Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, , klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson"

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, , klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare Beslutsärenden 1 Föredragningslistan 2 Val av justerare. Förslag Lennart Nilsson 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson 4 Lönekonferens /127 5 Personalredovisning /128 6 Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lönoch personaladministration 7 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av Finsam 2011/ /467 8 Policy om alkohol och droger 2011/365 9 Uppföljning av samverkansavtalet 2011/ Modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna kommunfullmäktigeuppdrag 2012/53 11 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär om personalpolitik 12 Avgångssamtal

2 KALLELSE Kommunstyrelsens personalutskott Informationsärenden Aktuella förhandlingar Aktuell personalstatistik Aktuella rekryteringar Överenskommelse om avgång från anställning

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /127 Hans-Börje Andersson Personalutskottet Redovisning av grupparbeten vid lönepolitisk konferens 13 februari Ärendebeskrivning Personalenheten har sammanställt en redovisning av resultatet från de grupparbeten som genomfördes i samband med den lönepolitiska konferensen den 13 februari Beslutsunderlag Personalchefens tjänsteutlåtande 20 mars Bilaga - redovisning av grupparbetsuppgifter. Förslag till beslut Personalutskottet föreslås besluta att godkänna redovisningen samt att beakta resultatet i arbetet med den fortsatta lönebildningsprocessen. Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 REDOVISNING 1 (3) Redovisning Lönepolitisk konferens 13 februari 2012 Attraktiv arbetsgivare vad betyder det för lönepolitiken? Vad gör en arbetsgivare attraktiv? - Karriärutveckling på bredden - Långsiktig samhällsbyggare (20 år) - Möjlighet att påverka/flexibel - Kompetensutveckling - Lön löneutveckling - Delaktighet - God arbetsmiljö - Möjlighet till heltid - Ökad jämställdhet - Friskvård - Organisationens förmåga att bejaka nytänkandet (förändringsbenägenhet) - Belöna (flexibilitet) utökat ansvarsområde - Låga ohälsotal - Bra resultat lönar sig - Bra renommé som arbetsgivare - God tillväxt kommunen skapar intresse - Stöd till fysiska aktiviteter - Gott varumärke - Flexibla arbetstider - Årsarbetstid - Familjebehov - jobba hemifrån, jobb på tåg - Se attraktion för familjen Kommunledningskontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östravägen 2 Telefon Fax E-post Internet

5 2 (3) - Boendealternativ - Att livspusslet går ihop viktigare än lön - Uppmärksamma/fira vad som är bra - Klara karriärvägar - Ordning och reda o Verksamhetsmässigt o Ekonomiskt - Delaktighet, delägande, påverkansmöjligheter - Flexibilitet o Arbetssätt/arbetstid o Möjlighet skifta arbetsuppgifter/tjänst o Karriärvägar Hur kopplar vi dessa faktorer till lönepolitiken? - Karriär inom olika förvaltningar/ängelholmshem ger ökad kompetens ger möjlighet till högre lön. - Faktorerna kan kopplas till det lönepolitiska programmet - Uppdrag från politiken ge tydliga direktiv - God arbetsmiljö, lokaler, goda relationer till chef ledning, Samverkansavtalet - Trivselfaktorn en bra dag på jobbet, lägre tryck på hög lön. God personalvård, uppskattning, uppmärksammad, bli sedd - Koppling fullmäktigemål Lönepolicy Hur förverkligar vi detta i den övergripande planeringen? - Kommunicera/marknadsföra kommunen som arbetsgivare, lyfta fram styrkor. Även mot de anställda! - Platsannonser i förebyggande syfte - Karriärbank intresseanmälan - Pro-aktiv media - Politiska modet - Riva informella strukturer - Skapa karriärvägar för olika grupper - Kompetensutveckling - Uppgradera ny teknik - Vidare möjligheter nya jobb, plan för utveckling

6 3 (3) Vision 2020 Kraftsamling Ängelholm vad betyder detta styrdokument för lönepolitiken? Kunskapsstaden Ungdomsstaden Idrottsstaden Hälsostaden Hur kan lönepolitiken bidra till att uppnå Vision 2020? Kunskapsstaden - Praktikplatser - Prioritera kompetensutveckling - Ökad konkurrens av kvalificerad arbetskraft - Lönedrivande? - Högre krav från välutbildade - Bra lärare - Bättre koppling mellan resultat och lön (öppna jämförelser) - Politisk tydlighet + förbättrade resultat i måluppfyllelse (i skolan) - Helst högre utbildning - Locka de bästa lärarna - Teknisk utbildning i fokus - Modellskolan med lärarutbildning - Förstärk elevernas krav/önskningar - Löneutveckling med punktinsatser Ungdomsstaden - Praktikplatser inom kommunen (sommarjobb) - Attraktiv arbetsgivare - Instegsjobb - Starkare koppling till ungdomskultur förutsätter högre/bredare kompetens bland kommunens medarbetare - Vi saknar högskola för att kunna behålla välutbildade - Locka fler ungdomar till låglöneyrken med attraktion som mervärde Idrottsstaden - Föreningslivet ska marknadsföras för/som attraktiv kommun - Aktiva medarbetare - Friskvård - Mer gymnasium med idrottsinriktning, headhunting av intresserade lärare Hälsostaden - Löneförmåner för anställda - Verka för god hälsa och arbetsmiljö - Samverkan Kommun/Region - VARA intressant arbetsgivare i samverkan med Regionen - Utbud, arbestider, löner etc - Folkhälsan, friskvård och hälsovård - Lön frikort, friskvård utöka, kanske på arbetstid, idrottsplagg Resultatbaserad löneutveckling kopplad till de fyra städerna.

