Innehållsförteckning. 1. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. Inledning"

Transkript

1 Personal och hälsobokslut

2

3 Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning, tillsvidareanställda 2.4 Tabell Tillsvidareanställda kvinnor och män som har tjänster på heltid och deltid 2.5 Tabell Procentuell fördelning per åldersgrupp och kön 2.6 Tabell Medelålder 2.7 Tabell Pensionsavgångar Mertid och övertid 3. Tabell Övertidstimmar/mertidstimmar 4. Personalomsättningar 4. Tabell Externa rekryteringar 4.2 Tabell Personalkostnader totalt för kommunen i mnkr 5. Löneutveckling 5. Tabell Medellöner för tillsvidareanställda 5.2 Tabell Medellön per ålder och kön 6. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 7. Sjukfrånvaro och frisknärvaro 7. Tabell Antalet sjukfrånvarodagar och upprepad korttidsfrånvaro 7.2 Tabell Sjukfrånvaro per åldersgrupp. 7.3 Tabell Sjukfrånvaro per kön 7.4 Tabell Långtidssjuka 60 dagar och mer 7.5 Tabell Sjukfrånvaro per förvaltning och åldersgrupp 8. Företagshälsovård och friskvård 8. Företagshälsovård 8.2 Friskvårdsbidraget 9. Arbetsskador och tillbud 0. Jämställdhet och mångfald 0. Tabell Antal kvinnliga och manliga chefer 0.2 Tabell Antal anställda hos kvinnliga och manliga chefer

4 Definitioner Medellön Medellön är total lön omräknat till heltidslön och dividerat med antalet anställningar. Timavlönade Personer som ej har i förväg fastställd arbetstid så kallade timvikarier. Mertid Kallas den tid som en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Övertid Med övertidsarbete avses för heltidsarbetande arbetstagare sådant arbete som utförs på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden. Med övertidsarbete för deltidsarbetande arbetstagare avses sådan tid som utförs efter det att arbetstagaren arbetat mertid upp till arbetstidsmåttet för heltid.. Inledning Timrå Kommuns personalekonomiska redovisning är en sammanfattande redovisning med ett hälsobokslut och är ett komplement till årsredovisningen. Den personalekonomiska redovisningen visar kommunövergripande personalstatistik och analyser. Hälsobokslut är till för att belysa hälso och ohälsofaktorer. Uppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har hämtats från personalsystemet QlickView. All statistik om inte annat nämns gäller tillsvidare och visstidsanställda på månadslön. Den personalekonomiska redovisningen skall vara en av flera informationskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personalförsörjningen och Timrå kommuns ställning som en attraktiv arbetsgivare. Hälsobokslutet syftar till att påvisa de ekonomiska vinsterna med god hälsa och arbetsmiljö samt analysera sjukfrånvaron. Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik. Detta för att både kunna behålla kompetent personal samt kunna rekrytera ny. För att säkerställa personalbehovet i framtiden finns olika samverkansformer. Föreningen Vård och Omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare. Trainee Södra Norrland är en annan samverkansform som ska ge akademiker med färsk examen kvalificerade uppgifter inom det yrkesområde man är utbildad för. Ett utbyte finns med universiteten för att ta emot praktikanter inom olika verksamhetsområden.

5 2. Antal anställda Här under tabellerna hittar du information om hur många anställda kommunen har och hur de är fördelade över förvaltningarna. Här finns även tillfälligt anställda, åldersfördelning, heltid och deltidstjänster, medelålder och pensionsavgångar. 2. Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov Förvaltning Kvinnor Män Socialförvaltning Arbetsmarknadsenhet Centrala kontor Miljö och byggförvaltning Bolag, anställda tillsvidare Medelpads räddningstjänst AB Timråbo MittSverige vatten Sundsvall Timrå Airport 68 Timrå kommun hade 255 tillsvidareanställda den november. Antalet anställda från 203 till är i stort sett oförändrat. Kommunen övertog 0203 ansvaret för hemsjukvården vilket innebar att socialförvaltningens verksamhet utökades med sjukgymnast, 2 arbetsterapeuter och 7 distriktssköterskor inom socialförvaltningen. Minskningen av antalet tillsvidareanställda inom barn och en beror på svårigheter att rekrytera behöriga lärare. Kommunens anställda består av 83 % kvinnor och 7 % män. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och i kommunens jämställdhetsplan står: Kommunen ska verka för att nå en jämnare könsfördelning inom befattningar där det råder obalans. PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN 5

6 2.2 Tillfälligt anställda Tabellen visar i antal, hur många som tillfälligt varit anställda i kommunen under. Visstidsanställda är vikarier som är månadsanställda. Förvaltning Visstidsanställda Timanställda Visstidsanställda 203 Timanställda Socialförvaltning Arbetsmarknadsenhet Centrala kontor 4 5 Miljö och byggförvaltning Socialförvaltningen och barn och en är de förvaltningar där visstidsanställda och timanställda arbetar i störst utsträckning. De yrkeskategorier som används flitigast inom socialförvaltningen är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Det finns ett ökat behov av välutbildad personal främst inom hemtjänsten där andelen brukare som är i behov av mycket insatser ökar. En anledning till socialförvaltningens 87 timanställda och 69 visstidsanställda är att under sommarmånaderna har förvaltningen cirka 200 vikarier inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Sommaren blev ansträngd på grund av brist på utbildade vikarier för omvårdnadspersonal. En av anledningarna till antalet visstidsanställda inom barn och utbildning är det mycket svåra rekryteringsläget som föreligger. utbildning samverkar med universiteten gällande verksamhetsförlagd utbildning. Våra kringliggande kommuner har börjat ta direktkontakt med personalen eftersom rekryteringsläget ser likadant ut i hela landet. På sjuksköterskesidan och socialsekreterarsidan finns en likartad situation beroende på att utbudet av

7 lediga jobb är stort vilket ökar rörligheten i yrkeskårerna. Ett övergripande vägval är att attrahera och rekrytera nya medarbetare och att behålla den kompetens som finns hos befintlig personal. ens visstidsanställda består av personal som är säsongsanställd mellan april augusti för att sommartid sköta kommunens planteringar, övriga park och grönområden. en har ett antal timanställda inom lokalvården. I lokalvårdsavtalet står att vid frånvaro av ordinarie personal ska lokalvård utföras dag på förskolor och fr. o. m dag 2 på skolor och detta medför att det krävs ett antal timanställda. Två av dessa timanställda är idag tillsvidareanställda. Även personer som arbetat enstaka tillfällen finns med i statistiken. 2.3 Åldersfördelning, tillsvidareanställda Tabellen visar åldersfördelning den november för år. Förvaltning 2029 år 3039 år 4049 år 5059 år 60 och över Socialförvaltning Arbetsmarknadsenhet Kommunledningskontor Näringslivskontor Miljö och byggförvaltning i räknat 5,58 % 8,33 % 3,00 % 30,75 % 4,34 % 00 % Som tabellen visar är endast 5,58 % under 30 år samtidigt som 45,09 % är över 50 år. För att få en jämnare åldersfördelning kommer kommunen att behöva öka antalet yngre anställda. Konkurrensen om medarbetare gör att det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare så att sökande väljer oss. PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN 7

8 2.4 Tillsvidareanställda kvinnor och män som har tjänster på heltid och deltid november. Förvaltning Heltid kvinnor Heltid män Deltid kvinnor Deltid män kvinnor män Socialförvaltning Arbetsmarknadsenhet Kommunledningskontor Näringslivskontor 5 5 Miljö och byggförvaltning , kvinnor och män: 255 Timrå kommuns strävan är att alla ska kunna erbjudas en heltidstjänst. 2.5 Procentuell fördelning per åldersgrupp och kön, tillsvidareanställda november Ålder Kvinnor Män 29 år 5,2 7,76 5, år 7,86 20,55 8, år 32,34 24,66 3, år 30,89 30,4 30,76 60 år 3,80 6,89 4, Den största andelen kvinnor finns i åldersgruppen år med 63,23 % och bland männen med 54,8 %. 8 PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN

9 2.6 Medelålder År Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män för kommunen ,4 47,7 47,2 47,8 47,2 46,9 Medelåldern ligger under på 49 år för kvinnor och 48 år för män. 2.7 Pensionsavgångar Förvaltning avgångar anställda i % 0 år ,2% Socialförvaltning ,99% ,57% Kommunledningskontor ,57% Näringslivskontor 6 6,66% Miljö och byggförvaltning ,57% ,02% Inom kommande tioårsperiod , förväntas 338 anställda att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de blir 65 år. Kommunledningskontoret har den högsta en på 53,57 % som kommer att gå i pension. Övriga förvaltningar förutom näringsliv har cirka 30 % som kommer att gå i pension.

10 Trainee Södra Norrland är en annan samverkansform som ska ge akademiker med färsk examen kvalificerade uppgifter inom det yrkesområde man är utbildad för. Ett utbyte finns med universiteten för att ta emot praktikanter inom olika verksamhetsområden. För att säkerställa personalbehovet i framtiden inom vård och omsorg har samverkansformen, VoC (Vård och Omsorgscollege), fortsatt sitt arbete under året. VoC är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildare. Under året har dialogcafé anordnats för chefer och handledare där man jobbade i arbetsgrupper med frågeställningar om att skapa framtidens attraktiva arbetsplatser inom vård och omsorg. Representanter från socialförvaltningen har visat upp sig på en utbildningsmässa som ordnades i Sundsvall. Målet var att visa ungdomar de möjligheter som finns för arbete inom vård/omsorg. Samtliga elever som fyllt 8 år inom vård och omsorgscollege har erbjudits sommarvikariat. Socialförvaltningen har tecknat ett lokalt kollektivavtal om bestämmelser för arbetstagare i utbildnings och introduktionsanställning mellan arbetsgivarparten och svenska kommunalarbetarförbundet. Godkända elever från Timrå som går ut omvårdnadsprogrammet kommer att kunna få en provanställning under ett år som kan gå över i en tillsvidareanställning. 3. Mertid och övertid 3. Övertidstimmar/mertidstimmar Förvaltning Övertidstimmar Procent av ordinarie arbetstid Mertidstimmar Procent av ordinarie arbetstid 60 0, ,3 Socialförvaltning , ,4 Arbetsmarknadsenhet 4 0,0 543, 86 0, Kommunledningskontor 44 0,8 Näringslivskontor Miljö och byggförvaltning 36 0, , ,3 Socialförvaltningens övertids och mertidstimmar är vid semestertider under sommarmånaderna. På kultur och teknik är det framför allt de anställda som arbetar med vägunderhåll som svarar för stor del av förvaltningens övertidsarbete, när snöröjning eller halkbekämpning krävs sker den i vissa fall på övertid.

11 4. Personalomsättningar 4. Externa rekryteringar Förvaltning 7 Socialförvaltning 33 Arbetsmarknadsenhet 9 Kommunledningskontor Näringslivskontor Miljö och byggförvaltning 6 Inom socialförvaltningen finns många företrädesberättigade och konverterade som omvårdnadspersonal som innebär att externa rekryteringar inte skett. (I lagen om anställningsskydd står om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning, med undantag av obehöriga lärare.) Av barn och ens 7 annonser har tjänster annonserats flera gånger, vilket gör att antalet i verkligheten är lägre. Som framgår av punkt 2.3 har förvaltningarna en relativt hög medelålder. Detta medför att ett antal rekryteringar till följd av pensionsavgångar har skett under året och kommer även att ske under de kommande åren. Timrå kommuns förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare är av vikt. 4.2 Personalkostnader totalt för kommunen i mnkr År Lön Arbetsgivaravgift Tjänstepension

12 5. Löneutveckling Sedan ca 0 år tillbaka genomför Timrå kommun arbetsvärderingar och lönekartläggning. Vart tredje år går vi igenom alla yrken och kontrollerar även att skevheter i handlingsplaner korrigerats. Varje år gör vi dessutom en mindre genomgång där vi värderar nya yrken/titlar och ser om några oklarheter dykt upp. När vi ser felaktigheter görs handlingsplaner som ska vara åtgärdade inom tre år. 5. Medellöner, tillsvidareanställda År enl. nya enl. gamla systemet systemet 200 Kvinnor % ökning , , , , ,3 Män % ökning , , , , , , , , , Medellön, per ålder och kön Ålder Kvinnor Män 29 år år år år år Arbetsmarknadspolitiska åtgärder En strategigrupp har bildats under året med målsättning att samverka bättre runt våra ungdomar. Gruppen består av chefer från näringsliv, vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, IFO, arbetsmarknad samt samordningsförbundet. Arbetet har fortgått med att utveckla Lärande och arbete, verksamheten som bildades 203. Vidare har förberedelser gjorts för att söka medel från socialfonderna som har utlysning 205, en förundersökning har gjorts i länet i samverkan med kommunförbundet. Satsningen på sommarjobb fortsatte under en ny möjlighet till annorlunda arbete möjliggjordes i form av sommarläger inom försvaret. 20 ungdomar fick plats på denna verksamhet 0 pojkar och 0 flickor.

13 7. Sjukfrånvaro och frisknärvaro Det ska genomföras en rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit sjukskriven fyra veckor, haft upprepad korttidsfrånvaro eller när en medarbetare själv begär det. För att kvalitetssäkra rutinen används rehabiliteringssystemet Adato där arbetsledarna fortlöpande registrerar de åtgärder som vidtas vid sjukskrivning. Adato är kopplat till de regler som försäkringskassan följer och på så vis blir rehabiliteringsprocessen överskådlig. All sjukfrånvaro förs automatiskt över från personalsystemet till Adato för bevakning. 7. Antalet sjukfrånvarodagar och upprepad korttidsfrånvaro Antalet sjukfrånvarodagar Antalet korttidsfrånvaro Kvinnor Män Förvaltning Antal personer Dag Dag Socialförvaltning Dag Arbetsmarknadsenhet 8 9 Dag Dagar Centrala kontor Kvinnorna var frånvarande i snitt 22 dagar och männen 2 dagar. Miljö och byggförvaltning 2 0 Definitionen på upprepad sjukfrånvaro är när en medarbetare har haft sex sjukfrånvarotillfällen eller mer under en 2 månaders period, i vårt fall under kalenderåret. Sammanlagt hade 93 personer haft sex sjuktillfällen eller mer under Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar år och yngre ,3 4, 3,9 3,5 4, år ,9 5,6 5,5 4,8 4,8 50 år och äldre ,8 4,9 7, 6,6 7, ,6 5,2 5,9 5,3 5,7 Sjukfrånvaron redovisas per åldergrupp i tre olika åldersgrupperingar där åldersgruppen 3049 år har 5,9 % och åldersgruppen 50 år och äldre har 5,8 sjukfrånvaro. PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN 3

14 7.3 Sjukfrånvaro per kön Kön Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar Kvinnor ,3 5,5 6,2 5,6 5,8 Män ,2 4,0 4,9 4,4 5, ,6 5,2 5,9 5,3 5,7 har sjukfrånvaron ökat från 5,2 % 203 till 5,6 %. Ökningen står kvinnorna för medan det skett en minskning för männen under motsvarande period. 7.4 Långtidssjuka 60 dagar och mer Siffrorna i tabellen visar på alla medarbetare i kommunen som har haft en långtidssjukfrånvaro under, totalt i kommunen och per förvaltning i Förvaltning % 203 % 202 % 20 % 200 % långtidssjuk i timmar antal sjuktimmar 57,8 39,4 53,5 55,6 5, Socialförvaltning 48,6 34,6 52,3 47,8 5, Arbetsmarknadsenhet 36,5 23,5 23,5 8,7 3, ,,2 68,0 69,0 68, Centrala kontor 74,9 59,5 34, Miljö och byggförvaltning 37,5 2 5, 34,2 49,5 48, 55, Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar ökade med 6,9 % till 5, % totalt. 5, % långtidssjukskrivna 60 dagar eller mer är utifrån det totala antalet sjuktimmar. 4 PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN

15 7.5 Sjukfrånvaro per förvaltning och åldersgrupp Åldersgrupp Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuk antal timmar 29 år år 50 och uppåt ,5 5,0 5, ,9 Socialförvaltning 29 år år 50 och uppåt ,0 7,4 6, ,8 Arbetsmarknadsenhet 29 år år 50 och uppåt ,2 8,0 8, , 29 år år 50 och uppåt , 2,2 2, ,4 Kommunledning 29 år år 50 och uppåt ,7 4, ,0 Näringslivskontor 29 år år 50 och uppåt ,6 9, ,0 Miljö och byggförvaltning 29 år år 50 och uppåt ,4 2,2 2, , ,6 PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN 5

16 8. Företagshälsovård och friskvård 8. Företagshälsovård har Timrå Kommun använt 707 Tkr till insatser hos Feelgood företagshälsovård. Tjänsteutnyttjandet har varit 74 % efterhjälpande insatser som varit konsultation, arbetsplatsutredningar, rehabiliteringsmöten och stödsamtal. Arbetsmiljöingenjören på Feelgood har under året givit samtliga enheter information om de nya sanktionsavgifterna som trädde i kraft 070. Målet är att förflytta fokus och insatser till förebyggande åtgärder. 8.2 Friskvårdsbidraget Friskvårdsbidraget är på 750 kronor per år och anställd. Friskvårdspengar har betalats ut till 33 personer under. 9. Arbetsskador och tillbud Arbetsskador Tillbud Arbetsgivaren ska utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och tillbud. Därför är det viktigt att systematiskt undersöka vilka arbetsskador och tillbud som anmäls, vad som ska åtgärdas och hur man förebygger så att andra personer inte drabbas. För systematisk uppföljning av arbetsskador och tillbud har datasystemet Lisa införskaffats. Den vanligaste arbetsskadan är skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) som skett vid 7 tillfällen av de 59 anmälda arbetsskadorna och vid 4 tillfällen har det inte varit någon frånvaro. När det gäller tillbud är den vanligaste händelsen även tillbud att bli skadad av person (även oavsiktligt) som skett vid 4 tillfällen av de 37 tillbuden. Flest skador och tillbud inträffar inom socialförvaltningen och inom individ och familjeomsorgen eller inom äldreomsorgen/omsorgen om funktionshindrade. Handlingsplaner och metodstöd upprättas för att förebygga incidenter. 0. Jämställdhet och mångfald Fördelningen män/kvinnor är ojämn inom kommunen. Av kommunens 255 anställda är 036 kvinnor och 29 män. I kommunens två största förvaltningar, socialförvaltningen och barn och en blir uppdelningen tydligast med socialförvaltningens 499 kvinnor och 44 män och barn och ens 439 kvinnor och 95 män. En del av förklaringen till att kvinnor har en lägre lön än männen i kommunen är att de flesta kvinnor är verksamma i yrkeskategorier för vilka löneläget är lägre. Kommunen utför regelbundet en lönekartläggning vars syfte är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 6 PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN

17 Flera studerande från omvårdnadsprogrammet har utländsk bakgrund och via arbetsförmedlingen har vi flera arbetspraktikanter av utländsk härkomst. 0. Antal kvinnliga och manliga chefer Förvaltning Kvinnor Män Förvaltningschef Kvinnor Män 2 8 Socialförvaltning 22 4 Socialförvaltning Arbetsmarknadsenhet 3 4 Centrala kontor (Näringslivskontoret ingår) Centrala kontor (Näringslivskontoret ingår) 2 2 Miljö och byggförvaltning Miljö och byggförvaltning Antal anställda hos kvinnliga och manliga chefer Förvaltning Högst Medel Lägst Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man ,25 27,8 0 7 Socialförvaltning 47 23, Arbetsmarknadsenhet ,2 0 5 Centrala kontor (Näringslivskontoret ingår) 4 7 0,5 6,5 7 6 Miljö och byggförvaltning Det största antalet chefer inom socialförvaltningen finns inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade där samtliga är kvinnor. Inom kultur och teknik finns en kvinnlig chef som ansvarar för lokalvården och övriga chefer är män. Bland förvaltningscheferna finns endast kvinna. I jämställdhetsplanen finns som mål och viljeinriktning lediga arbeten ska annonseras på ett sådant sätt att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning kan söka det lediga arbetet. Kommunen ska verka för att nå en jämnare könsfördelning inom befattningsbenämningar där det råder obalans. PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT TIMRÅ KOMMUN 7

18

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2012 sid. 6 Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare sid. 6 Chefs- och ledarutvecklingsprogram ger stärkta chefer och

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018 Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018-1 - Innehåll Inledning 3 Sammanfattning av prognosresultatet 3 Metod och förutsättningar 4 Nuläge kommunens personal 4 Åldersstruktur 5 Lediga

Läs mer

Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014

Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014 Styrande dokument Senast ändrad 2012-06-19 Övergripande jämställdhetsplan för Växjö kommunkoncern 2012-2014 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Dokumentnamn Övergripande jämställdhetsplan för

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012 1 Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson 21-3-1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer