Personalekonomisk redovisning Trelleborgs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun"

Transkript

1 2014 Trelleborgs kommun

2 Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Personalredovisning Rekryteringsläget 4 4 Antal anställda Tillsvidareanställda 4 4 Visstidsanställda 5 Timavlönade 5 Årsarbeten 5 Ålder 6 Åldersstruktur Åldersstruktur per befattningsgrupp Personalavgångar Personalomsättning 9 Pensioner Pensionsavgångar Jämställdhetsredovisning 11 Andel anställda och chefer 11 Lön 12 Arbetstidsgrad 13 Uppföljning av jämställdhetsplan 13 Friskvård Hälsofrämjande åtgärder 15 Jämställdhet och mångfald 16 Medarbetarundersökning Lönerörelse Utbildning Hälsobokslut 17 Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat 18 Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat, nämndsnivå 19 Sjukfrånvarodagar per nämnd Slutsatser om sjukfrånvaron Frisknärvaro Nyckeltal hälsobokslut 21 Personalekonomiska nyckeltal 23 Löneförändring 23 Nyckeltal för sjukfrånvaro-, utbildnings- och personalomsättningskostnader 24 Personalkostnader Sammanställt av Arne Ekelund Foto: David Svensson Trelleborgs kommun, mars

3 Personalekonomisk redovisning 2014 Trelleborgs kommun producerar välfärdstjänster inom ett brett område. Gemensamt för verksamheten är att den är personalintensiv. Personalen är kommunens största och viktigaste resurs och därmed också dess största kostnad. För att följa upp hur personalresurserna använts tar vi varje år fram en personalekonomisk redovisning. Ambitionen är att denna redovisning ska utgöra en grund för analys och utveckling samt strategiska bedömningar avseende olika frågor och förhållanden som rör medarbetarna. I Trelleborgs kommun arbetade tillsvidareanställda, 309 visstidsanställda och cirka 560 timavlönade den 1 november Antalet anställda har minskat något under Antalet producerade timmar under året ökade med 1,1 procent jämfört med Totalt producerade kommunens anställda årsarbeten, eller drygt fem miljoner arbetstimmar. Av kommunens anställda är cirka 79 procent kvinnor. Kvinnorna arbetar i betydligt högre grad deltid än männen. En långsam ökning mot högre andel heltidsarbetande kvinnor har skett under de senaste tio åren då andelen ökat från 55 till 64 procent. Under de senaste tre åren har andelen män som arbetar heltid ökat från 84 till 87 procent. Andelen kvinnliga chefer var 2014 drygt 58 procent. Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 2014 knappt sju procent till männens fördel. Personalomsättningen ökade från 6,3 procent 2013 till 8,5 procent 2014 medan kostnaderna för personalomsättningen minskade med två procent. Under året avslutade 260 medarbetare sin tillsvidareanställning i Trelleborgs kommun, av dessa gick 91 i pension. Utbildningskostnaderna för personalen ökade med 4,3 miljoner jämfört med Medelåldern för kommunens anställda ökade med 0,1 år under 2014 till 46,7 år. Kvinnorna hade en medelålder på 46,6 år och männen 46,9 år. Den genomsnittliga lönenivån för kommunens tillsvidare- och visstidsanställda ökade med 1,8 procent 2014 vilket är en minskning jämfört med 2013 då lönenivån ökade med 3,8 procent. Genom att fler arbetstimmar utfördes 2014 ökade lönekostnaderna i högre grad än lönenivån, ökningen blev 2,8 procent. Sjukfrånvaron har under 2014 ökat med 0,3 procentenheter jämfört med 2013 och slutade för helåret på 6,1 procent. Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procentenheter gällande korttidsfrånvaron medan långtidsfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 sjukdagar, utgjorde 2,3 procentenheter och långtidssjukfrånvaron 3,8 procentenheter av den totala sjukfrånvaron. Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick 2014 till 24,7 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2013 med 0,5 miljoner kronor. Trelleborg den 12 mars 2015 Jonas Rosenkvist Kommundirektör Magnus Dahlberg Personalchef 3

4 Personalredovisning Personalekonomisk redovisning Personalredovisningen består av personalstatistik med analys och kommentarer. Uppgifterna är hämtade från kommunens personalsystem. En del statistik avser hela året medan annan statistik beskriver en specifik tidpunkt, 1 november eller 31 december. Detta anges i varje tabellrubrik. Rekryteringsläget Ett nytt elektroniskt rekryteringssystem infördes under Det nya systemet används vid rekrytering av tillsvidareanställda och till längre vikariat. Under 2014 utannonserades 404 tjänster. Totalt inkom ansökningar. Under 2014 rekryterades 584 medarbetare inklusive sommarjobbare. Antal anställda Antal anställda redovisas efter anställningsform; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade. Bildningsnämnden och socialnämnden är de dominerande verksamheterna. Inom bildningsnämnden arbetar 42 procent och inom socialnämnden arbetar 33 procent av kommunens anställda. Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda har minskat med 7 anställda mellan den 1 november 2013 och den 1 november 2014 och uppgick då till anställda. Bildningsnämnden har minskat med 24 anställda beroende på viss neddragning inom gymnasieskolan samt att man haft svårt att få behöriga sökande efter anställda som slutat. Socialnämnden har minskat med 8 anställda, medan det inom övriga nämnder har varit marginella förändringar. Tabell 1. Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt

5 Visstidsanställda Antalet visstidsanställda har minskat med 9 anställda sedan den 1 november Servicenämnden har minskat med 10 anställda, detta beror på förändringar inom måltidsverksamheten. Socialnämnden har ökat med 10 anställda. Inom övriga förvaltningar är förändringarna små Tabell 2. Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt Timavlönade Timavlönade används i de flesta av kommunens verksamheter för kortare jobb. Under en månad arbetar cirka 550 timavlönade någon gång. Under 2013 producerade timavlönade cirka timmar, vilket motsvarar 217 årsarbeten, till en kostnad av cirka 63 miljoner kronor. Detta är en ökning med 3 miljoner kronor eller 5 procent jämfört med Timavlönade finns främst inom socialnämnden 55 procent och bildningsnämnden 30 procent. Årsarbeten Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten visar att det totalt producerades årsarbeten under 2014, eller drygt fem miljoner arbetstimmar. Detta var en ökning med 1,1 procent jämfört med 2013 Årsarbeten producerade av tillsvidareanställda minskade något mellan 2013 och Visstidsanställds årsarbeten ökade och timavlönades var oförändrade mellan 2013 och Av totala antalet årsarbeten producerades 77 procent av tillsvidareanställda under Andel årsarbeten producerade av kvinnor uppgick till 76,7 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med Bildningsnämnden har ökat med 10 årsarbeten och arbetsmarknadsnämnden har ökat med 6 årsarbeten mellan 2013 och Vid övriga nämnder är det små förändringar jämfört med Som jämförelse läggs antalet tjänster omräknat till heltidstjänster in som gällde den 1 november I tjänsterna ingår tillsvidareanställda. Med detta menas att antalet heltidstjänster är lika med den grundbemanning som bör finnas varför antalet årsarbeten bör utgöras av antalet heltidstjänster plus semestervikarier. 5

6 Tabell 3. Antal årsarbeten respektive år baserat på årsarbetstid om timmar Heltidstjänster 1/ Heltidstjänster 1/ Kommunstyrelse 111,1 107,1 103,1 99,2 98,6 Överförmyndarnämnd 2,8 2,4 2,5 4,0 3,0 Socialnämnd 986,1 984,7 972,4 891,7 895,3 Bildningsnämnd 1 226, , , , ,6 Kulturnämnd 54,8 55,1 54,8 52,4 51,5 Fritidsnämnd 47,7 48,4 46,1 45,8 42,0 Arbetsmarknadsnämnd 87,0 80,7 76,2 62,7 54,6 Samhällsbyggnadsnämnd 45,6 43,0 41,8 43,8 41,6 Servicenämnd 245,9 241,1 236,0 240,7 231,8 Teknisk nämnd 151,6 146,5 146,3 131,8 131,3 Totalt 2 958, , , , ,3 Diagram 1: Antal anställda och årsarbeten Tillsvidareanst Visstidsanst Årsarbeten Ålder Medelåldern bland tillsvidareanställda ökade marginellt med 0,1 till 46,7 år 2014 jämfört med Kvinnornas medelålder ökade med 0,1 till 46,6 år medan männens medelålder minskade med 0,3 till 46,9 år. 6

7 Åldersstruktur Åldersstrukturen för tillsvidareanställda har förändrats något jämfört med 2013 genom minskning i åldersgrupperna upp till 29 år, år och 60 år och däröver samt ökning i åldersgrupperna år och år. Diagram 2: Åldersstruktur tillsvidareanställda per den 31 december _ _ Högst andel 50 år och äldre hade tekniska nämnden med 57 procent och servicenämnden med 53 procent. Högst andel anställda under 40 år hade arbetsmarknadsnämnden med 55 procent och fritidsnämnden med 51 procent. Tabell 4: Åldersstruktur per nämnd, tillsvidareanställda per den 31 december Totalt Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt

8 Åldersstruktur per befattningsgrupp I åldersstruktur per befattningsgrupp ingår utvalda befattningar med minst tio tillsvidareanställda eller där snarlika befattningar tillsammans blir minst tio tillsvidareanställda. Tabell 5: Åldersstruktur per befattningsgrupp, utvalda befattningar, tillsvidareanställda den 31 december. Fet stil markerar att minst hälften av befattningshavarna är 50 år eller äldre Totalt Barnskötare Boendestödjare Brandman (heltid) Ekonomibiträde Elevassistent Enhetschef (soc., arb. markn) Fastighetstekniker, o -värd Fritidsledare Fritidspedagog Förskollärare Hemvårdare o undersköterska Kock/kokerska Lokalvårdare/skolstäd Lärare Grundskola Gy teoretiska Gy yrkesinriktade Idrott Specialpedagog Modersmål Musiklärare (kulturnämnden) Parkarbetare Personlig assistent Rektor Sjuksköterska Socialsekreterare/socionom Personalavgångar Personalavgångarnas orsaker under 2014 har ungefär samma fördelning som

9 Tabell 6: Antal tillsvidareanställda som slutat arbeta i kommunen fördelade på avgångsorsaker Egen begäran Pension Förordnande/vikariat upphört Arbetsbrist Annan orsak Totalt Personalomsättning Personalomsättning mäts som antal tillsvidareanställda som slutat i kommunen under året jämfört med antal tillsvidareanställda den 1 november Anställda som fått nytt arbete inom kommunen finns inte med bland dem som slutat. För mindre nämnder får enstaka avgångar stor betydelse för statistiken, en viss försiktighet i tolkningen av personalomsättningen bör därför göras. Personalomsättningen ökade mellan 2013 och 2014 från 6,3 till 8,5 procent. Pensionsavgångar utgjorde 91 av de 260 tillsvidareanställda som slutade under Oräknat pensionsavgångar var den totala personalomsättningen 5,5 procent för 2014, en ökning jämfört med 2013 med 1,2 procentenheter. För nämnder med hög medelålder har pensionsavgångar större betydelse för personalomsättningen. Av de som slutade under 2014 berodde hälften på pensionsavgångar gällande servicenämnden och tekniska nämnden. Tabell 7: Personalomsättning Antal tillsvidareanst som slutat under 2014 Antal tillsvidareanst 1 november 2014 Personalomsättning (%) Kommunstyrelse ,4 8,2 Socialnämnd ,1 4,9 Bildningsnämnd ,7 7,4 Kulturnämnd ,6 4,6 Fritidsnämnd ,6 4,7 Arbetsmarknadsnämnd ,0 15,8 Samhällsbyggnadsnämnd ,8 7,1 Servicenämnd ,2 5,2 Teknisk nämnd ,8 4,5 Totalt ,5 6,3 9

10 Pensioner Enligt kommunen pensionspolicy har tillsvidareanställda möjlighet att löneväxla till pension. Kommunens chefer bjöds även 2014 in till en information och personlig rådgivning om löneväxling. Sex anställda har sedan valt att löneväxla till pension, vilket innebär att 23 medarbetare nu har valt att växla lön mot pension. Pensionsavgångar Pensionsavgångarna för tillsvidareanställd personal under de närmaste tio åren beräknas ligga på mellan 60 och 110 anställda per år. Sammanlagt innebär detta att 869 anställda (653 kvinnor och 216 män) beräknas att gå i pension fram till 2024, Det motsvarar 28,5 procent av dagens tillsvidareanställda. För det närmaste året 2015, redovisas ett lägre antal än följande år vilket beror på att en del går i pension innan man uppnår 65 år, under 2014 gick 43 anställda i förtida pension. Kommunen har också 31 anställda som uppnått 65 års ålder men som valt att fortsätta arbeta. Antalet anställda som fortsatt arbeta efter uppnådda 65 år har de senaste åren legat mellan 15 och 20 anställda, undantaget 2011 då det var 26 anställda. Tabell 8: Pensionsavgångar, förväntade tillsvidareanställda AB-avtalet * Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd 1 1 Arbetsmarknadsnämnd 1 1 Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt *tillsvidareanställda som fortsatt jobba efter fyllda 65 år I diagrammet nedan gällande faktiska och förväntade pensionsavgångar redovisas förväntade pensionsavgångar enligt de prognoser som togs fram året innan gällande de som under närmaste året kommer att uppnå pensionsåldern. Förväntade pensionsavgångar för 2014 är de som redovisades i den personalekonomiska redovisningen för I den prognosen förväntades 50 tillsvidareanställda avgå med pension Det verkliga utfallet blev 91 där 43 utgjordes av förtida pensionsavgångar. Samtidigt valde ett trettiotal anställda att fortsätta arbeta efter uppnådda 65 år. På samma sätt gäller redovisningen för förväntade pensionsavgångar för , det är den prognos som togs fram inför det aktuella året som redovisas. Den slutsats man kan dra av jämförelsen är att ett betydande antal anställda går i pension ett eller ett par år innan 65 års ålder. Det har också blivit vanligare att fortsätta arbeta även efter att man fyllt 65 år. Detta påverkar i mindre grad den långsiktiga prognosen om pensionsavgångar per år. 10

11 De 31 som valt att fortsätta arbeta efter uppnådda 65 år finns inte med bland de förväntade pensionsavgångarna för 2014 och framåt i diagrammet. Diagram 3: Pensionsavgångar, faktiska och förväntade Enligt prognos Faktiskt utfall Jämställdhetsredovisning Jämställdhetsredovisningen består av personalstatistik gällande könsfördelning av anställda och chefer, lönenivåer och arbetstidsgrad samt uppföljning av mål i jämställdhetsplanen. Andel anställda och chefer Av kommunens anställda var 78,7 procent kvinnor den 1 november Det var en något mindre andel än ett år tidigare men var i stort sett samma könsfördelning som de senaste åren. Andelen kvinnor har legat på procent sedan Högst andel kvinnor fanns inom socialnämnden med 91 procent och lägst andel fanns inom tekniska nämnden med 21 procent. Andelen kvinnliga chefer var betydligt lägre än andelen anställda kvinnor. Drygt 58 procent av cheferna var kvinnor. Detta var en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med

12 Tabell 9. Andel tillsvidareanställda kvinnor och andel kvinnliga chefer 1 november respektive år Andel tillsvidareanställda kvinnor (procent) Andel kvinnliga chefer (procent) Kommunstyrelse 36,2 39,0 42,9 46,2 Socialnämnd 91,2 91,6 75,7 78,6 Bildningsnämnd 83,8 83,8 65,2 66,7 Kulturnämnd 63,1 63,1 50,0 50,0 Fritidsnämnd 33,3 32,6 0 0 Arbetsmarknadsnämnd 58,7 66,7 57,1 50,0 Samhällsbyggnadsnämnd 56,8 57,1 60,0 40,0 Servicenämnd 78,8 77,8 57,1 53,8 Teknisk nämnd 21,1 20,5 25,0 27,8 Totalt 78,7 79,2 58,2 58,7 Lön Medianlönen för kvinnor låg den 31 december 2014 på kronor. Medianlönen för män var kronor, en skillnad mellan kvinnor och män på knappt sju procent. Skillnaden i medellön mellan könen var något större, 10,2 procent. Skillnaden gällande medianlön har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med 2013 medan skillnaden avseende medellön har minskat med 0,7 procentenheter. Arbetsmarknadsnämnden hade ingen löneskillnad mellan könen avseende medianlönen. Inom kommunstyrelsen var medianlönen 6,9 procent högre för kvinnor än män, medan medellönen var 6,9 procent högre för männen. Även socialnämnden hade liten löneskillnad mellan könen, medianlönen för kvinnor låg där 0,6 procent lägre än för män. Tabell 10. Medellön och medianlön, kvinnor - män, tillsvidareanställda 31 december 2014 Antal Medellön Medianlön Kommunstyrelse K M Socialnämnd K M Bildningsnämnd K M Kulturnämnd K M Fritidsnämnd K M Arbetsmarknadsnämnd K M Samhällsbyggnadsnämnd K M Servicenämnd K M Teknisk nämnd K M Totalt K

13 M Arbetstidsgrad I november 2014 hade Trelleborgs kommun heltidsanställda medarbetare (68,6%), vilket var oförändrat jämfört med 2013, och 947 deltidsanställda medarbetare (31,4%), Andelen kvinnor respektive män som arbetade heltid under 2014 var 64 respektive 87 procent, vilket var oförändrat jämfört med Flest deltidanställda finns inom socialnämnden, där är 58,5 procent deltidsanställda. Tabell 11: Andel tillsvidare anställda fördelade på arbetstidsgrad och kön, 1 november respektive år Procent av heltid Kvinnor procent Män procent Kvinnor procent Män procent Kvinnor procent Män procent Totalt Tabell 12: Andel anställda per nämnd fördelade på arbetstidsgrad och kön, 1 november Kvinnor Män Kommunstyrelsen 86,5 11,5 2,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Socialnämnd 39,5 49,1 10,6 0,8 62,2 26,7 11,1 0,0 Bildningsnämnd 82,0 13,1 3,9 1,0 89,7 4,4 4,9 1,0 Kulturnämnd 65,9 4,9 14,6 14,6 58,3 4,2 25,0 12,5 Fritidsnämnd 81,1 6,3 6,3 6,3 96,9 3,1 0,0 0,0 Arbetsmarknadsnämnd 97,3 0,0 2,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnd 96,0 4,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Servicenämnd 58,5 33,2 6,8 1,5 87,3 9,1 3,6 0,0 Teknisk nämnd 100,0 0,0 0,0 0,0 97,1 0,0 2,9 0,0 Totalt 64,0 28,0 7,0 1,0 87,0 7,0 5,0 1,0 Uppföljning av jämställdhetsplan I denna del redovisas de mål i jämställdhetsplanen som är möjliga att mäta genom personalstatistik. Trelleborgs kommuns jämställdhetsplan antogs av kommunfullmäktige i januari 2014 och denna kommer att revideras vart tredje år. 13

14 Uttag av föräldradagar Männens andel av uttag av föräldraledighet bland kommunens anställda har ökat från 5,1 procent 2009 till 7,2 procent 2010 och 8,0 procent Under 2012 minskade männens andel till 7,7 procent för att under 2013 öka till 9,1 procent och 2014 öka till 10,1 procent Detta innebär att männens relativa andel av föräldraledigheten ökade med 39 procent 2010 och 13 procent 2011 men minskade 2012 med fyra procent. Under 2013 ökade männens relativa andel med 18 procent och 2014 ökade den med 11 procent. Målet enligt jämställdhetsplanen är att männens uttag av föräldraledighet ska öka från 7,7 procent (2012) till 20 procent 2017, och på längre sikt ska uttaget av föräldraledighet bland kvinnor och män vara lika stort. Tabell 13: Uttag av föräldraledighet i timmar Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro Mål enligt jämställdhetsplanen: Att sänka kvinnliga medarbetares sjukfrånvaro så att den minskar i förhållande till manliga medarbetares nivå. Målsättningen är att sjukfrånvaron för kvinnor ska komma ner till 5 %. Den totala sjukfrånvaron har ökat till 6,1 procent Sjukfrånvaron för både kvinnor och män har ökat men ökningen var större för män. Skillnaden mellan män och kvinnor gällande sjukfrånvaron har minskat både 2012, 2013 och Målet för totala sjukfrånvaron är inte uppfyllt. Målet att minska skillnaden mellan könen är uppfyllt. Tabell 14: Sjukfrånvaro i procent för kvinnor, män och totalt Kvinnor 6,7 6,4 5,4 Män 4,1 3,6 2,5 Totalt 6,1 5,8 4,8 Rekrytering av underrepresenterat kön Syftet enligt jämställdhetsplanen: Att uppnå en mer jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på olika positioner. Målet är en ökning av nyanställda av det underrepresenterade könet med 2 % på respektive förvaltning. Målsättningen för kommunen är att på lång sikt utjämna förhållanden av anställda män och kvinnor till minst 40/60 inom de olika förvaltningarna. Utjämningen ska ske på sådant sätt att 40/60 förhållandet råder på alla nivåer inom kommunen beträffande chefer, arbetsledare och andra befattningar. 14

15 Totalt har andelen män ökat med 1,3 procentenheter mellan 2011 och Andelen män av externt nyrekryterade tillsvidareanställda har ökat från 29 till 33 procent mellan 2011 och Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknadsnämnden låg inom definitionen för jämn könsfördelning. Kommunstyrelsen låg nästan inom ramen för jämn könsfördelning men de ingående förvaltningarna, kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten, var klart kvinno- respektive mansdominerade. Jämn könsfördelning råder om könsfördelningen ligger mellan procent. Tabell 15: Könsfördelning i procent, tillsvidareanställda 1 november respektive år män kvinnor män kvinnor Kommunstyrelse 63,8 36,2 61,0 39,0 Socialnämnd 8,8 91,2 8,4 91,6 Bildningsnämnd 16,2 83,8 16,2 83,8 Kulturnämnd 36,9 63,1 36,9 63,1 Fritidsnämnd 66,7 33,3 67,4 32,6 Arbetsmarknadsnämnd 41,3 58,7 33,3 66,7 Samhällsbyggnadsnämnd 43,2 56,8 42,9 57,1 Servicenämnd 21,2 78,8 22,2 77,8 Teknisk nämnd 78,9 21,1 79,5 20,5 Totalt 21,3 78,7 20,8 79,2 Friskvård - Hälsofrämjande åtgärder Kommunens hälsoarbete har som mål att påverka hälsan i positiv riktning. En förutsättning för att friskvård på arbetsplatsen ska ge ett gott resultat är att medarbetarna medverkar aktivt och själv tar ansvar för och fattar beslut om att förändra sina levnadsvanor och sin livsstil för att främja hälsan. Trelleborgs kommun har tagit sikte på att försöka förbättra förutsättningarna och möjligheterna för de anställda att komma fram till detta beslut och att aktivt göra dessa förändringar. Under 2014 har kommunen erbjudit de anställa en skattefri friskvårdsförmån på upp till 1000 kronor att utnyttja för köp av friskvårdsinsatser av enklare slag. Detta har utnyttjats av medarbetare till en kostnad av kronor. Med stöd av ett 90-tal hälsoinspiratörer ute på arbetsplatserna har kommunens medarbetare genom inspiration, motivation och information fått insikt i vad bra livsstilsval kan göra för hälsan. De anställda har erbjudits kostnadsfritt deltagande i Trelleborgsloppet samt kommunens egen gympa. Kommunens anställda har erbjudits möjlighet att delta i föreläsningar om psykisk ohälsa. Föreläsningarna var ett samarbete mellan Trelleborgs kommun, Samordningsförbundet och Psykiatri Skåne. Föreläsningarna har tagit upp ämnen som ångest och sömn, att anställa människor med psykisk sjukdom och att vara anställd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och depression, utmattningsdepression och utmattningsdepression. 15

16 Jämställdhet och mångfald Med anledning av att den nya jämställdhetsplanen antogs har kommunen under 2014 varit särskilt aktiva i jämställdhetsarbetet. I maj föreläste Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby och expert på jämställdhetsfrågor, för kommunens samtliga chefer. Alla chefer och medarbetare gavs också möjlighet att delta under den stora internationella konferensen om kvinnors rättigheter - Nordiskt Forum - som arrangerades i Malmö i juni. Personalavdelningen tillhandahåller underlag och praktisk hjälp till chefer som stöd i det aktiva arbetet med jämställdhet på arbetsplatserna. I löneöversynen har man arbetat för att utjämna strukturella löneskillnader i kommunen. Under 2014 fattades beslut att införa en jämställdhetspremie för de anställda i Trelleborgs kommun som delar lika på föräldraledigheten under barnets första 1,5 år. Premiens belopp är kr (baserad på medellön) och räknas upp årligen. En diskussion kring att införa en plan för lika rättigheter och möjligheter har påbörjats under 2014 och mer djupgående diskussioner kommer att föras under det kommande året. Medarbetarundersökning Under september-oktober 2014 genomfördes kommunens medarbetarundersökning i samarbete med Enkätfabriken AB. Medarbetarundersökningen syftar till att kartlägga medarbetarnas attityd och inställning till arbetet och arbetssituationen. Enkätfabriken har en annan metod för att mäta NMI (NöjdMedarbetarIndex) än vad SKOP (som genomförde den senaste undersökningen 2012) haft och resultatet för 2014 är av dessa anledningar inte helt jämförbart med tidigare år. Totalt medarbetare besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 84 procent och en hög tillförlitlighet i resultatet. Kommunens NMI hamnade på 68. De olika påståendena i undersökningen var indelade i olika områdesindex och goda resultat återfinns inom områdena motivation, styrning, jämställdhet och likabehandling. Utvecklingsmöjligheter finns bland annat inom områdena belastning och uppföljning av målsättningar samt huruvida medarbetarna är stolta över att arbeta för Trelleborgs kommun eller inte. Varje förvaltning ska göra en handlingsplan utifrån resultaten i undersökningen och säkerställa att man arbetar med frågorna i hela organisationen. Lönerörelse Inför budgetåret 2014 var förutsättningarna att samtliga löneavtal var klara. Avtalet för OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Ledarna och Akademikerförbundet SSR) innehöll ett garanterat utfall om 2,2 procent. För Kommunals medlemmar gällde en insamlingsmodell där utrymmet utgjordes av 550 kr per medlem (räknat på heltidslön). Sifferlösa avtal, där inget lägsta utfall var definierat, gällde för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, AkademikerAlliansen, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Efter analys av lönestrukturen i Trelleborgs kommun, med hänsyn till gällande löneavtal och kommunens lönepolitik: att vi ska sträva mot lika lön för lika och likvärdiga arbeten, genomfördes löneöversynen med ett totalt utfall om 2,99 % procent. 16

17 Utbildning En utbildning i arbetsrätt och allmänna bestämmelser har genomförts för 13 deltagare. Utbildning i lönesättning har genomförts vid ett tillfälle med 8 lönesättande chefer. Kurserna ingår i ett paket med grundkunskaper i personalfrågor som chefer behöver i sin befattning. Kurserna har hittills varit frivilliga men kommer successivt att bli obligatoriska delar av Trelleborgs kommuns ledarprogram. Hälsobokslut Under 2007 genomgick alla chefer en utbildning i effektiv rehabilitering genom projektet Ett ännu friskare Trelleborg. Målsättningen var att minska sjukfrånvaron till fem procent. Sjukfrånvaron sjönk sedan varje år fram till 2011 då sjukfrånvaron låg på 4,6 procent. Därefter har sjukfrånvaron ökat varje år. Sjukfrånvaron för 2014 hamnade på 6,1 procent vilket var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med Kommunens nämnder, undantaget socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden, hade en sjukfrånvaro under fem procent. Sjukfrånvaron harminskat med 0,1 procentenheter gällande korttidsfrånvaron, medan långtidsfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 sjukdagar, utgjorde 2,3 procentenheter och långtidssjukfrånvaron 3,8 procentenheter av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvarovolymen 2014 (6,1%) motsvarade 15,2 kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare. Motsvarande uppgift för 2013 var 14,8 kalenderdagar, det vill säga en ökning med i genomsnitt 0,6 kalenderdagar per medarbetare. Diagram 4: Sjukfrånvaroutveckling Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick 2014 till 24,7 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2013 med 0,5 miljoner kronor. I detta ingår sjuklön, semesterlönegrundande frånvaro och sociala avgifter 17

18 . Diagram 5: Sjukfrånvarovolym ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1 dag 2-14 dagar dagar 91-dagar I hälsobokslutet redovisas sjukfrånvaro uppdelat på kön och ålder, andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, antal sjukfrånvarodagar, nyckeltal och långtidsfriska. Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat Sjukfrånvaron för kvinnor ökade 2014 till 6,7 procent, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med För män ökade sjukfrånvaron 2014 med 0,5 procentenheter till 4,1 procent. Gällande den åldersfördelade sjukfrånvaron minskade denna för yngsta åldersgruppen, upp till 29 år med 0,3 procentenheter. För åldersgrupperna år och 50 år och däröver ökade sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter respektive 0,3 procentenheter. Diagram 6: Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid Kvinnor Män _ _ Totalt 18

19 Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat, förvaltningsnivå under respektive nämnd Förvaltningarna under samtliga nämnder utom Arbetsmarknadsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro 2014 jämfört med Socialnämnden hade en ökad sjukfrånvaro 2014 med 0,4 procentenheter jämfört med 2013 till 7,1 procent. Det är främst åldersgruppen år som ökade och hade en relativt hög sjukfrånvaro, på 7,1 procent Servicenämnden har ökat sjukfrånvaron 6,4 procent till 6,7 procent Här har sjukfrånvaron bland män ökat från 4,6 procent till 6,4 procent, medan frånvaron bland kvinnor minskat från 7,0 procent till 6,8 procent. Tekniska nämnden ökade sjukfrånvaron med 0,9 procentenheter, från 4,2 procent till 5,1 procent. Det är i åldersgruppen 50 år och däröver frånvaron ökar mest från 4,8 procent till 6,2. Både kvinnors och mäns sjufrånvaro har ökat, med 1,0 respektive 1,1 procentenheter. Arbetsmarknadsnämnden hade en minskad sjukfrånvaro, från 5,8 procent 2013 till 3,7 procent Här minskade sjukfrånvaron i samtliga åldersgrupper. Kvinnors sjukfrånvaro minskade från 7,2 procent till 4,0 procent. Bildningsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro med 0,3 procentenheter till 6,0 procent Här ökade sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år från 1,7 procent till 3,0 procent Kulturnämnden och fritidsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro med 2,4 respektive 1,9 procentenheter. Inom Kulturnämnden har sjukfrånvaron bland kvinnor ökat från 3,0 procent till 6,9 procent. Det är i åldersgruppen år ökningen skett, från 3,1 procent till 7,8 procent. Inom fritidsnämnden har sjukfrånvaron bland män ökat från 2,3 procent till 5,1 procent, det är i åldersgruppen 50 år och däröver som ökningen skett, från 3,6 procent till 10,2 procent. Samhällsbyggnadsnämnden hade en fortsatt låg sjukfrånvaro. Tabell 16: Sjukfrånvaro i procent, kvinnor / män, per åldersgrupp och totalt 2014, beräknat på tillgänglig ordinarie arbetstid Kvinnor Män Totalt Kommunstyrelsen 5,5 1,1 1,0 2,5 4,8 3,4 Socialnämnd 7,5 3,8 4,0 7,1 8,1 7,1 Bildningsnämnd 6,3 4,5 3,0 5,7 6,9 6,0 Kulturnämnd 6,9 1,6 7,8 1,1 4,9 Fritidsnämnd 1,8 5,1 2,0 10,2 4,2 Arbetsmarknadsnämnd 4,0 3,3 3,5 3,2 6,7 3,7 Samhällsbyggnadsnämnd 3,1 1,9 1,8 1,7 3,7 2,6 Servicenämnd 6,8 6,4 3,5 4,4 8,9 6,7 Teknisk nämnd 6,9 4,7 1,1 4,4 6,2 5,1 Totalt 6,7 4,1 3,2 5,7 7,3 6,1 Tom ruta beror på för få antal anställda 19

20 Andel av sjukfrånvaron som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer För Trelleborgs kommun totalt utgör 50,6 procent sammanhängande sjukfrånvaro under 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvarodagar per nämnd Det totala antalet sjukfrånvarodagar har ökat med 9,7 procent, från till , mellan 2013 och Tabell 17: Sjukfrånvarodagar per nämnd Kommunstyrelsen Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt Slutsatser om sjukfrånvaron Sjukfrånvaron har sjunkit under fem år, från 8,2 procent 2006 till 4,6 procent 2011 för att under 2012 öka till 4,8 procent. Under 2013 ökade sjukfrånvaron till 5,8 procent och hamnade över de fem procent som varit målsättningen de senaste åren ökade sjukfrånvaron ytterligare till 6,1 procent. Fyra nämnder låg över denna målsättning och hade också en betydande ökning av sjukfrånvaron under Alla nämnder utom arbetsmarknadsnämnden hade en ökad sjukfrånvaro jämfört med 2013, även om några nämnder ligger runt två till tre procent sjukfrånvaro. Den kortare sjukfrånvaron upp till 14 dagar har minskat medan den längre sjukfrånvaron har ökat under Speciellt sjukfrånvaron över 90 dagar har ökat från 2,14 procent till 2,44 procent. Både kvinnor och män hade en ökad sjukfrånvaro. Män hade en större ökning än kvinnor under 2014 varför könsskillnaden gällande sjukfrånvaro minskade under 2014, medan den hade ökat under 2012 och Gällande den åldersfördelade sjukfrånvaron minskade denna för den yngsta åldersgruppen, upp till 29 år med 0,3 procentenheter. För åldersgrupperna år och 50 år och däröver ökade sjukfrånvaron med 0,5 respektive 0,3 procentenheter. 20

21 Ett fortsatt arbete med den korta sjukfrånvaron och framför allt upprepad korttidssjukfrånvaro samt med rehabilitering av längre sjukfrånvaro kommer att fortsätta att behövas. Detta för att åter minska den totala sjukfrånvaron och få tillbaka en större andel i arbete av de som har längre sjukfrånvaro. Frisknärvaro En stor del av Trelleborgs kommuns medarbetare är friska. Under 2014 hade 40,1 procent av tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare ingen sjukfrånvaro. Frisknärvarons förändring följer sjukfrånvarons förändring. Då frisknärvaron ökar mer än sjukfrånvarons ökning ökar långtidsfrånvaron och antalet medarbetare som är sjuka minskar. Diagram 7: Frisknärvaro, procentuell andel av tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kvinnor Män _ _ Totalt 2014 Tabell 18. Frisknärvaro i procent per nämnd respektive år Kommunstyrelse 62,0 58,7 66,9 Socialnämnd 35,5 34,4 36,0 Bildningsnämnd 39,2 39,0 39,9 Kulturnämnd 61,9 50,6 62,4 Fritidsnämnd 54,4 57,7 67,3 Arbetsmarknadsnämnd 44,2 35,2 37,5 Samhällsbyggnadsnämnd 45,0 40,7 48,1 Servicenämnd 38,1 35,1 41,5 Teknisk nämnd 46,0 47,8 51,9 Nyckeltal hälsobokslut Nyckeltalen för hälsobokslut syftar till att vidga analysen vid sjukfrånvaron genom att förutom att se på andelen sjukfrånvaro, i nyckeltalen benämnt sjuktal, även ta med korttidssjukfrånvaro, sjukfall, och två nyckeltal för rehabilitering, inflöde och återgångar. 21

22 Sjuktal är sjukfrånvaron uttryckt i procent och är samma värde som tidigare redovisats i tabell 15. Sjukfall är ett relationstal som grundar sig på påbörjade sjukfall oavsett längd eller omfattning. I analysen kombineras nyckeltalen för sjuktal och sjukfall. Rehab inflöde är också ett relationstal som grundar sig på påbörjade sjukfall under mätperioden som varar längre än 28 dagar. Rehab återgångar är antalet återgångar efter att sjukdag 29 påbörjats relaterat till antal sjukfall som påbörjat sjukdag 29. Antalet nya respektive återgångna rehabfall är inga nyckeltal utan tas med för att öka informationen och förståelsen. Totalt för kommunen har sjuktalet minskat under de senaste åren till 4,6 procent 2011 för att därefter öka till 4,8 procent 2012, 5,8 procent 2013 och under 2014 öka till 6,1 procent. Nyckeltalet för sjukfall har däremot bara förändrats något när sjuktalet sjunkit och ökade mellan 2011 och 2013 från 8, till 9, För 2013 var nyckeltalet för sjukfall oförändrat 9,4. Under 2014 sjönk nyckeltalet till 8,9. Detta visar att korttidssjukfrånvaron legat närmast still medan långtidssjukfrånvaron minskat under några år. Under 2013 ökade både den kortare och längre sjukfrånvaron. Korttidsfrånvaron minskade något medan långtidsfrånvaron ökade under Nästan alla nämnder hade klart högre nyckeltal för sjukfall än för sjuktal. Korttidssjukfrånvaron hade inom dessa nämnder relativt stor betydelse för sjukfrånvaron. För de nämnder som har sjuktal på 2-3 är ett något högre nyckeltal för sjukfall svårt att undvika. Men för de nämnder som har ett nyckeltal för sjukfall på 6 och däröver finns en risk att upprepad korttidssjukfrånvaro kan ge ökad längre sjukfrånvaro på sikt. I synnerhet gäller det nämnder med markant högre nyckeltal för sjukfall än för sjuktal. Socialnämnden har under flera år haft den största differensen mellan nyckeltalen och riskerar därmed i högre grad nya längre sjukfrånvarofall. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden har ett relativt högt nyckeltal för sjukfall. Nyckeltalet för rehab inflöde minskade med 0,1 till 0,5 för 2014 jämfört med Antalet faktiska rehabfall minskade från 321 till 280. Återgångarna var 198vilket gav ett nyckeltal på 0,7, färre anställda kom tillbaka än de som påbörjade en längre sjukdomsperiod. Tabell 19: Nyckeltal hälsobokslut Sjuktal Sjukfall Nya rehabfall Rehab inflöde Återgångar Rehab återgångar Kommunstyrelse 3,4 5,6 0,3 Socialnämnd 7,1 11, ,7 79 0,6 Bildningsnämnd 6,0 8,1 99 0,4 75 0,8 Kulturnämnd 4,9 5,4 0,5 Fritidsnämnd 4,2 4,3 0,4 Arbetsmarknadsnämnd 3,7 8,2 6 0,3 7 1,2 Samhällsbyggnadsnämnd 2,6 7,7 0,7 Servicenämnd 6,7 8, ,0 Teknisk nämnd 5,1 4,0 14 0,5 15 1,1 Totalt 6,1 8, , ,7 Tom ruta beror på fåtal nya rehabfall eller återgångar 22

23 Personalekonomiska nyckeltal De personalekonomiska nyckeltal som redovisas är löneförändringar, sjukfrånvarokostnader, utbildningskostnader och personalomsättningskostnader. De tre senare relateras till totala personalutgifterna och för utbildningskostnader även till antal årsarbeten. Löneförändring Löneförändring är egentligen tre nyckeltal; lönekostnadsförändring, lönenivåförändring och lönevolymförändring. Dessa jämförs med utfallet av lönerevisionen 2014 samt löneökningar inkluderande löneglidning under Lönekostnadsförändring visar lönekostnadens utveckling mellan 2013 och 2014 för de enskilda nämnderna och för kommunen totalt. Den beräknas genom att de sammantagna lönerna för personal med månadslön jämförs mellan 2013 och Timavlönade ingår inte i jämförelsen. Lönenivåförändring visar hur lönenivåerna förändrats mellan de jämförda åren. Det beräknas genom att lönekostnaderna för respektive år divideras med antalet årsarbeten det aktuella året och därefter jämförs dessa kvoter med varandra. Resultatet blir en lönenivåförändring byggt på verkligt utfall och som man kan jämföra med utfallet av de årliga lönerevisionerna. Lönevolymförändring visar på hur stor del av lönekostnadsförändringen som beror på att antalet årsarbeten har förändrats, att personalvolymen förändrats. Lönevolymförändringen beräknas genom att lönekostnadsförändringen minskas med lönenivåförändringen. Lönerevision är den avtalade löneökningen gällande 2014 för identiska personer. I löneökning ingår dessutom andra lönehöjningar under året samt lönehöjningar för identiska personer som beror på ändrad befattning. Den totala lönekostnadsförändringen mellan 2013 och 2014 för månadsavlönade uppgick till 2,8 procent. Lönerevisionen gav 3,0 procent, löneökning inklusive löneglidning blev 3,4 procent och lönenivåförändringen var 1,8 procent. Anledningen till att lönekostnadsförändringen blev högre än lönenivåförändringen beror på att antalet årsarbeten, för månadsavlönade, ökade mellan 2013 och 2014 vilket ökade lönekostnadsförändringen med 1,0 procent. Totalt ökade lönenivån mindre än lönerevisions utfall. Det kan bero på olika anledningar; att nyanställda under året hamnar på en lägre lönenivå än de som slutat under året eller att befattningssammansättningen förändrats 2014 jämfört med 2013, Tabell 20: Löneförändringar i procent mellan 2013 och 2014 Lönekostnadsförändring Lönenivåförändring Lönevolymförändring Lönerevision Löneökning Kommunstyrelse 10,6 6,0 4,6 2,2 2,8 Socialnämnd 3,1 3,3-0,2 3,3 3,5 Bildningsnämnd 0,7-0,3 1,0 3,0 3,5 Kulturnämnd 0,3 1,6-1,3 2,7 3,5 Fritidsnämnd 0,0 3,3-3,3 3,2 4,4 Arbetsmarknadsnämnd 14,3 3,0 11,2 3,1 4,0 Samhällsbyggnads nämnd 7,6-0,6 8,2 1,9 2,0 Servicenämnd 4,1 4,5-0,4 2,8 3,0 23

24 Teknisk nämnd 2,9 0,6 2,3 2,2 3,0 Totalt 2,8 1,8 1,0 3,0 3,4 Nyckeltal för sjukfrånvaro-, utbildnings- och personalomsättningskostnader Underliggande beräkningar Sjukfrånvarokostnader består av sjuklön, semesterlönegrundande frånvaro och sociala avgifter. I sjukfrånvarokostnader ingår vanligtvis även kostnader för administration, rekrytering av vikarie, övertidsersättningar, introduktion och inskolning av vikarie och produktionsstörningar. Dessa finns inte med i beräkningen av nyckeltal utan endast de rena kostnaderna för sjukfrånvaron. Utbildningskostnaderna beräknas genom en modell för schablonuppskattning. Beräkningsmodellen fungerar så att schablonuppskattning av övriga utbildningskostnader förutom kursavgifter relateras till det slag där kursavgifter bokförs. Övriga utbildningskostnader är arbetstid, resor, kost och logi etc. För varje nämnd har en faktor beräknats gällande dessa övriga utbildningskostnader. Personalomsättningskostnaderna schablonberäknas genom en ganska komplicerad modell där hänsyn tas till varifrån man rekryterats, på vilket sätt rekryteringen skett, vilken anställningsform rekryteringen skett till och vilken befattning det gäller. Rekryteringskostnad har uppskattats för varje befattning där kostnader ingår från beslut om rekrytering till att den anställde är självgående i sitt arbete, när introduktion och inskolning är färdig. Denna rekryteringskostnad multipliceras för varje rekrytering med en faktor mellan 0 och 1 som beror på kombinationen av rekryteringssätt, rekryteringsväg och anställningsform. De sammantagna rekryteringskostnaderna för varje nämnd under året utgör personalomsättningskostnaden. Personalutgifterna, som sjukfrånvaro-, utbildnings- och personalomsättningskostnaderna relateras till, utgörs av löner, ersättningar, kurskostnader, företagshälsovård, friskvård, personalrepresentation och övriga personalkostnader. Löner och ersättningar till förtroendevalda ingår ej utan det är utgifter som är relaterade till de anställda som är berörda av kostnaderna för sjukfrånvaro, utbildning och personalomsättning. Tabell 21: Underliggande beräkningar för personalekonomiska nyckeltal 2014 Personalutgifter Sjukfrånvaro kostnader Utbildnings kostnader Personalomsättningskostnader Kommunstyrelse Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Totalt

25 Nyckeltal för sjukfrånvarokostnader Sjukfrånvarokostnaden totalt uppgick 2014 till 24,7 miljoner kronor vilket motsvarade 1,71 procent av personalutgifterna. För 2013 var kostnaden 24,2 miljoner kronor, 1,63 procent av personalutgifterna och 2012 var kostnaden 23,0 miljoner kronor, 1,73 procent av personalutgifterna. Den ökade sjukfrånvaron det senaste året har inte fått motsvarande ökning av sjukfrånvarokostnaderna vilket beror på att det varit den längre sjukfrånvaron som ökat. Korttidssjukfrånvaron, där kommuns kostnader främst finns, har över de senaste åren inte förändrats. För de enskilda nämnderna syns betydelsen av fördelningen mellan korttids- och långtidssjukfrånvaro för sjukfrånvarokostnaden. Tydligast syns detta gällande socialnämnden som tidigare konstaterats hade ett högt nyckeltal för sjukfall. Nyckeltal för utbildningskostnader Utbildningskostnaderna relaterat till personalutgifter och årsarbeten ökade med 16,7 procent 2014 jämfört med De nämnder som låg på en relativt hög nivå gällande utbildningskostnader kännetecknas av en hög andel specialistbefattningar. De nämnder som har lärare anställda hade också relativt hög utbildningskostnad vilket beror på lärares avtalsrätt till utbildningsdagar. Nämnder med få befattningsgrupper och många anställda har större möjlighet än nämnder med stor andel specialister att i egen regi anordna utbildningar. Utbildningskostnaden kan på detta sätt hållas nere vilket kan förklara de relativt låga utbildningskostnader vissa nämnde hade under Nyckeltal för personalomsättningskostnader Personalomsättningskostnaderna har ökat de senaste tre åren från en tidigare nivå på strax över en procent av personalutgifterna till 1,67 procent under 2011, 1,79 procent under 2012 men minskade till 1,66 procent under 2013 och till 1,58 procent Tabell 22: Personalekonomiska nyckeltal Sjukfrånvaro kostnader / personalutgifter Utbildnings kostnader / personalutgifter Utbildnings kostnader / årsarbeten Personalomsättningskostnader / personalutgifter Kommunstyrelse 0,8 % 2,6 % ,3 % Socialnämnd 2,1 % 1,3 % ,2 % Bildningsnämnd 1,7 % 2,4 % ,0 % Kulturnämnd 0,9 % 2,0 % ,9 % Fritidsnämnd 1,2 % 1,3 % ,0 % Arbetsmarknadsnämnd 1,4 % 3,5 % ,5 % Samhällsbyggnadsnämnd 1,2 % 5,7 % ,2 % Servicenämnd 2,0 % 1,7 % ,4 % Teknisk nämnd 1,3 % 3,7 % ,5 % Totalt 1,8 % 2,1 % ,6 % 25

26 Personalkostnader Personalkostnader tkr Löner och ersättningar Löner , , ,1 Ersättning förtroendevalda 8 488, , ,4 Ersättning uppdragstagare , , ,0 Arbetsgivaravgifter m m , , ,5 Lagstadgade avgifter , , ,4 Arbetsmarknadsförsäkringar 1 043, ,9 971,7 Särskild löneskatt, utbetalda pensioner , , ,2 Särskild löneskatt, intjänade pensioner , , , , , ,4 Pensionskostnader Totalt utbetalda pensioner , , ,4 - därav ålderspensioner , , ,6 - därav Intjänad pensionsrätt , , ,4 - därav visstidspensioner 611, , ,6 - därav särskild avtalspension 1 548, , ,7 Under året intjänade pensioner , , ,3 Alternativ KAP-KL 944,7 839, ,1 Tjänstepensionsförsäkringar 925,8 148,8 52, , , ,6 Övriga ersättningar 5 762, , ,3 Summa personalkostnader , , ,8 26

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun 2012 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2012 3 Personalredovisning 4 Antal anställda 4 Tillsvidareanställda 4 Visstidsanställda 4 Timavlönade

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

UPPFÖLJNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN

UPPFÖLJNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (8) 2010-01-27 UPPFÖLJNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Sammanfattning Sedan jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs 2009 har resultatet för jämställdheten i förvaltningen

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-02-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-02-17 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014 JÄMIX för Utgiven mars 2014 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Hofors kommun fastställd av, KS 2008-03-03, 34 Lönepolicyn gäller från och med faställningsdatum Revideras 2016-08-31 2 (9) Hofors kommuns lönepolicy

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer 2015-10-14 1(1) Barn- och utbildningsnämnden Lönestrategiska gruppen Rekryterings- och löneläge i förskola och skola Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skickade en enkät till förskolechefer för att

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015 JÄMIX för Utgiven juni 2015 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 Landstingets inriktning Jämställdhet handlar om flickor, pojkar, kvinnor och män. Landstinget ska bidra till att uppnå jämställdhetsmålet; kvinnor och män ska ha samma makt

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

PM nr 1 inför löneöversyn 2015

PM nr 1 inför löneöversyn 2015 KUB1000, v2.0, 2012-05-23 PM nr 1 inför löneöversyn 2015 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2015. Varje förvaltningschef och HR

Läs mer