferieanställning eller uppehållsanställning. Det är framför allt medarbetare anställda inom skolan. De kan inte spara sina semesterdagar utan de tas ut i samband med sommarlov och andra skollov. Semesterdagstillägg och eventuellt semesterlönetillägg betalas ut i juni. Tabell 11. Skulden för semesterlön och semesterdagstillägg exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt (26)

14 Hälsa Hälsofrämjande åtgärder samt sjukfrånvaro i procent, dagar och kostnad Hälsofrämjande åtgärder Under 2014 har anställda haft möjlighet att delta i olika hälsokampanjer som Hälsostegen och Friskvårdsvecka. Friskvårdsveckan bjöd bland annat på gratis träning, tipsrunda och stavgång. I oktober lyssnade 700 medarbetare på en föreläsning om Det goda värdskapet. Det var en del i arbetet med det nya visions- och värdegrundsarbetet. En annan av kommunens åtgärder för att stötta medarbetare till att främja hälsa och fysisk aktivitet är ett aktivitetsbidrag på kr per medarbetare och år. Under 2014 betalades 464 tkr ut i aktivitetsbidrag till 557 medarbetare. Antalet som tagit del av möjligheten till aktivitetsbidrag har ökat med 56 stycken. Medarbetare utan sjukfrånvaro De tillsvidareanställda som inte haft någon sjukfrånvaro under året uppgick till 40,5 procent. Andelen har minskat med 3,2 procentenheter jämfört med De enda förvaltningar som ökat sin frisknärvaro var kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen (diagram 1). Andelen kvinnor som inte haft någon sjukfrånvaro under 2014 uppgick till 36,7 procent, det var en minskning med 3,1 procentenheter jämfört med förra året. För männen var andelen utan sjukfrånvaro 58,2 procent vilket var en minskning med 2,8 procentenhet jämfört med Diagram 1. Andelen, procent, tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro 14 (26)

15 Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Sjukstatistiken i procent omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en anställning i Ljungby kommun oavsett anställningsform (diagram 2 och tabell 12). Med tillgänglig arbetstid avses här ordinarie arbetstid enligt avtal. Frånvaro utan lön som till exempel tjänstledighet för annat arbete och partiell tjänstledighet för vård av barn räknas inte som tillgänglig arbetstid. I sjukfrånvarotiden räknas sjukdom, rehabilitering samt sjukersättning. Sjukfrånvaron redovisas totalt och per förvaltning samt är uppdelad på kvinnor och män och i tre åldersgrupperna; 0-29 år, år och 50 år och äldre. Med långtidssjukfrånvaro menas 60 dagar eller fler. Långtidssjukfrånvarons andel visar hur mycket av den totala sjukfrånvaron som är 60 dagar eller fler. Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 6,3 procent för 2014, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med Kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen har minskat sin sjukfrånvaro övriga förvaltningar har ökat sin. För kvinnorna var frånvaron 7,3 procent. Det var en ökning med 1,0 procentenhet. Männens sjukfrånvaro var 2,5 procent, vilket var en minskning med 0,2 procentenheter. Den totala sjukfrånaron har ökat för samtliga åldersgrupper. Diagram 2. Sjukfrånvaro i förhållande, procent, till ordinarie arbetstid 15 (26)

16 Tabell 12. Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid Totalt Buf Klf Kof Mbf Sf Tf Total sjukfrånvaro ,3 5,0 2,7 3,3 2,7 8,4 3, ,6 4,9 2,6 3,8 3,6 7,0 3, ,1 4,3 2,9 3,1 3,6 6,7 2,6 Total långtidssjukfrånvaro ,1 49,8 40,4 17,3 22,0 54,1 37, ,8 55,7 44,5 38,1 30,7 50,2 35, ,1 49,9 53,3 42,1 45,9 46,3 16,8 Sjukfrånvaro för kvinnor ,3 5,5 3,7 4,2 3,2 9,4 4, ,3 5,2 3,5 3,8 4,5 7,6 3, ,7 4,5 3,9 2,9 5,2 7,3 2,9 Långtidssjukfrånvaro för kvinnor ,9 51,1 46,8 22,0 25,0 55,2 35, ,1 52,6 49,9 35,1 34,1 51,2 43, ,4 49,0 59,5 56,1 48,5 47,3 17,5 Sjukfrånvaro för män ,5 2,5 0,9 1,8 1,3 2,0 3, ,7 3,6 0,8 3,8 1,2 2,3 2, ,4 2,8 0,9 3,4 0,6 1,9 2,4 Långtidssjukfrånvaro för män ,1 36, ,3 39, ,1 78,0 0 42,4 0 24,5 27, ,0 57,4 0 24,5 0 12,3 16,3 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år ,7 4,4 5,3 7,7 2,4 6,4 4, ,2 2,4 1,6 9,4 2,6 4,9 4, ,5 2,7 1,4 0,9 4,4 4,1 3,2 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år ,4 35,2 53,9 35,0 0 33,3 22, ,6 2,4 0 60,5 0 37,5 50, ,4 10, ,7 18,6 38,5 Sjukfrånvaro i åldersgruppen år ,4 4,3 3,2 1,5 4,0 9,4 3, ,6 4,4 3,1 2,2 3,7 7,8 3, ,4 4,2 3,5 3,0 1,6 7,7 2,4 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen år ,4 45,7 44,5 0 29,5 58,5 41, ,0 54,4 45,6 14,6 2,1 50,8 44, ,6 54,0 65,3 42,6 0 51,2 10,3 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre ,7 5,8 1,2 3,4 0,3 8,9 3, ,9 5,9 2,4 3,7 4,1 7,2 2, ,2 4,5 2,9 3,8 6,7 6,9 2,6 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre ,5 55,7 1,4 11,6 0 57,1 39, ,4 60,4 56,3 34,8 92,3 53,9 15, ,0 49,3 48,1 44,2 97,6 48,1 13,6 16 (26)

17 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro var 5,0 procent och har ökat med 0,1 procentenhet. Kvinnorna har ökat sin sjukfrånvaro med 0,3 procentenheter till 5,5 procent. Männens frånvaro har minskat med 1,1 procentenheter till 2,5 procent. När det gäller långtidssjukfrånvaron minskade den totalt och för både män och kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron minskat. Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen var 2,7 procent, vilket var en ökning med 0,1 procentenhet. Kvinnornas sjukfrånvaro var 3,7 procent och har ökat med 0,2 procentenheter. Männens frånvaro har ökat med 0,1 procentenhet till 0,9 procent. Långtidsjukfrånvaron var 40,4 procent på förvaltningen och har minskat totalt och för kvinnorna. Männen har ingen långtidssjukfrånvaro. För de upp till 49 år har sjukfrånvaron ökat men för de äldre har frånvaron minskat. Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro var 3,3 procent, vilket var en minskning med 0,5 procentenheter. Frånvaron har ökat för kvinnorna med 0,4 procentenheter till 4,2 procent. Männen har minskat sin sjukfrånvaro med 2,0 procentenheter till 1,8 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat totalt och för kvinnorna, männen har ingen långidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat för samtliga åldersgrupper. Miljö- och byggförvaltningen Sjukfrånvaron på miljö- och byggförvaltningen var 2,7 procent, vilket var en minskning med 0,9 procentenheter. Kvinnornas frånvaro har minskat med 1,3 procentenheter till 3,2 procent och männens har ökat med 0,1 procentenhet till 1,1 procent. Långtidssjukfrånvaron har minskat totalt och för kvinnorna. Männen har ingen långtidssjukfrånvaro. Åldersgruppen år har en ökad sjukfrånvaro, för övriga åldersgrupper har frånvaron minskat. Socialförvaltningen Förvaltningens sjukfrånvaro var 8,4 procent och har ökat med 1,4 procentenheter. Frånvaron ökade för kvinnorna från 7,6 till 9,4. För männen minskade frånvaro med 0,3 procentenheter till 2,0 procent. Långtidssjukfrånvaron ökade totalt och för kvinnorna men minskade för männen. Samtliga åldersgrupper har ökat sin sjukfrånvaro jämfört med (26)

18 Tekniska förvaltningen På tekniska förvaltningen var sjukfrånvaron 3,9 procent vilket var en ökning med 0,9 procentenheter sedan förra året. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade med 0,6 procentenheter till 4,5 procent. Männens frånvaro ökade från 2,4 till 3,6 procent. Långtidsjukfrånvaron har ökat totalt och för män men minskade för kvinnorna. Åldersgruppen år har oförändrad sjukfrånvaro övriga åldersgrupper har ökat. Långtidssjukfrånvaro Med långtidssjukfrånvaro menas andelen av den totala sjukfrånvaron som sammanhängande varat 60 dagar eller mer. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron var 51,1 procent och har ökat med 0,3 procentenheter. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro uppgick till 52,9 procent vilket var en ökning med 1,8 procentenheter. Männens långa sjukfrånvaro uppgick till 32,1 procent och har minskat med 16,0 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron har ökat för åldersgruppen år, för de yngre och för de äldre har den minskat (tabell 12). Sjukfrånvaro i dagar Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar, kalenderdagar, per anställd var drygt 29. Det var en ökning med fyra dagar jämfört med 2013 (tabell 13a). Tabell 13a. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar, kalenderdagar Förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen 22,2 21,7 19,4 Kommunledningsförvaltningen 13,2 11,3 13,2 Kultur- och fritidsförvaltningen 13,4 16,9 15,6 Miljö- och byggförvaltningen 11,0 15,9 18,9 Socialförvaltningen 39,8 32,3 30,6 Tekniska förvaltningen 17,0 12,7 11,6 Totalt 29,1 25,1 23,2 Tabell 13b. Könsuppdelad statistik för sjukfrånvarodagar, kalenderdagar Förvaltning Kvinnor Män Barn och utbildningsförvaltningen 24,4 10,2 Kommunledningsförvaltningen 17,3 3,3 Kultur- och fritidsförvaltningen 18,0 6,2 Miljö- och byggförvaltningen 13,4 4,2 Socialförvaltningen 43,3 8,9 Tekniska förvaltningen 17,9 16,3 Totalt 33,1 10,9 18 (26)

19 Sjukdagarna för kvinnorna var i genomsnitt 33,1 det är en ökning med cirka fem dagar jämfört med Männens sjukfrånvarodagar minskade med en dag till 10.9 (tabell 13b). Upprepad korttidssjukfrånvaro När en medarbetare har haft en upprepad frånvaro om sex korttidssjuktillfällen under en 12-månaders period ska det genomföras en rehabiliteringsutredning. Totalt har 138 medarbetare haft sex eller flera korttidssjuktillfällen under Detta var en ökning med 18 personer jämfört med 2013 (tabell 14). Av dessa var 122 kvinnor, en ökning med 14. Männen ökade från 12 till 16. Tabell 14. Antal personer med upprepad korttidssjukfrånvaro Förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt Kostnad för sjuklön Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2 14 motsvarande 80 procent av lönen. För dag betalar arbetsgivaren 10 procent av lönen. Kommunens kostnad för sjuklön uppgick till tkr vilket var en ökning sedan förra året med 669 tkr (tabell 15). Anledningen till kostnadsökningen var ökad sjukfrånvaro och ökade lönekostnader. Tabell 15. Sjuklön, exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning Barn och utbildningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Totalt (26)

20 Lön Löner och löneöversyn 2014 Samtliga löner är beräknade på heltid. Eventuella lönetillägg ingår men inte ersättning för över- mer- och beredskapstid. Medellön Medellönen för de tillsvidareanställda i Ljungby kommun var kr. Kvinnornas medellön var kr och männens Det gör en skillnad i medellön på kr till männens fördel, motsvarande siffra förra året var kr (tabell 16). I genomsnitt var kvinnornas medellön 90,4 procent av männens medellön var motsvarande siffra 89,4 procent. Tabell 16. Medellön för tillsvidareanställda Kön Kvinnor Män Totalt Medianlön Tabell 17 visar 10:e percentilen, medianlönen och 90:e percentilen för tillsvidareanställda i kommunen totalt och för kvinnor och män. 10: e percentilen innebär att 10 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 90 procent har högre lön. 90:e percentilen innebär att 90 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 10 procent har högre lön. Medianlön innebär att 50 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 50 procent har högre lön. Tabell 17. Medianlön för tillsvidareanställda Kön 10:e perc. Median 90:e perc. Kvinnor Män Totalt Löneöversyn 2014 Det totala utfallet för 2013 års löneöversyn blev 2,86 procent. De grupper som prioriterades var samtliga lärargrupper, studie- och yrkesvägledare och skolledare samt allmänsjuksköterskor. Det skedde också en jämställdhetssatsning på bibliotekarierna. 20 (26)

21 Personalkostnader Här presenteras samtliga kostnader för verksamma inom Ljungby kommun Personalkostnad Alla kostnader är inklusive sociala avgifter. Samtliga personalkostnader för alla medarbetare, fackliga representanter och förtroendevalda uppgick till mkr, vilket var en ökning med 47,6 mkr vid jämförelse med 2013 (tabell 18). Personalkostnadens andel av bruttokostnaden uppgick till 64,2 procent och har minskat med 1,0 procentenhet sedan förra året. Tabell 18. Personalkostnader i mkr Kostnader Ersättning till alla medarbetare och fackliga representanter 807,1 770,6 754,6 Ersättning till förtroendevalda 5,1 4,3 4,2 De totala personalomkostnaderna, lag- och avtalsenliga avgifter Personalsociala kostnader som företagshälsovård, rekryteringskostnader m.m. 238,5 228,4 223,6 11,2 11,0 10,8 Totalt 1 061, ,3 993,2 Pensionskostnad och pensionsskuld Kostnaden för pensionerna blev 97,9 mkr och ökade med 13,2 mkr (tabell 19). Tabell 19. Pensionskostnader i mkr Pensionsersättningar Utbetalning av pensioner 34,3 32,2 30,3 Förvaltningsavgift 0,5 0,7 0,7 Avgiftsbestämd del, kostnader för intjänade pensioner under året Kompletterande ålderspension, efterlevandepension, särskild ålders- och garantipension Ökad pensionsavsättning 8,5 46,9 43,2 42,8 7,6 8,6 8,0 Totalt 97,9 84,7 81,8 21 (26)

22 Den sammanlagda pensionsskulden uppgick till 717 mkr och har minskat med 24 mkr sedan förra året (tabell 21). Pensionsskulden är de avsättningar som görs till anställdas framtida pensioner. Tabell 20. Pensionsskuld i mkr Skuld Kortfristig skuld för individuell del med utbetalning i 45,3 43,0 42,4 mars Avsättning för pensioner 20,4 11,7 9,8 Pensionsskuld för tiden före 1998 (ansvarsförbindelse) 650,9 685,5 654,0 Totalt 716,6 740,2 706,2 I redovisningen för pensioner, tabell 19 och 20, ingår löneskatt med 24,26 procent. 22 (26)

23 Ljungby Holding AB En kort sammanfattning av de kommunala bolagens redovisning gällande personal Ljungbybostäder AB Ljungbybostäder har 24 anställda vid årets utgång. Av dessa var 9 tjänstemän och 15 fastighetsarbetare. Av de anställda var 33 procent kvinnor och 67 procent män. Samtliga anställda har deltagit i kompetensaktiviteter under Ljungbybostäder AB har under året fortsatt sitt uppmuntrande arbete runt friskvård bl. a. genom att lämna friskvårdsbidrag samt anordnande av flertalet friskvårdsaktiviteter. Medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten visar på ett gott klimat i företaget, vilket är glädjande. Att må bra på jobbet är en förutsättning för att kunna prestera bra. Ljungbybostäder tar inte fram uppgifter om sjukfrånvaro då de inte behöver ange detta i årsredovisningen eftersom antalet anställda är för få. Ljungby Energi AB Vid årsskiftet hade bolaget 40 anställda, av dessa var 5 kvinnor. Den totala sjukfrånvaron har ökat och låg på 5,3 procent, motsvarande siffra förra året var 3,5 procent. Långtidssjukfrånvaron var 73 procent. Kompetensutveckling av de anställda sker löpande och styrs av verksamhetens behov och myndigheters krav. Ljungby Utveckling AB Kommunens tredje bolag, Ljungby Utveckling, har ingen anställd personal. 23 (26)

24 Nyckeltal Nyckeltalen visar utvecklingen inom ett antal områden under de senaste tre åren Nyckeltal Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%) 64,2 65,2 66,0 Förändring av antal månadsavlönade + 21 (2 700) + 57 (2 679) 40 (2 622) Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) Andel tillsvidareanställda totalt (%) 85,6 86,3 81,8 Andel tillsvidareanställda kvinnor (%) 86,6 87,0 81,6 Andel tillsvidareanställda män (%) 80,8 83,2 82,5 Medelsysselsättningsgraden (%) Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad (%) Mäns genomsnittliga sysselsättningsgrad (%) Personalomsättning (%) 7,4 6,6 7,4 Verklig pensionsålder 63 ½ 64 Frisknärvaro (%) 40,5 43,7 45,3 Kvinnors frisknärvaro (%) 36,7 39,8 42,1 Mäns frisknärvaro (%) 58,2 61,0 59,9 Sjukfrånvaro (%) 6,3 5,6 5,1 Kvinnors sjukfrånvaro (%) 7,3 6,3 5,7 Mäns sjukfrånvaro (%) 2,5 2,7 2,4 Sjukfrånvaro (kalenderdagar) 29,1 25,1 23,2 Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar) 33,1 27,9 25,8 Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar) 10,9 11,9 10,1 Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar) 10,2 10,2 12,1 Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar) 9,6 9,7 11,4 Mäns genomsnittliga övertid (timmar) 13,3 12,3 14,4 Medellön totalt (kr/mån) Kvinnors medellön (kr/mån) Mäns medellön (kr/mån) Utfall av löneöversyn 2,86 2,90 3,42 Genomsnittlig ålder Kvinnors genomsnittliga ålder Mäns genomsnittliga ålder (26)

25 Magnus och Maria, de vanligaste namnen bland oss anställda får symbolisera genomsnittsmannen och genomsnittskvinnan i Ljungby kommun. Magnus är 47 år och jobbar 96 procent av heltid. Magnus tjänar kr i månaden och arbetar över 13,3 timmar per år. Magnus är sjuk 2,5 procent av sin arbetstid och går i pension när han är 64 år. Maria är 47 år och jobbar 89 procent av heltid. Maria tjänar kr i månaden och arbetar över 9,6 timmar per år. Maria är sjuk 7,3 procent av sin arbetstid och går i pension när hon är 63 år.

26 Olofsgatan 9, Ljungby, tel

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN

Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2014 Omslagsbild: Årets glädjespridare 2014 Vinnarna är Katarina Larsson, Anna Franke, Margareta Norén

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Bilaga 1 Personal- och löneenheten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Innehåll Sida Personal 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsad anställda 3 Feriearbete 3 Åldersstruktur, tillsvidareanställda

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja Personalbokslut Örebro kommun 27 2 Innehållsförteckning Årets heta nyckeltal 3 Antalet anställda 4 Månadsavlönade 4 Arbetstid 5 Timavlönade 5 Fyllnadstid och övertid 6 Sysselsättningsgrader 7 Arbetad tid/frånvaro

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 2009 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 FAS-utbildning... 6 1.2 Arbetsvärdering och lönekartläggning... 6 1.3 Medarbetarenkät 2009... 7 2 Personalredovisning Tranemo kommun 9 2.1 Nyckeltal

Läs mer

Tillförsikt inför framtiden

Tillförsikt inför framtiden Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2010 Tillförsikt inför framtiden För att utvecklas som arbetsgivare inom personalområdet är kommunens personalekonomiska redo visning ett viktigt instrument där

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Version 1 SIAK. Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera, 2010 (SIAK 10)

Version 1 SIAK. Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera, 2010 (SIAK 10) Version 1 SIAK Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera, 2010 (SIAK 10) 1 Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader med mera (SIAK) Förteckning över huvudområden med

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2015 tillämpats de

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 1 Rapport 2010-05-06 0-18 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten senast den 6 maj 2010 redovisa genomsnittsålder för uttag av pension.

Läs mer

4 Förenkling av semesterlagen förslag till ändringar

4 Förenkling av semesterlagen förslag till ändringar 4 Förenkling av semesterlagen förslag till ändringar 4.1 Inledning förslagen i korthet I detta kapitel redogörs för de ändringar i förenklingssyfte som kommittén anser lämpliga att göra i semesterlagen.

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Arbetare, totalt 4,4 2,7 2,1 3,1 9,6

Arbetare, totalt 4,4 2,7 2,1 3,1 9,6 MEDLEMSINFORMATION 6/11 April 2011 Stoppmöbelindustriavtalet Slutresultat från lönestatistiken 2010 - reviderat Lönestatistiken avseende september 2010 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och

Läs mer

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21 Ferie & Uppehåll 2012-06-15 1 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera en ferieanställning... 3 Registrera en uppehållsanställning... 6 Utdrag ur belastningsregister... 9 Ferielön... 10 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2014. Knivsta kommun

PERSONALBOKSLUT 2014. Knivsta kommun PERSONALBOKSLUT 2014 Knivsta kommun Personalbokslut 2014 Personalstruktur Antalet fast anställda sjönk till 749 vid utgången av 2011 på grund av övergång av personal till privat vårdboende. Vid utgången

Läs mer

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart Observera nr 7 JUNI 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Arbetslivsenheten Datum:

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Januari 2016 1 Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Konjunkturlönestatistik över statlig sektor Lönestatistiken produceras av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Medelpensioneringsålder

Medelpensioneringsålder Social Insurance Report Medelpensioneringsålder ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Hans Karlsson 08-786 95 52 hans.karalsson@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Löneform, löneperiod och lönetillägg.

Löneform, löneperiod och lönetillägg. NR 4 Vad är rätt lön Löneguide nr 4 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Löneform, löneperiod och lönetillägg. Senast uppdaterad: 2016-05-31 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 1(5) Innehåll Inledning... 2 1. Löneväxling till pension... 2 2. Pension till verksamhetschefer

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda.

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda. 264, INLEDNING Arbetet inom personalområdet styrs av lagar, avtal och av de riktlinjer som har sin grund i Bollebygds kommuns arbetsgivarpolitiska program. Fokuserade områden i detta program är ledarskap,

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2015 2015-03-15-1 - Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning 2015...4 1. PERSONALSTRUKTUR...5 1.1 Tillsvidareanställda 2015-12-31...5 1.1.1 Antal tillsvidareanställda

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2014 september 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2016/0174 Förord Inom det statliga avtalsområdet sker fortlöpande förändringar av antal

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun Ansvarig namn Upprättad av Berörda verksamheter Fastställt datum Kommunfullmäktige Anne-Krestin Palmgren Förtroendevalda, ekonomienheten/lönefunktion KF 2014-11-20 76 Dokumentnamn Reviderad: Diarienummer

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-08-28 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-08-28

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR!

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! NYCKELTALS- INSTITUTETS ÅRSRAPPORT 2016 I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! Vi började 1996 med en ambition att skapa ett gemensamt språk inom HR ekonomi, en slags svensk standard för att mäta och

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2010

Uppföljning Medarbetare 2010 Uppföljning Medarbetare 2010 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2010 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE... 6 HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. 1 (9) PM Datum HR-avdelningen 2008-10-20 Cajsa Linder Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Här ges en översiktlig bild av den statliga tjänstepensionen: Tjänstepensionen

Läs mer

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2008/3018/ARM Stockholm, 2009-02-05 Remissyttrande Enklare semesterregler

Läs mer