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /128 Hans-Börje Andersson Kommunstyrelsen Personalredovisning 2011 Ärendebeskrivning Personalutskottet har på sedvanligt sätt upprättat en personalredovisning för 2011 som innehåller relevanta personalnyckeltal och andra uppgifter som redovisar väsentliga personalförhållanden Beslutsunderlag Personalchefens tjänsteutlåtande 20 mars Personalredovisning 2011 daterar 27 februari Personalredovisning 2011 powerpointpresentation. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att godkänna personalredovisningen samt att uppdra åt personalenheten att i samråd med kommunens förvaltningar vidare analysera personalredovisningen med fokus på större förändringar och avvikelser. Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

8 Personalredovisning 2011

9 Antal anställda = anställda med månadslön, d v s tillsvidare och visstid > 3 månader 2011: :

10 +13% (-10: 40) % (-10: 82) +20% (-10: 51) +16% (-10: 44) % (-10: 21) +26% (-10: 19)

11 ökat både för kvinnor och män

12 ökat för kvinnorna i de stora verksamhetsområdena

13 Högst Lägst

14 +67 personer +29 personer

15 53 pensionsavgångar 2011

16 därav åringar 811 pensionsavgångar

17 Personalförsörjningsprognos Antal avgångar per år totalt 1569 avgångar

18 totalt 1569 slutar p.g.a. egen begäran eller ålderspension Prognosen avser tillsvidare anställda och bygger på nuvarande omfattning av verksamheten

19 41% av de anställda hade ingen sjukfrånvaro (42% 2010) 67% av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro (67% 2010)

20

21 - 1 dag/anställd

22

23 En ökning med 4,8%

24 ökning med 2 timmar per anställd

25

26

27 Personalredovisning 2011 SLUT

28 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g I 1

29 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 5 Genomsnittlig sysselsättningsgrad % per kön och verksamhetsområde 6 Antal anställda per befattningsgrupp 6 Anställda med utländsk bakgrund 8 Ålder Medelålder uppdelat på kön och förvaltning 9 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning 10 Åldersstruktur samtliga anställda 11 Åldersstruktur uppdelat på kön 12 Avgångar Antal anställda som slutat på egen begäran 13 Pensionsavgångar 14 Pensionsavgångar, prognos Personalförsörjningsprognos Frisk & sjuk Friskstatistik 17 Sjukfrånvaro - nyckeltal 18 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 18 Sjukfrånvaro per befattningsgrupp 19 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall 20 Sjuklönekostnad per förvaltning 21 Semester & mertid Sparade semesterdagar, semester-, ferie- och uppehållslöneskuld 21 Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp 22 Personalkostnader Personalkostnader och pensionskostnader 23 Lönestatistik Lönestatistik - medellön uppdelat på kön 24 Lönestatistik - 10:e 50:e & 90:e percentilen uppdelat på kön 25 Utfall 2011-års löneöversyn 26 2 I Personalredovisning 2011

30 PERSONALREDOVISNING Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december Antalet anställda i kommunen vid årets slut har ökat något årsarbetare ( årsarbetare). En ökning har skett på Barn- och utbildningsförvaltningen med 29 årsarbetare och på Socialförvaltningen med 49 årsarbetare. I övrigt är förändringarna små när det gäller antal anställda årsarbetare. Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2011 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat något - detta gäller både för kvinnor och män. Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt sett för kommunens anställda har ökat något och är 46,9 år ( ,7 år). Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda har minskat något och är 13,4 år ( ,5 år). Under 2011 har sammanlagt 143 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun ( ). Av dessa har 53 avgått med ålderspension ( ). Detta ger en personalomsättning på totalt 5,2% (2010 5,1%). Under de närmaste 10 åren beräknas 811 anställda att avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. I tidigare personalredovisningar har pensionsprognosen byggt på när de anställda uppnår 67 års ålder, d.v.s. när avgångsskyldigheten inträder. Det har dock visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt sker vid 65 års ålder. Därför har vi valt att basera den nya prognosen på avgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas ett högre antal avgångar 2012 än följande år - detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2011 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår En ny personalförsörjningsprognos har tagits fram. Prognosen visar att under den kommande 10 års perioden förväntas 1569 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålders- pension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen bygger på antaganden om de anställdas avgång p.g.a egen uppsägning och ålderpension. Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under ,3% av kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar ( ,5 %). I förhållande till 2010 har sjukfrånvaron totalt minskat med 4 %. Långtidssjukfrånvaron har minskat med drygt 6 %. Sjukfrånvaron har under en rad av år sjunkit och ligger för 2011 på i genomsnitt 14 sjukdagar per anställd och år. Totalt har sjukdagarna per anställd minskat med 1 dag jämfört med Målsättningen är att minska uttaget av fyllnadstid och övertid. Detta mål har inte nåtts under det totala uttaget av fyllnadstid och övertid har ökat från 22 timmar per anställd 2010 till 24 timmar för Flertalet förvaltningar har dock minskat uttaget av fyllnadstid och övertid. Det ökade uttaget finns till största delen på Socialförvaltningen. Resultatet av den lokala löneöversynen 2011, d.v.s löneökningstakt i % av lönesumma fr.o.m , redovisas uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena. Den totala löneökningen för 2011 var 2,42 %. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2012 Hans-Börje Andersson Personalchef Personalredovisning 2011 I 3

31 Antal anställda per för valtning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år 2011 antal andel andel anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare Kommunledningskontoret , ,4 82 Tekniska kontoret , ,6 249 Barn- och utbildningsförvaltningen , , Socialförvaltningen , , Kultur- och fritidsförvaltningen , ,0 53 Stadsarkitektkontoret ,5 6 37,5 16 Miljökontoret ,7 5 26,3 18 Räddningstjänsten , ,2 34 Totalt , , antal andel andel anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare Kommunledningskontoret , ,8 77 Tekniska kontoret , ,7 237 Barn- och utbildningsförvaltningen , , Socialförvaltningen , , Kultur- och fritidsförvaltningen , ,6 49 Stadsarkitektkontoret ,8 7 41,2 17 Miljökontoret ,7 5 26,3 17 Räddningstjänsten , ,6 35 Totalt , , Antal anställda per för valtning 2011 Kommunledningskontoret 87 Tekniska kontoret 280 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Antalet tillsvidareanställda var personer ( personer). 4 I Personalredovisning 2011

32 Antal anställda per för valtning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år % 50-74% 75-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel % av resp. kön 1,5 2,0 12,0 6,7 36,4 17,7 50,1 73, antal totalt andel deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, % Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt % 50-74% 75-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel % av resp. kön 1,4 1,6 12,7 6,8 36,6 17,9 49,4 73, antal totalt andel deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, % Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Personalredovisning 2011 I 5

33 Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och ver ksamhetsområde Verksamhetsområde kvinnor män totalt kvinnor män totalt Ledningsarbete 98,2 100,0 98,8 97,3 100,0 98,2 Administration 91,9 92,2 92,0 92,2 95,4 92,7 Vård- o omsorgsarbete 83,2 90,6 84,1 83,0 89,2 83,7 Skol- o barnomsorgsarbete 92,3 92,9 92,4 91,7 93,1 92,0 Kultur- o fritidsarbete 83,5 87,5 84,5 83,6 82,3 83,3 Teknikarbete 83,4 96,9 89,3 83,5 97,1 89,3 Totalt 88,0 94,6 89,3 87,8 94,3 89,0 Antal anställda per befattningsgrupp Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män antal antal andel antal andel antal antal andel antal andel LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Två befattningsgrupper är enkönade - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare 100 % kvinnor. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Bad- & fritidspersonal och Ingenjörer. 6 I Personalredovisning 2011

34 Antal anställda per befattningsgrupp LEDNING Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare 92 Administratörer 128 VÅRD- OCH OMSORG Sjuksköterskor 75 Undersköterskor/Vårdbiträden 657 Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehab. och förebyggande arb. Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare 19 SKOLA OCH BARNOMSORG Lärare 577 Förskollärare/Fritidspedagog 304 Barnskötare 103 Dagbarnvårdare 16 Elevassistent 114 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIK Ingenjörer m.fl. 54 Tekniker 17 Hantverkararbete m.m. 80 Räddningstjänstarbete 30 Köks- och måltidsarbete 109 Lokalvård Personalredovisning 2011 I 7

35 Tillsvidareanställda fördelade på födelseland Riket Ängelholms kommun antal andel % antal andel % Kön Födelseland Kvinnor Sverige ,8 89, ,3 92,3 Övriga Norden ,1 3, ,8 1,9 Europa ex Norden ,8 3, ,4 3,4 Övr världen ,3 4, ,4 2,3 Uppgift saknas ,1 0, ,0 0,0 Totalt kvinnor ,0 100, ,0 100,0 Män Sverige ,8 89, ,2 94,0 Övriga Norden ,8 1, ,1 0,8 Europa ex Norden ,5 3, ,6 3,3 Övr världen ,8 5, ,9 1,6 Uppgift saknas ,1 0, ,2 0,2 Totalt män ,0 100, ,0 100,0 Samtliga Sverige ,8 89, ,5 92,6 Övriga Norden ,8 2, ,7 1,7 Europa ex Norden ,7 3, ,5 3,4 Övr världen ,6 4, ,3 2,2 Uppgift saknas ,1 0, ,1 0,0 Samtliga ,0 100, ,0 100,0 Tillsvidareanställda fördelade på svensk repektive utländsk bakgrund Utländsk bakgrund = utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar Riket Ängelholms kommun antal andel % antal andel % Svensk bakgrund ,6 86, ,0 91,0 Utländsk bakgrund ,3 13, ,9 8,9 - därav utrikes födda ,1 10, ,5 7,3 Uppgift saknas ,1 0, ,1 0,0 Totalt Vi har ur ett mångfaldsperspektiv valt att redovisa tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting avseende antalet anställda med utländsk bakgrund. Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre bland de anställda i Ängelholms kommun än i riket. Andelen utrikes födda bland de tillsvidareanställda har ökat något och är 7,5% 2010 (7,3% 2009). Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda är 8,9% 2010 (8,9% 2009). 8 I Personalredovisning 2011

36 Medelålder uppdelat på kön och för valtning 2011 Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret 50,0 49,8 50,8 50,1 47,0 46,0 46,1 43,8 49,6 47,9 46,4 51,5 Kvinnor Män Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 27,7 41,4 48,8 46,9 46,7 51, Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret 48,3 50,7 51,0 50,6 46,8 46,7 45,7 42,7 40,8 45,8 50,1 50,1 47,5 48,4 Kvinnor Män Kvinnor Män Räddningstjänsten Totalt 37,8 47,5 46,6 46, Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 46,9 år ( ,7 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,7 år ( ,4 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 13,4 år ( ,5 år). Personalredovisning 2011 I 9

37 Åldersstruktur uppdelat på kön och för valtning år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt I Personalredovisning 2011

38 Åldersstruktur samtliga anställda år år år år 60 år - Personalredovisning 2011 I 11

39 Åldersstruktur uppdelat på kön Kvinnor Män år år år år år Kvinnor Män år år år år år - 12 I Personalredovisning 2011

40 Antal anställda som slutat på egen begäran LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 1 3 Ledningsarbete BUF 0 0 Ledningsarbete Övrigt 0 1 ADMINISTRATION Handläggare 14 5 Administratörer 6 6 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 2 5 Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare 3 4 Personliga assistenter 6 3 Rehabilitering och förebyggande arbete 3 2 Socialt och kurativt arbete 3 0 Socialsekreterare 3 2 Bistånds- och LSShandläggare 0 1 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog 12 8 Barnskötare 2 5 Dagbarnvårdare 3 1 Elevassistent 3 3 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal 3 1 Bad- & fritidspersonal 0 0 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 6 6 Tekniker 1 2 Hantverkararbete m.m. 4 5 Räddningstjänstarbete 1 1 Köks- och måltidsarbete 6 6 Lokalvård 4 1 Totalt Sammanlagt har 143 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran ( anställda), vilket ger en personalomsättning på 5,2 % (2010 5,1 %). Personalredovisning 2011 I 13

41 Pensionsavgångar uppdelat på ålder år 2011 år år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är den anställde avgångsskyldig. Diagrammet visar att en stor del av våra anställda väljer att gå i pension vid den gamla pensionsåldern 65 år. 53 anställda avgick med ålderspension under av dessa, dvs 42 %, slutade vid 65 års ålder. Näst populärast pensionsålder är 64 år gick 11 anställda, vilket motsvarar 21 %, i pension vid 64 års ålder. 14 I Personalredovisning 2011

42 Pensionsavgångar (ålderspension), prognos för Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas 811 anställda gå i ålderspension. Enligt gällande avtal kan våra anställda välja att gå i pension mellan års ålder. Eftersom en övervägande del av våra anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder har vi i prognosen valt att redovisa pensionsavgångarna det år de anställda fyller 65 år. I prognosen redovisas ett förhållandevis högre antal avgångar 2012 än följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2011 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår Avgångsskyldighet inträder enligt avtal vid 67 års ålder. 60 antal Personalredovisning 2011 I 15

43 Personalförsörjningsprognos LEDNING Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORG Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehab. och förebyggande arb. Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare SKOLA OCH BARNOMSORG Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITID Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIK Ingenjörer m.fl. Tekniker Hantverkararbete m.m. Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas 1569 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Pensionsavgångarna redovisas för det år de anställda fyller 65 år I Personalredovisning 2011

44 Friskstatistik 100 procent Andel anställda helt utan sjukfrånvaro under året Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt Friskstatistik 99 procent Andel anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2011 (42% 2010). 67% av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2011 (67% 2010). Personalredovisning 2011 I 17

45 Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 3,69 % 3,84 % 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 26,48 % 28,28 % 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 4,07 % 4,24 % 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 2,26 % 2,28 % 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 2,43 % 3,09 % 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 3,49 % 3,62 % 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 4,21 % 4,25 % Sjukfrånvaro per anställd och för valtning Antal Sjukdagar / Antal Sjukdagar / anställda Sjukdagar anställd anställda Sjukdagar anställd Kommunledningskontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten HELA KOMMUNEN I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p.g.a egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag. 18 I Personalredovisning 2011

46 Sjukfrånvaro per befattningsgrupp Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt Personalredovisning 2011 I 19

47 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersinter vall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd , år år år Kvinnor Män år år Totalt år , år år Kvinnor Män år 60 år Totalt I Personalredovisning 2011

48 Sjuk lönekostnad per för valtning (ink l. Po -pålägg) Sjuklönekostnad (tkr) Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur - och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Sjuklönekostnaderna ökar med 8,6% i reella tal. Med beaktande av en löneökning på 2,42% i genomsnitt för 2011 stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på ca 6%. Förklaringen till att sjuklönekostnaderna ökat, trots att det totala sjuktalet minskat, är att minskningen av sjukdagar i huvudsak finns i form av minskat antal karensdagar och färre sjukdagar i sjukperioder längre än 90 dagar. Sjuklön utbetalas under sjukperiodernas dag antalet dagar i dessa perioder har ökat under Sparade semesterdagar och semester-, ferie - och uppehållslönesk uld Sparade semesterdagar förändring (%) Kommunledningskontoret ,6 Tekniska kontoret ,2 Barn- och utbildningsförvaltningen ,4 Socialförvaltningen ,1 Kultur- och fritidsförvaltningen ,9 Stadsarkitektkontoret ,7 Miljökontoret ,8 Räddningstjänsten ,5 Totalt ,8 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld (mnkr) 43,7 40,4 8,2 Ferielöneskuld (mnkr) 13,1 12,6 4,0 Uppehållslöneskuld (mnkr) 2,0 2,1-4,8 Arbetsgivaravgifter (mnkr) 22,6 21,5 5,1 Totalt (mnkr) 81,4 76,6 6,3 Personalredovisning 2011 I 21

49 Fyllnadstid och över tid per befattningsgrupp Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehab. och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt I Personalredovisning 2011

50 Personalkostnader och pensionskostnader LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR (Mnkr) Löner, anställda 837,4 785,9 Ersättning, övriga uppdragstagare 10,1 10,2 Ersättning, förtroendevalda 6,0 4,7 Totalt 853,5 800,8 ARBETSGIVARAVGIFTER M.M. Lagstadgade avgifter 256,0 241,1 Avtalsförsäkringar 1,6 2,3 Toralt 257,6 243,4 PENSIONSKOSTNADER Avgiftsbestämd del, tjänstepension 38,9 36,4 Pensionsutbetalningar 28,9 25,2 - därav garantipension/visstidspension 1,7 3,1 Tjänstepensionsförsäkringar 6,2 7,0 Avsättning tjänstepension -0,2-3,3 Totalt 73,8 65,3 Löneskatt på pensioner 18,4 15,9 Totalt 1 203, ,4 Personalredovisning 2011 I 23

51 Lönestatistik - medellön för olik a befattningsgrupper uppdelat på kön Löneläge ef ter 2011 års löneöversyn Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i procent av mäns lön LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnor och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det inte på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet m.m. 24 I Personalredovisning 2011

52 Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen för olik a befattningsgrupper uppdelat på kön Löneläge ef ter 2011 års löneöversyn Kvinnor Män 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl Tekniker Hantverkararbete m.m Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård Personalredovisning 2011 I 25

53 Utfall av 2011 års löneöversyn per verksamhetsområde, procent Ledning 2,13 Handläggare/adm 3,09 Vård och omsorg 2,53 Skola, kultur, fritid 2,22 Teknik 2,56 Totalt 2,42 Procent 45,0 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 1,0 3,0 26 I Personalredovisning 2011

54 Personalredovisning 2011 I 27

55 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Diarienummer /469 Hans-Börje Andersson Kommunstyrelsen Utmaning avseende löne- och personaladministration Ärendebeskrivning Logica AB har skriftligen utmanat Ängelholms kommuns löne- och personaladministration. Logica gör bedömningen i sin utmaning att Ängelholms kommun skulle göra följande vinster med att konkurrensutsätta kommunens personal- och löneadministration Kommunen kan uppnå en effektivisering på ca 30% Många pensionsavgångar inom IT förvaltning eller lön och personaladministration? Vi kan lösa det LOU Kammarkollegiets RAM avtal kan användas för avtal. Utmaningen omfattar initialt hela den centrala lön- och personaladministrationen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchefen 20 mars 2012 samt utmaning från Logica Bilaga beskrivning av personalenhetens organisation. Bilaga beskrivning av projekt Skåne Nordväst administrativ samverkan. Utredning Utmaningen kan sammanfattas i följande delar: Utmaningen avser Helt Delvis Inte alls Verksamhetssystem lönehantering Aditro X Personec P Verksamhetssystem tilläggsmoduler X Support och drift av verksamhetssystem X Löneadministrativa specialister X systemförvaltare och lönespecialister HR-utvecklare X Strategiska ledningsfunktioner X Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

56 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) Diarienummer /469 Utmaningens omfattning har förtydligats i samtal med Logica. Organisation Personalenheten ansvarar för kommunens samlade löne-/pa-/hr-service till kommunens verksamheter. Personalenhetens huvuduppdrag kan sammanfattas i följande punkter; Genom råd och stöd i personalfrågor bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra verksamhet Utarbeta policys, regler och riktlinjer för en effektiv, smidig och likvärdig hantering av personalfrågor - kvalitetssäkring Hantera tvister, förhandlingar och kollektivavtal enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning, praxis m m Utveckla organisationens kompetens i personalfrågor Lönebildning och lönevärdering Hantera systemförvaltning, löneadministration, pensioner och försäkringar för samtliga anställda Arbetsmiljö/hälsa och friskvård Medverka i verksamheternas organisationsutveckling Utveckla informationssystem Personalförsörjningsfrågor Stärka varumärket som arbetsgivare Medverka i och initiera samverkansprojekt inom Skåne Nordväst. Personalenhetens organisation och bemanning redovisas närmare i bifogat schema. Inom ovanstående områden ska personalenheten vara en aktiv part i utvecklingen av den kommunala verksamheten. Vi medverkar även i utvecklingsprojekt inom verksamheterna där vår kompetens kan skapa ett mervärde. Vad är utmaningsbart? Alla funktioner eller arbetsuppgifter som är av operativ karaktär är i princip möjliga för konkurrensutsättning. HR-utvecklarnas arbetsuppgifter är både strategiskt och operativt kombinerat med råd stöd och konsultationer. HR-utvecklarna arbetar i hög grad med chefsstöd utifrån ett strategiskt arbetsgivarperspektiv/ledningsperspektiv. Att särskilja dessa roller är svårt att göra och kan inte motiveras ur effektivitets- eller organisatorisk synpunkt. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

57 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) Diarienummer /469 Slutsatsen blir att utmaningen avseende HR-utvecklarnas funktioner avvisas med hänvisning till att deras arbetsuppgifter till stor del är av ledningsstrategisk karaktär och därmed inte kan anses omfattas av utmaningsrätten. Löneadministrationen är av operativ karaktär och kan därför utmanas med avseende på drift/support av lönesystemet med tillhörande sidosystem. Kommunen använder sig av personalsystemet Personec P som tillhandahålls av Aditro (nio av de tio Skåne Nordvästkommunerna använder detta system) i drift sedan Nuvarande avtalstid, med utnyttjande av förlängningsklausuler, sträcker sig fram till Drift av systemet sker enligt särskilt samarbetsavtal med Helsingborgs Stad. Systemet fungerar väl funktionsmässigt liksom driften varför några planer på att avstå från att utnyttja möjliga förlängningsklausuler för närvarande inte finns. Ängelholms kommun intar en aktiv roll för samarbete inom Skåne Nordväst. För närvarande pågår ett större projektarbete benämnt Gränslös attraktiv arbetsgivare! Helsingborg HR region. I detta projekt finns ett delprojekt benämnt administrativ samverkan som omfattar följande delar; Kartlägga förutsättningarna för gemensam löneadministration Undersöka förutsättningarna för gemensam pensionshandläggning Kartlägga rutiner för enhetlighet och kvalitetssäkring Genomföra gemensamma utbildningsaktiviteter inom HR administration Kartlägga bemanning för att minska sårbarheten. Detta delprojekt bygger vidare på de kartläggningar, arbetsmöten och workshops som genomförts under hösten Målsättningen är att hösten 2012 kunna presentera ett beslutsunderlag till ökad samverkan kring löne-/systemadministration och pensionsadministration. Projektet är beställt av Samarbetskommittén för Skåne Nordväst och med kommundirektörsgruppen som styrgrupp. Resultatet av projektarbetet kan leda till fördjupad samverkan inom området mellan flera kommuner men även upphandlingar av funktioner/system kan bli aktuellt vilket ligger i linje med utmanarens intentioner. De andra kommunerna inom Skåne Nordväst, som har utmaningsrätt, har inte utmanats av Logica. Sammanfattning Sammanfattningsvis föreslås att utmaningen från Logica avvisas av i huvudsak följande skäl; Strategiska ledningsfunktioner är inte utmaningsbara, Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

58 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) Diarienummer /469 Kommunen har avtal avseende befintligt personalsystem t o m , Samarbetsprojekt för Skåne Nordväst, enligt ovanstående beskrivning, skulle försvagas och Ängelholms roll i samarbetet försvåras på ett betydande sätt vid bifall till utmaningen. Förslag till beslut Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avvisa utmaningen från Logica AB med hänvisning till personalchefens tjänsteutlåtande. Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

59

60

61 Personalenhetens arbetsområde

62 Personalenheten Personalchef Hans-Börje Andersson Systemförvaltare Anna-Lena Bengtsson Julia Stolt Förhandlingschef Per Sundelius Arbetsmarkn.sekr Patrik Fessé Lönespecialister Inger Andersson Kersthin Berggren Lisbeth Nilsson Gunvor Noresson Tina Svensson HR-utvecklare Lena Laurell Birgitta Mac Donald Mikael Nyström Peter Scharff Malin Svensson Anita Svantesson Hälsoutvecklare Annika Åkesson Koordinator Gunilla Abrahamsson Internkonsult Anders Sandén

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU Dnr 2011/469 Logicas utmaning av Ängelholms verksamhet för lön- och personaladministration Ärendebeskrivning Logica AB har inkommit med en utmaning om att ta över kommunens lön- och personaladministration. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 21 februari 2012 Utmaning från Logica, daterad den 24 oktober 2011 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att utreda ärendet och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 maj Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens personalutskott Personalchef Hans-Börje Andersson Just. sign. Utdragsbestyrkande

64 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /469 Mats Ulfwinger Kommunstyrelsen Utmaning från Logica avseende löner- och personaladministration Ärendebeskrivning Logica AB har inkommit med en utmaning om att ta över kommunens lön- och personaladministration. Beslutsunderlag Utmaning från Logica, daterad Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att utreda ärendet och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 maj Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

65 be brilliant together Ängelholms kommun Kommunalrådet Åsa Herbst Östra v Ängelholm Logica utmanar Alingsås kommun inom Lön och Personaladministration Allt fler av Sveriges kommuner välkomnar utmaning av kommunal verksamhet. Detta ser vi på Logica som mycket positivt och utmanar härmed Ängelholms verksamhet för lönoch personaladministration. Varför överlämna central lön och personaladministration till Logica? Kommunen kan uppnå en effektivisering på c:a 30%! Många pensionsavgångar inom IT förvaltning eller lön och personaladministration? Vi kan lösa det. LOU Kammarkollegiets RAM-avtal kan användas för avtal. Lön- och personaladministration är ett prioriterat område som vi framgångsrikt arbetat med under många år. Logica (tidigare WM-data) har lång erfarenhet av personalövertagande. Vi har kunder såväl inom offentlig förvaltning som i näringslivet. Vi har dessutom arbetat med implementation av IT-stöd för lön, tid och resa samt andra strategiska personalprocesser i närmare 50 kommuner. Detta har givit oss värdefull erfarenhet av kommunernas HR-processer. Vi ser fram emot att träffas för att föra en dialog om vilka möjligheter som finns. Bland annat hur vi kan använda LOU Kammarkollegiets RAM-avtal som avtal. Logica lsningar e,ab Bengt öran Kangas Marknads- och försäljningsdirektör Logica Sverige AB, Offentlig Sektor Direkttelefon: Postadress Nacka Strand Stockholm Besöksadress Augustendalsvägen 21 Telefon E-post VVVWV patrick andersson logica.com

66 2(4) be brilliant together Bilaga Logica BPO utvecklar och förvaltar ett flertal tjänster för löne- och personalhantering för en mängd organisationer och ansvarar för att medarbetarna får rätt lön i rätt tid. Löne- och personaladministration är ett komplext område som kräver omfattande specialistkompetens, tekniska lösningar och system, vilket Logica kan erbjuda. Logica hanterar löner och HR för mer än anställda på den Europeiska marknaden. I Sverige är vi ca 350 medarbetare inom HRM och hanterar HR och löner för mer än anställda. Vi har lönecenter på ett antal orter och ser varje månad till att anställda i olika företag och organisationer får rätt lön i rätt tid. Vi har stor erfarenhet av övertagande av medarbetare. Logica har lång erfarenhet av många olika verksamheter och alla tänkbara branscher vilket har gjort att vi utvecklat processtöd som verkligen fungerar inom personalområdet från administration till strategisk utveckling och som hjälper dig i hela vägen från bemanningsplanering, via rekrytering, medarbetarsamtal och kompetensutveckling, till successionsplanering och avgång. Vi har också medarbetare, konsulter och utvecklare, som medverkar i projekt och utvecklar våra lösningar och leveranser så att de står i samklang med kundernas behov och vad lagar, avtal och överenskommelser stadgar. En naturlig del av en modern löne- och personaladministrativ tjänst är användningen av självservicedelar för användarna, t.ex. för tidrapportering och reseräkningsadministration. Vårt webbaserade gränssnitt ger samtliga medarbetare rollbaserad information i ett användarvänligt format. Ledning, administration, arbetsledning och den enskilda anställda har snabb och lättöverskådlig tillgång till de uppgifter och den funktionalitet de behöver. Vi erbjuder följande delar: Strategisk hjälp Strategisk bemanningsplanering Rekrytering Kompetensanalys Kompetensutveckling och lärande Medarbetarsamtal Successionsplanering Analys & Statistik Rehabilitering och Arbetsmiljö Funktionsstöd Arbetstidsplanering Schemakonstruktion Löneöversyn/revision LAS Personalbudget Operativa rutiner Schema/bemanning

67 3(4) be brilliant together Lön Löneadministration Extra utbetalning Förtroendemannarutin Källrapportering Sj älvservice Tidregistrering Flex Reseräkning Per telefon Servicefunktioner Behörighet med roller Lagar, avtal och organisation Datalager Driftrutin Med vår BPO-tjänst tar vi på Logica ansvar för hela eller de delar ni önskar av löne och personalprocessen. Vi arbetar processbaserat vilket innebär att löneadministratörerna far färre specialistområden och då kan fördjupa sin kunskap inom de områden de arbetar i. Du som kund kommer att märka det genom hur snabbt vi löser olika specialfrågor i supporten. Exempel på våra BPO-lönebaserade processer är: Huvudprocess Lön Kundtjänst Supportfunktioner Ekonemistöd 1 Systemadmmustrati on ifred flehörigheter processer Hålarkenrohant. i gellaytainathernarfalat CompliDen Talent reeatagetaailt Information extern/intern Internkontroll L öpande kontrol le r/bevakn ng

68 4(4) be brilliant together Delprocesser översikt Ltineberäkning Indata H ese rakningar och J. Extrautbetalningar K. Lönerevis ion

69 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /467 Hans-Börje Andersson Personalutskottet Motion angående inrättande av FINSAM Ärendebeskrivning Motionen inkom den 25 oktober 2011 och Stig Andersson (EP) m.fl. föreslår ett inrättande av Finsam. Samverkan i Finsamförbund innebär finansiell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och kommunen. Samverkan är till för personer som är aktuella för åtgärder hos minst två av samverkande parter. Motionen har bl a remitterats till personalutskottet för yttrande Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchefen 20 mars Utredning Socialförvaltningen har med anledning av motionen anlitat Public Partner för att göra en utredning avseende ändamålsenligheten i att eftersöka inrättandet av ett samordningsförbund för Ängelholms kommun. Resultatet av utredningen kommer att besvara de frågeställningar som motionären ställer. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen ska anses besvarad med hänvisning till den utredning som pågår. Jan-Inge Hansson Kommundirektör Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

70 -77 ) LIVv EngelholmsPartiet Människan i fokus AN,' Motion angående inrättande av Finsam 2004 lagstiftade Socialdepartementet om möjligheten att samverka i Finsamförbund för samtliga kommuner i Sverige. Samverkan i Finsamförbund innebär finansiell samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Regionen och kommunen. Samverkan är till för personer som är aktuella för åtgärder hos minst två av samverkande parter. Finanseringen sker via årligt äskande av medel från Socialdepartementet. Projekt är en pågående process. Av de äskade medlen bidrar kommunen med 25%, Regionen med 25% samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med tillsammans 50%. Syftet med processen är att få personer som idag går på aktivitetsstöd, uppbär aktivitetsersättning eller försörjningstöd att komma tillbaka till arbete eller sysselsättning. Aktivitet eller arbete utifrån personlig förmåga, för att få en ökad livskvalite. Målet för kommunen är att få en bättre samverkan med övriga parter och härmed en bättre överblick och ekonomisk vinst. Idag har vi ca 210 kommuner som ingår i Finsam, Ängelholm är en av de övriga kommunerna som inte har något Finsamförbund. Vii EP anser att det är ekonomiskt oförsvarbart av kommunen att välja bort denna möjlighet och vill att detta ärende prövas på nytt.

71 Engelholmspartiet förestår kommunstyrelen besluta föreslå kommunfullmäktige att -besluta enligt förslaget -ge Socialförvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna för inrättande av Finsamförbund i Ängelholm. Munka Ljungby den 20 oktober Anne Viljvik Hall ledamot KF ordförande EP, ledamot BUN, ledamot KF Peter Andersson Clkes Svensson ledamot KoF, ledamot KF ledamot KF

72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 241 Dnr 2011/467 Motion från Stig Andersson (EP) m.fl. om inrättande av Finsam Ärendebeskrivning Motionen inkom den 25 oktober 2011 och Stig Andersson (EP) m.fl. föreslår ett inrättande av Finsam. Samverkan i Finsamförbund innebär finansiell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och kommunen. Samverkan är till för personer som är aktuella för åtgärder hos minst två av samverkande parter.- Bilaga KF 241. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

73 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /467 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Stig Andersson (EP) m fl. om inrättande av Finsam Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Stig Andersson (EP) m fl. har inkommit med en motion där man föreslår ett inrättande av Finsam. Motionen remitteras till Kommunstyrelsens personalutskott samt socialnämnden för yttrande senast 14 mars 2012 Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

74 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 86 Dnr 2011/365 Policy om alkohol och droger Ärendebeskrivning Ängelholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare. Anställda som är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen eller under arbetstid försämrar arbetsmiljön samt medför risker i arbetet både för sig själv och för människorna i omgivningen. Syftet med denna policy är att visa omtanke om våra medarbetare samt förebygga ohälsa, tillbud, skador och olycksfall i arbetet som riskbruk eller missbruk kan medföra. Dokumentet ska dessutom fungera som ett stöd till alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare med flera i det dagliga arbetet på arbetsplatserna. Alkohol- och drogfria arbetsplatser är ett absolut krav och denna policy omfattar samtliga anställda. Att nyttja narkotika är dessutom olagligt, vilket gör att vi tar helt avstånd från detta. Mot denna bakgrund har personalenheten utarbetat ett förslag till policy om alkohol och droger som ska vara en vägledning hur dessa frågor ska hanteras på kommunens arbetsplatser och verksamheter Förslaget har behandlats i centrala samverkansgruppen och kommunledningsgruppen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSPU den 26 januari 2012, 5 Protokollsutdrag KSPU den 11 oktober 2011, 78 Personalchefens tjänsteutlåtande 12 september 2011 Policy om alkohol och droger. Yrkanden Lennart Engström (KD) yrkar att ärendet återremitteras till personalutskottet på grund av skrivning saknas i policyn om det är chefen som har problem i frågan. Eva Kullenberg (FP) instämmer i yrkandet om återremiss. Fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

75 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 86, forts. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till personalutskottet för förnyad behandling Beslutet expedieras till: Hans-Börje Andersson Peter Scharff Just. sign. Utdragsbestyrkande

76 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /561 Hans-Börje Andersson Kommunstyrelsen Utvärdering av samverkansavtalet Ärendebeskrivning Ängelholms kommun och de fackliga organisationerna har sedan 2008 en partsgemensam överenskommelse om samverkan i vår kommun, vilken bygger på delaktighet och personligt ansvar i mötet med medborgaren. Relationen mellan parterna ska präglas av dialog, ömsesidig respekt och öppenhet, mindre av ensidig beslutshantering och motpartstänkande. Samverkan innebär processer mellan chefen och medarbetaren, mellan arbetsgivaren och fack samt mellan medarbetare, både inför och efter formellt beslut. Under åren har det genomförts utbildningar och avstämningar av samverkansgrupper ute i verksamheterna. Nu har en större utvärdering av samverkansavtalet genomförts på uppdrag av Kommunfullmäktige. Som underlag för utvärderingen ligger en enkät till samtlig personal samt resultatet av fokusgrupper för arbetsplatsombud och chefer. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchefen den 30 mars Bilaga redovisning av resultat från enkät och genomförda fokusgrupper. Utredning Efter genomgång av enkät och fokusgrupper föreslås följande åtgärder; Utbildning för chefer och arbetsplatsombud där vi bl a betonar - vikten av att facken är med tidigt i en beslutsprocess, - att underlag till samverkansmöte kommer ut en vecka innan, - betydelsen att dela upp i smågrupper vid hantering av ärenden, - ge möjlighet till och informera om att alla kan påverka dagordningen till APT Ge cheferna verktyg att ta upp Hälsa och Arbetsmiljö på arbetsplatsträffarna genom bl a Formgivaren och andra aktuella hjälpmedel, Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

77 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /561 Ta fram en lathund/folder om vad samverkansavtalet innebär Förslag till beslut Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen samt att uppdra åt personalenheten att genomföra föreslagna åtgärder. Personalutskottet beslutar att redovisning av genomförda åtgärder ska redovisas till personalutskottet vid sammanträdet i november Jan-Inge Hansson Kommundirektör Hans-Börje Andersson Personalchef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

78 1 (13) Utvärdering av samverkansavtalet Ängelholms kommun och de fackliga organisationerna har sedan 2008 en partsgemensam överenskommelse om samverkan i vår kommun, vilken bygger på delaktighet och personligt ansvar i mötet med medborgaren. Relationen mellan parterna ska präglas av dialog, ömsesidig respekt och öppenhet, mindre av ensidig beslutshantering och motpartstänkande. Samverkan innebär processer mellan chefen och medarbetaren, mellan arbetsgivaren och fack samt mellan medarbetare, både inför och efter formellt beslut. Under åren har det genomförts utbildningar och avstämningar av samverkansgrupper ute i verksamheterna. Nu har en större utvärdering av samverkansavtalet genomförts på uppdrag av Kommunfullmäktige. Som underlag för utvärderingen ligger en enkät till samtlig personal samt resultatet av fokusgrupper för arbetsplatsombud och chefer. Enkät till samtlig personal Totalt 981 personer (31,8 % av 3084 månadsavlönade ) har svarat på enkäten som har legat på arbetsnätet under september och oktober månad. Papperskopior har distribuerats till dem som inte har tillgång till datorer. Värt att notera De som har svarat Ja på den här frågan har blivit uppmanad att svara i egenskap av medarbetare och utgå från arbetsplatsträffarna med sin närmaste chef. I flertalet av frågorna skiljer sig inte resultatet nämnvärt mellan de som har en arbetsledande befattning och övriga medarbetare. Cheferna har dock en större möjlighet att påverka dagordningen och använder också i större utsträckning den möjligheten, jämfört med övriga medarbetare.

79 2 (13) Nedanstående följdfråga har de som svarat att de arbetar på Barn- och utbildningsförvaltningen fått. Nedanstående följdfråga har de som svarat att de arbetar på Tekniska kontoret fått.

80 3 (13) Nedanstående följdfråga har de som svarat att de arbetar på Socialförvaltningen fått. Nedanstående följdfråga har de som svarat att de arbetar inom hemvården fått.

81 4 (13) Värt att notera I huvudsak är det respondenter på Barn- och utbildningsförvaltningen (164 st, 44 % av respondenterna på BUF) som svarat att de är 31 personer eller fler. Det finns dock stora variationer inom förvaltningen. Även på Socialförvaltningen finns det stora variationer på både hur många man är och om man brukar dela upp sig i smågrupper. På Tekniska kontoret har 72 st (73 %) svarat att de är färre än 10 personer. Exempel på kommentarer "Vi börjar med gemensam för all personal för att sedan bryta ner i arbetslag. Detta för att komma närmre våra egna aktuella frågor" "För stora grupper, oftast blir det endast information. Diskussioner och beslut tas sällan." "Vi har ingen speciell tid avsatt för APT. Det hinns helt enkelt inte med. Allt som behöver diskuteras tas upp på lunchen." De som har svarat att de är 11 personer eller fler har fått följande fråga: Exempel på kommentarer "Det gör vi så fort det är den bästa lösningen. Ibland blir det ofta. ibland blir det mer sällan." "Skämtar ni? Det enda som förekommer är enkelriktad information. Uppmaningar att diskutera något har aldrig förekommit. "detta gör vi alltid" "Då vi jobbar med ratten" "Det är lättare att framföra åsikter på ett neutralt vis när vi delas in i smågrupper."

82 5 (13) Värt att notera De som svarat att enbart chefen är aktiv arbetar samtliga på Barn- och utbildningsförvaltningen. Även här finns stora variationer inom förvaltningen. Exempel på kommentarer "Vi har först en information på ca 15 min, sedan har vi olika grupper eller arb.grupper i mindre grupper "Varierar beroende på vad innehållet i APT är." "Mest envägsinformation från chefen" "När vi sitter i smågrupper är alla delaktiga, men sitter alla i en stor grupp är det bara ett fåtal som är delaktiga." "De tysta har många gånger kloka synpunkter som aldrig kommer fram." Exempel på kommentarer "Vi har på Magnarps skola korta möten varje vecka, som gör att när det väl är APT så är det mer djupdykning i frågor än information eller en tungrodd träff. Toppen helt enkelt!" "Det är bara information, och inga dialoger eller beslut"

83 6 (13) "Informationen kommer först, sen diskuterar vi den och kommer fram till ett beslut gemensamt" "Vi har ingen dagordning. Arbetsledaren informerar och vi kan ställa frågor." Kommentarer "förekommer mycket alla 3" "Hälsofrågor och arbetsmiljöfrågor är nästan totalt frånvarande som ärenden." "Mycket om tider. Vill att vi eftersträvar mer arbetsmiljöfrågor." Exempel på kommentarer "Vi kan sätta upp punkter, men ofta hinns inte alla med" "Det finns alltid plats för att föra in frågor på dagordningen" "Dagordningen ligger tillgänglig på nätet att fylla på med punkter som man önskar diskutera. " "Vi har ingen direkt dagordning. Det är mer som ett informationsmöte. "

84 7 (13) Nedanstående följdfråga har de som svarat att de kan påverka dagordningen fått. Exempel på kommentarer "Om jag har något att ta upp, så använder jag den, inte annars." "Sällan" "Vi har stor frihet att påverka olika frågeställningar."

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum 429, 2010-10-28, kl 13:15. Sekreterare. 3 Svar på skrivelsen från Stig Andersson 2005/79

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum 429, 2010-10-28, kl 13:15. Sekreterare. 3 Svar på skrivelsen från Stig Andersson 2005/79 KALLELSE 2010-10-28 s personalutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum 429, 2010-10-28, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare Beslutsärenden

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421 KALLELSE 2012-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 142525252525252514 25 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden KALLELSE 2012-05-31 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Valhall Park, 2012-05-31, klockan 09:00 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Utvärdering av samverkansavtalet

Utvärdering av samverkansavtalet 1 (13) 2011-12-15 Utvärdering av samverkansavtalet Ängelholms kommun och de fackliga organisationerna har sedan 2008 en partsgemensam överenskommelse om samverkan i vår kommun, vilken bygger på delaktighet

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5.

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5. Plats och tid: Blå, 2014-01-30, kl. 13:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Namn Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625)

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 (KSKF/2016:625) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledingskontorets

Läs mer

KALLELSE 2014-01-30 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-01-30. Kallelse

KALLELSE 2014-01-30 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-01-30. Kallelse KALLELSE 2014-01-30 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-01-30 Kallelse 1 KALLELSE 2014-01-30 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Blå, 2014-01-30, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, , kl 13:15. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, , kl 13:15. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421 KALLELSE 2012-09-27 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-09-27, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24, klockan 13:15. Sekreterare

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24, klockan 13:15. Sekreterare KALLELSE 2011-11-24 s personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare Beslutsärenden

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

2011-05-26, gemensam lunch kl. 12:00, Valhall park (i mässen). Sekreterare

2011-05-26, gemensam lunch kl. 12:00, Valhall park (i mässen). Sekreterare KALLELSE 2011-05-26 s personalutskott Tid och plats: 2011-05-26, gemensam lunch kl. 12:00, Valhall park (i mässen). Sammanträdet börjar kl. 13:00 och avslutas senast kl. 17:00, Valhall park (byggnad 21).

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Hantering av övertalighet

Hantering av övertalighet Kommunstyrelsen 2009-05-11 125 312 Arbets- och personalutskottet 2009-05-11 119 262 Dnr 09.337-02 juniks13 Hantering av övertalighet Senaste årens volymanpassning av barn- och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Handling 2015 nr 126 Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-15 Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 15 februari, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Motion till kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige 2016-03-15 Motion till kommunfullmäktige Underlätta rekrytering genom kombitjänster Räddningstjänstens verksamhet är av stor vikt för invånarnas säkerhet och trygghet i kommunen. Räddningstjänst organiserad

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer