Personalbokslut Leanlink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalbokslut 2010. Leanlink"

Transkript

1 Personalbokslut 2010 Leanlink

2 SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från till Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick över till privat utförare under hösten Vi har också under året tagit över en del verksamheter, främst inom Ao Äldreomsorg. Det som skiljer oss från övriga delar av kommunen är att vår verksamhet är eller kan vara konkurrensutsatt. Detta faktum är en stor utmaning för oss. Vår alltid aktuella frågeställning är; Hur säkerställer vi att vi bemannar optimalt utifrån de beställningar vi har om vilken verksamhet vi ska bedriva och utifrån de medarbetare vi har? Kontinuerligt arbete med förändringsprocesser pågår hos oss. Mycket av vårt förändringsarbete diskuteras, förankras och vid behov beslutas inom vårt övergripande forum MBL. Inom LSK, Leanlinks lokala skyddskommitté för arbetsmiljöfrågor, diskuteras även förändringsarbetet ur ett arbetsmiljöperspektiv. Under året har ett arbete med översyn av relevanta ansvarsområden och omdisponering av chefer skett i syfte att minska antalet medarbetare per chef. Vi kan konstatera att det har givit resultat då antalet medarbetare per chef har minskat med 1.9 medarbetare i jämförelse med förra året. Vi har under ett antal år arbetat mycket aktivt med vår rehabiliteringsprocess. Dels arbetar vi förebyggande ur ett hälsoperspektiv. Vi följer även strikt de regelverk som gäller när våra medarbetare är sjukskrivna. Detta ger resultat i kontinuerligt minskad sjukfrånvaro. Vi kan konstatera att vi har nått Leanlinks övergripande mål i vår affärsplan med en sjukfrånvaro på högst 6 %. Nytt mål behöver konkretiseras 2011 då 2010 års sjukfrånvaro i förhållande till planerad tid uppgick till 5,8 %. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Personalstatistik Personalstruktur Antal anställda Antal årsarbetare Timavlönade visstidsanställda Åldersstruktur Antal chefer inom olika chefskategorier Antal anställda med utomnordisk bakgrund Arbetad tid och frånvaro Planerad respektive utförd tid Frånvaron Uttag av föräldraledighet Sjukfrånvaro i intervall Total sjukfrånvaro av planerad tid i % Arbetsskador Kompetens och personalrörlighet Kompetens Personalrörlighet Antal registrerade rekryteringar Personalkostnader Total personalkostnad Median- och medellön Nyckeltal Personalberättelse Ledarskap och medarbetarskap Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Hälsoarbete Personal- och kompetensförsörjning Arbetstider samt lön och belöning

4 Personalstatistik 1. Personalstruktur 1.1 Antal anställda ÅrTertial Anställning Kön Heltid/Deltid Antal % Antal % Tillsvidare Visstid Deltid , ,0 Heltid , ,1 Total , ,1 Deltid 89 4,1 93 4,4 Heltid , ,5 Total , ,9 Total , ,0 Deltid 32 1,5 37 1,7 Heltid 22 1,0 16 0,8 Total 54 2,5 53 2,5 Deltid 11 0,5 7 0,3 Heltid 10 0,5 4 0,2 Total 21 1,0 11 0,5 Total 75 3,4 64 3,0 Total , ,0 Kommentar: Antal anställda har minskat jämfört med föregående år, framförallt beroende på att Omsorg Åleryd övergått till privat utförare. 1.2 Antal årsarbetare ÅrTertial Anställning Kön Heltid/Deltid Antal % Antal % Tillsvidare Visstid Deltid , ,7 Heltid , ,4 Total , ,1 Deltid 69 3,6 73 3,9 Heltid , ,2 Total , ,0 Total , ,2 Deltid 23 1,2 27 1,5 Heltid 22 1,1 16 0,9 Total 45 2,3 43 2,3 Deltid 9 0,5 6 0,3 Heltid 10 0,5 4 0,2 Total 19 1,0 10 0,5 Total 64 3,3 53 2,8 Total , ,0 Kommentar: Se kommentar ovan beträffande antal anställda. 4

5 1.3 Timavlönade visstidsanställda Kön, årsarbetare, årsarbetare Total Kommentar: Inom Leanlink har antal timavlönade ökat jämfört med föregående år. Ökningen kan hänföras nästan enbart till affärsområde Äldreomsorg där ett stort antal tjänster under året enbart tillsatts med kortare timanställningar i avvaktan på placering av de medarbetare från Åleryd som valt att stanna inom kommunen. Nyckeltal Antal tillsvidareanställda/totalt antal anställda 96,6% 97,0 % Antal kvinnor/totalt antal anställda 83,2% 82,6 % Antal män/totalt antal anställda 16,8% 17,4 % Timavlönades arbetade tid omräknad till årsarbetare (heltidstjänster) 287,5 333,5 1.4 Åldersstruktur Tillsvidare Heltid Deltid Tertial: (jandec) Total Total Total ÅldersIntervall 7 steg Total Tillsvidare Heltid Deltid Tertial: (jandec) Total Total Total ÅldersIntervall 7 steg Total

6 Tertial (jandec) (jandec) Kön Medianålder Medelålder Medianålder Medelålder 47 45, , , ,4 Total 47 45, ,8 Kommentar: Vi kan konstatera att medelåldern är tämligen lika bland män och kvinnor. Vi ser det som förvånande eftersom de flesta kvinnorna finns inom Kommunals avtalsområde och vi vet att många av dem stannar kvar länge i tjänst. Förvånande är att medelåldern bland män inte är lägre. 1.5 Antal chefer inom olika chefskategorier Tertial Totalt Totalt Chef för förvaltning, nämndansvarig chef Enhets-, områdeschef / områdesansv Verksamhetschef, rektor eller motsv Summa chefer Annat ledningsansvar Nyckeltal Antal anställda (utan chefsbefattning) per chef 25,0 23,1 Antal anställda (utan chefsbefattning) per första linjens chef 27,2 25,4 Andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen anställda som är kvinnor 0,99 0,99 Andelen chefer som är män i förhållande till andelen anställda som är män 1,06 1,04 Antal kvinnor på högre chefsbefattningar/totala antalet högre chefsbefattningar 42,9% 50,0 % Andelen chefer med utomnordisk bakgrund i förhållande till andelen anställda med utomnordisk bakgrund 0,24 0,19 Kommentar: Antalet anställda per chef har minskat med 1.9 medarbetare i jämförelse med förra året. Det kan bero på ett kontinuerligt arbete med översyn av relevanta ansvarsområden och omdisponering av chefer. Till viss del kan det också bero på utökning av arbetsledare/gruppchefstjänster. 6

7 1.6 Antal anställda med utomnordisk bakgrund Leanlink Antal Ledningsarbete 4 Handläggar- administratörsarbete 8 Vård- och omsorgsarbete med mera 121 Rehabilitering och förebyggande arbete 3 Socialt och kurativt arbete 17 Skol- och barnomsorgsarbete 2 Kultur-, turism- och fritidsarbete 3 Teknikarbete 2 Hantverksarbete med mera 8 Köks- och måltidsarbete 41 Städ, tvätt och renhållningsarbete Nyckeltal Antal anställda med utomnordisk bakgrund/totalt antal anställda 10,1 % 9,9 % Kommentar: Antalet anställda med utomnordisk bakgrund visar en obetydlig minskning jämfört med föregående år. 2. Arbetad tid och frånvaro 2.1 Planerad respektive utförd tid Tertial Tim % Tim % Planerad tid Ordinarie ,6 Timlön , ,2 Mer- och fyllnadstid ,1 Enkel övertid , ,1 Kvalificerad övertid , ,3 Summa utförd tid , ,3 Nyckeltal Övertids- och mertidsuttaget omvandlat till årsarbetare 27,8 31,8 7

8 2.2 Frånvaron Tertial Tim % Tim % Planerad tid Sjukfrånvaro ,2 % ,8 % Tillf. föräldrapenning ,6 % ,6 % Föräldraledighet ,1 % ,1 % Semester ,9 % ,8 % Studier ,4 % ,4 % Fackligt ,3 % ,3 % Övrig frånvaro med lön ,2 % ,2 % Övrig frånvaro utan lön ,3 % ,1 % Summa frånvarotid ,0 % ,4 % Kommentar: Sjukfrånvaron har minskat kontinuerligt jämfört med tidigare år. Målet i Leanlinks affärsplan, att sjukfrånvaron högst ska uppgå till 6 % av den planerade arbetstiden 2010, är uppnått. Ett strukturerat arbete inom rehabiliteringsprocessen leder till tillbakagång i arbete alternativt avslut av anställning. Detta framgångsrika rehabiliteringsarbete medför minskad sjukfrånvaro. 2.3 Uttag av föräldraledighet ÅldersIntervall 3 steg Kön 56,1 56,2 6,7 7,8 Total 45,7 45,7 25,5 27,3 16,7 12,6 Total 24,0 24,7-0,0 0,0 - Total 0,0 0,0 Total 16,1 16,5 Tillfällig vård av barn, dagar per årsarbetare ÅldersIntervall 3 steg Kön 3,3 2,5 0,4 0,4 Total 2,7 2,1 3,6 4,8 3,0 3,1 Total 3,5 4,5 0,1 0,3 0,2 0,2 Total 0,1 0,3 Total 2,1 2,5 8

9 2.4 Sjukfrånvaro i intervall Tertial: (jandec) Tillsvidare Kön ÅldersIntervall 3 steg SjukfrånvaroIntervall 5 steg Dgr Tim Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Total Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar 0 0 Sjukfrånvaro mer än 90 dagar 0 0 Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Total Total

10 Tertial: (jandec) Visstid Kön ÅldersIntervall 3 steg SjukfrånvaroIntervall 5 steg Dgr Tim Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar 0 0 Sjukfrånvaro 1 dag 3 20 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar 0 0 Sjukfrånvaro mer än 90 dagar 0 0 Total Sjukfrånvaro 1 dag 3 25 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 1 dag 6 37 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar 0 0 Sjukfrånvaro 1 dag 3 21 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar 0 0 Total Total

11 Tertial: (jandec) Tillsvidare Kön ÅldersIntervall 3 steg SjukfrånvaroIntervall 5 steg Dgr Tim Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Total Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar 0 0 Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Total Total

12 Tertial: (jandec) Kön ÅldersIntervall 3 steg SjukfrånvaroIntervall 5 steg Dgr Tim Visstid Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar 0 0 Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar Sjukfrånvaro 1 dag 3 24 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 15 till 30 dagar 0 0 Sjukfrånvaro 31 till 90 dagar Sjukfrånvaro mer än 90 dagar 0 0 Total Sjukfrånvaro 1 dag 3 20 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 1 dag 5 33 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Sjukfrånvaro 1 dag 1 8 Sjukfrånvaro 2 till 14 dagar Total Total Kommentar: Vi kan konstatera att antal frånvarodagar sjunkit från föregående år med cirka1600 dagar. 12

13 2.5 Sjukfrånvaron uttryckt i dagar per årsarbetare Tertial: Kön ÅldersIntervall 3 steg Tillsvidare Visstid 15,1 16,5 22,0 23,2 30,5 29,7 Total 25,0 25,4 9,2 7,8 15,7 16,6 23,6 14,7 Total 18,6 15,0 Total 23,9 23,5 22,0 27,9 21,1 20,6 8,5 29,4 Total 19,8 24,5 6,3 4,6 9,7 15,6 15,0 22,2 Total 8,3 11,2 Total 16,5 22,1 Total 23,6 23,4 Kommentar: Den totala sjukfrånvaron i antal dagar per årsarbetare har ökat en del bland de visstidsanställda främst bland kvinnor men även bland män i den ålderskategorin. 2.6 Total sjukfrånvaro av planerad tid i % Nyckeltal Antal långtidsfriska/totalt antal anställda 43,6 % 40,8 % Andel sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro 51,5 % 47,0 % Frisktal; Antal friska/totalt antal anställda 72,0 % 70,2 % Total sjukfrånvaro 6,2 % 5.8 % Kommentar: Antalet långtidsfriska har glädjande nog en fortsatt positiv utveckling. 13

14 2.7 Arbetsskador Händelse Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Olycksfall Hot & våld Färdolycka Sjukdom Totalt Kommentar: Att Leanlink har ett tämligen högt antal arbetsskador beror till en del på att medarbetarna har blivit bättre på att anmäla in skador och uppmuntras till detta av arbetsgivaren. Inom Leanlink jobbar vi kontinuerligt med utbildning i bl a hot och våld och möjlighet till handledning erbjuds. De flesta arbetsskadorna finns inom de personalgrupper som arbetar med psykiskt funktionshindrade. 14

15 3. Kompetens och personalrörlighet 3.1 Kompetens I kommunens ekonomisystem Agresso redovisas kronor som kostnad för deltagande i kurser. I denna summa ingår enbart kurs- och konferenskostnad inte resor, traktamenten eller eventuella vikariekostnader. Summan motsvarar 0,6 procent av den totala personalkostnaden. Beträffande kompetensutveckling utgör deltagande i kurser endast en del av den totala kompetensutvecklingen. Exempel på andra former är studiebesök, nätverksträffar, erfarenhetsutbyte på jobbet och arbetsrotation. Kostnader för dessa former av kompetensutveckling finns som regel inte registrerade och kan därför inte redovisas på ett tillförlitligt sätt. Nyckeltal Kurs- och konferensavgifter/total personalkostnad 0,7 % 0,6 % 3.2 Personalrörlighet Antal registrerade rekryteringar Tertial Kön Int/ext Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Extern Intern Total Extern Intern Total Totalt Antal registrerade avgångar Tertial Kön Int/Ext Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Extern Intern Total Extern Intern Total Totalt Av totalt 335 externa avgångar (tillsvidareanställda) 2010 var 35 st avgång med ålderspension. Nyckeltal Antal externa avgångar/totalt antal anställda 14,6 % 15,8 % 15

16 4. Personalkostnader 4.1 Total personalkostnad Personalkostnader Direkt personalkostnad Personalkringkostnader Sociala avgifter Pensionskostnad Total personalkostnad Median- och medellön Tertial Kön Medianlön Medellön Medianlön Medellön Total

17 5. Nyckeltal 17

18 Personalberättelse Inom Leanlink arbetar vi bl a med följande inom LPP s fem strategiska områden: Ledarskap och medarbetarskap Medarbetarsamtal samt fastställande av kompetensutvecklingsplaner Arbetslagsutveckling för medarbetare Chefsprogrammet MBL på alla nivåer Handledning för chefer Medarbetarakademin Ledarskapsakademin Pro Competence Aktivt arbete med synpunkts- och klagomålshantering Värdegrundsarbete Fortsatt arbete med Leanlinks varumärke och kärnvärden Samsyn i gemensamma personalprocesser Kontinuerliga gruppmöten med samtliga medarbetare Belöningsmodell utifrån verksamhetsmål Växtkraft, utbildningsprogram för personlig utveckling Jämställdhet och mångfald Mångfaldsföreläsning BOK-projektet, bemötande av olika kulturer Deltagande i vinna-vinna projektet Mentor-mentor programmet Användande av det s k Mångfaldsspelet Adept-mentorprogram Chefstraineeprogram Start av projektet Bättre tider som syftar till önskad sysselsättningsgrad, ökad styrning över den egna arbetstiden samt ökad effektivitet i rekrytering/bemanning Arbetsmiljö Lokal skyddskommitté SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, tillämpas inom hela Leanlink, kontinuerligt arbete med förbättringsarbete pågår. HLR (Hjärt och Lungräddningsutbildning). Brandutbildning. Utbildning i Hot och Våld, handlingsplan finns Föreläsning om mobbning Konflikthanteringsutbildning SAM-kompassen Åtgärdsplan för krishantering finns Handlingsplan vid våld eller hot om våld Arbetsmiljöenkät, arbete pågår utifrån analys av resultatet 18

19 Hälsoarbete Strukturerat arbete inom hela rehabiliteringsprocessen. Hälsotiden, möjligheter har analyseras och möjligheter till alternativt träningskort (verksamhetsbehovsstyrt) har tagits fram. Hälsoinspiratörer som medverkar till hälsa och aktiviteter på arbetsplatserna. Hälsoaktivitetstävlingar Stegräknartävling inom flera verksamheter Frukt och kaffe på många arbetsplatser Inspirationsföreläsningar bl a om att stärka självkänslan och om förändringsarbete Personal- och kompetensförsörjning Strikt och strukturerat arbete med vakansprövningar Kompetensbaserad rekrytering, antalet kravprofiler, intervjuguider och referensguider utökas kontinuerligt Mycket satsningar på kompetensutveckling Ambassadörsutbildning kopplat till varumärkesarbetet Många projekt via stimulansmedel Marknadsföring via framtaget material Jobbar med Kompetensförsörjningsmodellen och framtagande av kompetensanalyser Handledning Arbetstider samt lön och belöning Alla chefer deltar i utbildning i lönebildningsprocessen och modellen för lönesättande samtal Genomförande av lönesamtal och för vissa avtalsområden lönesättande samtal Start av projektet Bättre tider inom Ao LSS Funktionsstöd Schemaanalyser och schemaförbättringsförslag sker i samråd mellan arbetsgivaren och medarbetare/fackliga företrädare Arbete med lönekriterier Kontinuerligt arbete med flexibla arbetstider Kom och gå flextidsavtal i de verksamheter som det fungerar Arbete med arbetstidsmodeller Hur Leanlink ser på framtiden Eftersom vi arbetar inom verksamhet som är eller kan bli konkurrensutsatt är vår största utmaning att behålla samt utöka våra marknadsandelar. Vår vardag är en ständig förändringsprocess och det är något som vi arbetar hårt med att hantera. Vi jobbar kontinuerligt med varumärkesarbete och marknadsföring för att stå oss i konkurrensen. Det kommer vi fortsätta att göra även i framtiden med bra stöd av utsedda ambassadörer. Vi anser att det är mycket viktigt att stärka och stötta chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. I vår slimmade organisation är det nödvändigt att det arbetet fortgår så att vi även i framtiden ses som en attraktiv arbetsgivare. 19

Personalbokslut 2010. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Personalbokslut 2010. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Personalbokslut 2010 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen SAMMANFATTNING Personalbokslutet utgörs av ett siffermaterial med kommentarer kring avsnitten Personalstruktur, arbetad tid och frånvaro, kompetens

Läs mer

Personalbokslut Utbildningsförvaltningen Barn och ungdomsnämndens verksamheter

Personalbokslut Utbildningsförvaltningen Barn och ungdomsnämndens verksamheter Personalbokslut 2010 Utbildningsförvaltningen Barn och ungdomsnämndens verksamheter SAMMANFATTNING Inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns fyra skolområden och två sektioner. Det totala antalet

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalbokslut 2013. linkoping.se

Personalbokslut 2013. linkoping.se Personalbokslut 2013 linkoping.se SAMMANFATTNING Kommunens personalarbete vilar på Strategisk plan med övergripande mål, Linköpings personalpolitiska program (LPP) och de intentioner som framgår i kommunfullmäktiges

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror SHMF300 v 1.0 2007-03-27 MILJÖFÖRVALTNINGEN 2010-01-20 SID 1 (5) BILAGA 1: 5 PERSONALBERÄTTELSE 2009 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

PERSONALREDOVISNING 2014

PERSONALREDOVISNING 2014 PERSONALREDOVISNING 2014 Halmstads kommuns personalredovisning för 2014 består av personalstatistik, analys och kommentarer. Statistiken har sammanställts i tabeller utifrån områdena personalbild, sjukfrånvaro,

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Tillförsikt inför framtiden

Tillförsikt inför framtiden Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2010 Tillförsikt inför framtiden För att utvecklas som arbetsgivare inom personalområdet är kommunens personalekonomiska redo visning ett viktigt instrument där

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Anställningsförmåner i landstinget

Anställningsförmåner i landstinget 1(5) Anställningsförmåner i landstinget Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete Landstingets vision är att Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Personalredovisning 2013. Personalredovisning

Personalredovisning 2013. Personalredovisning Personalredovisning 2013 1 Omslagsbild Ulla & Gustav Kraitz, Förankrad farkost, 1991 Kommuntryckeriet 2014 2 Förord Arbetet med att utveckla Halmstads kommun som en attraktiv arbetsgivare fortsätter! Kommunfullmäktige

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

BILAGA 1:4 PERSONALBERÄTTELSE 2011

BILAGA 1:4 PERSONALBERÄTTELSE 2011 MILJÖFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2012-01-16 BILAGA 1:4 PERSONALBERÄTTELSE 2011 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning av det personalpolitiska

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer