Nyckeltal Hälsa ohälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Hälsa ohälsa"

Transkript

1 Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

2

3 Förord För elfte året i rad har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Rapporterna för åren finns tillgängliga på under rubriken Publicerat. Nyckeltalen är sådana som vi bedömer intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i enskild kommun och gemensamt. Samtliga kommuner har på olika sätt arbetet med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att minska bl.a. sjukfrånvaron bland medarbetarna. Resultatet av det arbetet ses i rapporten men förhoppningsvis också i en förbättrad arbetsmiljö. Vi har tills för ett par år sedan kunnat notera en ständigt minskad sjukfrånvaro i regionen. Dels som ett resultat av det arbete kommunerna har lagt ner i syfte att öka hälsan, men också som en följd av de förändringar som gjorts i sjukförsäkringen. I föreliggande rapport kan noteras en fortsatt ökning av sjukfrånvaron. Ökningen har vi gemensamt med den övriga arbetsmarknaden, men förhoppningsvis går det att åter få sjukfrånvaron att minska, bl.a. mot bakgrund av den erfarenhet vi har efter att ha arbetat aktivt med frågan under många år. Ur rapporten för 212 kan vi dessutom se: Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män Andelen långtidssjuka ökar i större omfattning Sjuktalen ökar inom alla ålder, kön och yrkesgrupper Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta förebyggande med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. Vår förhoppning är att sammanställningen skall kunna ligga till grund för förändringsarbetet och analys av långsiktiga trender nu när det finns elva tillgängliga rapporter. Dessutom går det att utläsa vilka kommuner som kan tjäna som goda exempel inom olika områden och som övriga kan få inspiration från. Varje kommun har en unik situation som kräver en egen unik lösning till framgång, tillsammans kan vi lära av varandra för att nå våra unika mål. Jan Wesa och Anders Pettersson För Personalchefsnätverket 3

4 Innehåll Nyckeltal Hälsa ohälsa Inledning Kommunfakta Jämförande personalfakta Sjukfrånvaro Sjukfrånvarons längd Sjuklönekostnad Arbetad tid och kostnader Sammanfattande diagram Hälsa/Ohälsa under fem år Bilagor Bilaga 1 Personalgrupper för kommuner Bilaga 2 Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro

5 1. Inledning För elfte året i rad har Göteborgsregionens kommunalförbunds (GRs) medlemskommuner tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Den första rapporten, som avsåg verksamhetsåret 22, togs fram som ett arbetsmaterial och underlag för fortsatt arbete. Bakgrund och syfte Det var personalcheferna i det regionala nätverket som ursprungligen initierade arbetet med de gemensamma personalnyckeltalen. Det är fortfarande denna grupp som har huvudansvaret för arbetet. Syftet med nyckeltal kring hälsa/ohälsa är att ge underlag och instrument för att stödja, påverka och styra arbetet med att förändra hälsa respektive ohälsa för kommunanställda regionalt och kommungemensamt agerande ger dynamik till förändring utbyta idéer och skapa grund för nätverksbyggande. Arbetsprocess De tretton kommunerna har gemensamt bildat en arbetsgrupp för arbetet med de gemensamma nyckeltalen. Varje kommun har haft representanter med i arbetsgruppen. Personalchefsgruppen har varit representerad av personalcheferna från Härryda och Partille. En representant från GR har varit koordinator för hela arbetet. Noteras bör att uppgifter avseende sjukfrånvaro för Göteborg, Kungsbacka och Stenungsund exkluderar timavlönad personal. Detta markeras där det påverkar kommunernas siffror i relation till övriga kommuner genom en presentation i eget diagram och/eller egen tabell eller med en asterisk i befintlig tabell. Observera också att använd avrundningsprincip medför att förekommande procentsiffror inte alltid blir 1 procent vid addering. Övriga avvikelser eller kommentarer till diagram och tabeller redovisas i samband med respektive tabell/ diagram. Medverkande i arbetsgruppen Marja-Leena Jumisko... Ale kommun David Holmström... Ale kommun Johan Sivhed... Alingsås kommun Anders Hedenquist... Göteborgs stad Claes-Göran Frisell... Härryda kommun Anders Pettersson... Härryda kommun Cecilia Lindbäck... Kungsbacka kommun Mariann Andersson... Kungsbacka kommun Tobias Bergman... Kungälvs kommun Daniel Kindstedt... Lerums kommun Victoria H Ackermann... Lilla Edet Ulrika Larsson... Lilla Edet Per Dagérus... Mölndals stad Amir Kaukovic... Partille kommun Gunnel Hörlyk... Partille kommun Hans Nikell... Partille kommun Jan Wesa... Partille kommun Maria Starck... Stenungsunds kommun Majbritt Larsson... Tjörns kommun Agneta Carlsson... Öckerö kommun Anders Hemborg... GR 5

6 2. Kommunfakta I detta kapitel finns en faktaruta för varje kommun avseende verksamhetsåret 212. Innehållet i faktarutorna förklaras nedan. Bokslut för kommunen 212 Kommunens bruttokostnad redovisas fördelad på personalkostnader och övriga kostnader, enligt den definition som gäller i kommunens egen årsredovisning. Siffrorna redovisas både i procent av bruttokostnad och i kr. Befolkning Uppgifterna avser SCB:s uppgift antal invånare den 31/ och finns med i faktarutan som ett mått på kommunens storlek. Skatteintäkter Siffrorna är hämtade från Skatteverket och finns med i faktarutan för att visa skatteuttaget i kommunen 212. Personal 1/ I siffrorna för personal ingår månadsanställd personal inkl. långtidsvikarier grupp 1. Med årsarbetare avses kommunens summerade hel- och deltidsanställningar, det vill säga antal månadsanställda omräknade till heltid. Med utgångspunkt i antalet anställda redovisas sedan personalens köns- och åldersfördelning samt medelålder. Personal i kommunala bolag, verksamhet i entreprenadform och deltidsbrandmän ingår inte i redovisningen. Personal fördelat på verksamhetsområden Uppdelning av personalen på olika verksamhetsområden är gjord efter den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har definierat utifrån arbetsidentifikation (AID). Indelningen av yrkesgrupperna visas i bilaga 1. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Anger den genomsnittliga sysselsättningsgraden för all månadsanställd personal inkl. långtidsvikarier grupp 1. Sysselsättningsgraden är de anställdas arbetstid i förhållande till ordinarie arbetstid vid heltidsanställning. Produktionstimmar Produktionstimmar anger summan av antal timmar utförda av timavlönade, samt månadsavlönade inkl. övertid och mertid. 6 Ale kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader... 59% kr Övriga kostnader... 41% kr Bruttokostnad... 1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,75 Varav primärkommunal skatt...21,87 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...83% Män...17% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% 3-49 år...51% 5<år...4% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,5 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...35% Skola & Förskola...37% Fritid & Kultur...3% Teknik...14% Administration...6% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...93% PRODUKTIONSTIMMAR

7 Alingsås kommun Göteborgs Stad Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader... 56% kr Övriga kostnader... 44% kr Bruttokostnad... 1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,24 Varav primärkommunal skatt...21,36 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...81% Män...19% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...8% 3-49 år...45% 5<år...47% PERSONALENS MEDELÅLDER...46,2 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...43% Skola & Förskola...36% Fritid & Kultur...3% Teknik...6% Administration...7% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...9% PRODUKTIONSTIMMAR Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader... 53% kr Övriga kostnader... 47% kr Bruttokostnad... 1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32, Varav primärkommunal skatt...21,12 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...8% Män...2% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...11% 3-49 år...48% 5<år...41% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,5 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...38% Skola & Förskola...35% Fritid & Kultur...3% Teknik...1% Administration...9% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...96% PRODUKTIONSTIMMAR Härryda kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader... 64% kr Övriga kostnader... 36% kr Bruttokostnad... 1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,5 Varav primärkommunal skatt...2,62 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...82% Män...18% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% 3-49 år...51% 5<år...4% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,7 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...27% Skola & Förskola...46% Fritid & Kultur...3% Teknik...12% Administration...7% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...95% PRODUKTIONSTIMMAR Kungsbacka kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader... 58% kr Övriga kostnader... 42% kr Bruttokostnad... 1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,75 Varav primärkommunal skatt...21,33 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...83% Män...17% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...11% 3-49 år...51% 5<år...38% PERSONALENS MEDELÅLDER...45 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...29% Skola & Förskola...43% Fritid & Kultur...3% Teknik...12% Administration...8% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...9% PRODUKTIONSTIMMAR

8 Kungälvs kommun Lerums kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader... 65% kr Övriga kostnader... 35% kr Bruttokostnad... 1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,32 Varav primärkommunal skatt...21,44 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...82% Män...18% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% 3-49 år...47% 5<år...44% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,51 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...36% Skola & Förskola...39% Fritid & Kultur...3% Teknik...13% Administration...6% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...91% PRODUKTIONSTIMMAR Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader...56% kr Övriga kostnader...44% kr Bruttokostnad...1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,53 Varav primärkommunal skatt...2,65 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...82% Män...18% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...1% 3-49 år...54% 5<år...37% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,7 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...29% Skola & Förskola...45% Fritid & Kultur...2% Teknik...11% Administration...8% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...92% PRODUKTIONSTIMMAR Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Mölndals stad Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader...55% kr Övriga kostnader...45% kr Bruttokostnad...1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,14 Varav primärkommunal skatt...2,26 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...8% Män...2% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% 3-49 år...49% 5<år...42% PERSONALENS MEDELÅLDER...45,2 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...35% Skola & Förskola...4% Fritid & Kultur...3% Teknik...11% Administration...7% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...93% PRODUKTIONSTIMMAR Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader...5% kr Övriga kostnader...5% kr Bruttokostnad...1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...33,25 Varav primärkommunal skatt...22,37 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...86% Män...14% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...8% 3-49 år...43% 5<år...49% PERSONALENS MEDELÅLDER...48 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...4% Skola & Förskola...32% Fritid & Kultur...1% Teknik...14% Administration...7% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...88% PRODUKTIONSTIMMAR

9 Partille kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader...61% kr Övriga kostnader...39% kr Bruttokostnad...1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...3,84 Varav primärkommunal skatt...19,96 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...81% Män...19% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...11% 3-49 år...53% 5<år...37% PERSONALENS MEDELÅLDER...44,8 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...34% Skola & Förskola...42% Fritid & Kultur...3% Teknik...1% Administration...6% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...93% PRODUKTIONSTIMMAR Stenungsunds kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader...66% kr Övriga kostnader...34% kr Bruttokostnad...1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,52 Varav primärkommunal skatt...21,64 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...83% Män...17% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% 3-49 år...51% 5<år...4% PERSONALENS MEDELÅLDER...46 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...33% Skola & Förskola...44% Fritid & Kultur...2% Teknik...11% Administration...6% Chefer...4% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...92% PRODUKTIONSTIMMAR Tjörns kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader...5% kr Övriga kostnader...5% kr Bruttokostnad...1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...32,9 Varav primärkommunal skatt...21,21 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...87% Män...13% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...9% 3-49 år...48% 5<år...44% PERSONALENS MEDELÅLDER...47,5 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...41% Skola & Förskola...37% Fritid & Kultur...4% Teknik...6% Administration...7% Chefer...6% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...81% PRODUKTIONSTIMMAR Öckerö kommun Bokslut för kommunen 212 Personalkostnader...51% kr Övriga kostnader...49% kr Bruttokostnad...1% kr BEFOLKNING Invånare 31/ SKATTEINTÄKTER Total kommunal skatt...31,64 Varav primärkommunal skatt...2,76 PERSONAL 1/ (Månadsanställda) Antal årsarbetare Antal anställda PERSONAL FÖRDELAT PÅ KÖN Kvinnor...81% Män...19% PERSONAL FÖRDELAT PÅ ÅLDRAR <29 år...7% 3-49 år...46% 5<år...47% PERSONALENS MEDELÅLDER...48 PERSONAL FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN Vård & Omsorg...37% Skola & Förskola...34% Fritid & Kultur...2% Teknik...16% Administration...5% Chefer...5% GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD...87% PRODUKTIONSTIMMAR

10 3. Jämförande personalfakta Månadsanställda redovisat i årsarbetare och antal anställda I kommunerna har antalet årsarbetare under ökat med 1 47 årsarbetare vilket motsvarar drygt 2,2 procent och något mer än föregående års ökning på 1,8 procent. I flertalet kommuner rör det sig dock om ganska små förändringar medan Göteborg ensamt står för nästan 87 procent av ökningen. Procentuellt har antalet årsarbetare i Tjörn och Kungsbacka, liksom i Göteborg, ökat med mellan 3 och 4 medan antalet årsarbetare i Lilla Edet under samma period har minskat med drygt 5 procent. Antalet anställda ökar 212 jämfört med 211 i åtta av tretton kommuner, men med undantag av i Göteborg (+2,7 %) och i Kungsbacka (+2,4) är skillnaderna ganska små. Totalt är ökningen av antal anställda I rapporten redovisas endast antalet anställda i verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi. Förändring i antalet anställda kan alltså bero på att verksamhet övergår från eller till kommunal regi. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för samtliga månadsanställda Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har i medeltal ökat från 9 till 91 procent mellan 211 och 212, vilket återspeglar situationen i en lätt majoritet av kommunerna. Ingen kommun visar på sjunkande sysselsättning. Könsfördelning för samtliga månadsanställda I medeltal har andelen män ökat i kommunerna med ca.1 procentenhet, men om ser på samtliga kommuner som en enda arbetsgivare är andelen kvinnor och män oförändrad. Högsta andelen kvinnor har Tjörn (87 %) och Lilla Edet (86 %) medan Göteborg och Mölndal har högsta andelen män med vardera 2 procent. Anställdas fördelning utifrån verksamhet Nedanstående diagram visar respektive kommuns procentuella fördelning av anställda utifrån verksamhet. Verksamhetsindelningen baseras på arbetsidentifikation (AID) enl SKL. Uppgifter om vilka som ingår i respektive personalgrupp finns i bilaga 1. I diagram A kan utläsas att den största gruppen anställda inom kommunerna sammantaget är de inom Skola och förskola. Andelen anställda är i medeltal 39 procent, men varierar mellan 32 procent i Lilla Edet till 46 procent i Härryda. Det omvända förhållandet råder i fem kommuner där de flesta arbetar inom Vård och omsorg, totalt den nästa största personalgruppen. Andelen anställda är i medeltal 35 procent inom Vård och omsorg, men varierar mellan 27 procent i Härryda och 43 procent i Alingsås. Anställda inom Teknik utgör i medeltal 11 procent av kommunernas anställda. Alingsås och Tjörn har 6 procent anställda inom Teknik, medan Öckerö har 16 procent. Andelen anställda inom Administration och som Chefer är sammantaget i medeltal 12 procent, men andelen varierar för enskilda kommuner mellan 1 procent i Kungälv, Partille, Stenungsund och Öckerö till 14 procent i Göteborg. Anställda inom Fritid och kultur är den minsta gruppen anställda inom kommunerna. Fritid och kultur utgör i medeltal 3 procent av de anställda, men varierar mellan 1 procent i Lilla Edet till 4 procent avseende Tjörn. Medelålder Medelåldern för de anställda i kommunerna står still på 46 år jämfört med 211. Högst medelålder har Lilla Edet och Öckerö (48 år) medan Partille har lägst (44,8 år). 1

11 Tabell 1. Jämförande personalfakta Antal årsarbetare Genomsnittlig Antal Andel i % av Personalens sysselsättningsgrad i % anställda samtliga anställda 212 medelålder Kvinnor Män 212 Ale % 93% % 17% 45,5 Alingsås % 9% % 19% 46,2 Göteborg % 96% % 2% 45,5 Härryda % 95% % 18% 45,7 Kungsbacka % 9% % 17% 45, Kungälv % 91% % 18% 45,5 Lerum % 92% % 18% 45,7 Lilla Edet % 88% % 14% 48, Mölndal % 93% % 2% 45,2 Partille % 93% % 19% 44,8 Stenungsund % 92% % 17% 46, Tjörn % 81% % 13% 47,5 Öckerö % 87% % 19% 48, S:a samtliga kommuner % 19% - MEDELVÄRDE 9% 91% - 82% 18% 46, DIAGRAM A Procentuell fördelning av anställda u från verksamhet 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 6% 5% 5% 6% 7% 9% 7% 8% 6% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 7% 8% 7% 6% 14% 6% 3% 1% 12% 12% 13% 11% 14% 11% 1% 11% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 16% 11% 11% 1% 3% 3% 2% 7% Chefer Administra on Teknik Fri d och Kultur 37% 36% 35% 39% 46% 43% 39% 45% 32% 4% 42% 44% 37% 34% 38% 39% Skola och förskola 35% 43% 38% 27% 29% 36% 29% 27% 29% 36% 29% 4% 35% 34% 33% 41% 37% 36% 35% 4% 35% 34% 33% Vård och omsorg Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Par lle Stenungsund Tjörn Öckerö S:A SAMTLIGA KOMMUNER MEDELVÄRDE 11

12 4. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Tabell 2A och 2B nedan presenterar sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid. I Tabell 2A avser sjukfrånvaron tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade, samt timavlönade. I tabell 2B är timavlönade exkluderade. Medelvärdet för sjukfrånvaron, i procent av ordinarie arbetstid för samtliga anställda 212, har ökat jämfört med 211. Sjukfrånvaron för samtliga anställda ökar för elva av tretton kommuner. Undantagen är Partille, ner,3 procentenheter, och Öckerö, kvar på 5, procent. Sjukfrånvaron är i medeltal högre bland kvinnor än män. Kvinnor är dock i högre grad representerade inom de yrkesgrupper där man måste vara frisk för att kunna vara på sin arbetsplats och där man ej kan distansarbeta (till exempel äldreboende). Tillsvidareanställda har i medeltal högre sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid än övriga månadsavlönade och timavlönade. Tabell 2a. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid inkl. timavlönade Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 211 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 212 Andel tidsbegränsade sjukersättningar i % 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, kvinnor 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, män 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid tillsvidare anställda 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid övriga månadsavlönade 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid timavlönade 212 Ale 5,5% 5,8%,% 6,4% 3,2% 6,4% 4,9% 1,9% Alingsås 4,6% 5,7%,% 6,1% 4,% 6,3% 3,6% 1,4% Härryda 5,6% 6,1%,4% 6,5% 4,1% 6,6% 5,5% 1,4% Kungälv 4,% 4,9%,% 5,4% 2,9% 5,5% 4,%,% Lerum *) 5,2% 6,3%,11% 6,8% 4,3% Lilla Edet 4,7% 5,2%,% 5,6% 2,9% 5,8% 4,6% 1,8% Mölndal 5,4% 5,5%,34% 6,1% 3,5% 6,2% 4,7% 1,6% Partille **) 5,6% 5,3%,% 6,% 2,9% 6,1% - - Tjörn 4,7% 5,4%,% 5,7% 4,1% 6,% 5,4%,8% Öckerö 5,% 5,%,% 5,3% 3,9% 5,7% 3,4% 1,8% MEDELVÄRDE 5,% 5,5%,5% 6,% 3,6% 6,1% 4,5% 1,3% *) Lerum kan ej särredovisa sjukfrånvaro & tillgänglig ordinarie arbetstid för tillsvidareanställda och övriga månadsavlönade. **) Partille kan ej särredovisa timanställdas sjukfrånvaro från övriga månadsavlönades sjukfrånvaro. Den sammanlagda sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid för övriga månadsavlönade och timavlönade är 2,3%. Tabell 2b. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid exkl. timavlönade Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 211 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, samtliga anställda 212 Andel tidsbegränsade sjukersättningar i % 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, kvinnor 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, män 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid tillsvidare anställda 212 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid övriga månadsavlönade 212 Göteborg 6,5% 6,8% 1,6% 7,4% 4,3% 7,1% 4,6% Kungsbacka 5,% 5,4%,2% 5,8% 3,7% 5,7% 4,3% Stenungsund 4,9% 5,9%,% 6,6% 2,9% 6,4% 3,9% MEDELVÄRDE 5,5% 6,%,6% 6,6% 3,6% 6,4% 4,2% 12

13 I diagram B1 och B2 nedan visar respektive stapel sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för samtliga anställda i respektive kommun. Staplarna delas in i två olika färger för att illustrera andelen sjukfrånvaro som utgörs av 1-59 dagar, samt andel sjukfrånvaro som utgörs av frånvaro över 6 dagar. Siffran ovanför diagrammen visar total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. I diagram B1 avser sjukfrånvaron tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade, samt timavlönade. I diagram B2 är timavlönade exkluderade. För mer info om sjukfrånvarons längd, se avsnitt 5 Sjukfrånvarons längd. DIAGRAM B1 Sjukfrånvaro 212 i % av ordinarie arbets d, samtliga anställda inkl mavlönade Andel 6- dagar Andel 1-59 dagar 6,3% 6,1% 5,8% 5,7% 5,5% 5,5% 5,4% 5,3% 5,2% 5,% 3,3% 2,3% 1,8% 4,9% 2,3% 2,4% 3,1% 2,7% 2,5% 1,7% 1,7% 1,5% 3,% 3,8% 4,% 3,4% 2,4% 3,2% 2,7% 2,8% 3,5% 3,3% 3,4% Lerum Härryda Ale Alingsås Mölndal MEDELVÄRDE Tjörn Par lle Lilla Edet Öckerö Kungälv DIAGRAM B2 Sjukfrånvaro 212 i % av ordinarie arbets d, samtliga anställda exkl mavlönade 6,8% 3,5% Andel 6- dagar Andel 1-59 dagar 6,% 5,9% 5,4% 2,9% 3,5% 1,8% 3,3% 3,1% 2,4% 3,6% Göteborg MEDELVÄRDE Stenungsund Kungsbacka 13

14 Sjukfrånvaro för samtliga anställda uppdelad på kön Tabell 3A och 3B nedan presenterar sjukfrånvaron uppdelad på kön och åldersgrupper. I Tabell 3A avser sjukfrånvaron tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade, samt timavlönade. I tabell 3B är timavlönade exkluderade. Medelvärde 212 och 211 i tabell 3A och 3B är medelvärdet av samtliga kommuner. Diagram C illustrerar dessa medelvärden 212. Sjukfrånvaron är, som tidigare konstaterats, i medeltal högre bland kvinnor än män. Tabellerna nedan visar att detta gäller i nästan samtliga kommuner och åldersgrupper. Enda undantaget hittas i åldersgruppen >29 år i Tjörn där 6,7 procent av männen varit sjukfrånvarande jämfört med 2,7 procent hos motsvarande grupp kvinnor. Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid ökar för både kvinnor och män med ökande ålder. Flest andel av personalen befinner sig i kategorin 3-49 år följt av >5 år. Tabell 3a. Sjukfrånvaro för samtliga anställda inkl. timavlönade, uppdelad på ålder och kön Åldersgruppen <29 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen 3 49 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen >5 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Andel anställda i åldersgruppen <29 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Ale 3,9% 4,6% 2,1% 5,9% 6,4% 3,2% 6,3% 6,9% 3,7% 9% 51% 4% Alingsås 3,4% 3,9% 1,9% 5,8% 6,2% 4,% 6,1% 6,5% 4,7% 8% 45% 47% Härryda 4,6% 5,1% 2,9% 6,7% 7,3% 3,8% 5,8% 6,1% 4,8% 9% 51% 4% Kungälv 3,3% 3,6% 1,9% 4,8% 5,2% 2,9% 5,5% 6,1% 3,% 9% 47% 44% Lerum 6,3% 6,4% 5,3% 5,6% 6,1% 3,5% 7,3% 7,9% 5,1% 1% 54% 37% Lilla Edet 3,7% 3,9% 2,2% 4,7% 4,9% 3,6% 6,% 6,7% 2,3% 8% 43% 49% Mölndal 3,7% 4,2% 2,2% 5,4% 5,8% 3,6% 6,2% 6,9% 3,8% 9% 49% 42% Partille 3,1% 3,5% 1,7% 5,1% 5,7% 2,6% 6,4% 7,2% 3,7% 11% 53% 37% Tjörn 3,6% 2,7% 6,7% 5,9% 6,3% 3,3% 5,5% 5,8% 3,8% 9% 47% 44% Öckerö 2,1% 2,4%,9% 4,7% 5,1% 3,1% 6,% 6,2% 5,3% 7% 46% 47% MEDELVÄRDE 212 tabell 3a & 3b 4,% 4,3% 2,8% 5,5% 6,% 3,4% 6,3% 6,8% 4,1% 9% 49% 42% MEDELVÄRDE 211 tabell 3a & 3b 3,8% 4,1% 2,4% 4,9% 5,3% 3,% 5,8% 6,3% 3,7% 9% 49% 42% Andel anställda i åldersgruppen 3 49 år Andel anställda i åldersgruppen >5 år Tabell 3b. Sjukfrånvaro för samtliga anställda exkl. timavlönade, uppdelad på ålder och kön Åldersgruppen <29 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen 3 49 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Åldersgruppen >5 år. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Andel anställda i åldersgruppen <29 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Göteborg 5,9% 6,4% 3,5% 6,5% 7,1% 4,1% 7,3% 8,% 4,7% 11% 48% 41% Kungsbacka 5,3% 5,7% 3,3% 4,8% 5,1% 3,4% 6,1% 6,6% 4,% 11% 51% 38% Stenungsund 3,5% 4,% 1,5% 5,6% 6,3% 2,6% 6,9% 7,7% 3,6% 9% 51% 4% MEDELVÄRDE 212 tabell 3a & 3b 4,% 4,3% 2,8% 5,5% 6,% 3,4% 6,3% 6,8% 4,1% 9% 49% 42% MEDELVÄRDE 211 tabell 3a & 3b 3,8% 4,1% 2,4% 4,9% 5,3% 3,% 5,8% 6,3% 3,7% 9% 49% 42% Andel anställda i åldersgruppen 3 49 år Andel anställda i åldersgruppen >5 år 14

15 DIAGRAM C Sjukfrånvaro i medeltal 212 för samtliga kommuner i % 5,5% 6,% 4,% 4,3% 3,4% 2,8% 6,3% 6,8% 4,1% Totalt <29 år Kvinnor <29 år Män <29 år Totalt 3-49 år Kvinnor 3-49 år Män 3-49 år Totalt >5 år Kvinnor >5 år Män >5 år Diagram D1 och D2 visar sjukfrånvaron för samtliga anställda i respektive kommun uppdelade på kön. I diagram D1 avser sjukfrånvaron tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade, samt timavlönade. I diagram D2 är timavlönade exkluderade. Medelvärdena i D1 och D2 är medelvärdet uträknat för de kommuner som presenteras i respektive diagram. DIAGRAM D1 Sjukfrånvaro för samtliga anställda inkl mavlönade uppdelade på kön Sjukfrånvaro för Kvinnor 212 i % av ordinarie arbets d inkl mavlönade Sjukfrånvaro för Män 212 i % av ordinarie arbets d inkl mavlönade 6,8% 6,5% 6,4% 6,1% 6,1% 6,1% 6,% 5,7% 5,6% 5,4% 5,3% 4,3% 4,1% 3,2% 4,% 3,5% 3,5% 2,9% 4,1% 2,9% 2,9% 3,9% Lerum Härryda Ale Alingsås Mölndal MEDELVÄRDE Par lle Tjörn Lilla Edet Kungälv Öckerö DIAGRAM D2 Sjukfrånvaro för samtliga anställda exkl mavlönade uppdelade på kön Sjukfrånvaro för Kvinnor 212 i % av ordinarie arbets d exkl mavlönade Sjukfrånvaro för Män 212 i % av ordinarie arbets d exkl mavlönade 7,4% 4,3% 6,6% 6,6% 3,6% 2,9% 5,8% 3,7% Göteborg MEDELVÄRDE Stenungsund Kungsbacka 15

16 Sjukfrånvaro för samtliga anställda, uppdelat på verksamhet och yrkesgrupp Sjukfrånvaron har i genomsnitt ökat från 211 till 212 i samtliga verksamheter och yrkesgrupper angivna i tabell 4. Av de här redovisade verksamheterna sker den största ökningen inom Skola och förskola med,6 procentenheter fler sjukskrivna än 211. Verksamheten Vård och omsorg har dock fortfarande den högsta andelen sjukfrånvarande med totalt 6,8 procent. Detta kan jämföras med 5,9 procent sjukfrånvarande av samtliga anställda och 5,8 procent inom verksamheten Skola och förskola. Yrkesgruppen Undersköterskor har i medeltal högre sjukfrånvaro (7,9 %) än verksamheten Vård och omsorg i stort (6,8 %). Bland undersköterskorna är sjukfrånvaron lägst i Stenungsund (5,7 %) och högst i Mölndal (9,9 %). Kungälv har inom Skola och förskola lägst sjukfrånvaro (4,4 %) medan Göteborg (6,7 %) har högst sjukfrånvaro. Inom Skola & förskola är det sjukfrånvaron för yrkesgruppen Förskollärare som i medeltal är högst (7,5 %) och ökar mest (+1 procentenhet) jämfört med 211. Grundskollärare (4,4 %) och Gymnasielärare (3,3 %) har en jämförelsevis låg sjukfrånvaro, men deras ökning på,8 procentenheter sedan 211 är nästan densamma som hos förskollärarna. Särskilt låg är sjukfrånvaron för Grundskollärare i Kungälv (3 %) och Mölndal (3,1 %) och för Gymnasielärare på Tjörn (1,9 %), i Lerum (2, %) och i Ale (2,1 %). Tabell 4. Sjukfrånvaro för månadsavlönade (inkl långtidsvikarier grupp 1), uppdelade på verksamhet och yrkesgrupp Samtliga anställda Personal inom Vård och omsorg Personal inom Skola och förskola Undersköterskor Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare Ale 6,2% 7,3% 7,5% 6,3% 7,1% 5,% 2,1% Alingsås 5,9% 7,% 7,5% 6,1% 6,5% 5,1% 3,1% Göteborg 6,8% 8,2% 9,2% 6,7% 7,6% 4,8% 4,% Härryda 6,5% 7,7% 8,6% 5,7% 7,2% 4,% 2,5% Kungsbacka 5,4% 7,6% 9,4% 4,7% 5,9% 3,3% 2,6% Kungälv 5,3% 6,4% 8,2% 4,4% 6,5% 3,% 3,3% Lerum 6,3% 8,% 9,1% 6,5% 1,% 4,% 2,% Lilla Edet 5,6% 7,% 7,3% 5,1% 7,1% 3,9% 3,4% Mölndal 6,% 7,8% 9,9% 5,7% 6,9% 3,1% 4,1% Partille 5,3% 5,2% 6,4% 6,1% 7,9% 5,4% 5,9% Stenungsund 5,9% 5,6% 5,7% 6,1% 6,9% 6,3% 4,1% Tjörn 6,% 5,9% 7,% 6,% 1,% 3,6% 1,9% Öckerö 5,4% 5,1% 6,8% 6,% 7,8% 5,2% 3,1% MEDELVÄRDE 212 5,9% 6,8% 7,9% 5,8% 7,5% 4,4% 3,3% MEDELVÄRDE 211 5,4% 6,4% 7,1% 5,2% 6,5% 3,5% 2,5% 16 Sjukfrånvaro för yrkesgrupper uppdelat på kön I tabell 5A och 5B delas yrkesgrupperna in efter kön. Göteborgs Stad särredovisas eftersom de har många fler anställda och annars skulle ha gett för stort utslag i statistiken. Här synliggörs att kvinnorna 212 står för den högsta sjukfrånvaron i samtliga redovisade yrkesgrupper, men att männen, framför allt bland undersköterskor och förskollärare, är så få att de ger ett något osäkert underlag till statistiken. Undersköterskor är mest sjukskrivna i de utvalda grupperna och gymnasielärarna minst.

17 Tabell 5a. sjukfrånvaro för yrkesgrupper indelad efter kön Undersköterskor Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Övriga kommuner 212 7,8% 7,9% 4,3% 7,5% 7,6% 5,2% 4,3% 4,5% 3,5% 3,2% 4,% 2,5% Övriga kommuner 211 7,% 7,1% 5,% 6,5% 6,5% 5,5% 3,5% 3,7% 2,4% 2,4% 3,% 1,9% Göteborgs Stad 212 9,2% 9,5% 6,6% 7,6% 7,7% 4,2% 4,8% 5,2% 3,6% 4,% 4,7% 3,2% Göteborgs Stad 211 9,% 9,3% 6,9% 7,3% 7,3% 6,1% 4,2% 4,7% 2,8% 3,6% 4,1% 3,1% Tabell 5b. sjukfrånvaro för yrkesgrupper indelad efter kön Undersköterskor Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Övriga kommuner Övriga kommuner Göteborgs Stad Göteborgs Stad Upprepad sjukfrånvaro ofta sjuka Tabell 6 och diagram E1-E3 visar den upprepade sjukfrånvaron för tillsvidareanställda. Den upprepade sjukfrånvaron, dvs. andelen tillsvidareanställda som har haft 6 eller fler sjuktillfällen under året, ökade med genomsnittliga,1 procentenheter i kommunerna 212 jämfört med kommuner minskar och 6 kommuner ökar sin andel tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro medan Lerum ligger stilla precis över genomsnittet. Partille står för den största minskningen (från 6,6 procent till 4,1 procent) medan Kungälv är kommunen som ökar mest (från 6 procent till 7,5 procent). Lägst andel tillsvidareanställda med 6 eller fler sjuktillfällen 212 har Lilla Edet (3 %). Tabell 6. Upprepad sjukfrånvaro för tillsvidareanställda Andel tillsvidareanställda under 211 med 6 eller fler sjuktillfällen Andel tillsvidareanställda under 212 med 6 eller fler sjuktillfällen Andel tillsvidareanställda under 212 med sjukdagar Ale 5,4% 5,1% 34,% 53,% 2 94 Alingsås 4,7% 4,4% 34,7% 58,% Göteborg *) 7,1% 8,% 28,8% 45,1% Härryda 6,8% 7,9% 28,8% 46,5% Kungsbacka 6,5% 7,3% 33,9% 88,2% Kungälv 6,% 7,5% 35,1% 53,9% Lerum 6,1% 6,1% 35,9% 61,6% Lilla Edet 2,7% 3,% 47,9% 63,3% 829 Mölndal 6,1% 6,8% 36,7% 89,7% Partille **) 6,6% 4,1% 29,1% Stenungsund 5,1% 4,8% 27,4% 33,6% 2 12 Tjörn 6,5% 6,3% 39,3% 54,4% Öckerö 5,8% 5,4% 33,1% 56,4% 865 S:a samtliga kommuner MEDELVÄRDE 5,8% 5,9% 34,2% 58,6% * Antal tillsvidareanställda undantaget tjänstlediga ** Partille kan ej mäta antal tillsvidareanställda med -4 sjukdagar 17 Andel tillsvidareanställda under 212 med 4 sjukdagar Antal tillsvidareanställda under 212

18 DIAGRAM E1 Andel llsvidareanställda med 6 eller fler sjuk llfällen 212 i % 8,% 7,9% 7,5% 7,3% 6,8% 6,3% 6,1% 5,9% 5,4% 5,1% 4,8% 4,4% 4,1% Göteborg Härryda Kungälv Kungsbacka Mölndal Tjörn Lerum MEDELVÄRDE Öckerö Ale Stenungsund Alingsås Par lle 3,% Lilla Edet DIAGRAM E2 Andel llsvidareanställda med -4 sjukdagar 212 i % 89,7% 88,2% Mölndal Kungsbacka 63,3% 61,6% 58,6% 58,% 56,4% 54,4% 53,9% 53,% Lilla Edet Lerum MEDELVÄRDE Alingsås Öckerö Tjörn Kungälv Ale 46,5% 45,1% Härryda Göteborg *) 33,6% Stenungsund * Göteborg. Tillsvidareanställda exkluderar tjänstlediga. DIAGRAM E3 Andel llsvidareanställda med sjukdagar 212 i % 47,9% Lilla Edet 39,3% 36,7% 35,9% 35,1% 34,7% 34,2% 34,% 33,9% 33,1% Tjörn Mölndal Lerum Kungälv Alingsås MEDELVÄRDE Ale Kungsbacka Öckerö 29,1% 28,8% 28,8% 27,4% Par lle Härryda Göteborg *) Stenungsund * Göteborg. Tillsvidareanställda exkluderar tjänstlediga. 18

19 5. Sjukfrånvarons längd I detta avsnitt redogörs för sjukfrånvaron upp delad på två olika tidsintervall, sjukfrånvaro 1-59 dagar samt sjukfrånvaro 6 dagar eller mer. Sjukfrånvaro på 6 dagar eller mer är en av de uppgifter som ingår i den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron. Mer information om den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron återfinns i bilaga 2. Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda Tabell B och 7A nedan presenterar sjukfrånvarons längd i procent av totalen och sjukfrånvarons längd i procent av ordinarie arbetstid. Båda kolumnerna uppdelas i tidsintervall samt redovisas per kommun. I Tabell 7A avser sjukfrånvarons längd tillsvidareanställda, övriga månadsavlönade, samt timavlönade. I tabell 7B är timavlönade exkluderade. Medelvärde 212 och 211 i tabell 7A och 7B är medelvärdet av samtliga kommuner. Tabellen visar att den långa sjukfrånvaron åter har ökat sin andel efter att ha genomgått en mindre minskning mellan 21 och 211. Tabell 7a. Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda inkl. timanställda i relation till total sjukfrånvaro samt ordinarie arbetstid Sjukfrånvarons längd i % av totalen Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1-59 dagar 6- dagar totalt 1-59 dagar 6- dagar Ale 69% 31% 5,8% 4,% 1,8% Alingsås 6% 4% 5,7% 3,4% 2,3% Härryda 62% 38% 6,1% 3,8% 2,3% Kungälv 7% 3% 4,9% 3,4% 1,5% Lerum 48% 52% 6,3% 3,% 3,3% Lilla Edet 68% 32% 5,2% 3,5% 1,7% Mölndal 44% 56% 5,5% 2,4% 3,1% Partille 53% 47% 5,3% 2,8% 2,5% Tjörn 5% 5% 5,4% 2,6% 2,7% Öckerö 66% 34% 5,% 3,3% 1,7% MEDELVÄRDE 212 tabell 7a & 7b 57% 43% 5,6% 3,2% 2,4% MEDELVÄRDE 211 tabell 7a & 7b 61% 39% 5,1% 3,1% 2,% Tabell 7b. Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda exkl. timanställda i relation till total sjukfrånvaro samt ordinarie arbetstid Sjukfrånvarons längd i % av totalen Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1-59 dagar 6- dagar totalt 1-59 dagar 6- dagar Göteborg 48% 52% 6,8% 3,3% 3,5% Kungsbacka 67% 33% 5,4% 3,6% 1,8% Stenungsund 4% 6% 5,9% 2,4% 3,5% MEDELVÄRDE 212 tabell 7a & 7b 57% 43% 5,6% 3,2% 2,4% MEDELVÄRDE 211 tabell 7a & 7b 61% 39% 5,1% 3,1% 2,% 19

20 Långtidssjukskrivna och Ofta sjuka över tid I diagram F visas förändringen av Långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro 6 dagar eller mer) och Ofta sjuka (6 sjuktillfällen eller mer per år) över tid. Andelen långtidssjukskrivna har minskat under en längre tid, men har det senaste året ökat något igen. Anställda med 6 eller fler sjuktillfällen har blivit allt fler under en lång rad år. DIAGRAM F Förändring Lång dssjukskrivna och O a sjuka (6 sjuk llfällen eller mer/år) 7,% 6,% 5,% Lång dssjukskrivna O a sjuka 4,% O a sjuka Lång dssjukskrivna 3,% 2,% 1,% % Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda uppdelat på ålder Tabell 8 visar sjukfrånvaron uppdelad på ålder och tidsintervall. I medeltal har den korta sjukfrånvaron minskat i alla tre åldersgrupper sedan 211 medan det omvända förhållandet gäller sjukfrånvaro i 6 dagar eller mer. Lerum, Partille och Tjörn har högst andel långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen <29 år medan Stenungsund, Mölndal, Tjörn och Göteborg i åldersgruppen 3-49 år har mer långtidssjukfrånvaro än korttidssjukfrånvaro. Den långa genomsnittliga sjukfrånvaron ökar med stigande ålder och i åldersgruppen >5 år har fem av GR:s kommuner mer sjukfrånvarande på lång tid än på kort tid. Tabell 8. Sjukfrånvarons längd uppdelad på ålder 1 59 dagar 6- dagar Andel anställda i åldersgruppen <29 år 3 49 år >5 år <29 år 3 49 år >5 år <29 år 3 49 år >5 år Ale 95% 66% 69% 5% 34% 31% 9% 51% 4% Alingsås 87% 58% 57% 13% 42% 43% 8% 45% 47% Göteborg 71% 49% 43% 29% 51% 57% 11% 48% 41% Härryda 85% 62% 58% 15% 38% 42% 9% 51% 4% Kungsbacka 83% 71% 6% 17% 29% 4% 11% 51% 38% Kungälv 85% 71% 67% 15% 29% 33% 9% 47% 44% Lerum 67% 5% 43% 33% 5% 57% 1% 54% 37% Lilla Edet 73% 69% 66% 27% 31% 34% 8% 43% 49% Mölndal 72% 46% 38% 28% 54% 62% 9% 49% 42% Partille 64% 52% 51% 36% 48% 49% 11% 53% 37% Stenungsund 74% 42% 33% 26% 58% 67% 9% 51% 4% Tjörn 68% 48% 49% 32% 52% 51% 9% 47% 44% Öckerö 1% 7% 61% % 3% 39% 7% 46% 47% MEDELVÄRDE % 58% 53% 21% 42% 47% 9% 49% 42% MEDELVÄRDE % 62% 56% 17% 38% 44% 8% 5% 42% 2

21 Sjukfrånvarons längd för samtliga anställda uppdelat på kön Tabell 9 visar sjukfrånvarons längd uppdelad på kön och tidsintervall. I medeltal och i de flesta av kommunerna har kvinnorna större andel långtidssjukfrånvaro än männen, men i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö är förhållandet det omvända. Tabell 9. Sjukfrånvarons längd uppdelad på kön Kvinnor Ale 69% 31% 76% 24% Alingsås 6% 4% 56% 44% Göteborg 47% 53% 54% 46% Härryda 63% 37% 6% 4% Kungsbacka 67% 33% 64% 36% Kungälv 7% 3% 72% 28% Lerum 48% 52% 5% 5% Lilla Edet 67% 33% 75% 25% Mölndal 43% 57% 52% 48% Partille 51% 49% 66% 34% Stenungsund 38% 62% 6% 4% Tjörn 5% 5% 44% 56% Öckerö 69% 31% 55% 45% MEDELVÄRDE % 43% 6% 4% Män 1-59 dagar 6- dagar 1-59 dagar 6- dagar Sjukfrånvarons längd per yrkesgrupp uppdelad på tidsintervall och ålder Tabell 1-13 visar sjukfrånvarons längd per yrkesgrupp uppdelad på tidsintervall och ålder. Tabell 1. Sjukfrånvarons längd undersköterskor 1 59 dagar 6- dagar <29 år 3 49 år >5 år <29 år 3 49 år >5 år Ale 9% 81% 85% 1% 19% 15% Alingsås 1% 54% 69% % 46% 31% Göteborg 59% 49% 42% 41% 51% 58% Härryda 69% 58% 54% 31% 42% 46% Kungsbacka 75% 76% 58% 25% 24% 42% Kungälv 97% 77% 67% 3% 23% 33% Lerum 66% 5% 31% 34% 5% 69% Lilla Edet 1% 62% 72% % 38% 28% Mölndal 54% 4% 33% 46% 6% 67% Partille 87% 52% 35% 13% 48% 65% Stenungsund 46% 41% 27% 54% 59% 73% Tjörn 1% 61% 43% % 39% 57% Öckerö 1% 91% 88% % 9% 12% MEDELVÄRDE 212 8% 61% 54% 2% 39% 46% 21

22 Tabell 11. Sjukfrånvarons längd förskollärare 1 59 dagar 6- dagar <29 år 3 49 år >5 år <29 år 3 49 år >5 år Ale 93% 66% 56% 7% 34% 44% Alingsås 99% 57% 61% 1% 43% 39% Göteborg 75% 55% 53% 25% 45% 47% Härryda 75% 77% 83% 25% 23% 17% Kungsbacka 93% 78% 67% 7% 22% 33% Kungälv 1% 63% 78% % 37% 22% Lerum 69% 38% 35% 31% 62% 65% Lilla Edet 59% 36% 88% 41% 64% 12% Mölndal 67% 48% 52% 33% 52% 48% Partille 68% 45% 39% 32% 55% 61% Stenungsund 1% 56% 44% % 44% 56% Tjörn 65% 32% 57% 35% 68% 43% Öckerö 1% 41% 78% % 59% 22% MEDELVÄRDE % 53% 61% 18% 47% 39% Tabell 12. Sjukfrånvarons längd grundskollärare 1 59 dagar 6- dagar <29 år 3 49 år >5 år <29 år 3 49 år >5 år Ale 1% 69% 62% % 31% 38% Alingsås 1% 63% 32% % 37% 68% Göteborg 76% 48% 41% 24% 52% 59% Härryda 92% 68% 63% 8% 32% 37% Kungsbacka 98% 62% 5% 2% 38% 5% Kungälv 1% 66% 47% % 34% 53% Lerum 66% 64% 86% 34% 36% 14% Lilla Edet 1% 69% 39% % 31% 61% Mölndal 69% 45% 36% 31% 55% 64% Partille 69% 58% 29% 31% 42% 71% Stenungsund 1% 45% 41% % 55% 59% Tjörn 1% 69% 69% % 31% 31% Öckerö 1% 76% 4% % 24% 6% MEDELVÄRDE 212 9% 62% 49% 1% 38% 51% Tabell 13. Sjukfrånvarons längd gymnasielärare 1 59 dagar 6- dagar <29 år 3 49 år >5 år <29 år 3 49 år >5 år Ale 1% 44% 84% % 56% 16% Alingsås 1% 89% 22% % 11% 78% Göteborg 1% 45% 35% % 55% 65% Härryda 83% 46% 49% 17% 54% 51% Kungsbacka 1% 87% 36% % 13% 64% Kungälv 1% 53% 59% % 47% 41% Lerum 1% 52% 34% % 48% 66% Lilla Edet *) - 76% 1% - 24% % Mölndal 1% 31% 16% % 69% 84% Partille *) - 42% 2% - 58% 8% Stenungsund 1% 41% 29% % 59% 71% Tjörn *) - 1% 1% - % % Öckerö *) - 1% 1% - % % MEDELVÄRDE % 62% 53% 2% 38% 47% *) Lilla Edet, Partille, Tjörn & Öckerö har ej gymnasielärare i intervallet <29 år. 22

23 6. Sjuklönekostnad Tabell 14 och diagram G visar sjuklönekostnaden både per anställd och i procent av kommunens totala personalkostnader. Medelkostnaden per anställd har ökat sedan 211. Detta har också sjuklönekostnadens andel av den totala personalkostnaden, från 1,5 till 1,6 procent. Mölndal har lägst kostnad per anställd och lägst andel av personalkostnaden som går till sjuklönerna. Högst i båda fallen ligger Göteborg. Tabell 14. Sjuklönekostnad Sjuklönekostnad per anställd (inkl generellt po-påslag på 4%) Sjuklönekostnad i procent av kommunens totala personalkostnader Ale 7 72 kr 1,7% Alingsås kr 1,6% Göteborg 8 17 kr 1,8% Härryda 7 31 kr 1,7% Kungsbacka 7 57 kr 1,7% Kungälv kr 1,6% Lerum kr 1,5% Lilla Edet kr 1,3% Mölndal kr 1,2% Partille kr 1,5% Stenungsund kr 1,6% Tjörn kr 1,6% Öckerö kr 1,6% MEDELVÄRDE kr 1,6% MEDELVÄRDE kr 1,5% DIAGRAM G Sjuklönekostnad per anställd (inkl. generellt po-påslag på 4%) Sjuklönekostnad i % av kommunens totala personalkostnader Göteborg Ale Härryda Kungsbacka Tjörn Öckerö Kungälv MEDEL Stenungsund Alingsås Par lle Lerum Lilla Edet Mölndal 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 23

24 7. Arbetad tid och kostnader Tabell 15 visar fördelningen av den totala arbetstiden utförda av personal 212. Tabellen visar också sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid och sjukfrånvaro för tillsvidareanställda. Tabell 16 visar lönekostnadens fördelning och sjuklönekostnaden i procent av personalkostnaden. Andelen arbetad tid som avser månadsavlönade minskar något 212 jämfört med 211 medan andelen kostnader gällande samma grupp ökar. Förändringar på kostnadssidan är överlag måttliga, maximalt,2 procentenheter, medan de på arbetstidssidan rör sig desto mer. Andelen tid som utförs av timavlönade, sjukfrånvaron i relation till arbetstid och densamma för tillsvidareanställda ökar alla med,5 procentenheter 212. Samtidigt minskar tiden som utförs av månadsavlönade med,4 procentenheter. Tabell 15. Fördelning av den totala arbetstiden Mertid Övertid Tid som utförs av timavlönade Tid som utförs av månadsavlönade Sjukfrånvaro relaterat till ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda Ale,6%,2% 9,7% 89,5% 5,8% 6,4% Alingsås 1,3%,5% 1,% 88,2% 5,7% 6,3% Göteborg *),5%,5% 9,7% 89,3% 6,8% 7,1% Härryda 1,%,4% 12,% 86,6% 6,1% 6,6% Kungsbacka *) 1,%,5% 9,8% 88,7% 5,4% 5,7% Kungälv,8%,4% 9,7% 89,% 4,9% 5,5% Lerum**),9%,4% 11,1% 87,6% 6,3% 6,3% Lilla Edet 1,4%,7% 16,7% 81,2% 5,2% 5,8% Mölndal,8%,5% 12,5% 86,2% 5,5% 6,2% Partille,4%,3% 1,7% 88,5% 5,3% 6,1% Stenungsund *),9%,4% 11,4% 87,3% 5,9% 6,4% Tjörn 2,2%,6% 12,1% 85,1% 5,4% 6,% Öckerö,9%,5% 13,5% 85,1% 5,% 5,7% MEDELVÄRDE 212 1,%,5% 11,5% 87,1% 5,6% 6,1% MEDELVÄRDE 211 1,%,5% 11,% 87,5% 5,1% 5,6% *) Kolumnen sjukfrånvaro relaterat till ordinarie arbetstid är för markerade kommuner exkl timavlönade och för övriga inkl timavlönade. **) Lerum kan ej särredovisa sjukfrånvaro för tillsvidareanställda. tabell 16. fördelning av den totala lönekostnaden Kostnad för mertid Kostnad för övertid Kostnad för timavlönade Kostnad för månadsavlönade (grundlön inkl lönetillägg) Sjuklönekostnad i % av personalkostnaden Ale,7%,6% 7,9% 9,9% 1,7% Alingsås 1,3%,9% 8,9% 88,9% 1,6% Göteborg,4%,7% 6,1% 92,9% 1,8% Härryda,9%,7% 7,8% 9,6% 1,7% Kungsbacka,7%,7% 7,9% 9,7% 1,7% Kungälv,9% 1,% 8,% 9,1% 1,6% Lerum,7%,7% 7,2% 91,5% 1,5% Lilla Edet 1,1% 1,2% 9,4% 88,3% 1,3% Mölndal,6%,7% 8,5% 9,3% 1,2% Partille,3%,5% 8,4% 9,8% 1,5% Stenungsund,6%,5% 7,3% 91,6% 1,6% Tjörn 1,7%,3% 9,2% 88,8% 1,6% Öckerö 1,3% 1,1% 11,1% 86,5% 1,6% MEDELVÄRDE 212,9%,7% 8,3% 9,1% 1,6% MEDELVÄRDE 211,9%,8% 8,4% 89,9% 1,5% 24

25 8. Sammanfattande diagram Av de olika nyckeltal som finns i rapporten har 1 stycken valts ut och presenteras i sammanfattande spindeldiagram nedan. Syftet med spindeldiagrammen är att ge en snabb överblick över varje kommuns siffror i relation till medelvärdet. De ger också en överskådlig grafisk bild vid jämförelse mellan kommuner. Samtliga diagram bygger på att regionens medelvärde har antagits till index 1 (den streckade svarta linjen) och kommunernas nyckeltal relateras till detta index. På så sätt kan man enkelt se om en kommun ligger över eller under medelvärdet för det aktuella nyckeltalet. Samtliga diagram har en skala från till 15. Nyckeltalen i spindeldiagrammen är: Alingsås 9. Medelålder 1. Sysselsä ningsgrad 8. Anställda med sjukdagar under 212 Göteborg 7. Anställda med -4 sjukdagar under 212 **) 1. Sysselsä ningsgrad 1. Sjukfrånvaro Kvinnor *) Anställda med 6 sjuk llfällen eller fler 1. Sjukfrånvaro Kvinnor *) Sjukfrånvaro Män *) 3. Sjukfrånvaro samtliga anställda *) 4. Varav lång dsfrånvaro *) 5. Sjuklönekostnad per anställd 2. Sjukfrånvaro Män *) 1. Sjukfrånvaro för samtliga anställda kvinnor (kap. 4) 2. Sjukfrånvaro för samtliga anställda män (kap. 4) 3. Sjukfrånvaro för samtliga anställda (kap. 4) 4. Varav långtidssjukfrånvaro, 6 dagar eller mer, för samtliga anställda (kap. 5) 5. Sjuklönekostnad per anställd (kap. 6) 6. Anställda med 6 sjuktillfällen eller fler under 212 (kap. 4) 7. Anställda med 4 sjukdagar under 212 (kap. 4) 8. Anställda med sjukdagar under 212 (kap. 4) 9. Medelålder (kap. 3) 1. Sysselsättningsgrad (kap. 3) Observera att för nyckeltal nr 7 och 8 är höga tal positivt. För nyckeltal nr 9 är det upp till läsaren att göra sin egen tolkning. För övriga nyckeltal är höga tal negativt. För samtliga spindeldiagram nedan avser markeringarna: *) Siffror avseende Göteborg, Kungsbacka, Stenungssund exkluderar timanställda. Medelvärdet är medel av samtliga kommuner. **) Partille kan ej mäta antal personer med -4 sjukdagar. Härryda 9. Medelålder 8. Anställda med sjukdagar under Anställda med -4 sjukdagar under 212 **) 9. Medelålder 1. Sysselsä ningsgrad 8. Anställda med sjukdagar under Anställda med -4 sjukdagar under 212 **) 5 6. Anställda med 6 sjuk llfällen eller fler 1. Sjukfrånvaro Kvinnor *) Anställda med 6 sjuk llfällen eller fler 3. Sjukfrånvaro samtliga anställda *) 4. Varav lång dsfrånvaro *) 5. Sjuklönekostnad per anställd 2. Sjukfrånvaro Män *) 3. Sjukfrånvaro samtliga anställda *) 4. Varav lång dsfrånvaro *) 5. Sjuklönekostnad per anställd Ale 1. Sysselsä ningsgrad 1. Sjukfrånvaro Kvinnor *) Sjukfrånvaro Män *) Kungsbacka 1. Sysselsä ningsgrad 1. Sjukfrånvaro Kvinnor *) Sjukfrånvaro Män *) 9. Medelålder 8. Anställda med sjukdagar under Sjukfrånvaro samtliga anställda *) 4. Varav lång dsfrånvaro *) 9. Medelålder 8. Anställda med sjukdagar under Sjukfrånvaro samtliga anställda *) 4. Varav lång dsfrånvaro *) 7. Anställda med -4 sjukdagar under 212 **) 6. Anställda med 6 sjuk llfällen eller fler 5. Sjuklönekostnad per anställd 7. Anställda med -4 sjukdagar under 212 **) 6. Anställda med 6 sjuk llfällen eller fler 5. Sjuklönekostnad per anställd 25

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 2014 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1 Förord

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn,

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2007 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014 JÄMIX för Utgiven mars 2014 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015 JÄMIX för Utgiven juni 2015 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007 Innehåll Välfärdsbilder

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

En rapport om GR-kommunernas användning av Växtkraft Mål 3

En rapport om GR-kommunernas användning av Växtkraft Mål 3 En rapport om GR-kommunernas användning av Växtkraft Mål 3 2001-2006 (feb) Sanna Petersson Förvaltningshögskolan Praktikant GR Kompetens 2006-05-24 Växtkraft Mål 3 Programperioden 2001-2006 1 Genom en

Läs mer

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2012 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2012 Här presenteras den sjätte generationen av Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad Brudbergsskolan - Åk - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 SKF Tekniska Gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande ökande sjuktal inom Stockholms läns landsting

Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande ökande sjuktal inom Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 R A P P O

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer