14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation I redovisningen finns statistik och beskrivningar av bland annat antal medarbetare, åldersfördelning, jämställdhet, chefs- och ledarskap, lön och arbetstid samt frisknärvaro och sjukfrånvaro. Materialet är tänkt att ge förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsledningar underlag för att följa utvecklingen och för planering av strategiskt viktiga åtgärder inom personal- och kompetensförsörjningsområdet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna personalredovisning 2014 och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom. Justerandes sign Kommunstyrelsen (tfn) Västervik (fax)

2 Tf Personalchef Marita Ekholm Personalredovisning 2014 En redovisning av kommunens personalsituation 2014 har tagits fram. I redovisningen finns statistik och beskrivningar av bl a antal medarbetare, åldersfördelning, jämställdhet, chefs- och ledarskap, lön och arbetstid samt frisknärvaro och sjukfrånvaro. Materialet är tänkt att ge förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsledningar underlag för att följa utvecklingen och för planering av strategiskt viktiga åtgärder inom personal- och kompetensförsörjningsområdet. Materialet är framtaget av HR-konsulterna Cecilia Hedlund och Johan Magnusson. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna personalredovisning 2014 och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom. Marita Ekholm Tf Personalchef F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\handlingar-ks150615\personalredovisning 2014 missiv till KS.doc

3 Personalredovisning

4 Innehåll Inledning... 3 Uppföljning av mål för 2014 och mål för Uppföljning av budgetmål Budgetmål Vi som arbetar i Västerviks kommun Antal medarbetare Yrkesgrupper Åldersfördelning Antal månadsanställda i olika åldersgrupper Pensionsavgångar Arbetad tid Jämställdhet Andel kvinnliga/manliga chefer Medarbetarundersökningen Chefs och ledarskap Åldersstruktur Lön och arbetstid Medellöner Tjänstgöringsgrad Timavlönade Frisknärvaro och sjukfrånvaro Frisknärvaro 2013 och Sjukfrånvaro Sjuklönekostnader Hälsopolicy Företagshälsovård Kommunala bolag Urval och förtydligande Appendix a Appendix b Appendix c

5 Inledning I personalredovisningen lyfts strategiskt viktiga frågor inom personalområdet fram. Redovisningen ska ses som ett underlag till de förtroendevalda och förvaltningarna/bolagen för att följa utvecklingen i verksamheten. Redovisningen inleds med en uppföljning av personalmålen i Budget 2014 och en beskrivning av personalmålen i Budget Därefter följer beskrivning av personalstrukturen uppdelat i fyra kapitel: Vi som arbetar i Västerviks kommun, Chefs- och ledarskap, Lön och arbetstid samt Frisknärvaro och sjukfrånvaro. Statistik beskrivs både i text och i form av tabeller. Personalredovisningen omfattar statistik inom vissa områden avseende de kommunala bolagen. Dessa redovisas som ett avslutande kapitel. Statistiken är hämtad i Hypergene och grundar sig på dess redovisningsmodeller. Redovisningen omfattar både tillsvidare- och visstidsanställd personal för år Mätdatumet är som regel november Sist i dokumentet presenteras ett förtydligande kring urval. Cecilia Hedlund & Johan Magnusson HR-konsulter 3

6 Uppföljning av mål för 2014 och mål för 2015 Uppföljning av budgetmål 2014 I budget 2014 var ett av de prioriterade inriktningsområdena att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun. Målen var att uppnå: Hållbart medarbetarengagemang (HME-index) på minst 78 Sjukfrånvaro på högst 4,5 % HME-index på minst 78 I den medarbetarenkät som genomfördes i oktober 2014 var HME-index 76,9. När enkäten genomfördes 2012 var HMEindex 76,0. Målet att nå ett HME-index på 78 är således inte uppnått men vi kan se en ökning från föregående mätning. HME-index är framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting. Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts genom nio frågeställningar i medarbetarenkäten som genomförs vartannat år i Västerviks kommun. HMEindex mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang och syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi. Nedan presenteras de nio frågeställningarna: Hållbart medarbetarengagemang, HME Motivation 1a. Mitt arbete känns meningsfullt 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Västerviks kommunkoncerns resultat på 76,9 kan jämföras med genomsnittet för Sveriges kommuner som var 79 (2014). Medarbetarundersökningen genomförs nästa gång i oktober Sjukfrånvaro på högst 4,5 % Mellan 2013 och 2014 ökade sjukfrånvaron från 5,0 % till 5,3% vilket innebär att målet inte är uppnått. De analyser som gjorts angående den ökade sjukfrånvaron på respektive förvaltning visar att förklaringen till ökningen kan ligga i upplevelsen av ökad arbetsbelastning i flera delar av organisationen. Sjukfrånvaron har i Västerviks kommun legat lågt jämfört med andra kommuner under flera år. Medelvärdet av sjukfrånvaron i rikets kommuner var 6,3 % för år Budgetmål 2015 De mål som anges i budget 2015 är: Hållbart medarbetarengagemang (HME-index) ska vara högre än vid föregående mätning. Sjukfrånvaron ska vara lägre än vid föregående mätning. 4

7 1 Vi som arbetar i Västerviks kommun 1.1 Antal medarbetare I november 2014 hade Västerviks kommun 2662 tillsvidareanställda medarbetare. Detta innebär en minskning med 58 medarbetare sedan Tabell 2 48% 1% 12% Tabell 1 39% KS BUN SOC MoB Tabellen visar hur andel anställda med månadslön fördelar sig per förvaltning (tillsvidare- och visstidsanställda). Kommunstyrelsens förvaltning (KS), Barn och utbildningsförvaltningen (BUN), Socialförvaltningen (SOC), Miljö-och byggnadskontoret (MoB) Tabellen visar antal anställda i november 2014 med månadslön. Av det totala antalet anställda var 93 % tillsvidareanställda. 7 % var visstidsanställda var 94 % tillsvidareanställda och 6 % visstidsanställda. Andelen tillsvidareanställd personal har alltså minskat något mellan 2013 och Yrkesgrupper Västerviks kommun har stor mångfald av kompetenser. Det finns 140 olika yrken fördelade i olika yrkesgrupper. De 10 största yrkesgrupperna motsvarade 73,7 % av alla månadsanställda medarbetare. De 10 största yrkesgrupperna: Undersköterska/Skötare 694 personer Vårdbiträde/vårdare Grundskolelärare 384 personer 276 personer Förskollärare Gymnasielärare Barnskötare Socialsekreterare Elevassistent Fritidspedagog 248 personer 102 personer 98 personer 97 personer 85 personer 72 personer Lärare, praktiska/estetiska 63 personer 5

8 1.3 Åldersfördelning Medelåldern för Västerviks kommuns medarbetare var 47,7 år, vilket är en minskning mot föregående år då medelåldern var 48,1 år. Kvinnornas medelålder var 47,8 år och männens var något lägre med 47 år Antal månadsanställda i olika åldersgrupper Tabell Pensionsavgångar Under de kommande 5 åren kommer totalt 399 medarbetare att uppnå pensionsålder (65 år). Av dessa är 81,7% kvinnor och 18,3 % män. Pensionsavgångar de kommande 5 åren Tabell <= >=50 Kvinnor Män de stora pensionsavgångarna kommer att finnas. 1.5 Arbetad tid Med arbetad tid menas all den tiden som organisationens medarbetare varit närvarande under perioden, dvs närvarotid då all frånvaro är borträknad. I november 2014 var den arbetade tiden timmar. Av dessa timmar utgjordes 77,9 % av månadsavlönad personal, 8,2 % av timavlönad personal och övriga 13,9 % av extranärvaro i form av fyllnads- och övertid, OB, jour och beredskapstid. All frånvaro inklusive semester är borträknad. 1.6 Jämställdhet Andelen kvinnliga anställda i kommunen var i november 82 % och andelen män 18 %. Tabell 3 MoB SOC BUN KS 57% 63% 89% 80% 43% 37% 11% 20% 0% 50% 100% Kvinnor Män Tabellen visar andel månadsanställda kvinnor och män per förvaltning (tillsvidare- och visstidsanställda). Förklaring av förkortningarna finns i avsnittet urval och förtydliganden. Tabell 4 Kvinnor Män Se Appendix a Det är främst inom verksamheterna skola och barnomsorg samt vård och omsorg som Tabellen visar andel månadsanställda kvinnor och män i respektive befattningsgrupp (tillsvidare- och visstidsanställda) 6

9 1.6.1 Andel kvinnliga/manliga chefer Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda är en indikation på jämställdheten i en organisation (andelen kvinnliga chefer/andel kvinnliga anställda). Ett värde på under 1,0 visar att kvinnliga chefer är underrepresenterade och ett värde på över 1,0 visar att kvinnliga chefer är överrepresenterade. Ju närmare 1,0 desto mer jämställd är organisationen. Totalt i Västerviks kommun är andelen kvinnliga chefer 67 % och andelen manliga chefer är 33 %. Andel kvinnliga månadsanställda är 82 % och andelen manliga månadsanställda är 18 %. Andel kvinnliga chefer/andel kvinnliga anställda: 67/82 = 0,8 Siffrorna visar att Västerviks kommun har en bit kvar innan vi når 1,0 som anger att organisationen är jämställd ur detta perspektiv. 1,8 vilket pekar på en icke jämställd organisation och struktur Medarbetarundersökningen 2014 Medarbetarundersökningen visar att det område där män och kvinnors svar skiljer sig mest åt är när det gäller arbetsbelastning. Kvinnor upplever i mindre utsträckning än männen att de har möjlighet till återhämtning i arbetet och tillräckligt med tid för att hinna med sina arbetsuppgifter. Medarbetarundersökningen 2012 visade en liten skillnad i HME-index mellan män och kvinnor där kvinnornas svar var något mer positiva än männens. I undersökningen 2014 finns ingen skillnad i män och kvinnors svar gällande HME-index. 2 Chefs- och ledarskap Av Västerviks kommuns 2874 medarbetare var 94 chefer i november Kommunens chefer fördelas enligt följande per förvaltning: Tabell 6 Tabellen nedan visar hur detta värde ser ut uppdelat per förvaltning. Tabell 5 MoB 2 SOC 25 7 MOB 1,8 BUN SOC 0,88 KS BUN 0, Kvinnor Män KS 0,83 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Kommunen hade i november (2014) 63 kvinnliga chefer och 31 manliga chefer. Motsvarande mått för manliga chefer/medarbetare är totalt i kommunen 7

10 2.1 Åldersstruktur Åldersstrukturen bland kommunens chefer såg ut enligt följande 2014: Tabell år år 50 3 Lön och arbetstid 3.1 Medellöner Medellön 2014 per förvaltning Tabell Alla Kvinnor Män Antalet chefer som fyller 65 år inom en 5- årsperiod är 13 st. Det innebär att kommunen står inför ett stort rekryteringsbehov. 0 Medel nov 2014 KS BUN SOC MoB Siffrorna baseras på alla anställda i nov 2014 med månadslön, dvs både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Tabell 9 Medellön per befattningsgrupp Se appendix b Statistiken redovisar medellöner för befattningsgrupper med fler än 10 anställda per grupp. 3.2 Tjänstgöringsgrad I november 2014 hade Västerviks kommun 1870 heltidsanställda medarbetare. Det motsvarar 65 % av totalt antal anställda. För 2013 var siffran 64 %. Antal heltidsanställda kvinnor var 1436 vilket innebär att 61 % av kommunens kvinnliga månadsanställda var heltidsanställda i november För 2013 var siffran 60 %. Antal heltidsanställda män var 434 vilket innebär att 84 % av kommunens manliga 8

11 anställda var anställda på heltid var 83 % av männen heltidsanställda. Tabell 12 Siffrorna avser månadsanställda medarbetares grundanställning (tillsvidareoch visstidsanställda). 9% Andel deltidsanställda, kvinnor och män per förvaltning 26% Tabell 10 65% 0% 20% 40% 60% Totalt 35% 32% 3% Tjänstgöringsgrad 0 74% KS 18% BOU 19% 15% 17% 3% 2% Kvinnor Män Tjänstgöringsgrad 75 99% Tjänstgöringsgrad 100% SOC 53% MoB 9% 3% 6% Tabellen visar hur stor andel av medarbetarna på respektive förvaltning som arbetar deltid Övervägande del av kommunens deltidsanställda medarbetare finns inom vård och omsorgsyrken som undersköterska/skötare och vårdbiträde. Även bland elevassistenter, biblioteksassistenter och köks- och måltidsbiträden är andelen deltidsanställda hög. Tabell 11 Se appendix c 50% 3% Tabellen visar andel deltidsanställda i respektive befattningsgrupp (tillsvidare- och visstidsanställda). Av de deltidsanställda hade 74 % en tjänstgöringsgrad mellan 75-99%. 26 % av de deltidsanställda hade en tjänstgöringsgrad på mellan 0-74%. Tabell 13 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 2% 24% 15% 50% 0 74% 75 99% 100% Tabellen visar hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män avseende tjänstgöringsgrad. Män Kvinnor 9

12 3.4 Timavlönade Antalet arbetade timmar som utförts av timavlönad personal motsvarar 306 årsarbetare under Det var en ökning med 70 sedan Tabell 14a 0% 13% 4 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 4.1 Frisknärvaro 2013 och 2014 Frisknärvaron har minskat de senaste åren. För 2014 var frisktalet 40 %, 2013 var motsvarande siffra 42 %. Frisknärvaron mäter procentuell andel av Västerviks Kommuns medarbetare som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under året. 70% 17% Under året 2014 var det 36% av kvinnorna och 55% av männen som uppfyllde kriterierna för frisknärvaro. Det pekar på att män i organisationen är friskare än deras kvinnliga kollegor. Detta stämmer överens med de nationella studier om kvinnors arbetsmiljö, kvinnor är mer sjuka än sina manliga arbetskamrater. Tabellen visar hur de timmar som utförts av timavlönad personal är fördelade per förvaltning Under hela 2014 utgjordes 11,6 % av totalt arbetade timmar av timavlönad personal. Tabell 14b KS BOU SOC MoB Årsarbetare timavlönad personal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tabellen visar antal årsarbetare fördelat per månad under 2014 gällande timavlönad personal. Frisknärvaro 2014 Tabell 15 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Diagrammet visar utvecklingen av frisknärvaron under året 2014, det vill säga procentuell andel av Västerviks Kommuns medarbetare som varit sjukskrivna i högst 5 dagar. Frisknärvaron för året följer samma mönster som tidigare år. 10

13 Tabell 16 Totalt Västerviks kommun 40% Kommunstyrelsens förvaltning 74% Barn och utbildningsförvaltningen 40% Socialförvaltningen 40% Miljö-och byggnadskontoret 50% Tabellen visar frisknärvaron under 2014 per förvaltning Di 4.2 Sjukfrånvaro Statistiken för 2014 grundar sig på uppgifter för månadsanställda, alla anställningsformer för hela året. Sjukfrånvaron i Västerviks kommun har ökat från 2013 till 2014 från 5,0% till 5,3%. Tabell 17 Sjukfrånvaro 2014 respektive % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Tabell 18: Sjukfrånvaroutveckling % 5% 4% 3% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 4,0% ,3% 4,7% 5,0% 5,3% Tabell 19: Sjukfrånvaro för 2014 per förvaltning. Totalt Västerviks kommun 5,3% Kommunstyrelsens förvaltning 4,0 % Barn- och utbildningsförvaltningen 4,6 % Socialförvaltningen 6,6 % Miljö-och byggnadskontoret 1,9 % Medelvärdet av sjukfrånvaron bland rikets kommuner är 6,3%, vilket innebär att Västerviks kommun ligger 1,0 procentenhet lägre än riksgenomsnittet. Tabell 20: Sjukfrånvaro kvinnor och män: 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5,8% Kvinnor 3,1% Män Sjukfrånvaron bland kvinnliga anställda var 2,7 procentenheter högre än bland manliga anställda. Precis som i riket i stort har sjukfrånvaron bland kvinnliga anställda i Västerviks kommun ökat de senaste åren. 2% 1% 0% År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Sjukfrånvaron bland anställda i Västerviks kommun har sedan 2010 ökat med 0,3 procentenheter per år. 11

14 Tabell 21: Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar uttryckt i % 2014 samt % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 36,5% 33,6% År 2014 År Sjuklönekostnader Summan för sjuklönekostnader avser sjuklön motsvarande 80 % av lönen för dag 2-14 och 10 % av lönen för dag 15-90, inklusive semesterersättning på 12 % samt arbetsgivaravgift på 39,5 % för hela De totala sjuklönekostnaderna för 2014 uppgick till kronor. Sjuklönekostnaden för 2013 var kronor. Sjuklönekostnaderna för 2014 har ökat med 4,3%, vilket motsvarar kr. Utöver de direkta kostnaderna för sjuklön tillkommer indirekta kostnader i form av: 4.4 Hälsopolicy Våren 2013 antog Kommunstyrelsen en kommungemensam hälsopolicy med tillhörande kompletterande riktlinjer. Riktlinjerna omfattar medarbetare inom förvaltningarna som bl a erbjuder möjlighet till ett personalvårdspaket, benämnt Hälsovågen. Genom aktiviteter inom Hälsovågen vill arbetsgivaren uppmuntra till att varje medarbetare tar ansvar över sin egen hälsa på fritiden. Västerviks kommun vill skapa ökade möjligheter till fysisk aktivitet samt andra typer av aktiviteter som bidrar till välmående och ökad balans i livet i stort för medarbetarna. Det omfattar möjlighet till fria bad i Västerviks kommuns simhall, deltagande i anläggningens vattengymnastikgrupper, erbjudande om rabatterade avgifter hos aktörer som erbjuder; gym, gruppträning, massage, yoga, mindfulness. Därtill erbjuds en hälsoförmån i form av bidrag på 500 kr per år för medarbetare i Västerviks kommun. Förmånen kan användas till enklare slag av motion och annan friskvård enligt skatteverkets riktlinjer. Tabell 22: Andel anställda per förvaltning som brukat personalvårdsförmånen om 500 kr. vikariekostnader övertid överutnyttjande av befintlig personal minskad arbetstrivsel extra administration försämrad kvalité för servicemottagaren 30% 30% 26% 31% De indirekta kostnaderna är svåra att beräkna men antas motsvara stora belopp och störningar i verksamheten. KS MoB SOC BUN Totalt har 29% (844 personer) av alla anställda i Västerviks kommun brukat 12

15 personalvårdsförmånen om 500 kr. Det är en ökning från föregående år då 22 % (595 personer) hade nyttjat förmånen. Tabell 23: Antal simhallsbesök per anställd i respektive förvaltning Simhallsbesök per anställd 1,81 0,79 1,06 1,66 KS MoB SOC BUN Totalt har 3732 besök skett i simhallen. Flest bad per anställd har barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare genomfört. 4.5 Företagshälsovård Insatser som köps av företagshälsovården är till stor del förebyggande insatser i form av samtalsstöd och handledning av beteendevetare och psykolog. De insatser som köps har därutöver främst bestått av insatser av företagssköterska. 13

16 5 Kommunala bolag Tabell 25a: Antal anställda i de kommunala bolagen Totalt Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget Tabell 25b: Andel kvinnor och män i de kommunala bolagen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% 85% 69% 31% 17% 15% Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget Andel kvinnor Andel män 14

17 Tabell 26: Andel personal per åldersgrupp i de kommunala bolagen 60% 50% 50% 46% 46% 44% 55% 40% 36% 30% 20% 10% 8% 6% 9% 0% < 29 år år 50 > år Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget Tabell 27: Sjukfrånvaro i % av total arbetstid i de kommunala bolagen 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 3,5% 3,2% 3,7% 3,4% 2,7% 3,4% 1,50% 1,00% 1,9% 1,8% 1,7% 0,50% 0,00% Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro män sjukfrånvaro kvinnor Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget 15

18 Tabell 28: Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar i de kommunala bolagen 35% 30% 32,2% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7,1% 1,5% Tabell 29: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i de kommunala bolagen 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 4,12% 3,93% 3,19% 2,85% 2,35% 1,91% 1,96% 2,12% 1,47% < 29 år år 50 > år Västervik miljö och energi Västerviks resort Bostadsbolaget 16

19 Urval och förtydligande Vilken personal avses? Redovisningen avser tillsvidare- och visstidsanställd personal. Med visstidsanställd personal menas en tidsbegränsad anställning (med månadslön) som varar minst 3 månader och med en sysselsättningsgrad på minst 40 %. I antalet anställda ingår även tjänstlediga. Vad betyder förkortningarna? Kommunstyrelsens förvaltning (KS), Barn och utbildningsförvaltningen (BUN), Socialförvaltningen (SOC), Miljö-och byggnadskontoret (MoB). Vilken tidpunkt avses? Mättidpunkten är om inget annat anges november November är en allmänt vedertagen mättidpunkt i personalstatistiska sammanhang eftersom den är opåverkad av helger och ledigheter. Anställd = motsvarar en person som har ett anställningsförhållande med kommunen. Anställning = ett avtal om anställning mellan en person och kommunen. En person kan ha flera anställningar. Årsarbetare En årsarbetare är i regel en heltidstjänst på fyrtio timmar per vecka och måttet för ett årsarbete är timmar. Två halvtidstjänster blir följaktligen en årsarbetare. Detta mått utgör den faktiska volymen tillgänglig personal hur mycket arbetstid som finns till förfogande. Lönestatistiken avser 2014 års löner och med november 2014 som mättillfälle. Personalkategorier Personalen indelas efter Sveriges Kommuner och landstings klassificeringssystem arbetsidentifikation, AID fördelat på olika arbetsområden. Sjukfrånvaro och frisknärvaro Statistiken för sjukfrånvaro och frisknärvaro avser januari-december

20 Appendix a Tabell 4: Andel månadsanställda fördelade kvinnor och män i respektive befattningsgrupp (tillsvidare- och visstidsanställda ) 0% 50% 100% Totalt antal AID 10 Ledningsarbete AID 15 Administration Administratörsarbete Handläggar och adm.arbete AID 20 Vård och omsorgsarbete m m Personlig assistent Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde vårdare m fl Övrigt vård omsorgsarbete AID 30 Rehabilitering och förebygg. arb AID 35 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt AID 40 Skol och barnomsorgsarbete Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Övrigt lärararbete Övrigt skol /förskolearbete AID 45 Kultur turism och fritidsarbete Bibliotekarie, biblioteksass Fritidsledare Övrig fritid kultur turism AID 50 Teknikarbete Tekniker Teknisk handläggare Ingenjörer AID 52 Hantverkararbete m m AID 55 Räddningstjänstarbete AID 60 Köks och måltidsarbete AID 65 Städ tvätt renhållningsarbete Andel kvinnor Andel män 18

21 Appendix b Tabell 9: Medellön per befattningsgrupp Medellön för hela kommunen AID 10 Ledningsarbete AID 15 Administration Administratörsarbete Handläggar och adm.arb. AID 20 Vård och omsorgsarbete m m Personlig assistent Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde vårdare m fl AID 30 Rehabilitering och förebygg. arb. AID 35 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt AID 40 Skol och barnomsorgsarbete Barnskötare Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Övrigt lärararbete Övrigt skol /förskolearbete AID 45 Kultur turism och fritidsarbete Bibliotekarie, biblioteksass Fritidsledare Övrig fritid kultur turism AID 50 Teknikarbete Tekniker Teknisk handläggare Ingenjörer AID 55 Räddningstjänstarbete AID 60 Köks och måltidsarbete 19

22 Appendix c Tabell 11: Andel deltidsanställda i respektive befattningsgrupp (tillsvidare- och visstidsanställda). Totalt antal AID 10 Ledningsarbete AID 15 Administration Administratörsarbete Handläggar och adm.arb AID 20 Vård och omsorgsarbete m m Personlig assistent Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde vårdare m fl Övrigt vård omsorgsarbete AID 30 Rehabilitering och förebygg.arb. AID 35 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt AID 40 Skol och barnomsorgsarbete Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Övrigt lärararbete Övrigt skol /förskolearbete AID 45 Kultur turism och fritidsarbete Bibliotekarie, biblioteksass Fritidsledare Övrig fritid kultur turism AID 50 Teknikarbete Tekniker Teknisk handläggare Ingenjörer AID 52 Hantverkararbete m m AID 55 Räddningstjänstarbete AID 60 Köks och måltidsarbete AID 65 Städ tvätt renhållningsarbete 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 20

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson 21-3-1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012 1 Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011 Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind Årsredovisning 2011 Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning om tillståndet inom ett visst område. Grönt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013

Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013 Margaretha Larsson Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013 Karin Magnusson Olle Nilsson Johan Skeri Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida 1 Bakgrund 3 2 Genomförande

Läs mer