Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av löner Kalmar kommun 2012"

Transkript

1 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel vx

2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme Grupper som ingår i löneredovisning Statistikbegrepp... 6 Facklig anslutning... 7 Medianlöner 2012 Kalmar jämfört med riket... 8 Löneutfall 2012 tillsvidareanställda Kalmar kommun per AID-grupp Jämförelse medianlöner 2010, 2011 & i Kalmar kommun Lönespännvidd i Kalmar kommun efter löneöversyn Förändring av lönespännvidd mellan 2011 och Genomsnittlig löneökning i kronor per AID-kod Genomsnittlig löneökning 2012 per AID-kod och kön Jämförelse av medianlön mellan kön 2011 och 2012 per AID-kod Medellöneökning per åldersgrupp i hela kommunen 2009, 2010, 2011 och (30)

3 3 (30) Inledning I det lönepolitiska lönebildningsarbetet i Kalmar kommun gör arbetsgivaren lönepolitiska bedömningar av vilka löneåtgärder som behöver vidtas utifrån verksamhetens resultat, behovet och förutsättningar för att rekrytera och behålla personal samt utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar. Det lönebegrepp som används i denna löneredovisning för 2012 är fast kontant månadslön omräknat till heltid. Rörliga tillägg i form av ersättningar för obekväm arbetstid, jour och beredskap ingår inte. I denna redovisning ingår de yrkesgrupper klassificerade efter AID-koder (arbetsidentifikationskoder) som har 3 stycken tillsvidareanställda eller fler. Förutsättningar Sveriges kommuner och landsting har fem avtalsområden, HÖK 12 för Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) HÖK T för Akademikeralliansen HÖK 12 för Vision-SSR & Ledarna HÖK 12 för Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund HÖK 11 för Vårdförbundet och LSR. Samtliga avtalsområden har 1 april som tidpunkt för löneöversyn Förhandlingsutrymme 2012 Kommunal har ett garanterat utrymme om 650 kr per tillsvidareanställd medlem. Vision, SSR och Ledarna har ett garanterat utrymme om 2,6 % per förbund. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har ett garanterat utrymme om 4,2 % per förbund. Vårdförbundet och LSR har inget garanterat utrymme. Akademikeralliansens förbund har inget garanterat utrymme. Inget förbund har några individgarantier för För 2012 var det inte möjligt att göra några lokala satsningar då lärarnas avtal kostade mer än vad Kalmar kommun har avsatt till löneökningar. Inför löneöversyn 2012 har Kalmar kommun avsatt 3,00 % till löneökning. När beräkning av löneunderlaget gjordes i april 2012 var det 4994 tillsvidareanställda medarbetare i kommunen viket är 123 fler än vid löneöversyn Den totala löneökningskostnaden för 2012 hamnar på ca 68 milj. kr inkl. PO för Kalmar kommun.

4 4 (30) Grupper som ingår i löneredovisning 2012 Ledningsarbete Antal Enhetschefer socialförv. Ansvar C Enhetschefer oms. SOL Ansvar C Enhetschefer oms. LSS Ansvar C Verksamhetschefer omsorg Ansvar B Rektor Ansvar C Nytt Biträdande rektor Ansvar L Nytt Förskolechef Ansvar C Nytt Biträdande förskolechef Ansvar L Nytt Enhetschefer kultur-fritid Ansvar C Chefer räddningstjänst Ansvar C Kökschefer Ansvar C Chefer, arbetsledare övrigt Ansvar C 17 Handläggare och administratörsarbete Antal Planerings/utredningssekreterare Ekonomer och liknande Personalsekr, löneadministratörer Handläggare information Handläggare IT Handläggare upphandling/inköp handläggare övrigt Administratör/assistent/sekreterare Ekonomiassistent Löneassistent Skolsekreterare Kommunvägledare Ny grupp Administratör övrigt, skolsekr, bema 37 Vård och omsorgsarbete Antal Psykolog Distriktsjuksköterska * Ny titel Sjuksköterska äldreomsorg Skolsjuksköterska Undersköterska äldreomsorg SOL Omsorgspedagog LSS Omsorgsassistent LSS Vårdare daglig verksamhet boendestöd Omsorgsbiträde LSS Vårdbiträde äldreomsorg SOL Personlig assistent, ledsagare 9

5 5 (30) Rehabilitering och förebyggande arbete Antal Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Syn och hörselpedagog Hjälpmedelskonsulent * Nytt yrke 4 Socialt och kurativt arbete Antal Socialsekreterare Myndighetshandläggare Introduktionshandläggare Behandlingsass, handledare soc Socialt arbete övrigt Kurator, skolkurator 12 Förskola, Skola och barnomsorgsarbete Antal Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare praktisk/estetisk Speciallärare Specialpedagog, resurspedagog Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare SYO, studievägledare Elevassistent 9 Kultur- turism och fritidsarbete Antal Lärare kulturskolan Bibliotekarie Biblioteksassistent Fritidsledare 37 Teknikarbete Antal Arkitekt, ingenjör Byggnadsinspektör Miljö/hälso/livsmedelsinspektör IT-samordnare Mät/kartingenjör Projektör Områdesförv, exploateringsingenjör Ingenjör övrigt IT/systemtekniker Drifttekniker Tekniker hälso- och sjukvård 9

6 6 (30) Hantverksarbete Antal Fastighetsskötare Anläggningsarbetare Hantverkare Fordonsförare Vaktmästare, skolvaktmästare Kontorsvaktmästare Parkarbetare Fordonsmekaniker 4 Räddningstjänst Antal Insatsledare Styrkeledare Brandman 28 Köks och måltidsarbete Antal Kock, kokerska, husmor Ekonomibiträde 97 Städ- tvätt och renhållningsarbete Antal Lokalvårdare, städare Förrådsarbetare 8 Statistikbegrepp I tabellerna används bland annat följande definitioner: 10 percentilen = 10 % av löntagarna har en lägre lön än den 10:de percentilen. 90 percentilen = 90 % av löntagarna har en lägre lön än den 90:de percentilen. Medianlön = är värdet för den 50:de percentilen. De som tjänar mer är lika många som de som tjänar mindre än detta värde.

7 7 (30) Facklig anslutning Procentuell fördelning av facklig tillhörighet bland tillsvidareanställd personal i Kalmar kommun Antal % Antal % Antal % Kommunal % % % Lärarförbundet % % % Vision % % % Oorg % % % LR 243 5% 254 5% 264 5% SACO övr % 205 4% 218 4% SSR 121 3% 118 2% 122 3% Vårdförbundet 76 2% 76 2% 72 1% Totalt % % % 2012 Antal % Kommunal % Lärarförbundet % Vision % Oorg % LR 261 5% SACO övr % SSR 123 2% Vårdförbundet 82 2% Totalt % Antalet tillsvidareanställda har ökat med 123 personer sen 2011och samtidigt har andelen oorganiserade ökat med 118.

8 8 (30) Medianlöner 2012 Kalmar jämfört med riket Kalmar Rikssnitt 2012 Benämning Etikett Antal 10:e p Median 90:e p Antal 10:e p Median 90:e p Enhetschefer socialförv Enhetschefer oms. SOL Enhetschefer oms. LSS Verksamhetschefer omsorg Rektor C Biträdande rektor L Förskolechef C Biträdande förskolechef L Ledning kultur, turism, fritid C Chefer räddningstjänst C Kökschefer C Chefer, arbetsledare övrigt Planerings/utredningssekreterare Ekonomer och liknande Personalsekr, löneadministratörer Handläggare information Handläggare IT Handläggare upphandling/inköp handläggare övrigt Administratör/assistent/sekreterare Ekonomiassistent Löneassistent Skolsekreterare ny grupp Kommunvägledare ny grupp Administratör övrigt, skolsekr, bema Psykolog Distriktssjuksköterska Sjuksköterska äldreomsorg Skolsjuksköterska Undersköterska äldreomsorg SOL Omsorgspedagog LSS Omsorgsassistent LSS Vårdare daglig verksamhet Omsorgsbiträde LSS Vårdbiträde äldreomsorg SOL Personlig assistent, ledsagare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Syn och hörselpedagog Hjälpmedelskonsulent Ny Socialsekreterare Myndighetshandläggare Introduktionshandläggare Behandlingsass, handledare soc Socialt arbete övrigt Kurator, skolkurator Grundskollärare tidigare år * Grundskollärare senare år * Lärare praktisk/estetisk * Speciallärare *

9 9 (30) Specialpedagog, resurspedagog * Förskollärare * Fritidspedagog * Barnskötare Dagbarnvårdare SYO, studievägledare * Elevassistent Lärare kulturskolan * Bibliotekarie Biblioteksassistent Kulturarbete, annat Fritidsledare Arkitekt, ingenjör Byggnadsinspektör Miljö/hälso/livsmedelsinspektör IT-samordnare Mät/kartingenjör Projektör Områdesförv, exploateringsingenjör Ingenjör övrigt IT/systemtekniker Drifttekniker Hjälpmedelstekniker Ny Fastighetsskötare Anläggningsarbetare Hantverkare Fordonsförare Vaktmästare, skolvaktmästare Kontorsvaktmästare Parkarbetare Hantverkararbete m.m., annat Insatsledare Styrkeledare Brandman Kock, kokerska, husmor Ekonomibiträde Lokalvårdare, städare Förrådsarbete * När det gäller lärargrupperna så har bara ca 35 % av Sveriges kommuner lämnat in uppgifter till SKL gällande aktuell lön 2012 vilket gör att det inte går att dra några rättvisa slutsatser än. Det samma gäller förmodligen även rektor och förskolechef. När det gäller enhetschefer SOL och LSS behövs en samkörning mellan förvaltningarna för att få till liknande löneläge för grupperna. Brandmäns medianvärde tappar i förhållande till rikssnitt på grund av att man inte lyckats genomföra individuell och differentierad lön på brandkåren.

10 10 (30) Löneutfall 2012 tillsvidareanställda Kalmar kommun per AIDgrupp Benämning Etikett Antal Utfall Kr Utfall % Enhetschefer socialförv ,63 Enhetschefer oms. SOL ,97 Enhetschefer oms. LSS ,05 Verksamhetschefer omsorg ,34 Rektor C ,27 Biträdande rektor L ,91 Förskolechef C ,63 Biträdande förskolechef L ,24 Ledning kultur, turism, fritid C ,04 Chefer räddningstjänst C ,23 Kökschefer C ,96 Chefer, arbetsledare övrigt ,16 Planerings/utredningssekreterare ,17 Ekonomer och liknande ,32 Personalsekr, löneadministratörer ,30 Handläggare information ,01 Handläggare IT ,45 Handläggare upphandling/inköp ,75 handläggare övrigt ,06 Administratör/assistent/sekreterare ,01 Ekonomiassistent ,70 Löneassistent ,47 Administratör socialtjänst ,85 Skolsekreterare ,04 Kommunvägledare Ny grupp Administratör övrigt, skolsekr, bema ,86 Psykolog ,59 Distriktssjuksköterska Ny ,70 Sjuksköterska äldreomsorg ,57 Skolsjuksköterska ,67 Undersköterska äldreomsorg SOL ,94 Skötare behandlingsarbete ,94 Vårdare gruppboende LSS ,96 Vårdare daglig verksamhet boendest ,38 Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård ,98 Vårdbiträde äldreomsorg SOL ,72 Personlig assistent, ledsagare ,21 Arbetsterapeuter ,33 Sjukgymnaster ,26 Syn och hörselpedagog ,50 Hjälpmedelskonsulent Ny ,84 Socialsekreterare ,45 Myndighetshandläggare ,03 Introduktionshandläggare ,05 Behandlingsass, handledare soc ,39 Socialt arbete övrigt ,33 Kurator, skolkurator ,62 Grundskollärare tidigare år ,74 Grundskollärare senare år ,25

11 11 (30) Lärare praktisk/estetisk ,70 Speciallärare ,72 Specialpedagog, resurspedagog ,62 Förskollärare ,22 Fritidspedagog ,21 Barnskötare ,98 Dagbarnvårdare ,94 SYO, studievägledare ,50 Elevassistent ,68 Lärare kulturskolan ,25 Bibliotekarie ,57 Biblioteksassistent ,10 Kulturarbete, annat ,55 Fritidsledare ,13 Arkitekt, ingenjör ,65 Byggnadsinspektör ,46 Miljö/hälso/livsmedelsinspektör ,79 IT-samordnare ,16 Mät/kartingenjör ,77 Projektör ,30 Områdesförv, exploateringsingenjör ,18 Ingenjör övrigt ,50 IT/systemtekniker ,99 Drifttekniker ,05 Hjälpmedelstekniker Ny ,81 Fastighetsskötare ,52 Anläggningsarbetare ,93 Hantverkare ,87 Fordonsförare ,96 Vaktmästare, skolvaktmästare ,99 Kontorsvaktmästare ,80 Parkarbetare ,61 Hantverkararbete m.m., annat ,96 Insatsledare ,88 Styrkeledare ,78 Brandman ,68 Kock, kokerska, husmor ,25 Ekonomibiträde ,03 Lokalvårdare, städare ,00 Förrådsarbete ,01 Jämförelse medianlöner 2010, 2011 & 2012

12 12 (30) i Kalmar kommun Etikett Benämning Antal Median Antal Median Antal Median Enhetschefer socialförv Enhetschefer oms. SOL Enhetschefer oms. LSS Verksamhetschefer omsorg Rektor/bitr.rektor 2012 bara rektor C Biträdande rektor L Nytt Förskolechef C Nytt Biträdande förskolechef L Nytt Enhetschefer kultur-fritid C Chefer räddningstjänst C Kökschefer C Chefer, arbetsledare övrigt Planerings/utredningssekreterare Ekonomer och liknande Personalsekr, löneadministratörer Handläggare information Handläggare IT Handläggare upphandling/inköp Handläggare övrigt Administratör/assistent/sekreterare Ekonomiassistent Löneassistent Administratör socialtjänst Skolassistent Kommunvägledare Ny grupp Administratör övrigt Psykolog Distriktssjuksköterska Ny grupp Sjuksköterska äldreomsorg Skolsjuksköterska Undersköterska äldreomsorg SOL Omsorgspedagog LSS Ny titel * Omsorgsassistent LSS Ny titel * Vårdare daglig verks. boendestöd Omsorgsbiträde LSS Ny titel * Vårdbiträde äldreomsorg SOL Personlig assistent, ledsagare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Syn och hörselpedagog

13 13 (30) Hjälpmedelskonsulent Ny Socialsekreterare Myndighetshandläggare Introduktionshandläggare Behandlingsass, handledare soc Socialt arbete övrigt Kurator, skolkurator Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare praktisk/estetisk Speciallärare Specialpedagog, resurspedagog Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare SYO, studievägledare Elevassistent Lärare kulturskolan Bibliotekarie Biblioteksassistent Kulturarbetare annat Fritidsledare Arkitekt, ingenjör Byggnadsinspektör Miljö/hälso/livsmedelsinspektör IT-samordnare Mät/kartingenjör Projektör Områdesförv, exploateringsingenjör Ingenjör övrigt IT/systemtekniker Drifttekniker Hjälpmedelstekniker Ny Fastighetsskötare Anläggningsarbetare Hantverkare Fordonsförare Vaktmästare, skolvaktmästare Kontorsvaktmästare Parkarbetare Fordonsmekaniker Insatsledare Styrkeledare

14 14 (30) Brandman Kock, kokerska, husmor Ekonomibiträde Lokalvårdare, städare Förrådsarbetare Lönespännvidd i Kalmar kommun efter löneöversyn 2012

15 15 (30) Etikett Benämning Antal p10 Median p90 Spännvidd Spännvidd kr % Enhetschefer socialförv , Enhetschefer oms. SOL , Enhetschefer oms. LSS , Verksamhetschefer omsorg , Rektor/bitr.rektor 2012 bara rektor C Biträdande rektor L Ny , Förskolechef C Ny , Biträdande förskolechef L Ny , Enhetschefer kultur-fritid C , Chefer räddningstjänst C , Kökschefer C , Chefer, arbetsledare övrigt , Planerings/utredningssekreterare , Ekonomer och liknande , Personalsekr, löneadministratörer , Handläggare information , Handläggare IT , Handläggare upphandling/inköp , handläggare övrigt , Administratör/assistent/sekreterare , Ekonomiassistent , Löneassistent , Skolsekreterare Ny grupp , Kommunvägledare Ny grupp , Administratör övrigt, skolsekr, bema , Psykolog , Distriktssjuksköterska Ny grupp , Sjuksköterska äldreomsorg , Skolsjuksköterska , Undersköterska äldreomsorg SOL , Omsorgspedagog LSS Ny titel * , Omsorgsassistent LSS Ny titel * , Vårdare daglig verks. boendestöd , Omsorgsbiträde LSS Ny titel * , Vårdbiträde äldreomsorg SOL , Personlig assistent, ledsagare , Arbetsterapeuter , Sjukgymnaster , Syn och hörselpedagog , Hjälpmedelskonsulent Ny , Socialsekreterare , Myndighetshandläggare , Introduktionshandläggare , Behandlingsass, handledare soc , Socialt arbete övrigt , Kurator, skolkurator , Grundskollärare tidigare år , Grundskollärare senare år , Lärare praktisk/estetisk , Speciallärare , Specialpedagog, resurspedagog , Förskollärare , Fritidspedagog ,3

16 16 (30) Barnskötare , Dagbarnvårdare , SYO, studievägledare , Elevassistent , Lärare kulturskolan , Bibliotekarie , Biblioteksassistent , Kulturarbetare annat , Fritidsledare , Arkitekt, ingenjör , Byggnadsinspektör , Miljö/hälso/livsmedelsinspektör , IT-samordnare , Mät/kartingenjör , Projektör , Områdesförv, exploateringsingenjör , Ingenjör övrigt , IT/systemtekniker , Drifttekniker , Hjälpmedelstekniker Ny , Fastighetsskötare , Anläggningsarbetare , Hantverkare , Fordonsförare , Vaktmästare, skolvaktmästare , Kontorsvaktmästare , Parkarbetare , Fordonsmekaniker , Insatsledare , Styrkeledare , Brandman , Kock, kokerska, husmor , Ekonomibiträde , Lokalvårdare, städare , Förrådsarbetare ,6

17 17 (30) Förändring av lönespännvidd mellan 2011 och Etikett Benämning Spännvidd i vidd % Skillnad i % Antal Median Spänn- Antal Median % Enhetschefer socialförv , ,8 0, Enhetschefer oms. SOL , , Enhetschefer oms. LSS , ,4 1, Verksamhetschefer omsorg , ,2 17, Rektor/bitr.rektor 2012 bara rektor C Biträdande rektor L Nytt , Förskolechef C Nytt , Biträdande förskolechef L Nytt , Enhetschefer kultur-fritid C , ,5 1, Chefer räddningstjänst C , , Kökschefer C , ,5-2, Chefer, arbetsledare övrigt , ,4-34, Planerings/utredningssekreterare , ,0 1, Ekonomer och liknande , ,6-5, Personalsekr, löneadministratörer , ,5-9, Handläggare information , ,1 0, Handläggare IT , ,2-2, Handläggare upphandling/inköp , ,5-13, handläggare övrigt , ,4-25, Administratör/assistent/sekreterare , , Ekonomiassistent , ,0-1, Löneassistent , ,1 3, Skolsekreterare Ny , ,1 4, Kommunvägledare Ny ,9 2, Administratör övrigt, skolsekr, bema , ,8-7, Psykolog , , Distriktssjuksköterska Ny , Sjuksköterska äldreomsorg , ,3 0, Skolsjuksköterska , ,5 0, Undersköterska äldreomsorg SOL ,6 1, Omsorgspedagog LSS Ny titel * , Omsorgsassistent LSS Ny titel * , Vårdare daglig verks. boendestöd , ,6-0, Omsorgsbiträde LSS Ny titel * , Vårdbiträde äldreomsorg SOL , ,7 5, Personlig assistent, ledsagare ,7 9, Arbetsterapeuter , ,1 2, Sjukgymnaster , , Syn och hörselpedagog ,4-11, Hjälpmedelskonsulent Ny , Socialsekreterare , ,8 5, Myndighetshandläggare , ,0 1, Introduktionshandläggare , ,1 2, Behandlingsass, handledare soc , ,4-10, Socialt arbete övrigt , ,0-1, Kurator, skolkurator , Grundskollärare tidigare år , ,5-1, Grundskollärare senare år , ,5 0, Lärare praktisk/estetisk , ,7-1,7

18 18 (30) Speciallärare , ,6-0, Specialpedagog, resurspedagog , ,5 10, Förskollärare , ,2-0, Fritidspedagog ,3 2, Barnskötare , ,4 3, Dagbarnvårdare , ,3-4, SYO, studievägledare , ,9 4, Elevassistent , ,9 1, Lärare kulturskolan ,1-6, Bibliotekarie , ,9-4, Biblioteksassistent , , Kulturarbetare annat Ny , Fritidsledare , ,8-3, Arkitekt, ingenjör , ,4 0, Byggnadsinspektör , ,6 1, Miljö/hälso/livsmedelsinspektör , ,3-3, IT-samordnare , ,5-5, Mät/kartingenjör , , Projektör , ,0 10, Områdesförv, exploateringsingenjör , ,9 3, Ingenjör övrigt , ,8-11, IT/systemtekniker , ,3-4, Drifttekniker , ,6-0, Hjälpmedelstekniker Ny , Fastighetsskötare , ,4-2, Anläggningsarbetare , ,5-6, Hantverkare , ,4 3, Fordonsförare , ,2-4, Vaktmästare, skolvaktmästare , ,8-3, Kontorsvaktmästare , Parkarbetare , ,7-0, Fordonsmekaniker , ,2 0, Insatsledare , ,7 0, Styrkeledare , ,1-4, Brandman , ,3 0, Kock, kokerska, husmor , ,3-0, Ekonomibiträde , ,5-0, Lokalvårdare, städare , ,0-1, Förrådsarbetare , ,6-17,5

19 19 (30) Genomsnittlig löneökning i kronor per AID-kod Etikett Benämning Antal Medel Medel Antal Medel Antal kr kr kr Enhetschefer socialförv Enhetschefer oms. SOL Enhetschefer oms. LSS Verksamhetschefer omsorg Rektor/bitr.rektor 2012 bara rektor C Biträdande rektor L Nytt Förskolechef C Nytt Biträdande förskolechef L Nytt Enhetschefer kultur-fritid C Chefer räddningstjänst C Kökschefer C Chefer, arbetsledare övrigt Planerings/utredningssekreterare Ekonomer och liknande Personalsekr, löneadministratörer Handläggare information Handläggare IT Handläggare upphandling/inköp handläggare övrigt Administratör/assistent/sekreterare Ekonomiassistent Löneassistent Skolsekreterare Ny Kommunvägledare Ny Ny anställda Administratör övrigt Psykolog Distriktssjuksköterska Ny Sjuksköterska äldreomsorg Skolsjuksköterska Undersköterska äldreomsorg SOL Omsorgspedagog LSS Ny titel * Omsorgsassistent LSS Ny titel * Vårdare daglig verks. boendestöd Omsorgsbiträde LSS Ny titel * Vårdbiträde äldreomsorg SOL Personlig assistent, ledsagare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Syn och hörselpedagog Hjälpmedelskonsulent Ny Socialsekreterare

20 20 (30) Myndighetshandläggare Introduktionshandläggare Behandlingsass, handledare soc Socialt arbete övrigt Kurator, skolkurator Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare praktisk/estetisk Speciallärare Specialpedagog, resurspedagog Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare SYO, studievägledare Elevassistent Lärare kulturskolan Bibliotekarie Biblioteksassistent Kulturarbetare annat Ny Fritidsledare Arkitekt, ingenjör Byggnadsinspektör Miljö/hälso/livsmedelsinspektör IT-samordnare Mät/kartingenjör Projektör Områdesförv, exploateringsingenjör Ingenjör övrigt IT/systemtekniker Drifttekniker Hjälpmedelstekniker Ny Fastighetsskötare Anläggningsarbetare Hantverkare Fordonsförare Vaktmästare, skolvaktmästare Kontorsvaktmästare Parkarbetare Fordonsmekaniker Insatsledare Styrkeledare Brandman Kock, kokerska, husmor Ekonomibiträde Lokalvårdare, städare Förrådsarbetare

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 30. Tid och plats Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID Hälso- och sjukvård 010101 Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl - - - - 010102 Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl - - - - 010103 Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl - - - - 010104 Bitr

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson,

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

PM nr 1 inför löneöversyn 2015

PM nr 1 inför löneöversyn 2015 KUB1000, v2.0, 2012-05-23 PM nr 1 inför löneöversyn 2015 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2015. Varje förvaltningschef och HR

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Arbetsvillkor, arbetshälsa och livsstil Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN FÖR PERSONSKADEPREVENTION

Läs mer

Mina anställningsförmåner

Mina anställningsförmåner Mina anställningsförmåner SKL Kommentus Media Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Beställning av boken kan göras direkt på tfn 08-709 59 90 e-post order@sklkommentus.se

Läs mer