Jämställdhetsplan 2008 för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsplan 2008 för"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2007 Jämställdhetsplan 2008 för vård- och omsorgsförvaltningen Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 136 Dnr VON/2007:94-029

2 Innehållsförteckning Jämställdhetsplan Inledning...3 Uppföljning/utvärdering av 2007 års plan...3 Den fysiska arbetsmiljön...4 Den psykosociala arbetsmiljön...5 Arbete med att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap....5 Förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering...6 Vid rekrytering skall åtgärder vidtas för att försöka åstadkomma jämställdhet och aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning...6 Lönebildning och genomföra åtgärder som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor...7 Information/delaktighet...7 Personalstatistik Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsarbete under Den fysiska arbetsmiljön...10 Den psykosociala arbetsmiljön...11 Arbete med att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap Förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering...12 Vid rekrytering skall åtgärder vidtas för att försöka åstadkomma jämställdhet och aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning...12 Lönebildning och genomföra åtgärder som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor...13 Information/delaktighet (13)

3 Jämställdhetsplan 2008 Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens paragrafer 4-11 talar om vilka områden arbetsgivaren särskilt ska förbättra och behandla i jämställdhetsplanen. Planen ska innehålla konkreta åtgärder och mätbara målsättningar. Enligt 11 Jämställdhetslagen skall en jämställdhetsplan innehålla en översikt över de åtgärder som är behövliga på arbetsplatsen och ange vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. I planen ska också översiktligt redovisas resultatet av den lönekartläggning som ska göras samt de åtgärder som motiveras av denna kartläggning. Jämställdhetsplanen ska följa de rekommendationer som finns från Jämo, samt följa de planer och riktlinjer som finns för Katrineholms kommun. Vissa delar av jämställdhetsplanen genomförs centralt i kommunen. Jämställdhetsplanen är upprättad av chefen för den verksamhetsstrategiska enheten (Ylva Sundholm) i samarbete med förvaltningens ledningsgrupp. Den har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp och efter beslut i nämnd kommer den att distribueras till samtliga chefer. Under 2008 kommer jämställdhetsplanens utformning att förändras för att också presentera ett brukarperspektiv, det kommer att utarbetas mätbara mål samt att jämställdhetsombud utses. Uppföljning/utvärdering av 2007 års plan Nedan redovisas de åtgärder som ingick i 2007 års plan samt en uppföljning av dessa: Förvaltningens jämställdhetsarbete genomförs utifrån följande huvudområden, Den fysiska arbetsmiljön Den psykosociala arbetsmiljön, Fortsatt arbete med att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning Vid rekrytering skall åtgärder vidtas för att försöka åstadkomma jämställdhet Lönebildning och genomföra åtgärder som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. De kartläggningar som låg till som grund för vilka områden som skulle prioriteras utgick från resultat från personalenkät som gjordes 2005 samt den lönekartläggning som genomförts av kommunens personalkontor en jämförelse av statistik som genomförs till verksamhetsberättelsen och denna plan. 3 (13)

4 Under hösten 2006 och våren 2007 deltog representanter från vård och omsorgsförvaltningen i Länsarbetsnämndens projekt kring jämställdhet. De som deltog från förvaltningen var representanter från handikappomsorg, äldreomsorg, politiker samt folkhälsoenhet. Förslag har kommit från deltagarna att jämställdhetsplanen även skall innehålla ett brukarperspektiv. Som en del i förvaltningens jämställdhetsarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet fanns också de mål som kommunfullmäktige fastställt: Minska andelen långtidssjukskrivna Minska andelen heltidssjukskrivna Minska antalet underställd månadsavlönad personal Minska andelen ofrivilligt deltidsanställda Minska andelen visstidsanställda Systematiskt arbetsmiljöarbete Bedömning av långsiktiga behov och prioriteringar inom lönebildning Önskad sysselsättningsgrad Etnisk mångfald Handlingsplaner för var och en av dessa mål beskrevs i verksamhetsplanen för 2007 och där även mätbara mål fanns presenterade. Den fysiska arbetsmiljön Att minska antalet arbetsskador och tillbud Sänka antalet sjukskrivningar i relation till belastningsskador. Flexibelt schema för samtliga anställda Fullfölja de uppdrag som finns enligt handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsgruppen, som har som syfte att arbeta med att förebygga och minska sjukfrånvaron i förvaltningen, har fortsatt sitt arbete under året. Gruppens sammansättning består av personer från förvaltningen, personalkontoret och fackliga organisationer. Rutiner för hantering av sjukfrånvaro har tagits fram under 2007 kommer dessa att prövas och utvärderas. Redovisning av statistik för målen har gjorts i förvaltningens samverkansgrupp kontinuerligt samt att redovisning har skett i verksamhetsberättelsen. Ergonomiutbildning har skett enligt handlingsplan ergonomi äldreomsorgen. Samtlig personal skall ha en grundutbildning samt vidareutbildning varje år. I handikappomsorgen sker utbildning och problemlösning efter behov. Flexibelt schema genom verktyget Time Care har implementerats i förvaltningen. Kontinuerlig utbildning sker vid behov. 4 (13)

5 Inventering av arbetsmiljön görs via skyddsronder, arbetsplatsträffar och personalenkät. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker vid en årlig revision. Övergripande mål Minska andelen långtidssjukskrivna Minska andelen heltidssjukskrivna Minska antalet underställd månadsavlönad personal Minska andelen ofrivilligt deltidsanställda. Uppföljning/redovisning har skett i samband med verksamhetsberättelsen. Den psykosociala arbetsmiljön Diskutera etik och attityder via vår gemensamma värdegrund i samtliga arbetsgrupper. Arbeta med den psykosociala arbetsmiljön utifrån handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med den gemensamma värdegrunden har fortsatt i respektive verksamhet genom att man tar upp dessa frågor på bl.a. arbetsplatsträffar. Uppföljning har skett via de årliga verksamhetsberättelserna. Inventering av arbetsmiljön görs via skyddsronder, arbetsplatsträffar och personalenkät. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker vid en årlig revision. Arbete med att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap Alla anställda ska finna att det är möjligt att förena arbetet med ansvar för barn. Möjlighet till flexibla arbetstider via arbetstidsavtal. Ge möjlighet för föräldralediga att delta på arbetsplatsträffar och informationsträffar. Varje chef har haft ansvar för att bjuda in och ge information till anställda som är föräldralediga. Sammanträden och andra möten ska förläggas på tider som går att förena med föräldraskap. 5 (13)

6 Fler chefer har tillsatts inom äldreomsorgen för att minska personalspannet för att skapa en bättre arbetssituation som också gör det möjligt att förena arbete och föräldraskap. Förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering Arbetsgivarens skyldighet att förebygga och förhindra könsrelaterade trakasserier på arbetsplatsen. Av kommunens personalpolitiska program framgår att trakasserier fördöms och aktivt motarbetas. Ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och utveckling i arbetet. Det leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten. Samtliga anställda i vård och omsorgsförvaltningen ska uppleva att de inte trakasseras och om detta sker skall det aktivt motarbetas av arbetsledningen. Information sker till samtliga nyanställda i samband med introduktionen om innehållet i personalpolitiska programmet. Det personalpolitiska programmet finns som en punkt i den checklista som förvaltningen använder vid introduktion. Kränkande bilder och texter får ej förekomma inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Uppmärksammade förekomster av trakasserier motarbetas aktivt och stöd används av kommunens arbetsmiljöteam. Vid rekrytering skall åtgärder vidtas för att försöka åstadkomma jämställdhet och aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns ett stort antal arbetsplatser med enbart kvinnor. Detta förekommer främst inom äldre- och handikappomsorgen men andelen män behöver också ökas inom övriga delar av förvaltningen. Öka andelen män inom vård- och omsorgsförvaltningen. Tre informatörer varav en är man, har ett uppdrag i förvaltningen att marknadsföra vårdyrket. De har under året besökt elever i årskurs åtta i samtliga högstadieskolor i Katrineholms kommun, inför deras val till gymnasiet. Fokus är att visa att både killar 6 (13)

7 och tjejer kan arbeta i vården. Gruppen har även deltagit vid informationsträffar, sommarkurs samt öppet hus på Ellwynska skolan. et är att öka rekryteringen av såväl män som kvinnor till vården i framtiden. Tillsammans med Ellwynska skolan (omvårdnadsprogrammet) anordnas varje år en sommarkurs som vänder sig till de elever som avslutat årskurs 8. Ett av de syften som finns är att rekrytera killar till skolan och vården. Under sommaren 2007 hade kursen 20 deltagare varav 9 personer var killar. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att utveckla kravprofiler och rekryteringsprocessen. I förvaltningens annonser verkar vi för att få sökande av det underrepresenterade könet. Där det har varit möjligt har personer från underrepresenterade könet kallats till intervju där så är möjligt utifrån lämplig kompetens. Vid likvärdiga meriter har sökande av det underpresenterade könet anställts. Lönebildning och genomföra åtgärder som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor Långsiktigt mål Minska löneskillnaderna mellan könen i likvärdiga arbeten. Kortsiktigt mål Under 2007 fortsätta arbetet med kartlägga löneskillnader inom vård- och omsorgsförvaltningen samt göra arbetsvärdering som gör att jämförelser också kan göras med andra förvaltningar. Upptäckta osakliga löneskillnader pga. kön skall korrigeras. Vid lönesättning inte särbehandla personal negativt pga. ledighet för vård av barn. Respektive chef har fått ansvar för detta. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas. Hänsyn har tagits vid lönesättning och lönerevidering Information/delaktighet Utvärdering av förvaltningens jämställdhetsplan har inte genomförts, däremot har den granskats av deltagarna i det länsövergripande projektet kring jämställdhet. Information om jämställdhetsplanen till samtliga nyanställda i samband med introduktionen har skett och det finns som en punkt på förvaltningens checklista. 7 (13)

8 Personalstatistik 2007 Nedan redovisas personalstatistik för Statistiken över tillsvidareanställda är hämtad ur vårt lönesystem samt PNwebb och avser läget sista juli 2007.Vidare görs en jämförelse med år Könsfördelning Vård- och omsorgsförvaltningen hade tillsvidareanställda vid årsskiftet 2006/ Av dessa arbetar 768 personer inom äldreomsorgen varav 95 procent var kvinnor, 324 personer inom handikappomsorgen varav 82 procent var kvinnor, 8 personer i administration varav 100 procent var kvinnor. I stab arbetade 6 personer varav 33 procent kvinnor, i förvaltningsledningen 6 personer varav 84 procent kvinnor samt 3 personer på folkhälsoenheten varav 100 procent var kvinnor. En jämförelse inom några olika yrkeskategorier visar följande könsfördelning. Könsfördelning Män Kvinnor Samtliga Avdelningschef Sjuksköterska Distriktssköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Områdeschef omsorg Områdeschef äldreomsorg Habiliteringsassistent Undersköterska Vårdbiträde Arbetsledare Löner En lönejämförelse inom olika yrkeskategorier visar följande medianlöner/kön. Vidare redovisas hur mycket medianlönerna ökat jämfört med föregående år. De löner som redovisas är från jämställdhetsplanen 2007 då förhandlingen om 2007 års löner ej är genomförd. Denna siffra kommer att redovisas nästa år. 8 (13)

9 Medianlön/kön Män Kvinnor 2006 ökning 2006 ökning Avdelningschef Sjuksköterska Distriktssköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Områdeschef omsorg Områdeschef äldreomsorg Habiliteringsassistent Undersköterska Vårdbiträde Arbetsledare Ökningarna av lönerna påverkas b la av den personalomsättning som varit under året. Andelen män inom de flesta av yrkesgrupperna är låg. Detta gör att varje förändring av den totala lönebilden (te.x. vid en rekrytering med en hög ingångslön) påverkar männens genomsnittslön i betydligt högre grad än om en kvinna anställs enligt samma förutsättningar. Ytterligare en faktor som påverkar medianlönen och som inte framgår ovan, är erfarenhet och kvalifikationer vilket ytterligare försvårar en jämförelse mellan grupperna. Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsarbete under 2008 Förvaltningens jämställdhetsarbete kommer under år 2007 att ha samma fokus områden som under Under året 2008 kommer en revidering av planen att genomföras för att göra tillägg utifrån brukarperspektiv samt att skapa mätbara mål års jämställdhetsplan genomförs utifrån följande huvudområden, Den fysiska arbetsmiljön Den psykosociala arbetsmiljön, Fortsatt arbete med att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning Vid rekrytering skall åtgärder vidtas för att försöka åstadkomma jämställdhet Lönebildning och genomföra åtgärder som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. Kommunens övergripande uppdrag har fokus på jämställdhet och det är ett prioriterat område under planperioden (13)

10 Vård och omsorgsförvaltningen har satt följande övergripande mål utifrån det övergripande uppdraget: Jämställdhetsplanen ska ha ett bredare anslag och inrymma brukarperspektivet Verksamhets- och personalarbetet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Samt satt följande /Aktiviteter Öka andelen män med en (1) procentenhet i förvaltningen Arbetet med jämställdhet och mångfald integreras med förvaltningens pågående arbete med värdegrund Samarbete med länsarbetsnämnden/delta i projekt Vårdinformatörerna ska informera om yrke och verksamhet i skolor samt genomföra sommarkurs. Som en del i vårt jämställdhetsarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet finns de mål som kommunfullmäktige fastställt: Minska andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) Minska antalet dagar med heltidssjukskrivna dagar Minska antalet underställd fast anställd personal per heltidsanställd chef Minska andelen ofrivilligt deltidsanställda Minska andelen visstidsanställda Systematiskt arbetsmiljöarbete Bedömning av långsiktiga behov och prioriteringar inom lönebildning. och åtgärder finns beskrivna i dokumentet kring den övergripande planering och budget för 2008, där även mätbara mål finns. Den fysiska arbetsmiljön Att minska antalet arbetsskador och tillbud Sänka antalet sjukskrivningar i relation till belastningsskador. Fortsätta använda flexibelt schema för samtliga anställda Fullfölja de uppdrag som finns enligt handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsatt arbete med den arbetsgrupp i förvaltningen som finns framtagen för att förebygga och minska sjukfrånvaron i förvaltningen. Gruppens sammansättning består av personer från förvaltningen, personalkontoret och fackliga organisationer. Redovisning av statistik för målen görs i förvaltningens samverkansgruppen vid varje träff samt att redovisning sker i verksamhetsberättelsen 1 gång/år. Ergonomiutbildning sker enligt handlingsplan ergonomi äldreomsorgen. Samtlig personal skall ha en grundutbildning samt vidareutbildning varje år. I handikappomsorgen sker utbildning och problemlösning efter behov. 10 (13)

11 Flexibelt schema används i förvaltningen. Kontinuerlig utbildning ska ske vid behov. Inventering av arbetsmiljön görs via skyddsronder, arbetsplatsträffar och personalenkät. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker vid en årlig revision. Övergripande mål Minska andelen långtidssjukskrivna Minska andelen heltidssjukskrivna Minska antalet underställd månadsavlönad personal Minska andelen ofrivilligt deltidsanställda. finns i budgetdokumentet för Uppföljning/redovisning sker i samband med verksamhetsberättelsen 1 gång/år. Den psykosociala arbetsmiljön Diskutera etik och attityder via vår gemensamma värdegrund i samtliga arbetsgrupper Arbeta med den psykosociala arbetsmiljön utifrån handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med jämställdhet och mångfald integreras med förvaltningens pågående arbete med värdegrund. Uppföljning via verksamhetsberättelser. Inventering av arbetsmiljön görs via skyddsronder, arbetsplatsträffar och personalenkät. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker vid en årlig revision. Arbete med att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap Alla anställda ska finna att det är möjligt att förena arbetet med ansvar för barn. Möjlighet till flexibla arbetstider via arbetstidsavtal. Ge möjlighet för föräldralediga att delta på arbetsplatsträffar och informationsträffar Förlägga sammanträden och andra möten på tider som går att förena med föräldraskap Se över chefernas arbetssituation för att göra det möjligt att förena arbete och föräldraskap- minska personalspann 11 (13)

12 Förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering Arbetsgivarens skyldighet att förebygga och förhindra könsrelaterade trakasserier på arbetsplatsen. Av kommunens personalpolitiska program framgår att trakasserier fördöms och aktivt motarbetas. Trakasserier är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och utveckling i arbetet. Det leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten. Samtliga anställda i vård och omsorgsförvaltningen ska uppleva att de inte trakasseras och om detta sker skall det aktivt motarbetas av arbetsledningen. Information till samtliga nyanställda i samband med introduktionen om innehållet i personalpolitiska programmet. Kränkande bilder och texter får ej förekomma inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Uppmärksamma och åtgärda alla förekomster av trakasserier. Vid rekrytering skall åtgärder vidtas för att försöka åstadkomma jämställdhet och aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns ett stort antal arbetsplatser med enbart kvinnor. Detta förekommer främst inom äldre- och handikappomsorgen men andelen män behöver också ökas inom övriga delar av förvaltningen. Öka andelen män inom vård- och omsorgsförvaltningen. Genom information till skolor förmå flera pojkar att välja en vårdutbildning. Genom att tillsammans med Ellwynska skolan genomföra sommarkurs med prioritering av killar vid fördelning av platser Vid annonsering av lediga anställningar verka för att få sökande av det underrepresenterade könet. Vid rekrytering skall minst en sökande av det underrepresenterade könet kallas till intervju där så är möjligt utifrån lämplig kompetens. Vid likvärdiga meriter skall sökande av det underpresenterade könet anställas. 12 (13)

13 Lönebildning och genomföra åtgärder som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor Långsiktigt mål Minska löneskillnaderna mellan könen i likvärdiga arbeten. Kortsiktigt mål Under 2008 fortsätta arbetet med kartlägga löneskillnader inom vård- och omsorgsförvaltningen samt göra arbetsvärdering som gör att jämförelser också kan göras med andra förvaltningar. Samarbete med personalkontoret. Upptäckta osakliga löneskillnader pga. kön skall korrigeras, utifrån personalkontorets lönekartläggning. Vid lönesättning inte särbehandla personal negativt pga. ledighet för vård av barn. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas. Information/delaktighet Planen skall samverkas och samtliga anställda skall ha kännedom om kommunens och förvaltningens arbete kring jämställdhet. Årligen vid två tillfällen, på samverkansgrupp och i verksamheterna på arbetsplatsträffar, gå igenom och utvärdera förvaltningens jämställdhetsplan. Information om jämställdhetsplanen till samtliga nyanställda i samband med introduktionen. 13 (13)

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan för 2010-2012 inom

Jämställdhetsplan för 2010-2012 inom Vård- och omsorgsnämndens handling nr 40/2009 Jämställdhetsplan för 2010-2012 inom vård- och omsorgsförvaltningen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2009-12-10, 141. Dnr VON/2009:82-029 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2010 Antagen av tekniska nämnden den 24 februari 2010 5 2 Jämställdhetsplan för TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planen gäller from 1 januari tom den 31 december 2010.

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2016-2018 GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, 147 Dnr: KS 2016/407 Innehåll Gullspångs kommuns jämlikhets-/jämställdhetspolicy... 3 Utvärdering av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Jämställdhetsplan Haparanda stad

Jämställdhetsplan Haparanda stad Jämställdhetsplan Haparanda stad Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 69 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET... 3 1.2 JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET... 3 1.3 KARTLÄGGNING

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer