Personalredovisning Ängelholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalredovisning Ängelholms kommun"

Transkript

1 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun

2 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare... 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad... 4 Antal anställda på olika befattningstyper... 5 Medelålder uppdelat på kön och förvaltning... 6 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning... 7 Åldersstruktur samtliga anställda... 7 Antal anställda som slutat på egen begäran... 8 Pensionsavgångar... 9 Pensionsavgångar, prognos Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med Friskstatistik Sjukfrånvaro - nyckeltal Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning Sjukfrånvaro per befattningstyp Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Fyllnadstid och övertid Lönestatistik Utfall 2005-års löneöversyn... 18

3 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun Genom att presentera kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument vill vi sätta fokus på angelägna personalförhållanden. Vi har ambitionen att personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. Vi har därför i år, som ett första steg, tillsammans med företrädare för de större förvaltningarna kommenterat utfallet i några tabeller vilket framgår av särskild text under respektive tabell. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december Antalet anställda har ökat med 42 under året. Ökningen har skett företrädesvis inom BUN-förvaltningen och socialförvaltningen. Sjukfrånvaron ligger totalt på samma nivå som under 2004 uttryckt i antal dagar/anställd. Den lagreglerade redovisningen av total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid visar på en liten minskning av totala sjukfrånvaron under Andra halvåret 2005 visade en klar minskning av sjukfrånvarotiden. Vi hoppas att vi tar med oss denna trend in i En prognos för antal pensionsavgångar redovisas för perioden Antalet pensionsavgångar ökar successivt i takt med att de s k fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern och når sin kulmen år 2012 med totalt 113 pensionsavgångar. Personalförsörjningsfrågorna är i fokus i dagens personaladministrativa arbete. Kommunförbundet har utvecklat en särskild personalförsörjningsmodell som ger beräkningar av det framtida behovet. Modellen tar hänsyn till bl a pensionsavgångar, personalomsättning och demografiska förändringar. Enligt denna beräkning behöver vi rekrytera drygt årsarbetare under en 10-årsperiod. Att kommunen blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2006 Hans-Börje Andersson Personalchef

4 2 Personalredovisning Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) Löner och ersättningar Löner, anställda 645,7 623,7 Ersättning, övriga uppdragstagare 7,3 5,7 Ersättning, förtroendevalda 3,7 3,7 656,7 633,1 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 215,3 206,8 Avtalsförsäkringar 17,4 16,8 232,7 223,6 Pensionskostnader Individuell del, tjänstepension 26,1 25,5 Pensionsutbetalningar 20,1 19,8 - därav garantipension/visstidspension 2,1 2,2 Tjänstepensionsförsäkringar 6,1 5,1 Avsättning tjänstepension -2,7 0,1 Avsättning tjänstepension, intjänad före ,0 0 71,6 50,5 Särskild löneskatt på pensioner 13,1 13,3 Totalt 974,1 920,5 Avsättningen till tjänstepensioner är minus 2,7 mnkr, detta förklaras av att tidigare uppbokad skuld för tjänstepensioner till i huvudsak tidigare förvaltningschefer minskar i takt med utbetalda pensioner. Sjuklönekostnad per förvaltning (sjuklön inkl. po-pålägg, tkr) Förvaltning Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Under 2004 betalade arbetsivaren sjuklön de tre första veckorna i en sjukperiod. Genom ändring i Sjuklönelagen from betalar arbetsgivaren sjuklön under de två första veckorna i en sjukperiod. Fr o m 2005 betalar arbetsgivaren en särskild sjukförsäkringsavgift till Försäkringskassan på 15% av sjukpenningen för de heltidssjukskrivna (s k medfinansieringsansvar). Dessa kostnader ingår i 2005-års siffror och uppgår till 2,4 mkr. Genom ett aktivt rehabarbete som leder till att arbetstagarna kan återgå i arbete till någon del bortfaller kostnaden för medfinansieringen.

5 Personalredovisning 3 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2005 antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt andel (%) ,0 19, antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt andel (%) ,4 18,6 Vid 2005-års slut hade de båda största förvaltningarna exakt lika många anställda. Vi kan också konstatera att andelen män bland de anställda ökat något under I övrigt är förändringarna små mellan åren.

6 4 Personalredovisning Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) % 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt % 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Socialförvaltningen är den förvaltning som har störst andel deltidsanställda (70%). Detta förklaras till stor del av vårdens behov av mycket personal vid vissa tider på dygnet (morgnar & kvällar). Strävan att öka sysselsättningsgraderna för de anställda i vården har till viss del kunnat uppnås genom bl a olika årsarbetstidsmodeller. En förvaltning har endast heltidsanställd personal, Räddningstjänsten. Andelen kvinnor med heltidsanställning är för hela kommunen 46 %. Motsvarande siffra för männen är 78 %.

7 Personalredovisning 5 Antal anställda på olika befattningstyper Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Vård och omsorg Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux/högskola Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Städare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Ökningen av antalet assistenter/kanslister beror till viss del på att 18 samordnare inom hemvården klassats om till denna statistikgrupp (de ingick tidigare i gruppen vårdbiträde/undersköterska). Antalet barnskötare har ökat och antalet förskollärare har minskat. Detta kan till en del förklaras av tidigare års svårigheter att rekrytera förskollärare. Många barnskötare har fått rekryteras i stället och genom långa vikariat har också en del av dessa blivit tillsvidareanställda till följd av Lagen om anställningsskydds regler om att tre års vikariat konverteras till tillsvidareanställning.

8 6 Personalredovisning Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2005 Kommunkansliet 51,0 52,3 Ekonomikontoret 40,3 46,6 Personalkontoret 47,8 51,2 Kvinnor Tekniska kontoret 47,3 48,9 Män BUN-förvaltningen 45,3 46,6 Socialförvaltningen 37,8 43,6 Kulturförvaltningen 51,7 50,1 Stadsarkitektkontoret 36,8 45,1 Miljökontoret 39,1 48,2 Räddningstjänsten 42,5 42,3 Totalt 44,9 45, Kommunkansliet Ekonomikontoret ,7 41,0 52,1 51,3 Personalkontoret 48,4 52,0 Kvinnor Tekniska kontoret 46,9 48,6 Män BUN-förvaltningen Kvinnor 45,0 46,5 Socialförvaltningen 37,3 43,4 Kulturförvaltningen 52,6 52,0 Stadsarkitektkontoret 39,0 45,5 Miljökontoret 38,4 53,8 Räddningstjänsten 41,0 58,0 Totalt 44,7 45, Medelåldern är högst för kvinnorna på Kulturförvaltningen och männen på Kommunkansliet. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Miljökontoret och männen på Stadsarkitektkontoret. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 44,9 år ( ,7 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 45,9 år. Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 11,7 år. Män Kvinnor

9 Personalredovisning 7 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Åldersstruktur samtliga anställda år år år år 60 år -

10 8 Personalredovisning Antal anställda som slutat på egen begäran fördelade på befattningstyp Adjunkt 1 Arbetsterapeut 1 Assistent 1 Barnskötare 5 Bibliotekarie 1 Bygglovingenjör 1 Dagbarnvårdare 1 Distriktssköterska 5 1 Ekonom 1 Ekonomiassistent 1 Ekonomibiträde 1 5 Elevassistent 1 1 Flyktingsamordnare 1 Fritidsledare 1 1 Fritidspedagog 5 3 Förskollärare 4 11 Karttekniker 1 Kokerska 3 3 Kurator 1 Ledsagare 1 Lärare Miljö/hälsoinspektör 1 1 Miljöstrateg 1 Områdeschef, biträdande 1 Omsorgspedagog 1 Parkarbetare 2 Personlig assistent 11 2 Planarkitekt 1 Projekteringsingenjör 1 Rektor 2 3 Servicearbetare 1 Sjuksköterska 4 3 Skolvärd 1 Skötare 1 1 Socialsekreterare 1 2 Studie/yrkesvägledare 1 Städare 2 4 Undersköterska Utvecklingssekreterare 1 Vaktmästare 1 Vårdare 6 5 Vårdbiträde 8 12 Totalt Sammanlagt 94 anställda har under året lämnat sin anställning på egen begäran vilket ger en personalomsättning på 3 %.

11 Personalredovisning 9 Pensionsavgångar uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) 80 52,1 51, Sjukersättning Ålderspension Ett aktivt rehabiliteringsarbete i kombination med Försäkringskassans mål att halvera sjuktalen har lett till att fler sjukersättningar beviljats under Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för Prognosen är baserad på när de anställda uppnår 65-års ålder. Genom att vi numera har en rörlig pensionsålder där den anställde kan välja att gå i pension mellan år ökar osäkerheten i prognosen.

12 Personalredovisning 13 Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2014 Prognosen är framtagen 17med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (tidigare Svenska Kommunförbundets) Personalrekryteringsmodell för kommuner. Antalet årsarbetare 43, bygger på den så kallade novemberstatistiken, som Sveriges Kommuner och Landsting inhämtar från landets alla kommuner. 50 Förklaring till 2014-års siffror: nyrekryterad personal efter ,4 52,0 45,5 39, ,6 52, personal som är anställd 2004 och fortfarande i tjänst 45, personal som är anställd 2004 och har slutat före nyrekryterad personal efter 2004 och som slutat före ,5 38,4 53,8 58, , Antal årsarbetare Genom prognosen kan konstateras att behovet av nyrekrytering under de kommande 10 åren, med bibehållen verksamhetsvolym, ungefär motsvarar nästan lika många anställda som vi har idag! Därtill kommer rekryteringsbehovet av tillfälligt anställda (vikarer m fl).

13 Personalredovisning 11 Friskstatistik Andel (%) anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och Omsorg Bildning/Fritid Teknik Administration Totalt Andel (%) anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och Omsorg Bildning/Fritid ,3 Teknik ,7 46,6 72 Administration 72 48,2 64 Totalt

14 12 Personalredovisning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning 2005 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,93 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,17 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,06 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,84 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,94 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 7,69 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 9, INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,99 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,66 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,16 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,81 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,72 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 8,35 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8,63

15 Personalredovisning 13 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2005 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen Totalt sett ligger sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd på samman nivå för båda åren. Samma gäller för de större förvaltningarna med visst undantag för tekniska förvaltningen där fler sjukdagar för ekonomipersonal och städpersonal medför en ökning. För övriga förvaltningar med färre anställda är jämförbarheten över åren svårare genom att ett längre sjukfall medför stor påverkan på antalet sjukdagar/anställd.

16 14 Personalredovisning Sjukfrånvaro per befattningstyp Vård och omsorg antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Städare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Hela kommunen Värt att notera att personalkategorierna inom barnomsorgen är mindre sjuka 2005 än 2004, detta gäller både förskollärare/fritidspedagoger, barnskötare och dagbarnvårdare. Ekonomipersonal och städpersonal har en högre sjukfrånvaro under 2005.

17 Personalredovisning 15 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd år , år år Kvinnor Män år år ,4 56 Totalt ,0 52,1 51, , ,0-29 år år år Kvinnor Män år år Totalt Vissa smärre förskjutningar i åldersgrupperna förekommer men i huvudsak samma fördelning över åren.

18 16 Personalredovisning Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar förändring (%) Kommunkansliet ,1 Ekonomikontoret ,8 Personalkontoret ,2 Tekniska kontoret ,8 BUN-förvaltningen ,3 Socialförvaltningen ,0 Kulturförvaltningen ,4 Stadsarkitektkontoret ,9 Miljökontoret ,6 Räddningstjänsten ,7 Totalt ,0 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 29,7 26,9 10,4 Ferielöneskuld 11,2 11,4-1,8 Uppehållslöneskuld 2,0 1,9 5,2 Arbetsgivaravgifter 17,9 16,9 5,9 Totalt 60,8 57,1 6,5 129 anställda har 40 sparade semesterdagar (maximalt tillåtet sparade dagar).

19 Personalredovisning 17 Fyllnadstid och övertid 2005 antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Skuld (mnkr) förändring (%) Okompenserad övertid 2,0 1,8 11,9 Arbetsgivaravgifter 0,8 0,8 11,2 Totalt 2,8 2,6 11,7 Inom Socilaförvaltningen (vården) ses det som en kvalitet och kontinuitet att vid vakanser använda befintlig personal för mertid. Det ökade uttaget av övertid inom Tekniska kontoret kan till viss del tillskrivas merarbete i samband med stormen Gudrun.

20 18 Personalredovisning Lönestatistik Denna tabell visar löneläget i december 2005 för personalkategorier med mer än 20 anställda. Befattningsbenämning 10:e percentilen 50:e percentilen (median) 90:e percentilen Skolledare Särskole-/speciallärare Gymnasielärare Yrkeslärare Lärare slöjd/hemkunskap Distriktssköterska Grundskolelärare Lärare bild/musik/idrott Grundskolelärare Socialsekreterare Musiklärare, kommunal musikskola Förskollärare Fritidspedagog Skolassistent Dagbarnvårdare Kokerska Vaktmästare Skötare Vårdare Undersköterska Assistent Barnskötare Vårdbiträde Elevassistent Personlig assistent Ekonomibiträde Städare Vård och Omsorg Bildning/fritid Utfall 2005-års löneöversyn per verksamhetsområde (%) 48,4 3,06 3,07 Resultatet av arbetet med arbetsvärdering enligt Lönelots resulterade i generella lönejusteringar av några personalkategorier (bl a städare). Hänsyn till dessa justeringar, med giltighet fr o m , har inte tagits i ovanstående material. 46,9 Teknik 3,41 46,5 Administration 2,65 Totalt 53,8 3,16 58,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 45,0

21 2005 Ängelholms kommun Stadshuset Besöksadress: Östra vägen Ängelholm Telefon: Telefax: Epost: Internet:

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Register från november 2008. Grundlön inkl ev fasta lönetillägg 01 Vård- och omsorg Hemtj.insp/LSS-handläggare Bsk Kod 010102 Annan

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 2009 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 FAS-utbildning... 6 1.2 Arbetsvärdering och lönekartläggning... 6 1.3 Medarbetarenkät 2009... 7 2 Personalredovisning Tranemo kommun 9 2.1 Nyckeltal

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja Personalbokslut Örebro kommun 27 2 Innehållsförteckning Årets heta nyckeltal 3 Antalet anställda 4 Månadsavlönade 4 Arbetstid 5 Timavlönade 5 Fyllnadstid och övertid 6 Sysselsättningsgrader 7 Arbetad tid/frånvaro

Läs mer

Tillförsikt inför framtiden

Tillförsikt inför framtiden Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2010 Tillförsikt inför framtiden För att utvecklas som arbetsgivare inom personalområdet är kommunens personalekonomiska redo visning ett viktigt instrument där

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2011 Attraktiv arbetsgivare Vi vet att rekryteringsbehovet de kommande åren är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges kommuner. Vill vi i ett sådant

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2011-2013

Personalplan. avseende perioden 2011-2013 Dnr: Personalplan avseende perioden 2011-2013 ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé Personalplan 2011-2013 Förutsättningar Barn- och

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2010

Uppföljning Medarbetare 2010 Uppföljning Medarbetare 2010 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2010 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE... 6 HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda.

Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda. 264, INLEDNING Arbetet inom personalområdet styrs av lagar, avtal och av de riktlinjer som har sin grund i Bollebygds kommuns arbetsgivarpolitiska program. Fokuserade områden i detta program är ledarskap,

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN

Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN Personalekono VÄNERSBORGS misk vi KOMMUN o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2014 Omslagsbild: Årets glädjespridare 2014 Vinnarna är Katarina Larsson, Anna Franke, Margareta Norén

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2015 2015-03-15-1 - Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning 2015...4 1. PERSONALSTRUKTUR...5 1.1 Tillsvidareanställda 2015-12-31...5 1.1.1 Antal tillsvidareanställda

