1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft och gäller tom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31."

Transkript

1 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och åtgärder för kommande handlingsplan. 1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft och gäller tom Jämställdhet vid Högskolan Väst Högskolan Västs definition av jämställdhet är alla anställdas lika rättigheter och lika möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och kompetensutveckling oavsett könstillhörighet. En jämställd arbetsplats ska innebära för såväl kvinnor som män att: o de ska vara representerade inom alla yrkesgrupper och på alla nivåer i organisationen o de ska kunna påverka sin arbetssituation och känna delaktighet o arbete och arbetsförhållanden stödjer ett friskt och hållbart arbetsliv for den enskilde o kunna utvecklas i sitt arbete och få individuell kompetensutveckling o kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap o lika lön for lika eller likvärdigt arbete gäller vid all lönesättning 1.3 Arbetssätt och uppföljning Personalavdelningen upprättar en handlingsplan för jämställdhet i dialog med arbetsenheterna. Arbetsenheterna följer upp handlingsplanens verksamhetsspecifika åtgärder årligen och redovisar detta i respektive verksamhetsuppföljning. Personalavdelningen följer upp de åtgärder som ligger på avdelningens ansvar. 1.4 Ansvar Rektor har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet vid Högskolan Väst. Samtliga chefer med personalansvar ansvarar för jämställdhetsarbetet inom den egna verksamheten och skall aktivt arbeta för jämställdhet. 1.5 Uppföljning av föregående Handlingsplan för jämställdhet Se BILAGA 1 för uppföljning av Handlingsplan för jämställdhet 2013, dnr 2012/1127 D18.

2 2(14) 2.0 KARTLÄGGNING Kartläggning av arbetsförhållanden ska ligga till grund for jämställdhetsarbetet. Den baseras på grunddata från högskolans personalsystem och underlaget för kartläggningen är till stor del direkt hämtat från Årsredovisning Personalstruktur 2014 Jämställd fördelning anses enligt 60/40 regeln råda när representationen av ett kön varken är mer än 60 eller mindre än 40 procent. Medelantal anställda på Högskolan Väst under 2014 var 580 och antal årsarbetskrafter för motsvarande period var 476. Andelen kvinnor av samtliga anställda ligger konstant över perioden och uppgår till 62 procent. Teknisk/administrativ personal utgörs till cirka två tredjedelar av kvinnor. När det gäller lärare har andelen kvinnor ökat något 2014 och det beror på att andelen kvinnor ökar inom samtliga tjänstekategorier. När det gäller disputerade lärare ökar kvinnorna från 55 till 56 procent och inom kategorin professorer minskar andelen män från 75 till 67 procent. Könsfördelning årsarbetskrafter, % (exklusive timanställda) TJÄNSTEKATEGORIER Andel män Andel Andel Andel Andel män Andel män kvinnor kvinnor kvinnor Professor Lektor Meriteringsanställning Adjunkt Summa lärare (varav disputerade lärare) (44) (56) (45) (55) (45) (55) Annan undervisande och forskande personal Doktorand Teknisk/Administrativ personal Bibliotekspersonal SUMMA ANSTÄLLDA TOTALT Antal meriteringsanställningar under 2014 var 4 stycken Av Högskolan Västs 476 årsarbetskrafter har 84 procent tillsvidareanställning och 16 procent visstidsanställning. Fördelningen kvinnor/män för respektive kategori är följande: Tillsvidareanställning o Kvinnor 64 procent/män 36 procent Visstidsanställning o Kvinnor 49 procent/män 51 procent På Högskolan Väst finns 28 chefer med personalansvar, varav 17 är kvinnor och 11 är män. De kvinnliga cheferna utgör 6 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna och de manliga cheferna utgör 7 procent av de tillsvidareanställda männen.

3 3(14) 2.2 Hälsa Den totala sjukfrånvaron har under 2014 ökat något i jämförelse med tidigare år och ligger nu på 3 procent, ökningen har främst skett andra halvåret Sjukfrånvaron har ökat för såväl kvinnor som män. Kvinnor har fortfarande en högre andel sjukfrånvaro än män, men 2014 har skillnaden minskat. Den åldersgrupp där sjukfrånvaron har ökat mest är 50 år och äldre. Högskolan upprätthåller generellt sett en mycket god fysisk arbetsmiljö och under 2015 ska det psykosociala arbetsmiljöarbetet utvecklas. Det kommer att genomföras en övergripande riskanalys av arbetsmiljön och utifrån det kommer handlingsplaner att upprättas. Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid Total sjukfrånvaro 3,0 1,9 2,5 -varav andel sjukfrånvaron som uppgår till minst 60 dagar 56,2 56,9 63,0 Kvinnor 3,5 2,7 3,4 Män 2,2 0,7 1,0 Anställda -29 år 0,6 0,6 3,8 Anställda år 2,6 1,8 2,3 Anställda 50 år - 3,6 2,2 2,6 2.3 Rekrytering Antalet anställda professorer (exklusive adjungerade) under perioden är 22 till antalet. Av dessa är 6 kvinnor, vilket innebär en andel om cirka 27 procent. Regeringen har för Högskolan Väst beslutat om ett särskilt rekryteringsmål för professorer. Målet är att under ska minst 43 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. En del i att öka förutsättningarna att nå regeringsmålet är det beslut som togs 2014 om att avsätta strategiska medel för att implementera ett meriteringsprogram för redan anställd personal för meritering till docent respektive professor. Sett till mängden kvinnliga lektorer bland högskolans anställda, 89 av totalt 145 stycken, synes förutsättningarna finnas för en ökning av kvinnliga meriteringar. Rekryterade och befordrade professorer samt lektorer perioden * Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Professor Lektor TOTALT * Antalet professorer 2012 inkluderar en adjungerad professor 2.4 Enkäter Under 2014 har nulägesanalys genomförts genom medarbetarenkät, där fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten genomförs vartannat år och analys samt uppföljning kommer att genomföras under Enkät Föräldraledighet och förvärvsarbete är planerad att genomföras under 2015.

4 4(14) MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET kap. 4 Arbetsförhållanden Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön Den totala sjukfrånvaron har under 2014 ökat något i jämförelse med tidigare år och ligger nu på 3 procent, ökningen har främst skett andra halvåret Sjukfrånvaron har ökat för såväl kvinnor som män. Kvinnor har fortfarande en högre andel sjukfrånvaro än män, men 2014 har skillnaden minskat. Den åldersgrupp där sjukfrånvaron har ökat mest är 50 år och äldre. Högskolan upprätthåller generellt sett en mycket god fysisk arbetsmiljö och under 2015 ska det psykosociala arbetsmiljöarbetet utvecklas. Det kommer att genomföras en övergripande riskanalys av arbetsmiljön och utifrån det kommer handlingsplaner att upprättas. MÅL: Kvinnors långtidssjukfrånvaro ska minska. Åtgärder: 1) Alltid göra rehabutredning för alla som är sjukskrivna mer än 4 veckor eller har upprepade korta sjukskrivningar Samtliga chefer med personalansvar Personalavdelningen tar fram sjukfrånvarostatistik Klart: Löpande under 2015/2016/2017. Uppföljning: Uppföljning skall göras sammanställd i arbetsenheternas verksamhetsuppföljning genom att beskriva hur arbetet bedrivs. MÅL: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska. Åtgärder: 1) Utveckla det psykosociala arbetsmiljöarbetet vid högskolan. Genomföra en övergripande riskanalys av arbetsmiljön och utifrån riskanalysen utarbeta en handlingsplan. (ÖVP uppdrag D1.3) Förvaltning och HAMK i samarbete med institutioner Klart: 2015 Uppföljning: Uppföljning skall göras sammanställd i verksamhetsuppföljning.

5 5(14) MÅL: Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsarbete. Åtgärder: 1) Undersöka nuläget 2) Utifrån nulägesundersökning komma med förslag på hur fortsatt jämställdhetsarbete ska genomföras Personalenheten (ev. med Mångfaldscentrum som expertstöd) Klart: 2016/2017. Uppföljning: I nästkommande handlingsplan för jämställdhet. 3 kap. 5 Föräldraskap Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap Tidigare uppföljningar inom området visar att anställda har god upplevelse av hur arbetsgivaren möjliggör för en anställd att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Ny föräldraenkät är planerad att genomföras under Det är svårt att läsa ut av verksamhetsuppföljningarna hur de olika arbetsenheterna arbetat med frågeställningen om förvärvsarbete och föräldraskap. I en verksamhetsuppföljning beskrivs dock att frågeställningen lyfts i medarbetarsamtal och att föräldraledighet, nedsättning av tjänstgöring samt flexibla arbetstider diskuteras med närmsta chef och ledningsgruppen har en uttalad värdering att livet går först. Föräldraledighet uppmuntras av chefer och de föregår med gott exempel. Mötestider anpassas till föräldrar med barn som hämtas och lämnas på förskola. MÅL: Högskolan Väst ska verka för att bibehålla de anställdas goda upplevelse av att arbetsgivaren möjliggör för anställd att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Åtgärder: 1) I medarbetarsamtal samtala med berörda anställda om deras möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap 2) Förlägga möten så att anställda kan förena förvärvsarbete och föräldraskap. 3) Efter överenskommelse med den anställde informera om vad som händer på arbetsplatsen under föräldraledigheten. Skicka mötesprotokoll, inbjudan till planeringsdagar osv. 4) Enkät Föräldraledighet och förvärvsarbete för att undersöka hur medarbetarna uppfattar möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Åtgärd 1-3: Samtliga chefer med personalansvar Åtgärd 4: Personalavdelningen

6 6(14) Klart: Åtgärd 1-3:Löpande under 2015/2016/2017 Åtgärd 4: 2015 Uppföljning: Åtgärd 1-3: Uppföljning skall göras sammanställd i arbetsenheternas verksamhetsuppföljning genom att beskriva hur arbetet bedrivs. Åtgärd 4: Uppföljning sammanställs i handlingsplanen. 3 kap. 6 Trakasserier på grund av kön Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, eller för sexuella trakasserier Högskolan Väst arbetar utifrån Arbetsordning för att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkande särbehandling (dnr 2010/771 A21). MÅL: Högskolan Väst ska vara en arbetsplats där arbetstagare inte skall utsättas för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Åtgärder: 1) Vid introduktion av nyanställda ska information ges om högskolans Arbetsordning för att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkande särbehandling (dnr 2010/771 A21) 2) Ovanstående arbetsordning ska också, vid minst ett tillfälle per år, diskuteras på ett avdelningsmöte 3) Närmaste chef ska omedelbart ingripa om någon medarbetare anmäler att man utsatts för kränkning. Samtliga chefer med personalansvar Klart: Löpande under 2015/2016/2017. Uppföljning: Uppföljning skall göras sammanställd i arbetsenheternas verksamhetsuppföljning genom att beskriva hur arbetet bedrivs. 3 kap. 7-9 Jämn könsfördelning vid intern och extern rekrytering Arbetsgivaren ska verka för: o att personer oavsett kön, ges möjlighet att söka leda anställningar

7 7(14) o att genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare o att när det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig att för att få sökande av det underrepresenterade könet. Antalet anställda professorer (exklusive adjungerade) under perioden är 22 till antalet. Av dessa är 6 kvinnor, vilket innebär en andel om cirka 27 procent. Regeringen har för Högskolan Väst beslutat om ett särskilt rekryteringsmål för professorer. Målet är att under ska minst 43 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. Sett till mängden kvinnliga lektorer bland högskolans anställda, 89 av totalt 145 stycken, synes förutsättningarna finnas för en ökning av kvinnliga meriteringar. Vid sakkunniggranskningar har fördelningen varit en kvinna/en man, förutom i ett fall då kvinnor inom ämnesområdet är underrepresenterade och därför utfördes sakkunniggranskningen av två män. MÅL: Verka för att de professorer som rekryteras under ska vara kvinnor Åtgärder: 1) Högskolan Väst ska se till att både kvinnor och män finns representerade vid sakkunniggranskningar. (Kommentar: Högskolan ska vid tillsättning av sakkunniga vara medvetna om att kvinnliga docenter och professorer inom många ämnesområden är underrepresenterade. Detta kan leda till att kvinnor får fler administrativa uppdrag per person än sina manliga kollegor, vilket i förlängningen leder till att de utför administrativa sysslor i stället för ämnesmässig meritering) Åtgärd 1: Anställningsnämnden/Personalavdelningen Klart: Åtgärd 1: Löpande under 2015/2016/2017. Uppföljning: Åtgärd 1: Personalavdelningen är ansvarig för årlig uppföljning av representationen av kvinnor och män bland sakkunniggranskare i professorsärenden hanterade i anställningsnämnden. Uppföljning sammanställs i nästkommande plan för jämställdhet. 3 kap Jämställda löner I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år: kartlägga och analysera löner upprätta en handlingsplan för jämställda löner förse arbetstagarorganisationen till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen skall kunna samverka i ovanstående frågor.

8 8(14) Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för jämställda löner. En översiktlig redovisning av denna handlingsplan ska ingå i Jämställdhetsplanen. (Föregående handlingsplan upprättades 2013, Dnr 2013/392 D 15). MÅL: Kvinnors och mäns löner vid Högskolan Väst skall vara oberoende av kön. Åtgärder: 1) Nästkommande handlingsplan för jämställda löner ska upprättas 2016 Personalavdelningen Klart: 2016 Uppföljning: Redovisas översiktligt i nästkommande Handlingsplan för jämställdhet

9 9(14) BILAGA 1 Uppföljning av Handlingsplan för jämställdhet 2013, dnr 2012/1127 D18 4 Arbetsförhållanden Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön Sjukstatistiken visar att det föreligger skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män på Högskolan Väst, men samtidigt har Högskolan en låg total sjukfrånvaro. Bland de långtidssjukskrivna är fler kvinnor än män representerade. Mål: Att kvinnornas långtidsjukfrånvaro inte ska öka. Åtgärd: Att alltid göra en rehabutredning för alla som är sjukskrivna längre än fyra veckor eller som har upprepade korta sjukskrivningar Samtliga chefer med personalansvar Personalavdelningen ansvarar för att ta fram sjukfrånvarostatistik Tidplan: Uppföljningen sker årligen i arbetsenheternas verksamhetsuppföljningar och sammanställs i nästkommande handlingsplan för jämställdhet. Uppföljning period : Sjukstatistik visar att sjukfrånvaron har minskat för såväl kvinnor som män. Kvinnor har dock fortfarande en högre andel sjukfrånvaro än män. På Högskolan Väst fanns under perioden sju arbetsenheter. Uppföljningen av åtgärdspunkten har varit bristfällig i flertalet av organisationens verksamhetsberättelser för I en av arbetsenheternas verksamhetsberättelser redovisas dock att sjukskrivningarna ligger mycket lågt och att rehabutredning alltid görs för medarbetare som är sjukskrivna mer än fyra veckor. Hos dem har en man och en kvinna varit långtidssjukskrivna (heltidssjukskrivna mer än en månad) under 2013, vilket är samma nivå som under 2012 men med andra personer.

10 10(14) 5 Föräldraskap Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap Tidigare uppföljning av detta område (se BILAGA 1) har visat att högskolans anställda har en god upplevelse av hur arbetsgivaren möjliggör för en anställd att förena förvärvsarbete och föräldraskap, därför fortsätter högskolan arbeta med de åtgärder som funnits i föregående jämställdhetsplan. Mål: Att Högskolan Väst ska verka för att bibehålla de anställdas goda upplevelse av att arbetsgivaren möjliggör för en anställd att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Åtgärd: Att med berörda anställda i medarbetarsamtalet samtala om deras möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Förlägga möten så att anställda kan förena förvärvsarbete och föräldraskap. Efter överenskommelse med den anställde informera om vad som händer på arbetsplatsen under föräldraledigheten. Skicka mötesprotokoll, inbjudan till planeringsdagar osv. Enkät för att undersöka hur medarbetarna uppfattar möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Samtliga chefer med personalansvar Personalavdelningen är ansvarig för enkät Föräldraledighet och förvärvsarbete. Tidplan: Medarbetarsamtal förs årligen mellan anställd och närmaste chef, där frågan om förvärvsarbete och föräldraskap ska lyftas. Uppföljningen skall göras sammanställd i arbetsenhetens verksamhetsuppföljning. Enkäten om föräldraskap ska genomföras 1 gång under perioden av personalavdelningen och uppföljningen sammanställs i nästkommande handlingsplan för jämställdhet. Uppföljning period : Enkäten om föräldraskap är ej genomförd under perioden. Planerat genomförande är under våren Uppföljningen gällande årliga medarbetarsamtal har för 2013 varit bristfällig i de flesta arbetsenheternas verksamhetsberättelser. En av sju arbetsenheter redovisar dock sitt arbete och beskriver att frågeställningen om förvärvsarbete och föräldraskap lyfts i medarbetarsamtalen. På arbetsenheten diskuteras föräldraledighet, nedsättning av tjänstgöring

11 11(14) samt flexibla arbetstider med närmsta chef och ledningsgruppen har en uttalad värdering att livet går först. Föräldraledighet uppmuntras av chefer och de föregår med gott exempel. Mötestider anpassas till föräldrar med barn som hämtas och lämnas på förskola. De hänvisar även till att resultat i Personalbarometrar inte indikerar några problem inom området. I verksamhetsberättelsen beskrivs att på arbetsenheten under 2013 hade fem kvinnor och sex män föräldraledigt i olika omfattning. I genomsnitt tog kvinnorna ut motsvarande 43,82 dagar (58,14) och männen 57,35 dagar (79,5) (omräknat till heltidsekvivalenter). 6 Trakasserier på grund av kön Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, eller för sexuella trakasserier Högskolan Väst arbetar utifrån Arbetsordning för att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkande särbehandling (dnr 2010/771 A21) Mål: Att Högskolan Väst ska vara en arbetsplats där arbetstagare inte skall utsättas för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Åtgärd: Vid introduktion av nyanställda ska information om högskolans Arbetsordning för att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkande särbehandling (dnr 2010/771 A21) lämnas av närmaste chef. Arbetsordningen ska också, vid minste ett tillfälle per år, diskuteras på ett avdelningsmöte. Närmaste chef ska omedelbart ingripa om någon medarbetare anmäler att man utsatts för kränkning. Antal anmälningar per år ska redovisas i verksamhetsuppföljningen. Samtliga chefer med personalansvar Tidplan: Uppföljning sker årligen i arbetsenheternas verksamhetsuppföljningar. Uppföljning period : I verksamhetsberättelser går inte att utläsa hur arbetet eller hur många anmälningar per år som har skett.

12 12(14) 7-9 Jämn könsfördelning vid intern och extern rekrytering Arbetsgivaren ska verka för: o att personer oavsett kön ges möjlighet att söka leda anställningar o att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare o att vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet när det inte råder en i huvudsak råder en jämn fördelning kvinnor och män Högskolan Väst har fått ett mål från Utbildningsdepartementet gällande att under perioden ska 43 % av de professorer som anställs vara kvinnor. Högskolan Västs anställningsnämnd hanterar alla professorsrekryteringar samt sakkunniggranskningar. Mål: Att verka för att de professorer som rekryteras under ska vara kvinnor. Åtgärd: Högskolan Väst ska se till att både kvinnor och män finns representerade vid sakkunniggranskningar. Kommentar: Högskolan ska vid tillsättning av sakkunniga vara medvetna om att kvinnliga docenter och professorer, inom många ämnesområden, är underrepresenterade. Detta kan leda till att kvinnor får fler administrativa uppdrag per person än sina manliga kollegor, vilket i förlängningen leder till att de utför administrativa sysslor istället för ämnesmässig meritering. Anställningsnämnden Personalavdelningen Tidplan: Personalavdelningen är ansvarig för årlig uppföljning av representationen av kvinnor och män bland utsedda sakkunniggranskare i professorsärenden hanterade i anställningsnämnden. Uppföljning sammanställs i nästkommande handlingsplan för jämställdhet. Uppföljning period : Under 2013 har tre nya professorer anställts och två lektorer befordrats till professorer. Av dessa fem professorer är en kvinna. Vid sakkunniggranskningar har fördelningen varit en kvinna/en man.

13 13(14) Jämställda löner I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år: kartlägga och analysera löner upprätta en handlingsplan för jämställda löner förse arbetstagarorganisationen till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen skall kunna samverka i ovanstående frågor. Mål: Kvinnors och mäns löner vid Högskolan Väst skall vara oberoende av kön. Åtgärd: Att när lönerevisionen per är slutförd genomföra lönekartläggning, analys samt upprätta en handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor. En särskilt partsgemens arbetsgrupp för lönesättning i samarbete med lönesättande chefer Tidplan: Åtgärden ska genomföras första halvåret Uppföljning sammanställs i nästkommande handlingsplan för jämställdhet. Uppföljning period : Under 2013 genomfördes en jämställdhetsanalys av löner vid Högskolan Väst (Dnr 2013/392 D 15). Analysen av löneskillnader omfattar lönebelopp, lönebestämmelser och praxis kring lönesättning. I arbetet med kartläggning och analys har samverkan skett mellan arbetsgivare, OFR/S och Saco-S. Högskolan Väst omfattas av de allmänna lönebestämmelser som regleras i de centrala RALS-avtalen. Av dessa framgår att en arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Undantagen från dessa regler är doktorander vars lönevillkor regleras enligt ett särskilt lokalt kollektivavtal (dnr 2011/1018). I enlighet med detta är doktorandernas lön kopplade till en lönetrappa där lönen höjs i takt med utbildningsprestation. Högskolan Västs riktlinjer för lönesättning (dnr 2012/740) utvecklar de kriterier för lönesättning som regleras i RALS-avtalet. I dessa riktlinjer tydliggörs vikten och betydelsen av akademisk kompetens och dess koppling till lönesättningen. Vidare framgår av riktlinjerna att konkurrens från övriga arbetsmarknaden för vissa yrkesgrupper kan vara ett faktum som kan innebära avvikande lönesättning.

14 14(14) Samtliga lönebestämmelser - såväl de centrala som de lokala är till sin form könsneutrala. För att avgöra vilka grupper som utför lika och likvärdigt arbete har ett internt arbetsvärderingssystem med poängsättning som grund utformats av arbetsgivare och de fackliga parterna. I arbetsvärderingen har följande faktorer beaktats: Kunskap och färdigheter (nödvändiga för arbetet) Ansvar (som krävs i arbetet) Arbetsförhållanden (psykisk och fysisk påfrestning) Därefter har uppgifter tagits fram gällande vilka anställd som ingår i de respektive grupperna för att identifiera vilka arbeten som är kvinno- eller mansdominerade, alternativt blandade. Utöver fördelningen av kvinnor/män inom respektive grupp redovisas också medellöner per kön och totalt samt kvinnors medellön i förhållande till männens. Indelning av grupper har gjorts efter lika, eller i det närmaste lika arbetsuppgifter. Doktorander ingår inte i analysen eftersom det finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar deras löner enligt en särskild lönetrappa. Gästprofessorer ingår inte heller i analysen då deras lönesättning följer den lön de har vid sin anställning vid annat lärosäte. 513 personer omfattas av lönekartläggningen, av dessa är 316 (62%) kvinnor. Analysen har utmynnat i en handlingsplan innehållande följande punkter: 1. Anställningsvillkor, lönekriterier och praxis vid lönesättning 1.1. Översyn av befattningar inom kommunikationsavdelningen Åtgärd: Granska avdelningens befattningar i förhållande till varandra och till högskolan som helhet 1.2. Översyn av befattningar inom utbildningsadministration Åtgärd: Granska befattningarna i förhållande till varandra och till högskolan som helhet. 2. Löneskillnader inom likvärdighetsgrupper 2.1. Prefekter ligger lågt i förhållande till avdelningschef personal Åtgärd: Öka berörda personers löner 2.2. Handläggare studentstöd Åtgärd: Öka berörda personer lön vid kommande lönerevision 2.3. Lönehandläggare Åtgärd: Öka berörda personers lön vid kommande lönerevision Uppföljning av handlingsplan visar att punkt ej är genomförda men att punkt är åtgärdade.

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov och i den enskilde medarbetarens kompetens, livs- och arbetssituation,

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2008 för

Jämställdhetsplan 2008 för Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2007 Jämställdhetsplan 2008 för vård- och omsorgsförvaltningen 2007-09-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2007-10-11, 136 Dnr VON/2007:94-029 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsplan för Melleruds kommun 2012-2015

Jämställdhetsplan för Melleruds kommun 2012-2015 Jämställdhetsplan för Melleruds kommun 2012-2015 Jämställdhetsplan för Melleruds kommun Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen mot diskriminering

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37)

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) ~ LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37 Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTET 2015-11-11 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ärendebeskrivning Personalchef Ann-Sofie

Läs mer

Dnr HS 2007/360-45. Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007

Dnr HS 2007/360-45. Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007 Dnr HS 2007/360-45 Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007 INLEDNING... 3 Samverkan... 3 Lönebestämmelser och anställningsvillkor... 4 Metod... 5 LIKA ARBETE... 7 Sammanställning

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhetsplan Haparanda stad

Jämställdhetsplan Haparanda stad Jämställdhetsplan Haparanda stad Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 69 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET... 3 1.2 JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET... 3 1.3 KARTLÄGGNING

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Lönelots/JämO Rapport 2001:1

Lönelots/JämO Rapport 2001:1 -lpvwloogkhwvdqdo\vdy O QHVNLOOQDGHU± VWHJI UVWHJ Lönelots/JämO Rapport 2001:1 Ur Jämställdhetslagen 1992:433 i dess lydelse den 1 januari 2001 2 Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva

Läs mer