Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING"

Transkript

1 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016

2 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt gruppen Ledning och Servicestöd. I den sistnämnda gruppen ingår kommunledningsgruppen, ledningsstaben och Servicestöd. Antalsuppgifterna avseende förändras alltid över året och baseras på läget vid årets utgång (31/12). Antalsuppgifterna avser i flertalet fall med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst tre månader. I antalet anställda ingår alltså även de som är lediga, såsom t.ex. sjuka, föräldralediga och tjänstlediga. I de fall uppgifter endast avser tillsvidareanställda anges detta i anslutning till aktuell tabell eller diagram. I begreppet ingår alla, också de som har ett uppdrag som chef. Enda undantaget är i redovisningen på sidan 9 som avser förhållandet antalet chefer och övriga. I den sammanställningen avser begreppet endast de som inte har något chefsuppdrag.

3 Personalredovisning 2016 Innehåll Inledning 4 Medskapande 5 Medarbetare 6 Chefer 9 Svensk och utländsk bakgrund 10 Ålderssammansättning 11 Personalomsättning 12 Personalförsörjning 13 Frisk och sjuk 14 Personalkostnader 16 Mer- och övertid 17 Lönestatistik 18

4 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 INLEDNING Ett år av engagemang och utveckling! Under hösten 2016 har en medarbetarundersökning genomförts där alla kommunens har fått besvara ett antal enkätfrågor om hur man upplever sin arbetssituation. Det är med stor glädje och tillfredsställelse jag konstaterar att våra uttrycker en mycket hög motivation och känner ett stort engagemang i sitt arbete. Framgången i den kommunala verksamheten bygger på mötet mellan våra duktiga och engagerade och alla våra medborgare med sina olika behov. Glädjande är också att så många fler än vid tidigare års undersökningar valde att bevara enkäten, då den utgör ett viktigt verktyg och underlag i det ständiga förbättringsarbetet som präglar vår utvecklings- och serviceorganisation. Arbetet med att utveckla det agila arbetssättet har tagit fart under det gångna året. Samtliga har deltagit i workshops för att identifiera utvecklings- och förbättringsområden, och även här har medarbetarna visat på ett fantastiskt engagemang. Projektet Agila Ängelholm fortsätter under 2017 med bland annat flera stora utbildningsinsatser. I personalredovisningen presenterar vi en stor mängd fakta, som ska utgöra underlag för analys och slutsatser för att fortsatt gynna utvecklingen, så vi kan ta oss an framtida utmaningar och leverera en kommunal verksamhet av högsta kvalitet! Ängelholm i februari 2017 Lena Östblom, HR-chef varav tillsvidareanställda 79 % kvinnor 12,7 år anställningstid i genomsnitt för tillsvidareanställd Personalomsättning 9,7 % 19 per chef 59 % anställda på heltid Medelålder 45,5 år Personalkostnad miljoner kronor kr/månad i medellön Sjukfrånvaro 5,2 % 91 % genomsnittlig sysselsättningsgrad 36 % av medarbetarna har ingen sjukfrånvaro 4

5 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 MEDSKAPANDE MEDARBETARE Medskapande Agila Ängelholm Syftet med projektet Agila Ängelholm är att skapa förutsättningar för ett agilt arbets- och förhållningssätt genom kompetensutvecklingsinsatser. Projektet har under april till oktober 2016 genomfört totalt 115 workshopar för samtliga i Ängelholms kommun. Detta har resulterat i sammanlagt förslag på åtgärder som behövs för att det agila arbetssättet ska landa fullt ut runt om i kommunen. Analysen av förslagen har resulterat i 20 olika utvecklingsområden, vilka ligger till grund för de kompetensutvecklingsinsatser som kommer att genomföras under 2017 och Verksamhetsutvecklande lönesättning Kommunens övergripande lönekriterier kommer att fastställas för att bidra till verksamheternas mål. Ett arbete med verksamhetsutvecklande lönesättning och kommungemensamma lönekriterier har påbörjats under året. Under 2017 kommer utbildningsinsatser för lönesättande chefer och deras att genomföras. Arbetet med att lönekriterierna bättre kopplas till verksamheternas mål, förväntas också bidra till en höjd kvalitet på medarbetarsamtalen. Hälsa och arbetsmiljö Under året har 40 % av medarbetarna använt sin friskvårdssubvention ( %). I budgeten för 2017 görs en ökad satsning på kommunens genom att friskvårdssubventionerna höjs från nuvarande kronor till kronor per anställd och år. Friskvårdssubventionen kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, inom ramen för vad skattelagstiftningen tillåter. Alla förmåner för medarbetarna finns samlade i förmånsportalen Fördel Ängelholm. Under året har loggat in i förmånsportalen i genomsnitt åtta gånger. Förutom att hantera sin friskvård i portalen, ges där möjlighet att ta del av flera olika förmåner, en del med bruttoavdrag, och en mängd andra erbjudande. Bland friskvårdsaktiviteterna under året utgjorde Stadsrundan en av höjdpunkterna. 600 deltog i aktiviteten, som hade 500 års jubiléet som tema. Under Europeiska trafikantveckan arrangerades HälsoPendla utmaning, som antogs av runt 100. Kommunträning hos Friskis & Svettis och starkt rabatterade biljettpriser på Helsingborgs Stadsteater har också lockat många deltagare under året. En förnyad upphandling av företagshälsovård har genomförts under året, som resulterade i att ett nytt avtal med Previa har tecknats. I det nya avtalet läggs ett större fokus på främjande och förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på fortsatt behov av utbildning och struktur, för att kunna bli en naturlig del i det dagliga arbetet på alla arbetsplatser. Alla har arbetsplatsträffar, men de fungerar på olika sätt. Det nya rapporteringsverktyget för arbetsskador och tillbud, KIA, är väl förankrat och känt av chefer och skyddsombud. Följande utvecklingsområden har identifierats: Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna behöver bli bättre på att visa på vikten av att ha skyddsombud som hjälp i att föra arbetsmiljöarbetet framåt. Chefernas upplevelse av bristande resurser för att kunna påverka och utveckla den fysiska arbetsmiljön. Kunskapsnivån behöver stärkas om hur arbetsgivaren förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Insatser från företagshälsovården behöver vara mer främjande och förebyggande idag är de till största delen rehabiliterande. Under året har planerats och påbörjats utbildningsinsatser i SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet är att alla chefer, fackliga ombud och skyddsombud ska genomgå utbildningen under hösten 2016 våren Utbildningen omfattar totalt 2,5 dagar och ska ge deltagarna kunskap och verktyg för att bättre arbeta utifrån arbetsmiljölagens föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter den grundläggande utbildningsinsatsen kommer utbildningen att erbjudas systematiskt över året tillsammans med fördjupningsmoduler, som ska ge kunskap för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Samverkansavtalet, som är tecknat mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för alla. Avtalet bygger på mötesplatser som ska integrera frågor gällande verksamhet, medbestämmande, arbetsmiljö och hälsa. Under hösten 2016 påbörjades planeringen för att dessa mötesplatser, i första hand samverkansgrupperna och därefter arbetsplatsträffarna, ska få utbildning och stödmaterial för att lättare kunna utveckla samverkansavtalets intentioner om ökad delaktighet och inflytande för medarbetarna. 5

6 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ANTAL MEDARBETARE Medarbetare Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Vid årets slut 2016 är anställda, en ökning med 103 ( ). Sett till antalet årsarbetare utgör skillnaden 67 - antalet årsarbetare under 2016 uppgår till 2 732, beräknat på total utförd arbetstid under året (exkl. frånvaro) omräknat till heltid ( ). Antalet tillsvidareanställda har ökat med 55 och uppgår till ( ). Antal 2016 Antal totalt Antal kvinnor Andel kvinnor % Antal män Andel män % Årsarbetare* Hälsa ,5 66 8,5 679 Lärande och familj , , Samhälle , ,0 310 Ledning och Servicestöd , ,8 95 Totalt , , Antal totalt Antal kvinnor Andel kvinnor % Antal män Andel män % Årsarbetare* Hälsa ,4 58 7,6 683 Lärande och familj , , Samhälle , ,5 294 Ledning och Servicestöd , ,9 93 Totalt , , *) Årsarbetstiden är beräknad på total under året utförd arbetstid exklusive frånvaro, omräknat till heltid. Könsfördelning Sysselsättningsgrad, heltid/deltid 21% män 79% kvinnor 59% 100% 9% 0-74% 32% % Andelen kvinnor är fortfarande starkt övervägande, men har minskat och utgör vid årets slut 79,0 % ( ,9 %). Andelen anställda på heltid har ökat 58,9 % av medarbetarna är anställda på heltid ( ,7). 6

7 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ANTAL MEDARBETARE Sysselsättningsgrad % 75-99% 100% Antal deltids- Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Andel % deltidsanställda Totalt antal Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Totalt Andel (%) av respektive kön 9,9 7,7 34,9 19,2 55,1 73, % 75-99% 100% Antal deltids- Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Andel % deltidsanställda Totalt antal Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Totalt Andel (%) av respektive kön 10,9 8,3 35,2 19,0 53,8 72,8 Genomsnittlig sysselsättningsgrad % Verksamhetsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 99,1 100,0 99,4 98,7 100,0 99,1 Administration 95,0 99,0 95,9 94,9 95,8 95,1 Vård- och omsorgsarbete 85,5 91,5 86,4 84,4 92,4 85,6 Skol- och barnomsorgsarbete 93,2 93,2 93,2 92,8 93,2 92,9 Kultur- och fritidsarbete 82,5 88,9 84,6 82,1 92,6 85,8 Teknikarbete 88,4 97,3 91,5 87,1 96,8 90,6 Totalt 89,9 94,6 90,9 89,1 94,8 90,2 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat och är 90,9 % ( ,2 %). Sysselsättningsgraden har ökat för kvinnorna till i genomsnitt 89,9 % ( ,1 %) och minskat något för männen till 94,6 % ( ,8 %). Arbetad tid 18,7% 9,7% 71,6% tillsvidareanställd timmar visstidsanställd månadslön timmar visstidsanställd timlön timmar Av den arbetade tiden under 2016 har 71,6 % utförts i tillsvidareanställning. 18,7 % av tiden är utförd av visstidsanställda med månadslön. En del av dessa har dock en tillsvidareanställning i botten, som de är lediga ifrån för att arbeta på tidsbegränsade uppdrag. Exempel på sådana uppdrag är chefsuppdrag och uppdrag som förstelärare. 9,7 % av tiden är utförd av timavlönade. Timavlöning tillämpas enligt kollektivavtalet då anställningstiden understiger tre månader. 7

8 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ANTAL MEDARBETARE Antal per befattningsgrupp Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal Antal Andel % Antal Andel % Antal Antal Andel % Antal Andel % LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. Stora befattningsgrupper finns inom befattningsområdena vård- och omsorgsarbete samt skol- och barnomsorgsarbete. Ökningen av antalet har främst skett i verksamheterna inom skola/barnomsorg, samt inom socialtjänsten (bland annat socialsekreterare och inom integration). Jämnast könsfördelning finns oförändrat inom grupperna Ledningsarbete övrigt, Bad- och fritidspersonal och Ingenjörer. Två befattningsgrupper består enbart av kvinnor - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare. 8

9 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 CHEFER - MEDARBETARE Chefer - Antal per chef * 2016 Antal chefer Antal Medarbetare per chef Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Totalt Genomsnittligt antal per chef har ökat något och är 19 ( ). En positiv utveckling kan noteras avseende könsfördelningen bland cheferna i förhållande till övriga. Andelen kvinnor bland cheferna har ökat och uppgår till 69 % ( %), den når dock inte upp till andelen bland övriga som utgörs av 80 % kvinnor ( %). Totalt I sammanställningarna på denna sida avser begreppet de som inte har något chefsuppdrag. * per den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Definition av chef: AID-kod A, B, C eller L Könsfördelning mellan chefer och deras 100% 90% 80% 11% 8% 29% 23% 41% 33% 43% 36% 31% 20% 32% 19% 70% 60% 50% 40% 30% 89% 92% 71% 77% 59% 67% 57% 64% 69% 80% 68% 81% 20% 10% 0% chef chef chef chef chef chef Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Hela kommunen 2016 Hela kommunen 2015 Kvinnor Män 9

10 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 SVENSK OCH UTLÄNDSK BAKGRUND Svensk och utländsk bakgrund Utländsk bakgrund ANSTÄLLDA TOTALT Antal Andel Antal Andel Hela kommunen ,6% ,6% Hälsa ,9% Lärande och familj ,3% Samhälle 47 13,9% Ledning och Servicestöd 8 7,8% BEFOLKNING (invånare år) Ängelholms kommun ,7% ,2% Ur ett mångfaldsperspektiv redovisas här tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende antalet anställda med svensk respektive utländsk bakgrund. I skrivande stund är senast aktuella siffror avseende utgången av Dessa siffror jämförs med motsvarande andel av befolkningen i åldergruppen år i Ängelholms kommun (källa: SCB). I enlighet med nämndsmålen ska personalsammansättningen avseende utländsk respektive svensk bakgrund återspegla befolkningssammansättningen. Vi noterar här en positiv utveckling där andelen med utländsk bakgrund ökat mer bland medarbetarna än bland befolkning, vilket gör att vi nu bättre återspeglar befolkningssammansättningen. Andelen med utrikes bakgrund bland de anställda har ökat med 1,0 procentandelar till 12,6 % 2015 ( ,6 %), samtidigt som ökningen i kommunens befolkning (åldersgruppen år) uppgår till 0,5 procentandelar och utgör 15,7 % 2015 ( ,2 %). Den vedertagna definitionen av utländsk bakgrund är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 10

11 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ÅLDERSSAMMANSÄTTNING Ålderssammansättning 26% 20% -34 år 627 personer Medelåldern totalt hos medarbetarna är oförändrat 45,5 år ( ,5 år). Medelåldern för kvinnorna är 45,7 ( ,7) och för männen 44,6 ( ,0) år 1704 personer Lägst medelålder finns i huvuduppdrag Hälsa detta gäller både för kvinnor och män. 54% 55+ år 799 personer För att beskriva åldersstukturen har vi valt att använda den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) valt för att öka jämförbarheten av nyckeltal mellan olika kommuner. Antal per åldersgrupp medelålder - 34 år år 55 år - tot tot kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Hälsa 45,2 40, Lärande och familj 45,5 45, Samhälle 47,8 44, Ledning och Servicestöd 45,7 47, Totalt ,7 44, Totalt ,7 45, Medelålder ,8 45,2 45,5 45,0 44,7 40,5 45,7 47,0 45,7 44,6 45,7 45, Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Hela kommunen 2016 Hela kommunen 2015 Kvinnor Män 11

12 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 PERSONALOMSÄTTNING Personalomsättning Antal som slutat på egen begäran (Egen uppsägning och pension) LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg 4 8 Ledningsarbete Skola/barnomsorg 5 2 Ledningsarbete övrigt 2 3 ADMINISTRATION Handläggare 20 7 Administratörer 6 9 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare 20 8 Personliga assistenter 6 13 Rehabilitering och förebyggande arbete *) 8 8 Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare 10 9 Bistånds- och LSS-handläggare 2 5 Personalomsättningen har under året ökat och ligger nu på 9,7 % (2015 8,4 %). Befattningsgrupper med relativt sett högre omsättningstal är bland andra biståndshandläggare, integrationshandledare, socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, ingenjörer och handläggare. Personalomsättningen är ett mått på hur stor andel av medarbetarna som byts ut (omsätts) under ett år. Nyckeltalet beräknas genom att antalet avgångar (pension och egen uppsägning) hos de tillsvidareanställda jämförs med det totala antalet tillsvidareanställda. Pensionsavgångar uppdelat på ålder SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare 5 3 Dagbarnvårdare 0 0 Elevassistent 5 4 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 3 2 Bad- och fritidspersonal 1 3 TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 9 4 Tekniker 2 1 Hantverkararbete med mera ***) 6 2 Köks- och måltidsarbete 2 6 Lokalvård 1 4 TOTALT *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl Diagrammet visar att en stor del av våra fortfarande väljer att gå i pension vid den tidigare pensionsåldern 65 år. Av totalt 63 pensionsavgångar under 2016 var 25 vid 65 år, 24 före 65 år och 14 efter 65 år. Vid årsskiftet 2016/17 har Ängelholms kommun 41 tillsvidareanställda som fyllt 65 år Pensionsåldern är rörlig, vilket innebär att kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är n avgångsskyldig

13 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 PERSONALFÖRSÖRJNING Personalförsörjning Rekryteringsbehov LEDNINGSARBETE Ledningsarbete vård/omsorg Ledningsarbete skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl Ängelholms kommun behöver under de kommande tio åren rekrytera drygt för att behålla nuvarande omfattning av verksamheten. Detta för att ersätta tillsvidareanställda, som slutar på grund av pension eller egen uppsägning. Till följd av den ökade personalomsättningen, som främst beror på egna uppsägningar, har prognosen för kommande tioårsperiod skrivits upp. Utöver ovanstående finns ett stort behov av att tillfälligt anställa för att täcka vakanser vid olika typer av frånvaro. Ett långsiktigt och strategisk arbete blir ytterst centralt för att utveckla Ängelholms kommuns varumärke som en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida. Det ligger en stor utmaning framför allt i att attrahera grupper som anses svårrekryterade, såsom till exempel sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer, förskollärare och vissa lärargrupper. Ängelholms kommun behöver synliggöras som en attraktiv arbetsgivare i framkant, som lockar välkvalificerade och svår- rekryterade yrkegrupper till just kommunens spännande arbetsplatser. Prognosen bygger på pensionsavgång vid 65 års ålder, samt antaganden om egna uppsägningar. Pensionsavgångar

14 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 FRISK OCH SJUK Frisk och sjuk Kommunen har historiskt sett låga sjuktal i jämförelse med övriga kommuner i landet hade Ängelholms kommun 7:e lägsta sjuktal bland Sveriges 290 kommuner. Under 2016 har sjukskrivningarna dock ökat något. Trots ökande sjuktal har en stor del av kommunens ingen eller ringa sjukfrånvaro. 36 % av medarbetarna hade ingen sjukfrånvaro alls under 2016 ( %). 62 % av medarbetarna hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro ( %). Sjukfrånvaro, totalt % Sjukfrånvaro, huvuduppdrag % Total sjukfrånvaro 5,19 4,80 Varav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 34,44 33,98 Sjukfrånvaro för kvinnor 5,71 5,28 Sjukfrånvaro för män 3,35 3,03 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,89 3,34 Sjukfrånvaro i åldersgruppen år 4,96 4,33 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 5,76 5, Hälsa 6,57 6,14 Lärande och familj 4,76 4,42 Samhälle 4,76 4,23 Ledning och Servicestöd 3,99 3,19 Totalt 5,19 4,80 Under 2016 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 5,19 % (2015 4,80 %). Detta motsvarar ett genomsnitt på 19 sjukdagar (kalenderdagar) per årsarbetare. I skrivande stund finns inte jämförande siffror sammanställda från övriga kommuner, men det finns fog att anta att även 2016 års sjuktal för Ängelholms kommun ligger bland rikets lägsta. Sjukfrånvaron granskas systematiskt med utgångspunkt i skillnader mellan verksamheter, yrkeskategorier, sjukskrivningars längd och diagnosgrupper, i syfte att kunna erbjuda tidiga och anpassade insatser för att på så sätt främja god hälsa och förebygga ohälsa. Sjukfrånvaro, befattningsgrupp % LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg 1,71 3,78 Ledningsarbete Skola/barnomsorg 0,32 1,57 Ledningsarbete övrigt 0,93 2,39 ADMINISTRATION Handläggare 3,67 3,64 Administratörer 5,97 6,47 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 5,42 5,52 Undersköterskor/Vårdbiträden 7,29 6,81 Skötare/Vårdare/Boendestödjare 6,48 5,14 Personliga assistenter 5,97 4,93 Rehabilitering och förebyggande arbete *) 2,83 3,69 Socialt och kurativt arbete **) 8,39 10,67 Socialsekreterare 2,07 2,32 Bistånds- och LSS-handläggare 10,78 4,85 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 2,70 2,58 Förskollärare/Fritidspedagog 5,34 4,65 Barnskötare 7,82 8,01 Dagbarnvårdare 10,63 5,68 Elevassistent 6,16 4,55 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 1,82 2,30 Bad- och fritidspersonal 3,66 3,35 TEKNIKARBETE 38% 6 eller fler sjukdagar 26% 1-5 sjukdagar 36% 0 sjukdagar Ingenjörer med flera 3,24 2,78 Tekniker 2,93 1,73 Hantverkararbete med mera ***) 7,77 7,43 Köks- och måltidsarbete 5,93 4,25 Lokalvård 6,40 5,88 *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. 14

15 15

16 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader mnkr LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Löner, anställda 1 005,3 948,8 Ersättning, övriga uppdragstagare 16,9 11,9 Ersättning, förtroendevalda 7,8 8,3 Summa 1 030,0 969,0 Arbetsgivaravgifter med mera 320,1 294,0 Pensionskostnader *) 334,8 87,8 Löneskatt på pensioner 81,7 21,2 Totalt 1 766, ,0 *) Kommunen har under 2016 genom en försäkringslösning minskat kommunens pensionsskuld med 245,0 mnkr. Detta belopp ingår därför i Pensionskostnaderna för år På försäkringslösningen betalas också löneskatt om 59,4 mnkr som ingår i posten Löneskatt på pensioner år

17 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 MER- OCH ÖVERTID Mer- och övertid LEDNINGSARBETE Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. Totala antalet utförda fyllnads- och övertidstimmar är i stort sett oförändrat under 2016 jämfört med Till följd av att antalet har ökat innebär det dock att det genomsnittliga antalet timmar per anställd minskat. En positiv förskjutning har också skett genom att antalet övertidstimmar minskat med nära 5 %. 17

18 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 LÖNESTATISTIK Lönestatistik Medellön Percentiler Kvinnor Män Total 10:e median 90:e LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. Statistiken avser löneläget i december Den totala löneökningen som resultatet av den lokala löneöversynen 2016 uppgick till 3,0 % (2015 2,8 %). Medellönen av alla månadslöner är vid årets slut kronor ( kronor) och medianen är kronor ( kronor). 18

19 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Kvalitetsenheten Omslag: Erika Lennartsson (framsida), Anders Ebefeldt, Daniel Franzén, Caroline Benson. Montage/foto: Victor Larsson Fotografer: Andes Ebefeldt (s.3-äldreomsorg, 10, 16) Anna Sanddahl (s.3-parkering) Daniel Franzén (s.15-möte) Lisa Larsson (s.3-livsmedel, 15-Städ, 15-Mat) Mariella Magnusson (s.3-kundtjänst, 15-Kundtjänst) 19

20 QR-KOD Ängelholms kommun Ängelholm

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Jämställdhetsindex Nyckeltalsinstitutet Nyckeltal framtagna i samverkan med JämO Staten leder Jämt jämställdhetsprojekt 2009

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Personalredovisning till nämndens årsredovisning

Personalredovisning till nämndens årsredovisning Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar 1 per den 1 november Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Systemförvaltare 2 2 2 50,5

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Personalredovisning 2010

Personalredovisning 2010 Personalredovisning 2010 Allt som kan räknas är inte att räkna med, och allt som är att räkna med kan inte räknas Albert Einstein Innehåll 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Definitioner 8 4 Personalredovisning

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-02-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-02-17 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

PERSONALREDOVISNING 2014

PERSONALREDOVISNING 2014 PERSONALREDOVISNING 2014 Halmstads kommuns personalredovisning för 2014 består av personalstatistik, analys och kommentarer. Statistiken har sammanställts i tabeller utifrån områdena personalbild, sjukfrånvaro,

Läs mer

Regionforum 2016: EU:s lägsta arbetslöshet hur kommer vi dit?

Regionforum 2016: EU:s lägsta arbetslöshet hur kommer vi dit? Regionforum 2016: EU:s lägsta arbetslöshet hur kommer vi dit? Ylva Johansson Arbetsmarknadsläget 15 74 år, januari 2001 november 2015 Anm.: Säsongrensade och utjämnade värden. Källa: SCB, AKU. Arbetskraft,

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37

Läs mer

Landstingens personal

Landstingens personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet

Läs mer