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1

personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1 personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1 Bra Personalpolitik personalpolitik för ett ligger hållbart steget arbetsliv före Att Borås vara Stads en god personalekonomiska

Läs mer

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 2009 1 Välkommen till 2009 års personalredovisning Innan du dyker in i materialet Personalredovisningen 2009 består av två delar. Del 1 innehåller kommentarer med fördjupningar och

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Datum. Ärenden 4. Personalredovisning 2014 KS2015/82 Björn Ringholm, personalchef. 5. Revisionsberättelse 2014 för Bollebygds kommun

Datum. Ärenden 4. Personalredovisning 2014 KS2015/82 Björn Ringholm, personalchef. 5. Revisionsberättelse 2014 för Bollebygds kommun Kommunfullmäktige KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-04-29 Sida 1(2) Organ Kommunfullmäktige Tid OBS. Torsdagen den 7 maj, klockan 15.00 Plats Bollebygdskolans matsal Justering Måndagen den 18 maj,

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Motion om rätten till trygghet i anställningen

Motion om rätten till trygghet i anställningen Kommunfullmäktige 2010 03 29 56 131 2010 09 27 135 320 Kommunstyrelsen 2010 09 13 166 413 Arbets och personalutskottet 2010 08 16 143 305 Dnr 10.158 008 marskf41 Motion om rätten till trygghet i anställningen

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående.

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Ny anställning Arbetsgivare Företag Ändring fr o m ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Datum

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002 för Värnamo kommun 1(1) JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN... 4 KARTLÄGGNING... 4 UTVÄRDERING...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Denna jämställdhetsplan har upprättats i samverkan mellan Ödeshögs kommun och berörda fackliga organisationer. Hela kommunens verksamhet

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. 1 (9) PM Datum HR-avdelningen 2008-10-20 Cajsa Linder Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Här ges en översiktlig bild av den statliga tjänstepensionen: Tjänstepensionen

Läs mer

Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016

Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016 1(12) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Datum Diarienummer 2016-04-18 DNRGS160031 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016 Uppföljningsrapport Driftnämnden Regionservice

Läs mer

Tidsanvändning. Preliminär information om tidsanvändningen 2a kvartalet 2015

Tidsanvändning. Preliminär information om tidsanvändningen 2a kvartalet 2015 Tidsanvändning Preliminär information om tidsanvändningen a kvartalet 15 Den långa sjukfrånvaron ökar kraftigt för arbetare och tjänstemän. Av preliminära resultat för a kvartalet 15 (när 9 procent av

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 Seminarieuppgift 5: Syftet med denna uppgift är att tillämpa enklare former av ekonomiska beräkningar samt analysera lednings- och personalfrågor med hjälp av

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Viktigt 2 Ta bort person 2 2012 års skatteuppgifter 2. Rapportering av semester 2 Nya lönearter 2 Några exempel 4. Ändrade texter fr.o.m.

Viktigt 2 Ta bort person 2 2012 års skatteuppgifter 2. Rapportering av semester 2 Nya lönearter 2 Några exempel 4. Ändrade texter fr.o.m. 2012-01-16, Sidan 1 av 8 Service Desk, 0771-648720 palasso.servicedesk@logica.com SYSTEMMEDDELANDE 1/2012 Patch 1201 I Patch 1201 ingår de ändringar som avser semesterhantering för deltidssjukskrivna och

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

2005 PERSONALREDOVISNING

2005 PERSONALREDOVISNING 2005 PERSONALREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 5 1. PERSONALSTRUKTUR... 6 Antalet anställda... 6 Tjänstgöringsgrad... 7 2. PERSONAL- OCH LÖNEKOSTNADER... 10 Lönepolicy...

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län Dnr: 12RV425-1 Överenskommelse på skolchefskonferensen den 22 november 2012 om reviderade riktlinjer att gälla fr.o.m 2013-01-01 Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21 Ferie & Uppehåll 2012-06-15 1 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera en ferieanställning... 3 Registrera en uppehållsanställning... 6 Utdrag ur belastningsregister... 9 Ferielön... 10 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer