Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholms kommun Personalredovisning 2013"

Transkript

1 Ängelholms kommun Personalredovisning

2

3

4 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff (s. 32), Daniel Franzén (s. 31, 38), Tomas Goldbach (s. 7, 25, 28), Mariella Magnusson (s. 13, 35), Erica Månsson (s. 10, 17)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 6 ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 8 Antal anställningar per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 9 Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde 10 Antal anställda per befattningsgrupp 11 Antal medarbetare per chef och förvaltning 14 Könsfördelning mellan chefer och medarbetare 14 Anställda med utländsk bakgrund 15 ÅLDER Medelålder uppdelat på kön och förvaltning 16 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning 18 Åldersstruktur samtliga anställda 18 Åldersstruktur uppdelat på kön 19 AVGÅNGAR Antal anställda som slutat på egen begäran 20 Pensionsavgångar 21 Pensionsavgångar, prognos Personalförsörjningsprognos FRISK OCH SJUK Friskvård 24 Friskstatistik 26 Sjukfrånvaro - nyckeltal 27 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 27 Sjukfrånvaro per befattningsgrupp 29 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall 30 Sjuklönekostnad per förvaltning 31 SEMESTER OCH MERTID Sparade semesterdagar 32 Semester-, ferie- och uppehållslöneskuld 32 Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp 33 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader och pensionskostnader 34 LÖNESTATISTIK Lönestatistik - medellön uppdelat på kön 36 Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen uppdelat på kön 37 Utfall 2013 års löneöversyn 39

6 INLEDNING Personalredovisningen utgör ett viktigt underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. Vi har även påbörjat ett samarbete om gemensamma personalnyckeltal inom kommunerna i Skåne Nordväst, vilket förväntas ge ett ökat intresse för dessa jämförelser. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december Antalet anställda i kommunen har minskat och är vid årets slut årsarbetare ( årsarbetare). Minskningen beror till största delen på verksamhetsövergångar, bland annat inom Tekniska kontoret (där fastighetsförvaltning och skötsel gått över till Ängelholmslokaler) och Socialförvaltningen (där delar av äldreomsorgen gått över till andra driftsformer). Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2013 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt sett ökat något och är vid årets slut 89,8 % ( ,7 %). Genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat för kvinnorna, men minskat för männen. Medelåldern för kommunens anställda har minskat något och är 47,0 år ( ,1 år). Kvinnorna har inte blivit äldre och männen har blivit lite yngre! Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom Räddningstjänsten och männen på Stadsarkitektkontoret. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda är oförändrat 13,5 år ( ,5 år). Personalomsättningen har ökat något och uppgår till 6,2 % under 2013 (2012 5,4 %). Under 2013 har sammanlagt 170 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun ( ). Av dessa har 90 avgått med ålderspension ( ). Under de närmaste 10 åren beräknas 775 anställda att avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Det har visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt sker vid 65 års ålder. Därför har vi valt att basera prognosen på avgång vid 65 års ålder. Personalförsörjningsprognosen har justerats och visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal - prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro. Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. I december 2012 lanserades en förmånsportal till kommunens anställda - Fördel Ängelholm. I portalen finns alla förmåner samlade. Friskvårdsförmånerna utgör en central del i portalen, som också innehåller förmåner som kan beställas med bruttolöneavdrag, såsom till exempel ögonlaser- och fertilitetsbehandling. Kopplat till portalen får de anställda också ett Personalkort som kan användas för att erhålla rabatter vid inköp hos ett stort antal butiker och webbutiker. Fördel Ängelholm har fått mycket uppskattning från de anställda och också inneburit förändrade och förenklade rutiner vid hanteringen av friskvårdsbidraget, som administreras genom portalen. I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. Nyttjandet har minskat något under % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån ( %). Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under året. 65,4 % av kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar under 2013 ( ,2 %). I likhet med övriga landet har sjuktalen ökat, men ligger för Ängelholms del fortfarande på en förhållandevis låg nivå. 6 PERSONALREDOVISNING 2013 INLEDNING

7 I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med kronor per anställd och år. Nyckeltalet sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid är 4,12 % (2012 3,67 %). Sjukfrånvaron räknat i genomsnittliga sjukdagar per anställd har ökat med 1 dag till 16 dagar per anställd och år ( dagar). Målsättningen att minska uttaget av fyllnadstid och övertid har uppnåtts under året. Det totala uttaget av fyllnadstid och övertid har minskat från 23 timmar per anställd 2012 till 22 timmar för Resultatet av den lokala löneöversynen 2013, det vill säga löneökningstakt i procent av lönesumma från och med , redovisas uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena. Den totala löneökningen för 2013 var 3,0 % (2012 4,1 %). Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. På både lång och kort sikt måste vi attrahera nya medarbetare, framförallt ungdomar, för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en fortsatt attraktiv arbetsgivare är därför för oss alla en viktig utmaning för framtiden, så att vi kan trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i januari 2014 Per Sundelius Tf personalchef INLEDNING PERSONALREDOVISNING

8 ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ÅRSARBETARE* 2013 Antal anställda Kvinnor Andel kvinnor % Män Andel män % Årsarbetare Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt * Per den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING Kommunledningskontoret 230 Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten 8 PERSONALREDOVISNING 2013 ANTAL ANSTÄLLDA

9 ANTAL ANSTÄLLNINGAR PER FÖRVALTNING, KÖN OCH SYSSELSÄTTNINGSGRAD* 0-49% 50-74% 75-99% 100% 2013 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret Antal deltidsanställda Totalt antal anställda Andel % deltidsanställda Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel % av resp. kön 2,1 2,4 10,7 6,0 34,6 18,5 52,6 73, Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel % av resp. kön 1,4 1,5 10,6 7,5 37,0 16,2 51,0 74,7 * Per den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Antalet tillsvidareanställda var personer ( personer). ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

10 GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD (%) PER KÖN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 96,0 97,8 96,6 95,3 97,5 96,1 Administration 93,4 90,2 92,8 92,2 89,6 91,7 Vård- och omsorgsarbete 84,7 91,2 85,5 84,2 90,5 84,9 Skol- och barnomsorgsarbete 90,7 92,1 91,0 92,3 93,6 92,6 Kultur- och fritidsarbete 80,6 87,1 82,7 84,2 88,3 85,2 Teknikarbete 85,1 97,4 89,9 84,1 96,8 89,5 Totalt 88,7 94,2 89,8 88,5 94,9 89,7 10 PERSONALREDOVISNING 2013 ANTAL ANSTÄLLDA

11 ANTAL ANSTÄLLDA PER BEFATTNINGSGRUPP Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal Antal Andel % Antal Andel % Antal Antal Andel % Antal Andel % LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Två befattningsgrupper består enbart av kvinnor - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Ledningsarbete BUF, Ledningsarbete övrigt, Bad- och fritidspersonal och Ingenjörer. ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

12 ANTAL ANSTÄLLDA PER BEFATTNINGSGRUPP 2013 LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 75 Undersköterskor/Vårdbiträden 568 Skötare/Vårdare 170 Personliga assistenter 131 Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare 17 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 600 Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare 11 Elevassistent 128 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 42 Bad- och fritidspersonal 23 TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 60 Tekniker 14 Hantverkararbete med mera 52 Räddningstjänstarbete 30 Köks- och måltidsarbete 104 Lokalvård PERSONALREDOVISNING 2013 ANTAL ANSTÄLLDA

13 ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

14 ANTAL MEDARBETARE PER CHEF OCH FÖRVALTNING Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Övriga förvaltningar Totalt KÖNSFÖRDELNING MELLAN CHEFER OCH MEDARBETARE 100% 90% 80% 70% 60% 57% 27% 40% 19% % 12% 61% 40% 39% 19% 50% 40% 73% 81% 85% 88% 81% 30% 20% 10% 43% 60% 39% 60% 61% 0% Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Övriga förvaltningar Hela kommunen 100% 90% 80% 70% 60% 62% 34% 39% 19% Kvinnor % Män 11% 63% 39% 42% 18% 50% 40% 30% 20% 10% 38% 66% 61% 81% 82% 89% 37% 61% 58% 82% 0% Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Chef Medarbetare Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Övriga förvaltningar Hela kommunen 14 PERSONALREDOVISNING 2013 ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män

15 TILLSVIDAREANSTÄLLDA FÖRDELADE PÅ FÖDELSELAND Riket Ängelholms kommun Antal Andel % Antal Andel % Kön Födelseland Kvinnor Sverige ,0 88, ,4 91,8 Övriga Norden ,8 3, ,7 1,8 Europa exklusive Norden ,1 4, ,1 3,7 Övriga världen ,9 4, ,8 2,7 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,0 Summa kvinnor Män Sverige ,0 88, ,1 93,5 Övriga Norden ,7 1, ,2 1,0 Europa exklusive Norden ,7 3, ,7 3,4 Övriga världen ,4 6, ,0 2,0 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,0 Summa män Samtliga Sverige ,0 88, ,5 92,1 Övriga Norden ,6 2, ,6 1,6 Europa exklusive Norden ,1 3, ,2 3,6 Övriga världen ,2 4, ,7 2,6 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,0 Summa samtliga TILLSVIDAREANSTÄLLDA FÖRDELADE PÅ SVENSK RESPEKTIVE UTLÄNDSK BAKGRUND* Riket Ängelholms kommun Antal Andel % Antal Andel % Bakgrund Svensk bakgrund ,7 86, ,2 90,7 Utländsk bakgrund ,2 13, ,8 9,3 - därav utrikes födda ,9 11, ,5 7,9 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,0 Summa * Utländsk bakgrund = Utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Vi har ur ett mångfaldsperspektiv valt att redovisa tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting avseende antalet anställda med utländsk bakgrund. Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre bland de anställda i Ängelholms kommun än i riket. Andelen utrikes födda bland de tillsvidareanställda har ökat och är 8,5% 2012 (7,9% 2011). Detta är något lägre än andelen utrikes födda av befolkningen i hela kommunen som är 9,8% 2012 (9,6% 2011). Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda har också ökat och är 9,8% 2012 (9,3% 2011). Andelen med utrikes bakgrund av befolkningen i hela kommunen är 12,2% (11,9% 2011). ANTAL ANSTÄLLDA PERSONALREDOVISNING

16 ÅLDER MEDELÅLDER UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING* * Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) ,1 52,3 53,6 50,0 49,9 46,3 47,7 47,1 46,6 46,7 45,7 46,4 47,1 46,8 44,8 40,7 41, , Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och Stadsarkitektkontoret fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Kvinnor 48,9 49,6 52,2 50,8 50,3 51,8 52,6 49,0 47,3 46,5 46,3 47,0 44,2 47,6 47,1 47,3 40,3 Män 30 27, Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och Stadsarkitektkontoret fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Kvinnor Kvinnorna har inte blivit äldre och männen har blivit yngre! Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Räddningstjänsten och männen Män på Stadsarkitektkontoret. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 47,0 år ( ,1 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,6 år ( ,8 år). Den genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är oförändrat 13,5 år ( ,5 år). 16 PERSONALREDOVISNING 2013 ÅLDER

17 ÅLDER PERSONALREDOVISNING

18 ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING* år år år år 60 år - Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt år år år år 60 år - Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt * Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). ÅLDERSSTRUKTUR SAMTLIGA ANSTÄLLDA år år år år 60 år PERSONALREDOVISNING 2013 ÅLDER

19 ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN år år år år 60 år - Kvinnor Män år år år år 60 år - Kvinnor Män ÅLDER PERSONALREDOVISNING

20 AVGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA SOM SLUTAT PÅ EGEN BEGÄRAN (PER BEFATTNINGSGRUPP) LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 5 4 Ledningsarbete BUF 6 4 Ledningsarbete övrigt 4 1 ADMINISTRATION Handläggare 9 14 Administratörer 9 9 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 4 6 Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare 6 6 Personliga assistenter 12 1 Rehabilitering och förebyggande arbete 1 4 Socialt och kurativt arbete 5 2 Socialsekreterare 5 2 Bistånds- och LSS-handläggare 0 0 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare 4 4 Dagbarnvårdare 0 2 Elevassistent 2 2 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 4 0 Bad- och fritidspersonal 1 1 TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 5 2 Tekniker 1 2 Hantverkararbete med mera 5 3 Räddningstjänstarbete 2 3 Köks- och måltidsarbete 5 6 Lokalvård 4 1 TOTALT Sammanlagt har 170 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran ( anställda), vilket ger en personalomsättning på 6,2 % (2012 5,4 %). 20 PERSONALREDOVISNING 2013 AVGÅNGAR

21 PENSIONSAVGÅNGAR UPPDELAT PÅ ÅLDER år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är den anställde avgångsskyldig. Diagrammet visar att en stor del av våra anställda väljer att gå i pension vid den gamla pensionsåldern 65 år. 90 anställda avgick med ålderspension under av dessa, dvs 31 %, slutade vid 65 års ålder. AVGÅNGAR PERSONALREDOVISNING

22 PENSIONSAVGÅNGAR (ÅLDERSPENSION) PER ÅR, PROGNOS FÖR Prognosen visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas 775 anställda gå i ålderspension. Enligt gällande avtal kan våra anställda välja att gå i pension mellan års ålder. Eftersom en övervägande del av våra anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder har vi i prognosen valt att redovisa pensionsavgångarna det år de anställda fyller 65 år. I prognosen redovisas ett förhållandevis högre antal avgångar 2014 än följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2013 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår Av de 97 som finns i prognosen med avgångsår 2014 uppnår års ålder under Avgångsskyldighet inträder enligt avtal vid 67 års ålder. 22 PERSONALREDOVISNING 2013 AVGÅNGAR

23 PERSONALFÖRSÖRJNINGSPROGNOS LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 37 Tekniker 7 Hantverkararbete med mera 33 Räddningstjänstarbete 17 Köks- och måltidsarbete 53 Lokalvård Prognosen visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Pensionsavgångarna redovisas för det år de anställda fyller 65 år. AVGÅNGAR PERSONALREDOVISNING

24 FRISK OCH SJUK FRISKVÅRD, ANDEL ANSTÄLLDA (%) SOM NYTTJAT FRISKVÅRDSSUBVENTIONEN Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och Stadsarkitektkontoret fritidsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. 33 % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån under 2013 ( %). I december 2012 lanserades en förmånsportal till kommunens anställda - Fördel Ängelholm. I portalen finns alla förmåner samlade. Friskvårdsförmånerna utgör en central del i portalen, som också innehåller förmåner som kan beställas med bruttoavdrag, till exempel ögonlaser- och fertilitetsbehandling. Kopplat till portalen får också de anställda ett Personalkort som kan användas för att erhålla rabatter vid inköp hos ett stort antal butiker och webbutiker. Införandet av Fördel Ängelholm har också inneburit förändrade och förenklade rutiner vid hanteringen av friskvårdsbidraget, som administreras genom portalen. Utbetalningar och avdrag från portalen integreras i personalsystemet för verkställan i samband med löneutbetalning. Utöver friskvårdsbidraget ges alla kommunanställda möjlighet till gratis Kommunjympa varje tisdag på Friskis & Svettis. Denna aktivitet har haft totalt besök under 2013 (1 916 besök 2012). Varje år anordnas också en kommungemensam friskvårdsaktivitet års friskvårdsaktivitet var ett motionslopp i form av Stadsrundan, som fick 330 startande (i motsvarande aktivitet 2012 deltog 420 personer). Som anställd har man även möjlighet att gå på Helsingborgs Stadsteater till starkt rabatterat pris under mottot Teater - friskvård för själen!. 24 PERSONALREDOVISNING 2013 FRISK OCH SJUK

25 FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

26 FRISKSTATISTIK 100%, ANDEL ANSTÄLLDA HELT UTAN SJUKFRÅNVARO UNDER ÅRET (PER VERKSAMHETSOMRÅDE) % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2013 (40% 2012) Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt FRISKSTATISTIK 99%, ANDEL ANSTÄLLDA MED INGEN ELLER MAX 5 DAGARS SJUKFRÅNVARO UNDER ÅRET (PER VERKSAMHETSOMRÅDE) % av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2013 (66% 2012) Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt PERSONALREDOVISNING 2013 FRISK OCH SJUK

27 SJUKFRÅNVARO - NYCKELTAL, REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ENLIGT LAGEN OM KOMMUNAL REDOVISNING Indikatorer (nyckeltal) I förhållande till Total sjukfrånvarotid Sammanlagd tillgänglig arbetstid 4,12 % 3,67 % Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Summa sjukfrånvarotid för kvinnor Summa sjukfrånvarotid för män Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre Total sjukfrånvarotid 27,59 % 24,75 % Sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor Sammanlagd tillgänglig arbetstid för män Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 4,68 % 4,16 % 1,95 % 1,87 % 3,84 % 3,32 % 4,04 % 3,53 % 4,26 % 3,92 % SJUKFRÅNVARO PER ANSTÄLLD OCH FÖRVALTNING Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet på grund av egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag. Antalet sjukdagar per anställd är 16 ( ). FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

28 28 PERSONALREDOVISNING 2013 FRISK OCH SJUK

29 SJUKFRÅNVARO PER BEFATTNINGSGRUPP LEDNINGSARBETE Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

30 ANTAL SJUKDAGAR I GENOMSNITT PER ANSTÄLLD, KÖN OCH ÅLDERSINTERVALL år år år år 60 år - Totalt Kvinnor Män år år år år 60 år - Totalt Kvinnor Män 30 PERSONALREDOVISNING 2013 FRISK OCH SJUK

31 SJUKLÖNEKOSTNAD PER FÖRVALTNING INKLUSIVE PO-PÅLÄGG (TKR) Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt FRISK OCH SJUK PERSONALREDOVISNING

32 SEMESTER OCH MERTID ANTAL SPARADE SEMESTERDAGAR Förändring (%) Kommunledningskontoret ,6 Tekniska kontoret ,6 Barn- och utbildningsförvaltningen ,4 Socialförvaltningen ,2 Kultur- och fritidsförvaltningen ,0 Stadsarkitektkontoret ,2 Miljökontoret ,5 Räddningstjänsten ,9 Totalt ,3 SEMESTER-, FERIE- OCH UPPEHÅLLSLÖNESKULD, MNKR Förändring (%) Semesterlöneskuld 44,6 47,4-5,9 Ferielöneskuld 13,9 14,4-3,5 Uppehållslöneskuld 1,9 2,0-5,0 Arbetsgivaravgifter 23,4 24,5-4,5 Totalt 83,8 88,3-5,1 32 PERSONALREDOVISNING 2013 SEMESTER OCH MERTID

33 FYLLNADSTID OCH ÖVERTID PER BEFATTNINGSGRUPP LEDNINGSARBETE Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt SEMESTER OCH MERTID PERSONALREDOVISNING

34 PERSONALKOSTNADER PERSONALKOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER, MNKR LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Löner, anställda 887,8 886,2 Ersättning, övriga uppdragstagare 11,5 10,8 Ersättning, förtroendevalda 5,9 5,9 905,2 902,9 ARBETSGIVARAVGIFTER MED MERA Lagstadgade avgifter 272,8 270,3 Avtalsförsäkringar 1,6 1,6 274,4 271,9 PENSIONSKOSTNADER Avgiftsbestämd del, tjänstepension 41,9 41,7 Pensionsutbetalningar 33,4 31,0 - därav garantipension/visstidspension 0,8 0,7 Tjänstepensionsförsäkringar 6,4 6,6 Avsättning tjänstepension 1,4-0,3 Avsättning tjänstepension intjänad före 1998 (ansvarsförbindelse)* -32,0-33,5 51,1 45,5 Löneskatt på pensioner 28,7 18,5 Totalt 1 259, ,8 * Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 är redovisad som avsättning i balansräkningen från och med Skulden har minskat med 32,0 mnkr på grund av utbetalningar och övriga beräkningsposter. Samtidigt har skulden ökat med 48,3 mnkr genom ränte- och basbeloppsuppräkning. Löneskatt tillkommer på förändringarna. 34 PERSONALREDOVISNING 2013 PERSONALKOSTNADER

35 PERSONALKOSTNADER PERSONALREDOVISNING

36 LÖNESTATISTIK MEDELLÖN PER BEFATTNINGSGRUPP UPPDELAT PÅ KÖN Löneläget i december 2013 Kvinnor Män Total LEDNINGSARBETE Kvinnors lön i % av mäns lön Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Statistiken visar att det inte föreligger någon större skillnad mellan kvinnors och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det inte på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet med mera. 36 PERSONALREDOVISNING 2013 LÖNESTATISTIK

37 10:e, 50:e och 90:e PERCENTILEN PER BEFATTNINGSGRUPP UPPDELAT PÅ KÖN Löneläget i december 2013 Kvinnor Män 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård LÖNESTATISTIK PERSONALREDOVISNING

38 38 PERSONALREDOVISNING 2013 LÖNESTATISTIK

39 UTFALL AV 2013 ÅRS LÖNEÖVERSYN PER VERKSAMHETSOMRÅDE, PROCENT 4,0 3,6 3,5 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol-, kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt LÖNESTATISTIK PERSONALREDOVISNING

40

41

42 Ängelholms kommun Ängelholm

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Tillförsikt inför framtiden

Tillförsikt inför framtiden Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2010 Tillförsikt inför framtiden För att utvecklas som arbetsgivare inom personalområdet är kommunens personalekonomiska redo visning ett viktigt instrument där

Läs mer

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt

Läs mer

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 2009 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 FAS-utbildning... 6 1.2 Arbetsvärdering och lönekartläggning... 6 1.3 Medarbetarenkät 2009... 7 2 Personalredovisning Tranemo kommun 9 2.1 Nyckeltal

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda.

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda. 264, INLEDNING Arbetet inom personalområdet styrs av lagar, avtal och av de riktlinjer som har sin grund i Bollebygds kommuns arbetsgivarpolitiska program. Fokuserade områden i detta program är ledarskap,

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja Personalbokslut Örebro kommun 27 2 Innehållsförteckning Årets heta nyckeltal 3 Antalet anställda 4 Månadsavlönade 4 Arbetstid 5 Timavlönade 5 Fyllnadstid och övertid 6 Sysselsättningsgrader 7 Arbetad tid/frånvaro

Läs mer

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2011 Attraktiv arbetsgivare Vi vet att rekryteringsbehovet de kommande åren är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges kommuner. Vill vi i ett sådant

Läs mer

Datum. Ärenden 4. Personalredovisning 2014 KS2015/82 Björn Ringholm, personalchef. 5. Revisionsberättelse 2014 för Bollebygds kommun

Datum. Ärenden 4. Personalredovisning 2014 KS2015/82 Björn Ringholm, personalchef. 5. Revisionsberättelse 2014 för Bollebygds kommun Kommunfullmäktige KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-04-29 Sida 1(2) Organ Kommunfullmäktige Tid OBS. Torsdagen den 7 maj, klockan 15.00 Plats Bollebygdskolans matsal Justering Måndagen den 18 maj,

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2010

Uppföljning Medarbetare 2010 Uppföljning Medarbetare 2010 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2010 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE... 6 HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN

Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2014 Omslagsbild: Årets glädjespridare 2014 Vinnarna är Katarina Larsson, Anna Franke, Margareta Norén

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1

personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1 personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1 Bra Personalpolitik personalpolitik för ett ligger hållbart steget arbetsliv före Att Borås vara Stads en god personalekonomiska

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2012-04-10

Kommunstyrelsens handlingar 2012-04-10 Kommunstyrelsens handlingar 2012-04-10 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: mikael.petersson@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Bilaga 1 Personal- och löneenheten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Innehåll Sida Personal 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsad anställda 3 Feriearbete 3 Åldersstruktur, tillsvidareanställda

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 2009 1 Välkommen till 2009 års personalredovisning Innan du dyker in i materialet Personalredovisningen 2009 består av två delar. Del 1 innehåller kommentarer med fördjupningar och

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut 2015

Arbetsmiljöbokslut 2015 Handläggare: Sida: 1 (8) Arbetsmiljöbokslut 2015 Detta är 2015 års upplaga av Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut. Bokslutet omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Övergripande målsättning:

Övergripande målsättning: september 2008 1 Övergripande målsättning: Vår arbetsmiljö ska vara sådan att såväl elever som anställda med glädje skall gå till skolan/arbetet. Samtliga anställda och elever ska ges möjlighet att påverka

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62.

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. 1 Bemanningsenheten 2015-10-21 Karin Dahlström Enhetschef Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB

Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB I sedvanlig ordning, inför moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning, behöver vi bolagens personalstatistik för att redovisa

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret -03-15 Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn-

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

Motion (2014:2) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag

Motion (2014:2) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag Remissvar Dnr 2014/3.2.2/61 Sid. 1 (26) 2014-04-28 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Finansroteln Motion (2014:2) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21 Ferie & Uppehåll 2012-06-15 1 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera en ferieanställning... 3 Registrera en uppehållsanställning... 6 Utdrag ur belastningsregister... 9 Ferielön... 10 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 KARLSKOGA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 www.karlskoga.se 2 Innehållsförteckning Arbetsorganisation och strukturer... 3 Arbetsmiljö och hälsa... 6 Ledar- och

Läs mer

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR!

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! NYCKELTALS- INSTITUTETS ÅRSRAPPORT 2016 I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! Vi började 1996 med en ambition att skapa ett gemensamt språk inom HR ekonomi, en slags svensk standard för att mäta och

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. 1 (9) PM Datum HR-avdelningen 2008-10-20 Cajsa Linder Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Här ges en översiktlig bild av den statliga tjänstepensionen: Tjänstepensionen

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer