Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholms kommun Personalredovisning 2014"

Transkript

1 Ängelholms kommun Personalredovisning

2

3

4 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s. 9), Tomas Goldbach (s. 27, 30), Grayling (s. 34, 40), Lisa Larsson (s. 12, 19, 37), Mariella Magnusson (s. 33), Pernilla Söderkvist (s. 15)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 6 MEDARBETARUNDERSÖKNING 8 ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 10 Antal anställningar per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 11 Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde 12 Antal anställda per befattningsgrupp 13 Antal medarbetare per chef och förvaltning 16 Könsfördelning mellan chefer och medarbetare 16 Anställda med utländsk bakgrund 17 ÅLDER Medelålder uppdelat på kön och förvaltning 18 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning 20 Åldersstruktur samtliga anställda 20 Åldersstruktur uppdelat på kön 21 AVGÅNGAR Antal anställda som slutat på egen begäran 22 Pensionsavgångar 23 Pensionsavgångar, prognos Personalförsörjningsprognos FRISK OCH SJUK Friskvård 26 Friskstatistik 28 Sjukfrånvaro - nyckeltal 29 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 29 Sjukfrånvaro per befattningsgrupp 31 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall 32 Sjuklönekostnad per förvaltning 33 SEMESTER OCH MERTID Sparade semesterdagar 34 Semester-, ferie- och uppehållslöneskuld 34 Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp 35 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader och pensionskostnader 36 LÖNESTATISTIK Lönestatistik - medellön uppdelat på kön 38 Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen uppdelat på kön 39 Utfall 2014 års löneöversyn 41

6 INLEDNING Årets personalredovisning den trettonde i ordningen presenterar fakta kring kommunens medarbetare i siffror. Den utgör ett viktigt instrument för analys och uppföljning av genomförda insatser under året och ska utgöra underlag för planering av strategiska insatser, såväl på kommunövergripande nivå som på verksamhetsnivå. Personalredovisningen är indelad i några huvudområden. Första området beskriver personalsammansättningen ur ett flertal dimensioner, såsom antal, kön, ålder och sysselsättning. Antalsuppgifterna i denna del avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Andra området beskriver personalomsättning och kopplat till det kommunens framtida behov att attrahera nya medarbetare för att trygga en bra service för våra medborgare. Tredje området fokuserar på medarbetarnas hälsa vilka insatser som gjorts och planeras samt hur sjuktalen ser ut och utvecklas. Slutligen presenteras läget avseende uttag av semester och mertid, personalkostnaderna i ekonomiska termer, samt löneläget i form av lönestatistik för kommunens olika befattningsområden. År 2014 har präglats mycket av förberedelserna inför den nya utvecklings- och serviceorganisation som träder i kraft 1 januari Flera av de insatser som planeras under 2015 och framåt tar sin utgångspunkt i de förhållanden som redovisas. Utifrån redovisningen kan ett flertal utvecklingsområden identifieras. Under hösten har kommunens medarbetare fått svara på en medarbetarenkät. Undersökningen genomförs vartannat år för att få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och för att få ett underlag för fortsatt förbättringsarbete. Resultatet visar på att motivationen hos medarbetarna är mycket hög. Vi vet att motivationen går att koppla till bra arbetsprestationer och förmågan att leverera på en hög servicenivå. Det sammanfattande indexet HME Hållbart medarbetarengagemang hamnar på 78 på en 100-gradig skala, vilket är i nivå med det genomsnittliga resultatet för kommuner och också med Ängelholms kommuns mätning Ett bra värde med tanke på att undersökningen genomförts under pågående omorganisation. Ett antal förbättringsområden identifierades i undersökningen och kommer att leda till aktiva åtgärder under Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal och lönekriterier är några områden som kommer att bli föremål för utveckling och förbättring. Utifrån resultatet har också riktade insatser på flera arbetsplatser påbörjats med medverkan från HR-avdelningen. Antalet anställda i kommunen är i det närmaste oförändrat och är vid årets slut årsarbetare (2 671 årsarbetare 2013). Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2014 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt sett ökat något och är vid årets slut 90,1 % (89,8 % 2013). Genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat både för kvinnorna och för männen inom samtliga verksamhetsområden. Vi har en jämförelsevis låg personalomsättning, men den har ökat något och uppgår till 6,5 % under 2014 (6,2 % 2013). Under 2014 har sammanlagt 178 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun (170 anställda 2013). Egen uppsägning på grund av annan orsak än pension har ökat och andelen pensionsavgångar har minskat - 68 personer har avgått med ålderspension (90 personer 2013). Personalförsörjningsprognosen har justerats och visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas medarbetare sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen bygger på antaganden om avgång på grund av egen uppsägning och ålderpension och har justerats med något färre pensionsavgångar samt något högre antal egen uppsägning av annan orsak än pension dessa båda faktorer gör att prognosen totalt sett är i det närmaste oförändrad i förhållande till föregående prognos. Prognosen avser tillsvidareanställd personal och bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Till detta kommer behovet av vikarier för att täcka vakanser vid frånvaro. Det är fortsatt en stor utmaning för kommunen att arbeta med att stärka sitt varumärke och att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare med många 6 PERSONALREDOVISNING 2014 INLEDNING

7 viktiga och intressanta arbeten. Särskilda insatser för att attrahera yngre personer att välja att arbeta inom kommunen kommer fortsättningsvis att prioriteras. Under 2015 utvecklar Ängelholms kommun ledarutvecklingsprogram och medarbetarutvecklingsprogram kopplat till kommunens nya utvecklings- och serviceorganisation. Utvecklingsprogrammen för kommunens chefer och medarbetare utgör ett betydelsefullt inslag för Ängelholm som attraktiv arbetsgivare i framtiden. Chefsintroduktionsprogrammet kommer också att utvecklas för att ge kommunens nya chefer så goda förutsättningar som möjligt att trivas och verka i sina nya ledarroller. I samarbetet med kommunerna i Skåne Nordväst kommer vi även fortsatt att satsa på traineeprogram, mentorsprogram, framtidens ledare och medverkan vid rekryteringsmässor. Under 2014 har det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts och stora utbildningsinsatser har genomförts. Strukturen på Insikten har omarbetats. Detta arbete har genomförts ihop med verksamheterna i syfte att uppnå delaktighet och lärande i processen. På sikt är detta aktiviteter som medverkar till större medvetenhet i arbetsmiljöarbetet och leder till ännu bättre trivsel, förbättrad hälsa och fortsatt låga sjuktal. Nyttjande av friskvårdsbidraget på kronor per anställd har under 2014 ökat - 38 % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån (33 % 2013). Alla friskvårdsförmåner presenteras och administreras numera i förmånsportalen Fördel Ängelholm. Friskvård, förmåner som kan beställas med bruttoavdrag samt olika rabatter med mera ingår i portalen. Genom att vi samarbetar med flera kommuner i Skåne Nordväst som anslutit sig till portalen ökar möjligheterna till ett bredare utbud av erbjudande i regionen. Användningen av portalen, som infördes i slutet av 2012, har ökat genom aktiva insatser med bland annat information på arbetsplatsträffar. Fortsatta satsningar genom marknadsföringsmaterial och arbetsplatsbesök planeras under I den under hösten genomförda medarbetarundersökningen framgår också att mer än en tredjedel av alla anställda upplever att portalen är värdefull för dem. Sjuktalen i kommunen fortsätter att ligga på en för kommunsverige mycket låg nivå låg vi på en delad 4:e plats i riket. I skrivande stund är inte övriga kommuners tal för 2014 tillgängliga, men vi har anledning att anta att vi fortsatt ligger i topp. Nyckeltalet sjukfrånvaro Under hösten har kommunens medarbetare fått svara på en medarbetarenkät. Resultatet visar på att motivationen hos medarbetarna är mycket hög. i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid är 4,10 % (4,12 % 2013). Räknat i genomsnittliga sjukdagar per anställd (avser månadsavlönade) noteras en liten ökning för 2014 till 17 dagar per anställd och år (16 dagar 2013). Den korta sjukfrånvaron har minskat men den långa har ökat något. Frisktalet - andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under året - har ökat till 67,4 % (65,4 % 2013). Det är med goda förutsättningar och stor optimism vi går in i Vår viktigaste resurs för att skapa god service, välfärd och hållbar utveckling för våra medborgare är våra cirka medarbetare. I den nya utvecklingsoch serviceorganisation, som Ängelholms kommun utgör från och med 2015, kommer detta att bli ännu mera tydligt för alla Ängelholmare. Ängelholm i februari 2015 Lena Östblom HR-chef INLEDNING PERSONALREDOVISNING

8 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 Under hösten har kommunens medarbetare fått svara på en medarbetarenkät. Undersökningen genomförs vartannat år för att få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och för att få ett underlag till framtida förbättringar. Resultatet visar på att motivationen hos medarbetarna är mycket hög. Det sammansfattande indexet HME Hållbart medarbetarengagemang hamnar på 78 på en 100-gradig skala, vilket är i nivå med det genomsnittliga resultatet för kommuner och också med Ängelholms kommuns mätning Kommunledningskontoret tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen har de högsta HME indexen på 81. Ett antal förbättringsområden identifierades i undersökningen och kommer att leda till aktiva åtgärder under HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG HME-INDEX Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och Stadsarkitektkontoret fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 8 PERSONALREDOVISNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING

9 MEDARBETARUNDERSÖKNING PERSONALREDOVISNING

10 ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ÅRSARBETARE* 2014 Antal anställda Kvinnor Andel kvinnor % * Per den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Män Andel män % Årsarbetare Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING Kommunledningskontoret 229 Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten 10 PERSONALREDOVISNING 2014 ANTAL ANSTÄLLDA

11 ANTAL ANSTÄLLNINGAR PER FÖRVALTNING, KÖN OCH SYSSELSÄTTNINGSGRAD* 0-49% 50-74% 75-99% 100% 2014 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret Antal deltidsanställda Totalt antal anställda Andel % deltidsanställda Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel % av resp. kön 1,8 1,3 10,3 6,3 35,3 18,0 52,6 74, Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel % av resp. kön 2,1 2,4 10,7 6,0 34,6 18,5 52,6 73,1 * Per den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Antalet tillsvidareanställda var personer ( personer). ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

12 GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD % PER KÖN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 97,1 96,6 96,9 96,0 97,8 96,6 Administration 93,5 95,3 93,9 93,4 90,2 92,8 Vård- och omsorgsarbete 84,8 91,9 85,8 84,7 91,2 85,5 Skol- och barnomsorgsarbete 91,4 94,6 92,0 90,7 92,1 91,0 Kultur- och fritidsarbete 82,3 89,7 84,9 80,6 87,1 82,7 Teknikarbete 85,5 97,6 90,5 85,1 97,4 89,9 Totalt 88,8 95,1 90,1 88,7 94,2 89,8 12 PERSONALREDOVISNING 2014 ANTAL ANSTÄLLDA

13 ANTAL ANSTÄLLDA PER BEFATTNINGSGRUPP Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal Antal Andel % Antal Andel % Antal Antal Andel % Antal Andel % LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Två befattningsgrupper består enbart av kvinnor - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Ledningsarbete övrigt, Bad- och fritidspersonal och Ingenjörer. ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

14 ANTAL ANSTÄLLDA PER BEFATTNINGSGRUPP 2014 LEDNINGSARBETE Ledningsarbete vård/omsorg Ledningsarbete skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 72 Undersköterskor/Vårdbiträden 551 Skötare/Vårdare 190 Personliga assistenter 142 Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare 19 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 589 Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare 10 Elevassistent 127 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 42 Bad- och fritidspersonal 22 TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 58 Tekniker 16 Hantverkararbete med mera 48 Räddningstjänstarbete 29 Köks- och måltidsarbete 103 Lokalvård PERSONALREDOVISNING 2014 ANTAL ANSTÄLLDA

15 ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

16 ANTAL MEDARBETARE PER CHEF OCH FÖRVALTNING Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Övriga förvaltningar Totalt KÖNSFÖRDELNING MELLAN CHEFER OCH MEDARBETARE 100% 90% 80% 70% 52% 30% 41% 20% % 14% 58% 43% 38% 20% 60% 50% 40% 30% 20% 48% 70% 59% 80% 84% 86% 42% 57% 62% 80% 10% 0% Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Övriga förvaltningar Hela kommunen 100% 90% 80% 70% 60% 57% 27% 40% 19% % 12% 61% 40% 39% 19% 50% 40% 73% 81% 85% 88% 81% 30% 20% 10% 43% 60% 39% 60% 61% 0% Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Övriga förvaltningar Hela kommunen 16 PERSONALREDOVISNING 2014 ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män

17 TILLSVIDAREANSTÄLLDA FÖRDELADE PÅ FÖDELSELAND Riket Ängelholms kommun Antal Andel % Antal Andel % Kön Födelseland Kvinnor Sverige ,7 88, ,3 91,4 Övriga Norden ,7 2, ,6 1,7 Europa exklusive Norden ,3 4, ,1 4,1 Övriga världen ,2 4, ,9 2,8 Uppgift saknas ,1 0, ,1 0,0 Summa kvinnor Män Sverige ,6 88, ,2 92,1 Övriga Norden ,7 1, ,0 1,2 Europa exklusive Norden ,9 3, ,8 4,7 Övriga världen ,7 6, ,0 2,0 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,0 Summa män Samtliga Sverige ,7 88, ,5 91,5 Övriga Norden ,5 2, ,5 1,6 Europa exklusive Norden ,2 4, ,2 4,2 Övriga världen ,5 5, ,8 2,7 Uppgift saknas ,1 0, ,1 0,0 Summa samtliga TILLSVIDAREANSTÄLLDA FÖRDELADE PÅ SVENSK RESPEKTIVE UTLÄNDSK BAKGRUND* Riket Ängelholms kommun Antal Andel % Antal Andel % Bakgrund Svensk bakgrund ,2 85, ,0 90,2 Utländsk bakgrund ,7 14, ,9 9,8 - därav utrikes födda ,3 11, ,5 8,5 Uppgift saknas ,1 0, ,1 0,0 Summa * Utländsk bakgrund = Utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Ur ett mångfaldsperspektiv redovisas här tillgänglig statistik från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) avseende antalet tillsvidare anställda med utländsk bakgrund. I skrivande stund är senast aktuella siffror avseede Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre bland de anställda i Ängelholms kommun än bland kommunanställda i hela riket. Andelen utrikes födda bland de tillsvidareanställda är oförändrat 8,5% 2013 (8,5% 2012). Detta är något lägre än andelen utrikes födda av befolkningen i hela kommunen som är 10,2% 2013 (9,8% 2012). Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda har också ökat och är 9,9% 2013 (9,8% 2012). Andelen med utrikes bakgrund av befolkningen i hela kommunen är 12,7% (12,2% 2012). ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

18 ÅLDER MEDELÅLDER UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING* * Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) ,0 51, ,7 49,6 48,6 49,8 45,8 47,1 46,7 46,2 43,9 45,1 43,1 46,9 46,8 46,2 39,0 29, Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och Stadsarkitektkontoret fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt ,1 52,3 53,6 50,0 49,9 46,3 47,7 47,1 46,6 46,7 45,7 46,4 47,1 46,8 44,8 40,7 41, , Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och Stadsarkitektkontoret fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Kvinnor Män Både kvinnorna och männen har blivit yngre! Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Kommunledningskontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Räddningstjänsten och männen på Stadsarkitektkontoret. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 46,7 år ( ,0 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,3 år ( ,6 år). Den genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda har minskat något och är 13,2 år ( ,5 år). 18 PERSONALREDOVISNING 2014 ÅLDER

19 ÅLDER PERSONALREDOVISNING

20 ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING* - 29 år år år år 60 år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt * Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). ÅLDERSSTRUKTUR SAMTLIGA ANSTÄLLDA år år år år 60 år PERSONALREDOVISNING 2014 ÅLDER

21 ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN år år år år 60 år år år år år 60 år - Kvinnor Män ÅLDER PERSONALREDOVISNING

22 AVGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA SOM SLUTAT PÅ EGEN BEGÄRAN (PER BEFATTNINGSGRUPP) LEDNINGSARBETE Ledningsarbete vård/omsorg 3 5 Ledningsarbete skola/barnomsorg 3 6 Ledningsarbete övrigt 3 4 ADMINISTRATION Handläggare 11 9 Administratörer 8 9 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 11 4 Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare 5 6 Personliga assistenter 4 12 Rehabilitering och förebyggande arbete 7 1 Socialt och kurativt arbete 6 5 Socialsekreterare 7 5 Bistånds- och LSS-handläggare 1 0 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare 3 4 Dagbarnvårdare 0 0 Elevassistent 4 2 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 2 4 Bad- och fritidspersonal 1 1 TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 7 5 Tekniker 0 1 Hantverkararbete med mera 7 5 Räddningstjänstarbete 1 2 Köks- och måltidsarbete 8 5 Lokalvård 6 4 TOTALT Sammanlagt har 178 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran ( anställda), vilket ger en personalomsättning på 6,5% (2013 6,2%). 22 PERSONALREDOVISNING 2014 AVGÅNGAR

23 PENSIONSAVGÅNGAR UPPDELAT PÅ ÅLDER år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är den anställde avgångsskyldig. Diagrammet visar att en stor del av våra anställda väljer att gå i pension vid den gamla pensionsåldern 65 år. Ungefär lika många väljer att gå i pension före 65 år, som väljer att stanna kvar efter 65 år. 68 anställda avgick med ålderspension under av dessa, det vill säga 35 %, slutade vid 65 års ålder. AVGÅNGAR PERSONALREDOVISNING

24 PENSIONSAVGÅNGAR (ÅLDERSPENSION) PER ÅR, PROGNOS FÖR Antal medarbetare som fyller 65 år aktuellt år Antal medarbetare som fyllt 65 år 2014 eller tidigare och fortfarande är i tjänst Prognosen visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas 724 anställda gå i ålderspension. Enligt gällande avtal kan våra anställda välja att gå i pension mellan års ålder. Avgångsskyldighet inträder enligt avtal vid 67 års ålder. Eftersom en övervägande del av våra anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder har vi i prognosen valt att redovisa pensionsavgångarna det år de anställda fyller 65 år. I prognosen redovisas ett förhållandevis högre antal avgångar 2015 än följande år. Detta beror på att medarbetare som fyllt 65 år 2014 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår Av de 93 som finns i prognosen med avgångsår 2015 uppnår års ålder under PERSONALREDOVISNING 2014 AVGÅNGAR

25 PERSONALFÖRSÖRJNINGSPROGNOS LEDNINGSARBETE Ledningsarbete vård/omsorg Ledningsarbete skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 68 Undersköterskor/Vårdbiträden 213 Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 327 Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 20 Bad- och fritidspersonal 15 TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 31 Tekniker 8 Hantverkararbete med mera Köks- och måltidsarbete Lokalvård Prognosen visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Pensionsavgångarna redovisas för det år de anställda fyller 65 år. AVGÅNGAR PERSONALREDOVISNING

26 FRISK OCH SJUK FRISKVÅRD, ANDEL ANSTÄLLDA (%) SOM NYTTJAT FRISKVÅRDSSUBVENTIONEN Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och Stadsarkitektkontoret fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. Utnyttjande av friskvårdsbidraget har under 2014 ökat - 38 % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån ( %). Alla kommunanställda ges möjlighet till gratis Kommunträning varje tisdag på Friskis & Svettis. Denna aktivitet har haft ca 1300 besök under 2014 utöver de som använt sitt eget träningskort även på tisdagsträningen. Varje år anordnas en kommungemensam friskvårdsaktivitet. Denna friskvårdskväll, i form av motionsloppet Stadsrundan, fick cirka 330 deltagare som gick eller sprang en 5 km lång runda och därefter bjöds på mat och musikunderhållning. Europeiska trafikantveckan uppmärksammades i form av en HälsoPendla utmaning för kommunens anställda. Denna uppmaning bestod i att cykla, gå eller åka kollektivt till, från eller i arbetet under 5 veckor. 110 medarbetare antog utmaningen. I medarbetarundersökningen gjordes en första inventering av medarbetarnas resvanor, d.v.s. hur man tar sig till och från arbetet. Fördjupning och anylys kommer att göras under 2015, tillsammans med kommunövergripande aktiviter för att gynna ett hälsosamt och hållbart resande. Som anställd har man även möjlighet att gå på Helsing- 26 PERSONALREDOVISNING 2014 FRISK OCH SJUK

27 borgs Stadsteater till starkt rabatterat pris under mottot Teater - friskvård för själen!. genom denna förmån förmedlades över 300 biljetter under Alla friskvårdsförmåner presenteras och administreras numera i förmånsportalen Fördel Ängelholm. Friskvårdsförmånerna utgör en central del i portalen, som också innehåller förmåner som kan beställas med bruttolöneavdrag, till exempel ögonlaserbehandlingar, fertilitetsbehandlingar och andra behandlingar vid fysiska symptom. Kopplat till portalen får också de anställda ett Personalkort som kan användas för att erhålla rabatter vid inköp hos ett stort antal butiker och webbutiker. Genom att fler kommuner i Skåne Nordväst anslutit sig till portalen ökar möjligheterna till ett bredare utbud av erbjudande i regionen. Användning av portalen, som infördes i slutet av 2012, har ökat genom aktiva insatser genom bl a information på arbetsplatsträffar. Fortsatta satsningar genom marknadsföringsmaterial och arbetsplatsbesök planeras under I den under hösten genomförda medarbetarundersökningen framgår också att mer än en tredjedel av alla anställda upplever att portalen är värdefull för dem. FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

28 FRISKSTATISTIK 100%, ANDEL ANSTÄLLDA HELT UTAN SJUKFRÅNVARO UNDER ÅRET (PER VERKSAMHETSOMRÅDE) % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2014 (40% 2013) Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt FRISKSTATISTIK 99%, ANDEL ANSTÄLLDA MED INGEN ELLER MAX 5 DAGARS SJUKFRÅNVARO UNDER ÅRET (PER VERKSAMHETSOMRÅDE) % av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2014 (65% 2013) Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt PERSONALREDOVISNING 2014 FRISK OCH SJUK

29 SJUKFRÅNVARO - NYCKELTAL, REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ENLIGT LAGEN OM KOMMUNAL REDOVISNING Indikatorer (nyckeltal) I förhållande till Total sjukfrånvarotid Sammanlagd tillgänglig arbetstid 4,10 % 4,12 % Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Summa sjukfrånvarotid för kvinnor Summa sjukfrånvarotid för män Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre Total sjukfrånvarotid 32,03 % 27,59 % Sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor Sammanlagd tillgänglig arbetstid för män Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 4,62 % 4,68 % 2,22 % 1,95 % 3,04 % 3,84 % 3,95 % 4,04 % 4,53 % 4,26 % SJUKFRÅNVARO PER ANSTÄLLD OCH FÖRVALTNING Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet på grund av egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag. Antalet sjukdagar per anställd är 17 ( ). FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

30 30 PERSONALREDOVISNING 2014 FRISK OCH SJUK

31 SJUKFRÅNVARO PER BEFATTNINGSGRUPP LEDNINGSARBETE Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

32 ANTAL SJUKDAGAR I GENOMSNITT PER ANSTÄLLD, KÖN OCH ÅLDERSINTERVALL år år år år 60 år - Totalt år år år år 60 år - Totalt Kvinnor Män 32 PERSONALREDOVISNING 2014 FRISK OCH SJUK

33 SJUKLÖNEKOSTNAD PER FÖRVALTNING INKL PO-PÅLÄGG (TKR) Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Sjuklönekostnaderna har minskat, trots att våra sjuktal är i det närmaste oförändrade. Anledningen är att den korta sjukfrånvaron minskat och den långa ökat. Sjuklönekostnaden är störst dag 2-14 i varje sjukperiod (fr.o.m. dag 15 kommer huvuddelen av ersättningen till den sjukskrivne från Försäkringskassan). FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

34 SEMESTER OCH MERTID ANTAL SPARADE SEMESTERDAGAR Förändring (%) Kommunledningskontoret ,0 Tekniska kontoret ,6 Barn- och utbildningsförvaltningen ,4 Socialförvaltningen ,5 Kultur- och fritidsförvaltningen ,3 Stadsarkitektkontoret ,1 Miljökontoret ,3 Räddningstjänsten ,1 Totalt ,7 SEMESTER-, FERIE- OCH UPPEHÅLLSLÖNESKULD, MNKR Förändring (%) Semesterlöneskuld 47,0 45,1 4,2 Ferielöneskuld 14,9 13,9 7,2 Uppehållslöneskuld 1,9 1,9 0,0 Arbetsgivaravgifter 24,5 23,4 4,7 Totalt 88,3 84,3 4,7 34 PERSONALREDOVISNING 2014 SEMESTER OCH MERTID

35 FYLLNADSTID OCH ÖVERTID PER BEFATTNINGSGRUPP LEDNINGSARBETE Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt SEMESTER OCH MERTID PERSONALREDOVISNING

36 PERSONALKOSTNADER PERSONALKOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER, MNKR LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Löner, anställda 918,3 887,8 Ersättning, övriga uppdragstagare 13,4 11,5 Ersättning, förtroendevalda 6,1 5,9 937,8 905,2 ARBETSGIVARAVGIFTER MED MERA Lagstadgade avgifter 280,6 272,8 Avtalsförsäkringar 1,8 1,6 282,4 274,4 PENSIONSKOSTNADER Avgiftsbestämd del, tjänstepension 43,8 41,9 Pensionsutbetalningar 35,3 33,4 - därav garantipension/visstidspension 1,3 0,8 Tjänstepensionsförsäkringar 7,8 6,4 Avsättning tjänstepension -1,3 1,4 85,6 83,1 Löneskatt på pensioner 20,8 20,7 Totalt 1 326, ,4 36 PERSONALREDOVISNING 2014 PERSONALKOSTNADER

37 PERSONALKOSTNADER PERSONALREDOVISNING

38 LÖNESTATISTIK MEDELLÖN PER BEFATTNINGSGRUPP UPPDELAT PÅ KÖN Löneläget i december 2014 LEDNINGSARBETE Kvinnor Män Total Kvinnors lön i % av mäns lön Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Statistiken visar att det inte föreligger någon större skillnad mellan kvinnors och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det inte på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet med mera. 38 PERSONALREDOVISNING 2014 LÖNESTATISTIK

39 10:e, 50:e och 90:e PERCENTILEN PER BEFATTNINGSGRUPP UPPDELAT PÅ KÖN Löneläget i december 2014 Kvinnor Män 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård LÖNESTATISTIK PERSONALREDOVISNING

40 40 PERSONALREDOVISNING 2014 LÖNESTATISTIK

41 UTFALL AV 2014 ÅRS LÖNEÖVERSYN PER VERKSAMHETSOMRÅDE, PROCENT 4,0 3,5 3,3 3,0 2,5 2,7 2,4 2,4 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol-, kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt Utifrån lönestatistik, marknadsläge och arbetsvärdering har i årets löneöversyn gjorts särskilda satsningar på gruppen chefer inom Socialförvaltningen (bland annat enhetschefer och områdeschefer). LÖNESTATISTIK PERSONALREDOVISNING

42

43

44 Ängelholms kommun Ängelholm

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Personalredovisning 2013. Personalredovisning

Personalredovisning 2013. Personalredovisning Personalredovisning 2013 1 Omslagsbild Ulla & Gustav Kraitz, Förankrad farkost, 1991 Kommuntryckeriet 2014 2 Förord Arbetet med att utveckla Halmstads kommun som en attraktiv arbetsgivare fortsätter! Kommunfullmäktige

Läs mer

Anställningsförmåner i landstinget

Anställningsförmåner i landstinget 1(5) Anställningsförmåner i landstinget Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete Landstingets vision är att Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft

Läs mer

Personalredovisning till nämndens årsredovisning

Personalredovisning till nämndens årsredovisning Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar 1 per den 1 november Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Systemförvaltare 2 2 2 50,5

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2011

Personalekonomisk redovisning 2011 Personalekonomisk redovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1 Personalstruktur... 5 1.1 Antal anställda... 5 1.2 Personalomsättning... 6 1.3 Planerade

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-02-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-02-17 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2014

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2014 Arbetsmiljö- och personalbokslut 2014 Dokumenttyp Ämnesområde Förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av KS Revisions datum Dnr 2015:435 Giltig fr.o.m. Giltig

Läs mer

Regionforum 2016: EU:s lägsta arbetslöshet hur kommer vi dit?

Regionforum 2016: EU:s lägsta arbetslöshet hur kommer vi dit? Regionforum 2016: EU:s lägsta arbetslöshet hur kommer vi dit? Ylva Johansson Arbetsmarknadsläget 15 74 år, januari 2001 november 2015 Anm.: Säsongrensade och utjämnade värden. Källa: SCB, AKU. Arbetskraft,

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsgivarperspektivet

Arbetsgivarperspektivet Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2016-05-10 Malin Ronnby, 054-540 10 40 Malin.ronnby@karlstad.se Arbetsgivarperspektivet Arbetsgivarperspektiv Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalredovisning 2010

Personalredovisning 2010 Personalredovisning 2010 Allt som kan räknas är inte att räkna med, och allt som är att räkna med kan inte räknas Albert Einstein Innehåll 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Definitioner 8 4 Personalredovisning

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer